Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 29-8-2019Tα χαμένα γυαλιά ορά-
σεως το μεσημέρι της
Παρασκευής αντικα-
θίστανται άμεσα, την
ίδια ημέρα το απόγευμα από
κατάστημα στην γενέθλιο πόλη.
Η σπασμένη εξάτμιση στην δι-
αδρομή Θεσσαλονίκη-Καβάλα
αποκαθίσταται Σάββατο με-
σημέρι από τον παλαιότερο τε-
χνίτη ο οποίος ασχολείται με το
αντικείμενο, εκεί στα Νεκροτα-
φεία. Επιστροφή στο σπίτι, παρ-
κάρισμα και ανάβουν τα πάντα
στο ταμπλό, η μηχανή σβήνει. Ο
Κώστας μου συστήνει ηλεκτρο-
λόγο ο οποίος έρχεται, επιβλέ-
πει και αφού επαναλειτουργεί η
μπαταρία, αποφαίνεται ότι δεν
υπάρχει καμία ανησυχία. Πανέ-
τοιμος επιτέλους να επισκεφθώ
την παραλία. Αυτή ήταν η δική
μου βούληση, η βούληση του
αυτοκινήτου ήταν άλλη. Στο φα-
νάρι στην Καλαμίτσα σβήνουν
τα πάντα εκ νέου. Παρκάρω
και αναμένω τον ηλεκτρολόγο,
ο οποίος εντός ολίγου επανέρ-
χεται. Ουδέποτε ασχολούμαι
ιδιαιτέρως με ο.τι αυτοκίνητο
ανά καιρούς είχα και έχω. Οπό-
τε η διάγνωση περί της εξαντλή-
σεως της μπαταρίας, την οποία
χρησιμοποιώ για ένα επτάμηνο
από την αγορά της, ένεκα βλά-
βης στο δυναμό, το οποίο εί-
ναι "μανίσιο" δεν μου λέει και
πολλά. Νέα αναμονή έως ότου
καταφθάσει η καινούργια μπα-
ταρία, να εγκατασταθεί και να
ακολουθήσω τον ηλεκτρολόγο
στο συνεργείο, όπου όλα λαμβά-
νουν αίσιο τέλος γύρω στις τέσ-
σερις. Στην επόμενη μισή ώρα,
απόγευμα Σαββάτου, βρίσκο-
μαι επιτέλους στην αγαπημένη
μου παραλία. Η επισήμανση
του ηλεκτρολόγου ότι τρίτωσε το
κακό σε μία ημέρα, με καθησυ-
χάζει προσωρινώς.
Ζητώ επειγόντως βοήθεια από
την Θεσσαλονίκη. Το "μάτι", η
βασκανία, η λαική σοφία είναι
εδώ. Κάποιες από τις γυναίκες
οι οποίες κατά καιρούς υπήρξαν
συντρόφισσες, το κατείχαν καλά
το άθλημα του "ξεματιάσματος"
οι ίδιες ή οι μητέρες τους, οι φί-
λες τους , οι θείες τους , κάποια
από όλες τελικά.
Εντάξει λες έστω κι αν αυτή η
βοήθεια ήρθε ή όχι, το βράδυ
δοξολογώ και ευχαριστώ το σύ-
μπαν ολόκληρο με Tanqueray
43,1%, βγαλμένο απ' ευθείας
από την κατάψυξη. Συνηθισμέ-
να τα βουνά στα χιόνια, εντάξει
λες πέρασαν όλες αυτές οι μαζε-
μένες εκπλήξεις σχετικώς ανώ-
δυνα, πάμε για τα επόμενα και
εν τέλει σιγά τα ωά και εν πάση
περιπτώσει υπάρχουν και πολύ
χειρότερα ή τα ίδια συμβάντα
σε διαφορετικούς χρόνους και
τόπους θα μπορούσαν να ήταν
επώδυνα. Για παράδειγμα εάν
το καυσαέριο δεν έφευγε από
την σπασμένη εξάτμιση στον
δρόμο και έμπαινε στο σαλό-
νι ή ακόμη εάν η μηχανή του
αυτοκινήτου σταματούσε την
λειτουργία της με ταχύτητα
180 χλμ/ώρα στην Εγνατία οδό.
Οπότε λες καλό και το "ξεμά-
τιασμα" και ακόμη καλύτερη η
όποια πρόνοια και οικονομία,
από όπου κι αν προέρχεται και
γνωρίζουμε από που πηγάζει.
