Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1-8-2019

O Αύγουστος αφ' εαυ-
τού του είναι ο πλέον
ιδιαίτερος μήνας τόσο
του θέρους, όσο και
ολοκλήρου του έτους. Αρχικώς
διακρίνεται για την σταθερότη-
τα ως ο κατ' εξοχήν μήνας των
εκπλήξεων. Τα αυγουστιάτικα
φεγγάρια του παρέχουν την
μοναδικότητα απρόβλεπτων
συμπεριφορών, οι οποίες τις
περισσότερες φορές στάζουν
αλήθεια και πηγάζουν εξ αυ-
τής.
Σταθερός παραμένει εκεί να
μας περιμένει και να μας καρ-
τερά, ενδιάμεσος κοινωνός του
τέλους του θέρους και της αρχής
του φθινοπώρου. Κατ' εξοχήν
μήνας των διακοπών, μήνας
των απανταχού εν Ελλάδι πα-
ραδοσιακών πανηγύρεων,τέ-
τοιων τα οποία σηματοδοτούν
το αυθεντικό μοναδικό χρώμα
της Ελλάδας, την θάλασσα, τον
ουρανό, τον ήλιο, τα μελτέμια
και την ανεπανάληπτη Ελληνι-
κή επαρχία. Ένας Αύγουστος
γλεντζές, διασκεδαστής, ψυ-
χαγωγός με τις άπειρες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις (θεατρικές,
μουσικές και άλλες) παραμένει
ακλόνητος, αμετάβλητος και
σταθερός όσοι αιώνες κι αν πε-
ράσουν από επάνω του. Διότι
ενώ οι αιώνες περνούν ο Αύγου-
στος παραμένει.
Αύγουστος αντιφατικός, καθότι
εντός του προηγουμένου πνεύ-
ματος το οποίο φέρει άρχεται,
έως και τις 15 του, με νηστεία,
η οποία οδοιπορεί το μικρό Πά-
σχα του θέρους, το οποίο δεν εί-
ναι άλλο από την Θεομητορική
εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου, καθώς ο Αύγουστος ανήκει
στην Παναγιά και είναι ο δικός
Της μήνας. Τιμάται με σεβασμό
και αγάπη από τους Έλληνες πο-
λίτες, με διάφορα ήθη και έθιμα
κατά τόπους, αφού κάθε Ελλη-
νικός τόπος, κάθε σπιθαμή αυ-
τής της γης αποδίδει τιμές τον
Δεκαπενταύγουστο στην Μάνα
Παναγιά.
Περίπου μετά τις 15 Αυγούστου
σιγά-σιγά τα πάντα επανέρχο-
νται στην θέση τους, η καθημε-
ρινότητα κυριαρχεί και βρίσκει
τους ρυθμούς της και μετά από
αυτή την ημέρα ορόσημο, λες
και κλειδώνει όλο το επόμενο
έτος. Αύγουστος ο μήνας ο οποί-
ος τελειώνει και κλείνει πανηγυ-
ρικά μία περίοδο κατεξοχήν αυ-
τογνωσίας, καθώς διακόπτουμε
όσο μπορούμε τα υπόλοιπα και
συναντούμε τον εαυτό μας αδέ-
σμευτο και ανυπόχρεο, οπότε
πλέον ελεύθεροι και χαλαροί
μπορούμε να βρούμε εαυτούς
και αλλήλους. Αύγουστος, ο
ίδιος μήνας κατά τον οποίο άρ-
χεται και πάλι ο αέναος κύκλος
της καθημερινής ζωής και επα-
νερχόμαστε στα ασάλευτα ίδια
και πάλι ίδια, στα οποία κάθε
φορά επιστρέφουμε, αρκεί βε-
βαίως τούτη η επιστροφή να συ-
νοδεύεται από το αυτεξούσιον
και την αγάπη, χωρίς να είναι
αναγκαστική και να γίνεται βα-
σανιστική.
Τούτο τον Αύγουστο και μάλιστα
ανήμερα της εορτής της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου, αναμένε-
ται να κορυφωθεί η στρατηγική
επιβουλή της Τουρκίας έναντι
των κυριαρχικών δικαιωμάτων
και εδαφών της Ελλάδας, εξ
όσων φαίνονται και εξ εκείνων
τα οποία δηλώνει η Τουρκία. Οι
θαλάσσιες έρευνες τις οποίες
έχουν εξαγγείλει ότι θα πραγμα-
τοποιήσουν οι Τούρκοι εντός της
Ελληνικής Α.Ο.Ζ. στο Καστελό-
ριζο, αποτελούν εφόσον πραγ-
ματοποιηθούν ανωτάτου επι-
πέδου πρόκληση τόσο απέναντι
στην χώρα μας όσο και στην δι-
εθνή κοινότητα, η οποία πρέπει
και οφείλει να απαντηθεί δεό-
ντως με βάση τις συνθήκες του
Διεθνούς Δικαίου.
