Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 30-11-2023

Oρθώς ο πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της επι- στροφής στην Ελλάδα των κλεμμένων γλυ- πτών του Παρθενώνα που βρί- σκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η ακύρωση της προγραμματι- σμένης συνάντησής του με τον Βρετανό ομόλογό του,με ευθύνη του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, αφ'ενός προσβάλ- λει την Ελλάδα και αφ'ετέρου αποδεικνύει τις προθέσεις μίας "σύμμαχης" χώρας της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ,ως προς την συνεχή κατοχή και εκμετάλλευση των Ελληνικών γλυπτών που δεν της ανήκουν. Ωστόσο αυτή η απρο- κάλυπτη,αντιδιπλωματική και εχθρική ως προς την Ελλάδα στάση του Βρετανού πρωθυ- πουργού είναι αντιφατική και έρχεται σε άμεση αναντιστοιχία με προηγούμενες αποφάσεις μουσείων του Ηνωμένου Βασι- λείου. Τον Αύγουστο του 2022 ο οργανισμός Glascow Life, που διαχειρίζεται τις συλλογές των μουσείων της Σκωτίας,επέστρε- ψε στην Ινδία επτά αντικείμενα- τεχνουργήματα πού είχαν κλαπεί από την χώρα κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας τον 19ο αιώ- να από ναούς και ιερούς βωμούς της Ινδίας,μετά από διαπραγ- ματεύσεις 18 μηνών. Τα μουσεία της Γκλασκώβης δείχνουν τον ορθό δρόμο που αφορά την πα- γκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και την αλλαγή πλεύσης των δυ- τικών μουσείων,που συζητούν τις επιστροφές αρχαιοτήτων και ιστορικών τεχνουργημάτων στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και θα επιστρέψουν άλλα 51 αντι- κείμενα στην Ινδία,στη Νιγηρία και στις ΗΠΑ.(www.euronews. gr 19-8-2022). Προφανώς και η παραμονή των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μου- σείο είναι παράνομη και η απρε- πής στάση του Βρετανού πρωθυ- πουργού συμβάλλει σε αυτή την μονιμοποίηση του σκανδάλου εις βάρους της παγκόσμιας πολιτι- στικής κληρονομιάς. Ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο,στην ομι- λία του και σε αναφορά του ως προς την αντιμετώπιση του λαι- κισμού δήλωσε:" Στην Ελλάδα εξελέγη μία λαικιστική κυβέρ- νηση πολύ πριν άλλες ευρωπαι- κές χώρες πειραματιστούν με λαικιστές. Ήταν μία κυβέρνηση της <σκληρής> αριστεράς που συνεργάστηκε με τη <σκληρή> δεξιά με μοναδικό σκοπό την παραμονή στην εξουσία"(www. iefimerida.gr 27-11-2023). Το εννοιολογικό περιεχόμενο της λέξης "σκληρή" αδυνατούμε να το κατανοήσουμε. Είναι "σκλη- ρή" μία κυβέρνηση που παραβί- ασε την βούληση του Ελληνικοού Λαού όπως αυτή εκφράστηκε στο δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015 και ψήφισε το Γ'Μνη- μόνιο; Εάν τούτο εννοεί τότε μας βρίσκει σύμφωνους. Εννοεί "σκληρή" μία αντιλαική κυβέρ- νηση που περίπου εξαύλωσε την μεσαία τάξη και λειτούργησε φοροεισπρακτικά εις βάρος της πλειοψηφίας των Ελλήνων πο- λιτών; Εάν αυτό εννοεί και πάλι θα μας βρεί σύμφωνους. Ωστό- σο μία τέτοια κυβέρνηση,μετά το δημοψήφισμα,είναι όντως σκληρά δημαγωγική και απολύ- τως διαχειριστική των εντολών του διευθυντηρίου της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πρόσφατη επικράτηση του λαικισμού στην Ολλανδία και στην Αργεντινή. