Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 30-1-2020


Λοιμοί, σεισμοί, εικό- νες Αποκαλύψεως όλο και πλέον συχνότερα κάνουν την εμφάνισή τους, δηλώνοντας με την έντονη παρουσία τους, το εφήμερον, το πρόσκαιρον και το ευάλω- τον του παγκόσμιου χωριού, το οποίο είναι ο πλανήτης μας. Ο κοροναιός ο οποίος ενέσκηψε στην τόσο κοντινή μας, όπως απεδείχθη, Κίνα τείνει να πάρει μορφή περίπου παγκόσμιου λοι- μού και μάλιστα προερχομένου από μία λαική ημιπαράνομη υπαίθρια αγορά άγριων ζώων "ακαθάρτων" ως προς την ορθό- δοξη παράδοση. Η παγκόσμια ανησυχία εξάπλωσης του συγκε- κριμένου ιού είναι και λογική και επιβεβλημένη. Οι εικόνες ερειπωμένων μεγαλουπόλεων στην Κίνα, όπου ελάχιστοι άν- θρωποι κυκλοφορούν και αυτοί με ιατρικές μάσκες και γυαλιά, έρχονται απευθείας από το μέλ- λον. Ένα μέλλον το οποίο προ- βάλλεται αμέσως από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Επιτείνεται συνεχώς η αβεβαιότητα τόσο του παρόντος-σήμερα, όσο και του μέλλοντος-αύριο. Τα πάντα και όλα κινούνται με ταχύτα- τους ρυθμούς, δίνοντας μία νέα διάσταση στην έννοια του χρό- νου, όπως τούτη την γνωρίζουμε από το παρελθόν τουλάχιστον το πρόσφατο. Οι λιμοί έχουν καταστεί στον πλανήτη εδώ και πολύ καιρό μία ζοφερή σταθερά καταργώντας στην πράξη την θεωρία ενός παγκόσμιου πολιτισμού στην πορεία του χρόνου, ο οποίος θα εκινείτο με ιλιγγιώδεις ταχύτη- τες και τον οποίο θα εγκαθίδρυε η συνεχής ανάπτυξη της τεχνο- λογίας και της επιστήμης. Αντι- θέτως διανύοντας την τρίτη δε- καετία του 21 ου αιώνα, παιδιά και ενήλικες λιμοκτονούν καθη- μερινώς, σ'έναν κόσμο πλήρη τεράστιων οικονομικών ανισο- τήτων. Στην Ελλάδα άνθρωποι καίγονται στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν, υποδομές για χιλιάδες αστέγους ανοίγουν τις πόρτες τους, προκειμένου να βρουν αυτοί οι άνθρωποι κα- τάλυμα και να μην πεθάνουν από το κρύο. ακόμη περισσότε- ρο χειρότερη είναι αυτή η κατά- σταση στις μεγάλες μητροπόλεις του καπιταλισμού. Ο σεισμός με τους δεκάδες νε- κρούς, τους εκατοντάδες τραυ- ματίες και αστέγους στην γείτο- να Τουρκία πιθανόν να έδωσε ένα μήνυμα αμετροέπειας στην φασιστική-ιμπεριαλιστική ηγε- σία της, ότι οι λαοί των δύο χωρών οφείλουν να έχουν αλλη- λεγγύη μεταξύ τους και να ζουν ειρηνικά και αρμονικά, βάση των διεθνών συνθηκών τις οποί- ες έχουν συνυπογράψει, όπως εκείνη της Λωζάνης. 'Ενα φυ- σικό φαινόμενο αρκεί προκει- μένου να γεμίσει με πένθος μία χώρα και να αποτελέσει αφορ- μή περισυλλογής, περίσκεψης και συγκέντρωσης σε όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους αιώνιους και αθάνατους, παραγνωρίζοντας ότι είναι και οι ίδιοι περαστικοί από τον πλανήτη Γη και θα ήταν καλύτερα για όλον τον κόσμο να σκέπτονται περισσότερο, να ομιλούν λιγότερο και να μάθουν επιτέλους να ασκούνται από τώρα στην κυρίαρχη ομιλία του μέλλοντος αιώνος, ούτως ώστε να την συνηθίσουν, η οποία εί- ναι η σιωπή. Οι μεγαλοστομίες, οι απειλές και οι "τσαμπουκάδες"φαντάζουν τόσο μηδαμινές, τόσο ανούσιοι και εύκολοι, μπροστά στα ελά- χιστα δευτερόλεπτα τα οποία χρειάζεται ένα φυσικό φαινόμε- νο ή μία θεομηνία προκειμένου να αποδείξει το μάταιον και το έωλον της ανθρωπίνης φύσεως. Οι λαοί σε όλο τον κόσμο, θα έπρεπε εις το διηνεκές να έχουν εξασφαλίσει από τις ηγεσίες τους ένα μέλλον ειρήνης, αρ- μονικής συμβίωσης και υψίστης κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Δυστυχώς ωστόσο τα προηγούμενα εξακολουθούν να παραμένουν ευσεβείς πόθοι σ'ένα πασίδηλον και δυσάρεστο για τον άνθρωπο μέλλον. Φυσικά και ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται και κα- λώς η Ελλάδα εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να αντιμετωπίσει την φασιστική- ιμπεριαλιστική πολιτική του Ερ- ντογάν, ακόμη και την στρατιω- τική εμπλοκή κατά δήλωση του ΥΠ.ΕΘ.Α. Υ.Γ. Ευτυχώς το αρχετυπικόν κάλλος εξακολουθεί να υπάρχει και αυτό είναι που σώζει... "[....] Και τα πάντα ξεκινούν, φεύγουν, εκπηγάζουν από σένα σε μία κίνησι ευγνώμονος δοξο- λογίας, ταπεινής αντιπροσφο- ράς, ατελείωτης ευχαριστίας (' υπέρ πάντων ών ίσμεν και ών ουκ ίσμεν'), που φέρνει νέο πλήρωμα και δόξα άφθιτη[....]" (Αρχιμανδρίτου Βασιλείου προ- ηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων "Το κάλλος θα σώσει τον κόσμο" Εκδόσεις "Ι.Μ.Ιβήρων" 2005 σελ. 30)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 24-1-2020


Oπως συνήθιζε να λέει και ο μεγάλος Βλαδί- μηρος, όταν οι εχθροί σου σε επαινούν και σε εκθειάζουν κάτι δεν κάνεις καλά, κάτι δεν πάει καλά και οφείλεις να ανησυχείς. Οπότε πολύ χαιρόμαστε που ο φασί- στας Ερντογάν βάλλει συνεχώς και μονίμως εναντίον του Έλ- ληνα πρωθυπουργού. Σημαίνει τούτο ότι ο πρωθυπουργός, επί του παρόντος, τα πάει καλά στην σχέση με την εχθρό-απειλή γείτονα χώρα. Φυσικά δεν θέ- λουμε να πιστέψουμε στα λόγια του φασίστα Ερντογάν, μετά την διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη. Μετέφερε σε συνέντευξή του ο προαναφερθείς φασίστας- ιμπεριαλιστής ότι είς εκ των μετεχόντων στην διάσκεψη του μετέφερε ότι ο πρωθυπουργός θα επιθυμούσε να έχει "γέφυρα" μαζί του. Εάν όντως τούτο συνέ- βη είναι διπλωματικό λάθος. Η στενή σχέση την οποία ανέπτυξε η κυβέρνηση με τον στρατάρχη Χαφτάρ είναι σωστή τακτική κίνηση, η οποία ενοχλεί σοβα- ρά τους Τούρκους αφενός και αφετέρου καθιστά την Ελλάδα άμεση παίκτρια στις εξελίξεις στην Λιβύη, οι οποίες μετά την παράνομη συμφωνία Τρίπολης- Τουρκίας ως προς την δημιουρ- γία κοινής ανύπαρκτης Α.Ο.Ζ., αφορούν άμεσα την χώρα μας. Πολύ επιεικώς η κα Μπακογιάν- νη χαρακτήρισε την μη πρόσκλη- ση της Ελλάδας από την άλλη "φίλη" και "σύμμαχο" Γερμανία στην διάσκεψη του Βερολίνου απρέπεια. Δεν πρόκειται απλώς περί απρέπειας, αλλά πρόκειται περί αλαζονείας, η οποία προ- έρχεται από το παρελθόν μίας ναζιστικής Γερμανίας, η οποία ως "ηγέτιδα" χώρα τόσο στην καταρρέουσα Ε.