Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 28-12-2023

Η ε π ι θ ε τ ι κ ή αν τ ί δ ρ α σ η των ανταρ- τών Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών και πολε- μικών πλοίων της Δύ- σης στην Ερυθρά Θά- λασσα,"χτυπάει" ήδη την παγκόσμια δυτι- κή,κυρίως, κοινότη- τα εκεί που μπορεί να αισθανθεί το πλήγμα και το σημείο αυτό δεν είναι άλλο από εκείνο του οικονομικού πεδί- ου. Οι μεταφορές της Δύσης εκτός της οδού δια της Ερυθράς Θα- λάσσης εμπορευμάτων και κυρίως πετρελαίου πλήττει τα συμφέρο- ντα των πολυεθνικών και των μεγαλοεφοπλι- στών,καθώς αυξάνει κατά πολύ το κόστος μεταφοράς,αφού τα πλοία αναγκάζονται να ακολουθήσουν άλλη θα- λάσσια πορεία,που δι- ογκώνει το λειτουργικό κόστος μεταφοράς,γε- γονός που έχει ως απο- τέλεσμα την αύξηση της τιμής των προιό- ντων που μεταφέρουν. Επισημαίνεται ότι αυτή η αντίδραση των Χού- θι,υπήρξε ως συνέπεια της εισβολής του Ισρα- ήλ στη Λωρίδα της Γά- ζας. Την 18-10-2023 οι Η.Π.Α. ανακοίνωσαν τον σχηματισμό συνα- σπισμού προκειμένου να υπερασπιστεί την ναυσιπλοία στην Ερυ- θρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν,στον οποίο θα συμμετέχουν περίπου 20 χώρες στο πλαίσιο της "Επιχεί- ρησης Φύλακας της Ευμερίας"(Operation Prosperity Guardian) Φυσικά η "ευημερία" της Δύσης αφ'ενός εί- ναι γνωστή,αφ'ετέρου αναζητείται εντός του ερωτήματος: Ευημε- ρία για ποιόν; Αλλωστε αυτη την ευημερια την ζούμε και στην Ελλάδα. Το 40% του παγκοσμίου εμπορίου ανά έτος,ήτοι περίπου 2.000 πλοία διέρχονται από την δι- ώρυγα του Σουέζ. Την 23-12-2023 ο αξιωμα- τούχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν,Μοχαμάντ Ρεζά Νακντί,προειδοποίησε ότι και άλλες θαλάσσιοι οδοί θα καταστούν επι- κίνδυνες,αν συνεχιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ισρα- ήλ και Χαμάς.(www. naftemporiki.gr 24- 12-2023). Έως τώρα στη νέα αυτή στρατιωτική συμμαχία της Δύσης εκτός των Η.Π.Α. συμ- μετέχουν η Γαλλία,το Ηνωμένο Βασίλειο,το Μπαχρέιν,ο Κανα- δάς,η Ιταλία,η Ολ- λανδία,η Νορβηγία,η Ισπανία και οι Σειχέ- λες. Στην διαδικτυακή πλατφόρμα Χ ο Μοχά- μεντ Αλ-Μπουχάιτι, αξιωματούχος των Χούθι, ανάρτησε και τα εξής: "Ακόμα και αν η Αμερική καταφέ- ρει να κινητοποιήσει τον κόσμο ολόκληρο,οι στρατιωτικές επιχειρή- σεις μας δεν θα στα- ματήσουν[....]όποιες και αν είναι οι θυσίες που αυτό θα μας κοστί- σει"(www.vradini.gr 25-12-2023). Όπως γίνεται αντιλη- πτό η περαιτέρω στρα- τιωτική κλιμάκωση της έντασης που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασ- σα θέτει συνεχώς και εγγύτερα τον κίνδυνο μίας παγκόσμιας σύρ- ραξης και η διατήρηση της ειρήνης απομακρύ- νεται. Με εντολή του πρωθυ- πουργού η Ελλάδα ανα- μένεται να συμμετέχει σε αυτή την νέα στρα- τιωτική συμμαχία της Δύσης με την αποστολή μίας φραγάτας,πιθα- νόν τύπου ΜΕΚΟ 200 ΗΝ,στην Ερυθρά Θά- λασσα. Ο δε Έλληνας ΥΠ.ΕΘ.Α. δήλωσε: "Η Ελλάδα,η χώρα με τον μεγαλύτεεο ποντοπόρο στόλο,έχει πρωταρχικό συμφέρον για τη δια- τήρηση της ελευθερίας των θαλασσίων οδών και της προστασίας της ζωής των ναυτι- κών"(www.neakriti. gr 22-12-2023). Η εμπλοκή της Ελλάδας και σε αυτή τη νέα εστία πολέμου δείχνει για μία ακόμη φορά τη σπουδή της κυβέρνησης να λά- βει θέση και πάλι με τη βεβαιότητα ότι βρίσκε- ται στη "σωστή" πλευρά της Ιστορίας. Βεβαίως τούτη η πολιτική θέ- ση,από όπου και εάν προέρχεται,αποτελεί μύθευμα. Η "σωστή" πλευρά της Ιστορίας,ό- πως και η ίδια η Ιστορία έχει αποδείξει,κρίνε- ται τις περισσότερες φορές εκ των υστέρων και συνήθως πάντα εκ του αποτελέσματος,το οποίο αποτέλεσμα είναι η Ιστορία. Οποιαδήπο- τε απόφαση ένταξης στη "σωστή" πλευρά της Ιστορίας,όσο η Ιστορία διαμορφώνεται,πάντα αυξάνει τον επιχειρημα- τικό κίνδυνο της όποιας απόφασης,εκτός και εάν αυτή η απόφαση λειτουργεί προς τη κα- τεύθυνση διατηρήσεως και εδραιώσεως της ειρήνης εμπράκτως. Φυσικά όλοι οι πόλεμοι διεξάγονται στο όνο- μα της ειρήνης,όπως και πάλι η Ιστορία δι- δάσκει. Επίσης το να θεωρείς ότι γνωρίζεις εκ των προτέρων ποιά είναι η "σωστή" πλευ- ρά της Ιστορίας,όταν ουδείς γνωρίζει πως η Ιστορία θα διαμορφω- θεί,σημαίνει ότι αφ'ε- νός διαθέτεις διορατικό χάρισμα και αφ'ετέρου ότι επείγεσαι να επιλέ- ξεις στρατόπεδο εν όσω η ρευστότητα αποτελεί το κυρίαρχο στοιχεί- ο,στην υπό διαμόρφω- ση Ιστορία,όταν τα ση- μερινά δεδομένα δεν διασφαλίζουν ουδεμία βεβαιότητα στη παγκό- σμια κοινότητα,την ίδια στιγμή που επίσης ου- δείς γνωρίζει το αποτέ- λεσμα των προεδρικών εκλογών στις Η.Π.Α. σε λιγότερο από ένα έτος. Ευλογημένο 2024! Υ.Γ. Καλό παράδεισο Βασίλη.... "ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΗΣ Πολύ νέος,μορφωμέ- νος, ριψοκίνδυνος, σαγηνεύτηκε πολύ απ'την έγκαιρη μεγάλη περιπέτεια του Πολέμου[....] Κατατάχτηκε στη Μέση Ανατολή Αυτό το Μέση δεν το χώνεψε καθόλου. Τα τέρματα ζητούσε. Για να φύγει τα μέσα και τα μέτρια κουφάθηκε στο <που θα πας,καλέ μου>.[....] Αλέξανδρος Μπάρας." (Μιχ. Περάνθης "Με- γάλη Ελληνική Ποιητι- κή Ανθολογία Τόμος Β' 1900-1954". Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Δημη- τράκου 1954,σελ.592)

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 21-12-2023

Ο χρόνος των επτά ετών παραμονής στην Ελ- λάδα των παράνο- μων μεταναστών,υπό προυποθέσεις, για να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι, είναι ένας πε- ρίπου εν δυνάμει ικανός χρόνος, προκειμένου να διαπιστωθούν τόσο οι προθέσεις αυτών,όσο και για το εάν υπάρχει η βούλη- σή τους ως προς την ενσωμάτω- σή τους στην Ελληνική κοινωνία χωρίς προβλήματα. Αντιθέτως η τριετής παραμονή τους,υπό προυποθέσεις και πάλι,φανε- ρώνει μία κατεπείγουσα διάθε- ση από την πλευρά της Ελληνι- κής κυβερνήσεως να "κλείσει" το θέμα και όταν κάτι επείγει οι πε- ρισσότερες πιθανότητες είναι να δημιουργήσει προβλήματα με- γαλύτερα,από εκείνα τα οποία υποτίθεται ότι θα λύσει. Ως προς την Ν.Δ. ήδη το θέμα της επιβο- λής κομματικής πειθαρχίας στην επικείμενη ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου,με εξαίρεση τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και όχι κατά συνείδη- σιν,όταν και άλλοι βουλευτές της δεν είχαν την πρόθεση να το ψη- φίσουν,δημιουργεί πρόβλημα. Εάν υπάρξουν προβλήματα στην Ελληνική κοινωνία από αυτήν τη βιαστική επιλογή,τούτο θα φανεί στο εγγύς μέλλον. Φυσικά υπάρχουν πολλές χώρες ανά τον κόσμο που πιθανόν οι πολίτες τους θα ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν στον πρωτογενή το- μέα παραγωγής στην Ελλάδα,α- φού η ενιαία κοινή αγορά κεφα- λαίου,προιόντων και εργασίας ως τέτοιας της Ε.Ε. αδυνατεί να λύσει και αυτό το θέμα."Όταν χορηγούμε άσυλο,η πρόθεσή μας είναι να μείνει στην Ελλά- δα,εξάλλου έχουμε ανάγκες εργατικού δυναμικού και θα θέ- λαμε οι άνθρωποι αυτοί να επι- λέξουν να κάνουν την Ελλάδα μόνιμο τόπο παραμονής τους. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξα- κολουθούμε να συνεργαζόμαστε με τον καγκελάριο για να δούμε τα ζητήματα δευτερογενών ροών που δημιουργούν πρόβλημα στη Γερμανία(www.naftemporiki 14-11-2023). Αυτά μεταξύ άλλων δήλωνε ο Έλληνας πρωθυπουρ- γός μετά την συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Σολτς. Είναι ο ίδιος Σολτς που από το βήμα της Μπούντεσταγκ ζήτη- σε να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ε.Ε. ακόμα και με τη διαδικασία της ειδικής πλειοψηφίας( ώστε να παρακαμφθεί το βέτο που έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα) (www.powergame 14-12-2023). Για τον ίδιο Σολτς το πρόβλημα της προφυλάκισης του εκλεγμέ- νου Δημάρχου Χειμάρρας Μπε- λέρη είναι ένα διμερές πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Αυτή η στάση ταυτίζεται με την πάγια θέση της Τουρκίας του Ερντογάν,ότι τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι προβλήματα διμερή,που μπορούν να λυθούν χωρίς τη πα- ρέμβαση Ε.Ε.και Η.Π.Α. Επί της ουσίας δηλαδή μία "σύμ- μαχος" χώρα της Ελλάδας στην Ε.Ε.,η Γερμανία υποστηρίζει,το μή μέλος της Ε.Ε.,την Αλβανία ως προς την παραμονή στη φυ- λακή του εκλεγμένου Δημάρχου της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Είναι και αυτή η Ε.Ε. χωρίς ενιαία πολιτική και με αντίθετα συμφέροντα μεταξύ των μελών της,οπότε το "ενωμέ- νη" Ευρώπη περισσότερο προσι- διάζει με ανέκδοτο. Όταν σε έναν πόλεμο δεν σέβε- σαι την υψωμένη λευκή σημαί- α,τότε σίγουρα εγκληματείς. Ο Ισραηλινός στρατός παραδέ- χθηκε ότι εκ λάθους δολοφόνησε τρεις Ισραηλινούς ομήρους της Χαμάς,που τους θεώρησε τρο- μοκράτες,παρ'ότι βγήκαν από το κρησφύγετό τους με λευκές σημαίες στα υψωμένα τους χέ- ρια. Από μόνο του αυτό το συμ- βάν αποδεικνύει πως το Ισραήλ στο πεδίο των μαχών λειτουργεί αδιάκριτα,έχοντας απωλέσει τον αυτοέλεγχο και την αυτοκυ- ριαρχία,που βρίσκεται σε λογική σύγχυση και λειτουργεί απάν- θρωπα.Αυτά τα εγκλήματα πο- λέμου δημιουργούν διχασμό στους πολίτες του Ισραήλ και μεγάλο πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Η έλευση της Γεννήσεως Του Θεανθρώπου Χριστού,ως μυ- στήριο μέγα,υπερυψούται της φθοράς,του χρόνου και των πά- σης φύσεως εκπτώσεων,καθώς ανατρέπει και συγκρούεται ευ- θέως με συμβάντα που απάδουν των μηνυμάτων που εκπέμπει το Σπήλαιο και η Φάτνη. Μηνύ- ματα ειρήνης,αγάπης πάσης της Κτίσεως από τον Άκτιστο Κτί- στη,ταπεινώσεως,αδοξίας εν αφανή Δόξη,που καθιστά όντως Όντα τα μη όντα,σημαίνοντα τα ασήμαντα,ρητά τα άρρητα,τε- θνεώντα τον θάνατο. Όλα τούτα προσφέρονται στον άνθρωπο εντός της ελευθερίας του αυτε- ξουσίου του και εάν θέλει. Τούτο το πνεύμα των Χριστουγέννων οράται,βρίσκεται και ζητείται και αυτές τις ημέρες εντός της καθημερινής βιοτής των πολι- τών.Πνεύμα χαράς, ευφρόσυ- νο,αγώνα, ελπίδας και αενάως ανέκπτωτο. Καλά Χριστούγεννα! "ΠΡΩΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΙΑΚΩΒΟΥ [....]18.1.Εκεί βρήκε ένα σπήλαι- ο,την έβαλε μέσα και άφησε τους γιούς του να την φροντίζουν. Κα- τόπιν βγήκε να αναζητήσει μαμή στα μέρη της Βηθλεέμ 2. Εγώ ο Ιωσήφ περπατούσα και όμως δεν προχωρούσα,έστρεψα το βλέμ- μα μου ψηλά και είδα τον αέρα πλημμυρισμένο με φως,σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό και τον είδα σταματημένο και τα ουρά- νια πουλιά ακίνητα. Και κοίτα- ξα προς τη γη και είδα χάμω μία σκάφη και εργάτες ανασηκωμέ- νους με τα χέρια μέσα στη σκά- φη'όσοι έτρωγαν δεν έτρωγαν και όσοι σήκωναν το κεφάλι δεν μπο- ρούσαν να το κατεβάσουν,όσοι πάλι άνοιγαν το στόμα τους δεν μπορούσαν να το κλείσουν,αλλά ολονών τα πρόσωπα ήταν στραμ- μένα προς τον ουρανό. Είδα και πρόβατα να περνούν και τα πρό- βατα στάθηκαν ακίνητα,και όταν σήκωσε το χέρι του ο βοσκός για να χτυπήσει,έμεινε ψηλά. Και έριξα τα μάτια μου στον χείμαρρο και διέκρινα τα στόματα των μι- κρών προβάτων χωρίς να πίνουν. Και ξαφνικά όλα εξακολούθησαν την πορεία τους[....]" (Ιωάννης Καραβιδόπουλος "Από- κρυφα Χριστιανικά Κείμενα Α' Απόκρυφα Ευαγγέλια" Εκδόσεις "Π.Πουρναρά" 2006,σελ.69).

