Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 26-9-2019


Eάν το θέρος αποτελεί την
κατεξοχήν εποχή της χα-
λάρωσης, της ξεκούρα-
σης και της ένεκα των
αδειών μεγαλύτερης ελευθερίας
ως προς την διαχείριση του χρό-
νου, το φθινόπωρο είναι η εποχή
της συγκέντρωσης του νου, της
δημιουργίας στόχων και κυρίως
αποτελεί την επαναφορά των
περισσοτέρων στην καθημερινό-
τητα, στην ρουτίνα και πολλούς
τους επαναθέτει στο μαγκανο-
πήγαδο της επιβίωσης, από το
οποίο ενδέχεται ούτε το θέρος
να κατάφερε να τους απαλλάξει
έστω και προσωρινώς. Εντός της
σχετικότητας των πάντων, το
φθινόπωρο φαίνεται ότι σημα-
τοδοτεί μία εκ νέου αρχή, ασχέ-
τως εάν αυτή είναι όντως νέα ή
αποτελεί μία βαρετή επανάλη-
ψη, μία αφετηρία ενός δρόμου
ο οποίος τερματίζεται και πάλι
με την έλευση του θέρους. Φα-
ντάζει αέναος αυτός ο κύκλος
εντός της φθοράς του χρόνου και
μπορεί να είναι όντως αέναος,
καθώς αφορήτως επαναλαμβά-
νονται τα ίδια και τα ίδια και η
έκπληξη, η διαφορά, η επανά-
σταση των πραγμάτων συμβαί-
νουν σπανίως και φυσικά εάν
δεν είναι προς μία ευχάριστη
κατεύθυνση η οποία αντί να
προσθέτει αφαιρεί, τότε και τις
απευχόμαστε και δεν τις επιθυ-
μούμε. Αντιθέτως επιδιώκουμε
να παραμένουν τα πράγματα ως
έχουν, επαναπαυόμενοι σε ό,τι
και όπως μας βολεύει, ευχόμενοι
τίποτα να μην διαταράξει τον κύ-
κλο της φθοράς και του καθημε-
ρινού θανάτου, τον οποίο δικαί-
ως ή αδίκως τον εκλαμβάνουμε
ως κύκλο ζωής, χωρίς φυσικά και
ουδείς να μπορεί να αποκλείσει
και αυτό το γεγονός.
Το χτύπημα της κάρτας στην
εργασία, η επαναλειτουργία
των σχολείων, οι "αποδράσεις"
των σκ, όλα δρομολογούν την
επαναφορά στην τάξη, στην
οργάνωση, στο πνεύμα του κα-
θημερινού δούναι και λαβείν,
σε όλο αυτό το τόσο μα τόσο κα-
νονικό αλλησβερίσι των κοινω-
νικών σχέσεων. Το φθινόπωρο
όλοι είμαστε στη θέση μας, το
σύστημα συνεχίζει να δουλεύει
έχοντας ξεκουράσει και λαδώσει
τα γρανάζια του, άρα παρουσι-
άζεται φρέσκο, παρότι συνεχώς
βυθίζεται ένεκα της φθοροποιού
επαναλήψεως στο νομοτελειακό
του τέλος.
Ο κύκλος φαίνεται να ξεκινά
από την αρχή, ενώ ενδέχεται να
είναι κύκλος ο οποίος σπειρο-
ειδώς αναπτύσσεται και τούτο
μπορεί να μας "παραμυθιάζει"
ότι κάτι καινούργιο έρχεται και
συμβαίνει, ενώ όλα είναι τόσο
παμπάλαια σαπισμένα και ρε-
τουσαρισμένα. Δημιουργεί
ευσεβείς πόθους, φιλοδοξίες,
κίνητρα, στόχους, αλαζονεία,
προγράμματα, μεγαλεπήβολα
σχέδια και ξανά πάλι τα ίδια από
την αρχή(;).