Ε., όσο και κυ- ρίως ηγέτιδα χώρα στην ομάδα των δανειστών-δυναστών, οι οποίοι κατέστησαν την Ελλάδα την πρώτη αποικία της Ε.Ε. Η Γερμανία φέρθηκε και στην συ- γκεκριμένη περίπτωση ως αποι- κιοκράτης στην Ελλάδα και φα- νέρωσε για πολλοστή φορά πόσο πολύ ενδιαφέρεται για τα εθνικά συμφέροντα, τα οποία απειλού- νται μονίμως και αμέσως από την φασιστική-ιμπεριαλιστική Τουρκία, μίας συμμάχου και χώ- ρας-μέλους στην Ε.Ε. Οι δυνά- στες-δανειστές αφού αφαίμα- ξαν οικονομικά την χώρα με τα Μνημόνια, αφού "πάρκαραν" στα νησιά μας και στην ενδοχώ- ρα το βραδυφλεγές πακέτο των προσφύγων-λαθρομεταναστών τους οποίους βάσει σχεδίου η Άγκυρα προωθεί στην Ελλάδα, τώρα καθίστανται εσκεμμένα τυφλοί και κωφοί στην άμεση απειλή ως προς την εθνική της κυριαρχία την οποία υφίσταται η Ελλάδα, από σύσσωμο το πο- λιτικό προσωπικό της φασιστι- κής-ιμπεριαλιστικής Τουρκίας. Απέμειναν η Γαλλία και η Ιταλία και για δικά τους οικονομικά συμφέροντα να προσπαθούν να σώσουν τα προσχήματα των φί- λων και 'συμμάχων" στην Ε.Ε.. Ως προς τον ρόλο των Η.Π.Α. και προσωπικά του Τραμπ, τού- το τον διαπίστωσε δια ζώσης ο πρωθυπουργός κατά την πρό- σφατη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία ο πρόεδρος των Η.Π.Α. με ωραία τεχνική διπλωματική στάση κάλυψε τον φίλο του φασίστα Ερντογάν. Φυσικά ο πρωθυπουργός δεν έπρεπε και να αναμένει πολλά περισσότερα από τον συγκεκρι- μένο και υπό την απειλή καθαί- ρεσης πρόεδρο των Η.Π.Α. Τα προσχήματα στην συγκεκριμένη περίπτωση προσπαθεί, ματαίως φυσικά, να σώσει ο εδώ πρέσβης των Η.Π.Α. Ωστόσο και αυτός την δουλειά την οποία του έχουν αναθέσει κάνει. Η πρόταση του πρωθυπουργού ως προς το πρόσωπο του επο- μένου προέδρου της δημοκρα- τίας, η οποία θα είναι και η πρώτη γυναίκα ΠτΔ στην χώρα, υπήρξε εν τοις πράγμασι και επιτυχημένη και συναινετική, καθώς ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ την απεδέχθησαν. Οπότε εάν εξαι- ρέσει κανείς τις μεμονωμένες ακραίες περιπτώσεις άσκησης βίας από τις δυνάμεις κατα- στολής, την δυσλειτουργία στην αντιμετώπιση του προσφυγι- κού-λαθρομεταναστευτικού και τον παράλογο διωγμό τον οποίο υφίστανται οι καπνιστές, ο οποίος έχει μειώσει την επισκε- ψιμότητα και τις πωλήσεις στα καταστήματα υγιειονομικού εν- διαφέροντος και έχει οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας σε αυτά, μαζί μα την αφόρητη ανα- μονή επενδύσεων οι οποίες θα επιφέρουν την ανάπτυξη, τρα- γικά λάθη κυρίως διπλωματικά, τα οποία στοίχισαν στην χώρα από την προηγούμενη κυβέρνη- ση, έως τώρα δεν έχουν γίνει. Σημειώνουμε δε και την δήλωση του πρώην πρωθυπουργού κου Σαμαρά, περί μη προσφυγής της χώρας στο δικαστήριο της Χάγης ως θετική. "[....] Η ιστορικά καθορισμένη ουσία του αδύνατου έγκειται επομένως σε μία κώφωση απέ- ναντι στη φωνή των καιρών. Σ' αυτήν την περίπτωση δημιουρ- γείται μία προ-πολιτική κατά- σταση, η οποία έχει σαν κατα- στατική αρχή-όπως βλέπουμε- τη διακοπή. Διακοπή της συνήθους κοινωνικής ακοής, παραμε- ρισμός των γεγονότων[....]" (Alain Badiou "Η πολιτική και η λογική του συμβάντος" Εκδόσεις "Πατάκη" 2008 σελ. 118-119)