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώ- νης Σαμαράς,σε πρόσφατη συ- νέντευξή του στην "Καθημερινή" αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθή- να την 7-12-2023 ανέφερε μεταξύ άλλων: " Ο <κατευνασμός>,όπως πολύ σωστά υπογράμμισε και ο Κώστας Καραμανλής,υπήρξε πάντα πολύ επικίνδυνος. Λέτε δύο πρωθυπουργοί και δύο πρώ- ην πρόεδροι της Ν.Δ. να κάνου- με τόσο λάθος;[....] Η κυβέρνη- ση της Γερμανίας ήλθε σε πολύ δύσκολη θέση και ο καγκελάρι- ος Σολτς σε ακόμη πιο δύσκολη. Η κοινή γνώμη και ο Τύπος της χώρας είναι εξοργισμένοι με τον Ερντογάν και θεωρούν ότι έχει κυριολεκτικά <απασφαλίσει>. Συμπέρασμα: Καλύτερα να μην είχε γίνει εκείνη η επίσκεψη. Μπορούμε εμείς,σήμερα,να συμφωνήσουμε με αυτόν που όλοι οι σύμμαχοι και εταίροι μας διαφωνούν μαζί του; Με αυτόν που οι πάντες θεωρούν <μαύρο πρόβατο>; Με αυτόν που υπη- ρετεί πολιτικά,οικονομικά και επιχειρησιακά τον αντί-δυτικό άξονα; Νομίζω,λοιπόν, πως δεν είναι καλή ιδέα"(www.25- 11-2023).Αυτή την "κακή ιδέα" λοιπόν την αναλύσαμε σε προη- γούμενα κείμενά μας από αυτήν εδώ τη στήλη. Ο πρώην πρωθυ- πουργός ορθώς προβληματίζε- ται επί των αυτονοήτων,όπως αυτά διαμορφώνονται εντός της συγκεκριμένης πολιτικής πραγ- ματικότητας. Η συγκεκριμένη επίσκεψη εκ νέου εξυπηρετεί την Τουρκία και αντιτίθεται στον πο- λιτικό ορθολογισμό. "[....] Αν παραλληλλίσουμε την πολιτική διαδικασία με έναν συλλογισμό,θα διαπιστώσουμε ότι αντιστοιχεί πάντα σ'αυτόν που διενεργείται δια της εις άτοπον απαγωγής[....] Εκ των πραγμάτων,ένας συλλογισμός δια της εις άτοπον απαγωγής αποτελεί στοίχημα[....] Το στοί- χημα της πολιτικής είναι αντί- θετο. Το μη αποδεκτό δεν είναι αυτό που περιμένουμε,αλλά το σημείο αφετηρίας[....]"(Alain Badiou "Η πολιτική και η λογική του συμβάντος" Εκδόσεις " Πα- τάκη"2008,σελ.139,140)

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 23-11-2023

Ο ΥΠ.ΕΞ. της Τουρκίας καταθέτοντας στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προυπολογισμού της τουρκικής Εθνοσυνέλευ- σης,όπου συζητείται ο κρατικός προυπολογισμός του επομένου έτους,μεταξύ άλλων δήλωσε και τα εξής,ως προς την συνάντηση στην Αθήνα την 7η Δεκεμβρί- ου του Συμβουλίου Συνεργα- σίας Υψηλού επιπέδου και με τη παρουσία του Ερντογάν:" Η κατάσταση της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θρά- κη και των ομογενών που ζούν στα Δωδεκάνησα είναι από τα θέματα που θέτουμε σε προτε- ραιότητα"(www.news247.gr 20-11-2023). Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Τουρκίας σε δη- λώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με- ταξύ άλλων ανέφερε:" Η θέση του Καραμπάχ στις καρδιές μας είναι ίδια με τη θέση της Γάζας στις καρδίες μας. Ακριβώς όπως δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ Βοσνίας και Χαλεπίου,της Τρί- πολης και της Βάχλ,της Θεσσα- λονίκης και της Μοσούλης,βλέ- πουμε τις δικές μας αρχαίες πόλεις μας και την Ιερουσαλήμ το ίδιο"(www.ertnews.gr 20- 11-2023). Ο δε Τούρκος αρχηγός του Ναυτικού σε ομιλία του στη Ναυτική Σχολή Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού δήλω- σε μεταξύ άλλων:" Υπάρχουν 23 νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς από τα οποία η Ελλά- δα έχει στρατικοποιήσει τα 19. Έχουμε νησίδες και βρσχονησί- δες των οποίων η κυριαρχία και η κυριότητα τους αμφισβητεί- ται. Προσπαθούν να τα κάνουν δικά τους,πραγματοποιούν επισκέψεις σε αυτά σαν να εί- ναι δικά τους νησιά. Προσπα- θεί να διεκδικήσει τα νησιά και τους βράχους στο Αιγαίο με την υποστήριξη της Ε.