Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 27-7-2023

Η κάθε κυβέρνηση και ιδιαιτέρως η τελευ- ταία που ήδη έχει ασκήσει εξουσία επί μία τετραετία,οφείλει να ενι- σχύει την λήψη μέτρων,κυρίως των προληπτικών,αλλά και των οργανωτικών και των επιχειρη- σιακών,προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ανα- μενόμενα-υποτίθεται- εποχικά φαινόμενα,τα οποία δεν είναι επί έτη απροσδόκητα,αλλά επα- ναλαμβανόμενα. Επί μία λοιπόν τετραετία η κυβέρνηση της ΝΔ απεδείχθει αναποτελεσματική στο να προστατεύσει το φυσι- κό κάλλος της χώρας,τους οικι- σμούς που βρίσκονται εντός αυ- τών,την χλωρίδα και την πανίδα και να δημιουργήσει το θέρος ένα αίσθημα ασφαλείας στους κατοίκους αυτής της χώρας,αλ- λά και στους τουρίστες που επι- σκέπτονται παραθεριστικούς προορισμούς. Τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που κάη- καν,πλην όλων των προανεφερ- θέντων,επιφέρουν σημαντικό οικονομικό κόστος τόσο στο πα- ρόν,όσο και στο μέλλον. Η μή ενίσχυση επί έτη των εναερίων κυρίως μέσων κατάσβεσης,όσο και η υποβάθμιση υπηρεσιών,ό- πως εκείνη των Δασαρχείων με την πρόσληψη κατά την θερινή περίοδο πυροφυλάκων,η μη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, επιβάλλει την δημιουργία ενός προγράμματος προστασίας των δασών,που πρέπει να έχει εθνικό χαρακτήρα και να αποτελεί πο- λιτική προτεραιότητα στην βού- ληση της κυβέρνησης. Αντ' αυ- τού κυριαρχεί η προχειρότητα,η υποβάθμιση αυτών των επανα- λαμβανόμενων συμβάντων,η ανυπαρξία οργάνωσης,συντονι- σμού και προγραμματισμού,κα- θώς και η στοχοπροσήλωση στην αυτονόητη,για κάθε σοβαρή κυβέρνηση,ευθύνη την οποία και έχει,δηλαδή την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ακόμη όμως και σε αυτό το θέμα ο επι- χειρησιακός κίνδυνος υλοποίη- σης αυτού του στόχου συνεχώς αυξάνει,όπως άλλωστε είδαμε και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε και στην πε- ρίπτωση της Ρόδου. Όλη η πα- γκόσμια κοινότητα είδε αυτόν τον τρόπο,που και αυτοσχεδι- αστικώς πρόχειρος υπήρξε και στηρίχθηκε και πάλι στην πρω- τοβουλία των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας.Απεδείχθει ότι το πολυδιαφημιζόμενο του- ριστικό προιόν στην Ελλάδα εδώ και έτη στηρίζεται σε πήλινα πό- δια,με την απουσία υλικοτεχνι- κών υποδομών,που σε μία κρί- σιμη στιγμή θα λειτουργούσαν οργανωμένα και με πρόγραμμα. Η δυσφήμιση την οποία υπέστει ο τουρισμός θα καταδειχθεί ή μη τα επόμενα έτη. Η οργή και η αγανάκτηση των πολιτών στις περιοχές που κα- ταστράφηκαν ολοσχερώς,με βάση και τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα,λογικά πρέπει να εκφάστηκε και εντός του πε- ρίπου 50% αποχής που υπήρξε και έδωσε κυβέρνηση μέσω του άλλου περίπου 50% που φήφι- σε και που επ'αυτού του ποσο- στού το 41% είναι ένα 20% plus. Ωστόσο,όπως κατ' επανάληψη έχουμε γράψει σε αυτήν εδώ την στήλη,σε τούτο το αποτέ- λεσμα συνέβαλε καθοριστικά και συνεχίζει να συμβάλλει η απουσία ενός μεγάλου πειστι- κού πολιτικού αντιπάλου δέους. Οι πολιτικές δυνάμεις,όπως εί- ναι διαμορφωμένες σήμερα,α- δυνατούν,δεν μπορούν και δεν επιθυμούν να συμβάλλουν στην δημιουργία αυτού