Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 19-12-2019


Eίδαμε την συνέντευξη την οποία έδωσε ο ΥΠ.ΕΘ.Α. την Δευτέρα 16-12-2019 στο κεντρικό δελτίο ειδή- σεων του ΑΝΤΕΝΑ και πιστεύου- με ότι πολύ καθαρά και αληθινά, έδωσε το στίγμα εκείνο στο οποίο βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Είπε ο υπουργός την αλήθεια σε σχέση με την επίδρα- ση την οποία είχαν και στην αμυ- ντική ενίσχυση της Ελλάδας τα δέκα Μνημονιακά έτη και αυτό τον τιμά. Τα Μνημόνια λοιπόν στέρησαν την χώρα επί μία δε- καετία από την δυνατότητα να δαπανήσει εκείνα τα κονδύλια τα οποία θα ενίσχυαν σημαντικά την αμυντική θωράκιση της χώ- ρας έναντι της τουρκικής απει- λής. Ο ίδιος ο υπουργός αλλά και η κυβέρνηση στην οποία ανήκει "τρέχουν" έστω και στο παρά πέντε να καλύψουν με εναλλα- κτικούς τρόπους, ο,τι όλα αυτά τα έτη η πολιτική ύφεσης των ματωμένων Μνημονίων στέρησε από την περαιτέρω ενίσχυση των ενόπλεων δυνάμεων. Η συγκυρία της κορύφωσης των προκλήσεων έναντι της Ελλάδας από την φασιστική- ιμπεριαλιστική Τουρκία του Ερντογάν, είναι εκείνη η οποία βρίσκει την χώρα να προσπαθεί να μετρήσει πολλαπλώς και ποι- κιλοτρόπως τις ματωμένες πλη- γές τις οποίες άφησαν- παρότι αυτές τις συνέπειες θα τις βιώ- νουμε το λιγότερο έως το 2060- στο πέρασμά τους τα εθνοκτόνα Μνημόνια. Τούτο φυσικά μπορεί κάποιος και να το χαρακτηρίσει τυχαίο. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και όχι. Όσο καλές προθέσεις, σκέψεις και λογισμούς έχει ο ΥΠ.ΕΘ.Α., όπως και η κυβέρνηση της Ν.Δ. σε σχέση με την διεθνή απομό- νωση της φασιστικής- ιμπερια- λιστικής Τουρκίας του φασίστα Ερντογάν, η οποία θα προέλθει και από την στήριξη των "συμ- μάχων" μας, τούτο θα φανεί στο χειροκρότημα ή αλλέως στην κρί- σιμη ώρα ή την ώρα-μηδέν. Τόσο στην Κύπρο το 1974, όσο και στην κρίση των Ιμίων το 1996, παρ'ότι η Ελλάδα είχε με το μέρος της το Διεθνές Δίκαιο, το γεγονός αυτό δεν στάθηκε από μόνο του ικα- νό να αποτρέψει την έως τώρα κατοχή της Β. Κύπρου από τους Τούρκους, καθώς και το "γκριζά- ρισμα" των Ελληνικών βραχονη- σίδων. Είναι όντως "ωραίες" οι ανακοι- νώσεις της Ε.Ε. -και ενδιαφέ- ρουσες ως προς την "φίλη" μας Βουλγαρία-οι οποίες και καθαρά και χειρουργικά καταδικάζουν την Τουρκία, ωστόσο όταν τα λόγια δεν συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες πράξεις-στην συ- γκεκριμένη περίπτωση από σο- βαρές κυρώσεις-μέτρα τα οποία θα θίξουν ουσιαστικά την Τουρ- κία- ναι μεν είναι κάτι, αλλά δεν είναι το παν. Ορθώς το ΥΠ.ΕΞ. εξέφρασε την δυσαρέσκειά του προς τον Ο.Η.Ε. για την μεροληπτική στά- ση, της μη ουδετερότητας, υπέρ της Τουρκίας ως προς την παρά- νομη κοινή Α.Ο.Ζ. με την Λιβύη και αναμένεται το νομικό τμήμα του οργανισμού να αποφανθεί ως προς αυτή την συμφωνία. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση φάνηκε και ο ρόλος του Ο.Η.Ε. Κατήγγειλε περίπου ο ΥΠ.ΕΘ.