Ε."(www. ieidiseis.gr 18-11-2023). Δεδο- μένο επίσης είναι ότι από την συνάντηση Σόλτς-Ερντογάν στη Γερμανία,όπως άλλωστε φάνη- κε και από την κοινή τους συνέ- ντευξη τύπου,τις εντυπώσεις τις κέρδισε ο δεύτερος που μάλιστα είπε:"Εμείς δεν έχουμε ενοχές έναντι οποιουδήποτε"(www. naftemporiki.gr 17-11-2023). Η Ιστορία βεβαίως,η σύγχρονη και η παλαιά,τον διαψεύδει. Η Τουρκία πρέπει να αισθάνεται ένοχη,διότι επιλεκτικά έχει λει- τουργήσει με τον ίδιο τρόπο που σήμερα λειτουργεί το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων. Το θέμα φυσικά είναι ποιόν εξυπη- ρετεί η συνάντηση στην Αθήνα την 7-12-2023,εάν είναι αναγκαία και απαραίτητη και τι είδους δηλώσεις πρέπει να αναμένει η Ελληνική πλευρά από τον Τούρ- κο πρόεδρο και τους συν αυτώ. Είναι υπέρ του δέοντως ξεκάθα- ρο,εξ όλων των προαναφερομέ- νων δηλώσεων,πως η Τουρκία αμφισβητεί την εθνική κυριαρ- χία της Ελλάδας,"άνευ ενοχών απέναντι οποιουδήποτε". Φυ- σικά μία ενδεχόμενη επίσκεψη Ερντογάν στη Θράκη αποτελεί πρόκληση,καθώς η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την εκεί υπάρχου- σα μουσουλμανική μειονότητα ως τέτοια. Δεδομένο επίσης είναι ότι η συγκυρία,όπως δι- αμορφώνεται μετά από αυτές τις πρόσφατες δηλώσεις,στερεί ουσιαστικού περιεχομένου κάθε διάλογο,καθώς η Τουρκία στη βάση αυτού του διαλόγου αμφι- σβητεί την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Στις Η.Π.Α. το 68% των πολιτών και το 75% των Δημοκρατικών ζητούν άμεση εκεχειρία στη Γά- ζα(www.kathimerini.gr 20-11- 2023). Την ίδια στιγμή ο Π.Ο.Υ. ζητεί την άμεση κατάπαυση του πυρός και δηλώνει ότι το νοσο- κομείο Αλ Σίφα είναι εκτός λει- τουργίας,μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε,καθώς δεν διαθέτει νερό,τρόφιμα,ηλεκτρι- κό ρεύμα,καύσιμα και ιατρικές προμήθειες.(www.in.gr.19- 11-2023). Επίσης ο εκπρόσωπος του Π.Ο.Υ. στα κατεχόμενα πα- λαιστινιακά εδάφη,δήλωσε ότι υπάρχουν άνω των 70.000 περι- πτώσεις με οξείες λοιμώξεις και άνω των 40.000 περιπτώσεις διάρροιας και ότι επίκειται εξά- πλωση ασθενειών κατά τη χειμε- ρινή περίοδο(www.ygeiamou. gr 17-11-2023). Στο Ισραήλ ο ηγέ- της της αντιπολίτευσης Γιαίρ Λαπίντ ζήτησε την αποπομπή του πρωθυπουργού Νετανιάχου από τη θέση του κσι την αντικα- τάστασή του με άλλο πρόσωπο απο το κόμμα Λικούντ,χωρίς την προκήρυξη νέων εθνικών εκλογών(www.euro2day.gr 15- 11-2023). Η γενοκτονία στη Γάζα διχάζει τη Δύση και αναδεικνύ- εται σε μείζον πολιτικό πρόβλη- μα που αδυνατεί να λύσει και το οποίο ουσιαστικά στρέφεται εναντίον της,όσο η ανθρώπινη σφαγή νηπίων και αμάχων συ- νεχίζεται. Στην Ελλάδα η αναζήτηση αντι- πολίτευσης διανύει την δεύτερη τετραετία της.... "ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. [....] Νίκη,νίκη στα σκιά- χτρα απ'άκρη σ'άκρη....Τρό- μος,ναι,τρόμος στα φαντάσμα- τα! Η Ελλάδα θε να γυρίσει να βρεί την Ελλάδα![....]"( Άγγε- λου Σικελιανού " Λυρικός Βί- ος",τόμος Ε' Εκδόσεις " Ίκαρος" 1978,σελ.140).