Όλα φαίνονται να προχωράνε
τακτοποιημένα, σε τάξη, προ-
διαγεγραμμένα, καθορισμένα,
προετοιμασμένα και ωστόσο
τόσο αναλλοίωτα ίδια εντός του
ιδίου κύκλου τον οποίο αγαπά-
με, τον θέλουμε, δεν επιθυμού-
με να βγούμε έξω από αυτόν,
διότι μας προσφέρει ασφάλεια,
τον γνωρίζουμε, ξέρουμε τα πά-
ντα γι' αυτόν, είναι δικός μας,
είναι ο οικείος κύκλος μας, εντός
του οποίου μάθαμε και μας έμα-
θαν να λειτουργούμε, διότι έτσι
βαίνουν τα πράγματα κανονικά
εντός ορίων, όπου τίποτα δεν
κινδυνεύει, όπου όλα φαίνονται
να κινούνται με μεγάλες τα-
χύτητες, ενώ όλα παραμένουν
ασάλευτα νεκρά εντός της φθο-
ροποιού επαναλήψεως. Ο ατε-
λεύτητος τούτος κύκλος έρχεται,
φεύγει και επανέρχεται. Επί της
ουσίας ο κύκλος παραμένει εκεί
που πάντα ήταν και εμείς κινού-
μαστε εντός του χαρούμενοι,
σίγουροι, ευγνώμονες διότι σε
κάθε άλλη περίπτωση καθιστά-
μεθα αχάριστοι και αγνώμονες.
Τούτη η σταθερότητα του κύκλου
είναι το ζητούμενο, ο κύκλος να
παραμένει ως έχει, να μας περι-
βάλλει ως περιθάλπουσα μήτρα,
διότι εκτός κύκλου χανόμαστε,
εκεί επικρατεί χάος, μας είναι
άγνωστος ο χώρος και το άγνω-
στο δεν παρέχει ουδεμία βεβαι-
ότητα. Ο κύκλος μας ασφαλίζει,
λειτουργεί ως προστατευτικός
φλοιός εντός του οποίου μπο-
ρούμε, ξέρουμε και θέλουμε να
επαναλαμβανόμαστε, εντός του
κύκλου ξέρουμε και που πατάμε
και που βρισκόμαστε κι τούτο εί-
ναι το μέγα ζητούμενο, να ξέρεις
που πατάς και που βρίσκεσαι.
Το θέμα είναι να μην βρεθείς σε
άγνωστα και άβατα μονοπάτια,
το θέμα είναι να μην ανοίξεις εσύ
νέους δρόμους, αλλά να μένεις
στον κύκλο όπου τα πάντα και
οι πάντες κινούνται στους ίδιους
δρόμους, επαναλαμβάνουν γνω-
στές και οικείες διαδρομές και
όπου τα πράγματα παραμένουν
σταθερά τα ίδια εξόχως επανα-
λαμβανόμενα. Εντός αυτού του
κύκλου απρόσμενα κάποια στιγ-
μή, ιδιαιτέρως αναπαυόμενοι
και ανυποψίαστοι τελειώνου-
με.....
"[....]Κάτι αθόρυβο εν σιγή και
αληθεία ιερουργείται. Φανερώ-
νεται κεκρυμμένως. Λέγεται
αφώνως. Προσφέρεται δωρεάν
ως χάρι ζωής και μεταμορφωτι-
κή δύναμι[....] το αόρατο γίνε-
ται φανερό και παρόν με χίλιους
τρόπους. Οράται αοράτως, το-
πάζεται ατόπως και πληθύνεται
ενικώς[....]" (Αρχιμανδρίτου
Βασιλείου Προηγουμένου Ιεράς
Μονής Ιβήρων " Θεολογικό σχό-
λιο στις τοιχογραφίες της Ι. Μ.
Σταυρονικήτα" Έκδοση "Ι. Μ.
