Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 28-12-2023

Η ε π ι θ ε τ ι κ ή αν τ ί δ ρ α σ η των ανταρ- τών Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών και πολε- μικών πλοίων της Δύ- σης στην Ερυθρά Θά- λασσα,"χτυπάει" ήδη την παγκόσμια δυτι- κή,κυρίως, κοινότη- τα εκεί που μπορεί να αισθανθεί το πλήγμα και το σημείο αυτό δεν είναι άλλο από εκείνο του οικονομικού πεδί- ου. Οι μεταφορές της Δύσης εκτός της οδού δια της Ερυθράς Θα- λάσσης εμπορευμάτων και κυρίως πετρελαίου πλήττει τα συμφέρο- ντα των πολυεθνικών και των μεγαλοεφοπλι- στών,καθώς αυξάνει κατά πολύ το κόστος μεταφοράς,αφού τα πλοία αναγκάζονται να ακολουθήσουν άλλη θα- λάσσια πορεία,που δι- ογκώνει το λειτουργικό κόστος μεταφοράς,γε- γονός που έχει ως απο- τέλεσμα την αύξηση της τιμής των προιό- ντων που μεταφέρουν. Επισημαίνεται ότι αυτή η αντίδραση των Χού- θι,υπήρξε ως συνέπεια της εισβολής του Ισρα- ήλ στη Λωρίδα της Γά- ζας. Την 18-10-2023 οι Η.Π.Α. ανακοίνωσαν τον σχηματισμό συνα- σπισμού προκειμένου να υπερασπιστεί την ναυσιπλοία στην Ερυ- θρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν,στον οποίο θα συμμετέχουν περίπου 20 χώρες στο πλαίσιο της "Επιχεί- ρησης Φύλακας της Ευμερίας"(Operation Prosperity Guardian) Φυσικά η "ευημερία" της Δύσης αφ'ενός εί- ναι γνωστή,αφ'ετέρου αναζητείται εντός του ερωτήματος: Ευημε- ρία για ποιόν; Αλλωστε αυτη την ευημερια την ζούμε και στην Ελλάδα. Το 40% του παγκοσμίου εμπορίου ανά έτος,ήτοι περίπου 2.000 πλοία διέρχονται από την δι- ώρυγα του Σουέζ. Την 23-12-2023 ο αξιωμα- τούχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν,Μοχαμάντ Ρεζά Νακντί,προειδοποίησε ότι και άλλες θαλάσσιοι οδοί θα καταστούν επι- κίνδυνες,αν συνεχιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ισρα- ήλ και Χαμάς.(www. naftemporiki.gr 24- 12-2023). Έως τώρα στη νέα αυτή στρατιωτική συμμαχία της Δύσης εκτός των Η.Π.Α. συμ- μετέχουν η Γαλλία,το Ηνωμένο Βασίλειο,το Μπαχρέιν,ο Κανα- δάς,η Ιταλία,η Ολ- λανδία,η Νορβηγία,η Ισπανία και οι Σειχέ- λες. Στην διαδικτυακή πλατφόρμα Χ ο Μοχά- μεντ Αλ-Μπουχάιτι, αξιωματούχος των Χούθι, ανάρτησε και τα εξής: "Ακόμα και αν η Αμερική καταφέ- ρει να κινητοποιήσει τον κόσμο ολόκληρο,οι στρατιωτικές επιχειρή- σεις μας δεν θα στα- ματήσουν[....]όποιες και αν είναι οι θυσίες που αυτό θα μας κοστί- σει"(www.vradini.gr 25-12-2023). Όπως γίνεται αντιλη- πτό η περαιτέρω στρα- τιωτική κλιμάκωση της έντασης που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασ- σα θέτει συνεχώς και εγγύτερα τον κίνδυνο μίας παγκόσμιας σύρ- ραξης και η διατήρηση της ειρήνης απομακρύ- νεται. Με εντολή του πρωθυ- πουργού η Ελλάδα ανα- μένεται να συμμετέχει σε αυτή την νέα στρα- τιωτική συμμαχία της Δύσης με την αποστολή μίας φραγάτας,πιθα- νόν τύπου ΜΕΚΟ 200 ΗΝ,στην Ερυθρά Θά- λασσα. Ο δε Έλληνας ΥΠ.ΕΘ.