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 14-12-2023

O πρόεδρος της Τουρκίας επέ- λεξε κατά την πρόσφατη επί- σκεψή του στην Αθήνα να μην προκαλέσει ούτε με δηλώσεις,ούτε με πρά- ξεις,πλήν βεβαίως των αναφορών του,κατά την ομιλία του,στην "τουρκι- κή" μειονότητα της Θρά- κης,που αποτελεί πάγια θέση του,την οποία άλλω- στε,όπως και εκείνες περί των Ελληνικών νησιών και της "γαλάζιας πατρίδας" εξακολουθεί να διατηρεί και μάλιστα αυτές οι θέ- σεις αποτελούν την εθνική στρατηγική της Τουρκίας. Απέφυγε ωστόσο να επι- σκεφθεί και έτσι να προκα- λέσει τη Θεσσαλονική και τη Θράκη. Όσοι πανηγυρί- ζουν,από την εδώ πλευρά του Αιγαίου,ως προς την παραχώρηση πολυημέρου βίζας στους Τούρκους πο- λίτες,προκειμένου να επι- σκέπτονται περισσότερο άνετα Ελληνικά νησιά του Ανατολικού,κυρίως,Αιγαί- ου,δεν θα έπρεπε να λη- σμονούν ότι η οικονομική εξάρτηση αυτών των νη- σιών από το συνάλλαγμα των παραθεριστών είναι μεγάλη,όπως άλλωστε πα- ρόμοια είναι και εκείνη της Βορείου Ελλάδας από το συνάλλαγμα των Βαλκά- νιων. Η μονομερής εξάρ- τηση,σε αντίθεση με την πολυμερή,της ύπαρξης και της δημιουργίας πολ- λών και από διαφορετικές χώρες πηγών τουριστικού συναλλάγματος,περιορί- ζει αυτή την εξάρτηση και προσφέρει στα τουριστικά θέρετρα,θερινά και χει- μερινά,μεγαλύτερες δυ- νατότητες ελευθερίας και επιλογών αξιοποίησης του τουριστικού προιόντος. Το να "σερβίρεις"το τουριστι- κό σου προιόν προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση αυξάνει την εξάρτηση και σε κρατά δέσμιο της συ- γκεκριμένης σου επιλογής που δεν παύει και ένεκα της γειτνίασης να είναι μία εύκολη έξαρτηση. Ο Τούρκος πρόεδρος "κέρδισε" χρόνο,ως προς τις Ελληνοτουρκικές σχέ- σεις,όπως άλλωστε και η Ελλάδα,με ορατό ση- μείο λήξης αυτού του συ- γκεκριμένου χρόνου τις προεδρικές εκλογές στις Η.Π.Α. σε λιγότερο από ένα έτος,την στιγμή που οι δημοσκοπήσεις εκεί αφ'ε- νός δίδουν προβάδισμα στους Ρεπουμπλικάνους και αφ'ετέρου παρουσιά- ζουν υψηλή την δημοφι- λία του Τράμπ,μέ ότι συ- νεπαγεται μία νίκη αυτού του κόμματος ως προς την αναδιαμόρφωση των σημερινών δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ουκρανία αφού έχει ει- σπράξει από την Δύση απίθανο πακτωλό χρημά- των και υλικών,αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαι- τήσεις του πολέμου με την Ρωσία,με τον πρόεδρό της να επισκέπτεται το Κογκρέ- σο των Η.Π.Α.,προκειμέ- νου να πιέσει ως προς την συνέχεια της χρηματοδό- τησης,καθώς και ο ίδιος πιέζεται αφού έως τώρα παραμένει αναποτελε- σματικός και προφανώς η επερχόμενη ήττα του από την Ρωσία,επί της ουσίας σηματοδοτεί και το πολιτι- κό του τέλος,τουλάχιστον στην Ουκρανία. Το απο- τέλεσμα των προεδρικών εκλογών των Η.Π.Α. και σε αυτή τη περίπτωση,δρομο- λογεί επίσης νέα δεδομένα. Φυσικά σε κάθε περίπτωση έντεκα μήνες αποτελούν σημαντικό πολιτικό χρόνο και μπορούν εντός αυτού να προκληθούν και απρό- βλεπτα γεγονότα που αυτή τη στιγμή ενδεχομένως δεν είναι εμφανή. Οι εικόνες ημίγυμνων αιχ- μαλώτων της Χαμάς από τον Ισραηλινό στρατό παραπέμπουν ευθέως σε αντίστοιχες αιχμαλώτων από τους Γερμανούς Ναζί και αποτελούν όνειδος για τη παγκόσμια κοινότητα. Σύσσωμη η ανθρωπότητα απευχόταν και δεν ανέμε- νε την επανεμφάνισή τους. Αυτές οι εικόνες καθιστούν περισσότερο από αναγκαία την επιβολή της ειρήνης και την λήξη του πολέμου στη Γάζα. Η επί δεκαετίες πλέον εντει- νόμενη οπαδική βία εκ του αποτελέσματος αποδει- κνύει την ανυπαρξία πολι- τικής βούλησης να αντιπε- τωπίσει και να καταστείλει το συγκεκριμένο φαινόμε- νο,το οποίο ωστόσο δεν κατανοείται απομονωμένο από την εμφάνιση συνεχώς αυξανομένων φαινομένων παθογένειας στην Ελληνική κοινωνία. Ενδοοικογενεια- κή βία,γυναικοκτονίες,βία στα σχολεία μεταξύ εφή- βων,ανήλικη παραβατικό- τητα δίνουν την εικόνα μίας κοινωνίας σε αποσύνθεση και σήψη,όσο και εάν υπάρ- χουν εστίες αντίστασης και οάσεις κοινωνικές και προ- σωπικές. Μία βίαιη,σε πολ- λαπλά επίπεδα,κοινωνία που αντιστρατεύεται την πρόοδο και τον πολιτισμό. Μπορεί στην Ελληνική Βου- λή να υπάρχουν εννέα κόμ- ματα,ωστόσο περισσότερο από κάθε άλλη φορά στη μεταπολίτευση,αυτός ο πο- λυκομματισμός πάσχει από την απουσία αντιπολιτευτι- κού αντιπάλου δέους. Όσο και εάν η κυβέρνηση υφί- σταται πολιτική φθορά,κα- νένα από τα άλλα κόμματα της Βουλής δεν προσφέ- ρει,εξ όσων οι δημοσκοπή- σεις παρουσιάζουν,στους πολίτες πειστικό πολιτικό λόγο ούτως ώστε να υπάρ- ξει εναλλαγή στην εξουσία. Οπότε το ποιό κόμμα είναι δεύτερο και ποιό είναι τρί- το,αυτή την στιγμή ελάχι- στη σημασία έχει,καθώς τα ποσοστά που εμφανίζονται να έχουν δεν φαίνεται να έχουν πείσει τους πολίτες. Φυσικά οι επερχόμενες ευρωεκλογές θα αποτυπώ- σουν την εικόνα του πολιτι- κού τοπίου. Όσα "καλάθια" και εάν δω- θούν το Χριστουγεννιάτι- κο τραπέζι του 2023 είναι 20%-30% ακριβότερο σε σχέση με το 2022. "[....] ο Ιησούς ανεβαίνει στον ύμνο λησμονώντας το τέρας της βίας αίμα πολύ στις δεξαμενές του φόνου και θ'απομείνει στο πανάρ- χαιο χώμα της Γης η λήθη[....]" ( Νίκος Καρού- ζος" Τα Ποιήματα Α' 1961- 1978" Γ' Έκδοση "Ίκαρος" 2002,σελ.203).

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7-12-2023

Ο κόσμος προετοιμάζε- ται να εορτάσει τη Γέν- νηση του Θεανθρώπου και να ενστερνισθεί,ί- σως και έστω στιγμιαίως,τα μηνύματα της ειρήνης,της ελπίδας και ζωής που αυτή η έλευση φέρει. Ο κόσμος ωστόσο ζει εν μέσω συνεχών αντιφάσε- ων,σκανδάλων και ύβρεων των μηνυμάτων της συγκεκριμέ- νης Ημέρας και τούτο δεν είναι κρίση αλλά κοινή διαπίστωση. Η σφαγή των νηπίων στη Γάζα αποτελεί και είναι κραυγαλέο παράδειγμα που συγκρούεται ευθέως και ανατρέπει το οντο- λογικό μήνυμα της του Χριστού Γεννήσεως. Η σφαγή των αμά- χων και πλέον εξειδικευμένα των παιδιών,είναι μία αιματηρή σφαγή που προσφέρεται στον βωμό της αναπαραγωγής και της κυριαρχίας του μίσους και της βαρβαρότητας,που οδηγεί τον έκπτωτο άνθρωπο στα απύθ- μενα βάθη του κυρίαρχου του κόσμου τούτου. Δεν είναι μόνον οι ζωές των παιδιών που σφαγι- άζονται ασυστόλως,αλλά είναι και το μέλλον των παιδιών που παραμένουν σε αυτή τη ζωή. Μέσα στο βλέμμα τους δεν δια- κρίνεις μόνον την απελπισία και την απόγνωση,αλλά μπορείς να δεις το βιωμένο και πλέον εδραι- ωμένο μίσος εναντίον των σφα- γέων του και τούτο είναι απο- λύτως λογικό και φυσιολογικό. Προφανώς αυτά τα παιδιά που σώζονται και θα σωθούν από το απάνθρωπο,βάρβαρο και σφα- γιαστικό μένος της ηγεσίας του Ισραήλ,είναι οι μελλοντικοί μα- χητές,δόκιμοι και αδόκιμοι,του Παλαιστινιακού Λαού. Αυτή η γενοκτονία τροφοδοτεί με μίσος τις σκέψεις και τις πράξεις των " μοναχικών λύκων" στη Δύση και ο φαύλος κύκλος του αίμα- τος διατηρείται και διαιωνίζεται και στις γενεές που ακολουθούν. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που πρέπει αμέσως η παγκό- σμια κοινότητα να επιβάλλει στο Ισραήλ τη παύση των εχθρο- πραξιών και των σφαγιαστικών επιθέσεων εναντίον των αμάχων Παλαιστινίων πολιτών,καθώς ο μιλιταρισμός της ηγεσίας του Ισ- ραήλ υπερβαίνει και την έννοια της αδιακρισίας,καθώς πρόκει- ται περί αδιακρίτου σφαγής. Θεωρούμε ότι και προς αυτή την κατεύθυνση συμβαλλουν και οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουρ- γού Άμυνας των Η.Π.Α. Λόιντ Όστιν σε ομιλία του στο Εθνικό Φόρουμ Άμυνας του Ρήγκαν,στο Simi Valley της Καλιφόρνια την 2-12-2023:" Το δίδαγμα δεν είναι ότι ίσως κερδίσεις τον πό- λεμο στην πόλη προστατεύοντας τους άμαχους. Αλλά ότι μόνο έτσι κερδίζεις με βεβαιότητα. Σ'αυτό το είδος του πολέμου,το κέντρο βάρους είναι ο άμαχος πληθυσμός. Αν τον οδηγήσεις στην αγκαλιά του εχθρού,αντι- καθιστάς μία τακτική νίκη με μία στρατηγική ήττα"(www. euro2day.gr 3-12-2023). Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα προκαλεί και την αντίδρα- ση των Χούθι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν,οι οποίοι στοχοποιούν με πυραύ- λους πολεμικά και εμπορικά πλοία και καταλαμβάνουν τα δεύτερα,στην Ερυθρά Θάλασ- σα. Γίνεται αντιληπτό ότι αυξά- νεται ο κίνδυνος εμπλοκής του Ιράν στο πόλεμο.Ήδη ο σύμ- βουλος Εθνικής Ασφάλειας των Η.Π.Α. Τζέικ Σάλλιβαν,δήλωσε ότι οι Η.Π.Α. συζητούν με άλλες χώρες τη σύσταση μίας ειδικής ομάδας (maritime task force) με αποστολή τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα(www. kathimerini.gr 5-12-2023). Η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα εί- ναι φανερό ότι δυνητικά μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή και αιτία μίας παγκόσμιας πολεμι- κής σύρραξης και είναι αυτός ένας ακόμη λόγος προκειμέ- νου η παγκόσμια κοινότητα να επιβάλλει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα εν όψει των επερ- χόμενων εορτών τα "καλαθια" αυξάνονται και παρατείνο- νται,ωστόσο στα sm οι τιμές των βασικών ειδών διατροφής και των αναγκαίων άλλων αγα- θών για ένα νοικοκυριό αυξά- νονται,σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ε.Ε.,όπου οι τιμές των ίδιων αγαθών είναι κατά πολύ χαμηλότερες. Οι προβλέ- ψεις, ως προς το 2024 σε σχέση με αυτόν τον πληθωρισμό, είναι δυσοίωνες και δεν αναμένεται η μείωσή τους. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών βαίνει συνεχώς μειούμενη και η παρουσία του χειμώνα, που επιβάλλει την αύξηση στην κα- τανάλωση ενέργειας,καθιστά δυσχερή την οικονομική θέση των νοικοκυριών. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ( Ινστιτούτο Έρευνας Λια- νεμπορίου Καταναλωτικών Αγα- θών) σε δείγμα 1.000 κατανα- λωτών(9-11/11/2023) κατέγραψε ότι το 55% μείωσε τις αγορές σε τρόφιμα και είδη παντοπωλεί- ου,το 80% ακύρωσε δαπάνες διασκέδασης,το 66% μείωσε τη κατανάλωση ρεύματος και το 9% δεν έχει λάβει κανένα απολύτως μέτρο για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων (www. businessdaily.gr 29-11-2023). Ο στολισμός μικρών και μεγάλων πόλεων,εμπορικών κέντρων,α- γορών,οικιών,οδών,των πάντων εν τέλει έχει συντελεστεί.... Οπότε και πάλι τα Χριστούγεννα φαίνεται ότι είναι παρόντα.... "[....] Το να θεωρείς το έγκλη- μα θεία εντολή,είναι το έσχατο κατάντημα της διαστροφής. Και το να έχει διαμορφώσει αυτό τον εσωτερικό σου κόσμο,σε καθιστά μόνιμο κίνδυνο για κάθε γείτονα σου. Αλλά τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς νόημα[....]" (Αρχιμ.Βασι- λείου Προηγουμένου Ιεράς Μο- νής Ιβήρων " Η μεγάλη ιδέα ενός μικρού λαού" Εκδόσεις "Ι.Μ.Ι- βήρων 2021,σελ.29).

