Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 28-3-2024

Η αποκάλυψη της εφη- μερίδος "Το Βήμα" περί "μονταρισμένων" διαλόγων μεταξύ του σταθμάρχου της Λάρισας και μηχανοδηγών διαφορετικών αμαξοστοιχιών λίγο πριν τη σύ- γκρουση των δύο τραίνων στα Τέμπη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων και πολλών άλλων τραυματιών,προ- κάλεσε την πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση, την οποία κατέθεσαν στην Βουλή τα κόμ- ματα της αντιπολιτεύσεως και ταυτοχρόνως ενισχύει την άπο- ψη της πλειοψηφίας των Ελλή- νων πολιτών -όπως καταγράφε- ται και σε δημοσκοπήσεις- ότι η αλήθεια ως προς το συγκεκρι- μένο συμβάν δεν έχει αποκαλυ- φθεί πλήρως και η απόδοση των ευθυνών ως προς αυτό παρα- μένει το μεγάλο ζητούμενο. Η πτώση των ποσοστών της ΝΔ - όπως και αυτή καταγράφεται σε δημοσκοπήσεις- προσδίδει στις επερχόμενες ευρωεκλογές ιδιαί- τερο ενδιαφέρον,παρά το γεγο- νός ότι έως αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται αξιόλογη άνοδος των ποσοστών των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως,τέτοια που να προβάλλει κάποιο από αυτά ως εναλλακτική πρόταση δια- κυβερνήσεως. Βεβαίως ουδείς γνωρίζει εάν θα επιδράσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη διαμόρφωση ή μη ενός νέου πολιτικού σκηνικού στην Ελλά- δα,που ενδεχομένως και να οδη- γήσει στην διενέργεια εθνικών εκλογών,προ της λήξεως της τε- τραετίας,καθώς και οι διεθνείς συνθήκες,όπως μία κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία,η συνεχιζόμενη σφαγή των Πα- λαιστινίων στη Γάζα και οι προ- εδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο,μπορεί να δημιουργή- σουν νέα δεδομένα τόσο παγκο- σμίως,όσο και στην Ελλάδα. Επί του παρόντος εκείνος που γίνε- ται περισσότερο αποδέκτης της δυσαρέσκειας των Ελλήνων πο- λιτών είναι ο "Κανένας",γεγονός που επιτείνει την ανησυχία ως προς το ποσοστό που θα κατα- γράψει η αποχή στις ευρωεκλο- γές,αλλά και το ενδιαφέρον ως προς τις πιθανές εκλογικές εκ- πλήξεις που θα προκύψουν εξ αυτών και εάν θα προκύψουν. Η "τυφλή" τρομοκρατική επί- θεση στην αίθουσα συναυλι- ών Crocus City Hall της Μό- σχας,που προκάλεσε εκατόμβη αμάχων νεκρών πολιτών της Ρωσίας και ο κτηνώδης τρόπος εκτελέσεως αυτών εγείρουν σύν- θετα ερωτήματα που η ανάληψη της ευθύνης της από παρακλάδι του ISIS,δεν απαντώνται ούτε πλήρως,ούτε πειστικώς.Γεγονός είναι ότι η συγκεκριμένη θηριω- δία προκαλεί περαιτέρω ένταση στον κίνδυνο επεκτάσεως της εμπλοκής του πολέμου στην Ου- κρανία,επέκταση που ήδη υπάρ- χει και αμέσως και εμμέσως. Σε αυτή την κατεύθυνση,πέρα από την εκπαίδευση κάποιων τρομοκρατών σε "στρατόπεδο" στην Τουρκία,όπως ανακοίνω- σε η Μόσχα,ενδιαφέρον πα- ρουσιάζουν και οι επισημάνσεις του πρώην συμβούλου του Πε- νταγώνου των ΗΠΑ,απόστρα- του