Οπότε λες όλα καλά.
Κυριακή στην παραλία, εκεί
όπου όλα βαίνουν ως συνή-
θως, σε αντίθεση με το πσ, του
οποίου η συνηθισμένη έκβαση
διαταράχτηκε, ξαφνικά τρο-
μπόνια, τρομπέτες, κρουστά
και ένα ευφώνειον, εμφανίζο-
νται και όλα ζωντανεύουν. Οι
ρυθμοί γίνονται από χαλαροί
έντονοι, ο κόσμος σύσσωμος
σηκώνεται από τις ξαπλώστρες
και τις καρέκλες, βγαίνει από
την θάλασσα και συγκεντρώ-
νεται γύρω από την εννεαμελή
μπάντα η οποία σκορπίζει αρε-
στούς ήχους στη φύση, στους
ανθρώπους και στα σύμπαντα
και δημιουργείται μία ομαδική
ευφορία. Οπότε τα φευγάτα
φεύγουν έτι περισσότερον, το
τώρα γίνεται όντως παρόν, η
λήθη επιστρέφει εκεί όπου αιω-
νίως ανήκει, στο παρελθόν και
όση ώρα αυτή η μουσική πνευ-
στών και κρουστών κυκλοφορεί
στην ατμόσφαιρα, συγκεντρώ-
νει και τις τρεις διαστάσεις του
χρόνου, επί της ουσίας δηλαδή
τον καταργεί και τον διακτινίζει
στον αθάνατο αιώνα, ως στιγ-
μές οι οποίες έχουν την δύναμη
να άγουν την ψυχή, το σώμα και
το πνεύμα σε ένα κατεξοχήν αι-
σιόδοξο, ζωντανό, χαμογελαστό
αιώνιο πάρα πέρα, το οποίο και
δεν μπορεί να το καταργήσει
καμία αντιξοότητα, όσο ανυ-
πέρβλητη κι αν φαντάζει, διότι
ναι, τα πάντα είναι δυνατά, τα
πάντα μπορούν να συμβούν, τα
πάντα αλλάζουν, όλα ξεπερνιού-
νται, αρκεί να μπορείς να δεις
την άλλη ανάγνωση των γεγονό-
των και των φαινομένων. Ακόμη
και εκείνα τα οποία φανερώνο-
νται ως δύσκολα, έχουν μέσα
τους και την υπέρβαση και την
κατεύθυνση προς το καλό, αρκεί
να διαθέτουμε όμματα και νουν
καθαρόν, προκειμένου να μπο-
ρέσουμε να τα δούμε και να τα
διαπιστώσουμε.
"[....] Κάτι το αληθινό, αχειρο-
ποίητο και ελεύθερο, αναδύεται
ακόπως ως Θεία δωρεά[....]
Αλλά, για να γίνη αυτό, πρέπει
κανείς πολύ να κουραστεί, να
περάσει δοκιμασίες, να πεθάνει
ατέλειωτες φορές[....] ( Αρχιμ.
Βασιλείου προηγουμένου Ιεράς
Μονής Ιβήρων "Το κάλλος θα
σώσει τον κόσμο" έκδοση Ι. Μ.
Ιβήρων 2005 σελ. 63

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22-8-2019

Στο φύλλο της "Νέας
Εγνατίας" την 7-8-2019
ένα ενδιαφέρον ρεπορ-
τάζ ανέφερε ότι στον Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,
ο Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεα-
πόλεως και Θάσου Κύριος Στέφα-
νος μοίρασε το αντίδωρο στους
πιστούς ανήμερα της ομώνυμης
εορτής ,μπροστά από την είσοδο
του 16ου Δημοτικού σχολείου.
Τούτο το γεγονός υπήρξε η
αφορμή να γυρίσω πολλά έτη
πίσω, τότε που ως μαθητής του
εν λόγου σχολείου, από το Νη-
πιαγωγείο ακόμη και έως της
αποφοιτήσεως μου από αυτό,
διαπίστωνα συνεχώς την στενή
σχέση του σχολείου μου με τον
παρακείμενο Ιερό Ναό. Σε τού-
το τον Ναό εκκλησιαζόμασταν
ως μαθητές και εκεί γνωρίσαμε
τόσο τις Θείες Λειτουργίες, όσο
και τα κατηχητικά σχολεία. Ο
συγκεκριμένος Ναός εγκαινιά-
στηκε το 1958, καθώς έως τότε
οι πολίτες των συνοικιών της πε-
ριοχής- πρόσφυγες οι περισσότε-
ροι- κάλυπταν τις λειτουργικές
τους ανάγκες στον Ι. Ν. της Αγί-
ας Παρασκευής, ο οποίος υπάρ-
χει ακόμη από το 1927.
