Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 27-4-2023

Η καλλιέργεια φόβου πρός τους πολίτες κυ- ριαρχεί στην πολιτι- κή αντιπαράθεση των κομμάτων εξουσίας κατά την προεκλογική περίοδο που δια- νύουμε." Ένα μωρό με δυό κε- φάλια και δυό κεραμίδια στο δυό του τα φρύδια...." ή άλλως "Το παιδί του σωλήνα" του Τζίμη Πανούση,ένα "τερατούργημα" τύπου Φρανκενστάιν ανεμίζουν πάνω από τα κεφάλια των πο- λιτών-ψηφοφόρων τα κόμμα- τα της εξουσίας προκειμένου η λιγότερο κακή "τερατογένεση" να αποτρέψει ψήφους πρός την άλλη. Το παιδί του κομματικού σωλήνα που θα προκύψει από τις κάλπες είναι όντως ανύπαρ- κτο,η "τερατογένεση" δηλα- δή,καθώς άλλες είναι οι βουλές των παρηκμαζμένων κομμάτων εξουσίας και άλλες εκείνες των πολιτών,που ίσως να έμαθαν και να γνωρίζουν πλέον πως ο φόβος που συνειδητά σπέρνεται από την εξουσία,θερίζει κατ' εξοχήν υποταγμένους πολίτες. Ο φόβος αποτελεί φύσει,θέσει και εν δυ- νάμει όπλο της εκάστοτε εξου- σίας προκειμένου να καθυποτά- ξει,χαλιναγωγήσει και εν τέλει ελέγξει τους πολίτες.Το κυρίαρχο σύστημα εξ ανέκαθεν έχει εργα- λειοποιήσει ως τακτική του την χρήση του φόβου απέναντι στους πολίτες ούτως ώστε να κατευθύ- νει το θυμικόν και την βούλησή του συνειδητά ή και ασυνείδητα. Πραγματική τερατογένεση απο- τελεί η δημιουργία μίας κυβέρ- νησης που θα στηρίζεται σε μία πλειοψηφία-μειοψηφία,που με τον τρόπο λειτουργίας της- όποια και εάν ήταν- τα τελευ- ταία δέκα και πλέον έτη,θα έχει αποτρέψει ένα σημαντικό τμή- μα των πολιτών να μετέχει της εκλογικής διαδικασίας εκουσί- ως ή να εκφραστεί με άκυρη και λευκή ψήφο στις κάλπες. Εάν τούτο συμβεί - που το απευχό- μαστε- τότε τούτο θα είναι μία αδιαπραγμέτευτη απόδειξη της αποστάσεως που χωρίζει τους πολίτες από τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική στην Ελλάδα τα τελευταία έτη και την ευθύνη φυσικά ως προς αυτό το συμβάν θα την φέρουν τα κόμ- ματα που άσκησαν την εξουσία αυτό το διάστημα. Ωστόσο οι αντικειμενικές κοι- νωνικές και πολιτικές συνθήκες που σήμερα κυριαρχούν στην Ελλάδα,αποτελούν μία ιδανική ευκαιρία προκειμένου οι πολίτες να στείλουν ένα μήνυμα ενότη- τος προς όλες εκείνες τις πολιτι- κές δυνάμεις που εκφράζουν δι- αφορετικές πολιτικές θέσεις από εκείνες που κυριαρχούν στα τρία κόμματα που άσκησαν την εξου- σία έως σήμερα. Μπορούν οι πο- λίτες διά της ψήφου των να δη- μιουργήσουν τις συνθήκες ενός μεγάλου αντιπάλου δέους,που σε ενωτική βάση θα αποτελέσει την αφετηρία αλλαγής πορείας του πολιτικού συστήματος,σε κατεύθυνση ενίσχυσης της Δη- μοκρατίας,Αναγέννησης της οι- κονομίας και της κοινωνίας,της εθνικής ανεξαρτησίας και της πραγματικής λαικής κυριαρχί- ας. Σε παρόμοιες περιπτώσεις κοινωνικής