Α. δήλωσε: "Η Ελλάδα,η χώρα με τον μεγαλύτεεο ποντοπόρο στόλο,έχει πρωταρχικό συμφέρον για τη δια- τήρηση της ελευθερίας των θαλασσίων οδών και της προστασίας της ζωής των ναυτι- κών"(www.neakriti. gr 22-12-2023). Η εμπλοκή της Ελλάδας και σε αυτή τη νέα εστία πολέμου δείχνει για μία ακόμη φορά τη σπουδή της κυβέρνησης να λά- βει θέση και πάλι με τη βεβαιότητα ότι βρίσκε- ται στη "σωστή" πλευρά της Ιστορίας. Βεβαίως τούτη η πολιτική θέ- ση,από όπου και εάν προέρχεται,αποτελεί μύθευμα. Η "σωστή" πλευρά της Ιστορίας,ό- πως και η ίδια η Ιστορία έχει αποδείξει,κρίνε- ται τις περισσότερες φορές εκ των υστέρων και συνήθως πάντα εκ του αποτελέσματος,το οποίο αποτέλεσμα είναι η Ιστορία. Οποιαδήπο- τε απόφαση ένταξης στη "σωστή" πλευρά της Ιστορίας,όσο η Ιστορία διαμορφώνεται,πάντα αυξάνει τον επιχειρημα- τικό κίνδυνο της όποιας απόφασης,εκτός και εάν αυτή η απόφαση λειτουργεί προς τη κα- τεύθυνση διατηρήσεως και εδραιώσεως της ειρήνης εμπράκτως. Φυσικά όλοι οι πόλεμοι διεξάγονται στο όνο- μα της ειρήνης,όπως και πάλι η Ιστορία δι- δάσκει. Επίσης το να θεωρείς ότι γνωρίζεις εκ των προτέρων ποιά είναι η "σωστή" πλευ- ρά της Ιστορίας,όταν ουδείς γνωρίζει πως η Ιστορία θα διαμορφω- θεί,σημαίνει ότι αφ'ε- νός διαθέτεις διορατικό χάρισμα και αφ'ετέρου ότι επείγεσαι να επιλέ- ξεις στρατόπεδο εν όσω η ρευστότητα αποτελεί το κυρίαρχο στοιχεί- ο,στην υπό διαμόρφω- ση Ιστορία,όταν τα ση- μερινά δεδομένα δεν διασφαλίζουν ουδεμία βεβαιότητα στη παγκό- σμια κοινότητα,την ίδια στιγμή που επίσης ου- δείς γνωρίζει το αποτέ- λεσμα των προεδρικών εκλογών στις Η.Π.Α. σε λιγότερο από ένα έτος. Ευλογημένο 2024! Υ.Γ. Καλό παράδεισο Βασίλη.... "ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΗΣ Πολύ νέος,μορφωμέ- νος, ριψοκίνδυνος, σαγηνεύτηκε πολύ απ'την έγκαιρη μεγάλη περιπέτεια του Πολέμου[....] Κατατάχτηκε στη Μέση Ανατολή Αυτό το Μέση δεν το χώνεψε καθόλου. Τα τέρματα ζητούσε. Για να φύγει τα μέσα και τα μέτρια κουφάθηκε στο <που θα πας,καλέ μου>.[....] Αλέξανδρος Μπάρας." (Μιχ. Περάνθης "Με- γάλη Ελληνική Ποιητι- κή Ανθολογία Τόμος Β' 1900-1954". Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Δημη- τράκου 1954,σελ.592)

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 21-12-2023

Ο χρόνος των επτά ετών παραμονής στην Ελ- λάδα των παράνο- μων μεταναστών,υπό προυποθέσεις, για να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι, είναι ένας πε- ρίπου εν δυνάμει ικανός χρόνος, προκειμένου να διαπιστωθούν τόσο οι προθέσεις αυτών,όσο και για το εάν υπάρχει η βούλη- σή τους ως προς την ενσωμάτω- σή τους στην Ελληνική κοινωνία χωρίς προβλήματα. Αντιθέτως η τριετής παραμονή τους,υπό προυποθέσεις και πάλι,φανε- ρώνει μία κατεπείγουσα διάθε- ση από την πλευρά της Ελληνι- κής κυβερνήσεως να "κλείσει" το θέμα και όταν κάτι επείγει οι πε- ρισσότερες πιθανότητες είναι να δημιουργήσει προβλήματα με- γαλύτερα,από εκείνα τα οποία υποτίθεται ότι θα λύσει. Ως προς την Ν.