του πολιτικού αντιπάλου δέους. Φυσικά όσο τα δεδομένα αυτά παραμένουν- που αυτή την στιγμή δεν υπάρ- χει έστω και ένδειξη αλλαγής- η κυβέρνηση της ΝΔ θα "παίζει", στην πολιτική σκηνή της Ελλά- δας,χωρίς σοβαρό πολιτικό αντί- παλο που να την απειλεί. Στο Βονουάτου,εκεί στην Ωκε- ανία,μία από τις πλέον φτω- χές χώρες στον κόσμο,με βάση το μέσο εισόδημα(www. el.astelus.com),αγνοούμε εάν υπάρχουν κάθε είδους pass,εάν η εκεί κυβέρνηση έχει εκτινάξει στα 400,28 δισ. το δημόσιο χρέ- ος τον Δεκέμβρη του 2022,πως αντιμετωπίζουν τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες και σε τι κα- τάσταση είναι ο τουρισμός του. Ευελπιστούμε να αναπτύσσεται οικονομικά και να μην υπάρχουν πυρκαγιές που επί οκτώ ημέρες συνεχίζουν να καίνε τα δάση του,να μην κινδυνεύουν εξ αυ- τών οι πολίτες του και η πανίδα και χλωρίδα της να είναι ασφα- λής και να πολλαπλασιάζεται. Όταν καταστρέφεται το κάλλος και απουσιάζει,τότε δημιουργεί αιχμαλώτους στην ασχήμια και ο πόλεμος είναι αυτός,μετα- ξύ κάλλους και ασχήμιας. Μία ασχήμια που συστηματικά καλ- λιεργείται, προωθείται και τρο- μοκρατεί.Αγνοούμε επίσης εάν το Βανουάτου πλήττεται από την "κλιματική αλλαγή" που ευθύνε- ται για όλα,όπως και οι άνεμοι και τα πυκνά δάση. Ευχόμαστε να ζουν εν ελευθερία εντός του κάλλους. "[....] Όταν έκανε πολλή ζέστη κι ένα από τα παράθυρα έμε- νε μισάνοιχτο,ακούγονταν τα τιτιβίσματα των τελευταίων χελιδονιών πάνω απ'τον μικρό κήπο,και η μοσχοβολιά από τις πασχαλιές και τις ψηλές μανό- λιες ερχόταν κι έπνιγε τη στυφή και πικρή μυρωδιά της μελάνης και του χάρακα[....]Έπρεπε να περιμένουν το τελευταίο τύ- μπανο[....]" ( Αλμπέρ Καμύ " Ο πρώτος άνθρωπος" Εκδόσεις "Καστανιώτη"2017,σελ.220).

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 20-7-2023

Το έργο επαναλαμβάνε- ται κάθε έτος εν μέσω θέρους και τούτο το έργο φαίνεται να είναι απαράλλακτο ως ένα μόνιμο δρώμενο εδώ και πολλά έτη. Ως συνήθως καμία πρόληψη,ουδείς προγραμματισμός,αν και η επα- νάληψη θεωρείται μητέρα της μαθήσεως,ωστόσο ο νεοΈλλη- νας φαίνεται να έχει συνηθίζει την ανικανότητα της κάθε κυ- βέρνησης ως προς την αντιμε- τώπιση των θερινών πυρκαγιών που καίνε εδώ και δεκαετίες τους φυσικούς πνεύμονες της Ελλάδας,καταστρέφουν οικι- σμούς και απειλούν ανθρώπινες ζωές. Εκ νέου και πάλι ευθύνο- νται οι ισχυροί άνεμοι,η πυκνή βλάστηση και η ξηρασία. Δεν έμαθε τόσα έτη καμία κυβέρνη- ση ποιά είναι εκείνα τα μέτρα που πρέπει εκ των προτέρων να ληφθούν,προκειμένου να αποφευχθούν,να αποτραπούν και να περιοριστούν. Ελλείψεις σε πυροσβεστικά μέσα,χερσαία και εναέρια,σε υλικοτεχνικές υποδομές και σε ανθρώπινο δυ- ναμικό και πάλι.Σε κάθε δυτική κοινωνία αυτή η επανάληψη θα ήταν αδιανόητη,ωστόσο εδώ εί- ναι Ελλάδα και Βαλκάνια. Μία Ελλάδα συνεχώς αυτουποτιμη- μένη,χωρίς όραμα,χωρίς αποτε- λεσματική λειτουργία του κρατι- κού της μηχανισμού,ακόμη και εάν τα γεγονότα είναι αναμε- νόμενα. Τα κύματα των Βαλκά- νιων που οδικώς κατακλύζουν κάθε καλοκαίρι την Β.