Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 26-1-2023

Ο Ρώσος ΥΠ.ΕΞ. κατά την διάρκεια επισκέ- ψεως του στην Νότιο Αφρική δήλωσε: "Αν μιλάμε για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία δεν πρόκειται για υβριδικό πόλεμο: αυτός είναι αληθινός πόλεμος εναντίον της Ρωσίας για τον οποίο η Δύση προετοιμαζόταν πολύ καιρό. Η Δύση προσπαθεί να καταστρέψει κάθε τι ρωσικό,από την γλώσ- σα έως τον πολιτισμό(www. iefimerida.gr 24-1-2023). Ο δε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομο- σπονδίας Μεντβέντεφ στο κα- νάλι του στο Telegram σημείω- σε: " Μπράβο,τέλος πάντων σε αυτόν τον Μπορέλ με το χαμένο πρόσωπο. Θυμήθηκε ότι η χώρα μας νίκησε τον Ναπολέοντα και τον Χίτλερ. Σημειώστε ότι ο ίδιος έκανε μία αναλογία. Κατά συνέ- πεια οι Ουκροναζί και η Δυτική Ευρώπη είναι οι άμεσοι κληρο- νόμοι εκείνων που πολέμησαν με τη Ρωσία. Και ο πόλεμος,επομέ- νως,μαζί τους ένας νέος Πατρι- ωτικός Πόλεμος. Και η νίκη θα είναι δική μας. Όπως το 1812 και το 1945"(www.warnews.gr 23- 1-2023). Δυστυχώς οι συγκεκριμένες δηλώσεις φανερώνουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πλησιάζει στην λήξη του,αλλά αντιθέτως λαμβάνει από την πλευρά της Ρωσίας τις πραγ- ματικές του διαστάσεις,δη- λαδή είναι ένας πόλεμος της Δύσης(Η.Π.Α.-ΝΑΤΟ-Ε.Ε) ενα- ντίον της. Οπότε τούτο αποτελεί πλέον ένα δεδομένο με βάση το οποίο οφείλει να γίνεται οποια- δήποτε ανάλυση σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Στις επερχόμενες εθνικές εκλογές οι πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθενται στην πολι- τική περαιτέρω στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο,προφανώς και εκφρά- ζουν τους Έλληνες πολίτες,οι οποίοι,σύμφωνα με διεθνείς δημοσκοπήσεις(εφημερίδα "Guardian"),στην πλειοψηφία τους δεν επιθυμούν την αποστο- λή όπλων από την Ελλάδα στην Ουκρανία.(" Ημεροδρόμος" 16- 10-2022). Στην πορεία προς την διεξαγωγή των εκλογών συνεχί- ζονται οι πληθωριστικές τάσεις στα τρόφιμα,στην στέγη,στα καύσιμα,στην ενέργεια. Με αυ- τόν τον τρόπο επίσης συνεχίζε- ται η μείωση της αγοραστικής δυνάμεως των πολιτών,καθώς οι όποιες "αυξήσεις" που εξαγ- γέλονται προεκλογικώς,υπο- λείπονται κατά πολύ της αυξή- σεως του πληθωρισμού. Όσο η ζήτηση μειώνεται,τόσο και η παραγωγή την ακολουθεί,χω- ρίς ωστόσο να μειώνονται και οι τιμές των βασικών αγαθών. Οι πολίτες βιώνουν την συγκε- κριμένη πραγματικότητα και γνωρίζουν πως η συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που ασκεί- ται δεν τους επιφέρει καμία βελτίωση στην καθημερινή τους ζωή,αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εάν το εκλογικό σώμα έχει κουραστεί από τις ανούσιες πολιτικές εναλλαγές στην εξου- σία,θα καταδειχθεί τόσο από το εκλογικό αποτέλεσμα όσο και από την μαζική ή μή συμμετοχή στις εκλογές,καθώς επίσης και από τις ηλικίες που θα προσέλ- θουν στις κάλπες. Σημαντικό επίσης ρόλο στις επιλογές των πολιτών θα παίξει και η ύπαρ- ξη ή μή ενός μεγάλου πειστικού πατριωτικού δημοκρατικού με- τώπου το οποίο θα προασπίσει τα οικονομικά συμφέροντα της μεγάλης μάζας του Ελληνικού Λαού,θα υπερασπιστεί τους δημοκρατικούς