Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 29-12-2022

Η δύση του 2022 και η ανατολή του νέου έτους 2023 βρίσκει τους πολίτες της Ελλά- δας εντός ενός νοσηρού πολιτι- κού και κοινωνικού κλίματος. Πόλεμος,πληθωρισμός,νέα ένδεια,πολυποίκιλες κρίσεις κυριαρχούν στο μεταίχμιο της αλλαγής του έτους. Λογικά οι προοπτικές είναι περισσότε- ρον δυσοίωνες,καθώς πλην του πολέμου στην Ουκρανία,εν δυνάμει εστίες πολέμου παρα- μένουν το Αιγαίο,τα Βαλκάνια και η Ταιβάν. Το 2023 για την Ελλάδα είναι έτος εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο χρόνος των εξελίξεων μεταβάλ- λεται καταιγιστικώς από την μία στιγμή στην άλλη,όποτε ουδείς μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τις διαμορφούμε- νες συνθήκες στην καθημερινή ζωή,στην οικονομία και στην πολιτική ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα. Λογικά και πάλι θα είναι επιδεινούμενες. Ωστόσο η πλήρης αποτυχία του δυτικού ορθολογισμού,που επί δεκαετίες προωθεί και στηρίζει πρότυπα όπως η ατομοκεντρι- κή στάση ζωής,ο υπερκατανα- λωτισμός,η θυσία της Φύσης στον βωμό αποκλειστικώς του ιδιωτικού κέρδους,προκαλεί την ασέβεια και την υπερεκ- μετάλλευσή της,είναι πλέον οφθαλμοφανέστατη. Βεβαίως η Ιστορία κάνει τους δικούς της κύκλους,οι οποί- οι εντός τους περικλείουν και το στοιχείο της ανατροπής,το οποίο ευτυχώς βρίσκεται και παραμένει εκτός των περίκλει- στων τειχών του ορθολογισμού. Αυτό το γεγονός αποτελεί την μόνη βεβαιότητα,εντός της αυ- ξανομένης αβεβαιότητος με την οποία συνοδεύεται η έλευσις του νέου έτους. Τις αδυναμίες του πολιτικού ορθολογισμού τις είχε ήδη επισημάνει ο Alexis de Tocquevvile στο μνημειώ- δες έργο του "De la democratie en Amerique (1835-1840),που έγραψε μετά από ταξίδι του στις Η.Π.Α. Σε τούτο το έργο του σημείωνε ότι από την δη- μοκρατία μπορεί να προκύψει ένας φοβερός κίνδυνος. Είναι δυνατόν,στο όνομα της λαικής βούλησης,το Κράτος να συντρί- ψει κάθε ελευθερία. Για να απο- φευχθεί αυτός ο κίνδυνος του δεσποτισμού της πλειοψηφίας σε βάρος των μειοψηφιών απαι- τούνται μέτρα ταυτοχρόνως πο- λιτικά(αποκέντρωση,ελευθερία του Τύπου,ενίσχυση τοπικών ελευθεριών),κοινωνικά( ανά- πτυξη των σωματείων) και νομι- κά(ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας). Η επιχειρηματολο- γία του Tocquevvile στηρίζεται στην μελέτη των ιστορικών γε- γονότων(www.biblionet.gr). Απέχει ο 19ος αιώνας από τον 21ο; Ο χρόνος είναι σχετική έν- νοια και συνοδεύεται ενίοτε από χαρακτηριστικά αναλλοίωτα,ά- ρα και ενδέχεται και εξαρτάται. Η αισιοδοξία λοιπόν ως προς το νέον έτος,όπως και για επόμε- να και τα προηγούμενα,υπήρχε και υπάρχει εντός του απρόβλε- πτου,το οποίο και ανατρέπει τα ορθολογικώς προβλέψιμα. Τούτη η αισιοδοξία γεννά την ελπίδα,εντός της φαινομενικής κυριαρχίας του ανέλπιστου. Οι ανατροπές προκαλούνται εντός των ρήξεων. Όσο και εάν οι πολίτες είναι εγκλωβισμένοι στον αγώνα της επιβιώσεως,ο- φείλουν να εκπαιδεύονται και στην σκέψη,προκειμένου ως σκεπτόμενοι πολίτες να αντιλη- φθούν την διέξοδο που υπάρχει στο φαινομενικό αδιέξοδο,ού- τως ώστε να μετατρέψουν σε πράξη τις απαιτούμενες αλλα- γές σε προσωπικό και κοινωνι- κό επίπεδο. Η μοιρολατρία και η απαισιοδοξία εκτρέφουν και διατηρούν τα κακώς κείμενα και δεν βοηθούν τους πολίτες και την κοινωνία να ξεπερά- σουν τα όριά τους,βελτιώνο- ντας τόσο το Πρόσωπο,όσο και το Σύνολο. Η στόχευση στο Εμείς και όχι στο Εγώ,η σύ- μπραξη σε προσωπικό,κοινωνι- κό και πολιτικό επίπεδο,μπορεί και πρέπει να επιφέρει την Αλ- λαγή και την Ανατροπή σε όλα τα πεδία. Ωστόσο η νομοτέλεια της Ιστορίας κινείται και από τον υποκειμενικό παράγοντα,η ωριμότητα του οποίου επιβρα- δύνει ή επιταχύνει την Αλλαγή και την Ανατροπή. Τα "πνευμα- τικά" και "πολιτιστικά" σκουπί- δια με τα οποία ο ορθολογισμός τόσες δεκαετίες σιτίζει και πο- τίζει τους πολίτες έχουν στό- χο και σκοπό. Τους διατηρούν ανεκπαίδευτους πολιτικά και κοινωνικά προκειμένου ο εκά- στοτε Ιστορικός Κύκλος να επι- βραδύνει το κλείσιμό του και να αργεί η έναρξη του νέου κύ- κλου,με διαφορές και ομοιότη- τες σε σχέση με τον προηγούμε- νο. Η αισιοδοξία και η ελπίδα ως προς και το 2023 υπάρχει και βρίσκεται στην προσωπική και κοινωνική αυτοβελτίωση και της υπερβάσεως των έως τούδε ορίων,δηλαδή ένα ακόμη βήμα μπροστά,χωρίς ούτε μισό βήμα πίσω. Άλλωστε τι περισσότε- ρον είναι τα θαύματα,παρά τα ανέλπιστα,απρόσμενα,απροσ- δόκητα,απρόβλεπτα και μη αναμενόμενα θετικά συμβά- ντα.... "[....] Αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωτικής εξουσίας απο- τελεί η επίθεση κατά της κριτι- κής και ανεξάρτητης σκέψης. Η έκκληση στα γεγονότα υποκα- θιστά την έκκληση στην λογική. Καμία λογική δεν μπορεί να επικυρώσει ένα καθεστώς που χρησιμοποιεί προς όφελος ενός αυξανομένου περιορισμού των ανθρωπίνων ικανοποιήσεων, τον μεγαλύτερο παραγωγικό μηχανισμό που δημιούργησε ο άνθρωπος μέχρι σήμερα-καμία λογική εκτός από το γεγονός ότι μόνο μ'αυτό το τρόπο μπο- ρεί να διατηρηθεί το οικονομι- κό σύστημα[....]" (Χέρμπερτ Μαρκούζε" λόγος και επανά- σταση" Εκδόσεις " Ύψιλον" 1999,σελ.379).

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22-12-2022

Η ενδεχόμενη αποστολή πυραύλων S-300 από την Κρήτη στην Ουκρα- νία,εμπλέκει έτι περισ- σότερον την Ελλάδα στον πόλεμο και δεν συμβάλλει στην επίτευξη της Ειρήνης. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νέντ Πρά- ις δήλωσε ότι η παράδοση ενός αμυντικού συστήματος στην Ου- κρανία αποτελεί απόφαση που αφορά την χώρα που το κατέχει. Διευκρίνισε δε ότι οι Η.Π.Α. είναι πρόθυμες να προσφέρουν ανταλλάγματα ώστε να διευκο- λύνουν τις χώρες που επιθυμούν να προσφέρουν αμυντικό εξο- πλισμό στην Ουκρανία(www. euro2day.gr 20-12-2022). Μία κυβέρνηση λοιπόν που βρίσκε- ται στο τέλος της τετραετίας της και εν όψει των επερχομένων εκλογών,την στιγμή που οι πο- λίτες της Ελλάδας υφίστανται τις συνέπειες των οικονομικών κυρώσεων της Ε.Ε. εναντίον της Ρωσίας,δύναται άραγε να εμπλέξει περαιτέρω την Ελλά- δα στον πόλεμο; Η εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΞ της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα σε δήλωσή της,δη- μοσιευμένη στον ιστότοπο του Υπουργείου,αναφέρει: " Θεω- ρούμε τα προκλητικά σχέδια για την προμήθεια του καθεστώτος του Κιέβου με S-300 και άλλα συστήματα αεράμυνας ρωσι- κού/σοβιετικού τύπου ως ξεκά- θαρα εχθρικά για την Ρωσία. Το δε ΥΠ.ΕΞ.της Ρωσίας σε δήλωσή του τονίζει:" Αγνοείται η γνώμη των Ελλήνων πολιτών,το 70% των οποίων σύμφωνα με δημο- σκοπήσεις,αντιτίθεται σε απο- στολή όπλων στην Ουκρανία". Η δε εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε:" Τέλος,κανείς δεν πρέ- πει να έχει καμία αμφιβολία ότι όλος ο στρατιωτικός εξοπλισμός που αποστέλλεται θα εντοπιστεί έγκαιρα και θα καταστραφεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδία"(www. huffingtonpost.gr 19-12-2022). Πραγματικά η κυβέρνηση ,λίγο προ του τέλους της,θα λάβει μία τέτοια απόφαση και θα εμπλέξει περισσότερο την Ελλάδα σε τού- το τον πόλεμο; Ίσως θα έπρεπε να αφουγκραστεί τον λόγο του Μητροπολίτου Πειραιώς Σερα- φείμ,ο οποίος σε συνέντευξή του στο " ΒΗΜΑgazino"(τεύχος 279,18-12-2022),σε ερώτηση ως προς το να σχολιάσει την ει- σβολή της Ρωσίας στην Ουκρα- νία, μεταξύ άλλων ανέφερε:" Πρόκειται για έναν αδόκιμο πόλεμο,για μία απαράδεκτη εισβολή,για την οποία όμως οι ευθύνες δεν βαραίνουν μόνο την μία πλευρά. Δεν είμαι γεωπολι- τικός αναλυτής,αλλά επειδή δεν είμαστε λωτοφάγοι,σας θυμίζω την αντίδραση των Η.Π.Α.όταν πληροφορήθηκαν ότι σοβιετικοί βαλλιστικοί πύραυλοι με πυρη- νικές κεφαλές θα εγκαταστα- θούν στην Κούβα[....] Και νο- μίζω ότι και η Ε.Ε. θα μπορούσε να επέμβει πιο δυναμικά,να παύσει να είναι εξάρτημα των Η.Π.Α.Ξέρετε αυτό είναι το με- γάλο της λάθος[....]" Η κυβέρνηση επίσης συνεχίζει τα πυροτεχνήματα των επιδομά- των μέσω του food pass. Όπως και εκείνο των καυσίμων,ομοί- ως και τούτο προέρχεται από τα έσοδα της φορολογίας,τα οποία πληρώνουν οι πολίτες με τους έμμεσους φόρους στα τρόφι- μα( που στα βασικά αγαθά θα έπρεπε να υπάρχει μηδενικός Φ.Π.Α.) και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που έπρεπε να είναι ανύπαρκτος. Τονίσαμε πολλές φορές,από αυτήν την στήλη, ότι αυτή η οι- κονομική πολιτική της κυβερνή- σεως,των επιδομάτων,δεν λύνει τα προβλήματα,διότι δεν κατα- πολεμά τον καλπάζοντα πληθω- ρισμό,που εξανεμίζει το εισόδη- μα των πολιτών. Το ουσιαστικό περιεχόμενο της εορτής της Γεννήσεως του Θεαν- θρώπου διαλύει σύμπαντα τον Κόσμο και τον Άνθρωπο. Ο διω- κόμενος Υιός της Αγίας Τριάδος γεννάται δια της Παρθένου Μα- ρίας,μακριά από τις φωταψίες των μεγάλων αστικών κέντρων. Η Γέννησή Του επαναφέρει τον Άνθρωπο στην ανέκπτωτη Φύ- ση,του " ίνα ώσι έν". Επιστρέφει στην ανθρώπινη φύση το αρχε- τυπικόν Κάλλος,της παραχωρεί την δυνατότητα επανακτήσεως του αφθάρτου και ζωοποιού ανεσπέρου Φωτός. Γεννάται ο Υιός του Ανθρώπου προκειμένου να πάθει τα Πάθη Του,να Σταυ- ρωθεί,να κατέλθει στον Άδη,να Αναστηθεί και να Αναληφθεί,α- πό Αγάπη για το Κτίσμα Του. Δίνει την ευκαιρία στον αυτε- ξούσιο Άνθρωπο,εάν θέλει,να επανέλθει στην Πηγή της Όντως Δημιουργίας και Ζωής. Αενάως Γεννάται και Ανασταίνεται κα- θημερινώς εντός του κάθε Αν- θρώπου εάν το θέλει. Ναι τότε μπορεί να βιώνει κάθε στιγμή την Γέννηση,την Σταύρωση,την Ανάσταση. Η Γέννηση Του προ- σφέρει ως Δώρο ες αεί την Ελ- πίδα της Ειρήνης στον Άνθρωπο και στον Κόσμο. Η νίκη επί του θανάτου διαλύει και ταυτοχρό- νως ενώνει τα εφήμερα με τα αι- ώνια,τα περαστικά με τα αξεπέ- ραστα τα σημαίνοντα ασήμαντα με τα ασημάντως σημαινόμενα. Καλά Χριστούγεννα! "[....] Χωρίς την Ανάσταση και την ελευθερία από τον θάνατο,εί- ναι μισερός ο άνθρωπος. Δεν ζη,αλλά φυτοζωεί. Μαραίνεται και σβήνει μέσα στον χρόνο,χω- ρίς να βλαστήση από τον κορμό της ζωής του το άνθος της αιωνί- ου χαράς που είναι ο σκοπός της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου.[....] Όλα τα μεγάλα και θαυμαστά γίνονται τελικά μόνα τους <ακόπως>, μετά από τον πολύ κόπο και την υπομονή της ζωής. Είναι μία έκπληξι,ως δωρεά του Θεού[....]" ( Αρχιμ. Βασιλείου,προηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων "Ο Βασιλεύς της Δόξης" Έκδοση " Ι.Μ.Ιβήρων" 2018,σελ.102,103).