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 16-11-2023

Εχουν περίπου παρέλ- θει πέντε μήνες από τις εθνικές εκλογές και στην Ελληνική Βουλή ήδη υπάρχουν ανεξαρτοποιήσεις και διαγραφές βουλευτών από τα κόμματα με τα οποία εκλέχθη- καν,καθώς και το άδηλον μέλλον εκείνων της ακροδεξιάς παρά- ταξης. Οι διεργασίες που ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ωστόσο είναι εκείνες που κο- ρυφώνουν τον σουρεαλισμό,ως κυρίαρχο συστατικό στοιχείο στη σύγχρονη πολιτική σκηνή. Φυσικά οι κραυγές που ακούγο- νται όλο αυτό το διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ και αφορούν την ιδιο- κτησία της Αριστεράς από όσους έμειναν,απο εκείνους που έφυ- γαν και από τους άλλους που θα φύγουν,υποτιμούν εκ νέου την νοημοσύνη των πολιτών και θα απελευθερώσουν κοινωνικές δυνάμεις που έως τώρα είχαν εγκλωβιστεί εντός αυτής της ψευδαίσθησης περί "αριστερού" κόμματος. Ήδη τέτοιες δυνάμεις επιλέγουν άλλες κατευθύνσεις. Όπως εκ του πολιτικού αποτε- λέσματος της πολυδιάσπασης συμπεραίνεται ότι η συντροφι- κότητα είναι σχήμα λόγου και ήταν η εσωκομματική εξουσία κυρίως,που έως πρότινος αποτε- λούσε τον συνεκτικό ιστό μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικούς στόχους και πολιτικά προτάγ- ματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Ιούλιο του 2015 δικαίωσε με τον τρόπο που άσκησε εξουσία,όλους εκεί- νους που μιλούσαν για μία εφή- μερη παρένθεση. Ακολούθως η ανυπαρξία ουσιαστικού αντιπο- λιτευτικού λόγου,την τετραετία 2019-2023,μαθηματικά τον οδη- γούσε σε πολιτική παρακμή και πολιτικό εκφυλισμό,λειτουργώ- ντας με αυτόν τον τρόπο υπέρ της διατήρησης της ΝΔ στην εξουσία για τα επόμενα έτη και πολλούς πολίτες στην απογοή- τευση και στην πολιτική αποχή. Από εκείνο το διάστημα,την ανατροπή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και την ψήφιση του νέου Μνημονίου, σταδιακά και σταθερά,η ιδεο- λογικοπολιτική του πρακτική τον οδήγησε και τον οδηγεί στην δυτικού τύπου σοσιαλδημοκρα- τία,που φυσικά ουδεμία σχέση έχει με την Αριστερά. Η πασιφανής απουσία δημο- κρατικού συγκεντρωτισμού,η έλλειψη αυτοκριτικής και πολι- τικής αποτίμησης,η αποτυχία της