Α. στην συνέντευξή του την πολι- τική των ίσων αποστάσεων την οποία κρατά η "λυκοσυμμαχία" του ΝΑΤΟ και ορθώς έπραξε. Όταν πραγματικά διαθέτεις τέ- τοιους "συμμάχους" οι οποίοι με την στάση τους εμμέσως πλην σαφώς δεν "φρενάρουν" την επι- θετική φασιστική-ιμπεριαλιστική Τουρκία του φασίστα Ερντογάν, είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον δεν μπορείς να τους εμπιστευ- τείς όλους. Την ώρα-μηδέν και πάλι θα αποδειχθεί ποιοι είναι εκείνοι τους οποίους άξιζε να εμπιστευτείς. Το "σφράγισμα" των Ελληνικών συνόρων στον Έβρο μπορεί να άργησε χαρακτηριστικά,αλλά το ευχάριστο είναι ότι έγινε. Καλύτερα αργά παρά αργό- τερα. Επιμένουμε ωστόσο ότι η χώρα θα έπρεπε να λάβει μέτρα-οικονομικά και διπλω- ματικά- με στόχο την ίδια την Τουρκία. Μετά την απέλαση του Λίβυου πρέσβη, γεγονός το οποίο όντως ενόχλησε τον φασί- στα-ιμπεριαλιστή Ερντογάν, θα έπρεπε χωρίς να φοβηθεί η Ελλά- δα αντίστοιχες ενέργειες από την άλλη πλευρά, να προβεί και στην απέλαση του Τούρκου προξένου ή πρέσβεως. Οι τουρκικές νταλί- κες οδεύοντας προς την Ευρώπη διασχίζουν ανέτως την Εγνατία οδό και όντως είναι στοιχείο αρ- χαίας ιλαροτραγωδίας, σύσσωμη η φασιστική-ιμπεριαλιστική κυ- βέρνηση της Τουρκίας να απει- λεί και να παραβιάζει συνεχώς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και εμείς να συμπεριφερόμεθα ως όλα να βαίνουν καλώς. Φυσι- κά και η απώλεια των Τούρκων τουριστών δεν θα αποτελούσε καίριο πλήγμα στον τουρισμό της χώρας. Τέτοιου είδους κινή- σεις και μέτρα από την πλευρά της Ελληνικής κυβερνήσεως δεν θα την χαρακτήριζαν ούτε ως πανικόβλητη, ούτε ως αδύναμη. Αντιθέτως θα έστελνε ηχηρά μη- νύματα προς την άλλη πλευρά ότι δεν είναι δυνατόν να συνυ- πάρχουν ταυτοχρόνως οι πολιτι- κές της καλής γειτονίας και των συνεχών παραβιάσεων και απει- λών τόσο στον εναέριο χώρο, όσο και στο Αιγαίο κυριαρχικών δι- καιωμάτων της Ελλάδας, πόσο μάλλον μετά την άμεση παραβί- αση της Κυπριακής Α.Ο.Ζ. και την επικείμενη-ενδεχόμενη της Ελληνικής Α.Ο.Ζ. "[....] Η ορδή των Αιώνων πέρασε από κει!" (Σαιν-Τζων Περς "Χρο- νικό" Εκδόσεις "Bibliotheque" 2018, σελ. 30)

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12-12-2019


Eάν το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του θέλει και μπορεί να διατηρήσει έστω τα προσχήματα και να νοηματοδοτήσει ουσιαστικά το εθνικό του περιεχόμενο, πρέ- πει αμέσως και απροσχηματί- στως να απομονώσει και να απο- βάλλει από τον οργανισμό του, όλες εκείνες τις "φωνές" οι οποί- ες τελευταία όλο και περισσότερο ευκρινώς ακούγονται να ομιλούν καθαρώς για συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου του Αιγαί- ου,ομού με τους Τούρκους. Μία τέτοια άποψη ισοδυναμεί με άνευ προηγουμένου εκχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και είναι σίγουρο ως προς τον χώρο στον οποίο στο μέλλον η Ελληνική Ιστορία θα κα- τατάξει αυτές τις "φωνές". Η επιμονή της Ελλάδας στην επί- κληση των κανόνων του διεθνούς Δικαίου, τους οποίους ανερυ- θρίαστα η Τουρκία καταπατά, όσο κι αν υποδηλώνει την προ- σήλωση της χώρας σε αυτούς, είναι δεδομένο ότι ο φασίστας- ιμπεριαλιστής Ερντογάν έχει βρει τους τρόπους -στην σημερινή δι- εθνή συγκυρία- διπλωματικούς και πρακτικούς να παραμένει, επί του παρόντος, "νόμιμος" παί- κτης τρομοκράτης στην διεθνή γεωπολιτική σκηνή. ΄Εναντι της άμεσης εθνικής απειλής η Ελλά- δα έως τώρα δεν έχει λάβει μέ- τρα σε πρακτικό επίπεδο- πλην της ενίσχυσης των ενόπλεων δυνάμεων- τέτοια τα οποία να καταδείξουν τόσο στην Τουρκία, όσο και στις "συμμαχίες" στις οποίες μετέχουμε (ΝΑΤΟ,Ε.