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 15-12-2022

Η FIFA το 2010 επέλεξε το Κατάρ ως διοργα- νωτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαί- ρου το 2022. Το FBI το 2015 δι- απίστωσε ότι η εν λόγω ηγεσία της FIFA ήταν υπεύθυνη για απάτη μέσω εμβάσματος και συνωμοσίες για ξέπλυμα βρώ- μικου χρήματος εντός του Ορ- γανισμού,κατάχρηση τηλεοπτι- κών δικαιωμάτων,εκβιασμό και δωροδοκία. Εκείνη η ηγεσία της FIFA αντικαταστάθηκε. Παλαί- μαχοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ερίκ Καντονά,ο Φίλιπ Λαμ και ο Βίνσεντ Λίντον δήλωσαν ότι δεν θα παρακολουθήσουν ούτε ένα παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου,ο δε Γάλλος σημείω- σε:"[....] Αλλά πάνω από όλα μία ανθρώπινη φρίκη...πόσες χιλιάδες θάνατοι για να χτιστούν αυτά τα γήπεδα,για ποιό λόγο; Για να διασκεδάσουν το πλήθος για δύο μήνες...και κανείς δεν νοιάζεται...Μία καρικατού- ρα του τι μπορεί να φέρει μέσα του ο άνθρωπος ως ακραία βρο- μιά[....]"(www.sport24.gr 14- 9-2022). Οι πρόσφατες αποκαλύψεις στο Βέλγιο που αφορούν ευ- ρωβουλευτές,λομπίστες και Μ.Κ.Ο.,για μία ακόμη φορά αποδεικνύουν ότι η υπάρχου- σα παρακμή του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος είναι ατέρμονη. Το μοντέλο ενός ει- δωλολατρικού συστήματος που έχει καταστήσει το χρήμα ως απόλυτο Θεό,έχει παταγωδώς αποτύχει αλλοτριώνοντας τόσο την Φύση-και κατά συνέπεια- και τον Άνθρωπο.Ένα σύστη- μα,πολιτικό και κοινωνικό, που εκτρέφει τον δικό του Θεό,εν μέσω μίας τακτικής που αναπα- ράγει την συνέχεια της εξουσίας του και στηρίζεται στον άρτο και τα θεάματα. Παρ' ότι η πρόσβα- ση στον άρτο( υγεία,τροφή,στέ- γη,εργασία,ενέργεια) περιορί- ζεται για όλο και περισσότερους πολίτες,διευρυνομένης της ει- σοδηματικής ανισοδιανομής,ε- ξαφανίζοντας την μεσαία τάξη και ενισχύοντας τους πόλους τους συστήματος,ένδεια και πλούτο,ωστόσο μέσω της τε- χνολογίας διατηρεί αμείωτη την πρόσβαση στα θεάματα-ακόμη και για τα χαμηλά και σταθερά εισοδήματα- τροφοδοτούν τον θρόνο και τον βωμό του ειδωλο- λατρικού Θεού τους με άφθονο χρήμα,φροντίζοντας με τούτο τον τρόπο να τον ενισχύουν και να κρατούν σταθερή την κυρι- αρχία του σε αυτόν τον κόσμο. Η δύναμη του καπιταλιστικού συστήματος- και όχι μόνον αυ- τού- στηρίζεται στο χρήμα. Λει- τουργεί,υπηρετεί,υπάρχει και διαιωνίζεται έχοντας ως κέντρο του συστήματος,σε όλα τα επί- πεδα του το χρήμα. Η Ιστορία διδάσκει ότι το μοντέλο τού- το εκμαυλίζει την ανθρώπινη φύση,μέσω της απληστίας και της φιλαργυρίας αμέτρως. Το σύστημα συνεχώς κυριαρχεί- ται από παρόμοια φαινόμενα τα οποία στα έτη της παρακ- μής,που διανύουμε,πολλαπλα- σιάζονται συνεχώς με γεωμε- τρική πρόοδο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας,καθώς η δράση γεννά αντίδραση και τούτη είναι εγγενής αντίφαση,φυσιολογι- κή ωστόσο,του συστήματος. Η αντίθετη έννοια της απληστίας είναι η εγκράτεια,μία έννοια που απουσιάζει από την κορυ- φή του συστήματος και ζητείται ή και απαιτείται από την βάση του,δηλαδή από τους πολίτες. Ένα άπληστο σύστημα που επι- ζητά συνεχώς και μονίμως όλο και περισσότερο χρήμα,το οποίο συσσωρεύεται σε οικονομικές ολιγαρχίες και πολυεθνικές,χρη- ματιστηριακό και άυλο χρή- μα,οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην αυτοκαταστρο- φή του. Τα σημεία των καιρών το αποδεικνύουν,καθώς και η συνεχής αύξηση των πολιτών που ζουν έξω και στο περιθώριο αυτού του συστήματος. Ένα σύ- στημα αποκλειστικά δημιουργη- μένο να υπηρετεί τον σύγχρονο Θεό,το χρήμα. Ωστόσο και πάλι η Ιστορία διδάσκει τις ριζικές ανατροπές που επέρχονται,όταν νομοτελειακά η παρακμή καλ- πάζει. Οπότε ο αγώνας για έναν καλύτερο Κόσμο και Άνθρωπο διατηρεί και έχει το νόημά του και φέρει και την Ελπίδα του. Στην Ελλάδα η πολιτική παιδική χαρά συνεχίζεται στην Βουλή. Μία υπόλογη κυβέρνηση κρατάει με νύχια και με δόντια την εξου- σία της για λίγες ακόμη ημέρες και μία αντιπολίτευση εξ ίσου υπόλογη καθώς υπήρξε αναποτε- λεσματική στο κύριο έργο της. Η Δύση συνεχίζει να τροφοδοτεί με όπλα και χρήμα την Ουκρα- νία,προς όφελος των στρατιω- τικών βιομηχανιών της και της ουκρανικής κυβέρνησης και με αυτόν τον τρόπο συντηρεί και στηρίζει τον πόλεμο. Ωστόσο το μέγα συμβάν των Χριστουγέν- νων πλησιάζει. "[....] Ο Δυτικός ήρωας,που έχει τόση πέραση στην Ελλάδα σήμε- ρα,διαλύεται από την φιλαυτία και την κατ' αίσθησιν μεθυστι- κή ηδονή μέσα στην φυλακή του σαρκικού φρονήματος[....] Στην Δύση η ευτέλεια δεν έχει το χαραχτήρα της πολυτέλειας,α- ποτελεί απλώς έναν τρόπο ζωής. Στον ελλαδικό χώρο όμως είναι η υπερβαίνουσα τον πλούτο πο- λυτελεία[....]" (+Ιερομόναχος Συμεών "Νηφάλιος Μέθη" Εκδό- σεις " Άγρα" 1994,σελ.21,22,23).

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 8-12-2022

Η Ελλάδα στην πορεία συναντήσεώς της με τα Χριστούγεννα και το νέον έτος βιώνει πλέον μία προεκλογική περίοδο,εντός της οποίας το θέμα των τηλε- φωνικών παρακολουθήσεων συνεχώς διευρύνεται,δημιουρ- γώντας πλήθος ερωτημάτων ως προς την λειτουργία της Δημο- κρατίας. Ταυτοχρόνως,όπως και στην περίοδο των απάνθρωπων Μνημονίων,οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μία πολύμορ- φη οικονομική κρίση,που δημι- ουργεί φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας,υφιστάμενοι τα χρηματιστηριακά παίγνια στον τομέα της ενέργειας,ως απο- τέλεσμα και των οικονομικών κυρώσεων της Ε.Ε. εναντίον της Ρωσίας. Πολίτες χάνουν την πρώτη τους κατοικία σε πλει- στηριασμούς,την στιγμή που και η τιμή των ακινήτων αυξά- νει. Οι τράπεζες,με την άνοδο των επιτοκίων χορηγήσεων δα- νείων,προκαλούν περαιτέρω πληθωριστικές τάσεις,καθώς καθιστούν το χρήμα πιο ακριβό προιόν. Ένας έφηβος αδυνατεί να πληρώσει είκοσι ευρώ πε- τρέλαιο κίνησης στο πρατήριο και δέχεται σφαίρα στο κεφάλι. Υπάρχει άραγε πολιτική ευθύνη ως προς την κοστολόγηση μίας ανθρώπινης υπάρξεως στα είκο- σι ευρώ; Φυσικά και υπάρχει,ω- στόσο ουδόλως αναλαμβάνεται. Υπάρχει πολιτική ευθύνη που τα s/m διαθέτουν βασικά είδη από το ταμείο,καθώς πολίτες αδυνα- τούν να τα πληρώσουν; Ισχύει και πάλι το ίδιο. Όσο η συγκε- κριμένη πολιτική λειτουργεί εις βάρος των χαμηλών και στα- θερών εισοδημάτων,τα οποία ο πληθωρισμός τα εξαφανίζει, τόσο είναι περίπου βέβαιον ότι παρόμοια φαινόμενα θα επανα- λαμβάνονται. Απαιτείται ριζική ανατροπή της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής,προς την κατεύθυνση διακονίας των πο- λιτών,εκμηδενίζοντας σε προι- όντα,όπως τρόφιμα και ενέρ- γεια,την έμμεση φορολογία. Με την ιδιωτικοποίηση της υγείας, πλέον οι ασθενείς και οικονομι- κώς πολίτες δεν έχουν πρόσβα- ση σε ένα ακόμη βασικό κοινω- νικό αγαθό. Ούτως έχει,τέλη του 2022,η κατάσταση στο Ελ- ληνικό νοικοκυριό,εν μέσω προ- εκλογικής περιόδου και φυσικά το πως και εάν αυτή η πραγμα- τικότητα θα εκφραστεί στις δι- πλές επερχόμενες κάλπες είναι ζητούμενο,όπως και το εάν οι Έλληνες πολίτες θα προσέλθουν μαζικά σε αυτές ή θα επιλέξουν να εκφραστούν αγνοώντας αυ- τές,γεγονός που αποτελεί πολι- τικό λάθος,ωστόσο πολλαπλώς ερμηνεύσιμο. Από την 5-12-2022 εφαρμόζεται το εμπάργκο της Ε.Ε. στο ρωσι- κό πετρέλαιο, μία απόφαση που ελήφθει τον Ιούνιο,έχοντας ορί- σει ανώτατη τιμή τα 60 ευρώ το βαρέλι,απαγορεύοντας τις θα- λάσσιες εισαγωγές ρωσικού πε- τρελαίου στην Ε.Ε. Εξαιρούνται του μέτρου οι Ουγγαρία,Σλοβα- κία και Τσεχία,καθώς εκεί το ρωσικό πετρέλαιο μεταφέρεται μέσω χερσαίων αγωγών. Φυσικά και η Ρωσία αντέδρασε,με την απόφασή της να μην πουλάει πλέον πετρέλαιο στις χώρες που θα εφαρμόσουν το πλαφόν,α- παγορεύοντας με διάταγμα την εξαγωγή πετρελαίου και των παραγώγων αυτού σε χώρες και εταιρείες που θα εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο.(www. naftemporiki.gr 5-12-2022). Τον συγκεκριμένο πόλεμο,που εί- ναι και οικονομικός φυσικά και τις συνέπειες που δημιουργεί η πολιτική των κυρώσεων της Ε.Ε. εναντίον της Ρώσίας,υφίστα- νται οι πολίτες της Ευρώπης,κα- θώς αυτή η απόφαση δημιουργεί άνοδο της τιμής του πετρελαίου και των εξ αυτου παράγωγών του,εν μέσω μάλιστα χειμερινών καιρικών συνθηκών. Ο πρόεδρος της Γαλλίας,ακολου- θώντας τον δρόμο της κοινής λο- γικής,διαφοροποιούμενος από την υπόλοιπη Δύση,αποκάλεσε ηγέτη τον Ρώσο πρόεδρο και σε εισήγησή του έθεσε ως θέμα την ανάγκη της Ρωσίας να λάβει εγ- γυήσεις για την ασφάλειά της,ε- άν βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία,τόσο από πλευράς του Κιέβου,όσο και από τους συμμά- χους της στην Βαλτική. Σύσσωμη η υπόλοιπη Δύση,εκφράζοντας έναν διαμορφούμενο διχασμό που αφορά την ηγεσία και όχι τους πολίτες της, καταδίκασε τις απόψεις του "αιρετικού" Γάλλου προέδρου,που συνομιλεί απ' ευ- θείας με τπν Ρώσο πρόεδρο.Μό- νον οι πολυεθνικές των δυτικών χρηματιστηρίων οφελούνται από την συνέχεια του πολέμου,ενώ οι πολίτες-κυρίως της Ευρώπης- δυστυχούν και υποφέρουν. "[....] Στο βάθος παραμένει εν σπέρματι,συχνά ερήμην αυτών η Ελληνορθόδοξη Παράδοση,η αιώνιά τους τροφή,το ύδωρ το ζων,το πόμα το λευκολα- μπές[....] Η τραγικότητα των Νεοελλήνων έγκειται στο γεγο- νός ότι παραπαίουν ανάμεσα σ' έναν δυτικό πολιτισμό που δεν γίνεται δικός τους και στην Παράδοσή τους που δεν ξέρουν πιά πως να την ακούσουν' ωστό- σο εκείνη τους καλεί[....]" (+ Ιερομόναχος Συμεών "Νηφά- λιος Μέθη" Εκδόσεις " Άγρα" 1994,σελ.15)