Με την ιστορική οπτική ο μεν
Ι.Ν της Αγίας Παρασκευής πλη-
σιάζει τα 100 έτη λειτουργικής
ζωής, ο δε Ι.Ν. της Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος ξεπέρασε
ήδη τα 60 έτη. Αμφότεροι πλέον
αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες
όλων των μυστηρίων τα οποία
συντελέστηκαν σε αυτούς (γά-
μοι, βαφτίσεις, εξόδιες ακολου-
θίες), καθώς επίσης συνεχώς
και αδιαλείπτως όλες αυτές τις
δεκαετίες κατά την τέλεση των
Θείων Λειτουργιών συναντάτε
άπασα η ζώσα Εκκλησία (κεκοι-
μημένοι και ζώντες). Σπανίως
στην εκκλησιαστική μας πα-
ράδοση τέτοιοι ιστορικοί Ιεροί
Ναοί δεν τυγχάνουν της προ-
σοχής, της φροντίδος και της
επιτακτικής τους συντηρήσεως,
αφού από μόνη της η ύπαρξη
τους αποτελεί σημείο αναφοράς
της ζώσας πίστεως των πολιτών
επί σειρά δεκαετιών.
Ως εκ τούτου έκπληξη μας προ-
ξένησε το ρεπορτάζ το οποίο ανέ-
φερε ότι σύντομα στην θέση του
ήδη υπάρχοντος Ναού, θα κα-
τασκευαστεί νέος "σύγχρονος",
του οποίου το εύρος θα αντιστοι-
χεί στο πλήθος των πιστών, το
οποίο δεν καλύπτει ο ήδη υπάρ-
χων, αναφέροντας ακόμη και το
ενδεχόμενο να γκρεμιστεί.
Παντού και πάντα τα μνημεία
και ιδιαιτέρως Μονές και Ναοί
στην δική μας Ελληνική παρά-
δοση, φυλάσσονται περισσότερο
και από "κόρην οφθαλμού" και
απαιτείται να συντηρούνται και
να διατηρούνται. Προφανώς και
δεν γκρεμίζουμε την ζώσα ιστο-
ρική μας πίστη, προκειμένου εκ
θεμελίων να δημιουργήσουμε
νέα αρχή και νέα ιστορία, εφό-
σον τούτο δεν επιβάλλεται από
κάποια ακούσια καταστροφή
(πυρκαγιά, σεισμός, επιβολή
αλλοθρήσκων) Εφόσον ο Θεός
οικονόμησε να υπάρχουν για δε-
καετίες αυτοί οι ιστορικοί Ναοί,
όπως αυτός της Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος, ήδη πλέον
αυτοί οι Ιεροί Ναοί αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της Ιστορί-
ας της πόλεως της Καβάλας και
εκκλησιαστικά ζώντα μνημεία
της Μητροπόλεως αυτής.
Προφανώς παντού και πάντα
στην ζώσα παράδοσή μας, μονα-
στική και ενοριακή, επιβάλλεται
η διατήρηση αυτών των Ιερών
Ναών και εάν προκύψει ανάγκη
επέκτασης τους διατηρούμε την
ιστορική φυσιογνωμία αυτών
και επεκτείνουμε την χωρητι-
κότητά τους, διατηρώντας τα
ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά
τους. Ωστόσο ίσως θα έπρεπε
να εξεταστεί η δημιουργία ενός
νέου Ιερού Ναού στην εγγύτερη
ή και ευρύτερη περιοχή, ούτως
ώστε και οι πιστοί να έχουν την
δυνατότητα εύκολης και γρήγο-
ρης πρόσβασης σε περισσότε-
ρους τόπου λατρείας του Αγίου
Τριαδικού Θεού μας. Πιστεύου-
με ότι το ιδανικό είναι οι Ιεροί
Ναοί να πολλαπλασιάζονται.