Ε.), αλλά και στον σύμπαντα κόσμο, ότι οι "τσαμπουκάδες" της φασι- στικής-ιμπεριαλιστικής Τουρκί- ας, αντιμετωπίζονται όπως τους αναλογεί. Δεν είναι μόνον ότι ο φασίστας-ιμπεριαλιστής Ερντο- γάν διοχετεύει κατά το δοκούν με πρόσφυγες και λαθρομετα- νάστες την Ελληνική επικράτεια βάσει οργανωμένου σχεδίου, ούτε ότι άλλοτε καλυμμένα και άλλοτε απροκάλυπτα βοηθά και στηρίζει τον ISIS.Κυρίως είναι ότι αυτός και τα μέλη της κυβέρ- νησης του δεν τυγχάνουν σκλη- ρών και ανάλογων απαντήσεων στις κατ'εξακολούθησιν άκρως προσβλητικές αλλά και υβριστι- κές δηλώσεις τους οι οποίες αφο- ρούν την Ελληνική Ιστορία, την οποία συνειδητώς παραχαράσ- σουν δημιουργώντας ενσυνειδή- τως-προετοιμάζοντας ουσιαστι- κά-επιθετικό και πολεμικό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών, ανεβάζοντας βάσει προγράμμα- τος την ένταση αυτών. Ελάχιστα απέχουμε από το να βιώσουμε μετά την παραβίαση της Κυπρι- ακής ΑΟΖ και την παραβίαση της Ελληνικής από τους Τούρκους, η οποία βεβαίως ακόμη δεν έχει ορισθεί, αν και αμέσως μετά την παράνομη συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης, τούτο θα έπρεπε να συμ- βεί. Στην πρακτική παραβίαση της Ελληνικής Α.Ο.Ζ. από τουρ- κικά γεωτρύπανα, τότε τι μέλλει γενέσθαι; Οι δηλώσεις του αναπληρωτού Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, έρχονται να συμφω- νήσουν με την άποψη την οποία από αυτήν εδώ την στήλη πολ- λάκις εκφράσαμε - περί οργα- νωμένου σχεδίου από την Τουρ- κία προώθησης προσφύγων και λαθρομεταναστών- και ίσως να αποτελούν το προοίμιο μίας επι- τέλους αφύπνισης του πολιτικού συστήματος (εάν σε αυτές προ- σθέσουμε και εκείνες της προέ- δρου του ΚΙ.ΝΑΛ. ως προς τον ελληνοτουρκικό διάλογο καθώς και τις πάγιες εδώ και πολύ και- ρό θέσεις του Κ.Κ.Ε. σε σχέση με την Τουρκία). Επιμένουμε ωστό- σο πως προς την κατεύθυνση αφύπνισης δεν βρίσκεται η πο- λιτική διαλόγου με τον φασίστα- ιμπεριαλιστή Ερντογάν. Τι πάει να πει εμμονή σε έναν άγονο δι- άλογο; Ποιο είναι το νόημα ενός άγονου διαλόγου; Διαλέγεσαι με κάποιον ο οποίος έχει την διάθε- ση να ακούσει και να συμβάλλει στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Προς τι ο εν γνώση αναποτελε- σματικός διάλογος; Προκειμέ- νου άραγε να καταδείξουμε προς όλους ότι εμείς είμαστε πολιτι- σμένοι και διαλεγόμαστε, έστω και αγόνως με τους κατά δήλω- σή τους εχθρούς μας; Κανείς εντός του πολιτικού συστήματος δεν έχει άραγε αντιληφθεί ότι αυτή η εμμονή εκλαμβάνεται (σε ήπια διατύπωση) και ως αδυνα- μία; Εκτός εάν αυτός ο άγονος διάλογος επιβάλλεται από