Ιβήρων" 2004 σελ. 44-45)

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 19-9-2019

Στην Ισλανδία μία ομά-
δα Ασιατών τουριστών
επισκέπτεται το φαράγ-
γι Έλντγκια, διάσημο
παγκοσμίως καθώς δημιουργή-
θηκε από τις εκρήξεις των εκεί
ηφαιστείων. Στην επιστροφή δι-
απιστώνεται ότι μία τουρίστρια
απουσιάζει. Ο αρχηγός της ομά-
δας ειδοποιεί την αστυνομία,
δίνει την περιγραφή της και
ξεκινά η αναζήτησή της από πε-
νήντα ανθρώπους με στόχο τον
εντοπισμό της. Ταυτοχρόνως η
είδηση αναπαράγεται διαδυκτι-
ακά και στα ΜΜΕ. Κατά την δι-
άρκεια των ερευνών μία από τις
τουρίστριες, η οποία συμμετείχε
στις έρευνες, διαπιστώνει ότι η
αναζήτηση αφορά την ίδια και
ενημερώνει την αστυνομία. Η
αναστάτωση λαμβάνει τέλος. Η
εν λόγω τουρίστρια είχε αλλάξει
ρούχα κατά την διαδρομή στο
φαράγγι και όταν επέστρεψαν
δεν αντιλήφθηκε ότι η αναζήτη-
ση αφορούσε την ίδια. Κανείς
δεν την αναγνώρισε και η ίδια
συμμετείχε ενεργώς στην ανα-
ζήτηση η οποία αφορούσε τον
εντοπισμό του χαμένου της εαυ-
τού. ( Πηγή: Gazzetta.gr)
Το να συμμετάσχεις στην αναζή-
τηση του χαμένου σου εαυτού,
αγνοώντας ότι αυτόν ψάχνεις,
αποτελεί κορυφαία είδηση ή
τουλάχιστον αυτό φαίνεται σε
πρώτη ανάγνωση. Αυτό καθαυ-
τό το γεγονός μπορεί να φαί-
νεται ασυνήθιστο, απίστευτο ή
ακόμη και παράλογο, ωστόσο
είναι πολύ πιθανόν ούτε τόσο
παράλογο να είναι, ούτε τόσο
ασυνήθιστο. Ασυνειδήτως και
υποσυνειδήτως ενδέχεται πολ-
λές φορές εν αγνοία μας- και εν
γνώση μας ίσως κάποιες φορές-
να συμμετάσχουμε σε έρευνες
προκειμένου να εντοπίσουμε
έναν χαμένο εαυτό, τον οποίο
φυσικά και δεν πιστεύουμε ότι
είναι ο δικός μας, θεωρώντας
ότι αφορά άλλο πρόσωπο, ενώ
αυτό το άλλο πρόσωπο είμα-
στε εμείς και τούτο το γεγονός
μπορεί στο τέλος να το αντιλη-
φθούμε- όπως συνέβη με την
τουρίστρια-, άλλες πάλι φορές
ενδέχεται να συνεχίζουμε τις
έρευνες πιστεύοντας ότι άλλον
αναζητούμε.
Πολλές φορές ασχολούμαστε και
ερευνούμε τους άλλους (φίλους,
άγνωστους, συγγενείς, συνερ-
γάτες), τον τρόπο με τον οποίο
σκέφτονται, τα πρότυπά τους,
τον τρόπο ζωής τους, από που
έρχονται και που πάνε, τις συν-
θήκες ζωής τους, τους στόχους
και τα ενδιαφέροντά τους, τις
αξίες και τα ιδανικά τους.
Αυτή η αναζήτηση και η έρευνα
του άλλου, γίνεται επί της ουσί-
ας με βάση τα δικά μας κριτήρια
και κλίμακες αξιολόγησης. Τις
περισσότερες φορές προσπα-
θούμε να ερμηνεύσουμε τους άλ-
λους τους οποίους αναζητούμε
και ψάχνουμε καθοδηγούμενοι
από τον δικό μας τρόπο ζωής,
τα δικά μας πρότυπα, τρόπο
σκέψης και συμπεριφοράς και
εκεί σε αυτό το σημείο αποτυγ-
χάνουμε να εντοπίσουμε εκείνο
το οποίο χάθηκε, καθώς τούτη η
αναζήτηση και το ψάξιμο αφορά
τον δικό μας κόσμο και εαυτό
και όχι πραγματικά τον άλλον.