αποσύνθεσης και πολιτικής παρακμής,όπως και η Ιστορία διδάσκει,βρίσκουν έδαφος ανάπτυξης και δυνάμεις που κυοφορούν "το αυγό του φι- διού". Ο κίνδυνος τούτος είναι πραγματικός και επί της ουσί- ας λειτουργεί υποστηρικτικώς του κυρίαρχου συστήματος σε πορεία αντιλαική και αντιδημο- κρατική. Πέραν των κομμάτων εξουσίας που δημιούργησαν αυ- τές τις συνθήκες,η απουσία του υποκειμενικού παράγοντα,της πολιτικής δημοκρατικής πρωτο- πορίας δηλαδή,που θα μπορού- σε να εκφράσει συνολικά την δυ- σαρέσκεια και την αγανάκτηση των πολιτών,ανασυνθέτοντας εκ βάθρων ριζικά το κοινωνι- κό,οικονομικό και πολιτικό το- πίο στην Ελλάδα,ευνοεί την πα- ρουσία τέτοιου είδους πολιτικών μορφωμάτων. Είναι περίπου βέβαιον ότι η επο- μένη των εκλογικών διαδικασιών θα καταδείξει την αναγκαιότητα κάλυψης τούτου του πολιτικού κενού και θα οδηγήσει υγιείς πολιτικές δυνάμεις να ξεπερά- σουν "παιδικές" παθογένειες,να υπερβούν τις όποιες αδυναμίες τους και να συγκλίνουν όλες σε ενωτικές πρωτοβουλίες,ανα- λαμβάνοντας την πολιτική ευ- θύνη που επιτάσσουν οι Καιροί, ούτως ώστε να υπάρξει εκείνη η πολιτική πρωτοπορία που θα αποτελέσει όντως το αντίπα- λον δέος ανατροπής και ρήξης του παρηκμαζμένου πολιτικού καταστημένου που έχει κλείσει τον κύκλο του. Πραγματική τε- ρατογένεση είναι τα βαμπίρ της εξουσίας να διατηρούνται στην πολιτική ζωή μέσω της αφαιμά- ξεως των πολιτών. "ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ Η καρδία είναι κέντρον υπερφυ- σικόν'_ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ- ΚΟΝ κλπ(Νικοδήμου Αγιορεί- του). [....]υπάρχει τρόπος[....] να ξεδιαλύνεις το μυστήριο του κόκκινου ναί και του κάτα- σπρου όχι του λύκου και του πρόβατου... Λοιπόν όπως και να 'ναι η μαύρη αιωνιότητα κάνει τη δουλειά της" ( Νίκος Καρούζος " Τα Ποιήματα Α' 1961-1978" Γ' Έκδοση " Ίκαρος" 2002,σελ.274)

Τετάρτη 19 Απριλίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 20-4-2023

Συνεχίζεται η ηθική κα- τάπτωση του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν κατ' επανάληψιν τα κόμματα της εξουσίας,απο- δεικνύουν την αναγκαιότητα αλλαγής και ανατροπής τούτης της έκπτωτης και διαστρεβλω- τικής φιλοσοφίας από οποία δι- απνέεται η άσκηση της εξουσί- ας. Αναδεικνύει το βαθύ τέλμα απαξιώσεως και ανικανότητος των ουσιαστικών δημοκρατικών διαδικασιών στα εσωτερικά των κομμάτων εξουσίας,που αδυνα- τούν στην πράξη να αντιμετωπί- σουν εκ των προτέρων αυτά τα φαινόμενα,που εκφράζουν τον εκφυλισμό και την κρίση που δι- έπει το πολιτικό σύστημα -και όχι μόνον αυτό- και επιβάλλει τον ριζικό επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική στην Ελλάδα. Ωστόσο τα φαινόμενα αυτά πολλαπλασι- άζονται και διεθνώς και η σήψη που