Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 27-2-2020


H κυβέρνηση της Ν.Δ. διαπράττει τεράστιο πολιτικό λάθος με την επιλογή της να συ- γκρουστεί ευθέως με την δίκαιη βούληση των τοπικών κοινωνιών των νήσων του Β.Α. Αιγαίου, επιμένοντας να δημιουργήσει σε αυτές κλειστές δομές, προκειμέ- νου να φιλοξενηθούν οι πρόσφυ- γες και οι λαθρομετανάστες σε αυτά. Η επιλογή της κυβέρνη- σης να επιβάλλει ακόμη και με την χρήση βίας την επιθυμία της εναντίον των κατοίκων εκείνων οι οποίοι πρώτοι και μ'ανοιχτές αγκαλιές υποδέχτηκαν τις προ- σφυγικές ροές, είναι δεδομένο ότι θα της επιφέρει μεγάλο πο- λιτικό κόστος. Ωστόσο το βασικό δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δημιουργείται ένα διχαστι- κό εμφυλιακό κλίμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ωφε- λεί την Ελλάδα, αλλά αντιθέτως ευνοεί την μονίμως απειλούσα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και συμφέροντα σε αυτήν την περιοχή όπως και στην Ανατο- λική Μεσόγειο, καθώς και την ελέγχουσα βάση σχεδίου τις προσφυγικές ροές Τουρκία του φασίστα-ιμπεριαλιστή Ερντο- γάν. Όταν η κεντρική εξουσία λειτουργεί ερήμην του θυμικού του Λαού της, κυβερνά μακριά από την πραγματικότητα και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών της. Όπως ξαναγράψα- με το θέμα είναι αυτό. Όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως επικαλείται, προκειμένου να αποδείξει την "πατριωτική" πολιτική την οποία άσκησε μεταξύ 2015-2019, δη- λώσεις υπουργού της Τουρκίας, τότε σύσσωμο- πλην εξαιρέσεων- το πολιτικό σύστημα αποκαλύ- πτει την βαθιά κρίση την οποία διέρχεται εδώ και δεκαετίες. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο υπολείπεται των προσδοκιών του Λαού, τον οποίο υποτίθεται ότι εξυπηρετεί. Εξ ου και το 50% περίπου των πολιτών στις τε- λευταίες εθνικές εκλογές με την αποχή, το λευκό, το άκυρο και την ψήφο σε μικρότερα κόμμα- τα τα οποία είναι εκτός Βουλής, του έστρεψε τις πλάτες του. Διαβάσαμε με πολύ προσοχή το ρεπορτάζ της "Νέας Εγνατίας" στο φύλλο της 14/15-2-2020, το οποίο φιλοξενεί δηλώσεις του Δημάρχου Ιάσμου Ροδόπης την 8-2-2020 στην ετήσια γενική συνέλευση του παραρτήματος Προύσας του αλυτρωτικού Συλ- λόγου Αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης. Είναι απορί- ας άξιον πως δεν βρέθηκε ένας συνταγματολόγος να μας πει κατά πόσον αυτές οι δηλώσεις συνάδουν και εξυπηρετούν το Ελληνικό Σύνταγμα. Δεν είναι μόνον οι σημαίες της ανεξάρτη- της Θράκης οι οποίες υπήρχαν στην εκδήλωση. Είναι η δήλωση του ότι "το καινούργιο όραμα του Δήμου Ιάσμου, θα είναι να αγκαλιάσει τη μητέρα πατρίδα από εδώ και πέρα" εννοώντας φυσικά την Τουρκία, η οποία αποτελεί εν δυνάμει φύσει και θέσει απειλή για την Ελλάδα, σύμφωνα με τις συνεχείς δηλώ- σεις υπουργών της κυβέρνησης του φασίστα-ιμπεριαλιστή Ερ- ντογάν. Να χαίρονται την ειλι- κρίνειά του με ευθύτητα να δη- λώσει πίστη στον τουρκισμό του. Αυτός είναι ο άνθρωπος και δεν κρύβεται. Την 23-2 έως το απόγευμα της 24-2 η σελίδα της "Πυρικαύστου Ελλάδας", όπως και η προσω- πική μου στο fb , βρέθηκαν να κυκλοφορούν και στην τούρ- κικη γλώσσα. Το