Φυσικά ο Αύγουστος της Πανα-
γιάς αγνοούμε με τι προθέσεις
καταφθάνει και όπως πάντα
παραμένει σταθερά αιφνιδια-
στικός ακολουθώντας τα δικά
του προγράμματα και τις δικές
του λογικές, τα οποία με πραγ-
ματικό ενδιαφέρον αναμένουμε
να τα εκδηλώσει. Ο Αύγουστος
της αλλαγής, αλλά και της στα-
θερότητος δημιουργεί τις δικές
του προκλήσεις, προσκλήσεις
και πειράματα. Όπως πάντα
αναμένουμε αυτό τον αγαπημέ-
νο μήνα, υπερβάλλοντας εαυ-
τούς, τολμώντας τα ανέλπιστα
και τα "παράλογα", βρίσκοντας
τα οικεία δικά μας και των άλ-
λων, ανακαλύπτουμε τς ανέκ-
πτωτες αξίες, τις αγαπάμε και
αναπαυόμαστε σε αυτές πάντα
με καλό λογισμό, διατηρώντας
ταυτοχρόνως στο έπακρον την
καλή ανησυχία.
"[....] Δεν μπορείς κάπου να
σταματάς και ναρκισσευόμενος
να βαυκαλίζεσαι αναπαράγο-
ντας το ίδιο - έστω και κατα-
πληκτικό- φθαρτό έργο. Τότε
αρνείσαι τον Χριστό και υποτι-
μάς τον εαυτό σου, δηλαδή ακυ-
ρώνεις τον λόγο της υπάρξεως
σου[....]" (Αρχιμανδρίτου Βασι-
λείου Προηγουμένου Ιεράς Μο-
νής Ιβήρων "Απολυτίκιον" Έκδο-
ση "Ι.Μ. Ιβήρων " 2011 σελ. 62)

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 25-7-2019

Η ίδια η ζωή είναι μία
δοκιμασία, ένας αγώ-
νας, ένα ταξίδι στην
διάρκεια του οποίου
αποκαλύπτονται οι αντοχές, οι
ανοχές, τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας, η ιδιοσυγκρα-
σία και οι αρχές του κάθε αν-
θρώπου. Η αλληλοπεριχώρηση,
η ευρυχωρία, το να μπορέσεις
να πορευθείς σε ένα περιβάλ-
λον για δέκα ή είκοσι έτη δίδο-
ντας χώρο, δεχόμενος τα αρνη-
τικά και τα θετικά των άλλων
σε ευχάριστες ή και δυσάρεστες
στιγμές αποκαλύπτουν τα πά-
ντα του ανθρώπου εσωτερικά,
εξωτερικά και μύχια. Στο ταξίδι
αυτό τα αισθήματα διαδέχονται
το ένα το άλλο, εκρήξεις συ-
ναισθηματικές ορμώμενες από
ποικίλες αιτίες εμφανίζονται.
Έλξεις, απωθήσεις εν μέρει ή εν
όλω, πάθη σαρκικά και πνευ-
ματικά, δράσεις, αντιδράσεις,
αδράνειες, θέσεις, αντιθέσεις,
συνθέσεις ανηλεώς προκύ-
πτουν, προκαλούνται δοκιμα-
σίες ορίων , ακροβασίες επιχει-
ρούνται σε σχοινί χωρίς δίχτυ.
Άλματα σκέψεων και λογικής
τελούνται -και εις το κενόν και
εις το καινόν και εις το βάθος-
πράξεις συντελούνται αναντί-
στοιχες ή και αντίστοιχες αυ-
τών. Περιεχόμενα οντολογικά,
υπαρξιακά, ουσιαστικά αναφύ-
ονται και παραμένουν, υπομέ-
νουν, αναμένουν, δραπετεύουν
ή και αναστέλλονται ενίοτε.
Μονοπάτια ανεξερεύνητα, δύ-
σβατα αλλά και βατά κατά πε-
ρίπτωση σε δοκιμάζουν και σε
εξαντλούν καθώς φαντάζουν
αδιέξοδα πραγματικά ή όχι.