τους γνωστούς δανειστές-δυνάστες των Μνημονίων και εκτελούνται εντολές οι οποίες και δεν συμβα- δίζουν με τα εθνικά μας συμφέ- ροντα. Όντως το επόμενο διάστημα κρίνεται εξόχως δύσκολο και κρίσιμο προκειμένου να προα- σπίσουμε τα εθνικά μας συμφέ- ροντα και σύνορα από την φασι- στική-ιμπεριαλιστική Τουρκία. Σε τούτο το χρονικό διάστημα σύσσωμο το πολιτικό σύστημα θα πρέπει ως μέτωπο να δια- μορφώσει μία ανυποχώρητη και αποφασιστική εθνική στρα- τηγική επιτέλους. Καλείται το πολιτικό σύστημα να επιδείξει σε ελάχιστο χρόνο εκείνη την σο- βαρότητα την οποία δεν διέθε- τε όλο αυτό το διάστημα, όπως άλλωστε απέδειξε και η κρίση των Ιμίων, όπως άλλωστε απο- δεικνύει και η ανεπιτυχής έως τώρα αντιμετώπιση της τουρκι- κής απειλής, καθώς τούτη δεν προέκυψε αιφνιδίως, αλλά βάση σχεδίου. Οι ευχές περί πτώσεως του Ερντογάν και οι ευκαιριακές συμμαχίες ούτε ήταν, ούτε απο- τελούν λύση. Ίσως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία επιβίωσης την οποία έχει το πολιτικό σύ- στημα: Η επιτυχής προάσπιση των εθνικών συνόρων, διότι σύ- νορα υπάρχουν! "Θερίζοντας ύπνο στις ημέρες μας μη λησμόνει την εγρήγορση. Δεν υφίσταται πλάστιγγα. 13-7-1984" (Νίκος Καρούζος "Οι- δίπους τυραννούμενος και άλλα ποιήματα" Εκδόσεις "Ίκαρος" 2014, σελ. 258)

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 5-12-2019


Tο πολιτικό σύστημα στο σύνολό του ως προς την εθνική απειλή που ακούει στο όνομα Τουρ- κία, θεωρούμε ότι από το 1974 έως σήμερα δεν προάσπισε τα εθνικά συμφέροντα αρκούντως, όπως τούτο αποδεικνύεται πε- ρίτρανα τα τελευταία έτη. Εξαι- ρέσεις φυσικά υπάρχουν, όπως η προσωρινή έξοδος της χώρας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1974, μετά την εισβολή και την κατοχή της Β. Κύπρου από την Τουρκία και το περίφη- μο "Βυθίσατε το Χόρα". Η σύναψη Μνημονίου ως προς την δημιουργία Α.Ο.Ζ. μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, επιβε- βαιώνει την λανθασμένη εξω- τερική πολιτική των έως τώρα κυβερνήσεων, η οποία όπως κατ' επανάληψιν έχουμε διατυ- πώσει διακατέχεται από φοβικά σύνδρομα έναντι της γείτονος χώρας. Η συνεχής επίκληση της μονί- μου παραβιάσεως των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία, στην οποία κατ' εξο- χήν η Ελλάδα καταφεύγει-από την εποχή των Ιμίων ακόμη- ούτε απέδωσε, ούτε πρόκειται να αποδώσει. Αρχικά διότι η Τουρκία με τις συμμαχίες της- πρόσφατες και παλαιές- όπως καταδεικνύει και η συμπεριφο- ρά της, προφανώς έχει βρει τον τρόπο να δημιουργεί τετελεσμέ- νο θεσμό την παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς να αντιμετωπίζει ιδιαί- τερο πρόβλημα από κανέναν (Η.Π.Α., ΝΑΤΟ). Οι ανακοι- νώσεις της συμμαχίας της Ε.