διακατέχει συνολικά το πο- λιτικό και κοινωνικό σύστημα το οποίο και αντικειμενικά οδηγεί- ται στην αποσύνθεσή του. Οι πολίτες πλέον έχουν πάψει να εκπλήσσονται από την συχνή εμφάνιση τούτων των κυρίαρ- χων συμβάντων στην κορυφή και στην μέση του πολιτικού συστήματος,αντιθέτως πλέον τα αναμένουν και αντιλαμβά- νονται την άνευ επιστροφής διαβρώσεως του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό κατεστημένο στην Ελλάδα.Σε τούτο το κλίμα κινείται η προε- κλογική περίοδος από την οποία απουσιάζει παντελώς ο πολιτι- κός λόγος. Τα μεγάλα και σοβα- ρά προβλήματα προοπτικής που αφορούν την Ελλάδα,εντός ενός συνεχώς μεταβαλλομένου διε- θνούς περιβάλλοντος απουσιά- ζουν και αναλώνεται μία ανού- σια αντιπαράθεση που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κομμά- των εξουσίας και της πολιτικής συνεργασίας τους. Το γεγονός αυτό από μόνο του αναδεινύει το τι πραγματικά ενδιαφέρει τα συγκεκριμένα κόμματα και τού- το δεν είναι ούτε οι πολίτες,ούτε η Ελλάδα. Το μόνο που ενδιαφέ- ρει τα συγκεκριμένα κόμματα είναι η εξουσία και η άσκηση της εξουσίας ενώνει ακόμη και εκεί- να τα κόμματα που φαινομενικά το ένα βρίσκεται απέναντι από το άλλο. Μπροστά στην άσκη- ση της εξουσίας,οι ανύπαρκτες πολιτικές διαφορές εξαφανίζο- νται. Οι πολίτες λοιπόν βλέπουν και αντιλαμβάνονται,τουλάχιστον σε επίπεδο βουλήσεως,την επι- θυμία να εκφραστούν πολιτι- κά από εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις. Ωστόσο η θεωρητι- κή βούληση έως την πρακτική έκφρασή της στην κάλπη είναι ένας δρόμος μεγάλος. Δυστυ- χώς από την έως τούδε πολιτι- κή σκηνή,απουσιάζει εκείνο το μεγάλο,πειστικό,δημοκρατι- κό,πατριωτικό μέτωπο,που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως το όντως πολιτικόν αντίπαλον δέ- ος,απέναντι σε τούτη την κατά- πτωση και σήψη του κυρίαρχου πολιτικού κατεστημένου, τούτο φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθει. Οι συγκεκρι- μένες πολιτικές συνθήκες,κα- θώς και οι επερχόμενες εκλογές θα αναδείξουν περαιτέρω την αναγκαιότητα δημιουργίας του. Ένα μέτωπο το οποίο δεν θα αναπαράγει εντός του τις παθο- γένειες του σημερινού πολιτικού καταστημένου. Ένα μέτωπο που θα αποτελεί ασυνέχεια του έως τούδε πολιτικού συστήματος. Ένα μέτωπο που θα γεννά την ελπίδα μίας διαφορετικής πολι- τικής,μίας άλλης Ελλάδας που θα προσφέρει όραμα και προο- πτική στους πολίτες της. Εντός αυτού του εγγύς του μέλλοντος πολιτικού οράματος οι μάχες πρέπει να δωθούν και να κερδι- θούν σε εκείνον τον βαθμό που σήμερα είναι εφικτό. Η επανά- παυση του καθενός στο δικό του "κάστρο" οφείλει να επαναπροσ- διορισθεί και να μεταβληθεί σε συνύπαρξη,με στόχο την ρεαλι- στική υλοποίηση της δημιουργί- ας αυτού