Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 13-6-2024

Oι ήττες Μακρόν και Σόλτς σε Γαλλία και Γερμανία,με τον πρώτο να προκη- ρύσσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές(30-6 και 7-7-2024),εκ των πρωτεργατών αυτής της πολεμοχαρούς Ε.Ε. που πρωτο- στατεί,μαζί με τις Η.Π.Α. του Μπάιντεν,στη διατήρηση του πολέμου στην Ουκρανία,απο- δεικνύει ότι οι πολίτες των χω- ρών αυτών αποδοκίμασαν με τη ψήφο τους τη συγκεκριμένη πολιτική,που δεν προωθεί το ειρηνικό και διπλωματικό τέ- λος αυτού του πολέμου,αλλά αντιθέτως θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες των χωρών της Ε.Ε.,τη προοπτική ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος,αυ- ξάνοντας με αυτό το τρόπο τον κίνδυνο να καταστεί για τρίτη φορά η Ευρώπη το θέρετρο μίας ευρύτερης σύγκρουσης μετα- ξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Η ανάδειξη από τους πολίτες ακροδεξιών μορφωμάτων δεν σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν γίνει φασίστες ή ναζιστές, αντι- θέτως καθιστά περισσότερο ορατό από ποτέ,ότι αυτοί οι πο- λίτες αποδοκιμάζουν ένα πολι- τικό status το οποίο βρίσκεται σε αδιέξοδο, λειτουργεί εις βά- ρος των πολιτών και ειδικότερα δεν δημιουργεί τις προυποθέ- σεις ενός ευοίωνου μέλλοντος σε πολυπληθή κοινωνικά στρώ- ματα,όπως οι αγρότες και η νε- ολαία. Το πολιτικό σύστημα δεν πείθει τους πολίτες και τα "προ- οδευτικά","αριστερά" κόμμα- τα φαίνεται να είναι εκτός των απαιτήσεων των καιρών κα- θώς δεν συγκινούν,δεν έλκουν και δεν εμπνέουν, πλήν φυσι- κά ελαχίστων εξαιρέσεων,που ωστόσο δεν αναιρούν τον κατ'ε- ξοχήν κυρίαρχο κανόνα. Μία δυτική "σοσιαλδημοκρατία" που εν πολλοίς ταυτίζεται με τα κυ- βερνώντα "συντηρητικά" κόμ- ματα δεν προσφέρουν πειστική εναλλακτική πρόταση ουσια- στικής αλλαγής. Μία πολιτική αλλαγή που θα καθιστούσε κυ- ρίαρχο ένα κράτος κοινωνικής πρόνοιας,με υψηλό κρατικό παρεμβατισμό,κατά τα Κευν- σιανά πρότυπα,με στόχο την ευημερία των πολιτών στη κα- θημερινότητά τους,σε θέματα Υγείας,Παιδείας,διασφάλισης και κατοχύρωσης εργασίας,εισο- δημάτων,συντάξεων,εναντίον της αλγεινής κερδοσκοπίας και αισχροκέρδιας πολυεθνικών,με- σαζόντων,ολιγοπωλίων,καρτέλ και μονοπωλίων,που θα διατη- ρεί τον εθνικό πλούτο-και όχι να τον ξεπουλά-διασφαλίζοντας ένα μέλλον πρός όφελος της κοι- νωνικής ευημερίας,με προοπτι- κή εθνικής οικονομικής ανάπτυ- ξης και τούτο δεν είναι εφικτό παρά μέσω της άσκησης μίας εθνικά ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής. Η άνοδος στην Ε.Ε. πολιτικών δυνάμεων που αμ- φισβητούν τη χρησιμότητα αυ- τής της Ε.Ε. και που προωθούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην άσκηση μίας εθνικής-κρατικής πολιτικής,όπως άλλωστε και τα έργα αυτής της Ε.Ε. αποτελούν προάγγελα μηνύματα ότι αυτή η Ε.Ε. βρίσκεται σε πολλαπλή κρίση(κοινωνική,οικονομική,π ολιτική),που συνεχώς θα διευ- ρύνεται, θα γίνεται βαθύτερη και ενδεχομένως από τον Νοέμ- βριο να βρεθεί σε ένα πολιτικό απομονωτικό αδιέξοδο. Στην Ελλάδα οι συνέπειες του έργου που ξεκίνησε μετά το δημψήφισμα του Ιουλίου 2015 συνεχίζονται με την απώθηση από την εκλογική διαδικασία περίπου του 60% του εκλογικού σώματος,οπότε τα ποσοστά που έλαβαν τα κόμματα,με αυτή τη συμμετοχή,είναι πλασματι- κά και αφερέγγυα ως προς τη πραγματική απήχηση που έχουν οι πολιτικές τους θέσεις στο κοι- νωνικό σώμα. Αυτό που συμβαί- νει στην Ε.Ε.,βρίσκει εδώ και καιρό έδαφος και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση που εντός έτους έστρεψε τους πολίτες σε άλλες κατευθύνσεις, υφίσταται την πρώτη εκλογική της συρρίκνωση με μεγάλες απώλειες,τις οποίες η αντιπολίτευση δεν εισέπρα- ξε εκλογικά, αναδεικνύοντας την ανικανότητά της έναντι των απαιτήσεων των καιρών. Το μή- νυμα που έστειλαν οι πολίτες με την αποχή τους,δείχνει την απουσία ενός θελκτικού,ελκυ- στικού πολιτικού λόγου που να πείθει και να τον εμπιστεύονται οι Έλληνες πολίτες,που εν μέ- ρει ή και εν συνόλω,με τη στά- ση τους αυτή ενδέχεται και να εκφράζουν πολιτική θέση,που σημαίνει ότι το πολιτικό δυναμι- κό και σύστημα,αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την έλευση των πολιτών στη κάλ- πη. Την ευθύνη ως προς αυτό το συμβάν εννοείται ότι δεν την φέρουν και πάλι οι πολίτες. "[....]<Στον πόλεμο> απάντη- σε ο υφαντής<ο δυνατός κάνει σκλάβο τον αδύνατο και στην ειρήνη ο πλούσιος κάνει σκλάβο το φτωχό[....]Εμείς μαζεύουμε τα σταφύλια και άλλοι πίνουν το κρασί[....] Φοράμε αλυσίδες και κανένα μάτι δεν τις βλέ- πει,κι είμαστε σκλάβοι,αν και οι άνθρωποι μας λένε ελεύθε- ρους>[....]" ( Όσκαρ Ουάιλντ "Ο ευτυχισμένος πρίγκηπας και άλ- λες ιστορίες" Εκδόσεις " Καστα- νιώτη"1989,σελ.60,61).

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 6-6-2024

Η συμφωνία μεταξύ ΝΑ- ΤΟ-Ε.Ε και Η.Π.Α. ως προς τη χρήση οπλι- κών συστημάτων τους από την Ουκρανία στο έδαφος της Ρωσίας,αποτελεί άλλη μία απόδειξη του γεγονότος ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση στη Δύση,ως προς τη πολιτική λύση μέσα από την οποία θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλε- μος και να επανέλθει η ειρήνη στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ακόμη μία εμφανώς ορατή άμεση συμμε- τοχή της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ στο πόλεμο της Ουκρανίας,γεγονός που εν τέλει πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες το έδαφος της Ευ- ρώπης να αποτελέσει για τρίτη φορά,το έδαφος μίας παγκό- σμιας σύρραξης,χωρίς έως τώρα να εμφανίζεται ο τρόπος εκεί- νος,με τον οποίο αυτή η πιθα- νότητα μπορεί να ελαχιστοποιη- θεί και να εξαφανιστεί. Η Ε.Ε. πάσχει,εκτός από τη κυριαρχία των πολυεθνικών,από εξαιρετι- κή επιθετική φιλοπόλεμη διάθε- ση,ως να είναι ταγμένη όχι στη προάσπιση της ειρήνης στην Ευ- ρώπη και στη καταστολή κάθε συμβάντος που την απειλεί,α- κολουθώντας τη πολιτική και διπλωματική οδό ακόμη ανα- λαμβάνοντας και ρόλο διαμε- σολαβητή μετά των εμπολέμων χωρών,αλλά πράττει και λει- τουργεί ,ως ο ρόλος της να είναι ακριβώς ο αντίθετος. Αυτή η πολεμοχαρής Ε.Ε. αναδεικνύει με τις διεξαγόμενες εκλογές τη Κυριακή τους νέους ευρωβου- λευτές που θα συνθέσουν το Ευ- ρωπαικό Κοινοβούλιο,τη στιγμή κατά την οποία η ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου είναι πλέον πιθανή,ειδικά μάλιστα εάν στο πλευρό της Ουκρανίας ενταχθούν και τα F-16,που κατά τους Ρώσους η εμπλοκή τους στο πόλεμο εναντίον τους,αποτελεί αφορμή casus belli με το χώρες του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή δημοσιεύματα ρωσικών ΜΜΕ,αναφέρουν ότι Έλληνας πιλότος έφτασε στην Ουκρανία και έγινε ο πρώτος ξένος εκπαιδευτής για τη χρή- ση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 από την ουκρανική πολεμι- κή αεροπορία, χωρίς έως τώρα το Υπουργείο Άμυνας να έχει επιβεβαιώσει ή να έχει διαψεύ- σει τα σχετικά δημοσιεύματα. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα την 21-8-2023- μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουρ- γό-είχε δηλώσει:"Σήμερα έχου- με ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τον αεροπορικό συνασπι- σμό: Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην εκπαίδευση των πιλότων μας στα F-16"(www.europost. gr 3-6-2024). Το ίδιο διάστημα η Τουρκία δι- ατείνεται ότι θα δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαί- ο,εν μέσω των Ελληνικών νη- σιών και ταυτοχρόνως εντάσσει στα σχολικά της βιβλία και το αφήγημα της "γαλάζιας πατρί- δας"γαλουχώντας με αυτό το τρόπο τις μέλλουσες γενεές της με άκρως διεκδικητικό τρόπο έναντι της Ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Εν τω μεταξύ:"[....] Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος,ό- ταν ψηφίζουμε Μακεδόνες. Μόνο χαμένος χρόνος υπάρχει. Καιρός οι μειονότητες να αλλη- λουπιστηρίζονται[....] Ο Τούρ- κος ψηφίζει Τούρκο και ο Μα- κεδόνας Μακεδόνα[....]" Αυτά μεταξύ άλλων είναι τα λόγια υποψήφιας ευρωβουλευτή με το ΚΙΕΦ/DEB στα sosial media.Η συγκεκριμένη δηλώνει υπέρμα- χος αναγνώρισης δήθεν "τουρ- κικής" και "μακεδονικής" μειο- νότητας(www.Thraki.com.gr 1-6-2024). Στην Ελλάδα κατά τη προεκλο- γική περίοδο ο πολιτικός διά- λογος καθίσταται ανούσιος επί σημαντικών θεμάτων και εστι- άζεται σε μία επιδερμική μι- κροπολιτική αντιπαράθεση,που πραγματικά ευτελίζει το πολι- τικό λόγο. Εξαιρέσεις φυσικά υπάρχουν,ωστόσο είναι ελάχι- στες και ο κανόνας αντανακλά- ται στις συζητήσεις στο δρόμο των αρχηγών των κομμάτων με τους πολίτες.Ωστόσο οι αποκλί- σεις,αντί συγκλίσεων,μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευ- σης λειτουργούν απαγορευτικά στην όποια πιθανότητα αλλα- γής πολιτικής στην Ελλάδα,η οποία πιθανότητα μετατίθεται στο αόριστο μέλλον.Ως προς τα μείζονα της Ε.Ε. θέματα,όπως αυτό της ειρήνης,αυτά δεν απα- σχολούν την αντιπολίτευση που εξαντλεί τα επιχειρήματά της κυρίως στην ακρίβεια και στην Υγεία,προβλήματα που ταλανί- ζουν και θα συνεχίσουν να τα- λαιπωρούν τον Έλληνα πολίτη. Αυτή η απουσία ενός σοβαρού πολιτικού αντιπολιτευτικού δέους,δίδει στη κυβέρνηση τη δυνατότητα να ασκεί πολιτικές επιλογές ανενόχλητη,επιλογές που αφορούν τα ανησυχητικώς δρώμενα στους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. "[....] Ένα βράδυ κόκκινου και ατέρμονου πυρετού,που χαμη- λώνουν οι λόγχες,είδαμε τον ουρανό στη Δύση πιό ρόδινο και κόκκινο από το ρόδινο των εντό- μων στις αλυκές[....] " (Σαιν-Τζων Περς " Χρονι- κό" Εκδόσεις " Bibliotheque" 2018,σελ.10)

Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 30-5-2024

Η νέα επίθεση σφαγής του Ισραήλ εναντίον των εκτοπισμένων στη Ράφα Παλαιστινίων,το βράδυ της Κυριακής,αμάχων και παιδιών,προκάλεσε εκ νέου τη παγκόσμια κατακραυγή και αντίδραση για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία των Παλαιστινιών. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χά- γης έχει ζητήσει από το Ισραήλ την άμεση κατάπαυση του πυ- ρός και τούτο δεν εμπόδισε και πάλι την εγκληματική σφαγή των Παλαιστινίων στη Ράφα,κατά την οποία τουλάχιστον 45 άμα- χοι Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους,εκ των οποίων 23 γυναί- κες,παιδιά και ηλικιωμένοι από την αεροπορική επιδρομή του Ισ- ραήλ. Ενδεικτική της αντίδρασης που προκάλεσε στη Δύση,αλλά και της σχεδόν διεθνούς απο- μονώσεως στην οποία περιέρχε- ται το Ισραήλ είναι η ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαικού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο Χ:" Καλώ την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως το Διεθνές Δικαστήριο(ICJ) και να σταματή- σει αμέσως τη στρατιωτική της επίθεση στη Ράφα. Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα η κατάπαυση του πυρός. Προτρέπω το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπι- στικό δίκαιο να γίνονται σεβα- στά(www.protothema.gr 27-5- 2024).Ταυτοχρόνως πληθαίνουν στη Δύση οι χώρες που αναγνω- ρίζουν το Παλαιστινιακό κρά- τος,αποδεικνύοντας με αυτόν το τρόπο ότι πλέον βαίνει εις βάρος του Ισραήλ η συνεχιζόμενη γενο- κτονία των Παλαιστινίων. Ήδη την αναγνώριση του Παλαιατινι- ακού κράτους ανακοίνωσαν την 22-5-2024 η Νορβηγία,η Ισπανία και η Ιρλανδία και τίθεται σε ισχύ από την 28-5-2024. Στο έτερο πολεμικό μέτωπο ο πρόεδρος της Ουκρανίας συ- νεχώς αναζητά βοήθεια από τη Δύση,στρατιωτική και οικονο- μική,προκειμένου να μην χά- σει τον πόλεμο η Ουκρανία. Η Δύση αφειδώς φυσικά έως τώρα συνεχίζει με αυτές τις παροχές να στηρίζει την Ουκρανία,τόσο από τις Η.Π.Α.,όσο και από την Ε.Ε.,ωστόσο αυτές οι παροχές φαίνεται ότι δεν επαρκούν για τον πρόεδρο της Ουκρανίας,ό- πως άλλωστε αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα στο πεδίο των μαχών. Ήδη η Ισπανία υποσχέ- θηκε,για το 2024,στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο ύψους ενός δισ. ευρώ,η οποία περιλαμβά- νεται στη συμφωνία ασφαλείας που υπέγραψαν η Ισπανία και η Ουκρανία την 27-5-2024. Η πορεία στα δύο πολεμικά μέ- τωπα δεν προκαλεί αισιόδοξες προβλέψεις όσον αφορά την επί- τευξη της ειρήνης. Ωστόσο το Ισραήλ ήδη υφίσταται διεθνώς πολιτική ήττα,στη δε Ουκρα- νία, παρ'όλη τη στήριξη της Δύ- σης,δεν παράγονται τα αντίστοι- χα αποτελέσματα που ανέμενε η ίδια ως προς τη πορεία του πολέ- μου. Το μέγα ζητούμενο όμως που είναι η ειρήνη,φαίνεται να αποτελεί,τουλάχιστον βραχυμε- σοπρόθεσμα,μία ψευδαίσθηση. Ως προς τη τραγωδία των Τεμπών "σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τη τηλεόραση TRT,βρέθηκε γενετικό υλικό σε ύφασμα ή θραύσμα οστού από το <κοσκίνισμα>που έγινε στα χώματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν ανήκει σε DNA ταυτοποιημένου θύματος,αν και υπάρχει η πιθανότητα να επιμο- λύνθηκε λόγω του μεγάλου χρο- νικού διαστήματος. Να θυμίσου- με μάλιστα ότι τις προηγούμενεα ημέρες βράθηκε οστό θύματος στα μπάζα"(www.tinealarissa. gr 27-5-2024). Αυτά συμβαίνουν ενώ έχει παρέλθει διάστημα από το συμβάν άνω του έτους. Το προεκλογικό κλίμα στην Ελ- λάδα,εν όψει των επερχομένων ευρωεκλογών,διανθίζεται από αντιπαραθέσεις που αφορούν κυρίως τον πληθωρισμό στα τρό- φιμα,που η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετωπίσει,το πρόστιμο των 400.000 ευρώ που επέβα- λε η Αρχή προστασίας Προσω- πικών Δεδομένων στο ΥΠ.ΕΣ. για την υπόθεση των emails, τις διενέξεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προκειμένου να διασφαλίσουν την ηγεμονία στον χώρο της αντιπολιτεύσεως και τη προ- σπάθεια της ΝΔ,κυρίως στη Βό- ρεια Ελλάδα,να μην απωλέσει περαιτέρω δυνάμεις ένεκα της δυσαρέσκειας των πολιτών. Μία δυσαρέσκεια που η έκφρασή της αναζητείται,χωρίς ως φαίνε- ται να ανατρέπει τα δεδομένα και με τη προσπάθεια όλων των κομμάτων να εστιάζεται στο να μην κατευθυνθεί εκ νέου προς την αποχή. "[....] -Χρειαζόμαστε περισσό- τερα πολιτικά συνθήματα για το εσωτερικό,περισσότερα λαι- κά συνθήματα. Δεν πρέπει να μπλεχτούμε πολύ στο διεθνές πεδίο,ενώ πολεμάμε μαζί σ'αυτό τον πόλεμο και είμαστε ακόμα σύμμαχοι[....]" ( Έρνεστ Χέμιν- γουαιη " Νησιά της Καραιβικής" Εκδόσεις "Σ.Ι.Ζαχαρόπουλος 1983,σελ.373).