Ε. στην οποία ανήκουμε, εκ των πραγμάτων αποδεικνύονται ότι κυρίως αφορούν το "θεαθήναι" και ουσιαστικά δεν δημιουρ- γούν κανένα πρόβλημα στην φασιστική και ιμπεριαλιστική Τουρκία του Ερντογάν, στην πο- λιτική της συνεχούς και μονίμου παραβιάσεως της εθνικής μας κυριαρχίας και της απειλής των εθνικών μας συμφερόντων. Ούτε φυσικά η πολιτική της οι- κοδομήσεως κλίματος εμπιστο- σύνης μεταξύ των δύο χωρών, την οποία με παράλογη εμμονή ακολουθεί η Ελλάδα απέδωσε και ούτε θα αποδώσει, καθώς η άλλη πλευρά πάρα πολλές φο- ρές απέδειξε ότι δεν είναι άξια εμπιστοσύνης. Τα τραγικά απο- τελέσματα της επίσκεψης του Ερντογάν στην Ελλάδα επί κυ- βερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, έως σήμερα εξακολουθούν να υφίστανται και την ίδια τύχη θα έχουν και οι όποιες συναντήσεις του νυν πρωθυπουργού με τον φασίστα- ιμπεριαλιστή και αρωγό του ISIS Ερντογάν. Επιπροσθέτως σε δεινή θέση θα βρεθεί η Ελλάδα στην περίπτω- ση θερμού ή πολεμικού επει- σοδίου με την Τουρκία, καθώς αυτή είναι εκείνη η οποία βάσει οργανωμένου σχεδίου διοχετεύ- ει με πρόσφυγες και λαθρομε- τανάστες εδώ και έτη την χώρα μας, την στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα δεν είχε και δεν έχει σοβαρό πρόγραμμα αντιμετώ- πισης του συγκεκριμένου προ- βλήματος. Επίσης ως προς τις συνέπειες τις οποίες αυτό προ- καλεί στην Ελλάδα-κοινωνικές, ανθρωπιστικές και οικονομικές- ακέραια και εις όλον την ευθύνη φέρει η Ε.Ε., καθώς εσκεμμένα έχει κλείσει τα σύνορά της και τους έχει "παρκάρει" όλους εδώ, στην ένεκα Μνημονίων αποικία της. Η απέλαση του Λίβυου πρέσβη, εάν πραγματοποιηθεί, ναι μεν είναι προς την σωστή κατεύθυν- ση, ωστόσο παραμένει απελπι- στικά "λίγη". Πραγματικά εάν η Αθήνα διαθέτει το πολιτικό και εθνικό σθένος, θα πρέπει κυρίως να προβεί σε απέλαση είτε του Τούρκου πρέσβη, είτε του Τούρκου προξένου, είτε και των δύο. Τούτο δε θα έπρεπε να συμβεί από την στιγμή κατά την οποία η Τουρκία παραβίασε και συνεχίζει να το πράττει την Κυ- πριακή ΑΟΖ. Πόσο μάλλον αυτή την στιγμή κατά την οποία με την ανύπαρκτη ΑΟΖ την οποία κατασκεύασε με την Λιβύη εξα- φανίζει τα Ελληνικά νησιά από τον χάρτη. Η Ελλάδα "πληρώνει" το μέγα πολιτικό και εθνικό της λάθος, να είναι η μόνη χώρα στον κό- σμο, η οποία δεν έχει δημιουρ- γήσει δική της ΑΟΖ, ενώ φυσικά είχε και έχει το νόμιμο δικαίω- μα να το πράξει. Δεν το έπρα- ξε ωστόσο και τούτο το φοβικό της σύνδρομο εκμεταλλεύεται μεγαλοπρεπώς και αυτάρεσκα η φασιστική-ιμπεριαλιστική Τουρκία. Είναι καιρός- εάν δεν είναι ήδη αργά- η Ελλάδα να απαλλα- γεί από την λογική η οποία έως τώρα διέπει την εξωτερική της πολιτική στη σχέση της με την Τουρκία, καθώς ούτε η εμμονι- κή της προσήλωση στους κανό- νες του Διεθνούς Δικαίου δεν απέδωσε, ούτε η πολιτική της οικοδόμησης κλίματος εμπιστο- σύνης υπάρχει- εξ αρχής άλλω- στε δεν υπήρχε- περίπτωση να αποδώσει. Σε διαφορετική πε- ρίπτωση το πολιτικό σύστημα θα φέρει την ευθύνη της δημι- ουργίας μίας "κοιμωμένης" Ελ- λάδας έναντι στον εθνικό κίνδυ- νο και απειλή που είναι μόνο η Τουρκία. "187. Η πράξη όταν έχει νόημα για τους ζωντανούς έχει αξία μόνον για τους πεθαμένους ' αποτελειώνεται μόνο μέσα στις συνειδήσεις που την κληρονο- μούν και θέτουν ερωτήματα" (Rene Char "....Το δέντρο είναι που βλέπει" Εκδόσεις "Αρμός' 2005, σελ. 89)