θεσμούς και θα αγωνιστεί να διευρύνει την Δη- μοκρατία σε όλα τα επίπεδα της Ελληνικής κοινωνίας,σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Απαιτείται σε τούτους τους Καιρούς μία πραγματικά ανεξάρτητη εθνι- κή πολιτική για μία Ελλάδα που όντως θα ανήκει στους Έλλη- νες πολίτες. Απαιτείται επίσης μία εθνική οικονομική πολιτική εναντίον των φαινομένων της νέας ένδειας,της ανεργίας,της υποαπασχολήσεως,στήριξεως και ενισχύσεως των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων,του πρωτογενούς τομέα της παρα- γωγής,των μικρομεσαίων τοπι- κών επιχειρήσεων,των εγχωρί- ων προίοντων. Απαιτείται μία πολιτική αναπτύξεως της Ελλη- νικής οικονομίας με γνώμονα και άξονα την περιφερειακή ανάδειξη και την επιχειρηματι- κή αναζωογόνηση των παραγω- γικών δυνατοτήτων της επαρχί- ας και της υπαίθρου. Ένα τέτοιο μέτωπο έχει την δυναμική να εκφράσει τους Έλληνες πολίτες και να αποτελέσει μία πολιτική δύναμη αναδημιουργίας του οι- κονομικού,κοινωνικού,πολιτι- κού τοπίου,θέτοντας τις βάσεις της Αλλαγής και ανατροπής του ζόφου στην οικονομία και στην κοινωνία,προσφέροντας Ελπί- δα και Μέλλον σε μία Ελλάδα που εδώ και δεκαετίες " προχω- ρά" οπισθοχωρώντας. "[....] Και ξάφνου εκεί σαστί- ζουμε...Εσύ είσαι,μνήμη,και Θάλασσα ακόμα κατ' εικόνα σου; Συνεχίζεις να πηγαίνεις και σε ονομάζεις,κι εμείς θά- λασσα σ'ονομάζουμε ακόμα,ε- μείς που πλέον όνομα δεν έχουμε...Και θα μπορούσαμε κι άλλο να σ'ονειρευόμαστε,ό- μως για λίγο ακόμα,να σ'ονο- μάζουμε... Θάλασσα του γιορτασμού και της μαρμαρυγής-ιδού: Θεός ο Αδιαίρετος κυβερνά τις επαρχίες του.[....]" ( Saint-John Perse " Ακτοσημεία [ Amers]" Εκ- δόσεις " Ίκαρος"2018,σελ.16

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 19-1-2023

Οντως είναι αξιοθαύ- μαστο να ζείς στην Ελλάδα το 2023. Μία Ελλάδα εκπτωτικά χαοτική,με ανύπαρκτες σταθε- ρές αξίες και ένα μέλλον αδή- λων προδιαγραφών. Ανέτως δι- καιολογείς και αντιλαμβάνεσαι όλους εκείνους τους νέους-και όχι μόνον αυτούς- που ζούν και εργάζονται στην αλλοδαπή,με- ταμορφώνοντας την χώρα σε γηροκομείο με περαιτέρω προ- οπτική. Η υποτίμηση της νοη- μοσύνης των πολιτών γίνεται συστηματικά και με σχέδιο. Η αποστροφή των πολιτών προς την κατεστημένη πολιτική εκ- φράζεται με ποικίλους τρόπους και πλέον λαμβάνει την μορφή της αδιαφορίας. Υπό αυτήν την έννοια νοηματοδοτούνται και οι επερχόμενες εκλογές,πως δη- λαδή το εκλογικό σώμα των πο- λιτών θα εκφραστεί στην κάλπη και με ποιό τρόπο. Ευθέως και αντισυνταγματικώς παρακο- λουθείται,μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών, ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και άλλων και τούτο πλέον αποτελεί κανόνα,χωρίς να φωτίζονται οι λόγοι και οι αιτίες που συμβαίνει τούτο. Η ελευθερία και οι επιλογές των πολιτών περιορίστηκαν ήδη από την εφαρμογή της αναπο- τελεσματικής πολιτικής αντιμε- τωπίσεως του ιού. Η επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομι- κών στην εργασία τους το απο- δεικνύει. Η ανάπτυξη στην οποία συνεχώς γίνεται αναφο- ρά είναι ανύπαρκτη και απομέ- νει- ως στοχευμένη επιλογή- ο απρόβλεπτος παράγοντας του τουρισμού,να