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 23-5-2024

Η απόπειρα δολοφονί- ας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Robert Fico,ο οποίος διαφω- νεί με την αποστολή στρατιωτι- κής και οικονομικής βοήθειας από την Ε.Ε. στην Ουκρανία,ό- πως και με τις κυρώσεις εναντί- ον της Ρωσίας,αποδεικνύει πως όσο συνεχίζεται ο πόλεμος,οι επιπτώσεις του πλέον μπορεί είναι απρόβλεπτες ανά πάσα στιγμή. Την Δευτέρα 20/5 το νοσοκομείο FD Roosevelt στη πόλη Banska Bystrica ανακοί- νωσε ότι η κατάσταση του είναι "σταθερή,βελτιώνεται κλινι- κά,επικοινωνεί και οι φλεγμο- νώδεις δείκτες του μειώνονται σταδιακά(www.bankingnews. gr 20-5-2024). Ωστόσο πριν προ- λάβει η παγκόσμια κοινότητα να συνέλθει από την προαναφερ- θείσα δολοφονική επίθεση,ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραισί χάνει τη ζωή του σε δυστύ- χημα με το ελικόπτερό του στο οποίο επέβαινε,υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες,μαζί με τον ΥΠ.ΕΞ του Ιράν,κοντά στα σύ- νορα με το Αζερμπαιτζάν. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευ- νώνται από τις ιρανικές αρχές. Αυτό καθ'εαυτό το γεγονός προ- κάλεσε και προκαλεί ερωτήμα- τα,εγρήγορση και ανησυχία στις εμπλεκόμενες χώρες τόσο στο πόλεμο της Ουκρανίας,όσο και στο πόλεμο της Μέσης Ανατο- λής. Διεθνώς επισημαίνεται ότι το δυστύχημα συνέβη με μικρή χρονική απόσταση από την ευ- θεία εναέρια στρατιωτική επίθε- ση του Ιράν εναντίον του Ισρα- ήλ. Σε ένα Ισραήλ όπου συνεχώς πληθαίνουν οι διαδηλώσεις των Ισραηλινών πολιτών,με αίτημα τη παραίτηση Νετανιάχου και την επιστροφή των ομήρων. Οι διαφωνίες που υπάρχουν και εντός της κυβερνήσεως του Ισ- ραήλ εκφράστηκαν και μέσω του υπουργού Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ που σε τηλεοπτικό ισ- ραηλινό σταθμό μεταξύ άλλων δήλωσε ότι θα αντιταχθεί στο μεταπολεμικό σενάριο ισραη- λινής στρατιωτικής κυριαρχίας στη Γάζα και κάλεσε τον Νετα- νιάχου να το αποκηρύξει επίση- μα(www.typos-i gr. 17-5-2024). Στην ίδια κατεύθυνση ο υπουρ- γός Πολέμου του Ισραήλ Μπένι Γκαντς,που σε συνέντευξη τύ- που δήλωσε ότι θέλει το υπουρ- γικό συμβούλιο να καταρτίσει ένα σχέδιο έξι σημείων έως τις 8 Ιουνίου. Εάν δεν εκπληρωθούν οι προσδοκίες του,θα αποσύρει το κεντρώο κόμμα του από τη κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Τις δηλώσεις αυτές σχολίασε με ανακοίνωσή του το πρωθυ- πουργικό γραφείο:"Οι όροι που έθεσε ο Μπένι Γκαντς είναι ξε- κάθαρες λέξεις των οποίων το νόημα είναι ξεκάθαρο: το τέλος του πολέμου και η ήττα του Ισ- ραήλ,η εγκατάλειψη των περισ- σοτέρων από τους ομήρους,η Χαμάς άθικτη και η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους(www. moneyreview.gr 19-5-2024). Ενώ η Ελλάδα τιμά την μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου το 1919,την 19η Μαί- ου,ο Ερντογάν-λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό- σε εκδήλωση την ίδια ημέρα που η Τούρκοι γιορ- τάζουν την "Ημέρα Μνήμης του Ατατούρκ,νεολαίας και αθλητι- σμού" μεταξύ άλλων δήλωσε:" Ο πυρσός της ανεξαρτησίας,που άναψε στη Σαμψούντα,εξαπλώ- θηκε σε όλη την Ανατολία, με την Αμάσεια,το Ερζερούμ,τη Σεβάστεια και στη συνέχεια την Άγκυρα[....] Αυτή η ημερομη- νία υπήρξε η σπίθα του πνεύ- ματος της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος που ξεσηκώθηκε από κάθε γωνιά της χώρας μας ενά- ντια στην εχθρική κατοχή του έθνους μας"(iefimerida.gr 19-5- 2024). Τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας. Τίποτα δεν έχει αλλάξει,ούτε και θα αλλάξει. Η Τουρκία συνεχίζει συνειδητά να αλλοιώνει και να παραχαράσ- σει την Ιστορία,την Αλήθεια,να απειλεί την Ελλάδα και να διεκ- δικεί τα εδάφη της. Κατά τα λοι- πά ο διάλογος συνεχίζεται,χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία αμ- φισβήτηση των προθέσεων της Τουρκίας. Η επιστολή του πρωθυπουργού προς την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιαν για την ακρίβεια στην Ελλάδα,αποτελεί παραδοχή της αποτυχίας της κυβέρνησης να τιθασεύσει τον πληθωρισμό στα τρόφιμα,την κυριαρχία των πολυεθνικών στην Ε.Ε. και την αδυναμία ύπαρξης μίας ανε- ξάρτητης εθνικής οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα. Στις δημοσκοπήσεις επανέρχεται η κυριαρχία του "Κανένα" έναντι όλων ως βούληση των πολιτών. Πλέον το μέγα ζητούμενο και αυτών των εκλογών,σε συνέ- χεια των εθνικών και των αυτο- διοικητικών,είναι δυστυχώς και πάλι το ύψος και το μέγεθος της αποχής. Η πολυδιασπορά των ψήφων,όπως και το αποτέλεσμα είναι περίπου δεδομένα. "ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ [....]Άν αύριο ξυπνήσουν οι άν- θρωποι, άν αύριο ξυπνήσουν και ρωτή- σουν, θ'ακούσουν την ίδια τούτη νύχτα στη φωνή και τη βαθιάν απουσία πόσκαψαν με τα χέρια τους και κοιμήθηκαν από νωρίς. Τάσος Γιανναράς" (Μιχ.Περάνθη " Μεγάλη Ελλη- νική Ποιητική Ανθολογία" Τό- μος Β' 1900-1954. Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Δημητράκου Α.Ε. 1964,σελ.703,704).

Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 16-5-2024

H πραγματικότητα που αφορά την πολιτικη της Ελλάδας στα Βαλ- κάνια,εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες με γεγονότα που προκαλούν τη κοινή αντίλη- ψη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι Βαλ- κάνιοι γείτονες το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς οργανισμούς. Η ανοικτή-"κλειστή" εκδήλωση του Ράμα στην Αθήνα,με προκλητική πρόφαση τις εκλογές στην Αλβανία που θα γίνουν σε ένα έτος,αποτελεί καινοφανές πολιτικό γεγονός άνευ προηγουμένου στην Ελλάδα. Με την ομιλία του ο Ράμα προκάλε- σε από την Ελλάδα θέτοντας θέμα Τσάμηδων,αναμοχλεύοντας το συναίσθημα των Αλβανών που πα- ρευρίσκοντο στην εκδήλωση,θυμί- ζοντάς τους την αντιμετώπιση που είχαν στην Ελλάδα,κατά το πρώτο κύμα οικονομικών μεταναστών και παρεμβαίνοντας στη πολιτική ζωή της Ελλάδας,ασκώντας κριτι- κή στην εγχώρια αντιπολίτευση. Κατά τα λοιπά τα προβλήματα της Ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο πολλαπλασιάζονται. Επί της ουσίας η παρουσία του Ράμα στο Γαλάτσι αποτελεί πολιτική ήττα της κυβέρνησης και αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της πολιτι- κής και αυτής της κυβέρνησης στις σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβα- νία. Η προσφάτως εκλεγείσα νέα πρό- εδρος των Σκοπίων κατά την ορ- κωμοσία της,όπως και η νέα κυ- βέρνηση αυτών,του VMRO με τις πολιτικές του θέσεις,αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά πως η Συμφω- νία των Πρεσπών επί της ουσίας δεν έλυσε κανένα θέμα υπέρ της Ελλάδας και πως αυτή προέκυψε μετά από πιέσεις της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.Η κυβέρνηση της Ν.Δ που δεν έφερε τη Συμφωνία στη Βου- λή για εσωκομματικούς της λό- γους,σήμερα την επικαλείται και την υπερασπίζεται,ενώ κατά το διάστημα που ήταν αντιπολίτευση την επέκρινε και συμμετείχε στις διαδηλώσεις τότε εναντίον αυτής. Υποτίθεται επίσης ότι μετά την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ,η εν λόγω χώρα αποτελεί και αυτή "σύμμαχο" της Ελλάδας. Όπως και η Συμφωνία των Πρεσπών,με τον ίδιο τρόπο και οι πρόσφατες εξελί- ξεις στα Σκόπια αποτελούν και πάλι ήττα της πολιτικής που ακολούθη- σε και ακολουθεί η Ελλάδα με τη συγκεκριμάνη Βαλκανική χώρα,κα- θώς ήδη τα Σκόπια έχουν κερδίσει από τη Συμφωνία,όπως και ο Ράμα από τη πολιτική του παρουσία στο Γαλάτσι. Επίσης από την επίσκεψη του πρω- θυπουργού στην Άγκυρα και από τη συνάντησή του με τον Ερντο- γάν,δεν προέκυψε καμία εξέλιξη που να πιστοποιεί ότι η Τουρκία έπαψε να θέτει σε αμφισβήτηση και να διεκδικεί τα κυριαρχικά δικαιώ- ματα της Ελλάδας στον εθνικό της χώρο,όπως άλλωστο το δήλωσε ο Ερντογάν και στη συνέντευξή του στη "Καθημερινή". Η χρονική στιγ- μή της συνάντησης περίπου συνέ- πεσε με την ανακήρυξη της Μονής της Χώρας,μνημείο προστατευμέ- νο από την UNESCO,σε τζαμί από τη Τουρκία,όταν στη Θεσσαλονική το Γενί Τζαμί ξαναλειτούργησε μετά από 102 έτη και προσευχήθηκαν σε αυτό άνω των 100 μουσουλμάνοι για Μπαιράμι την 10-4-2024. Την ίδια στιγμή η Τουρκία αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδας να δη- μιουργήσει θαλάσσια πάρκα στα χωρικά της ύδατα. Οι περίφημοι δί- αυλοι επικοινωνίας,που με εμμονή στηρίζει η Ελληνική πλευρά,πέραν της μειώσεως των παραβιάσεων του Ελληνικού εναέριου χώρου και της χορηγήσεως visa στους Τούρ- κους πολίτες για τα νησιά του Ανα- τολικού Αιγαίου,δεν απέτρεψαν έως τώρα τις συχνές παραβιάσεις των θαλασσίων συνόρων της Ελ- λάδας είτε από τη τουρκική ακτο- φυλακή,είτε από τουρκικά ψαράδι- κα,που δημιουργούν προβλήματα στους Έλληνες ψαράδες. Κερδισμέ- νος και πάλι από αυτή τη συνάντη- ση είναι ο Ερντογάν. Η Ελλάδα στις σχέσεις της με Αλβα- νία,Σκόπια και Τουρκία επικαλείται την ευρωπαική προοπτική των χω- ρών αυτών στην Ε.Ε. και τούτο είναι υποτίθεται το διαπραγματευτικό της όπλο,όταν ο Σόλτς θεωρεί τη διένεξη γιά το φυλακισμένο Έλληνα Βορειοηπειρώτη εκλεγμένο δήμαρ- χο της Χειμμάρας και τα προβλήμα- τα της εκεί Ελληνικής μειονότητας διμερή θέματα κάτι που ίσως επα- ναληφθεί και στη διένεξη με τα Σκόπια,όταν και ο Ερντογάν θεωρεί τα θέματα με την Ελλάδα διμερή και όχι διεθνή. Την ίδια στιγμή στο διαγωνισμό της Eurovision οι χορευτές της Ελ- ληνικής συμμετοχής,σε συνέντευ- ξή τους σε τηλεοπτικό σταθμό του Αζερμπαιτζάν,μιλώντας στη τουρκική γλώσσα,δήλωναν ότι εί- ναι Τούρκοι Έλληνες της Δυτικής Θράκης,συμφωνώντας επί της ου- σίας με τη θέση της Τουρκίας περί τουρκικής και όχι μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Εκ των υστέρων ζήτησαν συγγνώμη. Κάπως έτσι πορεύονται τα Βαλκά- νια... "ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ Γ.Σ. [....]Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει δεν ξέρουμε τίποτε δεν ξέρουμε πως είμαστε ξέμπαρκοι όλοι εμείς δεν ξέρουμε την πίκρα του λιμανιού σαν ταξιδεύουν όλα τα καράβια' περιγελάμε εκείνους που τη νιώ- θουν[....] Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει ολο- ένα ταξιδεύει κι άν <ορώμεν ανθούν πέλαγος Αι- γαίον νεκροίς>[....]" (Γιώργος Σεφέρης "Ποιήματα" Θ' Έκδοση "Ίκσρος"1974,σελ.100).