Η αναζήτηση τούτη, εφόσον δεν
κατανοούμε ότι μέσω του άλλου
εμάς προσπαθούμε να ανιχνεύ-
σουμε και να βρούμε, ενδέχεται
να καταστεί ατέρμονη, ατελέ-
σφορη, κουραστική και αναπο-
τελεσματική. Μία αναζήτηση η
οποία εν τέλει ποτέ μπορεί να
μην τερματιστεί, καθώς από τον
έναν αναζητούμενο τον οποίο
δεν βρίσκουμε ποτέ, οδηγούμε-
θα σε άλλη αναζήτηση και ξανά
σε νέα αναζήτηση κ.ο.κ Εάν συ-
νειδητοποιήσουμε ότι μέσω της
αναζήτησης του άλλου αναζη-
τούμε σπέρματα και κομμάτια
του δικού μας χαμένου εαυτού,
τότε όταν και όπου τα συναντή-
σουμε, τα βρούμε και τα εντοπί-
σουμε, εκεί και σταματάμε. Η
αναζήτηση τερματίζεται προσω-
ρινώς ή και τελεσιδίκως ενίοτε.
Ο υποκειμενικός παράγοντας
είναι καθοριστικός σε κάθε ανα-
ζήτηση, όπως και η αναγνώριση
εκ μέρους ημών των κομματιών
εκείνων τα οποία συνθέτουν και
δημιουργούν τον δικό μας εαυτό
εντός της αναζήτησης του άλ-
λου, τον οποίο υπάρχει σοβα-
ρό ενδεχόμενο και ποτέ να μην
τον βρούμε ως τέλεια και πλήρη
αναγνώρισή του. Σε μία τέτοια
περίπτωση η αναζήτηση μπορεί
και να καταστεί ένας ατέρμων
μάταιος σκοπός άνευ περιεχο-
μένου και ουσίας.
"ΧΑΡΜΟΣΥΝΟ ΛΑΒΔΑΝΟ
[....] τρελόσωστος [....]
Όταν ξεμέθαγα τις αλκοολικές
βελόνες απ' τα τρυπήματα
η ψυχανάλυση του άγιου μαδού-
σε τη λάμψη του καθρέπτη[....]
κι αποπλέει το σώμα σου[....]
στα θηλυκά ερείπια του Ηρώδει-
ου[....]" ( Νίκος Καρούζος "Τα
ποιήματα Β 1979-1991" Β έκδοση
"Ίκαρος" 2001 σελ. 303)

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12-9-2019


Φυσικά, ακόμη και
μετά τις δηλώσεις
του πρωθυπουργού
στην Δ.Ε.Θ., είναι
πολύ νωρίς προκειμένου να
κριθεί και πολύ περισσότερο να
αποτιμηθεί η ελαχίστων ημερών
άσκηση της εξουσίας από την
Ν.Δ. Ωστόσο επί των φαινομέ-
νων, μία πρώτη ιχνηλάτηση της
πολιτικής της μπορεί να γίνει,
με την βεβαιότητα ότι όσο πα-
ρέρχεται ο χρόνος, τόσο τα συ-
μπεράσματα από την υλοποίηση
της πολιτικής της, θα καθίστα-
ται ασφαλέστερα. Επί του πα-
ρόντος η μείωση των έμμεσων
και άμεσων φόρων σε φυσικά
πρόσωπα και σε επιχειρήσεις,
με βάση την οικονομική θεω-
ρία, αναμένεται να αυξήσει το
πραγματικό εισόδημα- το οποίο
η πολιτική των Μνημονίων έχει
καταβυθίσει- και τούτο να οδη-
γήσει σε αύξηση της κατανάλω-
σης, όπως άλλωστε θεωρητικά
στην ίδια κατεύθυνση οδηγεί και
η μείωση του ΕΝΦΙΑ.