Με αυτό τον τρόπο και διατη-
ρούμε την Ιστορία και δημιουρ-
γούμε την Ιστορία.
Υ.Γ. Ο αποκλεισμός εν μέσω θέ-
ρους της Σαμοθράκης, όπως και
η καταστροφή 25.000 στρεμμά-
των στην Εύβοια από πυρκαγιά,
υπενθυμίζουν ιλαροτραγικώς,
τις εγγενείς αδυναμίες του συ-
στήματος.
" [....] Εγώ, χωρίς ποτέ να ορ-
γώσω ή να σπείρω, το εθέριζα εν
μέρει. Εμιμούμην τους πεινα-
σμένους μαθητάς του Σωτήρος,
κ' έβαλλα εις εφαρμογήν τας
διατάξεις του Δευτερονομίου
χωρίς να τα γνωρίζω[....]" (Αλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης "Όνει-
ρο στο κύμα" Εκδόσεις "Κέδρος"
1993, σελ. 11)

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 8-8-2019


»εσημέρι στην Ολύ-
μπου στην καρδιά
του καλοκαιριού,
περίπου τέσσερις
και κάτι στο Ευοί- Ευάν του Βα-
λάση, καφές μαζί με τον Bill,
μετά το πέρας της εργασίας εκεί
στο Ωραιόκαστρο και τον βα-
σανιστικό χωρισμό από αυτήν
ακόμη μία ημέρα. Εξυπακού-
εται φυσικά εις τον άπαντα αι-
ώνα, ότι κανείς χωρισμός έστω
και για λίγο, έστω αναγκαστικός
και προσωρινός δεν είναι ευχά-
ριστος, όταν αυτό με το οποίο
ασχολείσαι το αγαπάς και σου
αρέσει πολύ.
Η Θεσσαλονίκη άδεια μεν,
άλλα όχι όπως άλλες εποχές και
κυρίως όχι τόσο άδεια όσο τα
Σαββατοκύριακα. To Quartier
Latin της πόλης δεν σφύζει
από ζωή όπως τις άλλες εποχές
του έτους, καθώς οι φοιτητές
το πλέον ζωντανό στοιχείο το
οποίο συχνάζει στην περιοχή,
έχουν φύγει προ πολλού και οι
τουρίστες πλέον έχουν πάρει την
θέση τους ως περαστικοί θαμώ-
νες. Ο δρόμος της Ολύμπου πα-
ρουσιάζει μέτρια κίνηση και όχι
εκείνη την άκρως ενοχλητική,
την οποία ως μόνιμο στοιχείο
καθημερινότητας την ανέχεσαι
και την συνηθίζεις. Όλα δεί-
χνουν να ακολουθούν τους νω-
χελικούς ρυθμούς σχεδόν μίας
άδειας μεγαλούπολης, η οποία
φαντάζει και εν τέλει ίσως και
είναι απούσα. Η πόλη απουσιά-
ζει και με τον Τσαρουχά κλειστό
εδώ και περίπου έναν μήνα και
τα υπόλοιπα καφέ, μπαράκια,
εστιατόρια και μεζεδοπωλεία,
αυτής της ιδιαιτέρως ζωντανής
και με δικό της χρώμα περιοχής,
σιγά-σιγά ετοιμάζονται για τις
ολιγοήμερες διακοπές τους έστω
και για μία εβδομάδα. Απών
τον Αύγουστο από την πόλη την
τελευταία πενταετία, αυτή την
φορά είμαι και δεν είμαι πα-
ρών, επιλέγοντας να δραπετεύω
από αυτήν τριήμερα και τούτο
φυσικά μόνο με το σώμα, καθώς
μυαλό, καρδιά και ψυχή παρα-
μένουν εκεί. Ορισμένες κατα-
στάσεις και θέματα όσο και να
προσπαθείς να τα αποφύγεις
παραμένουν μαζί σου ως τετε-
λεσμένη εις το διηνεκές εσωτε-
ρική εγκαθίδρυση, είναι μαζί
σου όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν
κάνεις, έτσι απλά, γιατί αυτό
έτσι είναι, οπότε μάταιος κόπος
η αντίσταση. Παραδίδεσαι, τις
αποδέχεσαι και παραμένεις σε
αυτές επειδή και τις θέλεις και
τις αγαπάς.