Στέκεσαι και μετά συνεχίζεις,
αγνοώντας την πηγή από την
οποία σου δωρίζεται νέα δύνα-
μη και προχωράς και ανεβαίνεις
καθώς σου κόβεται η ανάσα, το
μυαλό λειτουργεί πλέον με την
από ένστικτο ορθή σκέψη, η
οποία κατευθύνεται από τους
παλμούς της καρδιάς. Ανεβαί-
νεις και βυθίζεσαι, πέφτεις
επάνω σ' ένα ασημένιο χαμόγε-
λο, χτυπάς επάνω σε δύο μαύρα
βράχια-μάτια,τα οποία σου μι-
λούν και σε γεμίζουν μ' ενοχές.
Φταις εσύ που τόλμησες να σκε-
φτείς να παρεκκλίνεις και να
σταματήσεις τον στόχο να κατα-
κτήσεις το όνειρο το οποίο εξε-
λίσσεται. Βράχια-μάτια εκστα-
τικά σε κρίνουν διότι τόλμησες
να σκεφτείς την υποχώρηση,
την φυγή από την επιμονή στον
αγώνα της πίστης.
Το στήθος πάλλεται, το κρανίο
φλέγεται, μάτια πυρίκαυστα
και έπειτα επέρχεται η γαλήνη,
η ηρεμία. Η Ασημένια θάλασσα
δέχεται επάνω της ένα πλήρως
γεμάτο ασημένιο φεγγάρι. Θά-
λασσα λάδι μετά από καταιγί-
δες, κεραυνούς, αστραπές, κύ-
ματα και αντάρα.
Αυτός είναι ο τρόπος και έτσι
γίνεται πάντα από καταβολής
ανθρώπινης υπάρξεως, εκεί
όπου υπάρχουν δυνατά αέναα
αισθήματα και σώματα, εκεί
όπου σε ένα λεπτό-αιώνα συμ-
βαίνουν όλα και διεκπεραιώ-
νονται όλα. Αγάπη, εκτίμηση,
σεβασμός, πάθος και έρωτας
φεύγουν και πάλι επανέρχονται
πλέον εδραία από ποτέ, πλέον
έντονα, πλέον παράφορα, πλέ-
ον σφοδρά στην και από την
αιωνιότητα. Διότι έδωσες τον
χώρο του στον άλλο, εντός της
γοητείας, της απογοήτευσης,
εντός της νίκης και της ήττας,
εντός του τέλους και της αρχής,
εντός της χαρμολύπης, εντός
του λογικού και του παράλογου,
εντός του ανορθοδόξου και του
ορθοδόξου, εντός της των αλλή-
λων επιμονής, υπομονής,ανο-
χής και αντοχής.
Αδιαφορείς πλήρως περί τούτων
διότι είσαι εσαεί υψιπετής είτε
έχεις συναντήσει την παραφο-
ρά της αίσθησης, είτε της πα-
ραίσθησης είτε της ψευδαίσθη-
σης. Απλώς δεν σ' ενδιαφέρει
αυτό, διότι δεν είναι τούτο το
ζητούμενο, καθώς το φαινόμε-
νο είναι και ανεπανάληπτο και
πρωτόγνωρη η ένταση του και
νιώθεις ευτυχής και πλήρης που
το συναντάς κάθε ημέρα και σου
λείπει συνεχώς, καθώς έχεις δια
παντός αφομοιώσει και το πά-
θος και τον πόθο. Εκεί ακριβώς
όπου συντελούνται άπαντα ζη-
τούμενα και μη, εκεί παραμέ-
νεις και παραδέχεσαι: Δεν πάω
πουθενά, εδώ θα μείνω.....
Υ.Γ. Εκεί στο 8 πρωί Δευτέρας
κατεβαίνεις στο κέντρο για
δουλειές πριν επιστρέψεις και
πάλι. Ακούς μία γνώριμη φωνή
να γεμίζει το αστικό. Ρωτάς cd
ή ραδιόφωνο και σου απαντά
ο οδηγός: Ομιλία του πατρός
Βαρνάβα από το διαδίκτυο. Η
φωνή του πνευματικού και ιε-
ρέα στην Παναγία την Λαοδη-
γήτρια έχει πλημμυρίσει το λε-
ωφορείο. Συγχαίρεις τον οδηγό.
Άλλη μία χαρούμενη ημέρα και
εβδομάδα, άλλο ένα θαύμα.