Δ. ήδη το θέμα της επιβο- λής κομματικής πειθαρχίας στην επικείμενη ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου,με εξαίρεση τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και όχι κατά συνείδη- σιν,όταν και άλλοι βουλευτές της δεν είχαν την πρόθεση να το ψη- φίσουν,δημιουργεί πρόβλημα. Εάν υπάρξουν προβλήματα στην Ελληνική κοινωνία από αυτήν τη βιαστική επιλογή,τούτο θα φανεί στο εγγύς μέλλον. Φυσικά υπάρχουν πολλές χώρες ανά τον κόσμο που πιθανόν οι πολίτες τους θα ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν στον πρωτογενή το- μέα παραγωγής στην Ελλάδα,α- φού η ενιαία κοινή αγορά κεφα- λαίου,προιόντων και εργασίας ως τέτοιας της Ε.Ε. αδυνατεί να λύσει και αυτό το θέμα."Όταν χορηγούμε άσυλο,η πρόθεσή μας είναι να μείνει στην Ελλά- δα,εξάλλου έχουμε ανάγκες εργατικού δυναμικού και θα θέ- λαμε οι άνθρωποι αυτοί να επι- λέξουν να κάνουν την Ελλάδα μόνιμο τόπο παραμονής τους. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξα- κολουθούμε να συνεργαζόμαστε με τον καγκελάριο για να δούμε τα ζητήματα δευτερογενών ροών που δημιουργούν πρόβλημα στη Γερμανία(www.naftemporiki 14-11-2023). Αυτά μεταξύ άλλων δήλωνε ο Έλληνας πρωθυπουρ- γός μετά την συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Σολτς. Είναι ο ίδιος Σολτς που από το βήμα της Μπούντεσταγκ ζήτη- σε να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ε.Ε. ακόμα και με τη διαδικασία της ειδικής πλειοψηφίας( ώστε να παρακαμφθεί το βέτο που έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα) (www.powergame 14-12-2023). Για τον ίδιο Σολτς το πρόβλημα της προφυλάκισης του εκλεγμέ- νου Δημάρχου Χειμάρρας Μπε- λέρη είναι ένα διμερές πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Αυτή η στάση ταυτίζεται με την πάγια θέση της Τουρκίας του Ερντογάν,ότι τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι προβλήματα διμερή,που μπορούν να λυθούν χωρίς τη πα- ρέμβαση Ε.Ε.και Η.Π.Α. Επί της ουσίας δηλαδή μία "σύμ- μαχος" χώρα της Ελλάδας στην Ε.Ε.,η Γερμανία υποστηρίζει,το μή μέλος της Ε.Ε.,την Αλβανία ως προς την παραμονή στη φυ- λακή του εκλεγμένου Δημάρχου της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Είναι και αυτή η Ε.Ε. χωρίς ενιαία πολιτική και με αντίθετα συμφέροντα μεταξύ των μελών της,οπότε το "ενωμέ- νη" Ευρώπη περισσότερο προσι- διάζει με ανέκδοτο. Όταν σε έναν πόλεμο δεν σέβε- σαι την υψωμένη λευκή σημαί- α,τότε σίγουρα εγκληματείς. Ο Ισραηλινός στρατός παραδέ- χθηκε ότι εκ λάθους δολοφόνησε τρεις Ισραηλινούς ομήρους της Χαμάς,που τους θεώρησε τρο- μοκράτες,παρ'ότι βγήκαν από το κρησφύγετό τους με λευκές σημαίες στα υψωμένα τους χέ- ρια. Από μόνο του αυτό το συμ- βάν αποδεικνύει πως το Ισραήλ στο πεδίο των μαχών λειτουργεί αδιάκριτα,έχοντας απωλέσει τον αυτοέλεγχο και την αυτοκυ- ριαρχία,που βρίσκεται σε λογική σύγχυση και λειτουργεί απάν- θρωπα.