συνταγματάρχη Douglas McGregor ότι οι δυτικές υπηρε- σίες πληροφοριών - η CIA και η Μ16- θα μπορούσαν να είχαν εμπλακεί στην τρομοκρατική επίθεση και ότι οι δράστες συν- δέονται με μουσουλμανικές ομά- δες που πολεμούσαν στο πλευρό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον McGregor οι συμμετέχο- ντες στην τρομοκρατική επίθεση "συνδέονται άμεσα με μουσουλ- μανικά στοιχεία που πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας",ενώ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δι- κτύωσης το Σάββατο 23-3-2024:" Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμπλέκονται Μ16/CIA". Επίσης ο πρώην αξιωματικός της CIA και άλλοτε επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ,Scott Ritter επισήμα- νε στο Sputnik το γεγονός ότι οι τρομοκράτες συνελήφθησαν ενώ διέφευγαν προς Ουκρανία,ενώ " οι άνθρωποι της βίας" έχουν την τάση να κατευθύνονται προς τον πραγματικό βορρά και αυτός εί- ναι να γίνουν μάρτυρες,να πάνε σπίτι τους,στον παράδεισο,ενώ αυτοί κατευθύνθηκαν στην Ου- κρανία(www.bankingnews.gr 23-3-2024). Σε ότι αφορά την Ελλάδα,ενδια- φέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις της εκπροσώπου του ΥΠ.ΕΞ της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα,που αφορούν τις Ελληνορωσικές σχέ- σεις με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου: "[....] Λά- βαμε υπόψη ότι φέτος με εντο- λή της ηγεσίας του Ελληνικού ΥΠ.ΕΞ.,οι εορταστικές εκδηλώ- σεις τόσο στην Ελλάδα,όσο και στο εξωτερικό θα διεξαχθούν για μία ακόμη φορά χωρίς ρωσική συμμετοχή[....]συνεχίζει η κυ- βέρνηση Κ.Μητσοτάκη με στόχο να διαγράψει από την συλλογική μνήμη οτιδήποτε που σχετίζεται με τη Ρωσία,θυσιάζοντας στις πρόσκαιρες περιστάσεις-τους αιώνιους ιστορικούς,πολιτιστι- κούς και πνευματικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών μας. Πάνω στο κύμα της επιθετικής ρωσοφοβίας η Αθήνα επιμένει στις εγκληματικές αποφάσεις της,συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής οπλισμού στην Ουκρανία,με τον οποίο το κα- θεστώς του Κιέβου εξακολουθεί να εξοντώνει αμάχους,ανάμεσά τους και Έλληνες της Αζοφικής. Οι τωρινοί κυβερνώντες,κρυβό- μενοι πίσω από τις συλλογικές αποφάσεις της Δύσης διέκοψαν τον διμερή μας διάλογο και κάθε είδους συνεργασία[....]"(www. naftemporiki.gr 25-3-2024) Mε αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Ρωσία αντιλαμβάνεται τις σχέ- σεις της με την Ελλάδα,τρόπος που φέρνει σε αντιπαράθεση τις δύο ιστορικές χώρες. "[....] Πολύς λόγος γίνεται σήμερα για την επικοινωνία. Ωστόσο είναι σαφές ότι η μή επικοινωνία είναι ο παράγοντας που θέτει σε κυκλο- φορία εντός της πολιτικής μία δι- άσταση αλήθειας,μετατρέποντας το αδύνατο σε δυνατό[....]" (Alain Badiou "Η πολιτική και η λογική του συμβάντος" Εκδόσεις "Πατάκη" 2008,σελ.119).