Όλα είναι στην θέση τους. Το
σύμπαν παραμένει αδιασάλευ-
το ή τουλάχιστον αυτό θέλει να
δείχνει.....
"74. Ουκούν ουδέν δύναται άν-
θρωπος ειδέναι, των κριμάτων
του Θεού, αλλά αυτός μόνος
εστίν ο καταλαμβάνων πάντα
και δυνάμενος τα καθ' έκαστον
κρίναι, καθώς αυτός μόνος επί-
σταται[....] " (Αββά Δωροθέ-
ου "Έργα ασκητικά" Εκδόσεις
¨Ετοιμασία" Ι.Μ. Τιμίου Προ-
δρόμου Καρέας 1991, σελ. 194)

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 18-7-2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 18-7-2019
 H αλλαγή των κλιματολο-
γικών συνθηκών ένεκα
της άμετρης και άλο-
γης παρέμβασης του
ανθρωπίνου παράγοντος στην
κτίση, δηλαδή στο φυσικό περι-
βάλλον, είναι πλέον δεδομένη.
Συνεχώς πυκνώνουν τα καιρι-
κά εκείνα φαινόμενα τα οποία
έως πρότινος θεωρούνταν και
ως ένα βαθμό ήταν παράταιρα
τόσο για την Ευρώπη, όσο και
για την Ελλάδα, αλλά και σε
όλον τον πλανήτη.
Καύσωνας στην κεντρική και βό-
ρεια Ευρώπη, βαρομετρικά χα-
μηλά, τυφώνες και καταιγίδες
στην Ελλάδα εν μέσω θέρους.
Ένας άναρχος καπιταλισμός εδώ
και δεκαετίες, πράττοντας το
αυτονόητο γι' αυτό το σύστημα,
επιδόθηκε άνευ ορίων στην επί-
τευξη του μοναδικού του σκο-
πού, ο οποίος είναι το υπέρτατο
κέρδος. Μπροστά σε αυτόν τον
στόχο συνεχίζει να εκμεταλλεύ-
εται ασύστολα τους φυσικούς
πόρους του πλανήτη, καταστρέ-
φοντας την φύση, ρυπαίνοντας
συνεχώς το περιβάλλον, έχο-
ντας ως πυξίδες σταθερές την
ασυδοσία, την πλεονεξία και
την απληστία.
Εάν ο άνθρωπος θεωρείται λο-
γικό ον, τότε τούτος ο άλογος
καπιταλισμός, ο οποίος είναι
ανθρώπινο προιόν, λειτουργεί
εις βάρος του μέλλοντος της
ανθρωπότητας. Τα συμπερά-
σματα λοιπόν αυτής της λογι-
κής αλληλουχίας αντιφάσκουν
και αντινομούν, όπως άλλωστε
και ολόκληρο το σύστημα πα-
γκοσμίως, το οποίο λειτουργεί
με σκοπό την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων μίας μικρής ολι-
γαρχίας η οποία ελέγχει τις ολι-
γοπωλιακές πολυεθνικές μέσω
της κατοχής των μετοχών αυτών
και άρα ελέγχει και το χρημα-
τοπιστωτικό κεφάλαιο όπως
και τα τραπεζικά ιδρύματα. Το
σύστημα όσο ο χρόνος κυλάει
λειτουργεί όλο και περισσότερο
εις βάρος του 98% περίπου του
παγκόσμιου πληθυσμού. Άν-
θρωποι πνίγονται, καίγονται,
περιουσίες καταστρέφονται,
το μέλλον των νέων γενεών οι
οποίες έπονται αποδομείται
και καθίσταται ανύπαρκτο. Το
παγκόσμιο σύστημα τελικά,
αυτό το φαινόμενο το οποίο εξ
απαλών ονύχων ονομάστηκε
παγκοσμιοποίηση, εδώ και αι-
ώνες λειτουργεί εις βάρος των
πολλών, εις βάρος των απλών
πολιτών, εδραιώνοντας στο πέ-
ρασμα του χρόνου, την προνο-
μιακή μεταχείριση μίας δράκας
πλουτοκρατών παγκοσμίως, οι
οποίοι ποτέ δεν πλήττονται από
καμία "θεομηνία" και κανένα
ακραίο φαινόμενο. Ποτέ δεν
καταγράφηκε καμία απώλεια
ανθρώπινης ζωής και φυσι-
κά καταστροφή περιουσίας σε
αυτή την πλευρά της Σελήνης.