Τετάρτη 8 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 9-5-2024

Oι κινητοποιήσεις των φοιτητών στα Πανεπι- στήμια των Η.Π.Α.,με αίτημα την λήξη του πολέμου στη Γάζα και εναντίον της γενοκτονίας που υφίστα- νται οι Παλαιστίνιοι,συνεχίζο- νται και εντείνονται παρά τις προσπάθειες καταστολής των από την κυβέρνηση. Είναι γεγο- νός ότι αυτές οι κινητοποιήσεις και καταλήψεις,με σκηνές,των προαύλιων χώρων των Α.Ε.Ι. θυμίζουν τις αντίστοιχες του 1960 και 1970 που είχαν θέμα την λήξη του πολέμου στο Βι- ετνάμ. Οι συλλήψεις,όχι μόνον φοιτητών αλλά και πανεπιστη- μιακών δασκάλων,δεν πτοούν τη συμμαχία των φοιτητικών οργανώσεων που ακόμη και όταν οι δυνάμεις καταστολής διαλύουν τους καταυλισμούς τους,αυτοί τους επαναφέρουν με μεγαλύτερη μαζική συμμε- τοχή.Ένα από τα αιτήματα των φοιτητών προς τις διοικήσεις των Α.Ε.Ι. είναι να διακοπούν οι σχέσεις αυτών με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ. Στις κινητοποιήσεις πρωτοστα- τούν τα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης,όπως το Κολούμπια στο Μανχάταν από όπου και ξεκίνη- σαν οι πρώτες διαμαρτυρίες και ακολούθησαν το Μ.Ι.Τ. και το Χάρβαρντ,της Καλιφόρνιας του Λός Άντζελες(UCLA). Αντίστοι- χες κινητοποιήσεις στην Ευρώπη σημειώθηκαν στο Παρίσι,στην Οξφόρδη,στο Άμστερνταμ και στη Γερμανία. Η περίπτωση γενικεύσεως των φοιτητικών κινητοποιήσεων τόσο στην ευ- ρύτερη Βόρεια Αμερική,όπως στον Καναδά,αλλά και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη,εί- ναι ένα ενδεχόμενο που δεν αποκλείεται,ωστόσο αρνητικός παράγοντας στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί η έλευση του θέρους και η διακοπή των μαθημάτων σε αυτή τη περίοδο. Αυτή η αντίδραση του φοιτητι- κού κινήματος,πρωτίστως στις Η.Π.Α.,αποτελεί ένα ακόμη παγκόσμιο μέσον πιέσεως προς τη κυβέρνηση του Ισραήλ,να σταματήσει τη σφαγή των Πα- λαιστινίων στη Γάζα. Μία πίεση που εκδηλώνεται όχι μόνον από το εξωτερικό,αλλά που εδώ και καιρό ασκείται και στο εσωτε- ρικό του Ισραήλ,εναντίον της κυβέρνησης του Νετανιάχου. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Τέλ-Αβίβ την 4-5-2024 με αίτημα τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς,αλλά και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Όλα τα προηγούμενα συμβαί- νουν ενώ το Ισραήλ ετοιμάζει τη χερσαία στρατιωτική επίθε- ση στη περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας,όπου έχει συγκεντρωθεί ο πληθυσμός των Παλαιστινιών που ζούν στη πε- ριοχή,την ίδια στιγμή που ο επικεφαλής της ευρωπαικής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ ση- μείωνει ότι το Ισραήλ δεν πρέ- πει να επιχειρήσει στρατιωτική χερσαία επίθεση στη Ράφα και ότι η Ε.Ε. και η διεθνής κοινό- τητα πρέπει να ενεργήσουν προ- κειμένου να αποτραπεί αυτό το σενάριο,ενώ σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε:"Οι εντολές εκκέ- νωσης του Ισραήλ προς αμάχους στη Ράφα προμηνύουν τα χειρό- τερα: περισσότερο πόλεμο και λιμό. Αυτό είναι απαράδεκτο". Το δε ΥΠ.ΕΞ της Γαλλίας υπο- γραμμίζει:" ότι ο αναγκαστκός εκτοπισμός ενός αμάχου πλη- θυσμού συνιστά ένα έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δι- καίου"(www.naftemporiki.gr 6-5-2024). Σύμφωνα δε με δημο- σίευμα του Associated Press,ισ- ραηλινά τάνκς έφτασαν στα 200 μέτρα από τα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο και 12 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ότι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ισρα- ηλινών βομβαρδισμών στη Ράφα τη νύχτα(www.in.gr 7-5-2024). Ενώ αυτό είναι το διεθνές κλίμα και απαιτεί το τέλος του πολέ- μου στη Γάζα,ο υπουργός Άμυ- νας του Ισραήλ Γιόαβ Γκαλάντ δηλώνει ότι:" Εντοπίσαμε ανη- συχητικά σημάδια ότι η Χαμάς στη πραγματικότητα δεν σκο- πεύει να συμφωνήσει μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινή- σουμε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα και σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας άμεσα",ενώ ταυτο- χρόνως το Τέλ-Αβίβ ζήτησε την εκκένωση μίας περιοχής στη Ρά- φα,όπου ζούν περίπου 100.000 εκτοπισμένοι άνθρωποι(www. ertnews.gr 6-5-2024). Όλα λοιπόν δείχνουν ότι το Ισρα- ήλ έχει αποφασίσει και θα εκτε- λέσει την επίθεση στη Ράφα,ό- που θα υπάρξει νέα εκατόμβη αμάχων νεκρών θυμάτων της γε- νοκτονίας των Παλαιστινίων,δο- κιμάζοντας τις ανθρώπινες αντοχές της διεθνούς κοινότητος απέναντι στην ανθρωποκτόνα αδιάκριτη συμπεριφορά του. Κατά τα λοιπά ο εορτασμός του Πάσχα στην Ελλάδα, υπήρξε κατά τα ειωθότα πανηγυρικός και πλήθη πολιτών κατέκλυσαν τους Ιερούς Ναούς και τις Ιερές Μονές και βίωσαν κατανυκτικώς το όλον Μυστήριον της Μεγάλης Εβδομάδος. Χριστός Ανέστη! "ΣΤΗΝ ΑΣΙΝΗ ΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ [....] Χαίρετε οι ταπεινές παρουσίες απ' τα έγκατα του πράγματος άσπρη ελευθερία των φοβουμέ- νων αληθώς όπως ο αγρότης ιερέας φωρό- ντας μονάχα το αντερί φαίνεται πέρα στο δρόμο επι- στρέφοντας με το βυθισμένο ήλιο απάνω στο πουλάρι του όνου φι- λέορτος[....] και το καλυμμαύχι ποτίζει απ'τον ιδρώτα το μέτωπό του[....]" (Νίκος Καρούζος " Τα Ποιήματα Α' 1961-1978" Έκδοση Γ' "Ίκαρος" 2002,σελ.88).

Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2-5-2024

Εν μέσω της Μεγάλης Εβδομάδος,με έντονη την πολιτική πόλωση,με συμπεριφορές βουλευ- τών που δεν συνάδουν στην εύρρυθμη λειτουργία του Κοι- νοβουλίου,που καταδικάζονται από όλα τα κόμματα,με το τέ- λος της δίκης για το Μάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς,με τη διάρρη- ξη σε γραφείο του ΥΠ.ΕΣ.,με δημοσίευμα των "Financial Times" για την Ελληνική οικο- νομία που αναλύει,προβλέπο- ντας ότι ίσως η Ελλάδα γίνει σύντομα η φτωχότερη χώρα της Ε.Ε. και με το φοιτητικό κίνημα σε Η.Π.Α. και Γαλλία να κινη- τοποιείται εντόνως εναντίον της γενοκτονίας των Παλαιστινίων από το Ισραήλ στη Γάζα και εν αναμονή της επίθεσής του στη Ράφα,πλησιάζει η Κυριακή του Πάσχα και της Αναστάσε- ως,στον εαρτασμό της οποίας στους Ιερούς Ναούς έχουν θέση οι πάντες. Είναι αυτή η εορτή εντός της οποίας όλα ερμηνεύονται,όλα διαλύονται,ανατρέπονται και ορθοτομούνται εντός μίας και- νής και άλλης λογικής,μακριά και έξω από τον στυγνό ορθο- λογισμό,που ακόμη και αυτός τυγχάνει ερμηνείας,κατανοή- σεως και συγχωρήσεως,καθώς αυτό καθ'εαυτό το γεγονός οδη- γεί υπερβατικά παρά πέρα τον Άνθρωπο και κατ'επέκταση και την Κτίση. Η Εβδομάδα των Πα- θών του Θεανθρώπου Χριστού βιώνεται με κατάνυξη και ενσυ- ναίσθηση σε κάθε πρόσωπο και το αλλοιώνει καλώς,επιφέρει στον Άνθρωπο μία προσωπική προσέγγιση,συμπάσχοντας με το μαρτύριο του Ιησού και συ- ντροφεύοντάς Αυτόν στη Σταύ- ρωση,στη Ταφή και στην Ανά- σταση. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ζώσα και τούτο διαπιστώνεται στον τρόπο που προσέρχονται οι πο- λίτες,όλων των ηλικιών,στους Ιερούς Ναούς,στη συμπεριφο- ρά,στο πρόσωπο και στην ενερ- γή συμμετοχή τους στις ακο- λουθίες. Καθίσταται αντιληπτή η βιωματική τους σχέση με τα τελούμενα και τα Μεγάλα συμ- βάντα των ημερών που με δια- φορετικό τρόπο στον κάθε Άν- θρωπο υποκειμενοποιείται και μεταλαμβάνεται. Από τη Κυριακή των Βαίων και την είσοδο στην Ιερουσαλήμ,την υποδοχή του Χριστού από τον όχλο-ο ίδιος όχλος που μετά ολί- γων ημερών θα απαιτήσει με το "άρον,άρον Σταύρωσον Αυτόν" τον θάνατό Του- διακρίνεται σι- ωπηλός στα Ωσαννά και στους πανηγυρισμούς και περίπου Μόνος. Στον Μυστικό Δείπνο τα ρητά που αναφέρει στους μαθη- τές Του,είναι γι'αυτούς άρρητα και παραμένει ακατανόητος εκ των προτέρων. Προσεύχεται στον Κήπο της Γεσθημανής και οι τρείς μαθητές Του κουρα- σμένοι κοιμούνται και παραμέ- νει Μόνος. Προδίδεται από τον Ιούδα τον μαθητή Του,ο Πέτρος τον αρνείται,στο μαρτύριο και στο Πάθος παραμένει και πάλι Μόνος και στην Σταύρωσή Του η Παναγία,ο Ιωάννης και λίγες γυναίκες βρίσκονται εκεί κοντά. Στον Τάφο Του χαράματα την ημέρα της Αναστάσεως Του προ- σέρχονται μόνον οι Μυροφορές. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει,αυ- τή η "τραγική και πνιγηρή" μο- ναξιά του Ιησού εν μέσω των ανθρώπων,ακόμη και εν μέσω των μαθητών Του κυριαρχεί την Εβδομάδα των Παθών Του. Μένει Μόνος ένεκα της Αγάπης Του για τον Άνθρωπο,ένεκα του εκουσίου Πάθους Του που πρέ- πει να υποστεί,διότι άνευ της Σταυρώσεως Του δεν υπάρχει Ανάσταση για τον Άνθρωπο και οι προφητείες να εκπληρωθούν. Η έκπτωση του Ανθρώπου εκ του Αρχετυπικού του κάλλους αποκαθίσταται και επαφύεται πλέον στην ελευθερία του αυτε- ξουσίου της θελήσεως του η δυ- νατότητα να παραμείνει ανέκ- πτωτος ή όχι. Φυσικά ο Ιησούς δεν είναι Μόνος,πάντα υπάρχει μαζί Του ο Πατέρας που δεν τον εγκαταλείπει ποτέ:" Όπως στην αρχή,όπου επρόκειτο να πλα- σθεί ο άνθρωπος,προηγήθηκε βουλή,έτσι και τώρα στο Λάζα- ρο,όπου επρόκειτο να αναπλα- σθεί ο άνθρωπος,προγήθηκε βουλή. Αλλά εκεί,που επρόκει- το να πλασθεί ο άνθρωπος,είπε ο Πατήρ προς τον Υιό<ας κατα- σκευάσουμε άνθρωπο> και ο Υιός άκουσε,και έτσι ο άνθρωπος παρήχθηκε στην ύπαρξη,εδώ δε τώρα είπε ο Υιός και ο Πατήρ άκουσε,και έτσι εζωοποιήθηκε ο Λάζαρος"( Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Εις την Κυριακή των Βαίων,ΕΠΕ 9,407). Η αγαπητική παρουσία του Πα- τρός μαζί με τον Υιό είναι πα- ντού,εντός της ελεύσεως του Υιού με την Γέννησή Του και εντός των Παθών,της Σταυρώ- σεως και της Αναστάσεως Του. "[....] Υπάρχουν τα αισθητά,που αρχίζουν και τελειώνουν. Υπάρ- χει ο άνθρωπος που αρχίζει και δεν τελειώνει. Αλλά έχει μέσα του την άναρχη και ατελεύτητη πνοή του Θεού. Μπορεί να αγιά- ση τη ζωή και να χαρή τον θάνα- το. Μπορεί,με την εκούσια προ- σφορά του στη θέλησι του Ενός Κυρίου και Θεού,να αλλοιωθεί ολόκληρος.Να γίνουν γι'αυτόν τα εμπόδια σκαλοπάτια ανόδου. Και οι πειρασμοί της ζωής,α- φορμές ενισχύσεως και προς Θεόν δοξολογία[....]" ( Αρχιμ. Βασιλείου. Προηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων. Έκδοση " Ι.Μ.Ι- βήρων" 2024,σελ.105.)

Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 25-4-2024

Σύμφωνα με δη- μοσίευμα των " F i n a n c i a l Times" η Ελλάδα και η Ισπανία δέχονται έντονη πίεση από τους συμμάχους τους στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ,να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει το δημοσίευ- μα,αυτόν τον μήνα το Κίεβο έκανε επείγουσα έκκληση στους δυτικούς συμμάχους για επιπλέ- ον συστήματα αεράμυ- νας,όπως αμερικάνικης κατασκευής Patriot ή τα σοβιετικά S-300,καθώς η Ρωσία εντείνει μία αε- ροπορική και πυραυλική εκστρατεία εναντίον των πόλεων και των υπο- δομών ισχύος της χώ- ρας(www.voria.gr 22-4- 2024). Το συγκεκριμένο δημοσίευμα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της εγχώριας αντιπολι- τεύσεως,που καλεί την κυβέρνηση να απαντή- σει στην Βουλή για τις συζητήσεις και συμφω- νίες της με την Ουκρα- νία,ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η αεράμυνα της Ελλάδας δεν θα αποδυναμωθεί. Ωστόσο αυτό το δημοσί- ευμα επιβεβαιώνει πως η Ε.Ε. έχει εμπλακεί αμέσως στον πόλεμο της Ουκρανίας με την Ρω- σία.,διακινδυνεύοντας μία επέκταση του πολέ- μου στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή ο πρό- εδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα στην εφημερίδα Fakty δήλω- σε: " Αν οι σύμμαχοι μας αποφάσιζαν να αναπτύ- ξουν πυρηνικά όπλα στο έδαφος μας για να ενι- σχύσουν την ασφάλεια του ανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ,είμαστε έτοι- μοι να το πράξουμε." Επιβεβαίωσε επίσης πως το συγκεκριμένο θέμα της ανάπτυξης πυρηνι- κών όπλων στην Πολωνί- α,αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ της Πολωνίας και των Η.Π.Α.,καθώς " Η Ρωσία στρατιωτικοποιεί όλο και περισσότερο τον θύλακα Καλίνινγκραντ. Μεταφέρει πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσί- α."(www.protothema. gr 22-4-2024). Μία εύκολη σύνθεση των γεγονότων,όπως εξελίσ- σονται,προφανώς και δεν προσφέρει την ύπαρ- ξη ορατού ή αοράτου σημείου αποκλιμακώ- σεως ή και τερματισμού του πολέμου,αντιθέτως εκείνο που διαπιστώνε- ται είναι ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει να υφίστα- ται,με τους κινδύνους, -ορατούς και αοράτους- που τούτη η συνέχεια συνεπάγεται,να αυξά- νονται ως προς τη δια- τήρηση της παγκόσμιας ειρήνης. Τουτοχρόνως η Βου- λή των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α.,την 20-4- 2024,ενέκρινε πακέτο βοήθειας ύψους 61 δισ. δολλαρίων προς την Ουκρανία. Το συγκε- κριμένο νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί από τη Γερουσία και να κυρωθεί από τον πρόε- δρο των Η.Π.Α. Ο Ου- κρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ,μέσω Facebook,ανέφερε ότι τα 50 δισ.δολλάρια θα δα- πανηθούν για την άμυνα της χώρας του,ιδίως την αντιαεροπορική και σε όπλα μεγαλύτερου βε- ληνεκούς,ενώ μέρος του ποσού θα διατεθεί για την επισκευή υποδομών καίριας σημασίας(www. capital.gr 22-4-2024). Ομού με τις προηγούμε- νες εξελίξεις και η συ- γκεκριμένη αποδεικνύει το αυτονόητο,ότι δηλαδή ο πόλεμος, εδώ και και- ρό ή και εξ αρχής του,εί- ναι ένας πόλεμος μεταξύ της Δύσης(ΝΑΤΟ-Ε.Ε.) και της Ρωσίας και φυσι- κά διευρύνει το χρονικό εύρος της διάρκειας του και αυξάνει τις πιθανό- τητες επέκτάσεως του. Στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής,εξ όσων φαί- νονται, αποκλιμακώνε- ται, επί του παρόντος, η σύγκρουση του Ιράν με το Ισραήλ,χωρίς ωστό- σο ουδείς να μπορεί να αποκλείσει μία μεταφο- ρά αυτού σε άλλα σημεία του πλανήτη και με δι- αφορετικούς τρόπους. Φυσικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί και μία μετωπική σύγκρουση σε άγνωστο χρόνο,μετά από την δημιουργία γε- γονότων που θα ευνοούν μία νέα ανάφλεξη άμεσα του πολεμικού μετώπου μεταξύ των. Επί του πα- ρόντος φαίνεται ότι το μένος της κυβέρνησης του Ισραήλ συνεχίζεται εναντίον των Παλαιστι- νίων,έως και του τελικού αφανισμού αυτών,παρά τις αντιδράσεις εναντί- ον της γενοκτονίας,που εκδηλώνονται με διαδη- λώσεις διαμαρτυρίας σε όλον τον κόσμο και την αντίθεση στον πόλεμο της πλειοψηφίας των ισραηλινών πολιτών και της αντιπολιτεύσεως στο Ισραήλ. Εντός αυτού του διε- θνούς πολεμικού κλίμα- τος,οι Έλληνες πολίτες προετοιμάζονται να υποδεχθούν την Μεγά- λη Εβδομάδα και να ζή- σουν την Ανάσταση. Σε αυτή την πορεία έχουν να ατιμετωπίσουν ένα "πασχαλινό τραπέζι" που το κόστος του,ένεκα του πληθωρισμού,εκτιμάται να είναι κατά 6% υψη- λότερο από το 2023,την στιγμή μάλιστα που Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για αθέ- μιτο ανταγωνισμό με τη διάθεση του πασχαλινού οβελία στην αγορά,αφού αυτή,όπως λένε,έχει κα- τακλυστεί από ρουμανι- κά αρνιά(www.tribune. gr 23-4-2024). "ΜΕΤΕΩΡΟΣ Ή ΤΑ ΣΩ- ΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ [....] Λέγοντας ο κό- σμος είν'η κατηγορία του ίσκιου για τον ίσκιο έγραψα τ'όνομα: Ιησούς έγραψα: Έλληνας άγγιζα τ'όνομα κ'ήτανε μονάχα φύλλα...[....]" ( Νίκος Καρούζος" Τα Ποίηματα Α' 1961- 1978" Γ'Έκδοση "Ίκα- ρος"2002,σελ.189).

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 18-4-2024

Η αναμενόμενη και προ- αναγγελθείσα, 72 ώρες πριν την πραγματοποίη- σή της,επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ ετελέσθει ως απάντηση στην επίθεση του Ισ- ραήλ στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό και πλέον το Ισραήλ,ό- πως αποφάσισε,ετοιμάζει την ανταπάντησή του. Στην επίθεση του Ιράν και στην αντιπετώπισή της από το Ισραήλ ενεπλάκησαν χώρες της Δύσης και της Ανατο- λής σύμμαχοι των δύο χωρών. Σε πρώτη ανάγνωση εκείνο το οποίο κυριαρχεί είναι ο υψηλός βαθμός κινδύνου,αυτή τη στιγμή,η Μέση Ανατολή να αποτελέσει τον χώρο εκείνο από τον οποίο,αποδεδειγ- μένα πλέον,μπορεί να ξεκινήσει- εάν ήδη δεν συμβαίνει αυτό- μία παγκόσμια σύρραξη. Φυσικά για την Δύση υπάρχει,άνω των δύο ετών πλέον,ένα άλλο ανοιχτό πο- λεμικό μέτωπο στην Ουκρανία. Μετά την σφαγή των Παλαιστι- νίων στη Λωρίδα της Γάζας από το Ιραήλ και τα δύο μέτωπα,της Ουκρανίας και της Μέσης Ανα- τολής,παραμένουν ευάλωτα στην πιθανότητα διευρύνσεως και επεκτάσεως της πολεμικής σύρραξης. Όπως και στην Ου- κρανία έτσι και στην Μέση Ανα- τολή στο πλευρό τόσο της Ουκρα- νίας,όσο και του Ισραήλ ενεργώς και με στρατιωτική εμπλοκή βρί- σκεται η πολεμική προμετωπίδα των ισχυρών χωρών της Δύσης. Η παγκόσμια ειρήνη απειλεί- ται εμπράκτως και εκείνο που σοβαρώς διαφαίνεται είναι ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση λήξεως των πολέμων,αλλά αντι- θέτως ένα "αόρατο χέρι" ,ένας "αυτόματος πιλότος" φέρεται να κατευθύνει και να επιδιώκει την κλιμάκωση της πολεμικής εντάσεως,την διατήρηση,την ενίσχυση και την επέκταση των πολεμικών συγκρούσεων,οπότε η παρουσία του πολέμου φαίνε- ται να αποκτά μόνιμο χαρακτή- ρα και σταθερότητα διαρκείας στην παρούσα χρονική εποχή. Η Ιστορία φυσικά έχει να παρουσι- άσει περίπου αντίστοιχα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία κυρι- αρχούσε η πολεμική αβεβαιότητα και η γεωπολιτική ρευστότητα. Εντός λοιπόν και του σημερινού ρευστού τοπίου, ουδείς μπο- ρεί αυτή την στιγμή να γνωρίζει τι είδους και σε ποιά κλίμακα αλλαγές πιθανόν να υπάρξουν μετά το πέρας του συγκεκριμέ- νου,αγνώστου χρονικώς σήμε- ρα,διαστήματος. Όταν κάποτε οι πόλεμοι λήξουν,διότι-άγνωστο πότε- θα λήξουν,ενδέχεται τί- ποτα να μην έχει μεταβληθεί ή κάποια ελάχιστα δεδομένα να μετσβληθούν,αλλά ενδέχεται και να έχουν μεταβληθεί από αρκετά έως και τα περισσότερα. Στην συγκεκριμένη περίπτω- ση,της αναμενόμενης επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ,αποτελεί ένα παράδοξο γεγονός το ότι το Ιράν,72 ώρες πρό της ενάρξε- ως της πολεμικής επιχείρησής του,ενημερώνει απ'ευθεάς ή μέσω άλλων χωρών σύμπασα την παγκόσμια κοινότητα. Οπότε όλοι οι μεγάλοι διεθνώς παίκτες γνώριζαν τι έπεται και ήταν όλοι προετοιμασμένοι,εξ ού και η επί- θεση του Ιράν,σε πρώτη και πάλι ανάγνωση,απέτυχε στο να πλή- ξει τους στρατιωτικούς επιλεγμέ- νους στόχους της. Υπήρξε αυτό άραγε ένα επιδιωκόμενο από το Ιράν αποτέλεσμα; Ήθελε το Ιράν να σποτύχει και επί τούτου εκ των προτέρων ενημέρωσε για την επίθεση; Η άποψη της Ρωσίας ότι το Ιράν χρησιμοποίησε παλαιού τύπου εξοπλισμό κατά την επίθε- σή του,περιπλέκει ακόμη περισ- σότερο τις τυχόν απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα. Τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά περιπλέκει έτι περισσότερον το γεγονός ότι μετά την επίθεσή του το Ιράν πλέον γνωρίζει,εκ του αποτελέσματος,τα τρωτά και μη σημεία της αεράμυνας του Ισραήλ. Απαντήσεις στα προη- γούμενα ερωτήματα ενδέχεται να υπάρξουν ή και να μην υπάρ- ξουν το επόμενο χρονικό διάστη- μα,καθώς και από τα γεγονότα τα οποία θα συντελεστούν ή δεν θα συντελεστούν. Ως προς την δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση Νετανιάχου,θεωρούμε ότι οι δη- λώσεις του ηγέτη της αξιωματι- κής αντιπολιτεύσεως του Ισραήλ Γιαίρ Λαπίντ αποτυπώνουν ση- μαντικά και την άποψη των πο- λιτών του Ισραήλ:"Βρισκόμουν στην Ουάσινγκτον την περασμέ- νη εβδομάδα για συναντήσεις με ολόκληρη την κυβέρνηση. Είναι σοκαρισμένοι από την κυ- βέρνηση αυτή: από την έλλειψη υπευθυνότητας,από την έλλειψη επαγγελματισμού,από την κακή διαχείριση. Τόσο οι φίλοι όσο και οι εχθροί του Ισραήλ οσμίζονται αδυναμία από την παρούσα κα- τάσταση(www.kathimerini. gr 15-4-2024). Αυτές οι δηλώσεις προφανώς και αποδεικνύουν το πολιτικό και υπαρξιακό πλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Νετανιάχου,καθώς οι διαμαρτυρίες των πολιτών του Ισραήλ είναι σχεδόν καθημερινές και η πίεση που του ασκείται από τους συμμάχους του Ισραήλ,ως προς την αλλαγή της πολιτικής του,αυξάνονται. " Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Αποτρόπαιο φίδι της Γνώσεως αλλήθωρο φίδι θα σφυρίζεις πάντα στην ανηφό- ρα μας έχοντας ολόγυρα την Άνοιξη με σχίνα και θυμάρι τα δέντρα και τον ήλιο σαν το φρέσκο αίμα. Εμείς ανεβαίνουμε στην ουράνια πόλη δίχως εναέριο σιδηρόδρομο[....] εμείς ανεβαίνουμε κάθε ώρα που περνά μας τρομά- ζει σαν εκκωφαντική εκπυρσοκρότηση[....]" (Νίκος Καρούζος " Τα Ποιήματα Α' 1961-1978" Γ' Έκδοση " Ίκαρος" 2002,σελ.183).

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 11-4-2024

Φυσικά και έχει δίκαιο ο πρωθυπουργός όταν από τη Τήλο δηλώνει ότι:" Είναι μία πρόκληση μεγάλη για την κυβέρνησή μας και μία μεγάλη δυσκολία να βρούμε εκείνο το μείγμα κινήτρων έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι η παρουσία γιατρών στα μι- κρά μας νησιά να είναι τέτοια ώστε οι Έλληνες πολίτες αλλά και οι ξένοι-γιατί είδα ότι έχετε αρκετούς ξένους οι οποίοι έχουν επιλέξει την Τήλο ως μόνιμη κα- τοικία-να αισθάνονται ασφα- λείς όσον αφορά στα ζητήματα της περίθαλψής τους"(www. topontiki.gr 8-4-2024). Φυσικά έχει δίκαιο και ο ΥΠ.ΕΘ.Α όταν στο συνέδριο της ΝΔ αναφέρε- ται στην ανάγκη επανίδρυσης του κράτους και βεβαίως φυσι- κά έχει δίκαιο και ο Υπουργός Προστασία του Πολίτη όταν αναφέρεται στην αναγκαιότη- τα μίας ριζικής ανασυγκρότη- σης,αναγέννησης και επανί- δρυσης της ΕΛ.ΑΣ.Ωστόσο το θέμα είναι ότι αυτές οι αναφο- ρές γίνονται μετά από πέντε έτη διακυβέρνησης της ΝΔ,που σημαίνει ότι ως προς τα συγκε- κριμένα θέματα δεν υπήρξαν λύσεις που να παράγουν τα επι- θυμητά αποτελέσματα και το ερώτημα που τίθεται είναι ότι εφ' όσον αναγνωρίζονται αυτές οι αδυναμίες και αστοχίες,πό- σος αλήθεια χρόνος διακυβέρ- νησης απαιτείται ούτως ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα που να εξασφαλίζουν σε όλους τους πολίτες την ιατρική περίθαλψη και την ασφάλεια εν έτει 2024. Έχει παρέλθει χρόνος πέραν του έτους από την τραγωδία των Τε- μπών και καθημερινώς σχεδόν αποκαλύπτονται δυσχέρειες στην λειτουργία του σιδηροδρο- μικού δικτύου. Η πρόσφατη γυναικοκτονία στους Αγίους Ανσργύρους Αττι- κής,μπροστά από το Α.Τ. και τα όσα προηγήθηκαν αυτής,α- πό την προσέλευση στο Α.Τ. του θύματος,την συμπεριφορά σε αυτήν από τους αστυνομικούς υπηρεσίας και τον διάλογό του με την Άμεση Δράση προκα- λούν την κοινή λογική,εγείρουν αισθήματα ανασφάλειας στους πολίτες και αποκαλύπτονται σε τηλεοπτικά δίκτυα περιπτώσεις γυναικών-θυμάτων που υπέ- στησαν ενδοοικογενειακή βία που κατέφυγαν σε Α.Τ. και δεν αντιμετωπίστηκαν με την δέ- ουσα προσοχή. Το συγκεκριμέ- νο γεγονός προκάλεσε,εκ των υστέρων,την λήψη νέων μέτρων που η αποτελεσματικότητά τους αναμένεται να κριθεί στο μέλλον. Ωστόσο εάν κάποιος προσπαθήσει να συνθέσει τα γεγονότα τα οποία δημιουρ- γούν σήμερα την εικόνα της Ελλάδας,είναι πραγματικά από δύσκολο έως αδύνατο να αντι- ληφθεί ότι αυτή η εικόνα προ- σομοιάζει σε μία χώρα της Ε.Ε. που ευημερεί και λειτουργεί στο τέλος του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνος,παρ' όλα τα επιφα- νειακά πυροτεχνήματα "εκσυγ- χρονισμού". Φυσικά δεν είναι μόνον τα θέματα δημόσιας υγεί- ας ασφάλειας,ακρίβειας,Τε- μπών και των τηλεφωνικών υποκλοπών που δημιουργούν μία χρονικά οπισθοδρομική ει- κόνα της Ελλάδας που απωθεί. Ταυτοχρόνως με τις προανε- φερθείσες δηλώσεις του πρωθυ- πουργού και των υπουργών, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πορευθεί στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές,με βάση το αφή- γημα που προέταξε και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές και αυτό το αφήγημα είναι η κινδυνολογία σε σχέση με την σταθερότητα της χώρας,εάν απωλέσει δυνάμεις στα ποσο- στά της η ΝΔ,μία κινδυνολογία που αφ'ενός ανήκει στο παρελ- θόν και αφ'ετέρου προσβάλλει την Δημοκρατία καθώς σε αυ- τήν δεν υπάρχουν ούτε μονό- δρομοι,ούτε αδιέξοδα. Επέλεξε επίσης να πορευθεί προς τις ευ- ρωεκλογές προσάπτοντας στον αντιπολιτευτικό λόγο στοιχεία λαικισμού και εδώ τίθεται πλέ- ον το θέμα κατά πόσον αυτός ο "λαικισμός" της αντιπολίτευ- σης,για τον οποίο η κυβέρνηση την κατηγορεί,δεν είναι πσρά η απτή,αληθινή απεικόνιση της πραγματικότητας. Μία βεβαί- ως αντιπολίτευση που την επο- χή του ιού,2020-2021,δεν άρθω- σε αντιπολιτευτικό λόγο,αλλά ταυτίστηκε με την κυβερνητική πολιτική και την στήριξε,χωρίς φυσικά τότε να κατηγορηθεί από την ΝΔ για λαικισμό. Οπότε το αφήγημα με το οποίο πορεύεται η κυβέρνηση στις ευρωεκλογές είναι αντιφατικό,αμφιλεγόμε- νο και ίσως να δείχνει-κάτι που οι προαναφερθείσες δήλωσεις δεν στηρίζουν- ότι η επαφή με την πραγματικότητα κάπου έχει χαθεί ή διαφορετικά ο κυβερ- νητικός λόγος είναι διττός,ασα- φής και αβέβαιος. Το επόμενο χρονικό διάστημα έως τον Ιούνιο αναμένεται κυ- ριαρχία της πολιτικής πόλωσης και της κινδυνολογίας από την πλευρά της ΝΔ και τούτο χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν ο αστάθ- μητος παράγοντας,που ωστόσο ως απρόβλεπτος εάν εμφανιστεί ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα. ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ [....] Έτσι μιλούσα βλέποντας εξαίσια ρόδινες ορτανσίες άσπρες και γαλάζιες ωσάν κομμώσεις θεαινών, χρυσαφικές αλλόφρονες μπετίνες και ελισαβέτες με τα ωραία σκήπτρα τα αναρ- ριχώμενα μιλούσα βλέποντας τα χιονόσφαιρα και τα μπαλέτα τις ανοιγμένες ταιτές τους μπα- καράδες[....]" (Νίκος Καρούζος " Τα Ποίηματα Α' 1961-1978" Γ' Έκδοση "Ίκαρος" 2002,σελ.278).