τροφοδοτεί με αίμα περιστασιακά μία παρα- παίουσα οικονομία. Το 2023 ο Έλληνας πολίτης αδυνατεί να προμηθευτεί το σύνολο των βα- σικών αγαθών,περιορίζοντας την κατανάλωσή του ακόμη και σε αυτά. Η πρόσβαση στην δη- μόσια Υγεία-παρά τις προσπά- θειες των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα- παραμένει ζητούμε- νο. Η καλοκαιρία του έως τώρα χειμώνα, όσο και εάν μείωσε την κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών,φυσικά και δεν λύνει το θέμα των ιδιαιτέρως υψηλών τιμών της. Η προεκλο- γική περίοδος των δύο εκλογι- κών αναμετρήσεων εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα και η συνέχεια του πολέμου στην Ουκρανία δημιουργεί συνθήκες ύφεσης στην Ευρώπη. Οπότε η πολιτική εκείνη που θα προασπίζει την ουσιαστική ενί- σχυση των εισοδημάτων-όχι με τα επιδοματικά πυροτεχνήμα- τα- αλλα με την μείωση των εμ- μέσων φόρων στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα,την δημιουρ- γία νέων θέσεων εργασίας με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόσο στον δευτε- ρογενή,όσο και στο εμπόριο και στις υπηρεσίες,την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την διεύρυνση των θεσμών της Δημοκρατίας,είναι εκείνη που θα δώσει το έναυσμα για αναδιάρθρωση της Ελλάδας σε οικονομικό και εθνικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη κατάσταση των πολλαπλών κρίσεων που υφί- σταται η Ελληνική κοινωνία από το 2010 έως και σήμερα,ενδέχε- ται να έχει και συνέχεια; Τούτο είναι πιθανόν,παρ' όλο που κά- ποια στιγμή και νομοτελειακά οι κρίσεις φθάνουν στον πυθμένα τους,εκεί που πλέον δεν πάει άλλο και επιβάλλεται μία αντί- στροφη πορεία. Αγνοούμε εάν βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτό το σημείο και εάν τούτο θα ανα- δειχθεί έστω και μερικώς από τις επερχόμενες εκλογές. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιον ότι αυτή η κατάπτωση των πάντων δεν αρμόζει στους πολίτες που δο- κιμάζονται πολλαπλώς σε όλα τα επίπεδα. Πολίτες που καλού- νται να ασκήσουν διάκριση,όσο και εάν όλα τούτα τα έτη,έχουν απωλέσει την καθαρότητα της οράσεως των. Εντός αυτού του κλίματος δοκι- μάστηκε τις προηγούμενες ημέ- ρες και η Ιστορική Μνήμη,μία νοσταλγία του παρελθόντος,το οποίο είχε και έχει οριστικώς κριθεί. Ένα φαινόμενο που εντάσσεται εντός των πολλα- πλών εκπτώσεων,στις οποίες έγινε προηγούμενη αναφορά. Όταν το παρόν και το μέλλον εί- ναι άδηλα,τότε η νοσταλγία πα- ντός είδους βρίσκει έδαφος και καλλιεργείται. Ωστόσο η Ιστο- ρική Μνήμη οφείλει ως προς το παρόν και το μελλόν να παρα- μένει ζωντανή και να διδάσκει. Όταν τούτο δεν συμβαίνει χάνε- ται η Ιστορική συνοχή,συνέχεια και διδαχή,προσβάλλοντας την ίδια την Ιστορία. Ωστόσο είναι αυτές οι στιγμές που βοηθούν το τοπίο να καταστεί περισσό- τερον ευδιάκριτο και κατανοη- τό,τόσο το πολιτικό,όσο και το προσωπικό. "13. Ο χρόνος που βλέπουμε δι- αμέσου της εικόνος είναι χρόνος που τον χάσαμε από τα μάτια μας. Το είναι και ο χρόνος διαφέ- ρουν πολύ. Η εικόνα λάμπει αιώ- νια,όταν έχει ξεπεράσει το είναι και το χρόνο" (Rene Char ".... Το δέντρο είναι που βλέπει" Εκ- δόσεις " Αρμός" 2005,σελ.23).