Οι απώλειες -ανθρώπινες και
υλικές- πάντα καταγράφονται
σε συγκεκριμένη πλευρά του
φεγγαριού, την ορατή, η άλλη
η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης
εξακολουθεί να παραμένει και
αλώβητη και αθέατη.
Σε αυτή την πραγματικότητα
χάνουμε το δάσος και βλέπου-
με μόνο το δέντρο όταν κατα-
λογίζουμε ευθύνες σε φορείς
της τοπικής αυτοδιοίκησης,
πυροσβεστική, αστυνομία, κυ-
βερνήσεις, ακόμη εσχάτως και
στους ίδιους τους πολίτες, οι
οποίοι είναι οι μόνοι οι οποίοι
δεν ευθύνονται, καθώς όταν
εκεί στην αθέατη πλευρά της
Σελήνης, οι κινούντες τα νή-
ματα παγκοσμίως αδιαφορούν
για το σύνολο της ανθρωπότη-
τας, οι πολίτες δεν έχουν ούτε
πρότυπο να ακολουθήσουν,
ούτε ηγεσίες στις οποίες να πι-
στέψουν. Σε τέτοιες περιπτώ-
σεις η προσήλωση στο μερικό,
αφαιρεί την δυνατότητα όρα-
σης και απονομής ευθυνών στο
συνολικό Όλον.
Ωστόσο την ελπίδα την ανακτάς
και σου προσφέρεται εκεί στην
Αγία Ειρήνη την κάθε Κυριακή,
όπου όλα παραμένουν ακίνη-
τα, όπου οι αιώνες έχουν στα-
ματήσει και υποκλίνονται στην
αέναη αμετάβλητη σταθερά,
την οποία και προσκυνούν, από
τότε που υπάρχει το μυστήριο
της Θείας Κοινωνίας, η μετα-
λαβιά, η πόση και η βρώση του
αίματος και του σώματος του
θυσιασμένου, για την εκ νέου
υιοθεσία του χαμένου ανθρω-
πίνου γένους, Θεανθρώπου. Τα
παιδιά, το μέλλον του κόσμου,
πολλά παιδιά τα οποία οι γονείς
τους με ευλάβεια- μη προσχη-
ματική- φέρουν, στις αγκαλιές
τους ή πιασμένα από το χεράκι
τους, μπροστά στο Άγιο Δισκο-
πότηρο. Όσο αυτή η στάσιμος
αεικινησία υφίσταται, τα πά-
ντα είναι αθάνατα, τα πάντα
διατηρούνται και παραμένουν,
τίποτα δεν χάνεται και ο κό-
σμος εξακολουθεί να διατηρεί
το ανέκπτωτον, αρχετυπικόν
κάλλος του. Είναι αυτό το κάτι
τόσο μεγάλο το οποίο χαρίζει
και διατηρεί την ζωή, όσο κι αν
φαίνεται στην ορατή πλευρά
της Σελήνης ως μία απλή αιώ-
νια επανάληψη. Αυτός είναι ο
τρόπος με τον οποίο σώζεται
σύμπαντας ο κόσμος και σύ-
μπασα η κτίση με όποιο κυρίαρ-
χο σύστημα εδώ ή και αλλού.
"[....] Όλα τα προβλήματα εί-
ναι λυμένα, ενώ φαίνονται άλυ-
τα. Επειδή βρίσκεται μαζί μας
ο Αναστημένος Κύριος, που μας
κοινοποιεί τη χάρι της τριαδικής
θεότητος.
Ούτε μας εγκαταλείπει ορφα-
νούς, χωρίς την παρουσία του
Πνεύματος' ούτε μας λύνει τα
προβλήματα μηχανικά, υποτι-
μώντας την ύπαρξι μας[....]"