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 30-11-2023

Oρθώς ο πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της επι- στροφής στην Ελλάδα των κλεμμένων γλυ- πτών του Παρθενώνα που βρί- σκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η ακύρωση της προγραμματι- σμένης συνάντησής του με τον Βρετανό ομόλογό του,με ευθύνη του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, αφ'ενός προσβάλ- λει την Ελλάδα και αφ'ετέρου αποδεικνύει τις προθέσεις μίας "σύμμαχης" χώρας της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ,ως προς την συνεχή κατοχή και εκμετάλλευση των Ελληνικών γλυπτών που δεν της ανήκουν. Ωστόσο αυτή η απρο- κάλυπτη,αντιδιπλωματική και εχθρική ως προς την Ελλάδα στάση του Βρετανού πρωθυ- πουργού είναι αντιφατική και έρχεται σε άμεση αναντιστοιχία με προηγούμενες αποφάσεις μουσείων του Ηνωμένου Βασι- λείου. Τον Αύγουστο του 2022 ο οργανισμός Glascow Life, που διαχειρίζεται τις συλλογές των μουσείων της Σκωτίας,επέστρε- ψε στην Ινδία επτά αντικείμενα- τεχνουργήματα πού είχαν κλαπεί από την χώρα κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας τον 19ο αιώ- να από ναούς και ιερούς βωμούς της Ινδίας,μετά από διαπραγ- ματεύσεις 18 μηνών. Τα μουσεία της Γκλασκώβης δείχνουν τον ορθό δρόμο που αφορά την πα- γκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και την αλλαγή πλεύσης των δυ- τικών μουσείων,που συζητούν τις επιστροφές αρχαιοτήτων και ιστορικών τεχνουργημάτων στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και θα επιστρέψουν άλλα 51 αντι- κείμενα στην Ινδία,στη Νιγηρία και στις ΗΠΑ.(www.euronews. gr 19-8-2022). Προφανώς και η παραμονή των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μου- σείο είναι παράνομη και η απρε- πής στάση του Βρετανού πρωθυ- πουργού συμβάλλει σε αυτή την μονιμοποίηση του σκανδάλου εις βάρους της παγκόσμιας πολιτι- στικής κληρονομιάς. Ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο,στην ομι- λία του και σε αναφορά του ως προς την αντιμετώπιση του λαι- κισμού δήλωσε:" Στην Ελλάδα εξελέγη μία λαικιστική κυβέρ- νηση πολύ πριν άλλες ευρωπαι- κές χώρες πειραματιστούν με λαικιστές. Ήταν μία κυβέρνηση της <σκληρής> αριστεράς που συνεργάστηκε με τη <σκληρή> δεξιά με μοναδικό σκοπό την παραμονή στην εξουσία"(www. iefimerida.gr 27-11-2023). Το εννοιολογικό περιεχόμενο της λέξης "σκληρή" αδυνατούμε να το κατανοήσουμε. Είναι "σκλη- ρή" μία κυβέρνηση που παραβί- ασε την βούληση του Ελληνικοού Λαού όπως αυτή εκφράστηκε στο δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015 και ψήφισε το Γ'Μνη- μόνιο; Εάν τούτο εννοεί τότε μας βρίσκει σύμφωνους. Εννοεί "σκληρή" μία αντιλαική κυβέρ- νηση που περίπου εξαύλωσε την μεσαία τάξη και λειτούργησε φοροεισπρακτικά εις βάρος της πλειοψηφίας των Ελλήνων πο- λιτών; Εάν αυτό εννοεί και πάλι θα μας βρεί σύμφωνους. Ωστό- σο μία τέτοια κυβέρνηση,μετά το δημοψήφισμα,είναι όντως σκληρά δημαγωγική και απολύ- τως διαχειριστική των εντολών του διευθυντηρίου της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πρόσφατη επικράτηση του λαικισμού στην Ολλανδία και στην Αργεντινή. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώ- νης Σαμαράς,σε πρόσφατη συ- νέντευξή του στην "Καθημερινή" αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθή- να την 7-12-2023 ανέφερε μεταξύ άλλων: " Ο <κατευνασμός>,όπως πολύ σωστά υπογράμμισε και ο Κώστας Καραμανλής,υπήρξε πάντα πολύ επικίνδυνος. Λέτε δύο πρωθυπουργοί και δύο πρώ- ην πρόεδροι της Ν.Δ. να κάνου- με τόσο λάθος;[....] Η κυβέρνη- ση της Γερμανίας ήλθε σε πολύ δύσκολη θέση και ο καγκελάρι- ος Σολτς σε ακόμη πιο δύσκολη. Η κοινή γνώμη και ο Τύπος της χώρας είναι εξοργισμένοι με τον Ερντογάν και θεωρούν ότι έχει κυριολεκτικά <απασφαλίσει>. Συμπέρασμα: Καλύτερα να μην είχε γίνει εκείνη η επίσκεψη. Μπορούμε εμείς,σήμερα,να συμφωνήσουμε με αυτόν που όλοι οι σύμμαχοι και εταίροι μας διαφωνούν μαζί του; Με αυτόν που οι πάντες θεωρούν <μαύρο πρόβατο>; Με αυτόν που υπη- ρετεί πολιτικά,οικονομικά και επιχειρησιακά τον αντί-δυτικό άξονα; Νομίζω,λοιπόν, πως δεν είναι καλή ιδέα"(www.25- 11-2023).Αυτή την "κακή ιδέα" λοιπόν την αναλύσαμε σε προη- γούμενα κείμενά μας από αυτήν εδώ τη στήλη. Ο πρώην πρωθυ- πουργός ορθώς προβληματίζε- ται επί των αυτονοήτων,όπως αυτά διαμορφώνονται εντός της συγκεκριμένης πολιτικής πραγ- ματικότητας. Η συγκεκριμένη επίσκεψη εκ νέου εξυπηρετεί την Τουρκία και αντιτίθεται στον πο- λιτικό ορθολογισμό. "[....] Αν παραλληλλίσουμε την πολιτική διαδικασία με έναν συλλογισμό,θα διαπιστώσουμε ότι αντιστοιχεί πάντα σ'αυτόν που διενεργείται δια της εις άτοπον απαγωγής[....] Εκ των πραγμάτων,ένας συλλογισμός δια της εις άτοπον απαγωγής αποτελεί στοίχημα[....] Το στοί- χημα της πολιτικής είναι αντί- θετο. Το μη αποδεκτό δεν είναι αυτό που περιμένουμε,αλλά το σημείο αφετηρίας[....]"(Alain Badiou "Η πολιτική και η λογική του συμβάντος" Εκδόσεις " Πα- τάκη"2008,σελ.139,140)

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 23-11-2023

Ο ΥΠ.ΕΞ. της Τουρκίας καταθέτοντας στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προυπολογισμού της τουρκικής Εθνοσυνέλευ- σης,όπου συζητείται ο κρατικός προυπολογισμός του επομένου έτους,μεταξύ άλλων δήλωσε και τα εξής,ως προς την συνάντηση στην Αθήνα την 7η Δεκεμβρί- ου του Συμβουλίου Συνεργα- σίας Υψηλού επιπέδου και με τη παρουσία του Ερντογάν:" Η κατάσταση της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θρά- κη και των ομογενών που ζούν στα Δωδεκάνησα είναι από τα θέματα που θέτουμε σε προτε- ραιότητα"(www.news247.gr 20-11-2023). Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Τουρκίας σε δη- λώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με- ταξύ άλλων ανέφερε:" Η θέση του Καραμπάχ στις καρδιές μας είναι ίδια με τη θέση της Γάζας στις καρδίες μας. Ακριβώς όπως δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ Βοσνίας και Χαλεπίου,της Τρί- πολης και της Βάχλ,της Θεσσα- λονίκης και της Μοσούλης,βλέ- πουμε τις δικές μας αρχαίες πόλεις μας και την Ιερουσαλήμ το ίδιο"(www.ertnews.gr 20- 11-2023). Ο δε Τούρκος αρχηγός του Ναυτικού σε ομιλία του στη Ναυτική Σχολή Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού δήλω- σε μεταξύ άλλων:" Υπάρχουν 23 νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς από τα οποία η Ελλά- δα έχει στρατικοποιήσει τα 19. Έχουμε νησίδες και βρσχονησί- δες των οποίων η κυριαρχία και η κυριότητα τους αμφισβητεί- ται. Προσπαθούν να τα κάνουν δικά τους,πραγματοποιούν επισκέψεις σε αυτά σαν να εί- ναι δικά τους νησιά. Προσπα- θεί να διεκδικήσει τα νησιά και τους βράχους στο Αιγαίο με την υποστήριξη της Ε.Ε."(www. ieidiseis.gr 18-11-2023). Δεδο- μένο επίσης είναι ότι από την συνάντηση Σόλτς-Ερντογάν στη Γερμανία,όπως άλλωστε φάνη- κε και από την κοινή τους συνέ- ντευξη τύπου,τις εντυπώσεις τις κέρδισε ο δεύτερος που μάλιστα είπε:"Εμείς δεν έχουμε ενοχές έναντι οποιουδήποτε"(www. naftemporiki.gr 17-11-2023). Η Ιστορία βεβαίως,η σύγχρονη και η παλαιά,τον διαψεύδει. Η Τουρκία πρέπει να αισθάνεται ένοχη,διότι επιλεκτικά έχει λει- τουργήσει με τον ίδιο τρόπο που σήμερα λειτουργεί το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων. Το θέμα φυσικά είναι ποιόν εξυπη- ρετεί η συνάντηση στην Αθήνα την 7-12-2023,εάν είναι αναγκαία και απαραίτητη και τι είδους δηλώσεις πρέπει να αναμένει η Ελληνική πλευρά από τον Τούρ- κο πρόεδρο και τους συν αυτώ. Είναι υπέρ του δέοντως ξεκάθα- ρο,εξ όλων των προαναφερομέ- νων δηλώσεων,πως η Τουρκία αμφισβητεί την εθνική κυριαρ- χία της Ελλάδας,"άνευ ενοχών απέναντι οποιουδήποτε". Φυ- σικά μία ενδεχόμενη επίσκεψη Ερντογάν στη Θράκη αποτελεί πρόκληση,καθώς η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την εκεί υπάρχου- σα μουσουλμανική μειονότητα ως τέτοια. Δεδομένο επίσης είναι ότι η συγκυρία,όπως δι- αμορφώνεται μετά από αυτές τις πρόσφατες δηλώσεις,στερεί ουσιαστικού περιεχομένου κάθε διάλογο,καθώς η Τουρκία στη βάση αυτού του διαλόγου αμφι- σβητεί την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Στις Η.Π.Α. το 68% των πολιτών και το 75% των Δημοκρατικών ζητούν άμεση εκεχειρία στη Γά- ζα(www.kathimerini.gr 20-11- 2023). Την ίδια στιγμή ο Π.Ο.Υ. ζητεί την άμεση κατάπαυση του πυρός και δηλώνει ότι το νοσο- κομείο Αλ Σίφα είναι εκτός λει- τουργίας,μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε,καθώς δεν διαθέτει νερό,τρόφιμα,ηλεκτρι- κό ρεύμα,καύσιμα και ιατρικές προμήθειες.(www.in.gr.19- 11-2023). Επίσης ο εκπρόσωπος του Π.Ο.Υ. στα κατεχόμενα πα- λαιστινιακά εδάφη,δήλωσε ότι υπάρχουν άνω των 70.000 περι- πτώσεις με οξείες λοιμώξεις και άνω των 40.000 περιπτώσεις διάρροιας και ότι επίκειται εξά- πλωση ασθενειών κατά τη χειμε- ρινή περίοδο(www.ygeiamou. gr 17-11-2023). Στο Ισραήλ ο ηγέ- της της αντιπολίτευσης Γιαίρ Λαπίντ ζήτησε την αποπομπή του πρωθυπουργού Νετανιάχου από τη θέση του κσι την αντικα- τάστασή του με άλλο πρόσωπο απο το κόμμα Λικούντ,χωρίς την προκήρυξη νέων εθνικών εκλογών(www.euro2day.gr 15- 11-2023). Η γενοκτονία στη Γάζα διχάζει τη Δύση και αναδεικνύ- εται σε μείζον πολιτικό πρόβλη- μα που αδυνατεί να λύσει και το οποίο ουσιαστικά στρέφεται εναντίον της,όσο η ανθρώπινη σφαγή νηπίων και αμάχων συ- νεχίζεται. Στην Ελλάδα η αναζήτηση αντι- πολίτευσης διανύει την δεύτερη τετραετία της.... "ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. [....] Νίκη,νίκη στα σκιά- χτρα απ'άκρη σ'άκρη....Τρό- μος,ναι,τρόμος στα φαντάσμα- τα! Η Ελλάδα θε να γυρίσει να βρεί την Ελλάδα![....]"( Άγγε- λου Σικελιανού " Λυρικός Βί- ος",τόμος Ε' Εκδόσεις " Ίκαρος" 1978,σελ.140).

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 16-11-2023

Εχουν περίπου παρέλ- θει πέντε μήνες από τις εθνικές εκλογές και στην Ελληνική Βουλή ήδη υπάρχουν ανεξαρτοποιήσεις και διαγραφές βουλευτών από τα κόμματα με τα οποία εκλέχθη- καν,καθώς και το άδηλον μέλλον εκείνων της ακροδεξιάς παρά- ταξης. Οι διεργασίες που ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ωστόσο είναι εκείνες που κο- ρυφώνουν τον σουρεαλισμό,ως κυρίαρχο συστατικό στοιχείο στη σύγχρονη πολιτική σκηνή. Φυσικά οι κραυγές που ακούγο- νται όλο αυτό το διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ και αφορούν την ιδιο- κτησία της Αριστεράς από όσους έμειναν,απο εκείνους που έφυ- γαν και από τους άλλους που θα φύγουν,υποτιμούν εκ νέου την νοημοσύνη των πολιτών και θα απελευθερώσουν κοινωνικές δυνάμεις που έως τώρα είχαν εγκλωβιστεί εντός αυτής της ψευδαίσθησης περί "αριστερού" κόμματος. Ήδη τέτοιες δυνάμεις επιλέγουν άλλες κατευθύνσεις. Όπως εκ του πολιτικού αποτε- λέσματος της πολυδιάσπασης συμπεραίνεται ότι η συντροφι- κότητα είναι σχήμα λόγου και ήταν η εσωκομματική εξουσία κυρίως,που έως πρότινος αποτε- λούσε τον συνεκτικό ιστό μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικούς στόχους και πολιτικά προτάγ- ματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Ιούλιο του 2015 δικαίωσε με τον τρόπο που άσκησε εξουσία,όλους εκεί- νους που μιλούσαν για μία εφή- μερη παρένθεση. Ακολούθως η ανυπαρξία ουσιαστικού αντιπο- λιτευτικού λόγου,την τετραετία 2019-2023,μαθηματικά τον οδη- γούσε σε πολιτική παρακμή και πολιτικό εκφυλισμό,λειτουργώ- ντας με αυτόν τον τρόπο υπέρ της διατήρησης της ΝΔ στην εξουσία για τα επόμενα έτη και πολλούς πολίτες στην απογοή- τευση και στην πολιτική αποχή. Από εκείνο το διάστημα,την ανατροπή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και την ψήφιση του νέου Μνημονίου, σταδιακά και σταθερά,η ιδεο- λογικοπολιτική του πρακτική τον οδήγησε και τον οδηγεί στην δυτικού τύπου σοσιαλδημοκρα- τία,που φυσικά ουδεμία σχέση έχει με την Αριστερά. Η πασιφανής απουσία δημο- κρατικού συγκεντρωτισμού,η έλλειψη αυτοκριτικής και πολι- τικής αποτίμησης,η αποτυχία της επαφής με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών,απέ- δειξε και αποδεικνύει τον τυχο- διωκτικό πολιτικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου κόμματος. Το πολιτικό επίπεδο αντιπα- ράθεσης,μετά την εκλογή του νέου προέδρου και πάλι απέ- δειξε ότι όχι μόνον δεν αφορά την ιστορική Αριστερά,αλλά υπολείπεται κατά πολύ και του πολιτικού πολιτισμού που διακρίνει τα ιστορικά αστικά κόμματα. Ο αχαλίνωτος φρα- ξιονισμός και η υπονόμευση μεταξύ των ομάδων,ελλείψει εξουσίας και πολιτικής,ανα- δείχθηκε όλο αυτό το διάστημα και είναι βέβαιον ότι αυτές οι συμπεριφορές απωθούν τους πολίτες,όχι μόνον από το συ- γκεκριμένο κόμμα,αλλά και από την πολιτική. Η εικόνα που παρακολούθησαν και πα- ρακολουθούν οι πολίτες,προ- φανώς και δεν είναι εικόνα που τους έλκει,αντιθέτως οι αλλη- λοκατηγορίες,που εν πολλοίς δεν είναι πολιτικές,αλλά προ- σωπικές,δημιουργούν εύλογες απορίες και ερωτηματικά. Ο χρόνος των ευρωεκλογών πλη- σιάζει και σε αυτές θα δωθούν πολιτικές απαντήσεις από τους πολίτες,τόσο σε αυτούς που έμειναν,όσο και σε εκείνους που έφυγαν και θα φύγουν και θα δημιουργήσουν νέους πολι- τικούς σχηματισμούς. Ωστόσο και μετά από αυτές και έως τις νέες εθνικές εκλογές,η ΝΔ θα έχει -ως φαίνεται-πολιτικό αντίπαλο τον εαυτό της,καθώς σοβαρό πολιτικό αντίπαλον δέος δεν οράται επί του παρό- ντος,την στιγμή μάλιστα που οι πολίτες πλήττονται από τον στασιμοπληθωρισμό,την απου- σία υποδομών σε τομείς όπως η Υγεία και την αβεβαιότητα στην καθημερινή τους ζωή καλοκαί- ρια και χειμώνες και όταν διε- θνώς η γεωπολιτική ρευστότητα κυριαρχεί. Υ.Γ.1. Η τραγωδία των Τεμπών στερείται λήθης. Υ.Γ.2. Οι εκπυρσοκροτήσεις συ- νεχίζουν να επαναλαμβάνονται. Υ.Γ.3. Στη Γάζα νοσοκομεία πλήττονται και παιδιά διαμελί- ζονται. Υ.Γ.4. Η παρουσία ακαδημαικής κοινότητας,οπουδήποτε,συμ- βάλλει στη δημιουργία και στη διαμόρφωση παιδείας και πολι- τισμού. "[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ] [....] ε' Άλλο Σύμπαν,άλλο σύ- μπαν. Άλλο Θεός,άλλο θεός από εννοιολογική άποψη. Κιάλια θέ- λουν οι αναγνώστες;[....]" ( Νίκος Καρούζος"Τα Ποιήμα- τα Β' 1979-1981" Εκδόσεις " Ίκα- ρος"2001,σελ.571).