γεγονός αυτό σύμφωνα και με την άποψη του ειδικού του κόμματος ως προς τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αποτελεί κυβερνοεπίθεση από Τούρκους χάκερς. Παραλλή- λως δημιουργήθηκε μία σελίδα τουρκική με διαφημιστικούς σκοπούς. Το fb μας έστειλε μή- νυμα ότι εγκρίθηκε το αίτημα μας για διαφήμιση στην Τουρ- κία. Αίτημα το οποίο φυσικά ποτέ δεν υπεβλήθη από εμάς στο fb . Τα αντιλαμβανόμαστε όλα. Σε αυτούς τους Τούρκους χάκερς απευθυνόμαστε και τους λέμε: Έχουν την άδεια μας να δημοσιεύσουν όποια άρθρα μας θέλουν, τα οποία έχουν δημοσι- ευτεί σε αυτήν εδώ την στήλη και βρίσκονται στην κομματική μας σελίδα στο fb στην γλώσσα τους. Ειδικότητά μας είναι να αντέ- χουμε σε επιθέσεις από όπου κι αν προέρχονται, όπως και να αποκαλύπτουμε τους προβοκά- τορες κάθε είδους. Εμείς συνε- χίζουμε. Δεν γνωρίζουμε εάν αυτοί θα μπορέσουν να συνεχί- σουν. Χαιρετίσματα.... "Σε ποια βάση πρέπει να στηρί- ζεται η πολιτική μας; Στη βάση των δυνάμεών μας, αυτό θα πει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις[....] Εμείς είμαστε υπέρ της στήριξης στις δικές μας δυνάμεις[....] Στηριζόμα- στε στις δικές μας προσπάθει- ες, στις δημιουργικές δυνάμεις όλου του στρατού και όλου του λαού μας[....]" (" Αποσπάσματα από τα έργα του Προέδρου Μάο Τσετούνγκ" "Ξενόγλωσσες Εκδό- σεις" Πεκίνο 1972 σελ 195-196) Υ.Γ. Καλή Μεγάλη Τεσσαρακο- στή!

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 20-2-2020


H εβδομάδα την οποία διανύουμε είναι η τε- λευταία του Τριωδίου κατά την οποία κατα- λύεται κρέας-πλην Τετάρτης και Παρασκευής- με αποκορύφωμα την Τσικνοπέμπτη. Σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της παραδόσε- ως μας αυτή την Πέμπτη η εορ- ταστική ατμόσφαιρα της ημέ- ρας, πλήρης κόκκινου κρέατος και κόκκινου κρασιού, προιδε- άζει την επερχόμενη, μετά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εορτή των εορτών της Ορθοδοξίας, την Κυριακή του Πάσχα. Σε όλη την αγορά στήνονται αυτοσχέδιες ψησταριές και το κοινοτικό πνεύμα, αυτό της κοινής χαράς και της συμμετο- χής των πάντων στο εορταστικό κλίμα είναι δεδομένη. Αν και η συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι επίσημη αργία, ωστόσο είθισται ακόμη και πριν από το μεσημέ- ρι η "τσίκνα" των κρεάτων να κυριαρχεί έξω από κάθε κατά- στημα και οι πάντες να γίνονται μία τεράστια παρέα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της επο- μένης. Η ένταση της συγκεκριμένης ημέρας μαζί με εκείνην της 25ης Μαρτίου αποτελούν τις τελευταίες εορταστικές οάσεις του Τριωδίου και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, προ της Ανα- στάσεως του Κυρίου. Η προε- τοιμασία από την Καθαρή Δευ- τέρα και έπειτα, είναι μία άλλη υπόθεση, κατεξοχήν πνευματι- κή. Στόχος φυσικά δεν είναι η εξάντληση του σώματος, καθώς η Ορθοδοξία δεν είναι σωματο- κτόνος, αλλά παθοκτόνος (για όσους φυσικά μπορούν να φτά- σουν έως εκεί). Έστω κι αν δεν πετύχει κανείς τον στόχο αυτό, σημασία έχει η προσπάθεια η οποία καταβάλλεται από τον καθένα ανάλογα με τις δυνά- μεις του και με την βοήθεια του πνευματικού του. Αυτή η κοινή κραιπάλη