(Αρχιμ. Βασιλείου Προηγουμέ-
νου της Ιεράς Μονής Ιβήρων "Ο
Βασιλεύς της δόξης" Εκδόσεις
"Ι. Μ. Ιβήρων" 2018 σελ. 123)

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 11-7-2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 11-7-2019
 Oταν ο νυν υπουργός
Εσωτερικών και ο
πρώην ΥΠΕΞ - Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ αντιστοί-
χως- συμφωνούν στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων στον ΑΝΤ1 ότι
οι πολίτες οι οποίοι απείχαν
από τις κάλπες έχουν στρέψει
την πλάτη τους στην πολιτική
-όπως σήμερα αυτή διεξάγεται-
και επίσης ότι πρέπει η άσκηση
της πολιτικής να ξαναβρεί την
αξία της, ούτως ώστε οι πολί-
τες να επιστρέψουν στις κάλ-
πες, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή
η συμφωνία έστω και στα λόγια
μετεκλογικά είναι καλή. Δείχνει
- και πάλι στα λόγια- ότι έχει κα-
ταστεί αντιληπτό και από τα δύο
συστημικά κόμματα εξουσίας
ότι ένα μεγάλο τμήμα των πο-
λιτών απείχε συνειδητά από την
εκλογική διαδικασία. Εκείνο το
οποίο απομένει είναι στο επό-
μενο διάστημα τα εν λόγω κόμ-
ματα με την πολιτική τους, στην
πράξη πλέον, να αποδείξουν ότι
ο λόγος αυτός θα έχει συνέπεια
και επί των έργων τους.
Το ευτύχημα για το πολιτικό σύ-
στημα και για το δημοκρατικό
πολίτευμα είναι ότι η αποχή κυ-
μάνθηκε περίπου στο ίδιο ποσο-
στό με τις προηγούμενες εθνικές
εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015
και δεν ξεπέρασε το 50%, ούτως
ώστε να καταγράψει ιστορικό
υψηλό. Κατά τα άλλα πιστεύου-
με ότι η ΝΔ εισέπραξε σε υψηλό
βαθμό την δυσαρέσκεια των πο-
λιτών από την διακυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά ουδέν πρόκειται
να αλλάξει επί της ουσίας καθώς
οι δεσμεύσεις της Ελλάδας από
τα Μνημόνια είναι τέτοιες που
δεν επιτρέπουν, όσο και να το
επιθυμεί κανείς, αυτόνομες και
εθνικά ανεξάρτητες πολιτικές
τόσο στον δημοσιονομικό όσο
και στον νομισματικό τομέα.
Η εδραίωση- ως φαίνεται επί
τους παρόντος- ενός κραταιού
δικομματισμού-τον οποίο πι-
στεύουμε ότι ενίσχυσε η υψηλή
αποχή, αποδεικνύει δυστυχώς
την αδυναμία συγκρότησης ενός
πειστικού μεγάλου αντίπαλου
δέους το οποίο θα είχε κατεύ-
θυνση αντιμνημονιακή εμμένο-
ντας σε μία εθνικά ανεξάρτητη
πολιτική. Οι εγγενείς αδυναμί-
ες οι οποίες επί σειρά ετών τα-
λανίζουν πολιτικά μορφωτικά,
κομματικές και κινηματικές
δυνάμεις εξ όσων, εκ του απο-
τελέσματος των δύο εκλογικών
αναμετρήσεων- ευρωεκλογών
και εθνικών εκλογών- απεδεί-
χθησαν, ούτε μπόρεσαν, ούτε εί-
χαν την δυναμική, ούτε την πο-
λιτική ωριμότητα προκειμένου
να ανταποκριθούν στις απαιτή-
σεις των καιρών και δυστυχώς
δεν εισέπραξαν την μνημονιακή
δυσαρέσκεια πλην μίας εξαιρέ-
σεως, της οποίας η κοινοβου-
λευτική της παρουσία, άλλα όχι
μόνον αυτή, θα αποδείξει εάν
όντως φέρει την δυναμική εκεί-
νη, η οποία σε συνεργασία με
άλλες πολιτικές δυνάμεις- εφό-
σον φυσικά και εκείνες επιθυ-
μούν- η οποία ενδεχομένως μπο-
ρεί να οδηγήσει στην δημιουργία
ενός δυνατού και με προοπτική
εξουσίας σοβαρού και πειστικού
αντίπαλου δέους απέναντι στα
συστημικά κόμματα εξουσίας.