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 9-11-2023

Οι δολοφονίες αμάχων από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται ασύ- στολα. Νοσοκομεία και ασθε- νοφόρα γίνονται στόχοι των Ισραηλινών,με πρόσχημα την εξόντωση στελεχών της Χαμάς. Βρέφη,νήπια,ανήλικα παιδι- ά,έφηβοι σφαγιάζονται,μαρ- τυρούν και τροφοδοτούν με το αθώο αίμα τους τα απάνθρωπα μακροχρόνια σχέδια κυριαρχί- ας του σιωνισμού στην περιο- χή,που απροσχημάτιστα πλέον έχει ενδυθεί τον μιλιταριστικό μανδύα του σφαγέα νηπίων,κα- θιστώντας πλέον την ηγεσία του Ισραήλ υπόλογη έναντι της ανθρωπότητας για πρωτοφανή σύγχρονα εγκλήματα πολέμου. Ωστόσο η άκρως μιλιταριστική πολιτική την οποία επέλεξε να ασκήσει η κυβέρνηση Νετανιά- χου,εντός της οποίας κυριαρχεί η αδιαφορία για τις ζωές των ομήρων της Χαμάς,προκάλεσε και προκαλεί έναν εσωτερικό διχασμό στο Ισραήλ,όπου πο- λίτες απαιτούν την παραίτηση της κυβέρνησης και ένα τερά- στιο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον Παλαι- στινιακό λαό,που εκφράζεται με ογκώδεις διαδηλώσεις δια- μαρτυρόμενων πολιτών σε όλο τον κόσμο,τόσο της Δύσης,όσο και της Ανατολής. Φυσικά το πολιτικό πλέον πρόβλημα,που βαίνει συνεχώς αυξανόμε- νο,βρίσκεται στην πλευρά της Δύσης και κυρίως στις Η.Π.Α. Οι Η.Π.Α.,αλλά και η Δύση,έ- χοντας στηρίξει αναφανδόν πλουσιοπάροχα την Ουκρανί- α,άνευ του προσδοκώμενου αποτελέσματος,στον πόλεμο με την Ρωσία, διαπιστώνει ότι ο πόλεμος στη Γάζα,πλήττει ανεπανόρθωτα το προσωπείο της υπεράσπισης της ανθρώ- πινης ζωής και της ελευθερίας που φέρει,καθώς και ότι πα- ραβιάζει ανερυθρίαστα τους κανόνες του Διεθνούς Δικαί- ου,δημιουργώντας πολλαπλά εγκλήματα πολέμου. Η σφαγή των νηπίων που πραγματοποι- είται στη Γάζα,ανεπιφύλακτα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περί γενοκτονίας και αφανισμού από την περιο- χή κάθε ίχνους Παλαιστινισκού DNA. Τα εγκλήματα πλέον του Ισρα- ήλ παραπέμπουν σε εκείνα της Χαμάς,καθιστώντας την κυβέρ- νηση Νετανιάχου -μετά δε και την δήλωση υπουργού του,περί χρήσης πυρηνικής βόμβας στη Γάζα- ομογάλακτη της Χαμάς. Ταυτοχρόνως εντείνεται η ανά- γκη περί άμεσης εκεχειρίας,προ- κειμένου τα εναπομείναντα εν ζωή βρέφη και νήπια,να συνε- χίσουν την υποτυπώδη επιβίωσή τους,ακόμη και εντός των πλέον απάνθρωπων συνθηκών. Όσο τα εγκλήματα πολέμου συνεχίζονται στη Γάζα,τόσο εντείνεται ο κίνδυνος περαιτέ- ρω εμπλοκής άλλων αραβικών χωρών -εμμέσως ή αμέσως-στον πόλεμο,γεγονός που καθιστά άκρως ρευστό το παρόν και το μέλλον στη Μέση Ανατολή. Οι συγκρούσεις Ισραηλινών πολι- τών με τις δυνάμεις καταστολής του Ισραήλ,καθιστά αμφίβολο και το μέλλον της κυβέρνησης Νετανιάχου. Η Τουρκία με την συγκεκριμένη πολιτική που ασκεί εξακολουθεί να είναι πε- ριζήτητος παίκτης τόσο για τη Δύση, όσο και για την Ανατολή. Η πρόσφατη επίσκεψη του Έλ- ληνα πρωθυπουργού στη Κίνα δεν εξισορροπεί,δυστυχώς,τη θέση της Ελλάδας στην νέα,υπό διαμόρφωση,διεθνή πολιτική σκηνή. Είναι απαραίτητη η δη- μιουργία διπλωματικών πρωτο- βουλιών από την Ελλάδα,που θα την καθιστούν αξιόπιστο και αντικειμενικό συνομιλητή προς όλες εκείνες τις κατευθύνσεις που συνδιαμορφώνουν τον νέο παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρ- τη,χωρίς επιλεκτικές πολιτικές συμπάθειες ή αντιπάθειες,που την απομονώνουν ως διεθνή παίκτη. Αυτή η στάση είναι φυ- σικά διαφορετική από εκείνη που επιλέγεις απέναντι σε μία χώρα,την Τουρκία,που συνεχώς αμφισβητεί και απειλεί τα εθνι- κά κυριαρχικά δικαιωμάτα της Ελλάδας,λεκτικώς και εμπρά- κτως. Η Ιερουσαλήμ συνεχίζει να εί- ναι ο τόπος εκείνος επι του οποίου συντελούνται και θα συντελεστούν ιστορικά γεγο- νότα παγκοσμίου ενδιαφέρο- ντος,ως εκ παλαιόθεν ανέστιος πόλη,πολυδιασπασμένη,οικεία και ανοίκεια,διώκουσα και δι- ωκομένη,φονεύουσα και φο- νευομένη,αποσυνάγουσα και συνάγουσα,όπου ο συντελούμε- νος χρόνος( παρελθόν,παρόν και μέλλον) αποκαθορίζεται. "Ο ΣΤΡΑΤΗΣ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΣΤΗ ΝΕΚΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ [....] Ιερουσαλήμ,ακυβέρνητη πολιτεία. Ιερουσαλήμ,πολιτεία της προ- σφυγιάς[....] Άγνωστες γλώσσες της Βαβέλ, χωρίς συγγένεια με τη γραμμα- τική το συναξάρι μήτε το ψαλτή- ρι[....] THIS IS THE PLACE,GENTLEMEN![....]" (Γιώργος Σεφέρης " Ποιήμα- τα" Εκδόσεις "Ίκαρος" 1974,σελ 203,205)

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2-11-2023

Η Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. την 27-10-2023 ενέκρινε το σχέδιο ψηφίσματος αραβικών χωρών για την "ανθρωπιστική εκεχειρία" στην Λωρίδα της Γάζας. Από τα 193 μέλη του τα 120 ψήφισαν υπέρ του εν λόγω σχεδίου,14 κατά και 45 χώρες απείχαν. Με- ταξύ των χωρών που επέλεξαν ως πολιτική στάση την αποχή είναι η Ελλάδα,η Κύπρος,η Αλ- βανία,η Βουλγαρία,η Ινδία,το Ιράκ και το Βανουάτου. Διπλω- ματικές πηγές στην Ελλάδα επισημαίνουν ότι η αποχή δεν ισοδυναμεί με καταψήφιση και ότι η Ελλάδα συντάχθηκε με την πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε.( 15 απείχαν,8 υπερψήφισαν και 4 καταψήφισαν). Τα συγκεκρι- μένα επιχειρήματα υπόκεινται σε λογική αμφισβήτηση. Όταν στη Γάζα δολοφονούνται άμα- χοι-κυρίως γυναίκες και παιδιά- ,υπάρχουν σοβαρά προβλήματα έλλειψης τροφίμων,υγιεινομι- κού υλικού,όταν ισοπεδώνονται νοσοκομεία, τότε ενδέχεται η αποχή πρακτικά να ισοδυναμεί με καταψήφιση,καθώς η ανθρω- πιστική διάσταση στην συγκε- κριμένη περίπτωση υπερβαίνει τον κοινό νού και οδηγεί στην αυτονόητη πολιτική συγκατάθε- ση για εκεχειρία,προκειμένου να σωθούν αθώες ζωές. Τούτο αποτελεί πρώτιστο και αυτονόη- το καθήκον όταν ασκείς πολιτική που συντάσσεται με τις αιώνιες πανανθρώπινες διαχρονικές αξί- ες,που συνοδεύουν την ύπαρξη και την διατήρηση του πολιτι- σμού σε αυτόν τον πλανήτη και δεν δέχεται την εγκαθίδρυση της βαρβαρότητας,που αφανίζει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτή- ρα της κοινωνίας των πολιτών. Το δεύτερο επιχείρημα περί της πλειοψηφίας των χωρών της Ε.Ε. που απείχαν,από μόνο του αυτό είναι νοσηρό,καθώς καμία πλειοψηφία δεν αποτελεί φο- ρέα και απόδειξη κατοχής της σωστής αλήθειας,που συνήθως δεν είναι μία,την στιγμή μάλι- στα που μία τέτοια πλειοψηφία σε απομονώνει από εκείνη την μεγαλύτερη των 120 υπερψη- φίσαντων χωρών-μελών που συμμετέχουν στην παγκόσμια κοινότητα. Το συγκεκριμένο επι- χείρημα αυτοαναιρείται αφ'εαυ- τού του. Το αυτονόητο είναι να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα,προκειμένου να αποφευχθεί η γενοκτονία. Σε συνέντευξή του ("Το Βήμα" 29-10-2023) ο Ρίτσαρντ Φάλκ,α- μερικανοεβραίος ομότιμος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Πρίν- στον,πρόεδρος του Δ.Σ. του Ευρωμεσογειακού Παρατηρητη- ρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρώην Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη,μεταξύ άλλων αναφέρει:"[....]Η Χαμάς είναι όντως υπόλογη στο διεθνές ποινικό δίκαιο[....] Το Ισραήλ έχει πολιτική ατζέντα,που συ- νίσταται στην ολοκλήρωση του σιωνιστικού ελέγχου όλης της Παλαιστίνης.Είναι άκρως παρα- πλανητικό να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σε αντιπαρέθεση με τη Χαμάς. Η Χαμάς είναι το πρόσχημα. Ο στόχος είναι κρυμμένος. Αυτός προκαλεί τη στρατιωτική αντίδραση[....] Οι Η.Π.Α.,λόγω εσωτερικής κρί- σης,δεν μπορούν να συνεχίσουν να ενεργούν ανεύθυνα[....] Εί- ναι πιο εύκολο να πούμε ποιός θα είναι ο μεγαλύτερος χαμέ- νος,που θα είναι οι Η.Π.Α.[....] Η Κίνα έχει κρατήσει απόσταση. Θα βγει νικητής όντας ο γεω- πολιτικός παράγοντας που συ- μπεριφέρεται υπεύθυνα,ως ο μοναδικός ενήλικος στο δωμά- τιο[....]" Η συγκεκριμένη οπτι- κή θεωρούμε ότι συντελεί στην κατανόηση των αιτιών του πολέ- μου στη Γάζα και των συνεπειών που θα προκύψουν εξ αυτού. Η Τουρκία για μία ακόμη φορά παρουσιάζεται αδίστακτη και συγκρούεται ευθέως με την Δύ- ση,εξακολουθώντας έως τώρα με άνεση να κινείται σε όλα τα επίπεδα της διεθνούς πολιτικής σκηνής,χωρίς να υφίσταται κα- μία συνέπεια από τους εν δυνά- μει συμμάχους της στην Δύση και στο ΝΑΤΟ. Οι πρόσφατες αναφορές του Ερντογάν(28-10- 2023) και στην Θεσσαλονίκη πρέπει να αποτελέσουν αιτία και αφορμή να μην πραγματοποιη- θεί σε αυτήν την 7η Δεκεμβρίου το Ανώτατατο Συμβούλιο Συνερ- γασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Όταν η Ελλάδα θεωρεί τρομοκρατι- κή οργάνωση τη Χαμάς και οι Τούρκοι διαφωνούν σε αυτή την εκτίμηση,η όποια "συνεργασία" ούτως ή άλλως διαθέτει πήλινες βάσεις. Η Τουρκία συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως ηγέτιδα δύ- ναμη στη περιοχή,να απειλεί και να διεκδικεί. Σε αυτή την συ- γκυρία λοιπόν και όσο οι εξελί- ξεις στη Μ.Ανατολή διαρκούν,η επανεξέταση της συγκεκριμένης συνάντησης ίσως και να επιβάλ- λεται,καθώς εάν συμβεί ευνοεί εκ νέου την Τουρκία. "Ο ΔΩΔΕΚΑΕΤΗΣ [....] Γλήγορα αλλάζουν πάτη- μα,ρωτάνε όποιον βρούνε, κανείς δεν ξέρει τίποτα για ν'α- πολογηθεί- τέλος και πάλι αμίλητοι,χωρίς ν'αργοπορούνε, κινάν στα Ιεροσόλυμα,τι θάχει εκεί σταθεί[....]" (Άγγελος Σι- κελιανός " Αντίδωρο" Εκδόσεις " Γαλαξίας" 1961,σελ.94).

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 26-10-2023

Το δράμα των Παλαιστι- νίων στη Λωρίδα της Γάζας,με την σφαγή χιλιάδων αμάχων από τους βομβαρδισμούς των Ισ- ραηλινών,πρέπει σύντομα να λάβει τέλος,να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επέλθει επιτελούς η ειρήνη. Η αναμενό- μενη και πολλαπλώς προβαλλό- μενη από τα δυτικά ΜΜΕ,χερ- σαία επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα συνεχώς αναβάλλεται και μάλλον δεν θα επιχειρηθεί,κα- θώς εάν συμβεί η πιθανότητα γενίκευσης της σύρραξης στην Μέση Ανατολή ενισχύεται και προφανώς η Δύση δεν μπορεί να ανοίξει ένα νέο ευρύ πολεμι- κό μέτωπο στην περιοχή,όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκε- ται σε εξέλιξη,καθώς οι Άραβες δεν είναι Ρώσοι και η ευαισθη- σία που εκπέμπει η Ιερουσαλήμ προς πολλές κατευθύνσεις δεν βοηθά την εξάπλωση του πο- λέμου,τουλάχιστον επισήμως. Οι Παλαιστίνιοι πρέπει επιτέ- λους να αποκτήσουν το δικό της κράτος στην περιοχή,γεγονός που εάν συμβεί θα εκτονώσει μακροπρόθεσμα την κατάστα- ση στην περιοχή,άλλωστε αυτό είναι το ζητούμενο,μαζί με την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς,τους οποίους τους χρη- σιμοποιούν ως διαπραγματευ- τικό όπλο. Η κυβέρνηση της ΝΔ όπως και στον πόλεμο της Ουκρανί- ας,έτσι και στην Μέση Ανατο- λή βρίσκεται στο πλευρό της Δύσης,χωρίς διπλωματικές ισορροπίες,σε αντίθεση με την Άγκυρα,που κρατά αυτήν την στάση και στους δύο πολέμους. Η πρόσφατη επενδυτική βαθμί- δα που απέσπασε η Ελλάδα από τον οίκο αξιολόγησης S&P μετά τον οίκο DBRS ( δύο εκ των απο- δεκτών οίκων από την Ε.Κ.Τ.) τα Ελληνικά ομόλογα ενδιαφέ- ρουν πλέον τους μακροπρόθε- σμους επενδυτές. Προκειμένου δε να ενταχθούν στους παγκό- σμιους δείκτες ομολόγων και να βγούν από την κατηγορία των "σκουπιδιών",χρειάζεται μία ακόμη αναβάθμιση από τους οίκους Fitch ή Moody's. Αυτή είναι η μία πλευρά της Ελληνικής οικονομίας που ανα- μένει μακροπρόθεσμα εισροές κεφαλαίων. Η άλλη πλευρά εί- ναι εκείνη την οποία βιώνουν οι Έλληνες πολίτες,με τις τιμές βασικών αγαθών διατροφής να αυξάνουν συνεχώς,αυξημένα τιμολόγια ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης. Τα ίδια προι- όντα σε αντίστοιχα SM της Ευ- ρώπης πωλούνται έως και 50% φθηνότερα. Προφανώς τους πολίτες δεν τους αγγίζει η νέα επενδυτική βαθμίδα,που βγά- ζει την Ελλάδα από τα "σκου- πίδια",εκείνο που τους δυσα- ρεστεί είναι η συνεχής απώλεια της αγοραστικής τους δύνα- μης,ο περιορισμός της κατανά- λωσης σε βασικά αγαθά και η αντικατάστασή τους με υποκα- τάστατα αγαθά. Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση "προ- σφέρει" πεδίον δόξης λαμπρό στην αντιπολίτευση,εκείνη, πλην ελαχίστων εξαιρέσε- ων,βρίσκεται στον δικό της κό- σμο. Η αλλαγή ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί την αξιωματική αντιπολίτευση σε κρίση υπαρ- ξιακή και ιδεολογικοπολιτι- κή,γεγονός και αναμενόμενο και μοιραίο, μετά τα τελευταία αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Δεδομένη πλέον είναι η διάσπαση του εν λόγω κόμ- ματος,που φυσικά θα δημιουρ- γήσει νέες πολιτικές συνθήκες στον χώρο της αντιπολίτευσης. Οι συνέπειες της ασυνέπειας του ΣΥΡΙΖΑ στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος τον Ιούλιο του 2015,εμφανίζονται πολιτικά και αμετάκλητα πλέον το 2023 μέσω εσωκομματικών ξεκαθαρισμά- των που θέτουν εν αμφιβόλω την ηγεμονία του στην αντιπο- λίτευση,χωρίς ωστόσο ακόμη να δημιουργείται ένα σοβαρό πολιτικό αντίπαλον δέος έναντι της ΝΔ,που και αυτή βρίσκεται σε φάση πολιτικής φθοράς. Οι πολιτικές εξελίξεις θα αποτυ- πωθούν στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και ενδεχομένως να είναι εκείνο το οποίο θα μπορέσει να δρομολογήσει νέα πολιτικά δεδομένα,που αυτή την στιγμή φαντάζουν και είναι απρόβλεπτα. Βεβαίως ο πολιτι- κός χρόνος που μεσολαβεί έως τις αρχές Ιουνίου 2024 είναι τε- ράστιος και η εμφάνιση εκ νέου του αστάθμητου παράγοντα,σε πολλές ίσως εκδοχές,είναι πολύ πιθανή και τα νέα δεδομένα που μπορούν να προκύψουν εί- ναι άγνωστα και μη προβλέψι- μα. Οπότε το πολιτικό σκηνικό έως τότε είναι ανοικτό και θα συνεχίσει να διαμορφώνονται και θα είναι πάλι εκείνο που θα οδηγήσει και τότε τους πολίτες στην κάλπη ή θα τους αποτρέ- ψει και πάλι από αυτήν. "[....] Άνοιξη του '49[....] Ελο- νοσία,ύστερα χολέρα. Οχτώ με δέκα θάνατοι καθημερινά[....] Ιούνιος του '51: εξέγερση. Εκα- τοντάδες καβαλάρηδες με κε- λεμπίες ζώνουν το χωριό. Οι κάτοικοι πάνω σε χαμηλά οχυ- ρώματα μετατρέπουν τα μπου- ριά σε δήθεν κανόνια[....]" (Αλμπέρ Καμύ " Ο πρώτος άν- θρωπος" Εκδόσεις " Καστανιώ- τη"2017,σελ.308-309).