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12-1-2023

Οταν το θέμα το οποίο τίθεται είναι ποιά εί- ναι η καλύτερη πηγή προελεύσεως τούρκι- κου στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ελλάδα και μάλιστα από κυβερνητικό στέλεχος,στο συ- γκεκριμένο momentum, προ- φανώς και η εθνική γραμμή σε αυτή την περίπτωση υφίσταται μία ρωγμή,ασχέτως ακόμη και των όποιων αγαθών προθέσεων. Ενώ στόχος εθνικός ήταν και εί- ναι η μη αγορά των F-16 από την Τουρκία,η άποψη ότι συμφέρει την Ελλάδα,σε βάθος χρόνου,η προμήθεια αυτών από την γεί- τονα-εχθρό- απειλή χώρα,υπήρ- ξε εξόχως άστοχη. Η αστοχία δε αυτή προκάλεσε και την αντί- δραση της Ελληνικής ομογέ- νειας στις Η.Π.Α. με δηλώσεις του επικεφαλής της οργάνωσης Hellenic Leaders(HALC) Έντι Ζεμενίδη που μεταξύ άλλων δή- λωσε:" Δεν είναι αυτές οι θέσεις της ομογένειας και οι θέσεις των φιλελλήνων στο Κογκρέσο. Με τη λογική του,γιατί να μην του δώσουμε και τα F-35. Για αυτό ήταν μία ανοησία"(www. thetoc.gr 8-1-2023) Το σκεπτι- κό του κυβερνητικού στελέχους στηρίζεται στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα ελέγχεται περισσότερο από την Δύση,όπως άλλωστε ελέγχεται και η Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο. Βεβαίως το θέμα είναι μία χώρα να είναι πραγματικά ανεξάρ- τητη και να μην ελέγχεται από κανέναν,παρά μόνον από τους πολίτες της και να λειτουργεί πά- ντα στα πλαίσια ασκήσεως μίας εθνικώς ανεξάρτητης πολιτικής και της προασπίσεως των εθνι- κών κυρίαρχων δικαιωμάτων της. Όταν σε μία οποιαδήποτε σχέση τίθεται θέμα ελέγχου από το ένα μέρος προς το άλλο,τότε αυτή η σχέση δεν είναι ισότιμη. Άλλωστε όταν ανήκεις σε στρα- τιωτικές και πολιτικές "συμ- μαχίες", υποτίθεται ότι όλοι οι "σύμμαχοι" αλληλοστηρίζονται και βοηθούνται μεταξύ τους. Μέλη του ΝΑΤΟ είναι η Ελλά- δα και η Τουρκία,χωρίς ωστόσο από μόνον του τούτο το γεγονός να αποτελεί εμπόδιο για την φι- λοπόλεμη και επεκτατική στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλά- δας. Από το " Ευχαριστούμε τις Η.Π.Α." στην κρίση των Ιμίων έως σήμερα,μάλλον εκείνες οι ευχαριστίες δεν επαρκούν και εξ όσων φαίνεται και η σημε- ρινή κυβέρνηση τις επαναπρο- σάπτει εκ νέου. Η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ,το " Βυθίσατε το Χόρα" και η απόπειρα ασκήσεως εθνι- κά ανεξάρτητης πολιτικής μετά το 2004 αποτελούν εξαιρέσεις. Ο δε αντιπρόεδρος της Παγκό- σμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα(ΠΣΕΚΑ) Τά- σος Ζαμπάς δήλωσε ότι:" Είμαι πολύ σίγουρος ότι η τούρκικη πρεσβεία θα κάνει σημαία της αυτή την δήλωση". Πολιτικά δη- λαδή η συγκεκριμένη τοποθέτη- ση αντί να λειτουργήσει ενωτι- κά,προκάλεσε αντιδράσεις στην ομογένεια που δίνει αγώνα στις Η.Π.