Τετάρτη 3 Απριλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-4-2024

Στη συζήτηση περί της προτάσεως δυσπιστίας προς την κυβέρνηση που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βου- λή,δεν υπήρξαν απαντήσεις ως προς το θέμα των συνομιλιών του σταθμάρχη της Λάρισας με τους μηχανοδηγούς διαφορετι- κών αμαξοστοιχιών σε σχέση με το "μοντάζ" αυτών. Πολυεπίπε- δα αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν την τραγωδία των Τε- μπών,άνω του έτους, παραμέ- νουν ως έχουν. Ίσως και το θέμα να είχε "κλείσει" εάν οι συγγε- νείς των θυμάτων στα Τέμπη δεν επέμεναν να επιδιώκουν να ανα- δείξουν την γνώση της αλήθειας ως προς τα αίτια και τις ευθύνες που δημιούργησαν τις συνθήκες εκείνες υπό τις οποίες τόσοι άν- θρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εξ αυτού φέρουν ακόμη σωματικά και ψυχικά τραύμα- τα. Η ενότητα των συγγενών και η κοινή τους κατεύθυνση απο- δεικνύει την δύναμη που διαθέ- τουν οι πολίτες όταν είναι ενερ- γοί. Αυτή η επιμονή των πολιτών είναι εκείνη που θα αποκαλύψει και την αλήθεια,καθώς ο αγώ- νας τους, με τις διαστάσεις που έχει λάβει, αργά ή γρήγορα θα δικαιωθεί. Οι πρόσφατες παραιτήσεις υπουργών προστίθενται σε μία σειρά αλλεπάλληλων παραιτή- σεων στελεχών της κυβέρνησης τόσο για το θέμα των τηλεφωνι- κών υποκλοπών,όσο και ως προς την διαρροή προσωπικών δεδο- μένων αποδήμων. Όλες αυτές οι παραιτήσεις αναδεικνύουν προ- βλήματα λειτουργίας της κυβέρ- νησης,για την οποία την κύρια ευθύνη φέρει ο πρωθυπουργός. Σε μία επιχείρηση ο CEO(Chief Executive Officer),ο Διεθύνων Σύμβουλος δηλαδή,είναι εκεί- νος που υπό την επίβλεψή του λειτουργούν τα αμέσως επόμε- να στελέχη της,που προφανώς ο ίδιος επιλέγει και με αυτόν τον τρόπο,εάν η λειτουργία αυτών των στελεχών βλάπτει τα συμ- φέροντα της επιχείρησης,φέρει και ο ίδιος την ευθύνη. Ενώ η αντιπολίτευση φαίνεται να εξέρχεται από τον πολυετή λήθαργό της που οδήγησε σε νίκη την ΝΔ στις εθνικές εκλο- γές,έστω και εάν το ποσοστό της αποχής σε αυτές ήταν εκ των υψηλοτέρων στην Ελλάδα,εν τούτοις δεν οράται να αναδει- κνύεται εκείνη η πολιτική δύ- ναμη,που θα υπάρξει από μόνη της διαφορετική πρόταση κυ- βερνητικής εξουσίας. Ωστόσο η ενιαία στάση της στην πρόταση δυσπιστίας,κατέστησε σαφές πως μία ενωμένη αντιπολίτευ- ση είναι σε θέση να δημιουργεί δύσκολες καταστάσεις στην κυ- βέρνηση. Είναι και πάλι η δύ- ναμη των ενεργών πολιτών,στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη,εκείνη που προκάλεσε αυτό το αποτέλεσμα και η απο- δοχή αυτών από το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας,ανεξαρτή- τως πολιτικών ιδεολογιών. Μία ακόμη φορά οι πολίτες προηγού- νται της πολιτικής,την ξεπερ- νούν,την καθοδηγούν και φωτί- ζουν τον δρόμο των ανέκπτωτων αγώνων που παράγουν αποτελέ- σματα. Η πίστη στο δίκαιο του αγώνα και η επιμονή σε αυτόν συσπειρώνει και δημιουργεί μία δυναμική που ακόμη και τα άτο- πα χειροκροτήματα στη Βουλή την προεκτείνουν,καθώς ακόμη και αυτά την γιγαντώνουν. Αυτή η δυναμική των ενεργών πολι- τών προσφέρει εκπλήξεις,ελπί- δες και αλήθειες. Η πόλωση μεταξύ κυβερνήσε- ως και αντιπολιτεύσεως στην πορεία προς τις ευρωεκλογές θα διατηρηθεί,με άγνωστο το εκλογικό αποτέλεσμα,όπως και τα παράγωγα αυτού. Η κυβέρ- νηση όσο επιμένει να διατηρεί ένα σκηνικό θεάτρου του πα- ραλόγου,τόσο θα αντιπολιτεύ- εται τον εαυτό της,θα ενισχύει την ενότητα της αντιπολιτεύ- σεως,θα καθιστά ταχύτερη την φθορά της και ίσως ακόμη να δημιουργήσει εύφορο έδαφος συμπλεύσεως των δύο μεγαλύ- τερων κομμάτων της αντιπολι- τεύσεως,που θα μπορούσαν με μία πολιτική συμμαχία να διεκ- δικήσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές την άσκηση της κυβερ- νήσεως. Ανεξαρτήτως των πολιτικών εξελίξεων οι πολίτες θα εξακο- λουθούν να βιώνουν στην καθη- μερινότητά τους την παρουσία ενός υψηλού πληθωρισμού στα τρόφιμα,στα καύσιμα,στη στέ- γη που τους μειώνει το πραγ- ματικό τους εισόδημα και την απουσία ενός συστήματος Υγεί- ας που να τους την διασφαλί- ζει,καθώς αυτό συνεχίζει να λειτουργεί με μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προ- σωπικό. Νέοι επιστήμονες-και ιατροί- αναζητούν καλύτερες αμοιβές στο εξωτερικό,ενώ δι- εθνώς αυξάνεται η ρευστότητα και η αβεβαιότητα που προκύ- πτει και από την διατήρηση των πολέμων και τον κίνδυνο κλι- μάκωσης σε αυτόν της Ουκρα- νίας. Στο Ισραήλ πληθαίνουν οι προτροπές των πολιτών,αλ- λά και της αντιπολίτευσης,που ζητούν την παραίτηση του Νε- τανιάχου,ενώ οι Παλαιστίνιοι υφίστανται πρωτοφανή σφαγή γενοκτονίας. "ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ [....] Τεράστια χρονόμετρα με- γεθύνουν σε σκοτεινούς θαλάμους τα δευ- τερόλεπτα λιώνουν οι ώρες υπέροχα στα χυτήρια του ερέβους. Αυτός ο Κρόνιος Πολιτισμός!Ας τον αρωματίσουμε... Ανάσταση: τα καλοπιάσματα του έαρος. Ερωτευθείτε" (Νίκος Καρούζος " Τα Ποιήματα Α' 1961-1978" Γ' Έκδοση " Ίκαρος" 2002,σελ.240).

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 28-3-2024

Η αποκάλυψη της εφη- μερίδος "Το Βήμα" περί "μονταρισμένων" διαλόγων μεταξύ του σταθμάρχου της Λάρισας και μηχανοδηγών διαφορετικών αμαξοστοιχιών λίγο πριν τη σύ- γκρουση των δύο τραίνων στα Τέμπη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων και πολλών άλλων τραυματιών,προ- κάλεσε την πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση, την οποία κατέθεσαν στην Βουλή τα κόμ- ματα της αντιπολιτεύσεως και ταυτοχρόνως ενισχύει την άπο- ψη της πλειοψηφίας των Ελλή- νων πολιτών -όπως καταγράφε- ται και σε δημοσκοπήσεις- ότι η αλήθεια ως προς το συγκεκρι- μένο συμβάν δεν έχει αποκαλυ- φθεί πλήρως και η απόδοση των ευθυνών ως προς αυτό παρα- μένει το μεγάλο ζητούμενο. Η πτώση των ποσοστών της ΝΔ - όπως και αυτή καταγράφεται σε δημοσκοπήσεις- προσδίδει στις επερχόμενες ευρωεκλογές ιδιαί- τερο ενδιαφέρον,παρά το γεγο- νός ότι έως αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται αξιόλογη άνοδος των ποσοστών των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως,τέτοια που να προβάλλει κάποιο από αυτά ως εναλλακτική πρόταση δια- κυβερνήσεως. Βεβαίως ουδείς γνωρίζει εάν θα επιδράσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη διαμόρφωση ή μη ενός νέου πολιτικού σκηνικού στην Ελλά- δα,που ενδεχομένως και να οδη- γήσει στην διενέργεια εθνικών εκλογών,προ της λήξεως της τε- τραετίας,καθώς και οι διεθνείς συνθήκες,όπως μία κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία,η συνεχιζόμενη σφαγή των Πα- λαιστινίων στη Γάζα και οι προ- εδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο,μπορεί να δημιουργή- σουν νέα δεδομένα τόσο παγκο- σμίως,όσο και στην Ελλάδα. Επί του παρόντος εκείνος που γίνε- ται περισσότερο αποδέκτης της δυσαρέσκειας των Ελλήνων πο- λιτών είναι ο "Κανένας",γεγονός που επιτείνει την ανησυχία ως προς το ποσοστό που θα κατα- γράψει η αποχή στις ευρωεκλο- γές,αλλά και το ενδιαφέρον ως προς τις πιθανές εκλογικές εκ- πλήξεις που θα προκύψουν εξ αυτών και εάν θα προκύψουν. Η "τυφλή" τρομοκρατική επί- θεση στην αίθουσα συναυλι- ών Crocus City Hall της Μό- σχας,που προκάλεσε εκατόμβη αμάχων νεκρών πολιτών της Ρωσίας και ο κτηνώδης τρόπος εκτελέσεως αυτών εγείρουν σύν- θετα ερωτήματα που η ανάληψη της ευθύνης της από παρακλάδι του ISIS,δεν απαντώνται ούτε πλήρως,ούτε πειστικώς.Γεγονός είναι ότι η συγκεκριμένη θηριω- δία προκαλεί περαιτέρω ένταση στον κίνδυνο επεκτάσεως της εμπλοκής του πολέμου στην Ου- κρανία,επέκταση που ήδη υπάρ- χει και αμέσως και εμμέσως. Σε αυτή την κατεύθυνση,πέρα από την εκπαίδευση κάποιων τρομοκρατών σε "στρατόπεδο" στην Τουρκία,όπως ανακοίνω- σε η Μόσχα,ενδιαφέρον πα- ρουσιάζουν και οι επισημάνσεις του πρώην συμβούλου του Πε- νταγώνου των ΗΠΑ,απόστρα- του συνταγματάρχη Douglas McGregor ότι οι δυτικές υπηρε- σίες πληροφοριών - η CIA και η Μ16- θα μπορούσαν να είχαν εμπλακεί στην τρομοκρατική επίθεση και ότι οι δράστες συν- δέονται με μουσουλμανικές ομά- δες που πολεμούσαν στο πλευρό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον McGregor οι συμμετέχο- ντες στην τρομοκρατική επίθεση "συνδέονται άμεσα με μουσουλ- μανικά στοιχεία που πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας",ενώ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δι- κτύωσης το Σάββατο 23-3-2024:" Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμπλέκονται Μ16/CIA". Επίσης ο πρώην αξιωματικός της CIA και άλλοτε επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ,Scott Ritter επισήμα- νε στο Sputnik το γεγονός ότι οι τρομοκράτες συνελήφθησαν ενώ διέφευγαν προς Ουκρανία,ενώ " οι άνθρωποι της βίας" έχουν την τάση να κατευθύνονται προς τον πραγματικό βορρά και αυτός εί- ναι να γίνουν μάρτυρες,να πάνε σπίτι τους,στον παράδεισο,ενώ αυτοί κατευθύνθηκαν στην Ου- κρανία(www.bankingnews.gr 23-3-2024). Σε ότι αφορά την Ελλάδα,ενδια- φέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις της εκπροσώπου του ΥΠ.ΕΞ της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα,που αφορούν τις Ελληνορωσικές σχέ- σεις με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου: "[....] Λά- βαμε υπόψη ότι φέτος με εντο- λή της ηγεσίας του Ελληνικού ΥΠ.ΕΞ.,οι εορταστικές εκδηλώ- σεις τόσο στην Ελλάδα,όσο και στο εξωτερικό θα διεξαχθούν για μία ακόμη φορά χωρίς ρωσική συμμετοχή[....]συνεχίζει η κυ- βέρνηση Κ.Μητσοτάκη με στόχο να διαγράψει από την συλλογική μνήμη οτιδήποτε που σχετίζεται με τη Ρωσία,θυσιάζοντας στις πρόσκαιρες περιστάσεις-τους αιώνιους ιστορικούς,πολιτιστι- κούς και πνευματικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών μας. Πάνω στο κύμα της επιθετικής ρωσοφοβίας η Αθήνα επιμένει στις εγκληματικές αποφάσεις της,συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής οπλισμού στην Ουκρανία,με τον οποίο το κα- θεστώς του Κιέβου εξακολουθεί να εξοντώνει αμάχους,ανάμεσά τους και Έλληνες της Αζοφικής. Οι τωρινοί κυβερνώντες,κρυβό- μενοι πίσω από τις συλλογικές αποφάσεις της Δύσης διέκοψαν τον διμερή μας διάλογο και κάθε είδους συνεργασία[....]"(www. naftemporiki.gr 25-3-2024) Mε αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Ρωσία αντιλαμβάνεται τις σχέ- σεις της με την Ελλάδα,τρόπος που φέρνει σε αντιπαράθεση τις δύο ιστορικές χώρες. "[....] Πολύς λόγος γίνεται σήμερα για την επικοινωνία. Ωστόσο είναι σαφές ότι η μή επικοινωνία είναι ο παράγοντας που θέτει σε κυκλο- φορία εντός της πολιτικής μία δι- άσταση αλήθειας,μετατρέποντας το αδύνατο σε δυνατό[....]" (Alain Badiou "Η πολιτική και η λογική του συμβάντος" Εκδόσεις "Πατάκη" 2008,σελ.119).