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 21-3-2024

Η τοποθέτηση της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού, προέδρου του συλλόγου "Τέμπη 28-2-23",στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρω- κοινοβουλίου,στο σύνολό της εκ- φράζει και τις απόψεις μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολι- τών. Η συγκεκριμένη αναφορά που υπέβαλλε παραμένει ανοι- κτή και το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή Δικαιοσύνης και Ελευθεριών(LIBE) και στην επι- τροπή Μετσφορών(TRAN) του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και ταυτοχρόνως ζητείται από την Ευρωπαική Επιτροπή μία ενημε- ρωμένη γραπτή απάντηση. Την συγκεκριμένη απόφαση στήριξαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου. Στην ομιλία της η κυρία Καρυστιανού ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:" Αυτό που μας οδήγησε σήμερα εδώ είναι μία αλληλουχία κάκιστων χειρισμών και μεθοδεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης, που προ- σβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας και την αξιοπρέπεια των θυμάτων που επιβίωσαν. Ουσι- αστικά παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Με λίγα λόγια,σήμερα μας έφερε εδώ η απελπιστική κατάρρευση της εμπιστοσύνης που βιώνου- με στην Ελλάδα σε σχέση με την ορθή λειτουργία των θεσμών. Η διαδικασία της ανάκρισης στην Ελλάδα εξελίσσεται με τρόπο που πλέον έχουμε την βεβαιότη- τα ότι η αλήθεια δεν θα λάμψει. Για μία ακόμη φορά. Έχω ευθύ- νη γιατί δεν μιλώ μόνο ως μάνα που έχασε το παιδί της,αλλά και ως εκπρόσωπος των οικογενειών των θυμάτων. Έχω ευθύνη γιατί η φωνή μας γιγαντώθηκε κι έσμιξε με φωνή 1.330.000 πολιτών,που έχουν υπογράψει το δίκαιο αίτη- μά μας" (www.naftemporiki.gr 18-3-2024). Θεωρούμε ότι η κυρία Καρυστιανού τα είπε όλα και επί- σης το ότι πολίτες καταφεύγουν στο Ευρωκοινοβούλιο,προκειμέ- νου μέσω αυτού να δικαιωθούν και να διατηρήσουν ανοικτό το συγκεκριμένο θέμα,αποδεικνύ- ει,όπως και η ίδια ανέφερε,ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών ως προς την ορθή λειτουργία των θε- σμών στην Ελλάδα καταρρέει. Το κλίμα επέκτασης του πολέ- μου στην Ουκρανία,στην Ευρώ- πη και στον κόσμο που καλλι- εργείται συστηματικά από την Δύση και το ΝΑΤΟ,συντηρούν και οι δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας της Γερμανίας Μπε- τίνα Στάρκ-Βάτσινγκερ,ότι τα σχολεία στην Γερμανία έχουν την ευθύνη να προετοιμάσουν τους μαθητές για το ενδεχόμενο πολέμου,στα πλαίσια της πο- λιτικής προστασίας. Πρότεινε επίσης τα σχολεία στη Γερμανία να αναπτύξουν "χαλαρή" σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις, με επι- σκέψεις αξιωματικών, οι οποίοι θα αναλάβουν να εξηγήσουν τι ακριβώς κάνει η Bundeswehr για την ασφάλεια των πολι- τών(www.kathimerini.gr 18- 3-2024). Ενώ σύσσωμη η Δύση δεν απο- δέχεται το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσί- α,άλλες παγκόσμιες δυνάμεις και χώρες,όπως η Κίνα,η Ιν- δία,το Ιράν,η Β.