επαφής με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών,απέ- δειξε και αποδεικνύει τον τυχο- διωκτικό πολιτικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου κόμματος. Το πολιτικό επίπεδο αντιπα- ράθεσης,μετά την εκλογή του νέου προέδρου και πάλι απέ- δειξε ότι όχι μόνον δεν αφορά την ιστορική Αριστερά,αλλά υπολείπεται κατά πολύ και του πολιτικού πολιτισμού που διακρίνει τα ιστορικά αστικά κόμματα. Ο αχαλίνωτος φρα- ξιονισμός και η υπονόμευση μεταξύ των ομάδων,ελλείψει εξουσίας και πολιτικής,ανα- δείχθηκε όλο αυτό το διάστημα και είναι βέβαιον ότι αυτές οι συμπεριφορές απωθούν τους πολίτες,όχι μόνον από το συ- γκεκριμένο κόμμα,αλλά και από την πολιτική. Η εικόνα που παρακολούθησαν και πα- ρακολουθούν οι πολίτες,προ- φανώς και δεν είναι εικόνα που τους έλκει,αντιθέτως οι αλλη- λοκατηγορίες,που εν πολλοίς δεν είναι πολιτικές,αλλά προ- σωπικές,δημιουργούν εύλογες απορίες και ερωτηματικά. Ο χρόνος των ευρωεκλογών πλη- σιάζει και σε αυτές θα δωθούν πολιτικές απαντήσεις από τους πολίτες,τόσο σε αυτούς που έμειναν,όσο και σε εκείνους που έφυγαν και θα φύγουν και θα δημιουργήσουν νέους πολι- τικούς σχηματισμούς. Ωστόσο και μετά από αυτές και έως τις νέες εθνικές εκλογές,η ΝΔ θα έχει -ως φαίνεται-πολιτικό αντίπαλο τον εαυτό της,καθώς σοβαρό πολιτικό αντίπαλον δέος δεν οράται επί του παρό- ντος,την στιγμή μάλιστα που οι πολίτες πλήττονται από τον στασιμοπληθωρισμό,την απου- σία υποδομών σε τομείς όπως η Υγεία και την αβεβαιότητα στην καθημερινή τους ζωή καλοκαί- ρια και χειμώνες και όταν διε- θνώς η γεωπολιτική ρευστότητα κυριαρχεί. Υ.Γ.1. Η τραγωδία των Τεμπών στερείται λήθης. Υ.Γ.2. Οι εκπυρσοκροτήσεις συ- νεχίζουν να επαναλαμβάνονται. Υ.Γ.3. Στη Γάζα νοσοκομεία πλήττονται και παιδιά διαμελί- ζονται. Υ.Γ.4. Η παρουσία ακαδημαικής κοινότητας,οπουδήποτε,συμ- βάλλει στη δημιουργία και στη διαμόρφωση παιδείας και πολι- τισμού. "[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ] [....] ε' Άλλο Σύμπαν,άλλο σύ- μπαν. Άλλο Θεός,άλλο θεός από εννοιολογική άποψη. Κιάλια θέ- λουν οι αναγνώστες;[....]" ( Νίκος Καρούζος"Τα Ποιήμα- τα Β' 1979-1981" Εκδόσεις " Ίκα- ρος"2001,σελ.571).