Αυτά τα εγκλήματα πο- λέμου δημιουργούν διχασμό στους πολίτες του Ισραήλ και μεγάλο πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Η έλευση της Γεννήσεως Του Θεανθρώπου Χριστού,ως μυ- στήριο μέγα,υπερυψούται της φθοράς,του χρόνου και των πά- σης φύσεως εκπτώσεων,καθώς ανατρέπει και συγκρούεται ευ- θέως με συμβάντα που απάδουν των μηνυμάτων που εκπέμπει το Σπήλαιο και η Φάτνη. Μηνύ- ματα ειρήνης,αγάπης πάσης της Κτίσεως από τον Άκτιστο Κτί- στη,ταπεινώσεως,αδοξίας εν αφανή Δόξη,που καθιστά όντως Όντα τα μη όντα,σημαίνοντα τα ασήμαντα,ρητά τα άρρητα,τε- θνεώντα τον θάνατο. Όλα τούτα προσφέρονται στον άνθρωπο εντός της ελευθερίας του αυτε- ξουσίου του και εάν θέλει. Τούτο το πνεύμα των Χριστουγέννων οράται,βρίσκεται και ζητείται και αυτές τις ημέρες εντός της καθημερινής βιοτής των πολι- τών.Πνεύμα χαράς, ευφρόσυ- νο,αγώνα, ελπίδας και αενάως ανέκπτωτο. Καλά Χριστούγεννα! "ΠΡΩΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΙΑΚΩΒΟΥ [....]18.1.Εκεί βρήκε ένα σπήλαι- ο,την έβαλε μέσα και άφησε τους γιούς του να την φροντίζουν. Κα- τόπιν βγήκε να αναζητήσει μαμή στα μέρη της Βηθλεέμ 2. Εγώ ο Ιωσήφ περπατούσα και όμως δεν προχωρούσα,έστρεψα το βλέμ- μα μου ψηλά και είδα τον αέρα πλημμυρισμένο με φως,σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό και τον είδα σταματημένο και τα ουρά- νια πουλιά ακίνητα. Και κοίτα- ξα προς τη γη και είδα χάμω μία σκάφη και εργάτες ανασηκωμέ- νους με τα χέρια μέσα στη σκά- φη'όσοι έτρωγαν δεν έτρωγαν και όσοι σήκωναν το κεφάλι δεν μπο- ρούσαν να το κατεβάσουν,όσοι πάλι άνοιγαν το στόμα τους δεν μπορούσαν να το κλείσουν,αλλά ολονών τα πρόσωπα ήταν στραμ- μένα προς τον ουρανό. Είδα και πρόβατα να περνούν και τα πρό- βατα στάθηκαν ακίνητα,και όταν σήκωσε το χέρι του ο βοσκός για να χτυπήσει,έμεινε ψηλά. Και έριξα τα μάτια μου στον χείμαρρο και διέκρινα τα στόματα των μι- κρών προβάτων χωρίς να πίνουν. Και ξαφνικά όλα εξακολούθησαν την πορεία τους[....]" (Ιωάννης Καραβιδόπουλος "Από- κρυφα Χριστιανικά Κείμενα Α' Απόκρυφα Ευαγγέλια" Εκδόσεις "Π.Πουρναρά" 2006,σελ.69).

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 14-12-2023

O πρόεδρος της Τουρκίας επέ- λεξε κατά την πρόσφατη επί- σκεψή του στην Αθήνα να μην προκαλέσει ούτε με δηλώσεις,ούτε με πρά- ξεις,πλήν βεβαίως των αναφορών του,κατά την ομιλία του,στην "τουρκι- κή" μειονότητα της Θρά- κης,που αποτελεί πάγια θέση του,την οποία άλλω- στε,όπως και εκείνες περί των Ελληνικών νησιών και της "γαλάζιας πατρίδας" εξακολουθεί να διατηρεί και μάλιστα αυτές οι θέ- σεις αποτελούν την εθνική στρατηγική της Τουρκίας. Απέφυγε ωστόσο να επι- σκεφθεί και έτσι να προκα- λέσει τη Θεσσαλονική και τη Θράκη. Όσοι πανηγυρί- ζουν,από την εδώ πλευρά του Αιγαίου,ως προς την παραχώρηση πολυημέρου βίζας στους Τούρκους πο- λίτες,προκειμένου να επι- σκέπτονται περισσότερο άνετα Ελληνικά νησιά του Ανατολικού,κυρίως,Αιγαί- ου,δεν θα έπρεπε να λη- σμονούν ότι η οικονομική εξάρτηση αυτών των νη- σιών από το συνάλλαγμα των παραθεριστών είναι μεγάλη,όπως άλλωστε πα- ρόμοια είναι και εκείνη της Βορείου Ελλάδας από το συνάλλαγμα των Βαλκά- νιων. Η μονομερής εξάρ- τηση,σε αντίθεση με την πολυμερή,της ύπαρξης και της δημιουργίας πολ- λών και από διαφορετικές χώρες πηγών τουριστικού συναλλάγματος,περιορί- ζει αυτή την εξάρτηση και προσφέρει