της Τσι- κνοπέμπτης, όπου οι πάντες γίνονται ένα , αυτή η κοινωνία των Ελλήνων, αποτελεί από τα ελάχιστα εναπομείναντα χαρα- κτηριστικά του κοινοτισμού της καθ' ημάς Ανατολής,το οποίο εξακολουθεί επίμονα και πει- σματικά να αντιστέκεται στον δυτικό τρόπο σκέψης και δρά- σης, ο οποίος εν πολλοίς έχει αλώσει τις συνειδήσεις και τον τρόπο ζωής. Εξ άλλου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας την Τσι- κνοπέμπτη υπάρχουν συγκε- κριμένα έθιμα και παραδόσεις οι οποίες ακολουθούνται πιστά. Ωστόσο η αντίφαση αποτελεί στοιχείο της καθημερινότη- τας, ιδιαίτερα στην εποχή στην οποία ζούμε, όπου ανά διαστή- ματα τακτά συντελούνται συνε- χώς γεγονότα τα οποία αφήνουν ενεό τον κοινό νου. Αναφερόμα- στε στα τελευταία τερατουργή- ματα τα οποία μόνον ως δαιμο- νόπληκτα κρούσματα μπορούν να εκληφθούν με θύματα βρέφη ολίγων ημερών. Το πνεύμα των ημερών οι οποίες ακολουθούν συγκρούεται ευθέως και αμέσως με το κυρίαρχο αλλότριο πνεύ- μα το οποίο κυριαρχεί στον κό- σμο τούτο. Πρόκειται για έναν αόρατο πόλεμο, όπως περίπου τον περιγράφει στο ομώνυμο σύγγραμμα του ο Άγιος Νικόδη- μος ο Αγιορείτης. Εγκλήματα τα οποία συντελούνται σε νεογεν- νητα βρέφη από άλογα όντα, τα οποία είτε έχουν εγκαταλείψει την λογική, είτε τους εγκατέλει- ψε αυτή, είτε άλλο πνεύμα πνει σχεδόν παντού και αυτό δεν εί- ναι το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο αυτά είναι τα σημεία των καιρών και πλέον δεν φα- νερώνονται απλά, αλλά φανε- ρώνονται κραυγαλέα. Ακραία φαινόμενα άλογης συμπεριφο- ράς "ανθρώπων", εικόνες έρη- μων μεγαλουπόλεων με τους κατοίκους τους να αδυνατούν να βγουν από τα σπίτια τους, άνθρωποι εγκλωβισμένοι για εβδομάδες σε κρουαζιερόπλοια και εύλογη ανησυχία για την εξάπλωση του κωροναιού, ο οποίος φημολογείται ότι εάν συ- νεχίσει την εξάπλωση του με τον ίδιο ρυθμό, θα πλήξει σ' έναν χρόνο το 50%-70% του παγκό- σμιου πληθυσμού. Απέναντι σε όλα αυτά βρίσκεται ο Εσταυρωμένος, ο οποίος βρέ- θηκε εκεί εκουσίως αίροντας Αυτός όλες τις αμαρτίες του εκπεσόντος ανθρώπου και την Ανάσταση Αυτού βλέπουμε. "[....] Αλλά, αν και η θέλησις επρόλαβε να το αγαπήση ή να το μισήση, δεν ημπορεί πλέον ο νους να το γνωρίσει καλώς, καθώς πρέπει' ότι εκείνη η δι- άθεσις, η καλύτερα να ειπώ, εκείνο το πάθος όπου εβάλ- θει εις το μέσον, ωσάν τείχος, σκοτίσει τον νουν τόσον, όπου νομίζει το πράγμα άλλο, από εκείνο οπού είναι τη αληθεία, και το περνά ως τοιούτον εις την θέλησιν' η οποία όσον πηγαίνει εις το έμπροσθεν, και περισσό- τερον αγαπά, ή μισεί το πράγμα εκείνο, τόσον και ο νους σκοτί- ζεται περισσότερον[....] αυταί οι δύο δυνάμεις της ψυχής, ο νους δηλαδή και η θέλησις, προ- χωρούν πάντοτε κακώς, ωσάν εις κύκλον, από σκότος, εις βα- θύτερον σκότος[....]" (Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου "Αόρατος πόλεμος" Δ' Έκδοση "Νεκτάριος Παναγό- πουλος" 1997, σελ. 34-35)

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 13-2-2020