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 9-11-2023

Οι δολοφονίες αμάχων από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται ασύ- στολα. Νοσοκομεία και ασθε- νοφόρα γίνονται στόχοι των Ισραηλινών,με πρόσχημα την εξόντωση στελεχών της Χαμάς. Βρέφη,νήπια,ανήλικα παιδι- ά,έφηβοι σφαγιάζονται,μαρ- τυρούν και τροφοδοτούν με το αθώο αίμα τους τα απάνθρωπα μακροχρόνια σχέδια κυριαρχί- ας του σιωνισμού στην περιο- χή,που απροσχημάτιστα πλέον έχει ενδυθεί τον μιλιταριστικό μανδύα του σφαγέα νηπίων,κα- θιστώντας πλέον την ηγεσία του Ισραήλ υπόλογη έναντι της ανθρωπότητας για πρωτοφανή σύγχρονα εγκλήματα πολέμου. Ωστόσο η άκρως μιλιταριστική πολιτική την οποία επέλεξε να ασκήσει η κυβέρνηση Νετανιά- χου,εντός της οποίας κυριαρχεί η αδιαφορία για τις ζωές των ομήρων της Χαμάς,προκάλεσε και προκαλεί έναν εσωτερικό διχασμό στο Ισραήλ,όπου πο- λίτες απαιτούν την παραίτηση της κυβέρνησης και ένα τερά- στιο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον Παλαι- στινιακό λαό,που εκφράζεται με ογκώδεις διαδηλώσεις δια- μαρτυρόμενων πολιτών σε όλο τον κόσμο,τόσο της Δύσης,όσο και της Ανατολής. Φυσικά το πολιτικό πλέον πρόβλημα,που βαίνει συνεχώς αυξανόμε- νο,βρίσκεται στην πλευρά της Δύσης και κυρίως στις Η.Π.Α. Οι Η.Π.Α.,αλλά και η Δύση,έ- χοντας στηρίξει αναφανδόν πλουσιοπάροχα την Ουκρανί- α,άνευ του προσδοκώμενου αποτελέσματος,στον πόλεμο με την Ρωσία, διαπιστώνει ότι ο πόλεμος στη Γάζα,πλήττει ανεπανόρθωτα το προσωπείο της υπεράσπισης της ανθρώ- πινης ζωής και της ελευθερίας που φέρει,καθώς και ότι πα- ραβιάζει ανερυθρίαστα τους κανόνες του Διεθνούς Δικαί- ου,δημιουργώντας πολλαπλά εγκλήματα πολέμου. Η σφαγή των νηπίων που πραγματοποι- είται στη Γάζα,ανεπιφύλακτα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περί γενοκτονίας και αφανισμού από την περιο- χή κάθε ίχνους Παλαιστινισκού DNA. Τα εγκλήματα πλέον του Ισρα- ήλ παραπέμπουν σε εκείνα της Χαμάς,καθιστώντας την κυβέρ- νηση Νετανιάχου -μετά δε και την δήλωση υπουργού του,περί χρήσης πυρηνικής βόμβας στη Γάζα- ομογάλακτη της Χαμάς. Ταυτοχρόνως εντείνεται η ανά- γκη περί άμεσης εκεχειρίας,προ- κειμένου τα εναπομείναντα εν ζωή βρέφη και νήπια,να συνε- χίσουν την υποτυπώδη επιβίωσή τους,ακόμη και εντός των πλέον απάνθρωπων συνθηκών. Όσο τα εγκλήματα πολέμου συνεχίζονται στη Γάζα,τόσο εντείνεται ο κίνδυνος περαιτέ- ρω εμπλοκής άλλων αραβικών χωρών -εμμέσως ή αμέσως-στον πόλεμο,γεγονός που καθιστά άκρως ρευστό το παρόν και το μέλλον στη Μέση Ανατολή. Οι συγκρούσεις Ισραηλινών πολι- τών με τις δυνάμεις καταστολής του Ισραήλ,καθιστά αμφίβολο και το μέλλον της κυβέρνησης Νετανιάχου. Η Τουρκία με την συγκεκριμένη πολιτική που ασκεί εξακολουθεί να είναι πε- ριζήτητος παίκτης τόσο για τη Δύση, όσο και για την Ανατολή. Η πρόσφατη επίσκεψη του Έλ- ληνα πρωθυπουργού στη Κίνα δεν εξισορροπεί,δυστυχώς,τη θέση της Ελλάδας στην νέα,υπό διαμόρφωση,διεθνή πολιτική σκηνή. Είναι απαραίτητη η δη- μιουργία διπλωματικών