Το μεγάλο στοίχημα της επο-
μένης περιόδου είναι η επανε-
νεργοποίηση των πολιτών, οι
οποίοι απείχαν της εκλογικής δι-
αδικασίας, χωρίς τούτο απολύ-
τως να σημαίνει ότι μεταξύ αυ-
τών δεν υπάρχουν και πολίτες οι
οποίοι συμμετέχουν και δίνουν
καθημερινά τον δικό τους αγώ-
να μέσα από συλλογικότητες ή
ακόμη και σε προσωπικό επίπε-
δο. Αυτοί οι πολίτες θα πρέπει
να οργανωθούν ή ακόμη και να
αυτοοργανωθούν σε μία κατεύ-
θυνση διαφορετικής πολιτικής,
την οποία έως τώρα ως πολιτι-
κή πρωτοπορία καμία αντισυ-
στημική δύναμη δεν μπόρεσε
να εκφράσει. Τούτο άλλωστε
είναι και το μεγάλο πολιτικό έλ-
λειμμα στην έως τώρα πολιτική
σκηνή.Απουσιάζει επί μακρόν
εκείνη η πολιτική πρωτοπορία η
οποία οργανωμένα θα μπορέσει
να εκφράσει την λαική δυσαρέ-
σκεια, σε κατεύθυνση τέτοια,
την οποία πολλοί επικαλούνται,
η οποία δεν είναι άλλη παρά μία
διαφορετική πολιτική από αυτήν
η οποία κατ' ελάχιστον εφαρμό-
ζεται, στην Ελλάδα, την τελευ-
ταία δεκαετία.
Ίσως λοιπόν το επόμενο διάστη-
μα αποδειχθεί ότι εκτός από
τους καιρούς, έχουν ωριμάσει
επιτέλους και οι υποκειμενικές
συνθήκες, ούτως ώστε την θέση
της πολιτικής παιδικής χαράς να
την καταλάβει μία σοβαρή και
με προοπτική εξουσίας πολιτική
πρωτοπορία.
Οψόμεθα.....
"[....] Γιατί όμως - θα ρωτήσει
ο αναγνώστης- το αυθόρμη-
το κίνημα [....] οδηγεί ίσα ίσα
στην κυριαρχία της αστικής
ιδεολογίας; Για τον απλούστα-
το λόγο ότι η αστική ιδεολογία
είναι ως προς την προέλευσή
της πιο παλιά[....] γιατί είναι
πιο πολύπλευρα δουλεμένη και
γιατί διαθέτει ασύγκριτα περισ-
σότερα μέσα διάδοσης[....]" (
Β.Ι. Λένιν "Τι να κάνουμε;" Εκ-
δόσεις " Σύγχρονη Εποχή" 1984
σελ. 41-42)

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-7-2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-7-2019
Περίπου οι πάντες γνω-
ρίζουν τι θα συμβεί στις
επερχόμενες εθνικές
εκλογές και ως εκ τού-
του εκπλήξεις δεν αναμένονται.
Επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί
να σχηματίσει η Ν.Δ. κατεξο-
χήν, όπως άλλωστε και οι ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, μνημονιακή και
συντηρητική παράταξη. Επί της
ουσίας τα τρία συγκεκριμένα
κόμματα ελάχιστες πολιτικές δι-
αφορές τα χωρίζουν, αντιθέτως
υπάρχουν πάρα πολλά κοινά
σημεία τα οποία τους ενώνουν.
Οπότε η ψήφος στα συγκεκρι-
μένα κόμματα είναι και μνη-
μονιακή και συστημική ψήφος.
Όπως και το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών κατέδειξε ο πολυ-
κερματισμός των αντιμνημονια-
κών δυνάμεων, οι περισσότερες
εκ των οποίων δημιουργήθηκαν
από το 2015 και έπειτα, καθώς
και οι αγκυλώσεις οι οποίες κά-
ποια από αυτά τα συνοδεύουν
ως συστατικά τους βαρίδια, εν
πολλοίς τις οδήγησαν σε εκλογι-
κό καταποντισμό, αδυνατώντας
να προσελκύσουν, να συσπει-
ρώσουν και να πείσουν μεγάλα
τμήματα ψηφοφόρων. Εκπλή-
ξεις δεν αναμένονται ούτε από
αυτήν την κατεύθυνση.
Τα κινήματα των 2011-12, χωρίς
πολιτική οργανωμένη πρωτοπο-
ρία, εκφυλίστηκαν στην πορεία,
οδηγώντας πολλούς τότε ενερ-
γούς πολίτες στην επανιδιώτευ-
ση και εκ νέου στους καναπέδες
τους, τους οποίους προσωρινά
όπως αποδείχθηκε είχαν αποχω-
ριστεί.
Η πολιτική κομμουνιστική στα-
θερά, όπως εδώ και πολλές
δεκαετίες, θα συνεχίσει να πα-
ραμένει μία σταθερή αναφορά
αλλά έως εκεί. Όχι δηλαδή ότι
στις σημερινές εποχές τις οποίες
διανύουμε παγκοσμίως, τούτο
μπορεί να εκληφθεί ως κάτι ελά-
χιστο. Ωστόσο φορέας πολιτικής
ανατροπής των έως τώρα δεδο-
μένων δεν έχει καταφέρει να
καταστεί, γεγονός εν τοις πράγ-
μασι δύσκολο.