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 19-10-2023

H πρωτόγνωρη αποχή της τάξεως του 60%-70% και σε κάποιες περι- πτώσεις και του 80% στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοι- κητικών εκλογών,απερίφραστα απέδειξε την αδιαφορία των πο- λιτών έναντι του πολιτικού προ- τάγματος που τα κόμματα προ- έταξαν σε αυτόν. Υπήρξε λοιπόν διάσταση απόψεων κομμάτων και πολιτών,καθώς τα μεν πρώ- τα καλούσαν τους δεύτερους να προσέλθουν στις κάλπες,ωστό- σο οι πολίτες δεν ακολούθησαν την προτροπή τους και απείχαν. Αυτή η στάση μαζί με εκείνη πού κράτησαν στον πρώτο γύ- ρο,δηλαδή μία αποχή 50%-60% αποδεικνύει πως οι πολίτες υπο- βαθμίζουν μαζί με την πολιτική και τους εκφραστές τους και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκη- σης,δικαίως ή και αδίκως. Τα κόμματα ωστόσο συμμετείχαν στις εκλογές και με βάση το χα- μηλό ποσοστό συμμετοχής των πολιτών,προέκυψαν συγκεκρι- μένα πολιτικά συμπεράσματα. Η πενταετής φθορά της Ν.Δ.,μαζί με τις πυρκαγιές και τις πλημ- μύρες που προέκυψαν μετά τις εθνικές εκλογές,εκφράστηκε μέσω της απώλειας περιφερειών και δήμων,που στελέχη της δι- εκδικούσαν την εκλογή τους. Οι απώλειες της περιφέρειας της Θεσσαλίας,αλλά και των τριών μεγάλων δήμων( Αθήνα,Θεσσα- λονίκη,Πάτρα) αποτελούν κατά πάσα πιθανότητα προάγγελο μίας αντίστοιχης ή και μεγαλύ- τερης επερχόμενης φθοράς που θα εκφραστεί στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Εάν αυτό είναι το πρόβλημα της Ν.Δ.,το πρόβλη- μα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι στις ευρωεκλογές η αυ- τόνομη πορεία τους δεν μπορεί να καταγράψει τα αποτελέσμα- τα που επέφερε στις αυτοδιοικη- τικές εκλογές η στήριξη κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ σε υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ,γεγονός που επεξηγεί και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των συγκεκριμένων εκλογών. Ενδέ- χεται λοιπόν στις ευρωεκλογές ένα μέρος της φθοράς της Ν.Δ. να το εισπράξουν άλλα κόμματα αφ'ενός και αφ'ετέρου να υπάρ- ξει μία αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ ως προς την κατάληψη της δεύτερης θέσης. Ήδη εντός του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν προτά- σεις στελεχών του,ως προς τη κοινή σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ υπό συμφωνημένη ηγεσία. Αντί- στοιχες προτάσεις υπάρχουν και εντός του ΠΑΣΟΚ.Οι διερ- γασίες,κυρίως στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνες, που έως την άνοιξη, θα καταδείξουν ή μή την δημιουργία ενός νέου πολιτικού τοπίου στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Θετικό γε- γονός είναι ότι νέες δυνάμεις θα δοκιμαστούν στην άσκηση της εξουσίας σε περιφέρειες και δήμους,που στο τέλος της πε- νταετούς θητείας τους,θα κρι- θούν από τα έργα τους,κυρίως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και στους δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονικής. Σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εάν υπάρξει η διαφορά αυτή θα φανεί αμέσως,καθώς έως τούδε δεν υπήρξαν παλαιά έργα και η υποβάθμιση της ποιότητος της καθημερινής ζωής των πολιτών είναι εμφανής. Στις περιπτώσεις εκείνων των περιφερειών όπου επικράτησαν "αντάρτες" της Ν.Δ. έναντι της επίσημης στήρι- ξης στελεχών της,το γεγονός της κοινής πολιτικής "καταγωγής" αυτών,ενδέχεται και να μην εί- ναι ουσιαστικού χαρακτήρος,ε- άν εφαρμοστούν πολιτικές προς όφελος των πολιτών. Μεσολα- βούν πέντε έτη προκειμένου να αποδειχτεί και τούτο. Στην Μέση Ανατολή ο πόλεμος κλιμακώνεται καθημερινά,χωρίς να διαφαίνεται προοπτική ει- ρηνικής λύσης του Παλαιστινια- κού προβλήματος για μία ακόμη φορά. Οι τρομοκρατικές βίαιες επιθέσεις " μοναχικών λύκων" ισλαμιστών στην Ευρώπη επα- νεμφανίστηκαν,δείχνοντας ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. τα τελευταία έτη έχει απο- τύχει,καθώς αδυνατεί να ελέγχει και είναι λογικό,τον μεγάλο όγκο μουσουλμάνων μεταναστών που προωθούνται στην Ευρώ- πη.Η συγκεκριμένη πολεμική κρίση δεν ευνοεί την περαιτέρω αποτυχημένη προσπάθεια εν- σωμάτωσης αυτών των μετανα- στών,καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου στην δυτική Ευρώπη,με την μορφή ενός "ανταρτοπόλεμου" μεμονω- μένων φανατικών ισλαμιστών. Η Τουρκία με την έως τώρα στάση της,επί της ουσίας ενισχύει αυτή την προοπτική. Αντιθέτως στα- θερή παραμένει η πολιτική θέση της Ρωσίας,που ήταν και είναι η δημιουργία Παλαιστινιακού κρά- τους και η ειρηνική λύση του Πα- λαιστινιακού προβλήματος,πρό- βλημα που παρά την πάροδο δεκαετιών δεν αμβλύνεται,παρά καλύπτεται και οξύνεται. Φυσικά η ρήση των φανατι- κών μουσουλμάνων:"Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισού- με όσους μας μισούν"(www. ThePressProject.gr 17-10-2023) παραμένει εξ αιώνων αδιέξοδη. "[....] Αλλά υμίν λέγω τοις ακού- ουσιν' αγαπάτε τους εχθρούς υμών,καλώς ποιείτε τοις μισού- σιν υμάς[....] και ει αγαπάτε τους αγαπώντες υμάς,ποία υμίν χάρις εστί; και γαρ οι αμαρτωλοί το αυτό ποιούσι[....] πλήν αγα- πάτε τους εχθρούς υμών[....]" (Λουκάς στ 27,32,35).

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12-10-2023

Η επί δεκαετίες συσ- σωρευμένη εθνική αντιπαλότητα μεταξύ Ισραηλινών και Πα- λαιστινίων στη Λωρίδα της Γά- ζας,στη Δυτική όχθη και στην Ιε- ρουσαλήμ,οδήγησε στην σφαγή και ομηρία αμάχων,στη κήρυξη πολέμου και τέλος στον βομ- βαρδισμό στη Γάζα με θύματα και πάλι αμάχους πολίτες. Η νέα πολεμική έκρηξη στην Μέση Ανατολή,προφανώς και θα επι- φέρει συνέπειες που ακόμη δεν είναι ορατές. Όσο οι Παλαιστίνι- οι παραμένουν ένας λαός παρίας στην Διεθνή Κοινότητα,το πρό- βλημα στη περιοχή της Μέσης Ανατολής θα παραμένει και θα διαιωνίζεται,θέτοντας πάντα σε κίνδυνο την ειρήνη και ενισχύ- οντας την αντιπαράθεση μετα- ξύ των Μουσουλμάνων και της Δύσης,που κάποια στιγμή ενδέ- χεται να οδηγήσει σε γενίκευση την πολεμική κρίση. Η ταχύτατη επίτευξη της ειρήνης είναι ανα- γκαία και επιβάλλεται. Δυστυχώς και οι αυτοδιοικητικές εκλογές απέδειξαν ότι περίπου το 50% των πολιτών αποστρέ- φονται συνειδητά ή ασυνείδητα την πολιτική όπως εκφράζεται σήμερα. Το φαινόμενο αυτό της υψηλής αποχής που σταθεροποι- είται και αποκτά πλέον μόνιμη παρουσία στις εκλογές,δεν κα- τάφερε να το περιορίσει ούτε ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των πρό- σφατων εκλογών,γεγονός που φαινόταν εύκολο,ένεκα και του πλήθους των υποψηφίων που συμμετείχαν σε αυτές και που λογικά θα διεύρυνε το ενδιαφέ- ρον των πολιτών των τοπικών κοινωνιών. Το πολιτικό σύστη- μα,στο σύνολό του,έχει κατα- φέρει να απογοητεύσει και να αποτρέψει τους μισούς περίπου πολίτες,στο να εφαρμόσουν το κυρίαρχο δημοκρατικό τους δι- καίωμα,προσδίδοντας με την μαζική συμμετοχή τους,μεγαλύ- τερο κύρος και ισχύ στο εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή η αδιαφορία των πολιτών υπόκειται σε πολλα- πλές ερμηνείες. Οι πολίτες πλέ- ον δεν έλκονται και δεν γοητεύ- ονται από την πολιτική και τους πολιτικούς,θεωρούν περίπου κενή περιεχομένου την προσέ- λευσή τους στην κάλπη,πιστεύο- ντας ότι "όλοι και όλα είναι ίδιοι και ίδια",ότι τίποτα δεν θα αλ- λάξει. Δεν βρίσκουν εκείνες τις διαφορές,εκείνα τα πλεονεκτή- ματα πολιτικής και υποψηφίων, που όντως θα νοηματοδοτούσαν την ψήφο τους και απέχουν της εκλογικής διαδικασίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο εκείνο που εκλέγονται κυβερ- νήσεις,δημοτικές και περιφε- ρειακές εξουσίες,με την συμ- μετοχή περίπου του 50% του εκλογικού σώματος,στην δε Ατ- τική το ποσοστό αυτής της απο- χής,σε πολλές περιοχές έφτασε και το 70%. Αναζητείται λοιπόν εκείνη η πολιτική που θα σαγη- νεύσει και πάλι,θα προκαλέσει το ενδιαφέρον,θα πείσει και θα νοηματοδοτήσει την παρουσία των πολιτών στην εκλογική δι- αδικασία. Οπότε τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα του πολιτικού συστήματος,μπορούν να χαί- ρουν ή μή,αλλά αυτή η επιτυχία ή η αποτυχία δεν φαίνεται να απασχολεί σοβαρά ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που παρα- μένουν ανενεργοί ή ενεργοί με την αποχή τους και παραμένουν εντός της καθημερινής πραγ- ματικότητας,παλεύοντας με τα προβλήματά τους,αποκομμένοι από την πρακτική των κομμά- των και της πολιτικής τους. Επί του παρόντος και όπως απι- δεικνύεται,η πολιτική θα συνεχί- σει να πορεύεται ως έχει και δεν φαίνεται να εμφανίζεται εκείνο το νέο στοιχείο που θα αλλάξει την οπτική αυτού του σημαντι- κού τμήματος του εκλογικού σώματος και θα μεταβάλλει την πολιτική ή απολίτικη στάση του. Φυσικά το συγκεκριμένο φαινό- μενο δεν αφορά μόνον την Ελλά- δα,αλλά εδώ και καιρό επικρατεί στις Η.Π.Α. και συνεχώς διευρύ- νεται στις χώρες της Ευρώπης. Ενδεχομένως την επόμενη Κυ- ριακή,όπου υπάρχει δεύτερος γύρος εκλογών,το ποσοστό της αποχής να είναι μεγαλύτε- ρο,γεγονός που απευχόμαστε. Η επόμενη πενταετία άσκησης της εξουσίας στην τοπική αυτο- διοίκηση θα αποδείξει μέσω των έργων της,πόσο θα μεταβάλλει την εικόνα στο τοπίο των δήμων και της περιφέρειας,σε μία κα- τεύθυνση εκσυγχρονισμού και βελτίωσης αυτής της εικόνας,α- ξιοποιώντας τα αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν στην κάθε περιοχή και προσδίδοντας σε αυτά την με- γαλύτερη,κατά το δυνατόν,προ- στιθέμενη αξία. "[....] Η ουσία μπορεί να <κα- τορθώσει> την ύπαρξή της όταν οι δυνατότητες των πραγμάτων έχουν ωριμάσει μέσα στις συν- θήκες και διαμέσου των συνθη- κών της πραγματικότητας[.... [" ( Χέρμπερτ Μαρκούζε " Λό- γος και επανάσταση" Εκδόσεις " Ύψιλον" σελ.153).

Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-10-2023

Οι πολίτες καλούνται την επόμενη Κυρια- κή να ψηφίσουν τους υποψηφίους ως προς την εκλογή των εκπροσώπων τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεδομένο είναι ότι τα πολιτικά κόμματα,μέσω των υποψηφίων που στηρίζουν,την επομένη των εκλογών θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα,προκειμένου να ερμηνεύσουν πολιτικά την κυριαρχία τους ή μη, στον θε- σμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως ο χαρακτήρας των συγκε- κριμένων εκλογών δεν έχει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο των εθνικών εκλογών σε κομμα- τικό επίπεδο,πλην εκείνων των περιπτώσεων όπου κομματικά στελέχη μετέχουν,ως υποψήφιοι Περιφερειάρχες,Δήμαρχοι και σύμβουλοι,στην εκλογική διαδι- κασία. Ο χαρακτήρας των αυτο- διοικητικών εκλογών σε πολλές περιπτώσεις είναι ή πρέπει να είναι πολυσυλλεκτικός και ως στόχος παραμένει η πολύπλευρη ανάπτυξη των τοπικών κοινω- νιών. Οι δεσμοί και οι σχέσεις στις τοπικές κοινωνίες πολλές φορές υπερβαίνουν την κομμα- τική "γραμμή",είναι περισσό- τερο προσωπικές και οι πολίτες ψηφίζουν ή πρέπει να ψηφίζουν με βάση τα δεδομένα,θετικά ή αρνητικά,που κυριαρχούν στην περιοχή όπου ζουν και είναι αυ- τοί μερικοί από τους λόγους που πολλές φορές το αποτέλεσμα να είναι ανατρεπτικό. Προκειμένου να υπάρξει ένα ανατρεπτικό αποτέλεσμα πρέπει να υπάρχει μία πολιτική ανατρο- πής,που θα προσφέρει μία δια- φορετική,ρεαλιστική,προοπτική ανάπτυξης και ευημερίας, με βλέμμα προς το μέλλον και δημι- ουργώντας τις υποδομές εκείνες που θα οδηγήσουν σε αυτό. Ως προς την περιοχή της Καβάλας και εφ' όσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του τουριστικού προιόντος,πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση εκείνη που θα το αναβαθμίσει και θα του προσ- δώσει τα χαρακτηριστικά ενός κοσμοπολίτικου τουρισμού και φυσικά όχι μόνον το θέρος. Το φυσικό κάλλος δεν περιορίζεται μόνον στα πολλά χιλιόμετρα πα- ραλίας που κοσμούν την περιο- χή,από τα οποία εδώ και πολλά έτη απουσιάζουν σοβαρές μεγά- λες επενδύσεις,που να είναι σε θέση να προσελκύσουν οργανω- μένο τουρισμό εκτός Βαλκανίων. Το φυσικό κάλλος επεκτείνεται και στα όρη του Παγγαίου και της Λεκάνης,που μαζί με την παρου- σία παγκόσμιων αρχαιολογικών και θρησκευτικών μνημείων,εί- ναι σε θέση να εξασφαλίζουν καθ'όλον το έτος το τουριστικό ενδιαφέρον από την Ευρώπη και όχι μόνον από αυτήν. Η Καβάλα προφανώς δεν υστερεί από αντί- στοιχα τουριστικά θέρετρα τόσο στην Ελλάδα,όσο και στην Ευ- ρώπη. Αντιθέτως συγκεντρώνει τόσα πολλά σύνθετα συγκριτικά πλεονεκτήματα,που την καθι- στούν εν δυνάμει υπερτέρα πολ- λών εξ αυτών. Ωστόσο πρέπει να υπάρξει προσανατολισμός προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση ανάπτυξης,καθώς η σημερίνη εύ- κολη και εν πολλοίς αναμενόμε- νη κατάσταση που επικρατεί,δεν προσφέρει προοπτική,παρά μία επαναλαμβανόμενη στασιμό- τητα που οδηγεί σε ένα μόνιμο τέλμα και μία ευκαιριακή θερινή ψευδαίσθηση "ανάπτυξης" για την οποία πολλοί χαίρουν,ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο προσανατολισμός αυτός αποτελεί αναπτυξιακό μονόδρομο για την συγκεκριμέ- νη περιοχή και προυποθέτει την δημιουργία υποδομών με αναδι- άρθρωση και διεύρυνση αφ'ενός του οδικού δικτύου,κυρίως στο κέντρο της πόλης και αφ' ετέρου την αναβάθμιση του αεροδρομί- ου,με συνδέσεις τόσο με Ελλά- δα,όσο και με την Ευρώπη που σήμερα υστερούν και φυσικά την άμεση αστική τακτική συγκοινω- νία με την πόλη της Καβάλας. Ο προσανατολισμός αυτός επιβάλ- λει την προβολή στο εξωτερικό και των τοπικών επιχειρήσεων,ι- διαιτέρως αξιόλογων,που δρα- στηριοποιούνται κάθετα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής (οινοποιεία,αγροτοβιοτεχνικές και αλιευτικές μονάδες). Αυτός ο προσανατολισμός προς το μέλλον,απαιτεί την πολιτική εκείνη βούληση που θα θέσει σε κίνηση τις μηχανές εκείνες που θα ξεπεράσουν και θα υπερβούν τον σημερινό οπισθοδρομικό,ευ- καιριακό και εύκολο προσανα- τολισμό "ανάπτυξης" που χαρα- κτηρίζει την περιοχή και είναι εκείνος που με όραμα,ρεαλισμό και προοπτική μπορεί και πρέπει να οδηγήσει την Καβάλα στην αξιοποίηση των μοναδικών συ- γκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει. Υ.Γ. Ο.Α.Κ.Α: Ελλάδα 2023..... "[....] Κατηφόρισε το λόφο,τα βήματά του αργοπορημένα σαν σε λιτανεία,τα χείλη του χαμο- γελώντας προς την σκοτεινή θά- λασσα. Φτάνοντας στην ακροθα- λασιά[....] Στράφηκε εκεί που οι μεγαλύτεροι βράχοι σκαρφά- λωναν επικίνδυνα ως το χορτά- ρι[....] Η θάλασσα γλιστρούσε αδιάφορη πάνω στη γύμνια της[....]" ( Dylan Thomas "Προ- οπτική της θάλασσας" Εκδόσεις " Πλέθρον" 1983,σελ.55-56).

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2-10-2023

Οι πρόσφατες εσωκομμα- τικές εκλογές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπο- λιτεύσεως προσφέρονται για πολλαπλές αναγνώσεις,που όσες και εάν είναι δεν θα επιφέρουν ορι- στικό αποτέλεσμα περί του πολιτι- κού μέλλοντος αυτού και του τόπου. Η αλήθεια φυσικά είναι ότι ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο αρχίζει να εξελίσ- σεται με την ανάδειξη του νέου προ- έδρου,του οποίου η πορεία αφ'ενός θα διαμορφωθεί στο επικείμενο συ- νέδριο και αφ'ετέρου θα αποδώσει εμφανές στίγμα στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Η ένταση,ειδικά την τελευταία εβδο- μάδα,της προεκλογικής περιόδου,δεν θύμιζε σε τίποτα αντίστοιχες διαδικα- σίες για την ανάδειξη νέου προέδρου που αφορούσαν τόσο την ΝΔ ,όσο και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το συμπέρασμα συνοδεύεται και από το επόμενο που είναι ότι η εξωστρέφεια νίκησε την εσωστρέφεια. Επίσης οι χιλιάδες πολι- τών που έλαβαν μέρος στην εκλογική διαδικασία επέλεξαν ένα νέο πρόσω- πο άνευ αγωνιστικών και κομματι- κών περγαμηνών,που ωστόσο είναι άφθαρτο από την άσκηση τόσο της εξουσίας,όσο και της αναποτελεσμα- τικής αντιπολιτεύσεως. Οι πολίτες δη- λαδή,στην πλειοψηφία τους,επέλεξαν ως νέο πρόεδρο ένα "άγνωστο" πο- λιτικό πρόσωπο,αμέτοχο εν πολλοίς στα πολιτικά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου ο νικητής των εκλογών σε επίπεδο άσκησης ηγεσίας και εξου- σίας,επί του παρόντος,δεν επιδέχεται κριτικής. Οι συγκεκριμένες εκλογές- ειδικά την τελευταία εβδομάδα- δεν χαρακτηρίζονται από "συντροφικότη- τα" και επιβεβαιώνουν-παρ'όλες τις εξ αντιθέτου κραυγές και επικλήσεις- την εδώ και καιρό πολιτική μετάλλαξη του συγκεκριμένου κόμματος,που προ- σιδιάζει προς μία ευρωπαικού τύπου σοσιαλδημοκρατία. Το μέγα ζήτημα φυσικά για το πολιτικό σύστημα εί- ναι η ανυπαρξία ενός μεγάλου και σοβαρού πολιτικού αντιπάλου δέους απέναντι στην ΝΔ.Μία ανυπαρξία που έχει ξεπεράσει την τετραετία και οι ευρωεκλογές θα προσφέρουν,χαλαρή ή έντονη, ένδειξη ή απόδειξη εάν επι- τέλους το σύστημα θα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία εναλλακτική πο- λιτική πρόταση που θα είναι σε θέση να διαδεχθεί την ΝΔ στην άσκηση της εξουσίας. Η δημιουργία ενός πολιτικού δίπολου,που κυριάρχησε στην Ελλά- δα από το 1981 έως και το 2019,απο- τελεί δομικό χαρακτηριστικό στοιχείο της πολιτικής πραγματικότητας στην Δύση( Η.Π.Α.-Ε.Ε). Η συγκεκριμένη συγκυρία προφανώς και ευνοεί την ανάπτυξη αντιπολι- τευτικής πολιτικής,καθώς οι πολίτες και οι θεσμοί δοκιμάζονται πολλα- πλώς,σε οικονομικό επίπεδο κυρίως και μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες,ακόμη και σε επίπεδο επιβίωσης. Ωστόσο και η τετραετία 2019-2023 υπήρξε περίοδος μεγάλης δοκιμασίας για τους πολίτες,εν μέσω μίας αναποτελεσματικής πολιτικής αντιμετωπίσεως του ιού,επισιτιστικής και ενεργειακής κρίσης,εισαγομένης και μη,ενός καλπάζοντος πληθωρι- σμού που εξανεμίσε την αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα και παρ'όλα αυτά η απουσία ικανής αντιπολιτεύσεως,οδήγησε σε μία νέα άνετη επικράτηση της ΝΔ. Ωστόσο το θέμα είναι η ύπαρξη μίας διαφορετι- κής φιλολαικής πολιτικής,μίας εθνικά ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής με στόχο την αυτάρκεια,την ανάπτυξη και προστασία των εγχώριων πλου- τοπαραγωγικών πόρων,την μείωση των τιμών σε τρόφιμα,καύσιμα και ενέργεια,μία πολιτική που θα στηρίζει και θα προσφέρει δύναμη στο πραγ- ματικό εισόδημα των πολιτών,μία πο- λιτική που θα εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή πρόσβαση στην υγεία,στον κάθε πολίτη όπου και εάν βρίσκεται και ζει,ύπαρξη υποδομών που θα του εξασφαλίζει απρόσκοπτη συνέχεια στην καθημερινή του ζωή,χωρίς να την θέτει σε κίνδυνο,αυτήν και την επαγγελματική του δραστηριότητα. Αυτά είναι σήμερα τα μεγάλα ζητού- μενα που αφορούν την στοιχειώδη διαβίωση-επιβίωση του πολίτη και αφού αυτή εξασφαλιστεί,τότε ακο- λουθεί η απαίτηση της κοινωνίας να βαδίσει στην λεωφόρο της ευημερίας και ευμάρειας που συνεχώς η πολιτική οφείλει να διευρύνει και να αναπτύσ- σει. Τούτα είναι λοιπόν τα πολιτικά προτάγματα επί των οποίων καλείται η αντιπολίτευση να παρουσιάσει θέ- σεις και προγράμματα κοντά και δίπλα στον πολίτη,να στραφεί στην πραγμα- τικότητα που βιώνει το σύνολο των πολιτών,μακριά και έξω από κλειστά γραφεία συσκέψεων,όπου χαράσσο- νται πολιτικές ερήμην αυτών. Όσο απουσιάζει αυτή η άλλη πολιτική που θα συμβαδίζει με τους αγώνες και τις αγωνίες των πολιτών,τόσο ο κόσμος θα απέχει από την πολιτική και τόσο η ΝΔ θα διεξάγει έναν υγιεινό πολιτικό περίπατο εξουσίας. "ΕΠΙΣΤΟΛΗ [....]Καλογραμμένα πράγματα που ξε- ψυχούν. Διαφορά τοπίων στον ξερακιανό πλανήτη... [....]Εδώ η αποστέωση με την τιάρα της γαλήνης. Εδώ κουβεντιάζουν με ωραίες δύσεις του ηλίου,[....] Εδώ η σκέψη καταρράκτης απ'τους κόλπους του Αβραάμ[....]" (Νίκος Καρούζος " Οιδίπους τυραν- νούμενος και άλλα ποιήματα" Εκδό- σεις " Ίκαρος" 2014,σελ.50).

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο του προέδρου Γ. Καλεάδη Θεσσαλονίκη 26 Σεπτεμβριου 2023 11:35πμ

Πολλαπλές αναγνώσεις Οι πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως προσφέρονται για πολλαπλές αναγνώσεις,που όσες και εάν είναι δεν θα επιφέρουν οριστικό αποτέλεσμα περί του πολιτικού μέλλοντος αυτού και του τόπου. Η αλήθεια φυσικά είναι ότι ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο αρχίζει να εξελίσσεται με την ανάδειξη του νέου προέδρου,του οποίου η πορεία αφ'ενός θα διαμορφωθεί στο επικείμενο συνέδριο και αφ'ετέρου θα αποδώσει εμφανές στίγμα στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Η ένταση,ειδικά την τελευταία εβδομάδα,της προεκλογικής περιόδου,δεν θύμιζε σε τίποτα αντίστοιχες διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου που αφορούσαν τόσο την ΝΔ ,όσο και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το συμπέρασμα συνοδεύεται και από το επόμενο που είναι ότι η εξωστρέφεια νίκησε την εσωστρέφεια. Επίσης οι χιλιάδες πολιτών που έλαβαν μέρος στην εκλογική διαδικασία επέλεξαν ένα νέο πρόσωπο άνευ αγωνιστικών και κομματικών περγαμηνών,που ωστόσο είναι άφθαρτο από την άσκηση τόσο της εξουσίας,όσο και της αναποτελεσματικής αντιπολιτεύσεως. Οι πολίτες δηλαδή,στην πλειοψηφία τους,επέλεξαν ως νέο πρόεδρο ένα "άγνωστο" πολιτικό πρόσωπο,αμέτοχο εν πολλοίς στα πολιτικά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ.Ως εκ τούτου ο νικητής των εκλογών σε επίπεδο άσκησης ηγεσίας και εξουσίας,επί του παρόντος,δεν επιδέχεται κριτικής. Οι συγκεκριμένες εκλογές-ειδικά την τελευταία εβδομάδα- δεν χαρακτηρίζονται από "συντροφικότητα" και επιβεβαιώνουν-παρ'όλες τις εξ αντιθέτου κραυγές και επικλήσεις- την εδώ και καιρό πολιτική μετάλλαξη του συγκεκριμένου κόμματος,που προσιδιάζει προς μία ευρωπαικού τύπου σοσιαλδημοκρατία. Το μέγα ζήτημα φυσικά για το πολιτικό σύστημα είναι η ανυπαρξία ενός μεγάλου και σοβαρού πολιτικού αντιπάλου δέους απέναντι στην ΝΔ.Μία ανυπαρξία που έχει ξεπεράσει την τετραετία και οι ευρωεκλογές θα προσφέρουν,χαλαρή ή έντονη, ένδειξη ή απόδειξη εάν επιτέλους το σύστημα θα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία εναλλακτική πολιτική πρόταση που θα είναι σε θέση να διαδεχθεί την ΝΔ στην άσκηση της εξουσίας. Η δημιουργία ενός πολιτικού δίπολου,που κυριάρχησε στην Ελλάδα από το 1981 έως και το 2019,αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό στοιχείο της πολιτικής πραγματικότητας στην Δύση( Η.Π.Α.-Ε.Ε). Η συγκεκριμένη συγκυρία προφανώς και ευνοεί την ανάπτυξη αντιπολιτευτικής πολιτικής,καθώς οι πολίτες και οι θεσμοί δοκιμάζονται πολλαπλώς,σε οικονομικό επίπεδο κυρίως και μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες,ακόμη και σε επίπεδο επιβίωσης. Ωστόσο και η τετραετία 2019-2023 υπήρξε περίοδος μεγάλης δοκιμασίας για τους πολίτες,εν μέσω μίας αναποτελεσματικής πολιτικής αντιμετωπίσεως του ιού,επισιτιστικής και ενεργειακής κρίσης,εισαγομένης και μη,ενός καλπάζοντος πληθωρισμού που εξανεμίσε την αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα και παρ'όλα αυτά η απουσία ικανής αντιπολιτεύσεως,οδήγησε σε μία νέα άνετη επικράτηση της ΝΔ. Ωστόσο το θέμα είναι η ύπαρξη μίας διαφορετικής φιλολαικής πολιτικής,μίας εθνικά ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής με στόχο την αυτάρκεια,την ανάπτυξη και προστασία των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πόρων,την μείωση των τιμών σε τρόφιμα,καύσιμα και ενέργεια,μία πολιτική που θα στηρίζει και θα προσφέρει δύναμη στο πραγματικό εισόδημα των πολιτών,μία πολιτική που θα εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή πρόσβαση στην υγεία,στον κάθε πολίτη όπου και εάν βρίσκεται και ζει,ύπαρξη υποδομών που θα του εξασφαλίζει απρόσκοπτη συνέχεια στην καθημερινή του ζωή,χωρίς να την θέτει σε κίνδυνο,αυτήν και την επαγγελματική του δραστηριότητα. Αυτά είναι σήμερα τα μεγάλα ζητούμενα που αφορούν την στοιχειώδη διαβίωση-επιβίωση του πολίτη και αφού αυτή εξασφαλιστεί,τότε ακολουθεί η απαίτηση της κοινωνίας να βαδίσει στην λεωφόρο της ευημερίας και ευμάρειας που συνεχώς η πολιτική οφείλει να διευρύνει και να αναπτύσσει. Τούτα είναι λοιπόν τα πολιτικά προτάγματα επί των οποίων καλείται η αντιπολίτευση να παρουσιάσει θέσεις και προγράμματα κοντά και δίπλα στον πολίτη,να στραφεί στην πραγματικότητα που βιώνει το σύνολο των πολιτών,μακριά και έξω από κλειστά γραφεία συσκέψεων,όπου χαράσσονται πολιτικές ερήμην αυτών. Όσο απουσιάζει αυτή η άλλη πολιτική που θα συμβαδίζει με τους αγώνες και τις αγωνίες των πολιτών,τόσο ο κόσμος θα απέχει από την πολιτική και τόσο η ΝΔ θα διεξάγει έναν υγιεινό πολιτικό περίπατο εξουσίας.