πρωτο- βουλιών από την Ελλάδα,που θα την καθιστούν αξιόπιστο και αντικειμενικό συνομιλητή προς όλες εκείνες τις κατευθύνσεις που συνδιαμορφώνουν τον νέο παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρ- τη,χωρίς επιλεκτικές πολιτικές συμπάθειες ή αντιπάθειες,που την απομονώνουν ως διεθνή παίκτη. Αυτή η στάση είναι φυ- σικά διαφορετική από εκείνη που επιλέγεις απέναντι σε μία χώρα,την Τουρκία,που συνεχώς αμφισβητεί και απειλεί τα εθνι- κά κυριαρχικά δικαιωμάτα της Ελλάδας,λεκτικώς και εμπρά- κτως. Η Ιερουσαλήμ συνεχίζει να εί- ναι ο τόπος εκείνος επι του οποίου συντελούνται και θα συντελεστούν ιστορικά γεγο- νότα παγκοσμίου ενδιαφέρο- ντος,ως εκ παλαιόθεν ανέστιος πόλη,πολυδιασπασμένη,οικεία και ανοίκεια,διώκουσα και δι- ωκομένη,φονεύουσα και φο- νευομένη,αποσυνάγουσα και συνάγουσα,όπου ο συντελούμε- νος χρόνος( παρελθόν,παρόν και μέλλον) αποκαθορίζεται. "Ο ΣΤΡΑΤΗΣ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΣΤΗ ΝΕΚΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ [....] Ιερουσαλήμ,ακυβέρνητη πολιτεία. Ιερουσαλήμ,πολιτεία της προ- σφυγιάς[....] Άγνωστες γλώσσες της Βαβέλ, χωρίς συγγένεια με τη γραμμα- τική το συναξάρι μήτε το ψαλτή- ρι[....] THIS IS THE PLACE,GENTLEMEN![....]" (Γιώργος Σεφέρης " Ποιήμα- τα" Εκδόσεις "Ίκαρος" 1974,σελ 203,205)

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2-11-2023

Η Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. την 27-10-2023 ενέκρινε το σχέδιο ψηφίσματος αραβικών χωρών για την "ανθρωπιστική εκεχειρία" στην Λωρίδα της Γάζας. Από τα 193 μέλη του τα 120 ψήφισαν υπέρ του εν λόγω σχεδίου,14 κατά και 45 χώρες απείχαν. Με- ταξύ των χωρών που επέλεξαν ως πολιτική στάση την αποχή είναι η Ελλάδα,η Κύπρος,η Αλ- βανία,η Βουλγαρία,η Ινδία,το Ιράκ και το Βανουάτου. Διπλω- ματικές πηγές στην Ελλάδα επισημαίνουν ότι η αποχή δεν ισοδυναμεί με καταψήφιση και ότι η Ελλάδα συντάχθηκε με την πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε.( 15 απείχαν,8 υπερψήφισαν και 4 καταψήφισαν). Τα συγκεκρι- μένα επιχειρήματα υπόκεινται σε λογική αμφισβήτηση. Όταν στη Γάζα δολοφονούνται άμα- χοι-κυρίως γυναίκες και παιδιά- ,υπάρχουν σοβαρά προβλήματα έλλειψης τροφίμων,υγιεινομι- κού υλικού,όταν ισοπεδώνονται νοσοκομεία, τότε ενδέχεται η αποχή πρακτικά να ισοδυναμεί με καταψήφιση,καθώς η ανθρω- πιστική διάσταση στην συγκε- κριμένη περίπτωση υπερβαίνει τον κοινό νού και οδηγεί στην αυτονόητη πολιτική συγκατάθε- ση για εκεχειρία,προκειμένου να σωθούν αθώες ζωές. Τούτο αποτελεί πρώτιστο και αυτονόη- το καθήκον όταν ασκείς πολιτική που συντάσσεται με τις αιώνιες πανανθρώπινες διαχρονικές αξί- ες,που συνοδεύουν την ύπαρξη και την διατήρηση του πολιτι- σμού σε αυτόν τον πλανήτη και δεν δέχεται την εγκαθίδρυση της βαρβαρότητας,που αφανίζει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτή- ρα της κοινωνίας των πολιτών. Το δεύτερο επιχείρημα περί της πλειοψηφίας των χωρών της Ε.