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 21-3-2024

Η τοποθέτηση της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού, προέδρου του συλλόγου "Τέμπη 28-2-23",στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρω- κοινοβουλίου,στο σύνολό της εκ- φράζει και τις απόψεις μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολι- τών. Η συγκεκριμένη αναφορά που υπέβαλλε παραμένει ανοι- κτή και το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή Δικαιοσύνης και Ελευθεριών(LIBE) και στην επι- τροπή Μετσφορών(TRAN) του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και ταυτοχρόνως ζητείται από την Ευρωπαική Επιτροπή μία ενημε- ρωμένη γραπτή απάντηση. Την συγκεκριμένη απόφαση στήριξαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου. Στην ομιλία της η κυρία Καρυστιανού ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:" Αυτό που μας οδήγησε σήμερα εδώ είναι μία αλληλουχία κάκιστων χειρισμών και μεθοδεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης, που προ- σβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας και την αξιοπρέπεια των θυμάτων που επιβίωσαν. Ουσι- αστικά παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Με λίγα λόγια,σήμερα μας έφερε εδώ η απελπιστική κατάρρευση της εμπιστοσύνης που βιώνου- με στην Ελλάδα σε σχέση με την ορθή λειτουργία των θεσμών. Η διαδικασία της ανάκρισης στην Ελλάδα εξελίσσεται με τρόπο που πλέον έχουμε την βεβαιότη- τα ότι η αλήθεια δεν θα λάμψει. Για μία ακόμη φορά. Έχω ευθύ- νη γιατί δεν μιλώ μόνο ως μάνα που έχασε το παιδί της,αλλά και ως εκπρόσωπος των οικογενειών των θυμάτων. Έχω ευθύνη γιατί η φωνή μας γιγαντώθηκε κι έσμιξε με φωνή 1.330.000 πολιτών,που έχουν υπογράψει το δίκαιο αίτη- μά μας" (www.naftemporiki.gr 18-3-2024). Θεωρούμε ότι η κυρία Καρυστιανού τα είπε όλα και επί- σης το ότι πολίτες καταφεύγουν στο Ευρωκοινοβούλιο,προκειμέ- νου μέσω αυτού να δικαιωθούν και να διατηρήσουν ανοικτό το συγκεκριμένο θέμα,αποδεικνύ- ει,όπως και η ίδια ανέφερε,ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών ως προς την ορθή λειτουργία των θε- σμών στην Ελλάδα καταρρέει. Το κλίμα επέκτασης του πολέ- μου στην Ουκρανία,στην Ευρώ- πη και στον κόσμο που καλλι- εργείται συστηματικά από την Δύση και το ΝΑΤΟ,συντηρούν και οι δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας της Γερμανίας Μπε- τίνα Στάρκ-Βάτσινγκερ,ότι τα σχολεία στην Γερμανία έχουν την ευθύνη να προετοιμάσουν τους μαθητές για το ενδεχόμενο πολέμου,στα πλαίσια της πο- λιτικής προστασίας. Πρότεινε επίσης τα σχολεία στη Γερμανία να αναπτύξουν "χαλαρή" σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις, με επι- σκέψεις αξιωματικών, οι οποίοι θα αναλάβουν να εξηγήσουν τι ακριβώς κάνει η Bundeswehr για την ασφάλεια των πολι- τών(www.kathimerini.gr 18- 3-2024). Ενώ σύσσωμη η Δύση δεν απο- δέχεται το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσί- α,άλλες παγκόσμιες δυνάμεις και χώρες,όπως η Κίνα,η Ιν- δία,το Ιράν,η Β.Κορέα,η Κού- βα,η Νικαράγουα,η Βενεζου- έλα,η Βολιβία και η Τουρκία συγχαίρουν τον Ρώσο πρόεδρο για την επανεκλογή του, γεγο- νός που δείχνει έναν διχασμένο κόσμο και ως εκ τούτου επικίν- δυνο στο να βρεθεί η μία πλευ- ρά απέναντι στην άλλη,σε περί- πτωση που υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ευρώπη,με την εμπλοκή σε αυ- τόν με άμεση-διότι έμμεση ήδη υφίσταται-συμμετοχή στρα- τευμάτων χωρών του ΝΑΤΟ. Την κινδυνολογία συντηρεί και άρθρο του προέδρου του Ευρω- παικού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ που δημοσίευσαν ευρωπαικές εφημερίδες και η ιστοσελίδα Euractiv,όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι" Εάν δεν δώσουμε την σωστή απάντηση ως Ε.Ε. και δεν δώσουμε στην Ουκρα- νία αρκετή βοήθεια για να στα- ματήσει την Ρωσία,είμαστε οι επόμενοι. Κατά συνέπεια,πρέ- πει να είμαστε αμυντικά έτοι- μοι και να περάσουμε σε λει- τουργία οικονομίας πολέμου. Αν θέλουμε ειρήνη,πρέπει να ετοιμασθούμε για πόλεμο" και καλεί τις χώρες να διευκολύ- νουν επενδύσεις στον τομέα της άμυνας,εξετάζοντας την αλλα- γή εντολής του οργάνου δανει- σμού της Ε.Ε.,της Ευρωπσικής Τράπεζας Επενδύσεων,ώστε να επιτραπεί η υποστήριξη της ευρωπαικής αμυντικής βιομη- χανίας(www.ertnews.gr 18-3- 2024). Στρατιωτικές δαπάνες στην Ε.Ε. λοιπόν,που φυσικά δεν ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης. Τοιουτοτρόπως περίπου εισερ- χόμεθα και στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαροστής,μέσω της οποίας οδηγούμεθα στην Μεγάλη Εβδομάδα και στην Ανάσταση. "ΟΥΚ ΕΓΝΩΣ Για τις θρησκευτικές μας δοξα- σίες- ο κούφος Ιουλιανός είπεν "Ανέ- γνων,έγνων, κατέγνων".Τάχατες μας εκμη- δένισε με το "κατέγνων"του,ο γελοιω- δέστατος. Τέτοιες ξυπνάδες όμως πέρασι δεν έχουνε σ'εμάς τους Χριστιανούς." Ανέ- γνως,αλλ'ουκ έγνως'ει γαρ έγνως, ουκ αν κατέγνως"απαντήσαμεν αμέσως" (Κ.Π.Καβάφης Άπαντα, Β'Τό- μος "Ποιήματα 1919-1933" Εκδό- σεις "Ίκαρος" 1963,σελ.62).

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 14-3-2024

Oι δηλώσεις του Πάπα Φραγκίσκου στο ελβε- τικό τηλεοπτικό δίκτυο RSI,που θα προβλη- θεί την 20-3,αποσπάσματα της οποίας παρέθεσε το πρακτορείο Reuters προκάλεσαν την αντί- δραση της Ουκρανίας και άλλων χωρών της Δύσης,όπως και του ΝΑΤΟ.Συγκεκριμένα είπε: "Δυ- νατός είναι εκείνος που κοιτάζει κατάματα την πραγματικότη- τα,νοιάζεται για τον λαό,έχει το θάρρος της λευκής σημαίας και διαπραγματεύεται,όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά,πρέ- πει να έχεις το θάρρος να το διαπραγματευθείς". Το Βατικα- νό,μετά τις αντιδράσεις και από τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ που δήλωσε ότι: "Η συνθηκολόγηση δεν εί- ναι ειρήνη",μέσω εκπροσώπου του διευκρίνησε ότι το νόημα της τοποθετήσεως του Πάπα ήταν ο τερματισμός του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων και όχι η συνθηκολόγηση της Ου- κρανίας(www.kathimerini,gr 12-3-2024). Ο Πάπας θεωρούμε ότι εξέφρασε με την φωνή της λογικής έναν σοβαρό προβλη- ματισμό που υπάρχει στους πο- λίτες της Δύσης ως προς την μη αναγκαιότητα συνέχισης του πο- λέμου,την στιγμή που ο ΥΠ.ΕΞ. της Πολωνίας δηλώνει,σε ειδι- κή συνεδρίαση της πολωνικής Βουλής με αφορμή την ένταξη της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ προ 25 ετών,ότι: " Στρατιώτες από χώ- ρες του ΝΑΤΟ είναι ήδη παρό- ντες στην Ουκρανία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις χώρες που αναλαμβάνουν αυτό το ρίσκο. Γνωρίζουν ποιοί είναι αυτοί οι στρατιώτες"(www.iefimerida. gr 11-3-2024). Ο Πάπας ουσια- στικά επανέφερε την Ostpolitik στο προσκήνιο με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων,όταν ο κίν- δυνος μίας παγκόσμιας σύρρα- ξης στην Ευρώπη εντείνεται. Στην ίδια συνέντευξή του δια- τυπώνει και μία λογική πρόβλε- ψη: "Σήμερα υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μεσολαβήσουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Τουρκία έχει αυτοπροταθεί,ό- πως και άλλες χώρες. Μην ντρέ- πεσθε να διαπραγματευθείτε πριν η κατάσταση χειροτερέψει ακόμη περισσότερο" Όσο για τον πόλεμο στην Γάζα και εκεί η λύση είναι η συμφωνία για τον Πάπα: "Στον πόλεμο υπάρχουν δύο αντιμαχόμενες πλευρές,όχι μία. Οι ανεύθυνοι είναι αυτοί οι δύο που πολεμούν[....] Ας δού- με την Ιστορία,όλοι οι πόλεμοι που ζήσαμε,τελειώνουν με μία συμφωνία"(www.lifo.gr 9-3- 2024). Φυσικά στην συγκεκρι- μένη περίπτωση το Ισραήλ είναι εκείνο που δεν δέχεται ούτε την εκεχειρία,οπότε δεν υπάρχει η βούληση για συμφωνία. Ακόμη και ο πρόεδρος των Η.Π.Α. σε δηλώσεις του ως προς τον πρω- θυπουργό του Ισραήλ,σε σχέση με την στάση του στον πόλεμο ανέφερε ότι: " περισσότερο βλά- πτει παρά βοηθά το Ισραήλ",την ίδια στιγμή που πολίτες στο Λον- δίνο,αλλά και στο Ισραήλ διαδή- λωναν υπέρ της εκεχειρίας και κατά του Νετανιάχου. Ωστόσο ο ισραηλινός πρωθυπουργός,πλην της γενοκτονίας των Παλαιστι- νίων-άνω των 30.000 οι νεκροί- έχει και άλλους στόχους όπως δήλωσε: "Στο δρόμο προς αυτή τη νίκη,έχουμε ήδη εξουδετε- ρώσει το νούμερο (4) της Χα- μάς. Ο νούμερο τρία,δύο,ένα είναι καθ'οδόν. Είναι όλοι ήδη νεκροί,θα τους βρούμε(www. nemesishd.gr 11-3--2024). Η πολιτική της"αλλαγής μέσω της προσέγγισης",της Ostpolotik που υλοποίησε ο Βίλλυ Μπράντ ως καγκελάριος της Δ.Γερμανίας,1969-1974,στις σχέσεις με την Αν.Γερμανία και που εφάρμοσε και ο Πάπας Παύλος ΣΤ' την ίδια περίο- δο,προκειμένου να προσεγγίσει τις τότε ανατολικοευρωπαικές χώρες,αυτή την στιγμή τόσο για την Ευρώπη,όσο και παγκοσμί- ως αποτελεί και είναι η μόνη ρεαλιστική πολιτική που μπο- ρεί να εξασφαλίσει την ειρήνη. Ωστόσο δεν διαφαίνονται οι πο- λιτικοί ηγέτες στην Ευρώπη και στον κόσμο που να διαθέτουν αυτό το όραμα,την βούληση και να επιζητούν,να επιθυμούν την ειρήνη για τους πολίτες και να εργάζονται σε μία κατεύθυνση επίτευξης συμφωνιών που να την εξασφαλίζουν μακροχρόνι- α,απλά δεν υπάρχουν συτοί οι ηγέτες,απουσιάζουν. Αντιθέ- τως διαφαίνονται ηγέτες που επιθυμούν όχι μόνον την διατή- ρηση και συντήρηση αυτών των πολέμων σε τοπικό επίπεδο,αλ- λά εμπράκτως διακινδυνεύουν την περαιτέρω κλιμάκωση και επέκταση αυτών,πέρα από την Ουκρανία,την Γάζα και την Ερυθρά Θάλασσα. Γεγονός εί- ναι επίσης ότι όταν εκουσίως βρίσκεσαι σε εμπόλεμη ζώνη και περιοχή,προφανώς και γνω- ρίζεις που ακριβώς είσαι. "ΕΙΣΟΔΟΣ Είναι μία θύρα στα μάτια κάθε νεκρού[....] είναι μία θύρα βαμμένη με τη σιωπή κι ο θάνατος μονόλιθος[....] Και χωρίζουμε σε φώς και σκο- τάδι το Ένα. Χωρίζουμε τον Οδυρμό σε τύ- φλωση και θυσία" (Νίκος Καρούζος " Τα ποιήματα Α' 1961-1978" Γ' Έκδοση "Ίκαρος" 2002,σελ.171).

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7-3-2024

H νέα σφαγή άνω των εκατό Παλαιστινίων από τα πυρά Ισραηλι- νών στρατιωτών,την ώρα που το πλήθος είχε συγκε- ντρωθεί προκειμένου να πα- ραλάβει επισιτιστική βοήθεια αποδεικνύει για μία ακόμη φορά τις προθέσεις γενοκτονί- ας της ναζιστικής κυβερνήσε- ως του Ισραήλ που εγκληματεί μπροστά στα μάτια ολόκληρης της ανθρωπότητας. Πλήν των νεκρών οι τραυματίες ανέρχο- νται στους 750,την στιγμή που αριθμός των νεκρών θυμάτων στη Γάζα από την αρχή του πο- λέμου είναι άνω των 30.000. Το συγκεκριμένο αποτρόπαιο και απάνθρωπο περιστατικό προκάλεσε την διεθνή κατα- κραυγή ακόμη και των Η.Π.Α και της Γαλλίας,χωρίς ωστόσο στην πράξη να εμποδίζουν,ε- νώ έχουν τη δυνατότητα, τα απάνθρωπα ένστικτα της κυβερνήσεως του Ισραήλ. Ο Ο.Η.Ε. ήδη προειδοποιεί ότι ο λιμός στη Λωρίδα της Γάζας είναι αναπόφευκτος. Ο εφο- διασμός σε ανθρωπιστική βοή- θεια (τρόφιμα,νερό,φάρμακα) γίνεται πλέον μέσω της ρίψεως παλετών από αεροσκάφη,ενώ και πάλι ο Ο.Η.Ε. κατηγορεί τις ισραηλινές δυνάμεις ότι παρεμποδίζουν συστηματικά την πρόσβαση στη Γάζα,όταν σχεδόν χίλια φορτηγά περι- μένουν στα σύνορα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου. Η Αφρικανική Ένωση κάλεσε να διενεργηθεί διεθνής έρευ- να,προκειμένου οι υπεύθυ- νοι να λογοδοτήσουν για τις ενέργειες τους και ζήτησε την κήρυξη εκεχειρίας άμεσα και χωρίς όρους(www.imerisia. gr 2-3-2024). Στην Ευρώπη ρωσικά μέσα και κοινωνικής δικτύωσης δημοσι- οποίησαν συνομιλίες μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλεων δυνάμεων της Γερμανίας για παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. Η αυ- θεντικότητα των συνομιλιών επιβεβαιώθηκε από το Βερο- λίνο(www.naftemporiki.gr 4-3-2024).Το συγκεκριμένο γεγονός που έπεται των δηλώ- σεων του Γάλλου προέδρου στο Παρίσι περί ενδεχόμενης άμε- σης αποστολής στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο,φα- νερώνει ότι μετά την απροκά- λυπτη πολλαπλή ενίσχυση της Ουκρανίας από τη Δύση,στον διετή πόλεμο της με τη Ρωσία, αυξάνει τις πιθανότητες επέ- κτασης του πολέμου επικίν- δυνα. Η Δύση συνειδητοποιεί ότι η ήττα της Ουκρανίας ισο- δυναμεί με ήττα όλων εκείνων των δυνάμεων που επένδυσαν πολιτικά,μέσω της παροχής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα-και συνεχί- ζουν να παρέχουν- και τούτο αποτελεί πλήγμα κύρους και ισχύος. Καθώς η Ρωσία ως οι- κονομία,αλλά και στο μέτωπο του πολέμου,παραμένει ισχυ- ρή,η διαφαινόμενη νίκη της πλήττει το κύρος των ηγεσιών των χωρών της Δύσης. Από τον συγκεκριμένο πόλεμο -ως συνήθως συμβαίνει- χαμένοι είναι οι πολίτες της Ευρώ- πης,όπως φάνηκε και από τις κινητοποιήσεις των Ευρωπαί- ων αγροτών. Μία κλιμάκωση του πολέμου απειλεί την ει- ρήνη στην Ευρώπη και στον κόσμο και εξ αυτού του λόγου όλες οι παγκόσμιες δυνάμεις οφείλουν να στοχοπροσηλω- θούν στο να τερματιστεί άμε- σα και αυτός ο πόλεμος,αντί να τον συντηρούν και να τον διατηρούν. Στην Ελλάδα η επιστολική ψή- φος των αποδήμων που θα εφαρμοστεί στις Ευρωεκλογές ήδη δημιουργεί ερωτηματι- κά και ανησυχίες ακόμη και στα κόμματα εκείνα που την υπερψήφισαν στη Βουλή,κα- θώς και την έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων μετα τα μαζικά mail που εστάλησαν σε αποδήμους. Πλήν των νέων κομμάτων που εμφανίζονται και θα λάβουν μέρος στις Ευ- ρωεκλογές,το μεγαλύτερο εν- διαφέρον αυτής της εκλογικής αναμετρήσεως βρίσκεται στη συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία,καθώς εάν η αποχή αυτών κυμανθεί στα επίπεδα των πρόσφατων εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών ή και τα υπερβεί,τό- τε θα πιστοποιεί μία ίσως οριστική αδιαφορία των πολι- τών,που η αναστροφή της θα μπορέσει ίσως να επιτευχθεί με την εκφορά ενός πειστικού πολιτικού λόγου,με συνέπεια αυτού ως προς τις πράξεις,α- πό τον οποίο αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος θα προσελκυθεί και θα επιστρέ- ψει στη συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία. Ως εκ τούτου ο πολιτικός διάλογος που θα διεξαχθεί στον πυρήνα του πρέπει να έχει ως στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύ- τερη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές,ούτως ώστε να καταστούν και σε αυτό το επίπεδο ενεργοί πολίτες,παρ' ότι η πολιτική όπως ασκείται σήμερα,εδώ και αλλού,έπα- ψε να έλκει και να σαγηνεύει τους πολίτες,όπως θα όφειλε και θα έπρεπε. Οι πολίτες στην Ελλάδα βι- ώνουν μία καθημερινότητα στην οποία διαπιστώνουν ένα σύστημα Υγείας που υφίστα- ται,όσο υφίσταται,ένεκα των ηρωικών προσπαθειών που καταβάλλει το ελλειπές ια- τρικό,νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό,έναν πρωταθλητή στην Ευρώπη πληθωρισμό τρο- φίμων,μία μή κρατική τριτο- βάθμια εκπαίδευση που επέρ- χεται,έναν πρωτογενή τομέα παραγωγής που αφανίζεται. Ένα μεγάλο ποσοστό νέων και όχι μόνον,επιστημόνων και μή,έχει μεταναστεύσει και το δημογραφικό πρόβλημα εντεί- νεται συνεχώς. "ΑΠ'ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 38 hundred years after ΚΑΤΙ Pound,ΑΣΜΑ XCIII[....] Έγραψα ποίηση-μ'άλλα λόγια συνεργάστηκα με το μη- δέν[....] Το πιό σπουδαίο στον κόσμο είναι το τίποτα[....] Η λογική λοιπόν είναι μία έμ- μονη ιδέα των ψυχιάτρων. ( συνεχίζεται)" (Νίκος Καρούζος " Τα Ποιήμα- τα Α' 1961-1978" Γ'Έκδοση " Ίκα- ρος" 2002,σελ.267,268,269).