στα τουριστικά θέρετρα,θερινά και χει- μερινά,μεγαλύτερες δυ- νατότητες ελευθερίας και επιλογών αξιοποίησης του τουριστικού προιόντος. Το να "σερβίρεις"το τουριστι- κό σου προιόν προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση αυξάνει την εξάρτηση και σε κρατά δέσμιο της συ- γκεκριμένης σου επιλογής που δεν παύει και ένεκα της γειτνίασης να είναι μία εύκολη έξαρτηση. Ο Τούρκος πρόεδρος "κέρδισε" χρόνο,ως προς τις Ελληνοτουρκικές σχέ- σεις,όπως άλλωστε και η Ελλάδα,με ορατό ση- μείο λήξης αυτού του συ- γκεκριμένου χρόνου τις προεδρικές εκλογές στις Η.Π.Α. σε λιγότερο από ένα έτος,την στιγμή που οι δημοσκοπήσεις εκεί αφ'ε- νός δίδουν προβάδισμα στους Ρεπουμπλικάνους και αφ'ετέρου παρουσιά- ζουν υψηλή την δημοφι- λία του Τράμπ,μέ ότι συ- νεπαγεται μία νίκη αυτού του κόμματος ως προς την αναδιαμόρφωση των σημερινών δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ουκρανία αφού έχει ει- σπράξει από την Δύση απίθανο πακτωλό χρημά- των και υλικών,αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαι- τήσεις του πολέμου με την Ρωσία,με τον πρόεδρό της να επισκέπτεται το Κογκρέ- σο των Η.Π.Α.,προκειμέ- νου να πιέσει ως προς την συνέχεια της χρηματοδό- τησης,καθώς και ο ίδιος πιέζεται αφού έως τώρα παραμένει αναποτελε- σματικός και προφανώς η επερχόμενη ήττα του από την Ρωσία,επί της ουσίας σηματοδοτεί και το πολιτι- κό του τέλος,τουλάχιστον στην Ουκρανία. Το απο- τέλεσμα των προεδρικών εκλογών των Η.Π.Α. και σε αυτή τη περίπτωση,δρομο- λογεί επίσης νέα δεδομένα. Φυσικά σε κάθε περίπτωση έντεκα μήνες αποτελούν σημαντικό πολιτικό χρόνο και μπορούν εντός αυτού να προκληθούν και απρό- βλεπτα γεγονότα που αυτή τη στιγμή ενδεχομένως δεν είναι εμφανή. Οι εικόνες ημίγυμνων αιχ- μαλώτων της Χαμάς από τον Ισραηλινό στρατό παραπέμπουν ευθέως σε αντίστοιχες αιχμαλώτων από τους Γερμανούς Ναζί και αποτελούν όνειδος για τη παγκόσμια κοινότητα. Σύσσωμη η ανθρωπότητα απευχόταν και δεν ανέμε- νε την επανεμφάνισή τους. Αυτές οι εικόνες καθιστούν περισσότερο από αναγκαία την επιβολή της ειρήνης και την λήξη του πολέμου στη Γάζα. Η επί δεκαετίες πλέον εντει- νόμενη οπαδική βία εκ του αποτελέσματος αποδει- κνύει την ανυπαρξία πολι- τικής βούλησης να αντιπε- τωπίσει και να καταστείλει το συγκεκριμένο φαινόμε- νο,το οποίο ωστόσο δεν κατανοείται απομονωμένο από την εμφάνιση συνεχώς αυξανομένων φαινομένων παθογένειας στην Ελληνική κοινωνία. Ενδοοικογενεια- κή βία,γυναικοκτονίες,βία στα σχολεία μεταξύ εφή- βων,ανήλικη παραβατικό- τητα δίνουν την εικόνα μίας κοινωνίας σε αποσύνθεση και σήψη,όσο και εάν υπάρ- χουν εστίες αντίστασης και οάσεις κοινωνικές και προ- σωπικές. Μία βίαιη,σε πολ- λαπλά επίπεδα,κοινωνία που αντιστρατεύεται την πρόοδο και τον πολιτισμό. Μπορεί στην Ελληνική Βου- λή να υπάρχουν εννέα κόμ- ματα,ωστόσο περισσότερο από κάθε άλλη φορά στη μεταπολίτευση,αυτός ο πο- λυκομματισμός πάσχει από την απουσία αντιπολιτευτι- κού αντιπάλου δέους. Όσο και εάν η κυβέρνηση υφί- σταται πολιτική