Kατάφερε η κυβέρνηση να συγκρουστεί οριστι- κά με τις τοπικές κοινω- νίες των νήσων του Β.Α Αιγαίου μετά και την απόφαση της να επιτάξει κτήρια και εκτά- σεις προκειμένου να δημιουργή- σει λέει κλειστές δομές οι οποίες θα φιλοξενήσουν πρόσφυγες και λαθρομετανάστες. Άραγε δεν έχει καταλάβει πρώτον ότι με αυ- τόν τον τρόπο δεν λύνεται το συ- γκεκριμένο πρόβλημα, δεύτερον ότι οι εκεί κάτοικοι πλέον έχουν κουραστεί να επιφορτίζονται εδώ και έτη σχεδόν αποκλειστι- κά τούτο το αβάσταχτο και επι- κίνδυνο, όπως αποδεικνύεται, γι'αυτούς φορτίο και τρίτον ότι συμπεριφέρεται στα ακριτικά νησιά μας όπως συμπεριφέρε- ται η Ε.Ε. στην αποικία Ελλάδα στην οποία "πάρκαρε", όπως άλ- λωστε επιθυμεί και ο φασίστας- ιμπεριαλιστής Ερντογάν, όλους αυτούς τους ανθρώπους, μετα- νάστες και μη; Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν το συγκεκριμένο πρόβλημα ως ένα εκ των βασικών, από την αντιμετώπιση του οποίου από την κυβέρνηση οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι. Ως εκ τούτου όσο το μεταναστευτικό θέμα θα εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα για την κυβέρνηση, τόσο η φθορά της θα επιταχύνε- ται και τόσο θα τίθεται σε αμφι- σβήτηση η παραμονή της στην εξουσία έως εξαντλήσεως της τε- τραετίας η οποία της αναλογεί. Φυσικά το εν λόγω πρόβλημα αποτελεί "βαριά" κληρονομιά για την χώρα, το οποίο εξ αρχής αντιμετώπισε με επιπολαιότητα και αδικαιολόγητο εφησυχασμό η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η αμήχανη δε αντιμε- τώπιση του, έως τούδε, από την κυβέρνηση της Ν.Δ., φανερώνει ότι ούτε αυτή είχε προετοιμαστεί κατάλληλα και ούτε είχε σχέδιο και πρόγραμμα για την αντι- μετώπισή του. Το χειρότερο δε είναι ότι η πρόσφατη απόφασή της- επιτάξεις και κλειστές δο- μές- δεν αντιμετωπίζονται θε- τικά, αλλά ακριβώς το αντίθετο από τις τοπικές κοινωνίες των νήσων του Β.Α. Αιγαίου, οι οποί- ες δικαίως θεωρούν ότι οι πολί- τες τους , σε τούτη την εθνικά ευαίσθητη περιοχή, αντιμετωπί- ζονται ως πολίτες δεύτερης κα- τηγορίας. Όντως τα νησιά αυτά απέχουν πολλά χιλιόμετρα από την Αθήνα, την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα και μ'αυ- τόν τον τρόπο δημιουργούνται διχαστικά διλήμματα. Οι "κοκορομαχίες" στην Βουλή μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το θέμα, όπως και σε εκεί- νο της άσκησης βίας από τις δυ- νάμεις καταστολής δεν πείθουν κανέναν και φυσικά ούτε τους πολίτες. Αυτοί διατηρούν νωπή την μνήμη τους από τον τρόπο τον οποίο κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και την στάση την οποία κράτησε και στα δύο αυτά θέματα. Αντι- λαμβάνονται οι πολίτες και την υποκρισία και την αμηχανία. Επί της ουσίας με την ίδια περί- που πολιτική στα μείζονα προ- βλήματα-απειλές πορεύεται η Ελλάδα από το 2010 και ιδιαιτέ- ρως από το 2015 έως σήμερα και δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι κάτι αλλάζει στον τόπο. Εντός αυτής της πολιτικής στασιμότη- τας και κοινωνικών ανησυχιών και κινητοποιήσεων- ιδιαιτέρως στα νησιά του Β.