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 16-1-2020


Oι κάτοικοι των νησιών του Ανατολικού Αι- γαίου, όσο ο καιρός παρέρχεται διαπιστώ- νουν ιδίοις όμμασι και εν τοις πράγμασι το σχέδιο της Άγκυ- ρας, να προωθεί συστηματικά πρόσφυγες και λαθρομετανά- στες στον τόπο τους με στόχο την δημιουργία ποικίλων προβλη- μάτων. Μερικά εξ αυτών είναι ότι η μακροχρόνια παραμονή αλλοδαπών αλλοιώνει την σύν- θεση του ντόπιου πληθυσμού, η κοινωνική ένταση, η σύγκρου- ση και ο διχασμός. Πρόσφατα ακούσαμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης μέλος της Ν.Δ. από νεαρή ηλικία, να αναγνω- ρίζει με αγανάκτηση ότι η ση- μερινή κυβέρνηση ήταν έτοιμη ως προς την λήψη οικονομικών μέτρων τα οποία βοηθούν στην ανάκαμψη της οικονομίας, ήταν επίσης έτοιμη και ως προς την προάσπιση των εθνικών κυριαρ- χικών δικαιωμάτων της χώρας, ωστόσο δεν ήταν και αυτή έτοι- μη ως προς την αποτελεσματι- κή αντιμετώπιση του τεχνητά δημιουργηθέντος προσφυγικού- λαθρομεταναστευτικού προβλή- ματος. Οι κάτοικοι των εν λόγω νησιών, οι οποίοι και πρέπει να τονίσουμε ότι αρχικά επέδειξαν υψηλά και αυξημένα αντανα- κλαστικά ανθρωπιάς, αλληλεγ- γύης και ορθοδόξου πνεύματος, προσανατολίζονται σε μαζικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα. Η αγανάκτηση των εν λόγω μο- νίμων κατοίκων των ακριτικών νησιών της Ελλάδας, οι οποίοι όντως φιλούν Θερμοπύλες, εί- ναι δικαιολογημένη, αλλά ταυ- τοχρόνως είναι και το προσδο- κώμενο αποτέλεσμα το οποίο επέτυχαν οι Τούρκοι με την συστηματική και βάση σχεδίου προώθηση εδώ και έτη των προ- σφύγων-λαθρομεταναστών. Ο στόχος από την τουρκική πλευρά ήταν διττός. Αφενός η κοινωνική ένταση και οι συγκρούσεις μετα- ξύ Ελλήνων και αλλοδαπών και αφετέρου η δημιουργία εθνικού διχασμού με βάση το συγκεκρι- μένο πρόβλημα. Αργά αλλά στα- θερά διαπιστώνουμε ότι τούτος ο διττός από την πλευρά της Τουρκίας στόχος επιτυγχάνεται. Τούτο ήταν και φυσιολογικό και αναμενόμενο να συμβεί και μά- λιστα χωρίς να χρειάζεται να εί- ναι κανείς ούτε ρατσιστής, ούτε ξενοφοβικός. Όσο αλληλέγγυος, όσο ανθρωπιστής και ορθόδοξος κι αν είσαι , γεγονός το οποίο αυτομάτως σημαίνει ότι θεωρείς κάθε άνθρωπο πλάσμα του δικού σου Κτίστη, δεν παύεις να είσαι ένας απλός, κοινός, φυσιολογι- κός άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι διαπιστώνοντας ότι η ελευθερία σου, ο τρόπος ζωής σου, για τον οποίο έδωσες και δίνεις αγώνες και μάχες, παραβιάζονται και τί- θενται εν αμφιβόλω, τότε φυσιο- λογικά αντιδράς. Αυτό είναι και το ποντάρισμα το οποίο έκαναν οι Τούρκοι γνωρίζοντας εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Από την άλλη όταν είσαι πρόσφυγας ή λαθρομετανάστης και ζεις σε άθλιες συνθήκες, τότε και φυσι- κά εξεγείρεσαι εναντίον εκείνων οι οποίοι κατ' ανάγκη σε φιλο- ξενούν. Τούτο είναι ένα δεύτε- ρο ποντάρισμα το οποίο