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1-12-2022

Οι δηλώσεις του πρω- θυπουργού στην Πά- τρα,ως προς σε ποι- ούς απευθύνεται το πυροτέχνημα "του καλαθιού του νοικοκυριού",υπήρξαν απαξιω- τικές, ως προς τους πολίτες και διχαστικές. Ο Έλληνας πολίτης δεν ενδιαφέρεται ούτε για τους "Αριστερούς του χαβιαριού",ούτε για τους "Σοσιαλιστές της σα- μπάνιας",άλλωστε η Ελλάδα δεν είναι ούτε Γαλλία,ούτε Γερμα- νία. Ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να " κατέβει" ο ίδιος σε περιοδεία στα s/m και να συζητήσει με τους πολίτες ως προς τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν και επιβιώνουν εν μέσω των ασφυκτικών πολ- λαπλών κρίσεων,που προκάλεσε και η δική του οικονομική πολι- τική. Σε διαφορετικές παραλίες βρίσκονται οι πολίτες και η κυ- βέρνηση της Ν.Δ. Η τιμή της Mwh εντός μίας ημέ- ρας,από την Κυριακή 27-11-2022 που ήταν 202,63 ευρώ,στο Χρη- ματιστήριο Ενέργειας,την Δευ- τέρα 28-11-2022 αυξήθηκε κατά 117 ευρώ,δηλαδή έγινε 319,03 ευρώ,μία αύξηση της τάξεως του 57,45%(www.newmoney. gr 28-11-2022). Φυσικά και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τούτη η αύξηση συνέπεσε με την πτώ- ση της θερμοκρασίας το συγκε- κριμένο διάστημα και φανερώ- νει τον τρόπο με τον οποίο ένα κοινωνικό αγαθό,όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα,μετατρέπεται σε απάνθρωπο χρηματιστηριακό προιόν,όταν η ηλεκτρική ενέρ- γεια παραχωρείται στον ιδιωτι- κό τομέα. Μπορεί τώρα να μας εξηγήσει ο πρωθυπουργός πως το σύνολο των πολιτών( δεξι- οί,αριστεροί,σοσιαλιστές),που ο ίδιος τους διαχωρίζει,θα εκτιμή- σει στην διάρκεια του χειμώνα την πολιτική αποκρατικοποίη- σης βασικών τομέων κοινωνικών υποδομών που αφορούν το κοι- νωνικό σύνολο και ποιά βοήθει- α,στην ουσία,του προσφέρουν πυροτεχνήματα όπως το " καλά- θι του νοικοκυριού"; Την απά- ντηση φυσικά θα την λάβει από τους ίδιους τους πολίτες στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Σε μία χώρα που συνεχώς εντεί- νεται το εύρος των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων,χωρίς ακόμη οι πολίτες να έχουν λάβει σα- φείς απαντήσεις ως προς αυτό το θέμα,οι εθνικές εκλογές είναι και ήταν ο μόνος τρόπος προκει- μένου να κριθεί η κυβερνητική εξουσία. Η απόφαση του Σ.τ.Ε. που έκρι- νε αντισυνταγματική την παρά- ταση του υποχρεωτικού εμβολι- ασμού για τους εργαζομένους στον τομέα της Υγείας και η επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών στο Ε.Σ.Υ.,απο- τελεί νίκη του πολύμηνου αγώ- να τους και ταυτοχρόνως μία νίκη της Δημοκρατίας και απο- δεικνύει την αναποτελεσματι- κή πολιτική της κυβερνήσεως ως προς την αντιμετώπιση του ιού. Την ίδια στιγμή η πολιτική των Μνημονίων οδηγεί πολίτες να χάνουν σε πλειστηριασμούς την πρώτη κατοικία τους,όταν η στέγη,οπως η ενέργεια και η υγεία,αποτελεί βασικό κοινωνι- κό αγαθό. Η πλήρης χρεωκοπία του νεοφιλελευθερισμού που υποστηρίζει την άκρατη ελεύ- θερη οικονομία,έχοντας αφορί- σει την οικονομική πολιτική του Keynes, είναι πλέον δεδομένη σε ολόκληρη την καπιταλιστική Δύση, η οποία όλο και περισ- σότερο στρέφεται σε κρατικο- ποιήσεις και εθνικοποιήσεις, σε τομείς που αφορούν την παρα- γωγή και διάθεση κοινωνικών αγαθών,καθώς διευρύνεται συ- νεχώς η εισοδηματική ανισοδι- ανομή και κοινωνικά στρώματα οδηγούνται σε καθεστώς και συνθήκες ένδειας. Ο καλπάζοντας στασιμοπληθω- ρισμός που πλήττει την Ευρώ- πη,ένεκα και των οικονομικών κυρώσεων αυτής έναντι της Ρωσίας,οδήγησε στην μεγαλύ- τερη απεργιακή κινητοποίηση στην ιστορία των 106 ετών του Βασιλικού Κολλεγίου Νοσηλευ- τικής(RNC),όπως αναφέρει το Reuters.Οι νοσοκόμες στην Αγ- γλία, στην Ουαλία και στην Σκω- τία επιδιώκουν αύξηση μισθών 5% πάνω από τον πληθωρισμό. Απεργίες σαρώνουν ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο από τους σι- δηροδρομικούς έως και τα λιμά- νια(www.mononews.gr 9-11- 2022). Η πολιτική αφέλεια του προέ- δρου της Ουκρανίας,καθώς και των πολιτικών υποστηρικτών του,που όλο και περισσότερο τον πιέζουν να διαπραγματευτεί με την Ρωσία,τον οδήγησε να δηλώ- σει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ως όπλο της τον χειμώνα. Δυστυχώς τόσο ο ίδιος,όσο και οι δυτικοί σύμμαχοί του,φαίνεται ότι δεν έχουν μελετήσει ούτε επιφανει- ακώς την Ιστορία. Η Ρωσία κέρ- δισε πολέμους με σύμμαχο τον χειμώνα. Δεν είναι όπλο της Ρω- σίας ο χειμώνας,είναι και ήταν σύμμαχός της. Καθώς πλέον οι πολίτες της Ουκρανίας βρίσκο- νται στο έλεος των καιρικών συν- θηκών,εκείνο το οποίο τόσο η πο- λιτική ηγεσία της,όσο και εκείνη της Δύσεως,οφείλουν αμέσως να επιδιώξουν είναι μία συμφωνία Ειρήνης με την Ρωσία. "[....] Θάλασσα αναπάρνητη παντοτινά,κι ω Θάλασσα επιτέ- λους αδιάρρηκτη. Ολετήρα τι- μής,βδέλλα αγάπης! ω Θάλασσα συμφιλιωμένη πλέρια, Εσύ είσαι που απόψε θα μας πε- ράσεις,Νομάδισσα,στις όχθες του Πραγματικού;" (Saint-John Perse " Ακτοσημεία [Amers]" Εκδόσεις " Ίκαρος" 2018,σελ.177)

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 24-11-2022

Oι προβλέψεις του κρα- τικού προυπολογισμού 2023,ως προς τον ρυθ- μό αναπτύξεως στην Ελλάδα αφ' ενός και ως προς το μέγεθος του πληθωρισμού αφ'ετέρου,αποπνέουν έναν χα- ρακτήρα υπερβάλλουσας αισι- οδοξίας που δεν δικαιολογείται με βάση τόσο την εσωτερική,ό- σο και την διεθνή κατάσταση,οι οποίες διέπονται από ιδιαιτέρως αυξημένη αστάθεια,που ακόμη και στην περίπτωση λήξεως του πολέμου στην Ουκρανία,ανα- μένεται να διατηρηθεί εις βάθος χρόνου. Ως προς την ανάπτυξη, τούτη προβλέπεται σε 1,8% ένα- ντι του 0,3% που η Ευρωπαική Επιτροπή θεωρεί ότι θα είναι ο μέσος όρος αναπτύξεως στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε. Προφα- νώς τούτη η εκτίμηση στηρίζεται και πάλι στο τμήμα εκείνο του τριτογενούς τομέα παραγωγής που είναι ο θερινός τουρισμός. Ωστόσο με βάση τα έως τούδε δεδομένα,ουδείς μπορεί να εγ- γυηθεί μία έστω αντίστοιχη ροή τουριστών με εκείνη του 2022. Οι διεθνείς οικονομικές συνθή- κες,όπως θα είναι διαμορφω- μένες το επόμενο θέρος,είναι εκείνες που θα καθορίσουν τόσο τον αριθμό,όσο και το εισοδημα- τικό επίπεδο των τουριστών οι οποίοι θα επιλέξουν την Ελλά- δα ως προορισμό των διακοπών τους. Το 2023 ως έτος εθνικών εκλογών στην Ελλάδα,καθιστά τις εσωτερικές συνθήκες ιδιαί- τερες. Ουδείς γνωρίζει το απο- τέλεσμα των επόμενων εκλογών και πως αυτό θα διαμορφώσει την εσωτερική νέα πραγματικό- τητα. Η οριακή στην Ε.Ε. προ- βλεπόμενη ανάπτυξη της τάξε- ως του 0,3%,περίπου προιδεάζει ένα αποτέλεσμα υφέσεως,το μέγεθος της οποίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες τόσο διεθνείς,όσο και ευρωπαικούς. Ουδείς προβλέπει αύξηση της ζήτησης,η οποία θα προκαλέσει μία αντίστοιχη αύξηση της πα- ραγωγής,που τροφοδοτεί - υπό προυποθέσεις- την ανάπτυξη. Το πραγματικό και διαθέσι- μο εισόδημα των πολιτών τόσο στην Ε.Ε.,όσο και στην Ελλά- δα,δεν προβλέπεται να αυξη- θεί,αλλά ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που το κυβερνητικό πυ- ροτέχνημα " καλάθι του νοικο- κυριού",σκέφτεται η κυβέρνηση να το ενισχύσει μέ ένα ακόμη επιδοματικό πυροτέχνημα,το food pass,το 2023. Τα μακροοικονομικά μεγέθη της αναπτύξεως και του πληθω- ρισμού αλληλοεξαρτώνται,συ- μπλέκονται και αλληλοεπηρεά- ζονται. Οι προβλέψεις για έναν πληθωρισμό στην Ελλάδα το 2023 της τάξεως του 5%,έναντι 6,1% της Ευρωζώνης και 7% ως μέσο όρο στην Ε.Ε.,με βάση τα σημε- ρινά δεδομένα,τα οποία προφα- νώς και καθορίζουν τα εγγύτερα μελλοντικά,θεωρείται περίπου βέβαιον ότι αστοχούν και τα πο- σοστά θα καταστούν διψήφια. Προκειμένου να μην συμβεί αυ- τό,πρέπει το κόστος παραγωγής προιόντων και υπηρεσιών-και κυρίως των τροφίμων- να μειω- θεί,γεγονός που αμέσως συνδέ- εται με τις τιμές στην ενέργεια. Ο υφιστάμενος πληθωρισμός κόστους τροφοδοτεί μείωση της προσφοράς προιόντων-ένεκα της μείωσης της παραγωγής- που οδηγεί σε περαιτέρω αύξη- ση των τιμών και μειώνει την καταναλωτική δυνατότητα των πολιτών και ιδιαιτέρως εκεί- νων με σταθερά και χσμηλά εισοδήματα. Άλλωστε η ίδια η εισηγητική έκθεση του πρου- πολογισμού 2023,αναγνωρίζει το έωλον των συγκεκριμένων προβλέψεων επισημαίνοντας:" Είναι σαφές ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις μακροοικονομι- κές προβλέψεις,τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2023 είναι αυξημένοι και συνδέονται κατά κύριο λόγο με τις γεωπολιτικές προκλή- σεις,την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία,τις συνθήκες εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο,τις τιμές της ενέρ- γειας και των καυσίμων και την ευρωπαική νομισματική πολιτι- κή[....]"(www.naftemporiki. gr 21-11-2022). Οπότε ούτως λοι- πόν εχόντων των πραγμάτων πι- θανότερον είναι να υπάρξει μία σημαντική ύφεση και ένας διψή- φιος πληθωρισμός. Η απασχόληση θα μειωθεί,ένεκα της μείωσης της παραγωγής και η άνοδος της ανεργίας θα εντεί- νει τον στασιμοπληθωρισμό,που θα δώσει βάθος στην οικονομική στασιμότητα και στην ύφεση. Πρέπει λοιπόν να δρομολογηθεί μία νέα πολιτική που θα στηρί- ζεται σε μία εθνικά ανεξάρτητη οικονομική πολιτική με στόχο την αυτάρκεια,αξιοποιώντας στο έπακρον τους εθνικούς πλουτο- παραγωγικούς πόρους. "ΣΟΦΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΙΟΝΤΩΝ Θεοί μέν γάρ μελλόντων,άν- θρωποι δε γιγνομένων,σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται. Φιλόστρατος,Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον,VIII,7. Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινό- μενα. Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί, πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πά- ντων των φώτων. Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα αντιλαμβάνο- νται[....] Η μυστική βοή τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων[....]" (Κ.Π.Καβάφη " Ποιήματα Α' 1896-1918).Εκδόσεις " Ίκαρος" 1978 σελ.17).