Κορέα,η Κού- βα,η Νικαράγουα,η Βενεζου- έλα,η Βολιβία και η Τουρκία συγχαίρουν τον Ρώσο πρόεδρο για την επανεκλογή του, γεγο- νός που δείχνει έναν διχασμένο κόσμο και ως εκ τούτου επικίν- δυνο στο να βρεθεί η μία πλευ- ρά απέναντι στην άλλη,σε περί- πτωση που υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ευρώπη,με την εμπλοκή σε αυ- τόν με άμεση-διότι έμμεση ήδη υφίσταται-συμμετοχή στρα- τευμάτων χωρών του ΝΑΤΟ. Την κινδυνολογία συντηρεί και άρθρο του προέδρου του Ευρω- παικού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ που δημοσίευσαν ευρωπαικές εφημερίδες και η ιστοσελίδα Euractiv,όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι" Εάν δεν δώσουμε την σωστή απάντηση ως Ε.Ε. και δεν δώσουμε στην Ουκρα- νία αρκετή βοήθεια για να στα- ματήσει την Ρωσία,είμαστε οι επόμενοι. Κατά συνέπεια,πρέ- πει να είμαστε αμυντικά έτοι- μοι και να περάσουμε σε λει- τουργία οικονομίας πολέμου. Αν θέλουμε ειρήνη,πρέπει να ετοιμασθούμε για πόλεμο" και καλεί τις χώρες να διευκολύ- νουν επενδύσεις στον τομέα της άμυνας,εξετάζοντας την αλλα- γή εντολής του οργάνου δανει- σμού της Ε.Ε.,της Ευρωπσικής Τράπεζας Επενδύσεων,ώστε να επιτραπεί η υποστήριξη της ευρωπαικής αμυντικής βιομη- χανίας(www.ertnews.gr 18-3- 2024). Στρατιωτικές δαπάνες στην Ε.Ε. λοιπόν,που φυσικά δεν ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης. Τοιουτοτρόπως περίπου εισερ- χόμεθα και στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαροστής,μέσω της οποίας οδηγούμεθα στην Μεγάλη Εβδομάδα και στην Ανάσταση. "ΟΥΚ ΕΓΝΩΣ Για τις θρησκευτικές μας δοξα- σίες- ο κούφος Ιουλιανός είπεν "Ανέ- γνων,έγνων, κατέγνων".Τάχατες μας εκμη- δένισε με το "κατέγνων"του,ο γελοιω- δέστατος. Τέτοιες ξυπνάδες όμως πέρασι δεν έχουνε σ'εμάς τους Χριστιανούς." Ανέ- γνως,αλλ'ουκ έγνως'ει γαρ έγνως, ουκ αν κατέγνως"απαντήσαμεν αμέσως" (Κ.Π.Καβάφης Άπαντα, Β'Τό- μος "Ποιήματα 1919-1933" Εκδό- σεις "Ίκαρος" 1963,σελ.62).

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 14-3-2024

Oι δηλώσεις του Πάπα Φραγκίσκου στο ελβε- τικό τηλεοπτικό δίκτυο RSI,που θα προβλη- θεί την 20-3,αποσπάσματα της οποίας παρέθεσε το πρακτορείο Reuters προκάλεσαν την αντί- δραση της Ουκρανίας και άλλων χωρών της Δύσης,όπως και του ΝΑΤΟ.Συγκεκριμένα είπε: "Δυ- νατός είναι εκείνος που κοιτάζει κατάματα την πραγματικότη- τα,νοιάζεται για τον λαό,έχει το θάρρος της λευκής σημαίας και διαπραγματεύεται,όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά,πρέ- πει να έχεις το θάρρος να το διαπραγματευθείς". Το Βατικα- νό,μετά τις αντιδράσεις και από τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ που δήλωσε ότι: "Η συνθηκολόγηση δεν εί- ναι ειρήνη",μέσω εκπροσώπου του διευκρίνησε ότι το νόημα της τοποθετήσεως του Πάπα ήταν ο τερματισμός του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων και όχι η συνθηκολόγηση της Ου- κρανίας(www.kathimerini,gr 12-3-2024). Ο Πάπας θεωρούμε ότι εξέφρασε με την φωνή της λογικής έναν σοβαρό προβλη- ματισμό που υπάρχει στους πο- λίτες της Δύσης ως προς την μη αναγκαιότητα συνέχισης του πο- λέμου,την στιγμή που ο ΥΠ.