έκαναν οι Τούρκοι, γνωρίζοντας και σε αυτή την περίπτωση εκ των προ- τέρων το αποτέλεσμα. Το τρίτο ποντάρισμα των Τούρκων αφο- ρά τη δημιουργία και πάλι με- ταξύ των Ελλήνων ενός αφελούς διχασμού, όπως άλλωστε συμ- βαίνει, μεταξύ ρατσιστών και μη, ξενοφοβικών και μη, φασι- στών-εθνικιστών-δεξιών από την μία πλευρά και όλου του άλλου προοδευτικού πολιτικού φάσμα- τος, οι οποίοι ντε και καλά δεν είναι ούτε φασίστες, ούτε εθνι- κιστές, ούτε φυσικά δεξιοί. Τού- τος ο αφελής διχασμός είναι και ο πλέον επικίνδυνος, διότι δεν χρειάζεται κανείς ούτε πολιτική ευφυία , ούτε πολιτικό ένστι- κτο να διαθέτει προκειμένου να διαπιστώσει ότι τέτοιου είδους αφελείς αλλά επικίνδυνους δι- χασμούς δημιουργούν η πολιτική τύφλα, ο πολιτικός φανατισμός και η πολιτική αφελής σχηματο- ποίηση και κατηγοροποίηση πε- ρασμένων δεκαετιών. Όλα λοιπόν όσα συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν ως επακόλουθο του άλυτου πολιτικά και λειτουργικά προσφυγικού- λαθρομεταναστευτικού προβλή- ματος, είναι και φυσιολογικά και αναμενόμενα και προσδο- κώμενα δυστυχώς. Όσο λοιπόν οι προσφυγικές- λαθρομετανα- στευτικές ροές θα συνεχίσουν να υφίστανται με τους ίδιους ρυθμούς θα πρέπει λογικά να αναμένονται αυξημένοι κοινωνι- κοί κραδασμοί, συγκρούσεις και αφελής διχασμός μεταξύ των Ελ- λήνων. Εξ όσων φαίνεται έως σήμερα το συγκεκριμένο πρόβλημα ήρθε για να μείνει, οπότε η μόνη ελ- πίδα ανατροπής του είναι η θε- αματική αλλαγή των γεωπολιτι- κών δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή, την οποία ελπίδα χαι- ρετίζουμε ένθερμα και με πολύ αγάπη. "ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ Υπάρχω αθάνατα κ'αιωρούμαι μοναχός απάνω από έγχρωμες αβύσσους μη μπορώντας να κρατηθώ απ' το κόκκινο ή να τσακίσω τα πλευρά μου στο μαύρο[....] πως να την πεις την ωραιότητα του έαρος... Την αφήνω στην φύση να ξανα- γίνει" (Νίκος Καρούζος "Τα Ποι- ήματα Α' (1961-1978) Γ' Έκδοση 2002 σελ. 283)

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 9-1-2020


Προς όλους εκείνους οι οποίοι ονειρεύονται και επιθυμούν έναν "ιστορι- κό συμβιβασμό" με τους Τούρκους ως προς το Αιγαίο, τους θυμίζουμε ότι αυτός ο ιστο- ρικός συμβιβασμός έγινε το 1974 με την έκτοτε κατοχή της Βορεί- ου Κύπρου από τους "φίλους" και "συμμάχους" γείτονες και συνε- χίζεται έως σήμερα. Η κυβέρνηση εκείνη-όποια κι αν είναι- η οποία θα παραχωρή- σει εθνικά χωρικά ύδατα στην Τουρκία, είναι δεδομένο ότι την επόμενη στιγμή θα "πέσει". Πι- στεύουμε ότι τούτο το γνωρίζει καλά και η σημερινή κυβέρνηση, πολύ δε περισσότερο καλύτερα το γνωρίζει ο πρωθυπουργός, για τον οποίο και πάλι πιστεύουμε ότι δεν διακατέχεται από κανένα σύνδρομο πολιτικής αυτοχειρί- ας. Οι θιασώτες της συνεκμε- τάλλευσης του Αιγαίου με τους Τούρκους από όπου κι αν προέρ- χονται, ό,τι επιχειρήματα κι αν επικαλούνται, όποιο ιδεολογικό περίβλημα κι αν προβάλλουν δεν παύουν να ακολουθούν μία πο- λιτική ακραιφνώς ενδοτική και απολύτως βάλλουσα κατά της Εθνικής Κυριαρχίας η οποία ήδη ένεκα της πολιτικής των Μνημο- νίων θα συνεχίσει να αναζητείται έως το 2060. Οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές-δυνάστες από όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες από το 2010 και έως σήμερα,ψήφισαν και εφάρμοσαν τα εθνοκτόνα Μνημόνια κατέληξαν όλες σε ένα μεγάλο ναι της Ελλάδας, σε ό,τι το Δ.