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 17-11-2022

Εντείνονται οι διαδηλώ- σεις διαμαρτυρίας και αγώνα των πολιτών στην Ευρώπη,που αντιδρούν στα αντιλαικά μέτρα τα οποία πλήττουν βαναύσως κεκτημένα δικσιώματα τους σε βασικά κοι- νωνικά αγαθά. Την 12-11-2022 χι- λιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο,στο Ντίσελντορφ,στο Ανόβερο,στην Δρέσδη,στην Φραγκφούρτη και στην Στουτ- γάρδη,με αιτήματα την ρύθμιση των τιμών τροφίμων και ενοικί- ων και την αύξηση των φόρων στα υψηλά εισοδήματα. Η Γερ- μανία αντιμετωπίζει κρίση κό- στους ζωής. Βασικό αίτημα ήταν η "Αναδιανομή",την στιγμή που ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 10,4%,που είναι το υψηλότερο επίπεδό του τα τελευταία 70 έτη. (www.grland.info 14-11-2022). Στην Λισαβόνα διαδηλωτές,δια- μαρτυρόμενοι για την κλιματική κρίση,εισέβαλαν σε κτίριο όπου ομιλούσε ο υπουργός Οικονομι- κών της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα ε Σίλβα,πρώην στέλεχος πετρελαικών επιχειρήσεων,α- παιτώντας την παραίτησή του. Ο υπουργός έφυγε από την πίσω πόρτα του κτιρίου.(www. ot.gr 12-11-2022).Στην Μαδρίτη εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλω- τές,μετά από κάλεσμα τοπικών ενώσεων των δήμων,διαμαρτυ- ρήθηκαν για την πολιτική υγείας του περιφερειάρχη της Μαδρί- της Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο που επιθυμεί να αναπτύξει συνερ- γασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.200.000 διαδηλωτές σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση,650.000 σύμφωνα με τους διαδηλωτές,απαίτη- σαν υγεία και περίθαλψη για όλους. Την 21-11-2022 5.000 γιατροί,κυρίως παιδίατροι,έ- χουν προκηρύξει απεργία,ένεκα ελλείψεων προσωπικού(www. naftemporiki.gr 13-11-2022). Ένα καζάνι που βράζει από την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών της είναι η Ευρώπη σή- μερα. Πολίτες που αντιδρούν στις συνέπειες τις οποίες υφίστανται στην καθημερινή ζωή τους,ένεκα της πολιτικής των οικονομικών κυρώσεων της Ε.Ε. στην Ρωσία και υπερασπίζονται το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση βασικών κοινωνικών αγαθών,όπως στα τρόφιμα,στην στέγη,στην υγεία και στην ενέργεια. Όσο ο χειμώ- νας θα προελαύνει στην γηραιά ήπειρο,τόσο οι αντιδράσεις,οι διαδηλώσεις και οι αγώνες των πολιτών στις Ευρωπαικές μη- τροπόλεις θα εντείνονται και θα πολλαπλασιάζονται. Στην άλλη πλευρά του Ατλα- ντικού,οι ενδιάμεσες εκλογές στις Η.Π.Α.,επιβεβαιώσαν τον υφιστάμενο, εδώ και μία εξαε- τία,διχασμό στο εκλογικό σώμα και στους πολίτες. Όσο και εάν τα δυτικά ΜΜΕ παγκοσμίως εξακολουθούν να στηρίζουν την πολιτική του Μπάιντεν,όπως άλ- λωστε τον στηρίζουν εδώ και μία διετία,τούτη η στήριξη δεν κατά- φερε και ούτε φαίνεται να κατα- φέρνει και τώρα να δημιουργήσει ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα στην παράταξη των Δημοκρατικών. Ωστόσο όσο και εάν είναι ισχνή και οριακή η πλειοψηφία των Δημοκρατικών,οι Ρεμπουμπλι- κάνοι διατηρούν ουσιαστικά μία πολιτική ισοπαλία και επ' αυτού ουδείς στην Δύση ομιλεί για μία αδύναμη κυβέρνηση,έναν αδύ- ναμο Πρόεδρο και για πολιτική αστάθεια στις Η.Π.Α. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν δρέπει στεφάνους ως προς την κατ'εξοχήν μαθητεία του στην πολιτική των Η.Π.Α.Ομιλεί συ- νεχώς για "δυνάμεις" που τον θέλουν σε θέση αδυναμίας,τον ίδιο και την κυβέρνησή του,τρο- μοκρατώντας( εν μέσω πολλα- πλών σκοτεινών αδιαλεύκαν- στων πολιτικών τηλεφωνικών παρακαλουθήσεων,των οποίων την πολιτική ευθύνη προφανέ- στατα και φέρει ο ίδιος) τους πο- λίτες,με τον ανύπαρκτο κίνδυνο για την Ελλάδα,μίας καταρρέ- ουσας κυβερνήσεως. Ο πρωθυ- πουργός θεωρεί ότι απευθύνεται σε λοβοτομημένους πολίτες,που κατοικοεδρεύουν σε μία ιδεατή μπανανία,όπου ό,τι αφύσικο, αντιδημοκρατικό,αντισυνταγ- ματικό συμβαίνει ο "μάγος" της μπανανίας το " εξαγνίζει" σε φυσιολογικό,δημοκρατικό,συ- νταγματικό και σύνηθες. Σε αυ- τήν την ιδεατή μπανανία,ουδείς μπορεί και πρέπει να αμφισβη- τεί,να αμφιβάλλει,να έχει άλλη άποψη και κυρίως να σκέπτεται. Σε τούτη την μπανανία κατοικο- εδρεύουν πειθήνιοι,σε σχέση με την κυβερνητική εξουσία,πολί- τες και τα λοιπά πολιτικά κόμ- ματα οφείλουν να σέβονται και να υπακούουν τις κυβερνητικές θέσεις,καθώς σε αυτήν την ιδε- ατή μπανανία η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός διαπράττουν ανούσια και ανθρώπινα λάθη,δι- αχειριζόμενοι πολύ απλά την εύρυθμη-χωρίς αμφισβητήσεις- λειτουργία της μπανανίας. Οι σκεπτόμενοι πολίτες στην Ελλάδα θα εξακολουθήσουν να αγωνίζονται,να μάχονται ανα- ζητώντας την ιδεατή Δημοκρα- τία. Άλλωστε αυτή είναι δικό τους δημιούργημα. Ένα δημι- ούργημα που προσέφεραν στην Ανθρωπότητα. "ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ- ΩΝΥΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ [....] Ή τέλος δυνατόν και στα πολιτικά να επέστρεφεν-αξιεπαίνως εν- θυμούμενος τες οικογενειακές του παραδό- σεις το χρέος προς την πατρίδα,κι άλλα ηχηρά παρόμοια" (Κ.Π.Καβάφης "Ποιήματα Β' 1919-1933) Εκδόσεις " Ίκαρος" 1978,σελ.29).

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 10-11-2022

Νοσηρή αντιδημοκρατική πολιτική δυσωδία και κοινωνική σήψη,καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα. Επισημάναμε από αυτήν εδώ την στήλη ότι η εμμονή του πρωθυπουργού περί της εξαντλήσεως της τετραετίας,βλάπτει και την Ελλάδα και την παράταξη της ΝΔ. Το θέμα των υποκλοπών μεγενθύνεται και από τις προσπάθειες ασαφών τοποθετήσεων που δεν φωτίζουν το εν λόγω αντισυνταγματικό θέμα. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η Ολλανδή εισηγήτρια της Εξεταστικής Επιτροπής της Ευρωβουλής PEGA Sophie in't Veld:" Φαίνεται ότι οι εταιρείες κατασκοπευτικού λογισμικού έχουν δημιουργήσει έναν τρομακτικό ιστό διασυνδέσεων που μπορεί να φτάνει μέχρι και τις Δημόσιες Αρχές[....]" (www.philenews.gr 4-11-2022). Μετά την αποτυχημένη και αλλοπρόσαλλη πολιτική αντιμετωπίσεως του ιού την οποία υπέστησαν οι πολίτες,σήμερα υπομένουν τα πυροτεχνήματα του markering της ΝΔ που αφορούν το " καλάθι του νοικοκυριού",προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο καλπάζοντας πληθωρισμός που τους προκαλεί εισοδηματική αφαίμαξη. Τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας δεν αντιμετωπίζονται ούτε με επιδοματικά ψιχία,ούτε με ανυπόστατες ταχυδακτυλουργίες,όπως το " καλάθι του νοικοκυριού". Φυσικά και δεν είναι άσκηση κοινωνικής πολιτικής,καθώς βασικά κοινωνικά αγαθά,όπως η ενέργεια,η υγεία και τα τρόφιμα δεν αποτελούν κτήμα των πολιτών και δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες προσβάσεως σε αυτά. Οι ιχθυότρατες όλης της χώρας,δένουν στα λιμάνια την Τρίτη 8-11-2022,καθώς το κόστος λειτουργίας τους είναι αντιπαραγωγικό. Η ζήτηση των αλιευμάτων από τους πολίτες παρουσιάζει μείωση,ένεκα του καλπάζοντος πληθωρισμού που εκμηδενίζει το εισόδημά τους. Οι εμπορικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα είναι αντίθετοι με το άλλο πυροτέχνημα της κυβερνήσεως,εκείνο που θέλει τις επιχειρήσεις τους ανοικτές και τις Κυριακές,καθώς οι πολίτες δεν διαθέτουν εισόδημα προς κατανάλωση σε όλη την διάρκεια της εβδομάδος. Επί της ουσίας αυξάνει το λειτουργικό κόστος όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων άνευ εσόδων και ευνοεί μόνον ελάχιστες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής της Ελλάδας πλήττεται και αφανίζεται,το εμπόριο- ως τμήμα του τριτογενούς τομέα παραγωγής- περίπου αφανίζεται. Τα προηγούμενα δεν αποδεικνύουν μόνον την απόσταση που χωρίζει την κυβέρνηση από την αγορά και τους πολίτες,αλλλα και την επί δεκαετίες στρεβλή οικονομική πολιτική ανάπτυξης της Ελλάδας.Όσες κυβερνήσεις και εάν έρθουν στην εξουσία,εάν δεν μεταβληθεί ριζικώς η υπάρχουσα οικονομική πολιτική της εξαρτήσεως,που δεν στηρίζεται στην αυτάρκεια της εγχώριας οικονομίας και όσο οι εθνικές πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας δεν ανήκουν στην Ελλάδα και στους πολίτες της,τότε ποτέ δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί οικονομική πολιτική ανσπτυξης προς όφελος των πολιτών και των μελλοντικών γενεών που ακολουθούν. Το ίδιο περίπου ισχύει και ως προς την πολιτική που αφορά την εχθρό και απειλή Τουρκία που εμπαίζει- υπό την ανοχή σύμπασας της διεθνούς κοινότητος- και προκαλεί την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Η αιδώς την οποία αισθάνθηκαν οι Έλληνες από την συμπεριφορά των Τούρκων στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αγγίζει-θέλουμε να πιστεύουμε- και ξεπερνά τα όριά της. Δεν απομένει άλλη αιδώς να υποστεί η Ελλάδα και οι πολίτες της. Απέναντι σε αυτήν την συμπεριφορά,εμπράκτως η Ελλάδα,πλήν των γνωστών αναποτελεσματικών διαβημάτων,για μία ακόμη φορά δεν έλαβε κανένα μέτρο,που όντως να απαντά αναλόγως και αποτελεσματικώς στην συγκεκριμένη επιθετική πρόκληση. Η Ιστορία διδάσκει ότι όταν δεν αντιδράς αποτελεσματικά σε μία πρόκληση,τότε πρέπει να αναμένεις μία μεγαλύτερη. Βεβαίως όταν προγραμματίζεις να επιτεθείς,προφανώς και δεν το αναγγέλεις,καθώς στερείσαι με αυτόν τον τρόπο το πολύτιμο στοιχείο του αιφνιδιασμού. Η Ιστορία επίσης αποδεικνύει ότι τους Τούρκους δεν τους εμπιστεύεσαι,δεν τους φοβάσαι και τους αντιμετωπίζεις πάντα με δραστική ετοιμότητα σε όλα τα πεδία. Η επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στην Κίνα,δείχνει την οδό στην οποία κινείσαι όταν προέχουν τα εθνικά σου συμφέροντα και ας προκάλεσε την ενιαία αντίδραση της Δύσεως(Ε.Ε-Η.Π.Α.) Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Γερουσία και των Κυβερνητών στις Η.Π.Α. την 8-11-2022 για πρώτη φορά θα καταδείξουν τις τάσεις των πολιτών εκεί,μετά την έναρξη του πολέμου. "[....] Αν είναι τραγικός αυτός ο μύθος,οφείλεται στ' ότι ο ήρωάς του έχει συνείδηση[....] η οξυδέρκεια που θ'αποτελούσε το βάσανό του εξαντλεί παράλληλα την νίκη του[....]" ( Αλμπέρ Καμύ" Ο μύθος του Σισύφου" Εκδόσεις "Α. Ρούγκα" σελ.116).