Εκεί λοιπόν στους βαρείς ρυθ-
μούς της ραστώνης στους οποί-
ους ζει η πόλη και ενώ όλα πα-
ραμένουν ακίνητα ως πλάνο
από ταινία του Αγγελόπουλου,
ξαφνικά σε μία στιγμή αλλάζουν
τα πάντα και αρχίζουν όλα να κι-
νούνται ταχύτατα ως σε ταινία
δράσης καλής χολυγουντιανής
υπερπαραγωγής. Η Κατερίνα
ακίνητη στον πάγκο, ο Σωκράτης
με τον Βαλάση ακίνητοι στο τρα-
πέζι μέσα στο μαγαζί, η Κυβέλη
όρθια με τον δίσκο στον διάδρο-
μο, δίπλα μας έξω ένα ζευγάρι
Άγγλων τσιμπολογά και πίνει
μπύρες και η κουβέντα με τον
Bill χάνεται κάπου στον αέρα,
την ώρα όπου δύο μηχανάκια σε
παράταξη, το ένα στην μία άκρη
του δρόμου και το άλλο στην
άλλη, κάνουν την εμφάνισή τους
μπροστά μας. Δύο ντελιβεράδες
εκ των οποίων η μία κοπέλα επι-
στρέφουν στο παρακείμενο εστι-
ατόριο στο οποίο εργάζονται. Η
εικόνα αυτή εάν ήταν μόνον αυτή
δεν θα έλεγε σχεδόν τίποτα, θα
ήταν μία ακόμη ακίνητη εν κινή-
σει στάση στο πλάνο της ταινίας
του Αγγελόπουλου. Όμως δεν
είναι έτσι. Η εποχούμενη οδηγός
του δίτροχου τραγουδά και μάλι-
στα φαίνεται να ζει το τραγούδι,
καθώς και με πάθος το λέει και
με ένταση. Περνά από μπροστά
μας και ακολούθως και το πρά-
σινο φανάρι τραγουδώντας το
ρεφρέν: " ...είναι η ζωή μου ένα
μαρτύριο...".
Το "Σώσε με", διότι αυτό το τρα-
γούδι έλεγε η κοπέλα, το έγραψε
και το μελοποίησε ο Νίκος Καρ-
βέλας. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει
στην πολύ μεγάλη Ρίτα Σακελλα-
ρίου. Εκείνη λοιπόν την στιγμή
σπάζουν όλα, κομμάτια τα πά-
ντα όλα εκεί στην Ολύμπου, δι-
αλύονται οι σιγές, οι κουβέντες,
οι άνθρωποι, όλα κομμάτια ενός
παζλ τα οποία φεύγουν προς τα
επάνω, προς τον ουρανό. Την
συνοχή του παζλ την διαλύει η
φωνή, η ψυχή και η καρδιά της
εργαζόμενης κοπέλας, η οποία
προφανώς είχε τους δικούς της
λόγους και τραγουδούσε αυτό το
παλαιό λαικό άσμα.
Ίσως αυτό το " Σώσε με" αγκα-
λιάζει όλες τις εργαζόμενες και
τους εργαζόμενους εν μέσω θέ-
ρους σε πόλεις και θέρετρα, ίσως
πάλι να εκφράζει και εκείνους
οι οποίοι βρίσκονται σε πολυή-
μερες ή ολιγοήμερες διακοπές.
Σίγουρα όμως την ευτραφή, με
κοντοκουρεμένο μαλλί και με
ωραία φωνή αμαζόνα την βλέ-
πω να καλπάζει επάνω σε ένα
άσπρο άλογο στα καταπράσινα
λιβάδια της ψυχής της πλημ-
μυρισμένα από τα πολύχρωμα
άνθη της καρδιάς της και να
τραγουδά ευτυχισμένη, πλήρης
και αγαπητικά: ...είναι η ζωή
μου ένα μαρτύριο....
Όλο τούτο χωρίς κανένα παρά-
πονο, γεμάτη ευχαριστίες και
συγγνώμες. Αυτό είναι όντως
θέρος!!! Συγχαρητήρια και πάλι
. ΠΑΝΑΞΙΑ!!!
"ΨΗΦΙΑ
α.- ο ήλιος αύριο ανατέλλει'
μόλις βασίλεψε σήμερα[...]"
(Νίκος Καρούζος "Τα ποιήματα
Β' 1979-1991" Β' Έκδοση 'Ίκαρος"
2001 σελ. 494)