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 21-9-2023

Η απώλεια και ο τραυματισμός Ελλήνων στρατιωτικών στην Λιβύη,όπου συμμετείχαν σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και οι συνθήκες-που ακόμη διερευνώνται- υπό τις οποίες συνέβει το τραγικό συμβάν,θέτει επί τάπητος τα ερωτήματα,αφ'ενός των συνθηκών υπό των οποίων το γεγονός ετελέστει-καθώς οι εικόνες από αυτό δεν παραπέμπουν σε τροχαίο ατύχημα- και αφ'ετέρου εάν όντως έπρεπε να υπάρξει αυτή η απιστολή,σε μία χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και με έντονη την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων. Αυτά τα θλιβερά ερωτήματα αναμένουν ακριβείς απαντήσεις και διευκρινήσεις. Εξ άλλου η επίσημη ροή των πληροφοριών από την πλευρά της κυβέρνησης-έως τώρα- υπήρξε ασαφής και ανακόλουθη. Εντός αυτού του κλίματος πραγματοποιείται η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ερντογάν,με τον τελευταίο να επιθυμεί,όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας,την δημιουργία τρίτου πυρηνικού σταθμού στην Ανατολική Θράκη,σε συνεργασία με την Κίνα(www.pelop.gr 15-9-2023).Δεδομένο πρέπει να θεωρείται ότι αυτήν την συνάντηση θα την εκμεταλλευτεί πολιτικά η Τουρκία,καθώς ενισχύει τον ηγετικό της ρόλο στην περιοχή της Μεσογείου. Η εικόνα που επικρατούσε σε μεγαλή χιλιομετρική περίμετρο πέριξ της ΔΕΘ,κατά την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο,καθώς αυτή ήταν αποκλεισμένη και απροσπέλαστη για τους πολίτες,μέσω διμοιριών των ΜΑΤ,αποδεικνύει και την πραγματική απόσταση που χωρίζει πλέον την κυβέρνηση,μετά τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες του θέρους,από τους πολίτες της χώρας. Επί της ουσίας ο πρωθυπουργός δεν έδειξε να επιθυμεί την κριτική επί των πεπραγμένων της κυβέρνησης του στον τρόπο αντιμετώπισης των συγκεκριμένων συμβάντων,ακόμη και την καλοπροαίρετη και συνέχισε να υποστηρίζει την λογική ελαχιστοποίησης της καταστροφής,ενισχύοντας τον κυβερνητικό συγκεντρωτισμό μέσω της υπαγωγής στην Πολιτική Προστασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου και της ΕΜΥ.Ταυτοχρόνως δήλωσε ότι άμεσα η κυβέρνηση θα προχωρήσει ατην υποχρεωτική ασφάλιση όλων των επιχειρήσεων,αλλά και στην αναδιάρθρωση της ασφάλισης στην αγροτική παραγωγή. Με αυτόν τον τρόπο προστίθεται ένα νέο κόστος στις επιχειρήσεις και στους αγρότες,που λογικά θα "περάσει" στις τιμές των προιόντων αφ'ενός και αφ'ετέρου απαλλάσσει το κράτος από την καταβολή αποζημιώσεων,σε ανάλογα αναμενόμενα φαινόμενα στο μέλλον. Την ίδια στιγμή χωριά και παραγωγικές μονάδες στην Θεσσαλία έχουν εξαφανιστεί,περιουσίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και ουδείς γνωρίζει ποιά θα είναι η μελλοντική εικόνα του κάμπου τα επόμενα έτη.Ανύπαρκτα αγροτικά οδικά δίκτυα πλέον στην Θεσσαλία και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν διαθέτει σιδηροδρομικό δίκτυο και αγνοείται ο χρόνος αποκατάστασης και ολοκληρωτικής λειτουργίας του. Πολίτες που ζούσαν και εργαζόταν στον τόπο που γεννήθηκαν,οδηγούνται άστεγοι σε σκηνές,έχοντας χάσει το αγροτικό και κτηνοτροφικό παραγωγικό τους δυναμικό, από το οποίο βιοποριζόταν και συνέβαλαν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Πολλοί εξ αυτών οδηγούνται σε μετεγκατάσταση,σε αναζήτηση νέας στέγης και νέας απασχόλησης,ερημώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ζωή στην αιμοδότη Θεσσαλική ύπαιθρο και ως προς αυτούς βεβαίως δεν υπάρχει οργάνωση και κρατικός προγραμματισμός. Εναντίον του νέου εργασιακού νομοσχεδίου,την Πέμπτη 21-9-2023 Εργατικά Κέντρα,ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕΔΗΝ έχουν προκηρύξει 24ώρη πανελλαδική απεργία και απαιτούν την απόσυρσή του,καθώς το φθινόπωρο αναμένεται να ενταθούν οι εργατικές κινητοποιήσεις με αγωνιστικό χαρακτήρα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της τελευταίας ΔΕΘ ήταν η άκρως υποτονική παρουσία της αντιπολίτευσης,κυρίως της αξιωματικής και ένεκα των εσωτερικών της διαδικασιών,οι οποίες έως το τέλος του έτους και μετά το συνέδριό της θα έχουν πλέον οριστικοποιηθεί και θα καταδείξουν έαν όντως θα μπορέσει να αντιπαραθέσει απέναντι στην κυβέρνηση ένα αξιόπιστο πολιτικό αντίπαλον δέος,το οποίο τόσο πολύ χρειάζεται και έχει ανάγκη,ως προς την συντήρησή του,το υπάρχον πολιτικό σύστημα. "[....] Καθένας μπορεί να σκεφτεί πως οι εμπειρίες είναι φρούτο που γεννιέται σύμφωνα με το φυτό που το γεννά και το έδαφος στο οποίο αυτό μεγαλώνει. Κι αν εγώ πιστεύω για τον εαυτό μου,φερ'ειπείν,πως είμαι μία τριανταφυλλιά για να παράγω ρόδα,γιατί πρέπει να δηλητηριαστώ με φρούτο σκουληκιασμένο,κομμένο απ'το θλιμμένο δέντρο του άλλου;[....]" (Λουίτζι Πιραντέλο "Χάος" Εκδόσεις "Καστανιώτης" 1996,σελ.118)

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 14-9-2023

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό που επισκέφθηκε το κατεστραμμένο δάσος της Δαδιάς " η δορυφορική αποτύπωση δείχνει ότι η ζημιά δεν είναι τόσο καταστροφική όσο στην αρχή φοβόμασταν. Μιλάμε για μιά πολύ μεγάλη ζημιά-θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας- όμως όπως φάνηκε και από το βίντεο,έχουμε αρκετές εκτάσεις οι οποίες είναι είτε άκαφτες,είτε έχουν καεί λίγο"(www.iefimerida.gr 11-9-2023). Δημιούργησε δε μετά το "Evros pass",το "Dadia pass".Αντιλαμβανόμαστε την προσπάθεια μίας minimization να πάρει την θέση της maximization,κλασσική μέθοδος ελαχιστοποίησης του πολιτικού κόστους και της ευθύνης που φέρει η κεντρική εξουσία και η κυβέρνηση και σε συνέχεια αυτής η περιφέρεια. Θεμιτή φυσικά αυτή η βούληση,μόνον που συγκρούεται ευθέως με τον κοινή λογική των πολιτών που συνεχώς υποτιμάται και αποπροσανατολίζεται μεθοδικά και συστηματικά. Ο Νικήτας Μυλόπουλος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων μιλώντας στην Parallaxi για την διάσταση και το μέγεθος της πλημμύρας είναι σαφής." Δεν υπήρξε καμία,μα καμία προετοιμασία κανένα έργο αντιπλημμυρικό ή οχυρωματικό τα τελευταία χρόνια. Σε όλα τα επίπεδα,δηλαδή δημοτικό,περιφερειακό και κρατικό. Από το 2017 υπήρχαν οι χάρτες πλημμυρικού κινδύνου,που ορίζανε τι έπρεπε να γίνει,αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία και δεν έγινε τίποτα,ενώ το 2022 είχαμε καταδίκη από την Ε.Ε. διότι δεν έγιναν έργα"(www.larissanet.gr 10-9-2023) Η κεντρική εξουσία φορολογεί τους πολίτες και μέσω ενός πολύ υψηλού Φ.Π.Α. σε τρόφιμα και καύσιμα,εισπράττει έσοδα τα οποία, υποτίθεται,κατευθύνονται και προκειμένου οι πολίτες να ζουν-κατ'ελάχιστον- ασφαλείς ως προς την ζωή,την ιδιοκτησία,την εργασία και την οικογένειά τους. Επίσης η Ε.Ε επί σειρά ετών χρηματοδοτεί την κεντρική εξουσία,προκειμένου να υπάρξουν έργα που να οδηγούν την Ελλάδα στο να καταστεί μία σύγχρονη,με ασφαλείς υποδομές,κοινωνία. Αυτός ο πακτωλός χρημάτων είναι εξαφανισμένος από την καθημερινή ζωή των πολιτών και σε βάθος χρόνου τούτη η γυμνότης του Ελληνικού κράτους και η ένδειά του,ως προς την διασφάλιση έστω και της επιβίωσης των Ελλήνων, αναδεινύεται,την στιγμή που αυτό αποτελεί υποχρέωση και καθήκον. Άλλωστε η πολιτική και αυτοί που την υλοποιούν υπάρχουν μόνον προκειμένου να διακονούν τους πολίτες. Όποτε όταν η επιβίωση των πολιτών ενός κράτους διακυβεύεται κάθε στιγμή σε καμπους,δάση,λιμάνια,τραίνα και οδικά δίκτυα,τότε κοροιδεύεις σύμπαντα τον κόσμο όταν ομιλείς περί οικονομικής αναπτύξεως. Πέραν της όποιας πλασματικής ανάπτυξης μπορείς να εμφανίζεις,πραγματική ανάπτυξη,ως έχουν τα δεδομένα,ούτε σε έναν αιώνα δεν πρόκειται να υπάρξει στην Ελλάδα. Όταν διαδηλωτές στην Λάρισα,κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού,αντιμετωπίζονται με βία και χημικά από τις δυνάμεις καταστολής,τούτο αποτελεί απόδειξη του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την σχέση εξουσίας και πολιτών. Όταν το πολιτικό προσωπικό που εσύ επέλεξες το ανακυκλώνεις μονίμως,ανασύροντας προηγούμενα πρόσωπα,αναποτελεσματικά πολιτικώς,τούτο αποδεικνύει την ένδεια και την γυμνότητα του πολιτικού κυρίαρχου συστήματος,του οποίου εσύ προίστασαι. Συνεχείς λάθος επιλογές προφανώς και δεν είναι τυχαίες,απλώς αφορούν μία ενδογενή οπτική που αποδεικνύουν την ανυπαρξία επαφής κυβέρνησης και πολιτών,καθώς τα στελέχη της πρώτης ουδεμία πραγματική και ψυχική επαφή διατηρούν με τους πολίτες,με αποτέλεσμα να ζούν και να ανήκουν σε έναν δικό τους κόσμο,που υπάρχει και λειτουργεί για αυτούς και για τους συν αυτοίς. Η επιβαρυμένη γη και οι ανύπαρκτες υποδομές καθιστούν μικρότερης έντασης καιρικά φαινόμενα τον χειμώνα,υψηλής επικινδυνότητας και ο μύθος του 112 περίπου κατέρρευσε.Η ανεργία,η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση,οι επιδημίες,οι άστεγοι,η εσωτερική επισιτιστική κρίση,ο καλπάζων πληθωρισμός,ο ευτελισμός της ανθρώπινης ζωής,όση "βοήθεια" και εάν δώσει η Ε.Ε.,καθίστανται πλέον μόνιμα φαινόμενα σε μία ες αεί υποανάπτυκτη Ελλάδα. "[....] Να η οφθαλμαπάτη,ο αντικατοπτρισμός: το μέλλον πιό πραγματικό απ'το παρόν. Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει: σε μία τελειωμένη ζωή,θεωρούμε το τέλος για αλήθεια της αρχής[....]" (Ζαν-Πωλ Σαρτρ "Οι λέξεις" Εκδόσεις "Αρσενίδης" σελ.222).