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 3-11-2022

Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φράνκ Βάλτερ Στάινμαιερ κατά το 45λεπτο διάγγελμά του προς το έθνος από το Προεδρικό Μέγαρο Bellevue στο Βερολίνο,δήλωσε ότι: " Έρχονται δύσκολα,σκληρά χρόνια. Το μερίδιο ειρήνης που μας αντιστοιχούσε έχει εξαντληθεί. Η Γερμανία μπαίνει σε μία εποχή έχοντας τον άνεμο κόντρα[....] Η 24η Φεβρουαρίου σηματοδότησε ένα τέλος εποχής ειρήνης,ευμάρειας,σταθερότητας[....] Η Γερμανία μάχεται και με εσωτερικά διλήμματα: από τη μία θέλει να στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία,χωρίς όμως ταυτόχρονα να γίνει εμπόλεμο μέρος. Θέλει να επιβάλλει περαιτέρω κυρώσεις,αλλά να μην υποστεί και η ίδια τις συνέπειες"(www.Kathimerini gr. 28-10-2022). Ο Γερμανός πρόεδρος λέει αλήθειες. Σε αυτήν εδώ την στήλη επισημάναμε τους χειμώνες και τα θέρη που επέρχονται στην Ελλάδα και τον κόσμο,όσο ο πόλεμος συνεχίζεται. Ωστόσο το πλέον σημαίνον δεν είναι άλλο από το ενυπάρχον παράλογο στοιχείο που κυριαρχεί στην πολιτική την οποία επέλεξε να ακολουθήσει η Δύση σε αυτόν τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Τα " εσωτερικά διλήμματα" στους πολίτες της Δύσης,ειδικότερα της Ευρώπης,δεν διακατέχονται από διαλεκτική συνοχή. Διαλεκτική όπως την εννοούσαν στην αρχαιότητα,ως την τέχνη δηλαδή να φτάνει κανείς στην αλήθεια,μέσω της συγκρούσεως αντιθέτων απόψεων ή ακόμη όπως στην Αγγλία παλαιότερα,όταν ο όρος αυτός ήταν συνώνυμος της Λογικής και εφαρμοζόταν στην τυπική συλλογιστική των εκάστοτε ρητόρων. Η Δύση (ΝΑΤΟ-Η.Π.Α.- Ε.Ε.) δεν είναι δυνατόν να στηρίζει μονίμως στρατιωτικά την Ουκρανία και να παραμένει ες αεί μη εμπόλεμο μέρος. Όπως ισχύει και το γεγονός ότι η Δύση δεν μπορεί να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στην Ρωσία και η ίδια να μην υφίσταται τις συνέπειες αυτών. Τούτα τα " εσωτερικά διλήμματα" επί της ουσίας -εφ' όσον η Δύση οδηγήσει σε ατέρμονο χρόνο την διάρκεια του πολέμου- θα πάψουν να είναι διλήμματα και θα καταστούν βεβαιότητες για τους πολίτες της Ευρώπης. Το ερώτημα -που δεν θα είναι δίλημμα- στο οποίο θα απαντήσουν οι πολίτες είναι εάν όντως δικαίως και για ποιούς λόγους υφίστανται τις μακροχρόνιες συνέπειες του πολέμου. Απτό παράδειγμα ρεαλιστικής πολιτικής αποτελεί η επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς στην Κίνα (4-11-2022),την σημαντική και σταθερή σύμμαχο της Ρωσίας. Τον καγκελάριο σύμφωνα με το Bloomberg θα τον συνοδεύουν οι επικεφαλής των Adidas,Deutsche Bank,Siemens,BioNTehc,VW,Basf,Bayer,BMW,Merck,Wacker. Στην αυθημερόν επίσκεψή του ο Σόλτς θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζιπίνγκ και με τον πρωθυπουργό Λι Κετζιάνγκ.(www. documentonews.gr 28-10-2022). Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση της Γερμανίας και η κινέζικη εταιρεία COSCO ήρθαν σε συμφωνία ως προς την εξαγορά από την COSCO του 24,9% των μετοχών του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Tollerort. Η Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) διαχειρίστρια εταιρεία του λιμανιού, ανακοίνωσε ότι αυτή η επένδυση θα αποφέρει ανάπτυξη στο λιμάνι και θα ενισχύσει μελλοντικά την βιωσιμότητα του και θα εξασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας. Η συγκεκριμένη συμφωνία πραγματοποιήθηκε παρά την αντίθετη απόψη της Ευρωπαικής Επιτροπής(www.naftikachronika.gr 27-10-2022). (Άλλο η Ελλάδα των Μνημονίων και άλλο η Γερμανία του 2022.) Στην συγκεκριμένη περίπτωση κανένα "εσωτερικό δίλημμα" δεν υπήρξε και ουσιαστικά στην πράξη αναγνωρίζεται η πραγματικότητα,που δεν είναι άλλη από το γεγονός,ότι η Κίνα( όπως και η σύμμαχός της στους BRICKS,Ρωσία),αποτελεί παγκόσμιο παίκτη που συνδιαμορφώνει το επιχειρείν στην Ευρώπη,έχοντας πλέον οικονομικά συμφέροντα στην Γερμανία και μάλιστα την στιγμή που αυτή η επιλογή της συγκρούεται με την οδηγία και την σύσταση της Ευρωπαικής Επιτροπής. Την ίδια στιγμή η επίθεση της Δύσης, μέσω της ασφαλούς οδού διελεύσεως των ουκρανικών πλοίων που μεταφέρουν σιτηρά παγκοσμίως,στον στόλο της Ρωσίας,θέτει- εν γνώσει της μάλιστα- εκ νέου προ των πυλών σε ύψιστη ένταση την ήδη υπάρχουσα επισιτιστική κρίση. Η ρεαλιστική πολιτική της Γερμανίας,δείχνει τον δρόμο της ειρηνικής συνυπάρξεως στον ήδη μεταβαλλόμενο κόσμο. " ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ Ο τρόπος που μπαινοβγαίνουμε στις εποχές και η τεράστια πόα της μοίρας ειν' ό χρόνος[....] Ένας καρπός, ωριμάζει και πέφτει[....]" ( Νίκος Καρούζος "Τα Ποιήματα Α' 1961-1978).Γ' Έκδοση " Ίκαρος" 2002,σελ.275).

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 27-10-2022

Στις συνετές "φωνές" που πληθαίνουν σε Ευρώπη και ΗΠΑ,ως προς την άνευ όρων στήριξη και υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο,προσφάτως προσετέθη και αυτή του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί. Η σύνεση,η φρόνηση και η λογική αργά αλλά σταθερά επανέρχονται παγκοσμίως και τούτο το φαινόμενο θα πολλαπλασιάζεται όσο ο πόλεμος διαρκεί,συνεισφέροντας ουσιαστικά ατην επαναφορά και στην εγκαθίδρυση της Ειρήνης,κυρίως στην Ευρώπη. Άλλωστε όσο ο πόλεμος συνεχίζεται,αυξάνει και η δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων και Αμερικανών πολιτών,οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υφίστανται στην καθημερινή τους ζωή,τις συνέπειες ενός πολέμου,στην διατήρηση του οποίου η Δύση έχει συμβάλλει καθοριστικώς με την στρατιωτική και την οικονομική της βοήθεια προς την Ουκρανία. Οι πολίτες δεν κατανοούν τους λόγους εκείνους για τους οποίους οι ίδιοι επωμίζονται το αντίτιμο ενός καλπάζοντος πληθωρισμού που τους οδηγεί στην ανέχεια και στην στέρηση,εγκαταλείποντας ουσιαστικά το σκάφος της ευημερίας. Σε συνέντευξή του στην "Le Journal du Dimanchen" ο Νικολά Σαρκοζί αμφισβήτησε πλήρως το δικαίωμα της Ευρωπαικής Επιτροπής να λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση για την Ουκρανία,καθώς αυτή κατά κύριο λόγο είναι διοικητικό όργανο της Ε.Ε. Επίσης ανέφερε ότι δεν είναι σαφές βάσει ποίου άρθρου των Ευρωπαικών συνθηκών η επικεφαλής της Επιτροπής,Ursula von der Leyen μπορεί να συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων σε θέματα προμήθειας όπλων και εξωτερικής πολιτικής. Επίσης ανέφερε: " Το μόνο πράγμα που ακούνε τώρα οι Ευρωπαίοι είναι όλα τα νέα δισεκατομμύρια για αγορές όπλων. Όλο και περισσότερα όπλα-περισσότεροι θάνατοι,περισσότερες στρατιωτικές ενέργειες. Χορεύουμε στην άκρη ενός ηφαιστείου. Η Ε.Ε. δίνει την εντύπωση μίας ένωσης που συνδέεται με τις Η.Π.Α. Η Ευρώπη και η Ρωσία είναι καταδικασμένες να διατηρήσουν σχέσεις ειρήνης και καλής γειτονίας. Εάν έχουμε επιτύχει την γαλλογερμανική συμφιλίωση,θα μπορέσουμε να συμφιλιώσουμε την Ευρώπη και τη Ρωσία"(www.olympia.gr 23-10-2022). Ο επίσης Γάλλος πολιτικός και πρώην ευρωβουλευτής Florian Filippo ανέφερε για την επικεφαλή της Ευρωπαικής Επιτροπής ως προς τις επιδοτήσεις της Ε.Ε. στην Ουκρανία: " Η Ούρσουλα είναι τελείως τρελή! Κλειδώστε την! Ενάμιση δισεκατομμύριο τον μήνα για την Ουκρανία του Zelensky[....] που είναι 18 δισεκατομμύρια τον χρόνο,την στιγμή που η Ευρώπη αναγκάζεται να ζει σε συνθήκες ελλείμματος και ανεργίας"(www.eretikos.gr 23-10-2022). Αυτού του είδους οι "φωνές", ανεξάρτητες,λογικές και σοβαρές υπάρχουν επειδή μπορούν και βλέπουν την ωμή πραγματικότητα,που δεν είναι άλλη από το ότι οι πολίτες οδηγούνται στα σφαγεία των κρίσεων,προκειμένου να διατηρηθεί παγκοσμίως η έως τούδε ηγεμονία των οικονομικών συμφερόντων τα οποία ομού εξυπηρετούν αυτή την στιγμή ΝΑΤΟ-Η.Π.Α.-Ε.Ε. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν παγκόσμιοι παίκτες από τους οποίους,αυτά τα οικονομικά συμφέροντα απειλούνται και αμφισβητούνται και δικαίως καθώς η ισορροπία παγκοσμίως,όπως και η Ειρήνη, δεν επιτυγχάνονται από την απουσία του " αντιπάλου δέους". Σε διαφορετική περίπτωση η κυριαρχία μίας νέας αυτοκρατορίας δεν εγγυάται την ύπαρξη πολυφωνίας, εποικοδομητικούς διαλόγους,Ειρήνη και σταθερότητα. Αντιθέτως εγγυάται μόνιμες και συνεχείς εστίες εντάσεων,συγκρούσεων και εξαρτήσεων. Κάθε αυτοκρατορία καταστέλει την αυτοδιάθεση και επιβάλλει - δια παντός τρόπου- τα δικά της οικονομικά συμφέροντα. Το πόσο πολύ επιθυμεί και επιδιώκει ο πρόεδρος της Ουκρανίας να μετατραπεί και τυπικώς αυτός ο πόλεμος σε Γ' Παγκόσμιο,φαίνεται και από τις δηλώσεις του στα καναδικά δίκτυα CTV και CBC όπου κάλεσε την Δύση να χτυπήσει το κέντρο λήψεων αποφάσεων της Ρωσίας( Κρεμλίνο),σε περίπτωση που η Ρωσία χτυπήσει το προεδρικό μέγαρο της Ουκρανίας.(www.capital.gr 23-10-2022). Προφανώς και η Δύση στον πόλεμο στηρίζει πλουσιοπάροχα την Ουκρανία με κάθε μέσο,όχι φυσικά από αλτρουισμό-άλλωστε έχει αποδείξει Ιστορικά τον αλτρουισμό στις επεμβάσεις της παγκοσμίως- αλλά προκειμένου να διατηρήσει την οικονομική και στρατιωτική ηγεμονία της παγκοσμίως. Πρόκειται για αμφισβήτηση της πραγματικότητας εμπράκτως. Ο κόσμος εν μέσω Ιστορικών κύκλων μεταβάλλεται και αλλάζει. " Σάκι ( Χέκτορ Χιού Μάνρο 1870-1916 <Κοινοβούλιο στην Κόλαση>. Μετάφραση: Ανδρέας Σπύρου [....]Θα θέλατε βέβαια να δείτε το Κοινοβούλιο μας...> - Έχετε Κοινοβούλιο στην Κόλαση; ρώτησε ο Μπιντερνταίηλ με κάποια έκπληξη. -Πολύ πρόσφατα αποκτήσαμε. Εδώ,φυσικά,ανέκαθεν βασίλευε το χάος,αλλά ποτέ υπό κοινοβουλευτική διακυβέρνηση[....] Ο βουλευτής του Κάτω Καμινιού εισηγείται μία πρόταση νόμου σύμφωνα με την οποία < αυτή η Βουλή θα διαμαρτυρηθεί με τη δέουσα αυστηρότητα στα νομοθετικά σώματα των χώρών της γης για την έκνομη και επιζήμια χρήση της λέξεως "σατανικός", σε περιπτώσεις καθαρά ανθρωπίνων ατοπημάτων,χρήση που τείνει να δημιουργήσει ψευδή και επιβλαβή εντύπωση αναφορικώς προς τις περιοχές της Κολάσεως[....] - Οι βουλευτές δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν τις συζητήσεις,αν δεν το επιθυμούν,έσπευσε να εξηγήσει ο Σατανάς' είναι ένα από τα πολυτιμότερα προνόμιά τους. Από την άλλη πλευρά,οι ψηφοφόροι είναι υποχρεωμένοι να ακούνε μέχρι τέλους όλους τους λόγους. Στο κάτω κάτω,στην Κόλαση είμαστε,δεν πρέπει να το ξεχνάτε αυτό.[....] - Η πρόταση νόμου θα εγκριθεί;[....] - Να εγκριθεί; Ασφαλώς όχι,είπε ο Σατανάς' στο Κοινοβούλιο της Κολάσεως όλες οι προτάσεις νόμου υποχρεωτικά καταψηφίζονται. -Στα επίγεια Κοινοβούλια του καιρού μας υπερψηφίζονται σχεδόν τα πάντα[....] Το διήγημα του Saki-ψευδώνυμο του Hector Hugh Munro- περιλαμβάνεται στη συλλογή The Square Egg and Other Sketches -1924-" (" Νέα Εστία" Έτος 85ο,τόμος 170ος,τεύχος 1849, Νοέμβριος 2011,σελ.728-729)