Ωστόσο αυτά τα μέτρα δεν είναι
εκείνα τα οποία θα προσελκύ-
σουν τις μεγάλες επενδύσεις,
ούτε είναι αυτά τα οποία θα
επιφέρουν την ανάπτυξη και
κατ' επέκταση να μειώσουν ση-
μαντικά την μεγάλη ανεργία και
φυσικά δεν αποτελούν κίνητρο
για την επιστροφή των νέων επι-
στημόνων- και όχι μόνο- οι οποί-
οι "διέφυγαν" στο εξωτερικό ως
οικονομικοί μετανάστες. Η επι-
τροπεία της οικονομίας ασκεί-
ται φυσικά από τους δανειστές-
δυνάστες και εξυπακούεται ότι
δεν υπάρχει εθνικά ανεξάρτητη
οικονομική πολιτική.
Σε καμία περίπτωση δεν ζητάς
να σου δανείσουν ό,τι σου ανή-
κει, απλά απαιτείς να σου το
επιστρέψουν, μη αποδεχόμενος
την ιταμή απάντηση του Βρετα-
νικού μουσείου. Ο πρωθυπουρ-
γός επίσης συνεχίζει την πολιτι-
κή του προκατόχου του και της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έναντι της
τουρκικής απειλής και σχεδι-
ασμένης επιθετικής πολιτικής
της Τουρκίας επί των εθνικών
μας συμφερόντων στο Αιγαίο
και στην Κύπρο. Αναμένεται
σύντομα η συνάντηση του με
τον Τούρκο πρόεδρο, την στιγ-
μή κατά την οποία αυτός έχει
εμφανιστεί δημοσίως και επι-
σήμως να ομιλεί με φόντο χάρ-
τη ο οποίος απεικόνιζε σχεδόν
ολόκληρο το Αιγαίο και τα νησιά
μας να ανήκουν στην Τουρκία.
Η εξωτερική μας πολιτική σε
σχέση με την γείτονα χώρα, θε-
ωρούμε ότι πρέπει να εκπορεύ-
εται με βάση το γεγονός ότι τού-
τη εμπράκτως έχει αποδείξει
την βούλησή της να διεκδικήσει
και να κατακτήσει εθνικά εδά-
φη μας. Τούτο πρέπει να είναι
το κύριο κριτήριο από το οποίο
πρέπει να καθορίζεται η εξωτε-
ρική πολιτική της Ελλάδας ένα-
ντι της Τουρκίας.
Η αντιπολίτευση μπορούμε να
πούμε ότι όλο αυτό το μετεκλο-
γικό διάστημα χαρακτηρίζεται
από μία προσαρμογή, η οποία
δεν έχει ακόμη συντελεστεί απο-
λύτως και ως εκ τούτου παράγει
μία αμηχανία και απουσιάζουν
τα έντονα αντανακλαστικά. Ίσως
τούτο είναι φυσικό επί του πα-
ρόντος, καθώς οι νικητές και οι
ηττημένοι των πρόσφατων εκλο-
γών, τελούν υπό το καθεστώς
του αποτελέσματος το οποίο και
εισέπραξαν. Ο αέρας της νίκης
στην Ν.Δ. είναι ορατός, υπαρ-
κτός και φυσιολογικός. Αντιθέ-
τως η ήττα είναι πάντα μία ήττα
και συνοδεύεται από προβλη-
ματισμό, αναλύσεις, αυτοσυ-
γκέντρωση και αυτοκριτική και
τούτο αφορά τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ
όσο και το ΚΙΝΑΛ. Προφανώς σε
τούτα τα κόμματα αναμένονται
διαδικασίες ανασυγκρότησης
και ανασύνθεσης, τα αποτελέ-
σματα των οποίων διαδικασιών
και αυτά θα γίνονται περισσό-
τερο ορατά και σαφέστερα όσο ο
χρόνος θα προχωράει.
Οι πολίτες οι οποίοι ψήφισαν-
και όχι εκείνο το μεγάλο ποσο-
στό αυτών οι οποίοι απείχαν-
την Ν.Δ. αναμένουν κυρίως από
αυτήν να μεταβάλλει και να βελ-
τιώσει το ασφυκτικό οικονομικό
περιβάλλον εντός του οποίου ο
Ελληνικός Λαός ζει και επιβιώνει
εδώ και περίπου μία δεκαετία.