φθορά,κα- νένα από τα άλλα κόμματα της Βουλής δεν προσφέ- ρει,εξ όσων οι δημοσκοπή- σεις παρουσιάζουν,στους πολίτες πειστικό πολιτικό λόγο ούτως ώστε να υπάρ- ξει εναλλαγή στην εξουσία. Οπότε το ποιό κόμμα είναι δεύτερο και ποιό είναι τρί- το,αυτή την στιγμή ελάχι- στη σημασία έχει,καθώς τα ποσοστά που εμφανίζονται να έχουν δεν φαίνεται να έχουν πείσει τους πολίτες. Φυσικά οι επερχόμενες ευρωεκλογές θα αποτυπώ- σουν την εικόνα του πολιτι- κού τοπίου. Όσα "καλάθια" και εάν δω- θούν το Χριστουγεννιάτι- κο τραπέζι του 2023 είναι 20%-30% ακριβότερο σε σχέση με το 2022. "[....] ο Ιησούς ανεβαίνει στον ύμνο λησμονώντας το τέρας της βίας αίμα πολύ στις δεξαμενές του φόνου και θ'απομείνει στο πανάρ- χαιο χώμα της Γης η λήθη[....]" ( Νίκος Καρού- ζος" Τα Ποιήματα Α' 1961- 1978" Γ' Έκδοση "Ίκαρος" 2002,σελ.203).

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7-12-2023

Ο κόσμος προετοιμάζε- ται να εορτάσει τη Γέν- νηση του Θεανθρώπου και να ενστερνισθεί,ί- σως και έστω στιγμιαίως,τα μηνύματα της ειρήνης,της ελπίδας και ζωής που αυτή η έλευση φέρει. Ο κόσμος ωστόσο ζει εν μέσω συνεχών αντιφάσε- ων,σκανδάλων και ύβρεων των μηνυμάτων της συγκεκριμέ- νης Ημέρας και τούτο δεν είναι κρίση αλλά κοινή διαπίστωση. Η σφαγή των νηπίων στη Γάζα αποτελεί και είναι κραυγαλέο παράδειγμα που συγκρούεται ευθέως και ανατρέπει το οντο- λογικό μήνυμα της του Χριστού Γεννήσεως. Η σφαγή των αμά- χων και πλέον εξειδικευμένα των παιδιών,είναι μία αιματηρή σφαγή που προσφέρεται στον βωμό της αναπαραγωγής και της κυριαρχίας του μίσους και της βαρβαρότητας,που οδηγεί τον έκπτωτο άνθρωπο στα απύθ- μενα βάθη του κυρίαρχου του κόσμου τούτου. Δεν είναι μόνον οι ζωές των παιδιών που σφαγι- άζονται ασυστόλως,αλλά είναι και το μέλλον των παιδιών που παραμένουν σε αυτή τη ζωή. Μέσα στο βλέμμα τους δεν δια- κρίνεις μόνον την απελπισία και την απόγνωση,αλλά μπορείς να δεις το βιωμένο και πλέον εδραι- ωμένο μίσος εναντίον των σφα- γέων του και τούτο είναι απο- λύτως λογικό και φυσιολογικό. Προφανώς αυτά τα παιδιά που σώζονται και θα σωθούν από το απάνθρωπο,βάρβαρο και σφα- γιαστικό μένος της ηγεσίας του Ισραήλ,είναι οι μελλοντικοί μα- χητές,δόκιμοι και αδόκιμοι,του Παλαιστινιακού Λαού. Αυτή η γενοκτονία τροφοδοτεί με μίσος τις σκέψεις και τις πράξεις των " μοναχικών λύκων" στη Δύση και ο φαύλος κύκλος του αίμα- τος διατηρείται και διαιωνίζεται και στις γενεές που ακολουθούν. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που πρέπει αμέσως η παγκό- σμια κοινότητα να επιβάλλει στο Ισραήλ τη παύση των εχθρο- πραξιών και των σφαγιαστικών επιθέσεων εναντίον των αμάχων Παλαιστινίων πολιτών,καθώς ο μιλιταρισμός της ηγεσίας του Ισ- ραήλ υπερβαίνει και την έννοια της αδιακρισίας,καθώς πρόκει- ται περί αδιακρίτου σφαγής. Θεωρούμε ότι και προς αυτή την κατεύθυνση συμβαλλουν και οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουρ- γού Άμυνας των Η.Π.