Α. ως προς την μη προμή- θεια των F-16 στην Τουρκία και τούτη ήταν η αστοχία της ανε- ξαρτήτως σκεπτικού και προθέ- σεων. Ωστόσο οι εκλογές πλησιάζουν και εκεί θα κριθούν οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων και των προσώπων. Πολιτικές ζυμώσεις θα προκληθούν τόσο πριν από τις πρώτες κάλπες,όσο και στην δια- δρομή προς τις δεύτερες και ίσως και μετά από αυτές. Οι εκλογές δεν θα αφανίσουν τον καλπά- ζοντα πληθωρισμό-κυρίως στα τρόφιμα-,ούτε θα αυξήσουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών εάν δεν υπάρξουν καταλυτικές αλλαγές στο υπάρχον πολιτικό κατεστημένο. Το μέγα ζητούμε- νο και αυτών των εκλογών είναι η παρουσία πολιτικών δυνάμε- ων που επιθυμούν μία Ελλάδα ανεξάρτητη και κυρίαρχη ,που θα ανήκει στους Έλληνες πολί- τες,που ακολουθούν φιλολαική πολιτική και αγωνίζονται για αυτήν,που θα στηρίξουν τις μι- κρομεσαίες επιχειρήσεις,τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας,ούτως ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν γεωργοί,κτηνοτρόφοι και αλιείς στην Ελλάδα. Μία πολιτική που θα στηρίξει τις επιχειρήσεις με- ταποίησης και παραγωγής τους δευτερογενούς τομέα της οικο- νομίας και θα καταστήσει την Ελλάδα παγκόσμιο πολιτιστικό κέντρο. Όλα τούτα με στόχο την κοινωνική ευημερία και την άνο- δο του βιοτικού επιπέδου των πο- λιτών. Μία πολιτική που θα στη- ρίξει την απασχόληση νέων και ανέργων,θα βελτιώσει τα χαμηλά και σταθερά εισοδήματα,όπως και το εισόδημα των συνταξιού- χων,προσφέροντας προοπτική αυτόνομης ανάπτυξης,εφσρμό- ζοντας μία όντως εθνικά ανε- ξάρτητη πολιτική με στόχο την αυτάρκεία και την οικονομική απεξάρτηση. Σε διαφορετική πε- ρίπτωση το παρελθόν,το παρόν και το μέλλον αποκτούν ενιαία υπόσταση και παραμένουν όμοι- α,στην καλύτερη των περιπτώ- σεων. "ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΩΝΥΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ [....] Κατόπι μπήκε στα πολιτικά. Μα τα παραίτησεν. Ήταν ο Έπαρχος μωρός' κι οι πέριξ του ξόανα επίσημα και σοβαροφανή' τρισβάρβαρα τα ελληνικά των,οι άθλιοι[....]" (Κ.Π.Καβάφη " Ποιήματα 1919-1933) Εκδόσεις "Ίκαρος" 1978,σελ.28).

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 5-1-2023

Ο πρόεδρος της Γερμα- νίας Φράνκ Βάλτερ Σταίνμαιερ από την Μπραζίλια όπου βρέ- θηκε για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε μεταξύ άλλων:"Χαίρομαι που η Βραζιλία επιστρέφει στην πα- γκόσμια σκηνή. Χρειαζόμαστε την πολιτική ηγεσία της Βραζι- λίας που θα διαδραματίσει ρόλο όχι μόνο στην οικονομική συνερ- γασία,αλλά και στην προστασία του παγκόσμιου κλίματος". Ήδη η Γερμανία έκανε δωρεά 35 εκα- τομμύρια ευρώ στην Amazon Fund για την προστασία του τροπικού δάσους,καφάλαια που είχε παγώσει ο προηγούμενος πρόεδρος της Βραζιλίας(www. naftemporiki.gr 1-1-2023). Το ότι η Βραζιλία αποτελεί μέλος των BRICS δεν απετέλεσε εμπό- διο στις δηλώσεις του Γερμανού προέδρου. Ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας κατά την ορκωμοσία του συγκινήθηκε ιδιαιτέρως όταν αναφέρθηκε στους απόρους της χώρας του,που δεν έχουν στην διάθεσή τους ούτε ένα πιάτο φαγητό και επαιτούν στα φα- νάρια των αστικών οδικών αρ- τηριών. Ο Λούλα σημειώνεται ότι είναι από τους ελάχιστους ηγέτες παγκοσμίως που προέρ- χεται από την εργατική τάξη και χαρακτηρίζεται ως αριστερός. Μία αριστερά στην Βραζιλία που υπό την ηγεσία του Λούλα δεν πρόδωσε τα οράματα των πολιτών,που του εμπιστεύτηκαν για τρίτη φορά την προεδρία της χώρας. Μία αριστερά στην Βρα- ζιλία που ουδεμία σχέση έχει με την εξουσιαστική "αριστερά" της