ΕΞ. της Πολωνίας δηλώνει,σε ειδι- κή συνεδρίαση της πολωνικής Βουλής με αφορμή την ένταξη της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ προ 25 ετών,ότι: " Στρατιώτες από χώ- ρες του ΝΑΤΟ είναι ήδη παρό- ντες στην Ουκρανία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις χώρες που αναλαμβάνουν αυτό το ρίσκο. Γνωρίζουν ποιοί είναι αυτοί οι στρατιώτες"(www.iefimerida. gr 11-3-2024). Ο Πάπας ουσια- στικά επανέφερε την Ostpolitik στο προσκήνιο με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων,όταν ο κίν- δυνος μίας παγκόσμιας σύρρα- ξης στην Ευρώπη εντείνεται. Στην ίδια συνέντευξή του δια- τυπώνει και μία λογική πρόβλε- ψη: "Σήμερα υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μεσολαβήσουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Τουρκία έχει αυτοπροταθεί,ό- πως και άλλες χώρες. Μην ντρέ- πεσθε να διαπραγματευθείτε πριν η κατάσταση χειροτερέψει ακόμη περισσότερο" Όσο για τον πόλεμο στην Γάζα και εκεί η λύση είναι η συμφωνία για τον Πάπα: "Στον πόλεμο υπάρχουν δύο αντιμαχόμενες πλευρές,όχι μία. Οι ανεύθυνοι είναι αυτοί οι δύο που πολεμούν[....] Ας δού- με την Ιστορία,όλοι οι πόλεμοι που ζήσαμε,τελειώνουν με μία συμφωνία"(www.lifo.gr 9-3- 2024). Φυσικά στην συγκεκρι- μένη περίπτωση το Ισραήλ είναι εκείνο που δεν δέχεται ούτε την εκεχειρία,οπότε δεν υπάρχει η βούληση για συμφωνία. Ακόμη και ο πρόεδρος των Η.Π.Α. σε δηλώσεις του ως προς τον πρω- θυπουργό του Ισραήλ,σε σχέση με την στάση του στον πόλεμο ανέφερε ότι: " περισσότερο βλά- πτει παρά βοηθά το Ισραήλ",την ίδια στιγμή που πολίτες στο Λον- δίνο,αλλά και στο Ισραήλ διαδή- λωναν υπέρ της εκεχειρίας και κατά του Νετανιάχου. Ωστόσο ο ισραηλινός πρωθυπουργός,πλην της γενοκτονίας των Παλαιστι- νίων-άνω των 30.000 οι νεκροί- έχει και άλλους στόχους όπως δήλωσε: "Στο δρόμο προς αυτή τη νίκη,έχουμε ήδη εξουδετε- ρώσει το νούμερο (4) της Χα- μάς. Ο νούμερο τρία,δύο,ένα είναι καθ'οδόν. Είναι όλοι ήδη νεκροί,θα τους βρούμε(www. nemesishd.gr 11-3--2024). Η πολιτική της"αλλαγής μέσω της προσέγγισης",της Ostpolotik που υλοποίησε ο Βίλλυ Μπράντ ως καγκελάριος της Δ.Γερμανίας,1969-1974,στις σχέσεις με την Αν.Γερμανία και που εφάρμοσε και ο Πάπας Παύλος ΣΤ' την ίδια περίο- δο,προκειμένου να προσεγγίσει τις τότε ανατολικοευρωπαικές χώρες,αυτή την στιγμή τόσο για την Ευρώπη,όσο και παγκοσμί- ως αποτελεί και είναι η μόνη ρεαλιστική πολιτική που μπο- ρεί να εξασφαλίσει την ειρήνη. Ωστόσο δεν διαφαίνονται οι πο- λιτικοί ηγέτες στην Ευρώπη και στον κόσμο που να διαθέτουν αυτό το όραμα,την βούληση και να επιζητούν,να επιθυμούν την ειρήνη για τους πολίτες και να εργάζονται σε μία κατεύθυνση επίτευξης συμφωνιών που να την εξασφαλίζουν μακροχρόνι- α,απλά δεν υπάρχουν συτοί οι ηγέτες,απουσιάζουν. Αντιθέ- τως διαφαίνονται ηγέτες που επιθυμούν όχι μόνον την διατή- ρηση και συντήρηση αυτών των πολέμων σε τοπικό επίπεδο,αλ- λά εμπράκτως διακινδυνεύουν την περαιτέρω κλιμάκωση και επέκταση αυτών,πέρα από την Ουκρανία,την Γάζα και την Ερυθρά Θάλασσα. Γεγονός εί- ναι επίσης ότι όταν εκουσίως βρίσκεσαι σε εμπόλεμη ζώνη και περιοχή,προφανώς και γνω- ρίζεις που ακριβώς είσαι. "ΕΙΣΟΔΟΣ Είναι μία θύρα στα μάτια κάθε νεκρού[....] είναι μία θύρα βαμμένη με τη σιωπή κι ο θάνατος μονόλιθος[....] Και χωρίζουμε σε φώς και σκο- τάδι το Ένα. Χωρίζουμε τον Οδυρμό σε τύ- φλωση και θυσία" (Νίκος Καρούζος " Τα ποιήματα Α' 1961-1978" Γ' Έκδοση "Ίκαρος" 2002,σελ.171).