Η ελπίδα φυσικά πάντα αποτε-
λεί κίνητρο για δράση, όπως άλ-
λωστε και το δικαίωμα στο όνει-
ρο παραμένει ανέκπτωτο. Τα
διλήμματα εφικτό ή ανέφικτο,
ρεαλισμός ή ουτοπία, κίνηση ή
αδράνεια απαντώνται πάντοτε
και ευτυχώς τόσο στην ζωή, στην
κοινωνία και στην πολιτική μόνο
εκ του αποτελέσματος.
"[....] Η πολιτική είναι στοχάσι-
μη ως υπέρβαση τόσο σε σχέση
με το κράτος όσο και σε σχέση
με την κοινωνία των πολιτών,
ακόμη κι αν ο χαρακτήρας τους
είναι καλός ή εξαίρετος[....]"
(Alain Badiou "Η πολιτική και η
λογική του συμβάντος" Εκδόσεις
"Πατάκη" 2008, σελ. 22)

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 5-9-2019


Eκανα πολλές εισηγήσεις
όλα αυτά τα έτη σε σεμι-
νάρια, ημερίδες και σε
ΙΕΚ (δημόσια και ιδιω-
τικά) οι οποίες αφορούσαν ένα
σημαντικό, πρωταρχικό, ουσια-
στικό και πάντα επίκαιρο θέμα
σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό,
εργασιακό, φιλικό, προσωπικό),
συγκεκριμένα την επικοινωνία.
Ένεκα του ότι το ακροατήριο
ήταν κατεξοχήν επιχειρηματίες,
στελέχη επιχειρήσεων, φοιτη-
τές και σπουδαστές μελλοντικά
στελέχη στον ιδιωτικό τομέα,
αναγκαστικά ο προσανατολι-
σμός των εισηγήσεων αφορού-
σε κυρίως την επικοινωνία στο
εργασιακό περιβάλλον. Η επι-
κοινωνία ωστόσο σε κάθε χώρο
και σε κάθε επίπεδο είναι μία,
οι βασικές της αρχές δηλαδή δεν
διαφοροποιούνται, απλώς προ-
σαρμόζονται ως προς τον τρόπο,
δηλαδή η άνεση στην επικοινω-
νία υποτίθεται είναι άλλη στην
οικογένεια και άλλη στον εργα-
σιακό χώρο. Ωστόσο ένεκα του
γεγονότος ότι όλα είναι σχετικά
και τίποτα απόλυτο, προκειμέ-
νου να υπάρχει άνεση και ελευ-
θερία έκφρασης σε κάθε σχέση,
απαραίτητη προυπόθεση είναι
να υπάρχει πρώτα η επικοινω-
νία, διότι εάν αυτή δεν υφίστα-
ται και η άνεση και η ελευθερία
στην έκφραση λόγων και έργων
μένει μετέωρη να αιωρείται στο
κενό, ενώ εμείς θεωρούμε ότι
επικοινωνούμε. Ακόμη περισσό-
τερο η επικοινωνία, εφόσον έχει
κατακτηθεί, είναι δυνατόν να
κυριαρχεί μέσα σε ένα βλέμμα,
σε μία λέξη, σε μία πράξη, τελι-
κά δηλαδή η σε υψηλό επίπεδο
επικοινωνία λειτουργεί με αυτό-
ματο πιλότο άνευ τεχνοκρατικών
επισημάνσεων.
Η επικοινωνία είναι η στέρεη
βάση επί της οποίας μπορεί να
οικοδομηθεί ένα επιτυχημένο
εργασιακό περιβάλλον, να δο-
μηθούν συνεχή θετικά αποτε-
λέσματα, να δημιουργήσει ένα
αρμονικό οικογενειακό περιβάλ-
λον,να κάνει μία επαγγελματική
ομάδα ικανή ως προς την βελτι-
στοποίηση και φυσικά η απου-
σία της επικοινωνίας οδηγεί σε
αντίθετα αποτελέσματα. Εμπι-
στοσύνη, πίστη στην επίτευξη
υψηλών στόχων, δοκιμασίες,
αντοχές και ανοχές και βασικά
κοινή αγάπη και ενδιαφέρον ως
προς το έργο το οποίο παράγε-
ται, είναι τα πολύ βασικά στοι-
χεία ως προς την κατάκτηση της
αναζητούμενης και απαιτούμε-
νης επικοινωνίας.