του πολιτικού οράμα- τος. Συνεισφέροντας ο καθένας τις πολιτικές του δυνάμεις σε αυτήν την κατεύθυνση,πρέπει να δώσει την πολιτική του μάχη στις επεεχόμενες εκλογές. Στην πορεία διαμορφώσεως αυτού του μετώπου εξ αντικειμένου θα ξεκαθαρίσουν οι δυσδιακρισί- ες,οι αμφιβολίες,οι διαφορές, οι ενστάσεις και θα αποβληθούν από τους ίδιους τους πολίτες,μέ- σω της εκλογικής διαδικασίας,οι δυνάμεις εκείνες που δεν θα έχουν θέση σε αυτό το όραμα και θα αναδειχθούν εκείνες οι δυνά- μεις που μπορούν και θέλουν να το συγκροτήσουν. Χριστός Ανέστη! "[....] Έτσι η έννοια της πραγ- ματικότητας έχει μεταβληθεί σε έννοια της δυνατότητας. Το πραγματικό δεν είναι ακόμη <ενεργό>,αλλά μόνο δυνατότη- τα του ενεργού. Η καθαρή δυ- νατότητα ανήκει στην ίδια τη φύση της πραγματικότητας' δεν επιβάλλεται από μία αυθαίρετη ενέργεια της θεωρίας. Το δυνα- τό και το πραγματικό βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση που απαιτεί μία ορισμένη συνθήκη για να λειτουργήσει,και αυτή η συνθή- κη πρέπει να είναι μία συνθήκη πραγματική[....]" (Χέρμπερτ Μαρκούζε"Λόγος και Επανάσταση" Εκδόσεις "Ύψιλον" 1999,σελ.154).

Πέμπτη 13 Απριλίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 13-4-2023

Η Μεγάλη Εβδομάδα έρ- χεται και διαλύει τα πάντα,τα αφανίζει και τα ανασυνθέτει εν και- νώ. Το πλέον ποταπό και νοσηρό "πολιτικό" προεκλογικό κλίμα των τελευταίων ετών απάδει της Εβδομάδος των Παθών του Υιού του Ανθρώπου και της ενδόξου Αναστάσεως Του που καταρ- γεί τον θάνατο ως τετελεσμένο γεγονός. Η ίδια η κατάπτωση των θεσμών του κράτους,εδώ και αλλαχού,αναδεικνύει το έωλον,το φθαρτόν και το ιλα- ροτραγικόν στοιχείο της κοσμι- κής εξουσίας. Που εντοπίζεται τελικώς η οντολογική εξουσία αυτού του κόσμου ορατού και αοράτου; Το μάταιον, το προ- σωρινόν, το όντως ανυπόστατον και φαιδρόν της κάθε είδους κοσμικής εξουσίας,που παράγει αλαζονεία,έπαρση και υποκρι- σία, διαλύεται μπροστά στην ισχύ και την δύναμη της πορείας προς τον Γολγοθά,την Σταύρω- ση και την Ανάσταση Του Υιού της Αγίας Τριάδος,από άφατη Αγάπη προς τον Άνθρωπο.Τούτη η πορεία προσφοράς διδάσκει στο Αυτεξούσιον της Ελευθερίας του Ανθρώπου. Ο όχλος από τα ωσαννά καταλήγει στο σταύρω- σον Αυτόν. Εκείνοι που Τον υπο- δέχθηκαν ως Μεσσία,οι ίδιοι,ως λαική ετυμηγορία,Τον καταδι- κάζει εντός ελαχίστων ημερών. Η εξουσία,ως συνήθως,αρχι- κώς,νίπτει τας χείρας της,αμέ- σως μετά Τον ραπίζει,Τον χλευ- άζει,Τον εμπαίζει,Τον ποτίζει με όξος και χολή και εν τέλει Τον Σταυρώνει εν μέσω δύο κακούρ- γων. Ο ένας Τον βλασφημεί,ο άλλος μετανοεί και εισέρχεται πρώτος στον Παράδεισο. Ο Ιού- δας Τον προδίδει για τριάντα αργύρια και στο τέλος αφαιρεί την ζωή του δια απαγχονισμού. Ο Πέτρος Τον αρνείται