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7-3-2024

H νέα σφαγή άνω των εκατό Παλαιστινίων από τα πυρά Ισραηλι- νών στρατιωτών,την ώρα που το πλήθος είχε συγκε- ντρωθεί προκειμένου να πα- ραλάβει επισιτιστική βοήθεια αποδεικνύει για μία ακόμη φορά τις προθέσεις γενοκτονί- ας της ναζιστικής κυβερνήσε- ως του Ισραήλ που εγκληματεί μπροστά στα μάτια ολόκληρης της ανθρωπότητας. Πλήν των νεκρών οι τραυματίες ανέρχο- νται στους 750,την στιγμή που αριθμός των νεκρών θυμάτων στη Γάζα από την αρχή του πο- λέμου είναι άνω των 30.000. Το συγκεκριμένο αποτρόπαιο και απάνθρωπο περιστατικό προκάλεσε την διεθνή κατα- κραυγή ακόμη και των Η.Π.Α και της Γαλλίας,χωρίς ωστόσο στην πράξη να εμποδίζουν,ε- νώ έχουν τη δυνατότητα, τα απάνθρωπα ένστικτα της κυβερνήσεως του Ισραήλ. Ο Ο.Η.Ε. ήδη προειδοποιεί ότι ο λιμός στη Λωρίδα της Γάζας είναι αναπόφευκτος. Ο εφο- διασμός σε ανθρωπιστική βοή- θεια (τρόφιμα,νερό,φάρμακα) γίνεται πλέον μέσω της ρίψεως παλετών από αεροσκάφη,ενώ και πάλι ο Ο.Η.Ε. κατηγορεί τις ισραηλινές δυνάμεις ότι παρεμποδίζουν συστηματικά την πρόσβαση στη Γάζα,όταν σχεδόν χίλια φορτηγά περι- μένουν στα σύνορα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου. Η Αφρικανική Ένωση κάλεσε να διενεργηθεί διεθνής έρευ- να,προκειμένου οι υπεύθυ- νοι να λογοδοτήσουν για τις ενέργειες τους και ζήτησε την κήρυξη εκεχειρίας άμεσα και χωρίς όρους(www.imerisia. gr 2-3-2024). Στην Ευρώπη ρωσικά μέσα και κοινωνικής δικτύωσης δημοσι- οποίησαν συνομιλίες μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλεων δυνάμεων της Γερμανίας για παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. Η αυ- θεντικότητα των συνομιλιών επιβεβαιώθηκε από το Βερο- λίνο(www.naftemporiki.gr 4-3-2024).Το συγκεκριμένο γεγονός που έπεται των δηλώ- σεων του Γάλλου προέδρου στο Παρίσι περί ενδεχόμενης άμε- σης αποστολής στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο,φα- νερώνει ότι μετά την απροκά- λυπτη πολλαπλή ενίσχυση της Ουκρανίας από τη Δύση,στον διετή πόλεμο της με τη Ρωσία, αυξάνει τις πιθανότητες επέ- κτασης του πολέμου επικίν- δυνα. Η Δύση συνειδητοποιεί ότι η ήττα της Ουκρανίας ισο- δυναμεί με ήττα όλων εκείνων των δυνάμεων που επένδυσαν πολιτικά,μέσω της παροχής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα-και συνεχί- ζουν να παρέχουν- και τούτο αποτελεί πλήγμα κύρους και ισχύος. Καθώς η Ρωσία ως οι- κονομία,αλλά και στο μέτωπο του πολέμου,παραμένει ισχυ- ρή,η διαφαινόμενη νίκη της πλήττει το κύρος των ηγεσιών των χωρών της Δύσης. Από τον συγκεκριμένο πόλεμο -ως συνήθως συμβαίνει- χαμένοι είναι οι πολίτες της Ευρώ- πης,όπως φάνηκε και από τις