Ελλάδα,έ- χουν καταστήσει την περιοχή μόνιμο παραθεριστικό θέρετρό τους. Όταν συνηθίζεις και απο- δέχεσαι αυτό το φαινόμενο,ως την μόνη λύση για τον τουρι- σμό,τότε αυτουποβαθμίζεις το ίδιο το προιόν,αναπαύεσαι σε αυτήν την ροή και συνυπάρχεις με μία παρασιτική εν πολλοίς μεσομικροαστική τάξη που βρίσκεται υπό διαμόρφωση,σε αντίθεση με την Νότια,Κεντρι- κή και Βόρεια Ευρώπη,όπου η στρωματοποίηση της κοινωνίας είναι διαμορφωμένη από και- ρό. Η πλέον οικονομική επιλογή των Βαλκάνιων είναι η Β. Ελλά- δα,καθώς τα παράλια της Τουρ- κίας κείνται οδικώς μακριά τους και ως εκ τούτου το οδικό κόστος μεταφοράς τους αυξάνει κατά πολύ.Κεντροευρωπαίοι πολίτες ωστόσο,ένεκα και της οικονομι- κής ύφεσης,επιλέγουν ως προο- ρισμό την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Φυσικά δεν είναι τυ- χαίο που κανένα νησί της Β.Ελ- λάδας δεν συμπεριλαμβάνεται στα 20 καλύτερα ελληνικά που προτείνει η Telegraph. Αυτό είναι φυσιολογικό,καθώς δεν υπάρχει προσανατολισμός και όραμα,εκουσίως ίσως,ως προς την δημιουργία συνθηκών που ενδεχομένως θα άλλαζε τα δεδο- μένα. Το ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller περιλαμ- βάνει 7 ελληνικά νησιά στα 20 καλύτερα της Ευρώπης,όπου και πάλι δεν υπάρχει καμία πα- ρουσία από την Β. Ελλάδα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων,ότι θα γίνουν υποχωρή- σεις από την Ελλάδα στην πορεία επίλυσης της Ελληνοτουρκικών "διαφορών",στον δρόμο προς την Χάγη. Εκείνο το οποίο δεν διευκρίνησε είναι τι εννοούσε με την συγκεκριμένη αναφορά του. Υποχωρήσεις τι είδους; Ξεκινάς διαπραγματεύσεις,προαναγγέλ- λοντας υποχωρήσεις; Υπάρχουν όντως ελαστικές υποχωρήσεις που αφορούν την Ελλάδα; Η Τουρκία δεν μίλησε για υποχω- ρήσεις,ωστόσο το ίδιο ερώτημα ισχύει και αφορά την κυβέρνη- ση. Υπάρχουν για την Τουρκία ελαστικές υποχωρήσεις και εάν υπάρχουν ποιές είναι αυτές κατά την κυβέρνηση; Όταν οδηγείσαι σε διαπραγματεύσεις,κανόνας θεωρείται η μη αναγγελία των προθέσεων σου,παρά η εδραίω- ση της σθεναρής στάσης σου να διατηρήσεις τα εθνικά σου κυρι- αρχικά δικαιώματα με βάση τις διεθνείς συνθήκες,αλλά και τις διμερείς συμφωνίες που έχουν συνυπογραφεί,οι οποίες δεν αμφισβητούνται από την Ελλά- δα,αλλά μόνον από την Τουρκία. Άρα ποιές και τι είδους υποχω- ρήσεις είναι δυνατόν να συμβούν από την πλευρά της Ελλάδας; Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δρομολογούμενες εσωκομμμα- τικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον,όσο το χρονοδιά- γραμμα ,που έχει επιλεγεί,θα βαίνει προς την ολοκλήρωσή του. Δεδομένο πρέπει να θεω- ρείται ότι σε αυτήν την πορεί- α,τα πολιτικά προτάγματα που θα παρουσιάζονται,ενδέχεται να αποσαφηνίσουν το νέο ιδε- ολογικοπολιτικό του στίγμα και σε συνέχεια αυτού, κατά πόσον θα είναι δυνατόν να εκφραστεί ενωτικά,τώρα και μετά κυρίως. "[....] Όπως καταντήσανε τον λαό μας όλα αυτά τα χρόνια και τον ανάγκαζαν να μπαίνει στη σειρά και να ψηφίσει από ανά- γκη ή από συμφέρον,αδιάφορος για το τι γίνεται γύρω του[....] Ποιός όμως είναι ο βασικός υπεύθυνος για την κατάντια της σημερινής κοινωνίας; Η σημερι- νή εξουσία,κυρίως η οικονομική και πολιτική[....]" ( Μίκης Θεο- δωράκης. Ομιλία στο Ηράκλειο Κρήτης,26-5-2011. Τόμος Δ'. Εκ- δόσεις "Το Βήμα" 2019,σελ.131).