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 20-10-2022

Η κατάσταση στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πλέον εμφανές ότι περιπλέκει όλο και περισσότερο σε αυτόν,την παγκόσμια κοινότητα. Μετά την άμεση εμπλοκή των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-Ε.Ε. σε αυτόν, εμμέσως πλην σαφώς πολλές χώρες εκφράζουν εμπράκτως την σοβαρή ανησυχία τους για τις εξελίξεις στην περιοχή και κατ' επέκταση και σε όλη την Ευρώπη. Οδηγία που εξέδωσε την 15-10-2022 η πρεσβεία της Κίνας στην Ουκρανία,καλεί τους πολίτες της που ζουν σε αυτήν,να αποχωρήσουν το συντομότερον για λόγους ασφαλείας και ένεκα της αυξήσεως του επιπέδου επικινδυνότητος του πολέμου. Μάλιστα θα οδηγηθούν στην Κίνα μαζί με την διπλωματική της αποστολή. Παρόμοια οδηγία εξέδωσαν προς τους πολίτες τους που ζουν στην Ουκρανία το Τατζικιστάν,το Καζακστάν,το Ουζμπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν(www.mynews.gr 16-10-2022). H Σερβία την ίδια στιγμή έκλεισε την πρεσβεία της στο Κίεβο για λόγους ασφαλείας. Εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε πως πρόκειται για προσωρινή απόφαση και ότι το προσωπικό της πρεσβείας θα συνεχίσει να εργάζεται από το Βελιγράδι,έως να καταστεί ασφαλής η επιστροφή στο Κίεβο(www.lifo.gr 16-10-2022). Στην Γαλλία μεγάλες κινητοποιήσεις και απεργίες πραγματοποιούνται σε πολλούς κλάδους,που κορυφώνονται την 18-10-2022. Οι απεργίες επηρεάζουν τρία από τα επτά διυλιστήρια και πέντε μεγάλες αποθήκες καυσίμων. Τα συνδικάτα CFDT και CFE-CGE στην Total Energies κατάληξαν σε συφωνία για αύξηση μισθών 7%. Το συνδικάτο CGT ζητάει μισθολογικές αυξήσεις ύψους 10%,που αντιστοιχούν στον πληθωρισμό και το μοίρασμα των κερδών της πετρελαικής εταιρείας, που το πρώτο εξάμηνο του 2022 αυτά ανήλθαν στα 5,8 δισ.ευρώ. Η κυβέρνηση της Γαλλίας απειλεί με επίταξη τους εργαζόμενους στα διυλιστήρια και στις αποθήκες καυσίμων.(www.imerodromos.gr 17-10-2022). Στην Μεγάλη Βρετανία βουλευτές του συντηρητικού κόμματος που ασκεί την εξουσία,ζητούν την παραίτηση της νέας πρωθυπουργού,μετά την πρόσφατη αντιλαική οικονομική πολιτική της,την οποία αναγκάστηκε να αποσύρει. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται η κυβερνητική κρίση και πολλοί από το κόμμα της,επιθυμούν αλλαγή στην ηγεσία του και στην πρωθυπουργική θέση. Ο βουλευτής πλέον των Χριστιανοδημοκρατών στην Γερμανία Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό φορμάτ της εφημερίδας Bild " Die Richtigen Eragon" μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η ευημερία δεν είναι αυτονόητη και πρότεινε να φορέσουν οι Γερμανοί ,στα σπίτια τους,ένα και δύο πουλόβερ και να έχουν σε αυτά κεριά και σπίρτα για ώρα ανάγκης(www.capital.gr 11-10-2022). Δεν χρειάζεται κανείς να αναλύσει την κρίση στην οποία περιήλθε η Ευρώπη,έχοντας επιλέξει την οδό των οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Οι πολίτες της Ευρώπης είναι βέβαιον ότι ούτε τις συνέπειες αυτών θα δεχτούν και οι συμβουλές του Σόιμπλε απευθύνονται σε πολίτες που δεν επιλέγουν να θυσιάσουν την ευημερία τους,ένεκα ενός πολέμου που η Δύση επέλεξε να διατηρεί και να συντηρεί,προσφέροντας αφειδώς οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και έχοντας απαρνηθεί ουσιαστικώς τις συζητήσεις-διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιστρέψει η Ειρήνη στην Ευρώπη,αλλά και στον κόσμο. Μία Ειρήνη που είναι επιβεβλημένη ανάγκη για τον Άνθρωπο να επανέλθει,πριν αυτή κατσστεί πλέον απόμακρη και απραγματοποιήτη. Η Ελλάδα εν μέσω συνεχώς αυξανομένων φαινωμένων σήψεως και παρακμής,κοινωνικής και πολιτικής,πολυεπιπέδων παθογενειών,έχοντας εξ αρχής ακολουθήσει εις όλα την πολιτική των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-Ε.Ε.,πορεύεται στον δρόμο των συνεπειών αυτής της πολιτικής. Οι πολίτες της Ελλάδας θα δοκιμάσουν και πάλι τα όρια τους,εν μέσω της αφαιμάξεως των στσθερών και χαμηλών εισοδημάτων τους. Οικογένειες,γέροντες και παιδιά θα κρυώσουν,θα πεινάσουν και θα περιορίσουν ζωτικές τους ανάγκες,κινούμενοι στα όρια της φτώχειας,της ανέχειας και ενός αβέβαιου μέλλοντος,στο οποίο προκειμένου να μετέχουν,οφείλουν πρώτα να επιζήσουν. Σε κανέναν πολίτη στην Ελλάδα και στον κόσμο,στον κατ' ευφημισμόν 21ο αιώνα δεν αξίζει να ζει κανέναν χειμώνα με πουλόβερ,κεριά και σπίρτα στο σπίτι του. Ζούμε έναν νέο σύγχρονο Μεσαίωνα και τούτο πρέπει να αλλάξει σύντομα. "[....] Για μας τραγουδά κι όλας πιο περήφανη περιπέτεια. Δρόμος από χέρι καινούργιο χαραγμένος,και φωτιές από ακρώρεια σ' ακρώρεια φερμένες...[....]" ( Σαιν - Τζων Περς " Χρονικό" Εκδόσεις "Bibliotheque" 2018,σελ.32).

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 13-10-2022

Ψήφισμα του Δ.Σ του Δ.Σ.Α. ως προς τον ναζιστικό χαιρετισμό συνηγόρου υπερασπίσεως της Χ.Α.στην δίκη αυτής,θέτει στην σωστή του διάσταση το επί της ουσίας πολιτικό θέμα:"2. Ο ναζιστικός χαιρετισμός είναι απόλυτα ασυμβίβαστος με τις αρχές,τις αξίες,τις παραδόσεις και τη δεοντολογία του δικηγορικού σώματος. Για τον λόγο αυτό ο Δ.Σ.Α. έχει διαχρονικά στηλιτεύσει τέτοιου είδους συμπεριφορές,που προσβάλλουν τα εκατομμύρια θύματα του ναζισμού,ξυπνούν ανατριχιαστικές μνήμες από τις πιό μαύρες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας,απάδουν στο δικηγορικό ήθος και αντίκειται στη συνταγματική δημοκρατική τάξη". Μπορεί ο Δ.Σ.Α. να έπραξε το αυτονόητο,ωστόσο παρόμοια αντίδραση από την κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν υπήρξε. Ένα πολιτικό συμβάν,διότι περί τούτου πρόκειται,γίνεται αποδεκτό ή μη,αντιστοίχως με καταδίκη ή όχι αυτού και η σιωπή δεν σημαίνει αποδοκιμασία. Η οικονομική και πολιτική κρίση,όπως και οι συνοδεύουσες αυτές,συνεχώς και δυστυχώς καθημερινώς επιβεβαιώνεται ότι κυρίως προέρχονται και οφείλονται στην κρίση και στην έκπτωση των αξιών του Ανθρώπου-ευτυχώς υπάρχουν ακόμη μεμονωμένες εξαιρέσεις- στο σύνολο των επιπέδων της παρακμάζουσας δυτικής κοινωνίας. Βιώνουμε τα έσχατα μίας νέας παρακμάζουσας Ρωμαικής αυτοκρατορίας,όπου η αξία της ανθρώπινης υπάρξεως εκφυλίζεται,παραμορφώνεται,εκπίπτει,διαφθείρεται,ως η φύση του Ανθρώπου να έχει αλωθεί από δυνάμεις που την τρέπουν προς την ασχήμια και την δυσμορφία. Ωστόσο το απωλεσθέν αρχετυπικόν Κάλλος εξακολουθεί να αποτελεί όαση Ελπίδος. Θεάται,διακρίνεται και αντιστέκεται στον ζόφο μίας αβυσαλέου και ατέρμονος αβύσσου,στην οποία καταρρέει μία κοινωνία στρεβλών προτύπων,απουσίας οραμάτων με αποτέλεσμα την νοσηρότητα πολλών εκπεσόντων και φερόντων μορφή και σχήμα ανθρώπων,φύση και θέση ωστόσο υποστάσεων δαιμονικών,έχοντας παραδώσει σώμα,πνεύμα και ψυχή στον επί του παρόντος νικητή στον αόρατο πόλεμο του κόσμου τούτου. Στον διεξαγώμενο ορατό πόλεμο μεταξύ ΝΑΤΟ-Ε.Ε.-Η.Π.Α και Ρωσίας,ο κίνδυνος πλέον να εξελιχθεί και τυπικώς σε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο και με χρήση πυρηνικών όπλων-εκατέρωθεν- συνεχώς και αυξάνεται. Μαζί με την αύξηση του συγκεκριμένου κινδύνου,φυσικά εδραιώνεται και η πεποίθηση,η βεβαιότητα ότι η Ειρήνη απομακρύνεται σε τούτο τον αιώνα από την Ευρώπη κυρίως,αλλά και από τον πλανήτη. Η Ειρήνη φαίνεται να κατευθύνεται,εκούσα-άκουσα,σε τόπο αγνώστου και μακράς εξορίας. Συμβαίνουν αυτά στην Ιστορία. Πολλοί εξ όσων αναφέρονται στον επί των θυρών χειμώνα,γνωρίζουν πολύ καλά ότι έπονται αρκετοί ακόμη και όπως δείχνουν οι καταστάσεις θα είναι συνεχώς επιδεινούμενοι. Ο νέος κύκλος της Ιστορίας που μόλις ξεκίνησε όπως άλλωστε όλοι οι σημαντικοί Ιστορικοί Κύκλοι,έχει να διανύσει μεγάλη πορεία και όταν θα την κλείσει,ίσως,είναι πολύ πιθανόν,οι αλλαγές που θα έχει επιφέρει σήμερα να παραμένουν ακατανόητες. Τότε όμως θα έχουν κατανοηθεί όλα,θα έχουν ερμηνευτεί εκείνοι οι λόγοι για τους οποίους η Ιστορία συχνά επανέρχεται εντός νέων αφετεριών. Η χρονική απόσταση βοηθάει στο να κατανοηθούν,εξηγηθούν και ερμηνευθούν τα πάντα. Όσο βρίσκεσαι εντός του συμβάντος προσπαθείς να το ερμηνεύσεις. Η ερμηνεία στηρίζεται,κατά τον ορθολογικό τρόπο σκέψεως και δράσεως, σε πληροφορίες και δεδομένα. Όταν οι πληροφορίες είναι κατευθυνόμενες και μονοδιάστατες,προσπαθείς,όσο είναι δυνατόν,να ερμηνεύσεις μέσω των αποτελεσμάτων,ασχέτως της προπαγάνδας και των κατευθυνόμενων πληροφοριών. Οι πληροφορίες,ειδικά σε έναν πόλεμο,εξυπηρετούν συμφέροντα. Τα αποτελέσματα ωστόσο δύσκολα μπορούν να αποπροσανατολίσουν. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτού του νέου Ιστορικού Κύκλου,που μόλις άνοιξε,έως τώρα είναι και ειδικά στην Ευρωπή το εισόδημα των πολιτών να εξανεμίζεται,ένεκα ενός καλπάζοντος πληθωρισμού ειδικά στα τρόφιμα,στα καύσιμα,στην ενέργεια και ως αδιάλειπτη αλυσίδα παντού. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των μεταφορέων εμπορευμάτων στην Ελλάδα,έπονται των διαμαρτυριών και αντιδράσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Νέες συνθήκες και δεδομένα δημιουργούνται σε εποχές μακράς αστάθειας και αβεβαιότητος. Όσο και εάν εξορκίζονται, η αβεβαιότητα και η αστάθεια αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά κάθε νέου Ιστορικού Κύκλου και μάλιστα στην αφετηρία του,εντείνονται δε όταν απουσιάζει η οικονομική αυτάρκεια της κοινωνίας και η εθνικά ανεξάρτητη οικονομική πολιτική. Ούτως ειπείν όταν είσαι οικονομικώς εξαρτημένος δεν είσαι ελεύθερος,αλλά δούλος. "[....] Ο ίδιος ο Άγιος Διονύσιος αν θα έμπαινε κρατώντας το κεφάλι του στα χέρια του[....] κι αν περπατάει είκοσι πόντους πάνω από το έδαφος,ο αιμόφερτος λαιμός του θα φτάνει ακριβώς στο ύψος του τρίτου ραφιού της βιβλιοθήκης[....] Τίποτα δεν έμοιαζε αληθινό[....] Ο κόσμος περίμενε κρατώντας την ανάσα του,ζαρώνοντας-περίμενε την κρίση του,τη Ναυτία του[....]" ( Ζαν-Πωλ Σαρτρ " Η ναυτία" Εκδόσεις "Μπογιάτη" σελ.103