Ν.Τ. και η Ε.Ε. απαι- τούσαν. Τα έως τώρα λοιπόν αποτελέσματα δεν οδηγούν σε θετικά συμπεράσματα ως προς την Ελλάδα στον τομέα των δι- απραγματεύσεων. Εάν τώρα η ίδια η Ελλάδα διαπραγματευτεί επί της ουσίας την Συνθήκη της Λωζάνης, την οποία οι Τούρκοι οι οποίοι και την υπέγραψαν την αμφισβητούν, από μόνο του τούτο το γεγονός αποτελεί εθνι- κή αυτοχειρία και επίσης ένα ακόμη μάθημα ως προς το πως δεν πρέπει κανείς να διαπραγ- ματεύεται εκείνα τα οποία έχει κερδίσει και είναι κεκτημένα. Ένα τέτοιο γεγονός είναι και πα- ράλογο και άτοπο και εθνικά κα- ταστροφικό. Το να ενδίδεις σε απειλές και "τσαμπουκάδες" ενός αντιπά- λου, αφενός καταδεικνύει εμφα- νή αδυναμία και αφετέρου απο- τελεί προοίμιο εθνικής ήττας. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση η συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου- Ισραήλ ως προς την κατασκευή του αγωγού Eastmed της Ανατο- λικής Μεσογείου, στην διεκπε- ραίωση του οποίου θα συμβάλλει η Ιταλία. Επίσης η στήριξη Αιγύ- πτου και Γαλλίας συνδιαμορφώ- νει μία πολιτική και διπλωματι- κή συμμαχία, η οποία ούτως ή άλλως δημιουργεί ανησυχία στην Τουρκία. Το γεγονός επίσης ότι η παράνομη Α.Ο.Ζ. Τουρκίας- Λιβύης, βάλλεται ευθέως , στην σε εμφύλια σύρραξη ευρισκομέ- νη Λιβύη, από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ, προοιωνίζει το ατελέσφορον του εγχειρήμα- τος του φασίστα Ερντογάν. Όσο κι αν η φασιστική-ιμπεριαλιστική Τουρκία ενισχύει και στρατιω- τικά το μειοψηφικό καθεστώς της Τρίπολης ήδη γίνεται όλο και περισσότερο εμφανές το πυροτέ- χνημα της τακτικής αυτής Τουρ- κίας-Λιβύης, η οποία στην πράξη είναι από αδύνατο έως απίθανο να εφαρμοστεί. Παράταιρο και παράδοξο ακού- γεται και είναι σε μία τέτοια χρονική στιγμή-μάλιστα και μετά την δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σουλειμανί από τον Τραμπ- η οποία διέπεται από υψηλή γεωπολιτική ρευστότητα και ενώ οι κινήσεις της κυβέρνη- σης διέπονται από υψηλή διπλω- ματική και αμυντική κινητικότη- τα, να αμφισβητείται εντός της Ελλάδας η ισχύς της Συνθήκης της Λωζάνης. Η αφερεγγυότητα των Τούρκων είναι δεδομένη, οπότε κανέναν δεν εκπλήσσει η αμφισβήτηση και η αναίρεση της υπογραφής την οποία και έβαλαν την 24 Ιουλίου του 1923, σε μία Διεθνή Συνθήκη. Η Ελ- λάδα οφείλει και πρέπει να πα- ραμείνει συνεπής ως προς την υπογραφή την οποία έβαλε και δεν είχε και ούτε έχει κανέναν λόγο να αμφισβητήσει το περι- εχόμενό της. Ως εκ τούτου δεν μπορείς ούτε να συζητάς, ούτε να διαπραγματεύεσαι με τους Τούρκους, εάν αυτοί δεν