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 13-7-2023

Οι πλοιοκτήτες των μεταφορικών μέσων που εξυπηρετούν την συγκοινωνία από και προς τα Ελληνικά νησιά,προ- κειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος λειτουργίας τους,κυρίως από την τιμή των καυσίμων, το μεταφέρουν στις τιμές των ναύλων,γεγονός που δυσχεραίνει την μέση Ελληνική οικογένεια να ταξιδέψει. Πολλές εξ αυτών των επιχειρήσεων αδυ- νατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους ανάγκες,ένεκα και της αύξησης των επιτοκίων. Ταυτοχρόνως,σε αντίθεση με τα σωματεία των εργαζομένων,θε- ωρούν υπορβολικό τον αριθ- μό των απασχολουμένων στα πλοία.Οι ενδογενείς αντιφάσεις διαχρονικώς στην οικονομική πολιτική,οδηγούν και στον συ- γκεκριμένο τομέα στην δημι- ουργία ενός φαύλου κύκλου,που κυρίως οφείλεται στην έλλειψη προληπτικού προγραμματισμού. Φυσικά και σε αυτήν την περί- πτωση το αποτέλεσμα έχει ση- μασία και τούτο δεν είναι άλλο από την απαγορευτική,για τις περισσότερες οικογένειες,με- τακίνηση στα νησιά. Την ίδια στιγμή οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά,ακόμη και στα προιόντα εποχής,συνεχίζονται και δυσκο- λεύουν την κάλυψη των αναγκών της διατροφής στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα,εξ ου και η επέκταση του μέτρου ενίσχυσης από την κυβέρνηση στις αγορές αυτών των προιόντων,παρ' ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Αναμέ- νονται εντός του μήνα και μέτρα αντιμετωπίσεως της αυξήσεως των ναύλων στα πλοία. Το καλο- καίρι πορεύεται, ως συνήθως,εν μέσω πλήθους πολιτιστικών εκ- δηλώσεων κυρίως στην επαρχία και της αφίξεως τουριστών,ιδί- ως από τα Βαλκάνια,που διατη- ρούν σταθερό το επίπεδο πρσε- λεύσεως των εδώ και έτη,με αναμενόμενη κορύφωση τον επόμενο μήνα. Η πρόσφατη σύνοδος του ΝΑ- ΤΟ,κατά πάσα πιθανότητα,θα δεχθεί ως νέο μέλος της και την Σουηδία. Η στοχοπροσήλωση δε της λειτουργίας του θα επικε- ντρωθεί στην αντιμετώπιση της Ρωσίας. Το ενδιαφέρον ως προς την Ελλάδα είναι η επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο. Μία συ- νάντηση με μεγάλη χρονική από- σταση από την προηγούμενη και με νωπή την λαική εντολή και για τους δύο. Γεγονός ωστόσο είναι ότι η Τουρκία προκειμένου να συναινέσει στην ένταξη της Σου- ηδίας στο ΝΑΤΟ,έχει κερδίσει συγκεκριμένα ανταλλάγματα τα οποία την ισχυροποιούν μελλοντι- κά στην περιοχή της Μεσογείου. Ούτως ή άλλως κυοφορούνται νέα δεδομένα ισχύος και συμμα- χιών σε αυτήν την ευαίσθητη για τα εθνικά συμφέροντα περιοχή. Η εξομάλυνση των Ελληνοτουρκι- κών σχέσεων είναι ζητούμενο και το θέμα είναι εάν τούτο μπορεί να συμβεί και με ποιόν τρόπο. Ως προς την εγχώρια πολιτική σκηνή,οι εσωκομματικές εξε- λίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζο- νται και εντός της τρεχούσης εβδομάδος αναμένονται οι υποψηφιότητες που αφορούν την προεδρία του κόμματος. Οι αναμενόμενες διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας,δείχνουν