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 29-2-2024

Aμερικανός στρατιωτι- κός αυτοπυρπολείται και χάνει την ζωή του μπροστά στην ισραηλι- νή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον διαμαρτυρόμενος για την γενο- κτονία των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Ισραηλινοί διαδηλωτές στο Τέλ-Αβίβ ζη- τούν από τον Νετανιάχου να παραιτηθεί,να σταματήσει ο πόλεμος, να επέλθει συμφωνία με τη Χαμάς και να απελευθε- ρωθούν οι όμηροι. Γνωρίζει ο Νετανιάχου ότι η λήξη του πο- λέμου, οριστικοποιεί και το δικό του πολιτικό τέλος. Ένα πολιτικό τέλος στο οποίο εγγύτερα παρά ποτέ βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, καθώς καθημε- ρινώς χάνει στον πόλεμο με την Ρωσία. Εξ αυτού του γεγονότος εξακολουθεί να ζητάει βοήθεια από την Ευρώπη, ακόμη και μετά την οικονομική βοήθεια που έλαβε πρόσφατα από την Ε.Ε. ύψους 50 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027. Ενώ το Κο- γκρέσο των Η.Π.Α. δεν παρέχει οικονομική βοήθεια στην Ου- κρανία, στο Παρίσι είκοσι χώρες της Δύσης, μετά από πρωτοβου- λία του Γάλλου προέδρου και με την συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού, αποφάσισαν να συνεχίσουν να προμηθεύουν με πυρομαχικά την Ουκρανία τόσο από την ευρωπαική παραγωγή, όσο και με την αγορά αποθεμά- των πυρομαχικών εκτός Ευρώ- πης μετά από πρόταση της Τσε- χίας. Ο πρόεδρος της Γαλλίας μεταξύ άλλων δήλωσε ότι "Δεν υπάρχει συναίνεση σήμερα για να στείλουμε στρατεύματα στο μέτωπο επίσημα και με έγκριση. Αλλά όσον αφορά τη δυναμική τίποτα δεν μπορεί να αποκλει- στεί" ενώ ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας επεσήμανε "Πρέπει να εργαστούμε για το σύστημα αεράμυνας. Η Ουκρανία χρειά- ζεται επειγόντωs περισσότερους πυραύλους αλλά και περισσότε- ρα συστήματα αεράμυνας, είτε πρόκειται για S-200 πυραύλους S-300, Patriot" Τονίστηκε δε ότι οι ευρωπαικές χώρες πρέπει να στηρίξουν την Ουκρανία για αποστολή βοήθειας με διμερείς συμφωνίες(www.euronews.gr 27-2-2024). Καθίσταται περισσότερο πλέ- ον και από αντιληπτό ότι οι πιθανότητες επεκτάσεως του πολέμου στην Ευρώπη αυξάνο- νται επικίνδυνα, καθώς αυτές οι αποφάσεις αδιαφορούν για την ειρήνη και την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης. Γε- γονός που αυτή την στιγμή κα- τανοούν καλύτερα από όλους οι αγρότες της Ευρώπης που διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες και συγκρούστηκαν με τις δυ- νάμεις καταστολής. Οι αγρό- τες της Ευρώπης μεταξύ των άλλων ζητούν να σταματήσει η αδασμολόγητη εισαγωγή αγρο- τικών προιόντων από την Ου- κρανία, που έχει αυξηθεί κατά 25% (www.naftemporiki.gr 2-3-2024)Αντιλαμβάνονται επί- σης ότι η νέα ΚΑΠ της Ε.Ε. λειτουργεί στοχευμένα στην απαξίωση και στη μείωση της αγροτικής παραγωγής, οδηγώ- ντας σε αφανισμό την αγροτική τάξη. Δεδομένο περίπου θεω- ρείται ότι μετά τον Νοέμβριο η Ευρώπη θα βρεθεί σε πολι- τική απομόνωση, καθώς οι Ρε- πουμπλικάνοι προελαύνουν σε νίκη στις προεδρικές εκλογές των Η.Π.Α. Η αποστολή της φρεγάτα 'Ύδρα" στον πόλεμο της Ερυθράς Θά- λασσας εμπλέκει ευθέως την Ελλάδα σε αυτόν, αυξάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο και εκ- θέτει την χώρα σε απρόβλεπτες, επί του παρόντος, συνέπειες. Η εξεταστική επιτροπή της Βου- λής ως προς την τραγωδία των Τεμπών έληξε τις εργασίες της, χωρίς ωστόσο να δώσει απαντή- σεις ως προς τις αιτίες και τις ευθύνες που την επέφεραν και δυστυχώς το έργο της εξελίχθη- κε ως μία επίδειξη κυβερνητι- κής αλαζονείας και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Οι ψυχές των αδικοχαμένων θυμάτων ζητούν δικαίωση και τούτη τη δικαίω- ση επιδιώκει να επιτύχει ο Σύλ- λογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών 2023, συνεχίζοντας τον αγώνα του έως τέλους. Το συνέ- δριο του κόμματος της αξιωμα- τικής αντιπολιτεύσεως απέδειξε για μία ακόμη φορά την απου- σία εκφοράς πολιτικού λόγου, χαρακτηριστικό που δεν αφορά μόνον αυτό, αλλά το σύνολο του πολιτικού συστήματος, πλην εξαιρέσεων. Περίπου έτσι εξελίσσονται οι καταστάσεις έχοντας εισέλθει στην περίοδο του Τριωδίου και οδεύοντας προς την Κυριακή του Ασώτου, που όπως όλες οι ευαγγελικές παραβολές έτσι και η συγκεκριμένη προσφέρει μέγα πεδίο αναζητήσεως της οδού εκείνης που ως φαίνεται έχει απωλεσθεί σε πολλαπλά επίπε- δα (κοινωνικό, πολιτικό, πολιτι- στικό, προσωπικό, φυσικού πε- ριβάλλοντος). Η ασωτία επίσης ως έννοια μπορεί να εκφραστεί και σήμερα κυριολεκτικά, μετα- φορικά, αλληγορικά, φιλοσοφι- κά, αρκεί να υπάρξει βεβαίως η δυνατότητα της διακρίσεως της, ακόμη και στην περίπτωση που αυτή κραυγάζει πανταχόθεν δια της παρουσίας της. Υ.Γ. Το Ρέκβιεμ του Μπρίντεν ο διεθνούς φήμης διευθυντής ορ- χήστρας Θεόδωρος Κουρεντζής που με παρέμβαση του Ουκρα- νού πρέσβεως στην Αυστρία,α- κυρώθηκε η συμμετοχή του στο φεστιβάλ της Βιέννης,ένεκα της μη καταδίκης από μέρους του της Ρωσίας,πρέπει να το διευ- θύνει στην Επίδαυρο ή στο Ηρώ- δειο το θέρος. Αυτή είναι σήμε- ρα η Δύση. "[....] Άρα, αν βρισκόμαστε στην κατάσταση αυτή του νεω- τέρου γιού, πριν έλθει εις εαυ- τόν, σημαίνει ότι είμαστε στην πραγματικότητα εκτός εαυτών και δεν ξέρομε που βρισκόμα- στε, τι μας γίνεται, τι αντιπρο- σωπεύουμε. Ή και αν νομίζωμε ότι ξέρομε - που συνήθως νομί- ζομε- πέφτομε έξω [....]Άρα δεν είναι εύκολο μόνοι μας να πούμε που βρισκόμαστε, γιατί μπορεί να πέφτωμε έξω, μπορεί να εί- μαστε εκτός εαυτών και να μην το ξέρωμε, να μην το αντιλαμ- βανώμαστε[....] ( Αρχ. Βασιλεί- ου. Προηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων " Η παραβολη του ασω- του υιου" Β΄ επανέκδοση "Δό- μος" σελ.33,34).

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22-2-2024

Oι μαζικές διαδηλώ- σεις των αγροτών στην Αθήνα,αλλά και σε όλη τη χώρα, μπορεί να εί- ναι η κορύφωση του αγώνα τους ή ενδέχεται να ακολουθήσει νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσε- ων τους. Στη πρώτη περίπτωση μακροπρόθεσμα ο πρωτογενής τομέας παραγωγής,στον οποίο ανήκουν κτηνοτρόφοι,αλιείς και μελισσοκόμοι,οδηγείται σε αφανισμό. Αρκετοί αγρότες και ειδικά εκείνοι των περιοχών της Θεσσαλίας,του Έβρου και της Εύβοιας οδηγούνται στο δρόμο της οικονομικής μετανάστευ- σης. Στη δεύτερη περίπτωση μία περαιτέρω κλιμάκωση του αγώ- να τους σε αυτοκινητοδρόμους και σε σύνορα θα καταδείξει την ένταση του προβλήματος επιβί- ωσης που αντιμετωπίζουν,αφ'ε- νός ένεκα του αυξημένου κό- στους παραγωγής και αφ'ετέρου ένεκα της νέας ΚΑΠ που προω- θεί η Ε.Ε.Η κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. προκειμένου να διατηρήσει μία επαρκή και αυτάρκη εθνική εγχώρια παραγωγή προιόντων του πρωτογενούς τομέα πρέπει να απαιτήσει από την Ε Ε. μία νέα διαφορετική αγροτική πολι- τική,που θα επεκτείνει την ευ- ρωπαική αγροτική ανάπτυξη. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι ανα- γκαία η λήψη μέτρων προστατευ- τισμού από τη κάθε χώρα-μέλος και ειδικά από την Ελλάδα,που θα διασφαλίζουν και θα συντη- ρούν αυτή τη παραγωγή τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα μακροπρόθεσμα,προσφέροντας μάλιστα κίνητρα στους νέους αγρότες να επιστρέψουν σε καλ- λιέργειες της γης,ανάλογες των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρονται από περιοχή σε περιοχή και φυσικά οι αγρό- τες είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα, από την κάθε κυβέρ- νηση και Ε.Ε.,αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα τα αγροτικά προι- όντα φτάνουν στον καταναλωτή σε τιμές που απέχουν κατά πολύ από τις τιμές εκείνες που οι ίδιοι οι παραγωγοί τα πωλούν. Έως τώρα η κυβέρνηση όχι μό- νον δεν έχει καταφέρει να τιθα- σεύσει αυτή τη διαφορά τιμών από το χωράφι στο ράφι,αλλά αντιθέτως η Ελλάδα εξακολου- θεί να βρίσκεται στην Ευρώπη στη πρώτη θέση στον πληθωρι- σμό των τροφίμων,γεγονός που φανερώνει την αναποτελεσμα- τικότητα και την ανικανότητα των όποιων μέτρων λαμβάνο- νται και τίθεται το θέμα ακόμη και υπάρχει η πολιτική βούληση ως προς την επίλυση αυτού του θέματος,που μειώνει το πραγ- ματικό εισόδημα και την αγορα- στική δύναμη των πολιτών. Μία βούληση και σπουδή που υπήρξε από την κυβέρνηση και στήριξαν και κόμματα της αντιπολιτεύσε- ως,ως προς τη ψήφιση του πολι- τικού γάμου των ομοφυλοφίλων και την υιοθέτηση σε αυτόν,γε- γονός που προσέφερε στην Ελ- λάδα μετά τις γνωστές στην Ευρώπη πρωτιές και μία παγκό- σμια,αφού πλέον είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα στον κόσμο που θεσμοθέτησε τον συγκεκριμένο νόμο. Η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της και ιδαιτέρως το φοιτητικό κίνημα ανθίσταται σθεναρώς στο νομοσχέδιο που επιτρέπει τη λειτουργία μη κρα- τικών πανεπιστημίων στην Ελ- λάδα. Ο τρόπος που επέλεξε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις κινητοποιήσεις φοιτητών και εκπαιδευτικών είναι εκείνος της καταστολής και της προπαγάν- δας. Μία τακτική που έως τώρα διαφοροποιείται και ως προς τις δύο παραμέτρους της,έως τώρα,από εκείνη που αντιμε- τωπίζει τους αγρότες. Μένει να διαπιστωθεί εάν θα παραμεί- νει η ίδια σε περίπτωση που θα υπάρξει δυναμική κλιμάκωση του αγώνα των αγροτών. Η κρίση υπό την οποία τελεί το κόμμα της αξιωματικής αντι- πολιτεύσεως μετά τις εθνικές εκλογές,συνεχίζεται ακάθεκτη και εν όψει του συνεδρίου που επίκειται. Αναδύονται τάσεις αποσυνθέσεως,ιδεολογικής ασάφειας και ασυνέχειας και αυτή η εσωτερική σύγκρουση συνηγορεί στην εμφάνιση διαλυ- τικών φαινομένων και απομένει να διαπιστωθεί εάν και πότε θα τερματιστεί και τι ποσοστό θα αποτυπωθεί στις ευρωεκλογές. Στη σημερινή κινηματική συγκυ- ρία το ίδιο ενδιαφέρον έχει και το ποσοστό της ΝΔ σε αυτές και μετά την εικόνα που παρουσία- σε στην τελευταία ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Αυτή η διαφοροποιήση προφανώς,πέ- ρα από τη κοινοβουλευτική της δύναμη,υπάρχει πλέον έντονη στη βάση του κόμματος και ειδι- κά στην αγροτική επαρχία. Αυτή η διαφοροποιήση υπήρξε και στη κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑ.ΣΟΚ. που και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και στη βάση του κόμματος. Η απουσία ενός πειστικού πο- λιτικού αντιπάλου δέους έναντι της ΝΔ αποτελεί συνεχώς αυξα- νόμενο ζητούμενο,ενώ η δυσα- ρέσκεια των πολιτών ενδέχεται να εκφραστεί μέσω πολιτικών εκπλήξεων που θα υπάρξουν,στο βαθμό αύξησης ή μείωσης της αποχής. "ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑ- ΤΩΝ Αν οι νεκροί δεν ανασταίνονταν τίποτα στρογγυλό δε θα υπήρχε. Όλη η αίγλη της γεωμετρίας εί- ναι ο κύκλος. [....] Αλλ'όμως το έξοχο τάλα- ντο για τη χαρά της αναστάσεως δεν είναι και αναγκαίο" (Νίκος Καρούζος "Οιδίπους τυραννούμενος και άλλα ποιήματα". Εκδόσεις "Ίκα- ρος"2014,σελ.24)