Ε. που απείχαν,από μόνο του αυτό είναι νοσηρό,καθώς καμία πλειοψηφία δεν αποτελεί φο- ρέα και απόδειξη κατοχής της σωστής αλήθειας,που συνήθως δεν είναι μία,την στιγμή μάλι- στα που μία τέτοια πλειοψηφία σε απομονώνει από εκείνη την μεγαλύτερη των 120 υπερψη- φίσαντων χωρών-μελών που συμμετέχουν στην παγκόσμια κοινότητα. Το συγκεκριμένο επι- χείρημα αυτοαναιρείται αφ'εαυ- τού του. Το αυτονόητο είναι να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα,προκειμένου να αποφευχθεί η γενοκτονία. Σε συνέντευξή του ("Το Βήμα" 29-10-2023) ο Ρίτσαρντ Φάλκ,α- μερικανοεβραίος ομότιμος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Πρίν- στον,πρόεδρος του Δ.Σ. του Ευρωμεσογειακού Παρατηρητη- ρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρώην Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη,μεταξύ άλλων αναφέρει:"[....]Η Χαμάς είναι όντως υπόλογη στο διεθνές ποινικό δίκαιο[....] Το Ισραήλ έχει πολιτική ατζέντα,που συ- νίσταται στην ολοκλήρωση του σιωνιστικού ελέγχου όλης της Παλαιστίνης.Είναι άκρως παρα- πλανητικό να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σε αντιπαρέθεση με τη Χαμάς. Η Χαμάς είναι το πρόσχημα. Ο στόχος είναι κρυμμένος. Αυτός προκαλεί τη στρατιωτική αντίδραση[....] Οι Η.Π.Α.,λόγω εσωτερικής κρί- σης,δεν μπορούν να συνεχίσουν να ενεργούν ανεύθυνα[....] Εί- ναι πιο εύκολο να πούμε ποιός θα είναι ο μεγαλύτερος χαμέ- νος,που θα είναι οι Η.Π.Α.[....] Η Κίνα έχει κρατήσει απόσταση. Θα βγει νικητής όντας ο γεω- πολιτικός παράγοντας που συ- μπεριφέρεται υπεύθυνα,ως ο μοναδικός ενήλικος στο δωμά- τιο[....]" Η συγκεκριμένη οπτι- κή θεωρούμε ότι συντελεί στην κατανόηση των αιτιών του πολέ- μου στη Γάζα και των συνεπειών που θα προκύψουν εξ αυτού. Η Τουρκία για μία ακόμη φορά παρουσιάζεται αδίστακτη και συγκρούεται ευθέως με την Δύ- ση,εξακολουθώντας έως τώρα με άνεση να κινείται σε όλα τα επίπεδα της διεθνούς πολιτικής σκηνής,χωρίς να υφίσταται κα- μία συνέπεια από τους εν δυνά- μει συμμάχους της στην Δύση και στο ΝΑΤΟ. Οι πρόσφατες αναφορές του Ερντογάν(28-10- 2023) και στην Θεσσαλονίκη πρέπει να αποτελέσουν αιτία και αφορμή να μην πραγματοποιη- θεί σε αυτήν την 7η Δεκεμβρίου το Ανώτατατο Συμβούλιο Συνερ- γασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Όταν η Ελλάδα θεωρεί τρομοκρατι- κή οργάνωση τη Χαμάς και οι Τούρκοι διαφωνούν σε αυτή την εκτίμηση,η όποια "συνεργασία" ούτως ή άλλως διαθέτει πήλινες βάσεις. Η Τουρκία συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως ηγέτιδα δύ- ναμη στη περιοχή,να απειλεί και να διεκδικεί. Σε αυτή την συ- γκυρία λοιπόν και όσο οι εξελί- ξεις στη Μ.Ανατολή διαρκούν,η επανεξέταση της συγκεκριμένης συνάντησης ίσως και να επιβάλ- λεται,καθώς εάν συμβεί ευνοεί εκ νέου την Τουρκία. "Ο ΔΩΔΕΚΑΕΤΗΣ [....] Γλήγορα αλλάζουν πάτη- μα,ρωτάνε όποιον βρούνε, κανείς δεν ξέρει τίποτα για ν'α- πολογηθεί- τέλος και πάλι αμίλητοι,χωρίς ν'αργοπορούνε, κινάν στα Ιεροσόλυμα,τι θάχει εκεί σταθεί[....]" (Άγγελος Σι- κελιανός " Αντίδωρο" Εκδόσεις " Γαλαξίας" 1961,σελ.94).