αποδέ- χονται το περιεχόμενο μίας Συν- θήκης την οποία υπέγραψαν. Η αποδοχή της Συνθήκης της Λω- ζάνης τώρα από αυτήν την φα- σιστική-ιμπεριαλιστική Τουρκία πρέπει να είναι ο απαραίτητος όρος προκειμένου η Ελλάδα να συζητήσει με τους Τούρκους. Σε οπαιαδήποτε άλλη περίπτω- ση ο όποιος διάλογος αποτελεί επικίνδυνη πολιτική αφέλεια και αποτελεί εμφανή εκδήλωση αδυναμίας την οποία προφανώς η άλλη πλευρά όπως είναι φυσι- κό θα την εκμεταλλευτεί. Θετικά εκτιμάται το γεγονός ότι η Ελλάδα εξετάζει την λήψη μέ- τρων κατά της Τουρκίας. "[....] ' Άκουσε, και θα μας αφουγκραστείς' άκουσε και θα μας παρασταθείς[....] 'Κι εσύ που στους κύκλους γυρο- φέρνεις των Τρανών σαν γρύλισμα της ψυχής δίχως φω- λιά, [....] 'Και η πλήρωση στ'όνειρο να μας βρει και μόνο στ' άκουσμα του ονόματός σου Θάλασσα!....' " (Saint-John Perse " Ακτοσημεία [ Amers] Εκ- δόσεις "Ίκαρος' 2018 ,σελ. 173)

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 3-1-2020


Παρ'ότι η τρίτη δεκαετία του 21 ου αιώνα ε ι σ έ ρ χ ε τ α ι με δύσκολους οιωνούς τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπε- δο,οφείλουμε να δια- τηρούμε ακέραια την πίστη, άσβεστη την ελπίδα και ελεγχόμε- νη την αισιοδοξία μας για ένα έτος καλύτερο από τα προηγούμενα. Βεβαίως η οπτική αυτή είναι και συγκρουσιακή σε σχέση με την πραγ- ματικότητα όπως τούτη έχει διαμορφωθεί αυτή την χρονική στιγμή ως προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Επίσης η ίδια οπτική φέρει σπέρματα ουτοπίας ως προς τα διεθνώς τε- κταινόμενα, ωστόσο υπήρξαμε και συνεχί- ζουμε να είμαστε κυ- νηγοί του αδύνατου και αγωνιστές ως προς την διαμόρφωση ενός κα- λύτερου μέλλοντος σε αυτόν τον πλανήτη,ο- φειλή προς τις γενεές οι οποίες ακολουθούν και έπονται. Η Ελλάδα και το 2020 θα συνεχίσει να λει- τουργεί υπό το καθε- στώς της απειλής ενός θερμού ή πολεμικού επεισοδίου με την φα- σιστική-ιμπεριαλιστική Τουρκία του φασίστα Ερντογάν και επίσης θα συνεχίσει να είναι ο αδύναμος κρίκος- αποικία της Ε.Ε., έχο- ντας απολέσει ένεκα της απάνθρωπης πο- λιτικής των Μνημο- νίων την Εθνική της Ανεξαρτησία έως το 2060. Το προσφυγικό- λαθρομεταναστευτικό πρόβλημα στην Ελ- λάδα, δημιούργημα της Τουρκίας και της Ε.Ε.,αλλά και της ανύ- παρκτης πολιτικής ως προς αυτό της προη- γούμενης κυβέρνησης, η οποία δεν είδε ή δεν θέλησε να δει, ως ανέ- τοιμη να κυβερνήσει, τις διαστάσεις τις οποί- ες θα αποκτούσε στο μέλλον το συγκεκριμέ- νο θέμα. Φυσικά και η σημερινή κυβέρνη- ση κινείται με αργούς ρυθμούς στην αντιμε- τώπιση του εν λόγω προβλήματος. Απολύ- τως συμφωνούμε με την δήλωση-πρόταση του Δημάρχου της Κα- λύμνου,ότι μετά το "σφράγισμα" των συνό- ρων στον Έβρο,πρέπει να "σφραγιστούν" και τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, τα οποία έχουν γίνει "σουρωτήρι" τόσο από τα τουρκικά αλιευτικά,όσο και από το Λιμενικό της Τουρ- κίας. Ως προς τα εναέ- ρια σύνορα της χώρας η παραβίαση αυτών από τα εχθρικά τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη βαίνει αύξουσα και άκρως επικίνδυνη. Ούτως ή άλλως στο Αι- γαίο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αναμένονται εντός του νέου έτους σημαντικές γεωπολιτικές εξελί- ξεις,ως προς τις οποίες η Ελλάδα πρέπει και οφείλει να αποδείξει ότι είναι έτοιμη, τουλάχι- στον εάν όχι από καιρό, έστω και τώρα, έστω και την τελευταία στιγμή. Οι κλιματικές αλλαγές οι οποίες εν είδει απο- καλύψεως καθημερι- νώς και με ποικίλους τρόπους δηλώνουν την παρουσία τους και φα- νερώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν,απο- δεικνύουν την μέγιστη πολιτική απροθυμία του παγκόσμιου και ελεγχόμενου από το δι- εθνές χρηματοπιστωτι- κό κεφάλαιο πολιτικού συστήματος να δια- σφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον διαβίωσης και επιβίωσης στις επερχό- μενες γενεές σε αυτόν τον πλανήτη. Το πα- γκόσμιο πολιτικό σύ- στημα έχει εγκληματή- σει κατ΄εξακολούθησιν και έχει συμβάλλει το ίδιο στην καταστροφή του φυσικού περιβάλ- λοντος της Γης, με απο- τέλεσμα την ένταση και αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως,αλλά και της άκρως επικίνδυνης για τον πλανήτη κλιμα- τικής αλλαγής. Ο δυτικός ορθολογι- σμός θα μας απέτρεπε με βάση τα δεδομένα και τον "ορθό" λόγο του και να αισιοδοξούμε και να ελπίζουμε και να πιστεύουμε σε έναν καλύτερο για τον κό- σμο, αλλά και για την Ελλάδα 2020,σε σχέ- ση με τα προηγούμενα έτη. Αυτός ο δυτικός ορθολογισμός πάλι για τους ίδιους λόγους θα μας καθιστούσε απαι- σιόδοξους,απέλπιδες και απίστους ως προς το ότι η νέα δεκαετία στην οποία εισερχόμε- θα θα είναι καλύτερη από τις δύο προηγού- μενες. Ωστόσο εδώ, στον τρόπο σκέψης και δράσης της καθ'ημάς Ανατολής, όλο το Δωδεκαήμερον τελεί υπό το καθεστώς της άκρας αισιοδοξίας, πίστεως και ελπίδας. Διότι εορτάσαμε την Γέννηση του Θεανθρώ- που με την οποία και ξεκίνησε αυτή η εορ- ταστική περίοδος και εντός ολίγου κλείνει με την εορτή των Αγίων Θεοφανείων. Η φανέ- ρωση-αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος κατά την εν λόγω εορτή και ο Αγιασμός της συμπά- σης κτίσεως κατά την ιδία ημέρα, μαζί με το χαρμόσυνο και σωτήριο γεγονός της Γεννήσεως του Θεανθρώπου,μας παρέχει την βεβαιό- τητα της πίστεως,μας καθιστά φύσει και θέ- σει αισιόδοξους και πληρεί με ελπίδα τους πάντες και τα πάντα αναμένοντας την επερ- χόμενη Ανάσταση και ανάταση. Διότι τούτο είναι το ανατρεπτικό πνεύμα του Δωδεκαημέρου,αυ- τό είναι το επαναστατι- κό μήνυμα αυτής της περιόδου, κόντρα και ενάντια σε κάθε λο- γική,δεδομένα,αριθ- μούς και προβλέψεις. Πάμε κόντρα στον και- ρό εντός της ανατρε- πτικής ορθοδόξου υπέρ τον λόγον λογικής,η οποία διαλύει και απο- συνθέτει το καταστρο- φικό για τον Άνθρωπο και τον κόσμο όλο δυτι- κό ορθολογισμό. "Αυτή η φωνή ακούγε- ται να λέγει επιτακτικά στον επιλήσμονα άν- θρωπο,έλεγε κάποιος Πατήρ: ' Σήμερον επί- στρεψον'" ("Γεροντικό" 'Εκδοσις Θ' "Λυδία" 1993, σελ. 147)