Πολιτικά αναχώματα της λαι-
κής δυσαρέσκειας υπήρξαν,
υπάρχουν και θα συνεχίσουν να
υπάρχουν, καθώς το πολιτικό
σύστημα συνεχώς αναφύει νέες
εφεδρείες, κάθε φορά εμφανι-
ζόμενες με διαφορετικό πρόσω-
πο, ούτως ώστε να μπορούν να
πείσουν ότι πρόκειται για κάτι
άλλο. Όσο ο χρόνος θα προχω-
ρά εν τη ακινησία του, τόσο θα
αποδεικνύεται ότι και αυτά δεν
είναι τίποτα περισσότερο από
απλοί δορυφόροι και δεκανί-
κια του συστήματος. Οπότε και
αυτή η παράμετρος είναι γνω-
στή, αναμενόμενη και άρα πα-
ντελώς αδιάφορη.
Άρα λοιπόν τόσο επίπεδες και
δεδομένες είναι αυτές οι εθνικές
εκλογές; Αφού λοιπόν όλα είναι
γνωστά και αναμενόμενα, ποίο
είναι το ενδιαφέρον το οποίο θα
προκύψει από το περιεχόμενο
της κάλπης;
Το πρώτο μεγάλο ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό αυτών των εκλο-
γών είναι ότι αυτές διεξάγονται
σε μία στιγμή κατά την οποία η
"φίλη" και "σύμμαχος" Τουρκία
οργανωμένα έχει αυξήσει σε
υπερθετικό βαθμό την επιθετι-
κότητα και την προκλητικότητά
της, εμπράκτως πλέον, έναντι
των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Ελλάδας και της Κύπρου.
Παράγωγο αυτού του γεγονότος
είναι ότι δοκιμάζονται εμπρά-
κτως και οι πολυδιαφημιζόμε-
νοι "σύμμαχοί" μας. Η Ε.Ε. έως
τώρα αρέσκεται ως συνήθως σε
γενικές και αόριστες διακηρύ-
ξεις. Το ΝΑΤΟ έχει αποδείξει
από παλαιά την "φιλλοελληνι-
κή" στάση του, η οποία και επέ-
φερε την προσωρινή έξοδο μας
από το στρατιωτικό σκέλος του
μετά την επέμβαση και κατοχή
της Κύπρου από τους Τούρκους
το 1974. Οι ΗΠΑ αναμένονται
να αποδείξουν ότι δεν θα επιθυ-
μούσαν νέες ευχαριστίες εκ του
βήματος της Βουλής από νεοε-
κλεγέντα Έλληνα πρωθυπουργό.
Το δεύτερο εξ ίσου ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό αυτών των εκλο-
γών είναι ότι καθώς αυτές διε-
ξάγονται εν μέσω θέρους, κατά
πόσο το εκλογικό αποτέλεσμα θα
είναι αποτέλεσμα προσέλευσης
στις κάλπες των εγγεγραμμένων
σε αυτές σε ποσοστό άνω του
50%. Σε διαφορετική περίπτωση
το εκλογικό αποτέλεσμα θα εκ-
φράζει την μειοψηφία των Ελλή-
νων πολιτών με ότι τούτο μπορεί
να σημαίνει σε ένα δημοκρατικό
πολίτευμα. Διότι εάν η αποχή
καταγράψει ιστορικό υψηλό άνω
του 50%, φόβο τον οποίο εκφρά-
ζουν πολλοί πολιτικοί αναλυτές,
τότε δυστυχώς ό,τι ποσοστά κι
αν καταγράψουν τα κόμματα
αυτά δεν θα αφορούν παρά το
ποσοστό εκείνο το οποίο ψήφι-
σε. Η συμμετοχή μας λοιπόν σε
αυτές τις εκλογές είναι και επι-
βεβλημένη και αναγκαία.
" Το ποιος αξίζει δεν είναι ζήτη-
μα του παρόντος, ούτε των βρα-
βείων. Είναι ζήτημα του μέλλο-
ντος. ( ' Τα Νέα 24-10-1988' '....
Υπάρχουν κήποι, υπάρχουν και
γλάστρες' Συνέντευξη του Νίκου
Καρούζου στην Μικέλα Χαρτου-
λάρη) " ( "Συνεντεύξεις Νίκου
Καρούζου" Εκδόσεις "Ίκαρος"
2002 σελ. 206)