Α. Αιγαίου- δι- ανύουμε ήδη τις πρώτες ημέρες του Τριωδίου. Του Ασώτου η επόμενη Κυριακή και η παρα- βολή τούτη αποτελεί αφορμή για στάση, στοχασμό και προ- βληματισμό σε όλα τα επίπεδα. Η επιστροφή εις εαυτόν αφορά τον καθένα προσωπικά, τις πο- λιτικές ηγεσίες όσων άσκησαν και ασκούν εξουσία, την ίδια την κοινωνία. Η επιστροφή εις τα ίδια τα δικά μας επιβάλλε- ται από τον Χρόνο, την Ιστορία, και τον Καιρό. Τα αλλότρια ενί- οτε και αλλοτριώνουν ιδιαιτέ- ρως εκεί όπου έχουν ατονίσει ή λησμονηθεί οι ρίζες, ο τρόπος ζωής και σκέψης της δικής μας, της καθ' ημάς Ανατολής. Οφεί- λουμε να διατηρούμε και μνήμη και γνώση, ως προς το από που ερχόμεθα και που πορευόμε- θα, ιδιαιτέρως καθώς οδεύουμε προς τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστα- σης του 1821. Ραγιάδες για τέσ- σερις αιώνες, οι δύο αιώνες Ελ- ληνικού κράτους καλούνται να αποδείξουν τους λόγους και τις αιτίες για τους οποίους οι αγω- νιστές της Επανάστασης κόντρα σε κάθε λογική έσπασαν με επι- τυχία ζυγούς εσωτερικούς και εξωτερικούς. Ως προς τούτο η αισιοδοξία μας παραμένει συγκρατημένη. "[....] Μέσα στο πυρ της πραγ- ματικότητος φανερώθηκε το ψεύτικο, το απατηλό, που χάνε- ται και φεύγει. Μας αφήνει μό- νους, έρημους και νηστικούς σε χώρα αλλοδαπή, όπου τα πάντα ξοδεύονται χωρίς να ανανεώνο- νται[....] Μπορεί να τα έχασα όλα.Μπορεί να χάθηκα και εγώ ο ίδιος[....] κυριολεκτικά να πέθανα[....] αλλά κάτι υπάρ- χει που δεν χάνεται, δεν πεθαί- νει'[....] η αγάπη Του[....]" (Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Προ- ηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων " Η παραβολή του ασώτου υιού" Β' Έκδοση "Δόμος" 1995, σελ. 14-15)

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 6-2-2020


Φυσικά δεν θα θέλα- με να επιβεβαιώ- νονται καθημερινά όλο και περισσότε- ρο τα γραφόμενα μας σε αυτήν την στήλη εδώ και πολύ καιρό τα οποία αφορούν τις Ελλη- νοτουρκικές σχέσεις, όσο και τις εξελίξεις στο προσφυγικό- λαθρομεταναστευτικό. Ωστόσο αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια, όσο δυσάρεστα κι αν είναι και τα δύο σε σχέση με την Ελλάδα. Βε- βαίως και όλα όσα εξελίσσονται ήταν και είναι και φυσιολογικά και αναμενόμενα. Προφανώς δεν προέκυψαν εν μία νυκτί, ούτε και ήταν αποτέλεσμα κε- ραυνού εν αιθρία. Ως προς τα Ελληνοτουρκικά είναι απόρροια του φοβικού συνδρόμου έναντι των Τούρκων, από το οποίο δι- επόταν και διέπονται έως και σήμερα όλες οι κυβερνήσεις από την τραγωδία της Κύπρου και έπειτα, με μόνη φωτεινή εξαίρεση το 1987, όταν ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπαν- δρέου υπήρξε αποφασισμένος να αποτρέψει την διέλευση του "Σισμίκ" στο Αιγαίο, μέσω των Ελληνικών χωρικών υδάτων, προκειμένου να διεξάγει έρευ- νες και ήταν εκείνος ο οποίος ανέστειλε την λειτουργία της αμερικάνικης βάσης στην Νέα Μάκρη. Οι Τούρκοι φυσικά "μά- ζεψαν" το "Σισμίκ" στην Ίμβρο. Η στάση του εκείνη υπήρξε συ- νεπής με την δήλωση-προτροπή του το 1976 "Βυθίσατε το Χόρα" από τα έδρανα της αντιπολιτεύ- σεως, όταν το ωκεανογραφικό "Χόρα" παραβίασε την Ελληνική υφαλοκρηπίδα. Δυστυχώς το "Oruc Reis" πα- ραβίαζε ασύστολα επί 8 ώρες τα Ελληνικά χωρικά ύδατα και μάλιστα στις προτροπές αποχώ- ρησής του, ο καπετάνιος του δή- λωνε ότι βρίσκεται επί της τουρ- κικής Α.Ο.