Μορφωτικό επίπεδο και παι-
δεία, κοινή αντίληψη και θε-
ώρηση των συμβάντων, συ-
ναντίληψη, ενσυναίσθηση και
αλληλοσυμπλήρωση βοηθούν
στην καλή επικοινωνία μεταξύ
πομπού και δέκτη και το ίδιο
ισχύει όταν οι ρόλοι αντιστρέφο-
νται, καθώς μηνύματα αποστέλ-
λονται εκατέρωθεν και συνεχώς
με πολλούς τρόπους καθημερι-
νώς.
Επισημαίνουμε δε ότι η μακρό-
χρονη συνύπαρξη πομπού και
δέκτη αποτελεί απόδειξη καλής,
επιτυχημένης και αποτελεσμα-
τικής επικοινωνίας, καθώς επί
σειρά ετών αυτή αλλά και αυτοί
έχουν δοκιμαστεί νοητικά, πρα-
κτικά, συναισθηματικά εντός
φορτίσεων, ηρεμίας, εκρήξε-
ων, χαράς και απογοήτευσης σε
δύσκολες αλλά και ευχάριστες
στιγμές. Δύσκολη η επικοινωνία
αλλά όταν επιτυγχάνεται τότε
αποτελεί ασφαλή και αλάνθα-
στο οδηγό ως προς την επίτευξη
πάρα πέρα στόχων, στόχων οι
οποίοι βελτιώνουν τον καθένα
ξεχωριστά αλλά και την ομάδα
ως σύνολο. Τούτο γίνεται αντι-
ληπτό αυτόματα πλέον, χωρίς
να χρειάζεται να εξηγείς τίπο-
τα;, διότι είναι το άλλο επίπεδο
το οποίο το νιώθεις, το ζεις, το
αισθάνεσαι και σου λείπει όταν
απουσιάζει.
Ακραιφνής οπαδός της αμερικά-
νικης σχολής στο management
και σε απόλυτη αντίθεση με την
αγγλοσαξωνική σχολή σε αυτό,
πάντα υποστήριζα και υπερ-
θεμάτιζα την αυτονόητη και
προφανή άποψη, ότι όταν έχει
κατακτηθεί αυτή η επικοινωνία
-σπάνιο γεγονός και γι' αυτό πο-
λύτιμο- είναι πολύ λογικό οι συ-
νεργάτες να συνδιαμορφώνουν
πλάνα και σχέδια ακόμη και
μετά τα μεσάνυχτα, όπου και
όπως επιλέγουν, εφόσον νιώ-
θουν και αισθάνονται αυτή την
ανάγκη. Όταν τελειώνει η εργα-
σία επειδή είσαι άνθρωπος και
όχι αυτόματη μηχανή, κανένα
κουμπί δεν υπάρχει να πατήσεις
προκειμένου να σταματήσεις και
να αισθάνεσαι και να σκέπτε-
σαι. Καθώς παραμένεις εκουσί-
ως, αυτοβούλως σκεπτόμενο ον,
ασπάζεσαι την ανοικτή επικοι-
νωνία επιλεκτικά, δοκιμασμένα
και αποτελεσματικά, βαδίζεις
στα σίγουρα και δεν χρειάζεσαι
περιττούς πειραματισμούς.
"[....] Εάν μία κοινωνική σχέ-
ση είναι ανοικτή ή κλειστή,
μπορεί να προσδιορίζεται πα-
ραδοσιακά, συναισθηματικά ή
έλλογα από την άποψη της επι-
δίωξης μίας απόλυτης αξίας ή
ενός σκοπού[....]" (Max Weber
"Βασικές έννοιες κοινωνιολογί-
ας" Εκδόσεις "Κένταυρος" 1983
σελ. 296)