τρεις φο- ρές και μετά έκλαυσε πικρώς. Στην Σταύρωσή του παραμένει μόνος και από μακριά Τον παρα- κολουθούν η Μητέρα Του,άλλες γυναίκες και ο Ιωάννης. Έχουν εξαφανιστεί σχεδόν όλοι οι μα- θητές Του δια τον φόβον των Ιουδαίων,της εξουσίας δηλαδή. Οδηγείται στην Ταφή Του,οι Μυροφόρες τον επισκέπτονται χαράματα,ενώ η Ανάστασή Του έχει συντελεστεί. Εμφανίζεται εν ετέρα μορφή στην Μαρία την Μαγδαλήνη,στον κήπο του μνη- μείου. Το σκότος την ώρα της Σταυρώσεως Του,το διαδέχεται το Φως της Αναστάσεως Του. Η Ανάσταση έρχεται μέσω της οδού της Σταυρώσεως,άλλη οδός δεν υπάρχει. Εντός δοκι- μασιών και αγώνων οδεύει ο Άν- θρωπος προς την προσωπική και κοινωνική Ανάσταση. Η Ανα- στάσιμη πορεία δεν διακατέχε- ται από τον ορθολογισμό τύπου Α+Α=2Α,αλλά από τον ανορθο- λογισμό του τύπου Α+Α=Α. Η πρόσκληση του Τριαδικού Θεού προς τον Άνθρωπο να ενωθεί μαζί Του,αφορά την πορεία του δεύτερου σε αυτήν την ζωή. Το " ίνα ώσιν έν" αφορά την ένωση σύμπαντος του κόσμου,την στιγ- μή που ο κόσμος διχάζεται,δια- χωρίζεται,διασπάται και εν τέ- λει διαβάλλεται και αποσπάται της ενώσεως. Διαλύεσαι στην προσπάθεια να ζήσεις και να βιώσεις τα δρώμε- να της Μεγάλης Εβδομάδος και σε τούτη την προσπάθεια και διάλυση,κατανοείς την αδυνα- μία σου,την αστοχία σου να τα ερμηνεύσεις όλα με βάση τον ορθολογισμό,την στιγμή που τα συμβάντα εντός αυτής είναι μία αγαπητική "τρέλα",καλή "τρέλα" που οδηγεί στην Ανάσταση,στην όντως Συντέλεια,στην οριστι- κή Νίκη επί του θανάτου,στην Βεβαιότητα της Ελπίδας στην οντολογική Ζωή του Αναστηθέ- ντος Ανθρώπου,εάν και εφ' όσον βεβαίως θέλει,τότε και μπορεί να την βιώσει σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Η πρόσκληση είναι αέναος:" Δεύτε λάβετε φως εκ του ανε- σπέρου φωτός" και αυτός είναι ο αγώνας. Ένα Φως που διαλύει τα σκοτάδια της πολιτικής,της εξουσίας,της κοινωνίας,ακό- μη και τα γνωστά ή άγνωστα σκοτάδια της προσωπικής ζωής των πολιτών,που "χαμένοι" και μπερδεμένοι στον αγώνα της καθημερινότητας το αναζητούν ή όχι εντός ενός ζόφου που "φαί- νεται" να καλύπτει τα πάντα. Δια αυτού του Φωτός διαλύε- ται το σκότος και αποκτάς ευ- αίσθητη όραση,οράς άλλως τα συμβάντα,καθώς ό,τι συμβαίνει γίνεται για συγκεκριμένο λόγο και έχει ιδιαίτερη αιτία,είτε τούτο το αντιλαμβάνεσαι,είτε όχι,τώρα,ύστερα ή και ποτέ. Παθαίνουμε και μαθαίνου- με(;),παθαίνουμε και πεθαίνου- με και δια αυτού του "θανάτου" της Σταυρώσεως-πολυμερούς, προσωπικής,κοινωνικής- επέρ- χεται η Ανάσταση. Η παραμονή ή μη εντός Αυτής συντελείται δια της Ελευθερίας του Αυτε- ξουσίου. Καλή Ανάσταση! "Ορθρία [....]<Είχε δε αυτήν τρόμος και έκστασις> πόσο ανυπόμονοι είναι συνήθως <βραδείς τη καρδία",οι άνθρω- ποι, συλλογίζεται η Μαρία, καθώς την κατείχε ακόμα η απαστράπτουσα,λευκότατη σιωπή. <Ην δε ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ως η χιών> <Ούκ έστιν ώδε,ηγέρθη>[....]" ( Ζωή Καρέλη,περιοδικό "Σύ- ναξη" τεύχος 20,Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1986,σελ.54)