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7-9-2023

Φυσικά και η είδηση δεν είναι η επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Έβρο,ο οποίος μετά από φωτιές 17 ημερών εκεί είναι ένας απανθρακωμένος νομός,με περίπου ένα εκατομμύριο στρέμματα καμένα,ένας πλέον όντως κρανίου τόπος,με κατεστραμμένο το δάσος της Δαδιάς. Η είδηση είναι ότι αυτό το γεγονός-όπως άλλωστε και τόσα άλλα δυσμενή για την Ελλάδα-συνέβει επί πρωθυπουργίας του και τούτο το καταγράφει πλέον η Ιστορία. Η πρόσφατη συζήτηση στην Βουλή γιά το θέμα των πυρκαγιών απέδειξε-πλήν του σουρεαλιστικού της χαρακτήρος σήμερα- γιά μία ακόμη φορά την αποποίηση ευθυνών από την κυβέρνηση,την απόπειρά της να εμφανίσει το γεγονός ως συμβάν για το οποίο ευθύνεται σύσσωμο το πολιτικό σύστημα των τελευταίων ετών,όταν ως αντιπολίτευση,η ΝΔ απέδιδε πάντα κομματική και κυβερνητική ευθύνη σε αντίστοιχα φαινόμενα,για τα οποία σήμερα ευθύνονται οι πάντες και τα πάντα πλήν της κυβέρνησης,που επί πέντε έτη ασκεί την εξουσία σε αυτόν τον τόπο. Ωστόσο,πέραν της αλαζονικής στάσης του πρωθυπουργού έναντι της αντιπολίτευσης και κατά συνέπεια και έναντι των Ελλήνων πολιτών,επικοινωνιακά η συγκεκριμένη πολιτική στάση,βάση και του αποτελέσματος των τελευταίων εθνικών εκλογών,απέδωσε στην ΝΔ μία ακόμη τετραετία εξουσίας και τούτη η στάση δεν είναι άλλη παρά η κατ'εξακολούθησιν επαναλαμβανόμενη υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών. Οπότε μία επιτυχημένη πολιτική συνταγή δεν την αλλάζεις,αντιθέτως συνεχίζεις να την ακολουθείς,θεωρώντας πως επιτέλους την ευθύνη για ό,τι δυσμενές συμβαίνει σε αυτήν την χώρα -που δυστυχώς προσπαθείς ανεπιτυχώς να εφεύρεις ένα συμβάν θετικό- δεν την φέρει η κυβέρνηση που ασκεί την εξουσία. Αυτό λοιπόν το πενταετές αφήγημα,μίας κυβέρνησης που λειτουργεί ως αντιπολίτευση-ελλείψει τοιαύτης- οι πολίτες-το ποσοστό εκείνο που επανέφερε την ΝΔ στην εξουσία-το αποδέχθηκαν. Το ερώτημα λοιπόν που μένει να απαντηθεί είναι κατά πόσον θα συνεχίσουν να το αποδέχονται και στο μέλλον. Όταν στα φιλοκυβερνητικά κυριακάτικα φύλλα,η πυρκαγιά στον Έβρο ως είδηση αναζητείται, τότε και το αφήγημα που έπεται για τις πλημμύρες στην Μαγνησία,πρέπει να θεωρείται και αυτό δεδομένο και παρόμοιο. Ωστόσο το κατεστημένο-πολιτικό, οικονομικό,κοινωνικό-γνωρίζει καλά,ότι προκειμένου να υπάρξει συνέχεια της ευστάθειας του,όπως συμβαίνει στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες,απαιτείται η ύπαρξη ενός πολιτικού δίπολου που θα εναλλάσσεται στην εξουσία. Άλλωστε το συγκεκριμένο παράδειγμα κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή του τόπου μετά την μεταπολίτευση. Ακόμη και εάν η ΝΔ αυτήν την στιγμή "παίζει" πολιτικά άνευ αντιπάλου,αυτό το αντίπαλον πολιτικόν δέος,εφ'όσον δεν το δημιουργεί η κοινωνία,θα το δημιουργήσει και θα το προωθήσει το ίδιο το σύστημα,καθώς τούτο αποτελεί συστατικό στοιχείο διατήρησης,ενίσχυσης,ισορροπίας και κυριαρχίας του. Προφανώς φαινόμενα που θα αποδίδονται ανέτως στην "κλιματική αλλαγή" θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούν τους πολίτες και τον χειμώνα και όλα τούτα θα αποτελούν πλέον την συνήθη κανονικότητα στην Ελλάδα και την όποια ευθύνη θα την "αναλαμβάνουν" η φύση,ο καιρός,το 112 και κυρίως οι πολίτες,ποτέ όμως η κυβερνητική εξουσία,εξ ου και η ανυπαρξία έστω και μίας παραιτήσεως,για την καταστροφή του Έβρου. Η συνάντηση των ΥΠ.ΕΞ. Ελλάδας-Τουρκίας και μετά τις εμετικά ανθελληνικές δηλώσεις του Ερντογάν,ως προς την καταστροφή της Σμύρνης το 1922,δεν πρόκειται να επιφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος για την Ελλάδα. Αντιθέτως και μόνον η ύπαρξη διαλόγου μεταξύ θύτη και θύματος,ευνοεί ως συνήθως πάντα τον θύτη. Στην επερχόμενη Δ.Ε.Θ. απουσιάζει κάθε πολιτικό ενδιαφέρον,καθώς για μία ακόμη φορά αναμένεται μία πληκτική επανάληψη θεατρικής παράστασης, με τους ίδιους πρωταγωνιστές και χειροκροτητές.πλήν του απρόβλεπτου απροόπτου σεναρίου,εφ'όσον και εάν υπάρξει. "[....] Ο Βελτσάνινοβ έμεινε εκεί ως το βράδυ'ανέβηκε στο επόμενο τραίνο που ακολουθούσε την ίδια γραμμή. Δεν λοξοδρόμησε και δεν πήγε να επισκεφθεί την κυρία που έμενε μόνη της στην εξοχή: δεν είχε διάθεση. Πόσο όμως το μετάνοιωσε αργότερα!" ( Φιοντόρ Ντοστογιέφσκυ " Ο αιώνιος σύζυγος" Εκδόσεις "Γαλαξίας" 1983,σελ.177).

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 31-8-2023

H μεγάλη οικολογική και οικονομική καταστροφή την οποία υφίσταται ο Έβρος από τις πυρκαγιές που τον αφανίζουν το τελευταίο δεκαπανθήμερο,αποδεικνύει με τον πλέον τραγικό τρόπο την κυβερνητική αδυναμία διαχρονικά να λειτουργήσει προληπτικά και αποτελεσματικά έναντι ενός φαινομένου αναμενομένου-κακώς βεβαίως,καθώς θα έπρεπε να έχει ήδη αποτραπεί με λήψη των απαραίτητων μέτρων-κάθε θέρος. Ωστόσο όπως είναι γνωστόν τοις πάσι,ο Έβρος είναι το χερσαίο σύνορο όχι μόνον της Ελλάδας,αλλά και της Ε.Ε. με την Ασία,δηλαδή την Τουρκία και την Ανατολή. Όταν λοιπόν ως κράτος αφανίζεις,επί της ουσίας,το οικολογικό και οικονομικό τοπίο αυτής της περιοχής,αδυνατώντας από το 2007 ακόμη-οι πυρκαγιές στην Ηλεία- να δημιουργήσεις τις προυποθέσεις εκείνες που να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν τις εκδηλώσεις πυρκαγιών,το συμπέρασμα που προκύπτει είναι η αποτυχία του κρατικού μηχανισμού και ακόμη χειρότερα,η προέκταση αυτού του συμπεράσματος οδηγεί στην αδιαφορία του κράτους,ως προς την ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών της,της ζωής τους στον τόπο τους,όπως την έχουν διαμορφώσει,τις περιουσίες τους,τον φυσικό πλούτο εντός του οποίου ζουν,πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά περί ύβρεως σε πολίτες και φύση. Όταν αδυνατείς να προστατεύσεις εκείνον τον νομό που αποτελεί το χερσαίο σου σύνορο και που πρόσφατα την πρωτεύουσά του την έχεις "αναβαθμίσει" στρατιωτικά σε συνεργασία με τις Η.Π.Α.,τότε προκαλείς και την παρέμβαση του Πάπα με δηλώσεις του:"Προσεύχομαι υπέρ των θυμάτων των πυρκαγιών που ξέσπασαν τις ημέρες αυτές στις βορειοανατολικές περιοχές της Ελλάδας και εκφράζω την αλληλέγγυα εγγύτητά μου στον ελληνικό λαό"(www.newsbomb.gr 27-8-2023). Ο Πάπας,δηλαδή η Δύση και με τον κοσμικό του χαρακτήρα,εμμέσως πλην σαφώς προβάλλει την ανησυχία του. Η κυβέρνηση της Ν.Δ.,στον πέμπτο έτος της εξουσίας της,δεν δημιούργησε αντιπυρικές ζώνες και δεν επάνδρωσε επαρκώς τις δασικές υπηρεσίες στον Έβρο-και όχι μόνον εκεί-και φέρει τώρα την πολιτική ευθύνη του γεγονότος και των συνεπειών αυτού. Ωστόσο αυτός ο εφησυχασμός της κυβέρνησης καλλιεργείται και από την παντελή απουσία αποτελεσματικής αντιπολίτευσης. Το τι θα συμβεί στο μέλλον στον Έβρο δεν το αποκαλύπτουν ούτε οι αποζημιώσεις,ούτε οι εξαγγελίες,το αποκαλύπτει το ακριβές,περίπου,προηγούμενο της Εύβοιας. Φυσικά εν όψει του φθινοπώρου και του χειμώνος το αμέσως επακόλουθο που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι το φαινόμενο,των και αυτών αναμενόμενων,πλημμυρών,που εάν συμβούν θα ολοκληρώσουν την ολική καταστροφή του και εθνικά ευαίσθητου Έβρου. Ως εκ τούτου επιβάλλεται και η άμεση έναρξη των αναδασώσεων,καθώς η κυβέρνηση της Ν.Δ. κατέχει το ρεκόρ των κατεστραμμένων στρεμμάτων από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αυτήν την στιγμή,ρεκόρ που απευχόμαστε να καταρριφθεί. Τελικώς φαίνεται ότι του Έλληνος ο τράχηλος υπομένει ζυγόν και τούτο θα καταστεί περίοπτον στην επερχόμενη καθημερινή ζωή του,εντός ενός καλπάζοντος πληθωρισμού στα τρόφιμα,στα καύσιμα,στην ενέργεια. Ωστόσο ο τράχηλος υπομένει ζυγόν εντός των ψιχίων των κάθε είδους "καλαθιών" και pass,καθώς η συνήθεια και ρουτίνα καταστέλλει αντιδράσεις και αναστέλλει ριζοσπαστικές στάσεις ζωής που επιφέρουν αλλαγές. Ωστόσο το σύστημα γνωρίζει ότι άνευ πολιτικού αντιπάλου δέους,δεν μακροημερεύει μία μονοδιάστατη εξουσία. Είναι αναγκαίο για την διατήρηση του συστήματος, μία ίδια "άλλη" όψη του νομίσματος και τούτο ήδη εκκολάπτεται,με μάλλον προσχεδιασμένες "εκπλήξεις". Υ.Γ.1.Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας βλάπτει την πρώτη και υπάρχει ένα γεγονός το 2024 που μπορεί να ανατρέψει το σημερινό παγκόσμιο status και τούτο είναι οι προεδρικές εκλογές των Η.Π.Α. Υ.Γ.2.Ο πρόεδρος της Ουκρανίας,μέσω της μητέρας της συζύγου του,αγόρασε(16-5-2023) βίλα 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή El Gouna,φερόμενη "ως πόλη των εκατομμυριούχων" της Αιγύπτου δίπλα στην Ερυθρά θάλασσα(www.hellas-now.com 28-8-2023). Υ.Γ.3. Ευτυχώς που τα δάση των Βαλκανίων δεν επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή,όπως στην Ελλάδα. Μάλλον αυτή λειτουργεί επιλεκτικά. "[....] Το πιό αλλόκοτο αυτής της εποχής ήτανε η σιωπή της[....]" (Mary Webb "Το ακριβό φαρμάκι" Εκδόσεις "Νεφέλη" 1986,σελ.395).

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 24-8-2023

Μετά την Αττική,την Ρόδο,την Αγχία- λο,την Εύβοια,την σκυτάλη της καμέ- νης γης παρέλαβαν ο Έβρος,η Καβάλα,η Βοιωτία και η Κύθνος. Ως προς την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα,πολίτες αναφέ- ρουν ότι υπήρξαν πολλές εστίες ανάφλεξης ταυτοχρόνως,γεγο- νός που αναιρεί την "καραμέ- λα" της ευθύνης,αδιαφορίας και αμέλειας των Ελλήνων πο- λιτών,εξ ου και η απαγόρευση της παρουσίας αυτών στα δάση. Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν στην "επιτυχία" του συστήμα- τος πολιτικής προστασίας,που δεν είναι άλλο παρά η πολιτική εκκένωσης. Η συγκεκριμένη πο- λιτική πέραν της απωλείας οικι- σμών,πανίδας και χλωρίδας,μία πολιτική ουσιαστικά ερήμωσης από κάθε ζωντανό οργανισμό που οδηγεί κατ'αναλογίαν κατα- στροφής ιδιωτικού και δημοσί- ου πλούτου και σε επακόλουθη εσωτερική μετανάστευση. Το δάσος της Δαδιάς στον Έβρο και η ανατολική πλευρά του όρους της Λεκάνης στην Καβάλα είναι προστατευόμενες περιοχές για την πανίδα και την χλωρίδα της. Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ θα παραμείνει στην εξουσία έως το 2027,εκείνο που δεν γνω- ρίζουμε είναι πότε και εάν θα θεωρήσει ότι πρέπει να αναλα- βεί την πολιτική ευθύνη που της αναλογεί,σε σχέση με την απο- τυχία της να αντιμετωπίσει απο- τελεσματικώς την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας που χάνεται με γεωμετρική πρό- οδο κάθε έτος,ένεκα των ανα- μενόμενων πυρκαγιών. Όταν "καίγεται" το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης,εκκενώνεται και "στήνεται" νοσοκομείο σε πλοίο στο λιμάνι της πόλης,πρέ- πει να θεωρηθεί ότι αφορά και πάλι την "επιτυχημένη" πολιτι- κή της πολιτικής προστασίας,ό- ταν σε λίγο δεν θα υπάρχει εντός της επικρατείας ούτε σπιθαμή γης,που δεν θα έχει καεί και τα νοσοκομεία της χώρας θα συνεχίσουν να υπολειτουργούν με προβλήματα στελέχωσης προσωπικού και θα "καίγονται" μαζί με τα χωριά της επαρχίας που αφανίζονται από τον χάρτη. Εξαγγελίες ετών άνευ νοήματος τόσο για την κυβέρνηση,όσο και για την αντιπολίτευση και μία παθητική "ραγιάδικη" αγρανά- παυση των πολιτών,που χρήζει κοινωνιοψυχολογικής αναλύσε- ως με έντονα μαζοχιστικά χαρα- κτηριστικά. Είναι έτσι; Μπορεί και να είναι έτσι όταν ένα με- γάλο τμήμα του πληθυσμού ζεί και υπάρχει εξ ενός παρασιτικού τουρισμού,αμφιβόλου ποιότη- τας,ειδικά στην Β.Ελλάδα,όπου ανεξέλεγκτα την επισκέπτονται ανέτως οδικώς Τούρκοι και Βαλ- κάνιοι,με την ίδια ευκολία που χουλιγκάνοι Κροάτες βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Μάλι- στα τούτο το "μοντέλο" προωθεί- ται,εκθιάζεται και προβάλλεται ως "μονόδρομος" της τουριστι- κής "ανάπτυξης" -ύπαρξη και επιβίωση είναι,άνευ μακρο- πρόθεσμης προοπτικής-της πε- ριοχής. Μητέρα με δύο παιδιά στην περιοχή των Αμμολόφων Καβάλας πληρώνει εικονική εί- σοδο επτά ευρώ σε κατάστημα προκειμένου να αφήσει το αυ- τοκίνητό της στο parking και να κάνει το μπάνιο της. Προηγου- μένως έχει ενημερωθεί ότι σε δι- αφορετική περίπτωση θα βρεί το αυτόκίνητο με σκασμένα λάστι- χα(www. Kavalapost.gr 19-8- 2023). Δημοσιογράφος καταγγέ- λει"εκολλαπτόμενη μαφία στην Νικήσιανη"(www.Kavalanews. gr 21-8-2023). Πλησίον στην τουριστική πραγματικότητα της περιοχής αποτελεί η τοποθέτη- ση υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου,στο σκέλος εκείνο που αφορά την ουσία του συγκε- κριμένου προβλήματος(www. Kavalanews 17-8-2023). Τούρ- κος στα διόδια του Λαγκαδά,το Σάββατο, καθ'οδόν προς Αυ- στρία,με 192χλμ/ωρα σπάει τις μπάρες ανατρέπεται,εξέρχεται σώος,προσεύχεται,επιτίθεται στους πυροσβέστες και καταδι- κάζεται σε 3 έτη και 10 μήνες με αναστολή.(www.rthess.gr 22- 8-2023). Στην εθνική οδό ,στην είσοδο του Λεκανοπεδίου,μετά από ανάφλεξη σε βυτιοφόρο,προ- καλείται μεγάλη ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες που εγκλωβί- στηκαν επί ώρες στα αυτοκίνητά τους,εν μέσω καύσωνα,χωρίς να υπάρχει - ως συνήθως- εναλλα- κτικό σχέδιο αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. "Πάμε και όπου βγεί". Την ίδια στιγμή που καίγεται η Ελλάδα,ο πρωθυπουργός δε- ξιώνεται τον πρόεδρο της Ου- κρανίας,δηλώνοντας ότι θα τον στηρίξει έως την τελική νίκη,ό- ταν εμμέσως αρκετοί δυτικοί με διακριτικότητα λαμβάνουν αποστάσεις και του προτείνουν συμβιβασμό. Αγνοούμε εάν η Ουκρανία καταδίκασε την επί- θεση των Τούρκων εναντίον των δυνάμεων του ΟΗΕ,που τηρούν την νομιμότητα στην νεκρή ζώνη στα κατεχόμενα στην Κύπρο. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι η Μαρία Ζαχάροβα,εκπρό- σωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών καταδίκασε αυτήν την επίθεση,αναφέροντας ότι "Παντοτε είμασταν εναντίον ενεργειών σε βάρος των Ηνωμέ- νων Εθνών" και επεσήμανε τους κινδύνους που εγκυμονούν "η ατιμωρησία και τα διπλά μέτρα και σταθμά"( www.newsit.gr 21-8-2023). Αυτή η επίθεση αποδεικνύει πως εξ ανέκαθεν η Τουρκία έχει γραμ- μένο στα παλαιότερα των υπο- δημάτων της το Διεθνές Δίκαιο. Οπότε κανένας διάλογος με αυ- τήν την Τουρκία δεν ευνοεί την Ελλάδα,αντιθέτως την βλάπτει. "[....] η γή σας είναι έρημος,αι πόλεις σας πυρίκαυστοι' την γήν σας,ξένοι κατατρώγου- σιν αυτήν έμπροσθέν σας' και είναι έρημος,ως πεπορθημένη υπό αλλοφύλων'[....]" ( Ησαί- ας,Α,7)