κινητοποιήσεις των Ευρωπαί- ων αγροτών. Μία κλιμάκωση του πολέμου απειλεί την ει- ρήνη στην Ευρώπη και στον κόσμο και εξ αυτού του λόγου όλες οι παγκόσμιες δυνάμεις οφείλουν να στοχοπροσηλω- θούν στο να τερματιστεί άμε- σα και αυτός ο πόλεμος,αντί να τον συντηρούν και να τον διατηρούν. Στην Ελλάδα η επιστολική ψή- φος των αποδήμων που θα εφαρμοστεί στις Ευρωεκλογές ήδη δημιουργεί ερωτηματι- κά και ανησυχίες ακόμη και στα κόμματα εκείνα που την υπερψήφισαν στη Βουλή,κα- θώς και την έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων μετα τα μαζικά mail που εστάλησαν σε αποδήμους. Πλήν των νέων κομμάτων που εμφανίζονται και θα λάβουν μέρος στις Ευ- ρωεκλογές,το μεγαλύτερο εν- διαφέρον αυτής της εκλογικής αναμετρήσεως βρίσκεται στη συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία,καθώς εάν η αποχή αυτών κυμανθεί στα επίπεδα των πρόσφατων εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών ή και τα υπερβεί,τό- τε θα πιστοποιεί μία ίσως οριστική αδιαφορία των πολι- τών,που η αναστροφή της θα μπορέσει ίσως να επιτευχθεί με την εκφορά ενός πειστικού πολιτικού λόγου,με συνέπεια αυτού ως προς τις πράξεις,α- πό τον οποίο αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος θα προσελκυθεί και θα επιστρέ- ψει στη συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία. Ως εκ τούτου ο πολιτικός διάλογος που θα διεξαχθεί στον πυρήνα του πρέπει να έχει ως στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύ- τερη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές,ούτως ώστε να καταστούν και σε αυτό το επίπεδο ενεργοί πολίτες,παρ' ότι η πολιτική όπως ασκείται σήμερα,εδώ και αλλού,έπα- ψε να έλκει και να σαγηνεύει τους πολίτες,όπως θα όφειλε και θα έπρεπε. Οι πολίτες στην Ελλάδα βι- ώνουν μία καθημερινότητα στην οποία διαπιστώνουν ένα σύστημα Υγείας που υφίστα- ται,όσο υφίσταται,ένεκα των ηρωικών προσπαθειών που καταβάλλει το ελλειπές ια- τρικό,νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό,έναν πρωταθλητή στην Ευρώπη πληθωρισμό τρο- φίμων,μία μή κρατική τριτο- βάθμια εκπαίδευση που επέρ- χεται,έναν πρωτογενή τομέα παραγωγής που αφανίζεται. Ένα μεγάλο ποσοστό νέων και όχι μόνον,επιστημόνων και μή,έχει μεταναστεύσει και το δημογραφικό πρόβλημα εντεί- νεται συνεχώς. "ΑΠ'ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 38 hundred years after ΚΑΤΙ Pound,ΑΣΜΑ XCIII[....] Έγραψα ποίηση-μ'άλλα λόγια συνεργάστηκα με το μη- δέν[....] Το πιό σπουδαίο στον κόσμο είναι το τίποτα[....] Η λογική λοιπόν είναι μία έμ- μονη ιδέα των ψυχιάτρων. ( συνεχίζεται)" (Νίκος Καρούζος " Τα Ποιήμα- τα Α' 1961-1978" Γ'Έκδοση " Ίκα- ρος" 2002,σελ.267,268,269).