Ελλάδας που απογοήτευσε τους πολίτες μετά το δημοψήφισμα της 5-7-2015 και φέρει ευθύνη ως προς την αποστροφή τους προς τις εκλογικές διαδικασίες των τελευταίων ετών. Σε μία ρεαλιστική απεικόνιση των κεντρικών προσώπων που θα καθορίσουν τις εξελίξεις το 2023 προχώρησε το "The Economist" στο εξώφυλλο του "The World ahead 2023". Το φόντο του εξωφύλλου είναι μαύρο και στο κέντρο του βρίσκεται η φωτο- γραφία του Πούτιν,αριστερά του η ισομεγέθης φωτογραφία του προέδρου της Κίνας Σι,από κάτω του μικρότερες φωτογρα- φίες των προέδρων των Η.Π.Α. και της Ουκρανίας. Δεξιά του η πρωθυπουργός της Ιταλίας και από πάνω του η πρόεδρος της Ταιβάν. Μπορεί να είναι ποι- κίλες οι ερμηνείες του εν λόγω εξωφύλλου,ωστόσο όλες έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς. Στο κέντρο των εξελίξεων ως προς το 2023 βρίσκεται ο Πούτιν,με ότι αυτό σημαίνει. Η Ελλάδα ταλαιπωρείται,συν τοις άλλοις και από την μεγά- λη έλλειψη φαρμάκων,καθώς ουδείς προέβλεψε το συγκεκρι- μένο φαινόμενο. Απαράδεκτο γεγονός,ωστόσο αναμενόμε- νο,καθώς σε αυτήν την χώρα τα πάντα αντιμετωπίζονται εκ των υστέρων,χωρίς στοιχειώδη έστω προγραμματισμό. Φυσικά η δικαιολογία και εδώ παρα- μένει η ίδια και δεν είναι άλλη από το ότι και αυτό το γεγονός δεν αφορά μόνον την Ελλάδα. Πλησιάζει ωστόσο ο χρόνος των εκλογών και εκεί πλέον θα κρι- θούν οι πολιτικές της αφέλει- ας,οι ανευθυνότητες,οι προχει- ρότητες,τα πυροτεχνήματα και η υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών. Το πολιτικό ζητού- μενο φυσικά στις επερχόμενες εκλογές είναι η δημιουργία ενός μετώπου,το οποίο θα καλύψει το πολιτικό κενό που δημιουργή- θηκε μετά το δημοψήφισμα του 2015 και το οποίο αποτελεί έναν από τους λόγους που ένα με- γάλο ποσοστό ψηφοφόρων δεν προσέρχεται,μετά το 2015,στις κάλπες. Ένα μέτωπο ρήξης και ανατροπής που θα φέρει την ελ- πίδα και θα επαναπροσδιορίσει μία όντως εθνικά ανεξάρτητης πολιτικής,που θα εδράζεται σε αξιοποίηση των πλουτοπαρα- γωγικών πόρων της Ελλάδας,σε κατεύθυνση μίας ανεξάρτητης και αυτόνομης οικονομικής πο- λιτικής,προς όφελος των πολι- τών. Σε διαφορετική περίπτωση οι εκλογές θα αφορούν την πολι- τική επιφάνεια και όχι το βάθος και το εύρος της πολιτικής. Κοι- νώς θα υπάρξει πορεία επί των ιδίων τα ίδια. Εντός του ζόφου των πολυποίκι- λων υφισταμένων κρίσεων που πλήττουν τα σταθερά και χα- μηλά εισοδήματα,των αυξανο- μένων φαινομένων κοινωνικής παθογένειας,που αποδεικνύ- ουν την σήψη και την παρακμή του συστήματος,έρχεται η Θε- οφάνεια της Τριαδικής Θεότη- τος που συνέχει την Φύση και τον Άνθρωπο,αφανίζοντας και διαλύοντας τον έκπτωτο χαρα- κτήρα τους. Αυτού του είδους η ΑναΒάπτιση αφορά το Πρόσωπο και την Κοινωνία και τούτη είναι που οι Καιροί απαιτούν.Άλλως η υπάρχουσα έκπτωση των πά- ντων έχει μέγα μέλλον. "ΣΚΗΝΗ Δ' Ιφιγένεια(μόνη) [....] Τι αγαπούν των ανθρώπων οι αθάνατοι τα σπαρμένα παντού αγαθά γένη' του θνητού με χαρά του μακραί- νουν τη γοργή ζωή,τους αρέσει του ουρανού τους του αιώνιου ν'αφήσουν τη χαρούμενη θέα έναν καιρό ν'απολαύση κι εκείνος μαζί τους" ( Γκαίτε " Ιφιγένεια εν Ταύροις" Εκδόσεις "Ελευθερουδάκης" 1927,σελ.29)