Α. Λόιντ Όστιν σε ομιλία του στο Εθνικό Φόρουμ Άμυνας του Ρήγκαν,στο Simi Valley της Καλιφόρνια την 2-12-2023:" Το δίδαγμα δεν είναι ότι ίσως κερδίσεις τον πό- λεμο στην πόλη προστατεύοντας τους άμαχους. Αλλά ότι μόνο έτσι κερδίζεις με βεβαιότητα. Σ'αυτό το είδος του πολέμου,το κέντρο βάρους είναι ο άμαχος πληθυσμός. Αν τον οδηγήσεις στην αγκαλιά του εχθρού,αντι- καθιστάς μία τακτική νίκη με μία στρατηγική ήττα"(www. euro2day.gr 3-12-2023). Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα προκαλεί και την αντίδρα- ση των Χούθι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν,οι οποίοι στοχοποιούν με πυραύ- λους πολεμικά και εμπορικά πλοία και καταλαμβάνουν τα δεύτερα,στην Ερυθρά Θάλασ- σα. Γίνεται αντιληπτό ότι αυξά- νεται ο κίνδυνος εμπλοκής του Ιράν στο πόλεμο.Ήδη ο σύμ- βουλος Εθνικής Ασφάλειας των Η.Π.Α. Τζέικ Σάλλιβαν,δήλωσε ότι οι Η.Π.Α. συζητούν με άλλες χώρες τη σύσταση μίας ειδικής ομάδας (maritime task force) με αποστολή τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα(www. kathimerini.gr 5-12-2023). Η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα εί- ναι φανερό ότι δυνητικά μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή και αιτία μίας παγκόσμιας πολεμι- κής σύρραξης και είναι αυτός ένας ακόμη λόγος προκειμέ- νου η παγκόσμια κοινότητα να επιβάλλει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα εν όψει των επερ- χόμενων εορτών τα "καλαθια" αυξάνονται και παρατείνο- νται,ωστόσο στα sm οι τιμές των βασικών ειδών διατροφής και των αναγκαίων άλλων αγα- θών για ένα νοικοκυριό αυξά- νονται,σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ε.Ε.,όπου οι τιμές των ίδιων αγαθών είναι κατά πολύ χαμηλότερες. Οι προβλέ- ψεις, ως προς το 2024 σε σχέση με αυτόν τον πληθωρισμό, είναι δυσοίωνες και δεν αναμένεται η μείωσή τους. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών βαίνει συνεχώς μειούμενη και η παρουσία του χειμώνα, που επιβάλλει την αύξηση στην κα- τανάλωση ενέργειας,καθιστά δυσχερή την οικονομική θέση των νοικοκυριών. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ( Ινστιτούτο Έρευνας Λια- νεμπορίου Καταναλωτικών Αγα- θών) σε δείγμα 1.000 κατανα- λωτών(9-11/11/2023) κατέγραψε ότι το 55% μείωσε τις αγορές σε τρόφιμα και είδη παντοπωλεί- ου,το 80% ακύρωσε δαπάνες διασκέδασης,το 66% μείωσε τη κατανάλωση ρεύματος και το 9% δεν έχει λάβει κανένα απολύτως μέτρο για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων (www. businessdaily.gr 29-11-2023). Ο στολισμός μικρών και μεγάλων πόλεων,εμπορικών κέντρων,α- γορών,οικιών,οδών,των πάντων εν τέλει έχει συντελεστεί.... Οπότε και πάλι τα Χριστούγεννα φαίνεται ότι είναι παρόντα.... "[....] Το να θεωρείς το έγκλη- μα θεία εντολή,είναι το έσχατο κατάντημα της διαστροφής. Και το να έχει διαμορφώσει αυτό τον εσωτερικό σου κόσμο,σε καθιστά μόνιμο κίνδυνο για κάθε γείτονα σου. Αλλά τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς νόημα[....]" (Αρχιμ.Βασι- λείου Προηγουμένου Ιεράς Μο- νής Ιβήρων " Η μεγάλη ιδέα ενός μικρού λαού" Εκδόσεις "Ι.Μ.Ι- βήρων 2021,σελ.29).