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 6-10-2022

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η αντιπρόεδρος Αξιών και Διαφάνειας της Κομισιόν Βέρα Γιούροβα στο "Inside Story' ως προς την συνάντησή της με τον πρωθυπουργό για το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και σε σχέση με τον καταργηθέντα νόμο που επέτρεπε στον πολίτη να ενημερώνεται ως προς αυτές,σε σχετική ερώτηση απάντησε ως εξης: " Το γνωρίζω αυτό.Ρώτησα. Ρώτησα επίσης και τον λόγο για τον οποίο ο νόμος αυτός καταργήθηκε και έλαβα την έντονη διαβεβαίωση από τον πρωθυπουργό ότι θα σκεφτεί σοβαρά να επεκτείνει ξανά τα δικαιώματα των πολιτών(www.ieidiseis.gr 2-10-2022). Ουσιαστικώς και η Ε.Ε. αντιλαμβάνεται την περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών στην Ελλάδα. Μία βεβαίως Ε.Ε. η οποία μπροστά στον πόλεμο αναδεικνύει τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις αυτής της Ενώσεως,η οποία με την επιβολή των οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας,έχει δημιουργήσει μακροχρόνια προβλήματα στους πολίτες της. Στην Μ.Βρετανία- που δεν ανήκει πλέον στην Ε.Ε.-οι πολίτες καίνε δημοσίως τους λογαριασμούς της ενέργειας,καθώς αδυνατούν να τους πληρώσουν. Στις πρόσφατες εκλογές στην Βουλγαρία το 70% των πολιτών απείχαν από την διαδικασία αυτή. Η καταγραφή ποσοστού ιστορικά υψηλού είναι αποτέλεσμα της απογοητεύσεως και της αδιαφορίας των πολιτών,που φυσικά αποτελεί πρόβλημα και όχι λύση,στα δεινά που επιφέρει στην Ευρώπη η τόσο αυτοκαταστροφική επιλογή πολιτικής απέναντι στην Ρωσία. Η δολιοφθορά στους, ρωσικών συμφερόντων, θαλάσσιους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1και 2, εκτοξεύει έτι περισσότερον την τιμή του φυσικού αερίου και κατά συνέπεια και τον καλπάζοντα πληθωρισμό. Το να έχουν σαμποτάρει οι ίδιοι οι Ρώσοι τους αγωγούς τους,ενώ ανέτως και ανά πάσα στιγμή είχαν την δυνατότητα να σταματήσουν την παροχή αερίου μέσω αυτών,αποτελεί σενάριο δυτικής επιστημονικής φαντασίας. Η Ευρώπη έχασε ως προς το μέλλον,ένα τεράστιο έργο ενεργειακής υποδομής και θα στραφεί και πάλι προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού,προκειμένου να καλύψει-και μαλίστα με πολύ υψηλό κόστος-τις ενεργειακές της ανάγκες. Η συνεχής αναφορά των δυτικών ΜΜΕ ως προς την χρήση πυρηνικών όπλων από την πλευρά της Ρωσίας,σε επίπεδο προπαγάνδας και καλλιέργειας ενός τέτοιου κλίματος,προετοιμάζει ανέτως το έδαφος για χρήση αυτών των όπλων από την Δύση,χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα και αιτιολογία την απειλή χρήσης τους από την Ρωσία. Η ειρήνη, δυστυχώς,ημέρα με την ημέρα φαντάζει ένα απλησίαστο όνειρο στο εγγύς και μεσοπρόθεσμο μέλλον. Το κλίμα και οι συνέπειες του πολέμου εδραιώνονται,με πιθανότερο και πλέον ρεαλιστικό σενάριο την περαιτέρω κλιμάκωση και συντήρησή του. Ο κόσμος αλλάζει επί το χείρον και φυσικά δεν ανήκει αποκλειστικά σε κανέναν. Λογικό και επόμενο είναι,καθώς η Ιστορία προχωρά,να δημιουργούνται νέα οικονομικά δεδομένα που τείνουν να δείχνουν ότι η παλαιά παγκόσμια αυτοκρατορική μονοκρατορία της Δύσεως οφείλει να τα λάβει υπ' όψιν της,εάν όντως επιθυμεί την παγκόσμια ειρήνη. Το παλαιό σύστημα φυσικά αντιστέκεται και μάλιστα εξ όσων φαίνονται,θα αντισταθεί έως εσχάτων προκειμένου να διατηρήσει την παρακμάζουσα ηγεμονία του. Ωστόσο το παλαιό που δεν προσαρμόζεται στον ρου της Ιστορίας,νομοτελειακά θα συγκρούεται με αυτήν έως τελικής πτώσεως,θέλοντας να αποφύγει τις παγκόσμιες αλλαγές που συντελούνται. Το νέο διεκδικεί παγκοσμίως την θέση που του αναλογεί. Σήμερα δημιουργείται η Ιστορία του μέλλοντος και ως προς την ειρηνική ή μη πορεία προς αυτό,υπεύθυνες σήμερα είναι οι πολιτικές ηγεσίες και τα συμφέροντα που αυτές εκπροσωπούν στην νέα παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο οι πολιτικές ηγεσίες υποτίθεται ότι υπάρχουν προκειμένου να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών,τους οποίους και πάλι υποτίθεται ότι διακονούν και υπηρετούν. Σήμερα η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι τα συμφέροντα των πολιτών,ειδικά της Ε.Ε -με συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις και εξαιρέσεις- δεν εξυπηρετούνται. Οι κρίσεις- σε όλα τα επίπεδα- μεγεθύνονται και πολλαπλασιάζονται,δεν λύνονται αλλά περιπλέκονται και οι πολίτες υπόκεινται σε πρωτόγνωρες δοκιμασίες αξιοπρεπούς επιβιώσεως,όχι στον 21ο αιώνα,αλλά σε έναν νέο σύγχρονο Μεσαίωνα,όπου μόνον η πάλη και ο αγώνας των πολιτών μπορούν και επιβάλλεται να ανατρέψουν και να αλλάξουν την εγκαθίδρυση πολυετών δεδομένων που τους επιβάλλονται. Ούτως ή άλλως η Ιστορία προχωρά πάντα με τους πολίτες και την θέση που εκείνοι λαμβάνουν έναντι αυτής. "[....] Περνά ο χρόνος,στεγνώνει η λάβα. Και δημιουργείται το γόνιμο χώμα όπου βλαστάνουν τα φυτά που παράγουν τους πιό γλυκείς καρπούς[....]" ( Αρχιμ. Βασιλείου Προηγουμένου Ι.Μ.Ιβήρων " Ο Βασιλεύς της Δόξης" Εκδόσεις " Ιερά Μονή Ιβήρων" 2018,σελ. 29).

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 29-9-2022

Tην δήλωση του πρωθυπουργού από του βήματος της 77ης Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, περί "περίεργης εμμονής της Τουρκίας με την Ελλάδα" αδυνατούμε να την κατανοήσουμε. Προφανώς και η Τουρκία δεν έχει καμία "περίεργη εμμονή" με την Ελλάδα. Έχει συγκεκριμένη, δρομολογημένη, στοχοθετημένη στρατηγική εναντίον της Ελλάδας, διεκδικώντας την εδαφική της ακεραιότητα. Ως εκ τούτου αποτελεί μόνιμη και διαχρονική απειλή και εναν εν δυνάμει-φύσει και θέσει- εχθρό,ως προς τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Η εκατονταετία που διανύθηκε από το 1922 έως και σήμερα και αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών, αποδεικνύει ότι το σύνδρομο της ήττας στην Μικρά Ασία ακολουθεί σύσσωμο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας,ως προς τις σχέσεις του με την Τουρκία. Αποτελέσματα αυτού του ηττοπαθούς και φοβικού συνδρόμου είναι τα "Σεπτεμβριανά", το οργανωμένο πογκρόμ της 6ης Σεπτεμβρίου 1955 εναντίον των Ελλήνων ομογενών της Κωνσταντινουπόλεως, η στρατιωτική κατοχή της Β.Κύπρου το 1974,τα γεγονότα στα Ίμια του 1996, η σύλληψη και κράτηση Ελλήνων στρατιωτικών τον Μαρτιο του 2018,από τους Τούρκους στον Έβρο. Από το 1922 έως και σήμερα η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας έχει ακολουθήσει αμυντική στάση στην μόνιμη επιθετική πολιτική και πρακτική της Τουρκίας. Τα αποτελέσματα αυτού του πολιτικού δόγματος - που βασική πτυχή του εδράζεται στις "συμμαχίες" της Ελλάδας- σήμερα πλέον, μετά από 100 έτη, έχουν οδηγήσει την Τουρκία να αμφισβητεί ευθέως και να διεκδικεί Ελληνικά εδάφη.Αλήθεια η Ελλάδα στο υφιστάμενο πλαίσιο της Αν. Μεσογείου και στο Αιγαίο δεν έχει- και ως εκ τούτου δεν διεκδικεί- περαιτέρω δικαιώματα; Ένεκα αυτού ακριβώς του ιστορικού της πλέον συνδρόμου, επιθυμεί να μένουν ως έχουν αυτά; Η Τουρκία διεκδικεί κατοχυρωμένα εδαφικά δικαιώματα της Ελλάδας. Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα έως τώρα δεν έδωσε τις απαντήσεις εκείνες, στην γλώσσα εκείνη, που θα εξαφάνιζαν την τουρκική επιθετικότητα. Την τελευταία οκταετία έγιναν δύο σοβαρά πολιτικά λάθη, τόσο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από αυτήν της ΝΔ. Η επίσκεψη του φασίστα-ιμπεριαλιστή Ερντογάν στην Αθήνα και στην Θράκη και η πρόσφατη συνάντηση με αυτόν του νυν πρωθυπουργού στην Τουρκία. Επισημάναμε και στις δύο περιπτώσεις-από αυτήν εδώ την στήλη- ότι αυτές οι κινήσεις εκλαβάνονται ως αδυναμία από την πλευρά της Τουρκίας και μόνον αυτήν ωφελούν. Σε διπλωματικό επίπεδο προτείναμε την απέλαση του Τούρκου προξένου ή και του πρέσβεως, το κλείσιμο της οδού από τον Έβρο, καθώς και την λήψη μέτρων ελέγχου του τουρισμού πρός και από την Τουρκία .Στην πολιτική, όπως άλλωστε και στην ζωή, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Το τελευταίο αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η πτήση τουρκικών κατασκοπευτικών drones άνω των λιμένων της Λέσβου και της Σάμου και η καταγραφή σε αυτά αποβιβάσεως Ελληνικού στρατιωτικού εξοπλισμού σε αυτά. Γιατί δεν καταρρίφθηκαν; Δεν έγιναν αντιληπτά; Από μόνο του το συγκεκριμένο γεγονός καταδεικνύει τα αποτελέσματα μίας επαναλαμβανόμενης ηττοπαθούς πολιτικής, διακατεχομένης υπό φοβικού συνδρόμου. Όσο είναι καιρός τούτη η πολιτική πρέπει εμπράκτως να μεταβληθεί προς διαφορετική κατεύθυνση. Η εν διαλύσει τελούσα Ε.Ε. δρέπει τους καρπούς της πολιτικής των οικονομικών κυρώσεων έναντι της Ρωσίας, τόσο με την ακροδεξία-φασίζουσα στροφή σε Ιταλία και Σουηδία όσο και με την σημαντική άνοδο αυτών των θέσεων στην Γαλλία ,με την δισφορά σε αυτήν να αφορά και την άνοδο της προοδευτικής συμμαχίας υπό τον Μελανσόν. Τα αποτελέσματα και πάλι δείχνουν τους τριγμούς αυτού του οικοδομήματος, στο οποίο έχουν θυσιαστεί και συνεχίζουν να θυσιάζονται εθνικά και λαϊκά συμφέροντα. Η παραμονή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ ακόμη, αποδεικνύει την αδυναμία της Δύσεως να υπερασπιστεί την Δημοκρατία, για την οποία υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η "συμμαχία". Όσο και εάν η ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας κλιμακώνεται, έχει εισβάλλει σε αυτές, όπως και σε όλη την Δύση, ο καλπάζων πληθωρισμός, η νέα "ένδεια" και επερχόμενοι χειμώνες και θέρη συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ως εκ τούτου απαιτείται αλλαγή πολιτικής στρατηγικής στην Ελλάδα, σε πορεία εξυπηρέτησης των πολιτών και των εθνικών της συμφερόντων. "18.Δεν φοβάμαι. Νιώθω μονάχα ίλιγγο. Πρέπει να ελαττώσω την απόσταση ανάμεσα σε μένα και τον εχθρό. Να τον αντιμετωπίσω οριζόντια" ( Rene Char "....Το δέντρο είναι που βλέπει" Εκδόσεις " Αρμός" 2005

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22-9-2022

Ο πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας,με αιχμή την Ε.Ε.,γίνεται πλέον και δημοσίως αποδεκτός από την Δύση και την Ελλάδα. Επί της ουσίας η παραδοχή αυτή,τοποθετεί την υπάρχουσα κατάσταση στην σωστή και πραγματική της διάσταση. Οι πολίτες της Δύσης και της Ελλάδας καλούνται να επωμιστούν τις συνέπειες ενός πλέον μονομερώς κηρυχθέντος πολέμου,για τον οποίο,στις περισσότερες χώρες της Δύσης,δεν έχουν εκφραστεί πολιτικά στις κάλπες. Οι πρόσφατες εκλογές στην Σουηδία και οι επερχόμενες στην Ιταλία αναδεικνύουν μία ακροδεξία-φασίζουσα στροφή του εκλογικού σώματος,κυρίως στους νέους-που πλήττονται περισσότερο από την πολεμική οικονομική κρίση-στην επαρχία και στα "φτωχοποιημένα" στρώματα. Την άνοδο της ακροδεξιάς την ζει και η Γαλλία μετά τις δικές της εκλογές,με τα ίδια σχεδόν χαρακτηριστικά. Ο επερχόμενος χειμώνας- που θα έχει και επαναλήψεις-θα προκαλέσει και στην Ελλάδα,με τις αναμενόμενες διακοπές ρεύματος σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις,αναμφιβόλως μετατοπίσεις και διαφοροποιήσεις στις επιλογές του εκλογικού σώματος,αγανάκτηση και δυσαρέσκεια στους πολίτες. Ο φόβος των κοινωνικών αναταραχών πλανάται στην Ευρώπη των "ανεπτυγμένων οικονομιών" που στέκονται ανίκανες να προστατεύσουν τους πολίτες τους από τις συνέπειες του πολέμου που επέλεξαν να διεξάγουν. Ο νόμος της δράσης και της αντίδρασης,ειδικότερα σε έναν πόλεμο,κυριαρχεί και δεν είναι δυνατόν η ηγεσία της Ε.Ε. να μην το γνωρίζει. Είναι λοιπόν επιλογή της Ε.Ε να πεινάσουν και να κρυώσουν οι πολίτες και φυσικά αγνοείτε το όφελος αυτής της πολιτικής πολεμικής επιλογής,καθώς μόνον η ζημία είναι εμφανής. Πρωτοστάτης αυτής της πολιτικής πολέμου μεταξύ ΝΑΤΟ-Ε.Ε εναντίον της Ρωσίας είναι η κυβέρνηση της ΝΔ.Αυτή η κυβέρνηση έως προσφάτως-κάτι λιγότερο από δύο μήνες- βεβαίωνε τους Έλληνες πολίτες ότι πρόβλημα ενέργειας στην χώρα δεν θα υπάρξει. Πριν αλέκτωρ λαλήσει,είναι πλέον δεδομένο ότι θα υπάρξουν τον χειμώνα διακοπές παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας,με την επιδοματική πολιτική να πνέει πλέον τα λοίσθια καθώς- όπως αρκετές φορές επισημάναμε- δεν είναι αυτή η λύση στα άλυτα προβλήματα που δημιούργησε η πολεμική πολιτική των οικονομικών κυρώσεων της Δύσης εναντίον της Ρωσίας. Όσο η Δύση - ΝΑΤΟ και Ε.Ε.-προσδοκούν, αναμένουν,επιδιώκουν και επιθυμούν την ανατροπή του καθεστώτος στην Ρωσία,οι πρόσφατες εκλογές στην Σουηδία και οι επόμενες στην Ιταλία δείχνουν ακροδεξιά-φασίζουσα στροφή σε αυτές τις χώρες. Πως η δημοκρατική Ε.Ε. θα συνυπάρξει με κυβερνήσεις χωρών-μελών στους κόλπους της,που ευθέως αντιτίθενται στα δημοκρατικά της ιδεώδη; Μπορεί να επιβιώσει μία ταλανιζόμενη πολιτικά από εσωτερικές αντιθέσεις Ε.Ε και εάν ναι ποιά είναι η κατεύθυνση την οποία μπορεί να ακολουθήσει; Σε αυτά τα πολιτικά ερωτήματα καλείται κυρίως να απαντήσει η Ε.Ε. στην πορεία επιβίωσής της. Ως προς το ΝΑΤΟ η συμμετοχή και μόνον της Τουρκίας σε αυτό,το γελοιοποιεί ως "συμμαχία". Εάν ο χειμώνας για τους πολίτες αποτελεί μία νέα δοκιμασία εν μέσω πείνας ,ένδειας και κρύου,ο χειμώνας στα Πανεπιστήμια αναμένεται ιδιαιτέρως θερμός. Οι φοιτητές αντιστέκονται και διαμαρτύρονται ως προς της παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνόμευσης στον χώρο τους και τούτη η αντιπαράθεση κυβέρνησης και φοιτητών,εξ όσων φαίνονται θα έχει διάρκεια με άγνωστο τέλος. Ο αγώνας των απεργών στην Μαλαματίνα,εκτός από την αντιπαράθεσή τους με την εργοδοσία,αντιμετωπίζει και αυτήν με τις δυνάμεις καταστολής. Η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων,ατισυνταγματική και αντιδημοκρατική,δεν διελευκάνεται, αλλά αντιθέτως συσκοτίζεται εν μέσω αντιφάσεων και οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται ότι απαντήσεις που θα την φωτίζουν δεν δίδονται. Κάθε νέα κατάσταση συνοδεύεται από εκπλήξεις,ως μη έχουσα παρελθόν. Ο χειμώνας λοιπόν του κρύου και της πείνας είναι δεδομένο ότι εκτός από την αντιμετώπισή του στην καθημερινή ζωή από τους πολίτες,αναμένεται με ενδιαφέρον ως προς τις εκπλήξεις που θα τον συνοδεύουν και οι οποίες αυτή την στιγμή είναι απρόβλεπτες. Ωστόσο όσο ο Καιρός θα προχωρά,αυτές θα εμφανίζονται και όπως σχεδόν πάντα συμβαίνει,δεν θα υπάρχει η ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Υ.Γ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Θράκη,που μίλησε σε τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό και αναφέρθηκε σε "τουρκική" μειονότητα στην Θράκη,είναι ακόμη βουλευτής του; "ΠΡΟΚΛΑΣΙΚΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗ [....]Εμμαούς Εμμαούς ε μα όχι ε μα όχι Κείθε θ' ανάψουμε παλαική φωτιά για να κάψουμε συμπεράσματα και θα 'ναι βαθιά ξεχασμένη η τηλεόραση[....]" (Νίκος Καρούζος " Τα ποιήματα Β' 1979-1991" Β' Έκδοση"Ίκαρος" 2001,σελ.223).