έναν μεγάλο προβληματισμό ως προς την τακτική που πρέπει να δρομολογηθεί. Με την κατάθεση των υποψηφιοτήτων είναι πιθα- νόν ενδεχόμενο αυτός ο χρόνος να προσδιοριστεί και τούτο θα συμβεί με βάση τους συχετι- σμούς που θα διαμορφωθούν. Εκείνο φυσικά που πολιτικά ενδιαφέρει είναι η πορεία προς την εκλογική διαδικασία αφ' ενός και αφ'ετέρου οι συνέπειες μετά από αυτήν. Η νέα Βουλή απέδειξε και πάλι την απουσία ενός σοβαρού πολι- τικού αντιπάλου δέους απέναντι στην ΝΔ. Εξ όσων των,αυτήν την στιγμή, συμβάντων τα οποία κυριαρχούν,το πολιτικό ερώτη- μα εξακολουθεί να παραμένει περισσότερο έντονο και τούτο είναι εάν είναι δυνατόν να δημι- ουργηθεί τούτο το αναγκαίο γε- γονός. Τόσο οι αυτοδιοικητικές εκλογές,όσο και οι ευρωεκλογές δεν είναι δείκτες σε αυτήν την κατεύθυνση καθώς διατηρούν τον αυτόνομο χαρακτήρα τους. "Κείνη την εποχή,η Δύση πέθαι- νε από ασφυξία:είν'αυτό που ονόμασαν <γλυκειά ζωή>.Ελ- λείψει ορατών εχθρών,η αστική τάξη ηδονιζόταν να τρομάζει με τη σκιά της'αντάλλασε την ανία της με μία διευθυνόμενη ανη- συχία[....]" ( Ζαν-Πωλ Σαρτρ " Οι λέξεις" Εκδόσεις "Αρσενίδη" 1980,σελ.167)

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 5-7-2023

Τα γεγονότα στην Γαλλία φανερώνουν την συσσω- ρευμένη οργή και αγα- νάκτηση που υπάρχει εδώ και καιρό ιδιαιτέρως στους νέους,ακόμη και σε ανηλίκους. Η δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικό οδήγησε σε μία εξεγερσιακή σύγκρουση των νέων με την κυβέρνηση του Μα- κρόν με ανεξέλεγκτες προεκτά- σεις,καθώς και οι δύο πλευρές αντιδρούν,το μέν κράτος με πρό- σθετα κατασταλτικά μέτρα,οι δε εξεγερμένοι νέοι εφαρμόζουν μία,σέ πολλές περιπτώσεις, "τυφλή" βία απέναντι στις απα- γορεύσεις και στους περιορι- σμούς. Η σύγκρουση δημιουργεί παράπλευρες απώλειες και από τα δύο μέρη σε ζωές,τραυματί- ες και με πολλές συλλήψεις. Η γαλλική κυβέρνηση επικαλείται την ευθύνη που έχουν οι γονείς σε σχέση με τα παιδιά τους,ω- στόσο πολύ αργά θυμήθηκε τον ρόλο της οικογένειας στην γαλ- λική κοινωνία. Όπως το σύνο- λον της δυτικής κοινωνίας εδώ και δεκαετίες βρίσκεται σε κρί- ση,το ίδιο συμβαίνει και με τον θεσμό της οικογένειας,σε αντί- θεση με τον τρόπο σκέψης και δράσης της καθ'ημάς Ανατολής που αφορά ακόμη τον θεσμό της οικογένειας στην Ελλάδα και τον κεντρικό ρόλο που έχει σε αυτήν,εξ αιώνων,η μητέρα. Το κάθε παιδί αντανακλά στην συμπεριφορά και στην στάση ζωής του,την γονική επίδραση σε αυτό,με πρωτεύουσα εκεί- νην της μητέρας. Στην δυτική κοινωνία,που εδώ και δεκαετί- ες βρίσκεται σε κρίση,ένας από τους λόγους της παρακμής της είναι και η υποβάθμιση του ρό- λου της οικογένειας. Εννοείται φυσικά ότι για την αυθόρμητη εξέγερση των νέων στην Γαλλί- α,δεν ευθύνονται οι γονείς. Η συνεχής απαξία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας αποτελεί δομικό στοιχείο πλέον στην δυτι- κή κοινωνία με ταξικό και φυλε- τικό χαρακτήρα. Τα αντίστοιχα παραδείγματα στις Η.Π.