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 6-4-2023

Μπορεί το σιδηροδρο- μικό δίκτυο να επα- νεκκινεί και με "στη- μένο" κυβερνητικό θεατρικό σκηνικό,ωστόσο οι πολί- τες καταφανώς έχουν απωλέσει την εμπιστοσύνη τους σε τούτο το μέσο μεταφοράς. Εξ αυτού του γεγονό- τος πλήττονται όλοι εκείνοι που το επέλεγαν ως μέσο και ένεκα του χαμηλού του κόστους. Η αυξημέ- νη ζήτηση για αεροπορικά εισιτή- ρια οδήγησε σε αύξηση των τιμών τους. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η αύξηση των τιμών σε βασικά τρό- φιμα,στα καύσιμα και στα ακίνητα. Η αποτυχία της οικονομικής πολιτι- κής και αυτής της κυβέρνησης είναι δεδομένη και δεν μπορεί πλέον να καλυφθεί πίσω από παντός είδους "καλάθια" τα οποία ουσιαστικά αποδεικνύουν την συγκεκριμένη αποτυχία. Ο "φράχτης" στα σύνορα του Έβρου λειτουργεί ως προεκλογικό πεδίο αντιπαράθεσης κυρίως μετα- ξύ της κυβέρνησης και της αξιωμα- τικής αντιπολίτευσης προς άγραν ψήφων σε συγκεκριμένα ακροα- τήρια,τόσο προς τα δεξιά ,όσο και προς τα "αριστερά",αποφεύγοντας την ουσία του προβλήματος των Ελληνοτουρκικών σχέσεων και την πραγματική απειλή που δέχεται η Ελλάδα,από την Τουρκία εδώ και δεκαετίες. Παρακολουθώντας το κυρίαρχο πολιτικό προεκλογικό κλίμα σε επίπεδο αντιπαράθεσης στην " κορυφή" του πολιτικού συ- στήματος,δηλαδή στην διαχείριση της εξουσίας,διαπιστώνει κανείς την απουσία πραγματικού πολιτι- κού λόγου και την επικέντρωση σε συνεχή σκάνδαλα που αφορούν στελέχη των δύο κομμάτων. Το γε- γονός αυτό από μόνο του αποδει- κνύει την έκπτωση της πολιτικής ζωής στην "κορυφή" του πολιτικού συστήματος. Είναι όντως λυπηρό το κυρίαρχο πολιτικό κατεστημέ- νο να αγωνίζεται "με νύχια και με δόντια" να αποδείξει ποιός είναι χειρότερος από ποιόν,ως να λέει στους πολίτες: - Δείτε λοιπόν! Αυτοί είναι οι χειρότεροι! Σε τούτη την λογική απουσιάζει και εκπίπτει ο πολιτικός λόγος. Τούτος είναι ένας από τους λόγους, μαζί με την οικονομική κατάσταση των πολιτών και όλα τα υπόλοιπα πολλά που συμβαίνουν καθημερινώς και βαίνουν συνεχώς προς το χείρον,κα- θώς και η απουσία ενός σοβαρού προοδευτικού δημοκρατικού πολι- τικού αντιπάλου δέους,που υπάρχει η άνοδος,στις πρόσφατες δημο- σκοπήσεις,ακροδεξιών-φασιστικών πολιτικών μορφωμάτων. Σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης συμ- βαίνει, για τους ίδιους λόγους,το συγκεκριμένο γεγονός. Όπως και η Ιστορία διδάσκει " το αυγό του φιδιού" εκτρέφεται υπό