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 15-2-2024

Η Ολομέλεια του Ευρω- παικού Κοινοβουλί- ου ενέκρινε ψήφισμα που καταδικάζει την Ελλάδα-πρώτη φορά από εντά- ξεως της στην Ε.Ε.-για θέματα που αφορούν το κράτος δικαί- ου(υποκλοπές μέσω ΕΥΠ και Predator,παρακολουθήσεις και απειλές δημοσιογράφων,έλλει- ψη πλουραλισμού στο Τύπο,με συγκεκριμένο αριθμό ολιγαρ- χών να κατέχουν τα ΜΜΕ,προ- βλήματα με ανεξάρτητες αρ- χές,εκφοβισμός δικαστικών λειτουργών,ναυάγιο στη Πύλο) με 330 ψήφους υπέρ, έναντι 254 κατά και 26 αποχές. Αυτή η απόφαση παρουσιάζει διε- θνώς μία άλλη Ελλάδα σε σχέ- ση με την εικόνα που θέλει να εμφανίζει η κυβέρνηση και επί της ουσίας θέτει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δη- μοκρατίας. Οι αποκαλύψεις γονέων που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέ- μπη και στην εξεταστική επι- τροπή,για το θέμα αυτό,της Βουλής,αποδεικνύουν πως όλοι οι υπεύθυνοι αυτού του εγκλή- ματος πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Σε αρκετές περιπτώσεις των συνεδριάσεων της επιτροπής,οι συμπεριφορές που αναπτύσσο- νται σε αυτήν παρουσιάζουν μία αλαζονική κυβερνητική στάση και πρακτική. Την ίδια στιγμή οι κινητοποιήσεις αγροτών και φοιτητών,που εντατικώς συνε- χίζονται σε δρόμους,σε πόλεις και σε σχολές,εν μέσω ενός καλ- πάζοντος πληθωρισμού στα τρό- φιμα,δημιουργούν ένα κοινωνι- κό και πολιτικό σκηνικό,που εάν υπήρχε στοιχειωδως αντιπολι- τευτικόν αντίπαλον δέος έναντι της κυβερνήσεως της ΝΔ,ήδη οκτώ μήνες μετά την επανεκλο- γή της και περίπου τέσσερις μή- νες πρό των ευρωεκλογών,θα μπορούσε να "εισπράξει" την εμφανή δυσαρέσκεια των ψη- φοφόρων της. Φυσικά δεν είναι δυσαρεστημέ- νοι μόνον πολλοί πολίτες με τη συγκεκριμένη άσκηση πολιτικής από την κυβέρνηση,αλλά όπως φαίνεται και από την αναμε- νόμενη ψήφιση του νομοσχε- δίου σχετικά με τον πολιτικό γάμο των ομοφυλοφίλων και την υιοθέτηση σε αυτόν,ακόμη και μέσω παρένθετης μητέρας στο εξωτερικό,δημιουργεί πρό- βλημα συνειδήσεως και σε αρ- κετούς βουλευτές της ΝΔ,που είτε θα το καταψηφίσουν,είτε θα απέχουν της ονομαστικής ψηφοφορίας. Ενδεχομένως το ίδιο να συμβεί και από βουλευ- τές των κομμάτων εκείνων που θα το υπερψηφίσουν. Οπότε θα υπάρξει το παράδοξο φαινόμενο ένα νομοσχέδιο που θα καταψη- φίσουν βουλευτές του κυβερ- νώντος κόμματος,να ψηφίζεται από κόμματα της αντιπολιτεύ- σεως. Εδώ και λίγους μήνες η προβολή από τα ΜΜΕ του συγκεκριμέ- νου θέματος κυριαρχούσε,όπως άλλωστε και σε επαναλαμβανό- μενες δημοσκοπήσεις. Το αυ- τεξούσιον και το αυτοθέλητον αποτελεί χαρακτηριστικό του ελεύθερου προσώπου και είναι εκείνο που καθορίζει τις επιλο- γές ως προς το φύλο που επι- θυμεί και ως προς την θρησκεία που ασπάζεται,εάν ασπάζεται. Ωστόσο το θέμα της μητρότη- τος,της πατρότητος,του γένους είναι άλλης τάξεως και μορφής και ως εκ τούτου η παραδοσιακή οικογένεια αποτελεί και θα συ- νεχίσει να αποτελεί την θεμέλιο λίθο στην Ελληνική κοινωνία,εί- τε κάποιος πιστεύει,είτε όχι. Έως τον Ιούλιο του 2023 είχαν πραγματοποιηθεί 2639 αιτήσεις για υιοθεσία και 445 αιτήσεις αναδοχής,δηλαδή παραδοσια- κές οικογένειες περιμένουν να γίνουν γονείς. Το γυναικείο σώμα εμπορευματοποιείται και τα υιοθετημένα παιδιά του συ- γκεκριμένου πολιτικού γάμου είναι άγνωστο πως θα ανταπο- κριθούν απέναντι και μαζί με τους γονείς Α,Β,Γ. Παραβιάζε- ται η τάξη της Φύσεως και τού- το όπως συμβαίνει και με το περιβάλλον,δεν μπορεί παρά να έχει ανάλογες συνέπειες. Ο σε- βασμός στη Φύση είναι εκείνος που διασφαλίζει την ύπαρξη του Ανθρώπου και τη συνέχειά του ως είδους. Για εκείνον που πιστεύει το θέμα δεν είναι κυρίως πολιτικό,αλλά δογματικό,θεολογικό,Αγιογρα- φικό και Αγιοπατερικό,οπότε αγνοούμε πως μία Αρχιεπισκο- πή μπορεί να διαφοροποιεί την εκκλησιαστική της αρχή,επ'αυ- τής της βάσεως. Το Άγιον Όρος επισημαίνει:"[....] Αυτός ο <γάμος>οδηγεί στο αδι- έξοδο. Ετοιμάζονται πλάσμα- τα τραυματισμένα,ανάπηρα. Σεβαστείτε τη φύση του αν- θρώπου[....] Ασελγούν στην ανθρώπινη φύση,διότι στην ου- σία σταματούν τη φυσιολογική ανάπτυξη και ανεπίγνωστα κα- ταστρέφουν τον άνθρωπο.Αλλά υπάρχει Αυτός που δημιούργησε τα πάντα από αγάπη και σοφία και παρακάμπτει τις αδυναμί- ες μας και οδηγεί τα πάντα εις αγαθόν τέλος."( Άπαντες οι εν τη Εκτάκτω Διπλή Ιερά Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προιστάμε- νοι των είκοσι Ιερών και Ευαγών Μονών του Αγίου Όρους Άθω) Ενώ το Οικουμενικό Πατριαρ- χείο στην Αγία και Ιερά Σύνοδο υπό την προεδρία της Α.Θ Πα- ναγιότητος την 24-1-2024 υπεν- θυμίζει"[....] την δεσμευτική Απόφασιν της Αγίας και Με- γάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας(Κρήτη,Ιούνιος 2016) ότι < η Εκκλησία δεν αποδέχε- ται δια τα μέλη αυτής σύμφωνα συμβιώσεως του αυτού ή ετέρου φύλου και πάσαν άλλην μορ- φήν,διαφόρου του γάμου>ως< της εν Χριστώ ενώσεως ανδρός και γυναικός>[....] Σημειούται συγχρόνως,ότι τα συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη της Εκκλησίας,πρέπει να αντιμετωπίζονται μετά ποιμα- ντικής ευθύνης και εν Χριστώ Αγάπης" Επειδή κάπου χάνεται η αρχή,η μέση και το τέλος ίσως βοηθούν τα Ευαγγελικά χωρία: " Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν,και Θεός ήν ο Λόγος. Ούτος ήν,εν αρχή προς τον Θε- όν,πάντα δι'αυτού εγένετο,και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ έν ο γέγονεν.εν αυτώ ζωή ήν,και η ζωή ήν το φώς των ανθρώ- πων,και το φώς εν τη σκοτία φαίνει,και η σκοτία αυτό ού κα- τέλαβεν(Ιωάννης Α 1-5). Εν τέλει τόσο εδώ,όσο και αλλού διαβαίνουμε και βαίνουμε διά της πίστεως ή μή. "Πιστεύω εις ένα Θεόν.Το εις ένα Θεόν,λέγεται για την αναίρεση των αθέων,που ομολογούν ότι δεν υπάρχει Θεός,και εκείνων που λένε ότι υπάρχουν πολλοί Θεοί"(Αγίου Συμεών Θεσσαλο- νίκης. Ερμηνεία εις το Σύμβολον της Πίστεως.PG 155,756A).

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 8-2-2024

Tο πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης φαί- νεται στο τρόπο που αντιμετωπίζει τις κι- νητοποιήσεις των φοιτητών και των καθηγητών ΑΕΙ,ως προς το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυ- ση και λειτουργία των ιδιωτικών ΑΕΙ. Δεν είναι μόνον ο απαξιωτι- κός τρόπος με τον οποίο αναφέ- ρεται τόσο ο πρωθυπουργός,όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς το φοιτητικό κίνημα,αλ- λά και ο τρόπος με τον οποίο τρομοκρατούνται και οι πανεπι- στημιακοί δσσκαλοι,καθώς αυ- τοί ορθώς επισημαίνουν τις αδυ- ναμίες που φέρει η διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου διαδι- κτυακά. Όταν η πανεπιστημια- κή κοινότητα,χώρος παραγωγής ιδεών και πνευματικών ζυμώ- σεων αντιμετωπίζεται με την παρέμβαση των κατασταλτικών δυνάμεων της εξουσίας,με προ- σαγωγές,ξυλοδαρμούς και συλ- λήψεις,τότε η Δημοκρατία και ο σεβασμός στο τρόπο λειτουργίας των ΑΕΙ μέσω των συλλογικών οργάνων του,προκύπτει ως ζη- τούμενο. Η αυθαίρετη αναφορά από τη κυβέρνηση σε μειοψη- φίες που καταλαμβάνουν σχο- λές και ιδρύματα,δείχνει την προπαγανδιστική οπτική με την οποία αντιμετωπίζει ένα αγωνι- στικό και με προβληματισμούς φοιτητικό κίνημα,όπως και πολλών καθηγητών,που έχουν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης από τη κυβερνητική εξουσία. Παρεμβάσεις των ΜΑΤ "σπάνε" καταλήψεις τη στιγμή που άνω των 150 σχολές τελούν υπό κατάληψη,200 καθηγητές ΑΕΙ υπογράφουν κείμενο στο οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους με τη διεξαγωγή διαδικτυ- ακών εξετάσεων. Η σύνοδος των πρυτάνεων με ανακοινωθέν της διαμαρτύρεται για τις εισαγγε- λικές παρεμβάσεις που έχουν διαταχθεί προς διερεύνυση τυ- χόν ποινικών ευθυνών των διοι- κούντων για τη μη αποτροπή κα- ταλήψεων. Γενικές συνελεύσεις στα ΑΕΙ πραγματοποιούνται την 6-2-2024 για τη συνέχιση ή μη των κινητοποίησεων,ενώ την 8-2-2024 πραγματοποίειται πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια με τη συμπαράσταση της ΠΟΣ- ΔΕΠ(Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευ- νητικού Προσωπικού),που έχει ήδη προκηρύξει 24ώρη απεργία εκείνη την ημέρα,σε ένδειξη συ- μπαράστασης στους καθηγητές των ΑΕΙ(www.neakriti.gr 6-2- 2024). Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συ- μπίπτουν χρονικά με τις φοιτητι- κές,ενώ αναμένεται κλιμάκωση αυτών σε όλη την Ελλάδα,καθώς οι αγρότες ομιλούν για κυβερ- νητική αδιαλλαξία και κοροιδία στα αιτήματά τους. Σύσκεψη των αγροτών πραγματοποιήθη- κε την 6-2-2024 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας στη Λάρισα. Την ίδια στιγμή τα μπλόκα στους αυτοκινητόδρομους πολλαπλα- σιάζονται,ενώ η κυβέρνηση επι- σημαίνει ότι ναι μεν επιθυμεί το διάλογο,χωρίς ωστόσο να ικα- νοποιεί περαιτέρω τα αιτήματά των αγροτών. Καθώς οι αγροτι- κές κινητοποιήσεις θα συνεχίζο- νται και θα κλιμακώνονται έχει ενδιαφέρον το εάν θα ασκηθεί και εναντίον τους η ίδια κατα- σταλτική πολιτική με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το φοιτητικό κίνημα και τέτοιες προσπάθειες ήδη έγιναν. Φυσι- κά οι δύο χώροι,ο πανεπιστημι- ακός και ο αγροτικός,διαφέρουν και τα αποτελέσματα μίας κατα- σταλτικής πολιτικής πιθανόν δεν θα είναι τα ίδια. Σε ολόκληρη την Ευρώπη συ- νεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών( Ισπανία,Βέλγι- ο,Ολλανδία,Πορτογαλία,Ιταλί- α,Γαλλία,Πολωνία,Μάλτα) με στόχο την αναθεώρηση από την Ε.Ε της Κ.Α.Π. και της Πράσι- νης Συμφωνίας,ούτως ώστε να βρεθούν εκείνες οι λύσεις που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότη- τα της αγροτικής παραγωγής,τη προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των σγροτικών πληθυσμών(www.agrocapital. gr 5-2-2024). Ενώ λοιπόν η αγροτική βιωσιμότητα απει- λείται,η ΕΕ27 αποφάσισε την οικονομική στήριξη της Ουκρα- νίας(χώρας μη μέλους της Ε.Ε.) με 50 δισεκ.ευρώ για τη περίο- δο 2024-2027,ξεπερνώντας με αυτήν την παροχή της ακόμη και τις ΗΠΑ. Εάν τον επόμενο Νοέμβριο οι εκλογές στις ΗΠΑ επαναφέρουν τους Ρεμπου- μπλικάνους στην εξουσία,τότε η Ε.Ε. ενδέχεται να βρεθεί πο- λιτικά απομονωμένη στη προ- σπάθειά της να στηρίξει οικονο- μικά την Ουκρανία στο πόλεμο με τη Ρωσία,ενώ μερικά από τα προβλήματα που αντιμετω- πίζουν οι Ευρωπαίοι αγρότες είναι οι εισαγωγές προιόντων από την Ουκρανία και η αύξηση του κόστους παραγωγής ένεκα του πολέμου. Εάν η Ελλάδα αναλάβει την ηγε- σία των ευρωπαικών δυνάμεων στην Ερυθρά Θάλασσα,πέραν του κινδύνου που αναλαμβά- νει,τότε θα είναι μία ακόμη πρω- τιά της Ελλάδας στην Ε.Ε.,μετά από εκείνες του πληθωρισμού στα τρόφιμα και εκ των χαμη- λότερων μισθών. Πιθανόν να υπάρξουν και νέες ευρωπαικές πρωτιές για την Ελλάδα.... "ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ Σαστίσαμε στην Αντιόχειαν όταν μάθαμε τα νέα καμώματα του Ιουλια- νού. [....] Ο Απόλλων είπε να καθα- ρισθεί το τέμενος [....].Στάχτη το είδωλο για σά- ρωμα,με τα σκουπίδια. [....]Έσκασε ο Ιουλιανός και δι- έδοσε- τι άλλο θα έκαμνε- πως η φωτιά ήταν βαλτή από τους Χριστιανούς εμάς. Ας πάει να λέει. Δεν αποδείχθηκε'ας πάει να λέει. Το ουσιώδες είναι που έσκασε." (Κ.Π.Καβάφης " Ποιήματα Β' 1919-1933" Εκδόσεις " Ίκαρος" 1963,σελ.93-94).