Α. συ- νεχώς πολλαπλασιάζονται και το πλέον επικίδυνο είναι,ότι με την πάροδο του χρόνου αυτά αποκτούν χαρακτήρα κανονικό- τητας. Πλην του Γαλλικού Μάη του 1968,οι περισσότερες αυ- θόρμητες εξεγέρσεις οδηγούνται συνήθως σε αδιέξοδο. Το σημα- ντικό στις εξεγέρσεις των νέων είναι ότι αυτές παραμένουν στην μνήμη τους και αναλόγως της ενσωματώσεως των στην όποια κοινωνία,μετασχηματί- ζονται προς αρνητικές ή θετικές κατευθύνσεις. Ο πολύπλευρος τουριστικός Με- σαίωνας,που εδώ και δεκαετί- ες καλλιεργείται και υμνείται, στην Ελλάδα,προσφάτως έδειξε το πρόσωπό του στην Ρόδο,στην Κρήτη και στην Μύκονο. Η ανά- πτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα δεν στηρίχτηκε ποτέ σε σοβαρό προγραμματι- σμό και οργάνωση και γι' αυτούς τους λόγους μία στρεβλή και νο- σηρή "ανάπτυξη" δεν νοείται να χαρακτηρίζεται ως τέτοια και δι- αφαίνεται το αδιέξοδο στο οποίο αυτή περιέρχεται έτος κατ'έ- τος,καθώς επ'αυτών των δεδο- μένων ή όποια,έστω και προ- σωρινή,προοπτική φθίνει και οι παθογένειες συνεχώς διευρύ- νονται και αναδεικνύονται,ο- δηγώντας ένα μεγάλο μέρος αλλοδαπών τουριστών σε άλλα θερινά θέρετρα,όπου τα κόστη και οι υπηρεσίες είναι καλύτε- ρες για τους Ευρωπαίους που βιώνουν την οικονομική ύφεση. Ως προς τους Έλληνες,εργαζό- μενους στον τουρισμό,αλλά και παραθεριστές,για ευνόητους λόγους απέχουν της εργασίας και περιορίζουν την παρουσία τους στα θέρετρα και επιλέγουν ολιγοήμερες αποδράσεις. Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ως προς την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του ,ενδέχεται να δρο- μολογήσουν και άγνωστες κα- ταστάσεις,μη προβλέψιμες και μη αναμενόμενες. Οι κρίσεις συνήθως ξεπερνούνται ή και βαθαίνουν και αυτό το γεγονός δεν εξαρτάται πάντα μόνον από την ωριμότητα αντιμετωπίσεως των,αλλά και από την αντίληψη και την ανταπόκριση του συνό- λου ή μέρους αυτού στις απαιτή- σεις των καιρών. Είθισται ωστό- σο μία πολιτική αυτοκριτική σε βάθος και ο εντοπισμός των μεγάλων λαθών που έγιναν σε επίπεδο τακτικής και στρατηγι- κής και η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης να βοηθάει στην υπέρ- βαση. Σε διαφορετική περίπτω- ση,όπως και η πολιτική Ιστορία απέδειξε,αυξάνονται οι πιθανό- τητες συγκρουσιακών αντιπα- ραθέσεων ιδεολογικοπολιτικών προταγμάτων,που δεν θα μπο- ρούν να εκφραστούν εντός ενός ενιαίου πολιτικού φορέα. Εξ όλων των προηγουμένων οι δια- δικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ αφορούν το σύνολο των πολιτικών εξελί- ξεων στην Ελλάδα. "[....] Μερικές φορές,ο μέσος Παριζιάνος[....]Κουράζεται να υψώνει βάθρα για ήρωες,θυ- μώνει σαν τα κακομαθημένα παιδιά και δεν θέλει πιά είδω- λα[....] Η χαλύβδινη μήτρα από όπου βγαίνει η μεγαλοφυία έχει τα κενά της[....] Ο Παριζιάνος λοιπόν αντιστέκεται στην ελλα- τωματική μεγαλοφυία' δεν θέλει πάντα να χρυσώνει ή να λατρεύ- ει τις μετριότητες[....]" (Ονό- ρε ντε Μπαλζάκ " Ο εξάδελφος Πονς" Εκδόσεις " Papyros Press" 1971,σελ.13)