Ζ. Πραγματικά και η σημερινή κυβέρνηση οφείλει να διδαχθεί από την ιστορία και ει- δικότερα από την στάση της τότε κυβέρνησης το 1987, προκειμέ- νου να αντιληφθούν ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχρονι- κά "χαμπαριάζουν" οι Τούρκοι, ακόμη και αυτοί οι φασίστες- ιμπεριαλιστές του Ερντογάν, οι οποίοι ηγούνται σήμερα της γείτονος χώρας. Η "ψυχραιμία" σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εκλαμβάνεται και ως αδυναμία και μάλιστα όταν τραγικά εμ- μονικά και αναποτελεσματικά πράττοντας και η σημερινή κυ- βέρνηση, επιμένει στην επανέ- ναρξη του διαλόγου μεταξύ των τεχνικών επιτελείων των δύο χωρών προκειμένου να δημι- ουργηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Επι- σημαίνουμε για μία ακόμη φορά το μάταιον του εγχειρήματος. Κανένας διάλογος δεν θα επιφέ- ρει την οικοδόμηση εμπιστοσύ- νης μεταξύ των δύο χωρών, διότι απλά οι Τούρκοι δεν είναι άξιοι εμπιστοσύνης αφενός, αφετέ- ρου δε δεν την επιθυμούν και ακόμη πιο απλά: Δεν εμπιστεύ- εσαι ποτέ τους Τούρκους, ακόμη κι αν έχουν βάλει την υπογραφή τους, η οποία ουδεμία αξία έχει όταν την παίρνουν πίσω, όπως συνέβη με την υπογραφή τους στην διεθνή Συνθήκη της Λωζά- νης, την οποία τότε υπέγραψαν και σήμερα την αμφισβητούν. Φυσικά και συμφωνούμε με την πρόταση του περιφερειάρχη Βο- ρείου Αιγαίου να κηρυχθούν τα νησιά του Β.Α Αιγαίου σε κα- τάσταση έκτακτης ανάγκης και είναι λάθος της κυβέρνησης η οποία δεν την δέχθηκε και τού- το θα αποδειχθεί σύντομα, αν και το απευχόμεθα. Ο ύποπτος ρόλος πολλών Μ.Κ.Ο. στο συ- γκεκριμένο θέμα έχει καταγ- γελθεί ήδη από παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης των συγκεκριμένων νησιών. Οι συ- γκρούσεις κατοίκων με λαθρο- μετανάστες-πρόσφυγες, όσο οι σχεδιασμένες ροές τους από την Τουρκία θα συνεχίζονται, τόσο θα εντείνονται και θα αυ- ξάνονται, καθώς οι κάτοικοι των νησιών αισθάνονται και είναι θύματα στην ίδια τους την πα- τρίδα. Λύση φυσικά δεν είναι- έστω κι αν τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη- η καταστολή των υποκινούμενων ή μη χιλιάδων, ελεγχόμενων ή μη, αλλοδαπών και μάλιστα Αφγανών, ούτε τα πλωτά φράγματα στο Αιγαίο. Λύση είναι το "σφράγισμα" των χωρικών μας υδάτων στο Αι- γαίο. Επιτέλους να υπάρξει μία κυβέρνηση η οποία θα αποδεί- ξει ότι είναι ικανή να αποτρέψει ακόμη και "δυναμικά" τα θα- λάσσια σύνορά μας, έτσι ώστε να σταματήσει την εξέλιξη των τουρκικών σχεδίων περί προώ- θησης όλων αυτών των φύρδην- μίγδην αλλοδαπών στα ακριτικά νησιά της Ελλάδας. Να είναι σίγουρη η κυβέρνηση ότι το πρόβλημα όχι μόνον δεν αντιμετωπίζεται και δεν λύνε- ται με την προώθηση τους στην ενδοχώρα-όπως και οι "εξεγερ- θέντες" Αφγανοί επιθυμούν, με ιδιαίτερη προτίμηση την Αθήνα ειδικά- όσα εκατομμύρια ευρώ κι αν δώσει στους δήμους. Αντι- θέτως όσο οι ροές συνεχίζονται και αυξάνονται οι συγκρούσεις μεταξύ ημεδαπών-αλλοδαπών θα κατακλύσουν ολόκληρη την χώρα και πάλι δυστυχώς.... "[....]Όλη η Θάλασσα γιορτάζο- ντας έσχατα όρια, κάτω από την ιερακοθηρία της συννέφων λευ- κών, σαν έκταση ατέλειας και γη υποτέλειας σαν επαρχία χλόης τρελής που στα ζάρια την έπαι- ξαν....[....]" (Saint-John Perse "Ακτοσημεία [Amers]" Εκδόσεις "Ίκαρος" 2018 σελ. 15)