αυτές τις συνθήκες,χωρίς τούτο να σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι πολίτες όντως ασπάζονται συνειδητά τον πυρήνα των ιδεών που κυριαρχεί στην ηγε- σία αυτών των μορφωμάτων. Οι πολίτες χρειάζονται την ύπαρ- ξη ενός μεγάλου,πειστικού,δημο- κρατικού,πατριωτικού μετώπου,το οποίο να προσφέρει ελπίδα σε αυτούς και μέσω αυτής της προσ- δοκούσης ελπίδας, να το εμπιστευ- τούν πολιτικά και να πιστέψουν ότι όντως αυτό το μέτωπο θα αλλάξει στην πράξη την πολιτική προς όφε- λος των πολιτών,της κοινωνίας και κατ' επέκταση της Ελλάδας. Τούτο το μέτωπο μπορεί να εισπράξει θετι- κά την δυσαρέσκεια,την αγανάκτη- ση και την απογοήτευση, ως προς την πολιτική,των πολιτών. Φυσικά και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τούτες οι ανοδικές,ως προς αυτά τα μορφώματα,δημοσκοπήσεις, εκδη- λώθηκαν αμέσως μετά την τραγω- δία στα Τέμπη και καθώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι οι ευθύνες ως προς αυτό,τείνουν να αποδοθούν σε πολύ χαμηλά κλιμάκια. Οι προσπάθειες λοιπόν ως προς την δημιουργία αυτού του μετώπου επιβάλλεται να συνεχιστούν και να φέρουν αποτελέσματα στην κα- τεύθυνση της κυριαρχίας μίας δια- φορετικής πολιτικής,με κέντρο τον πολίτη και την κοινωνία. Το πολιτι- κό υποκείμενο υπάρχει και αναμέ- νει να εκφραστεί από μία πολιτική πρωτοπορία που θα υπερκεράσει τις δικές της χρόνιες παθογένειες και αγκυλώσεις. Το μέγα ζήτημα στις επόμενες εθνι- κές εκλογές προφανώς και δεν είναι η επόμενη κυβέρνηση,αλλά είναι μία διαφορετική καινή πολιτική και αυτή δεν υφίσταται στα κόμματα της εξουσίας,καθώς έχουν δώσει τα δικά τους δείγματα γραφής,τις προηγούμενες δεκαετίες,άσκησης κυβερνητικής εξουσίας. Τα κόμμα- τα χαρακτηρίζονται από την πολιτι- κή που άσκησαν και εξακολουθούν να ασκούν. Μία αναδρομή σε πρό- σφατα προεκλογικά προγράμματα κομμάτων που άσκησαν κυβερνη- τική εξουσία,πείθει ανέτως ότι,στην πράξη,όταν έγιναν κυβέρνηση δεν τα εφάρμοσαν. Οι εξαιρέσεις,εάν υπάρχουν,απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Υ.Γ. Η πνευματοφόρος Μεγάλη Τεσ- σαρακοστή εντός ολίγου περατού- ται και άρχεται η Μεγάλη Εβδομά- δα της των πάντων ανατροπής. "[....] Αν κάποιος καυχάται για τις ικανότητες και τις επιτυχίες του και εάν μένη σ'αυτόν τον αυτοθαυμα- σμό,συνειδητά ή ασυνείδητα,τότε αποξενώνεται από το σύνολο,φα- νερώνει πόσο είναι πνευματικά ανεπαρκής και επικίνδυνος,έστω και εάν παρουσιάζεται ως πνευ- ματικός ηγέτης. Τον εαυτό του βα- σανίζει,καταδικάζοντας τον στην φυλακή της φιλαυτίας. Και τους άλλους πληγώνει και υποτιμά[....]" ( Αρχιμ. Βασιλείου προηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων ( Φως Χριστού Φαίνει Πάσι" Εκδόσεις " Ι.Μ.Ιβήρων" 2002,σελ.38).