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 15-9-2022

Oι οικονομικές εξαγγελίες-παροχές του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ,σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τον καλπάζοντα διψήφιο πληθωρισμό,καθώς υπολείπονται κατά πολύ αυτού. Πιστός στην πολιτική την οποία εξ αρχής συνειδητά επέλεξε,προτιμά να καλύπτει τα προβλήματα με τα ψυχία των παροχών,τα οποία και επί το άμα της εμφανίσεως των εξανεμίζονται,παρά να τα λύνει.Αυτή την πολιτική των υποτιθέμενων κοινωνικών επιδομάτων- τα οποία φυσικά προέρχονται από τους Έλληνες πολίτες- θέλει να την αποκαλεί κοινωνική πολιτική ,που φυσικά και δεν ειναι. Κοινωνική και οικονομική πολιτική ασκείς όταν λύνεις τα προβλήματα της ανεργίας,του πληθωρισμού,της ενέργειας,της βιωσιμότητος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,της επιβίωσης των συνταξιούχων,της στέγασης των πολιτών. Έχοντας αποθέσει τις ελπίδες ολόκληρης της οικονομίας σε μία ασταθή και απρόβλεπτη παράμετρο που είναι ο τουρισμός,δεν ασκείς ούτε οικονομική,ούτε κοινωνική πολιτική. Στην τελευταία του παρουσία στην ΔΕΘ με την ιδιότητα του πρωθυπουργού,ο αρχηγός της ΝΔ επιχείρησε να τρομοκρατήσει τους πολίτες,ως προς τις επιλογές που θα κάνουν στην κάλπη. Εξ' αρχής και πάλι ακολούθησε αυτήν την πολιτική της κατατρομοκράτησης των πολιτών,μέσω της στερήσεως των προσωπικών τους επιλογών και της ελευθερίας των,με την αναποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού και την ίδια πολιτική εξακολουθεί να επιλέγει. Εκείνη την πολιτική της τρομοκράτησής των,στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές, διχάζοντας και πάλι σε μία εποχή που μόνον ο διχασμός δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα. Σε μία Δημοκρατία ποτέ δεν υπάρχει ένας και μόνον πολιτικός φορέας της αλήθειας και όλοι οι άλλοι πολιτικοί φορείς είναι επικίνδυνοι για τους πολίτες. Ο πρωθυπουργός θέτοντας απέναντί του όλο το λοιπό πολιτικό σύστημα αφ'ενός απέδειξε την πολιτική του απομόνωση από την κοινωνία,αφ'ετέρου δεν επέλεξε να είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και εν τέλει ανέδειξε την ιστορική του αμάθεια,ως προς την πρόσφατη πολιτική Ιστορία της Ελλάδας. Πολιτικές " τερατογενήσεις" στην Δημοκρατία δεν υφίστανται,πολιτικές απομονώσεις από την κοινωνία,ένεκα διαστάσεως πολιτικής και πολιτών,υπάρχουν. Το να εμφανίζεσαι ως η μόνη πολιτική οδός σωτηρίας της χώρας είναι απαξιωτικό και για την Δημοκρατία και για τους Έλληνες πολίτες,ειδικά όταν οδεύεις ασθμαίνοντας προς το τέλος της θητείας σου,πιέζοντας την ίδια την κοινωνία,επιζητώντας ένα πολιτικό "θαύμα" το οποίο θα ανατρέψει την επιδεινούμενη πολιτική σου θέση,παραβλέποντας εκουσίως ότι με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα ότι πλέον πιθανόν είναι να συμβεί ένα ανάποδο "θαύμα",που θα επιδεινώσει έτι περισσότερον την κατάσταση των Ελλήνων πολιτών. Μία Δύση που παραπαίει εκ των έσωθεν,ένεκα υπαρκτών εθνικών αντιθέτων συμφερόντων. Άλλη πολιτική ακολουθούν ως προς την ενέργεια Ισπανία και Πορτογαλία,όπως και η Ουγγαρία σε σχέση με την Ε.Ε. Ο Γιάροσλαβ Καντσίσκι επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος του Νόμου και της Δικαιοσύνης(PiS) στην Πολωνία δήλωσε στην πόλη Καρπάτς πως είναι " ιερό χρέος" των Πολωνών πολιτικών να μάχονται την Ε.Ε, ότι η χώρα του εντάχθηκε από ανάγκη στην Ε.Ε. και ότι η παραμονή της Πολωνίας σε αυτήν δεν είναι δεδομένη.("Η Καθημερινή" 11-9-2022). Ο Δήμαρχος της Αμβέρσας στο Βέλγιο,Μπάρτ ντε Βέιβερ,τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του,ότι για την ενεργειακή κρίση δεν φταίει ο Βλαντιμίρ Πούτιν,αλλά η ίδια η Ευρώπη που κατήργησε σταδιακά την πρωτογενή παραγωγή ενέγειας(www.newsbreak.gr 7-9-2022). Η αποτυχημένη για την Ε.Ε.πολιτική των οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας,οδηγεί την Ευρώπη σε έναν χειμώνα αντίστοιχο εκείνων του Β' Παγκοσμίου πολέμου και φυσικά το άμεσο ερώτημα που προκύπτει και τίθεται είναι τι είδους θέρος έπεται μετά από έναν τέτοιο χειμώνα. Φυσικά καθώς η σημερινή κατάσταση δεν βαίνει αποκλιμακούμενη,αλλά αντιθέτως προβλέπεται ελάχιστη πενταετή διάρκειά της,ευνοείται το έωλον και αιωρούμενον επί ανέμων και υδάτων του κάθε κρατικού και ιδιωτικού προυπολογισμού.Η συγκεκριμένη πολιτική της ΝΔ επιτείνει την παρατεταμένη αστάθεια τοσο του εώλου,όσο και του αιωρουμένου,καθως και το παραμύθι της ασπιρίνης των επιδομάτων στο οποίο εστιάζει την ανύπαρκτη επί της ουσίας πολιτικής της,ως προς τις λύσεις των προβλημάτων,τα οποία θα επιτείνονται για τους Έλληνες πολίτες,σύντομα εκ των πραγμάτων θα λάβει τέλος. Συνολική αλλαγή πολιτικής επιβάλλεται προς την κατεύθυνση μίας εθνικά ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής,με επικαιροποιημένη στάση, σύμφωνη με τα εθνικά συμφέροντα που δημιουργεί ο νέος πολυπολικός κόσμος που δεν ανήκει σε κανέναν,παρά μόνον στους πολίτες αυτού και των δημοκρατικών επιλογών τους,όπως αυτές εκφράζονται εκλογικά και κοινωνικά. "[....]/στο σημείο αυτό σαν κάτι ν'άκουσα μέσα μου και το μεταγράφω την ώρα τούτη-μεσημεράκι-: - Πρόσεξε ποιά νύχτα θα ταράξεις απόψε' την ψεύτικη ή την πραγματική/[....]" (Νίκος Καρούζος "Ποιήματα Α' 1961-1978" Γ' Έκδοση "Ίκαρος" 2002,σελ.325).

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης – ΑΡΚΑΔΙΕΣ Ζάτουνα

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 8-9-2022

Πανικόβλητη και έρμαιη η Ε.Ε.της παντελώς ατελεσφόρου πολιτικής της,αυτής των οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας,οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες της τα ανεξήγητα και τα αδικαιολόγητα. Να πείσει δηλαδή ότι ορθώς θα υποστούν-άγνωστο για πόσο- την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στον υψηλό πληθωρισμό και στην έλλειψη ενέργειας που θα αντιμετωπίσουν τόσο στις κατοικίες τους,όσο και στις εργασίες τους. Πλην βεβαίως της Ουγγαρίας,η οποία διαφοροποιημένη από την Ε.Ε.,στην οποία ανήκει,ακολουθεί τον δικό της δρόμο. Επισημαίναμε από τον Μάρτιο ακόμη-σε αυτήν εδώ την στήλη- τόσο τον πρωτόγνωρο επερχόμενο χειμώνα στην Ευρώπη,όσο και τον ήδη υφιστάμενο σε αυτήν,επίσης πρωτόγνωρο,στασιμοπληθωρισμό. Το ερώτημα που πλανάται στους πολίτες είναι σε ποιόν βωμό θυσιάζονται; Σίγουρο είναι ότι κάποιοι από την πολυεπίπεδη κρίση κερδίζουν και φυσικά κατά κύριο λόγο είναι οι ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται την ενέργεια. Σε τούτες τις κρίσιμες καταστάσεις τον λόγο δεν έχουν οι κυβερνήσεις- και ειδικά εκείνες που οδεύουν στη δύση της τετραετίας τους- αλλά η Δημοκρατία και οι πολίτες της. Στην Ελλάδα ουδέποτε η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ στον πόλεμο,έχει εγκριθεί από τους Έλληνες πολίτες. Έως και πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση διαβεβαίωνε τους πολίτες ότι δεν θα αντιμετωπίσουν τον χειμώνα κανένα πρόβλημα ενέργειας. Φυσικά όσο πλησιάζει ο χειμώνας η αλήθεια θα παρουσιάζεται αδυσώπητη στους πολίτες.Στην Δημοκρατία καμία πολιτική αβεβαιότητα και καμία πολιτική αστάθεια δεν υπάρχει όσο οι κυρίαρχοι πολίτες συμμετέχουν δια της ψήφου των στην διαμόρφωση της πολιτικής πορείας του τόπου τους. Στην Δημοκρατία καμία αλαζονική αυθεντία εξουσίας δεν υπάρχει. Όπως και με την αναποτελεσματική πολιτική αντιμετωπίσεως του ιού,έτσι και τώρα με την ομοίως αναποτελεσματική πολιτική στάση στον πόλεμο,οι Έλληνες πολίτες άγονται στον προσωπικό και κοινωνικό τους βίο από μία κυβερνητική αυθεντία που βραδυπορεί στο να θέσει το σύνολο της πολιτικής της- που τόσο ως προς τον ιό,όσο και ως προς τον πόλεμο δεν υπήρχαν στο προεκλογικό της πρόγραμμα οι θέσεις αυτές,καθώς προέκυψαν μετά την εκλογή της-στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Αστάθεια υπάρχει στην Δημοκρατία όταν υπάρχουν τηλεφωνικές παρακολουθήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων και η κυβέρνηση το αγνοεί. Αστάθεια υπάρχει όταν πιθανολογείται ότι εντός μίας τετραετίας ή ίδια κυβέρνηση θα αλλάξει δις τον εκλογικό νόμο. Αστάθεια υπάρχει όταν έγκριτοι συνταγματολόγοι αποφαίνονται ότι στο θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων έχει παραβιαστεί το Ελληνικό Σύνταγμα και η κυβέρνηση τους αγνοεί. Αστάθεια υπάρχει όταν πεινούν και κρυώνουν οι πολίτες μίας χώρας,ένεκα μίας εμπλοκής στην πολιτική των οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας που αδυνατούν να κατανοήσουν οι πολίτες καθώς σε πρόσφατη δημοσκόπηση("Το Βήμα" 4-9-2022) το 60% θεωρεί ότι τα πράγματα στην χώρα οδεύουν προς την λάθος κατεύθυνση και όταν το 27% θεωρεί σημαντικό πρόβλημα την οικονομία,ένα άλλο 27% την ακρίβεια και ένα 13% την ενεργειακή κρίση. Το 67% των πολιτών ανησυχεί για προβλήματα τα οποία θα λύσει η κυβέρνηση της ΝΔ στην δύση της τετραετίας της,ενώ δεν τα έλυσε ή δεν προέβλεψε να τα λύσει στην πέραν της τριετίας άσκηση της εξουσίας της; Αστάθεια υπάρχει όταν η πολιτική σου βρίσκει απέναντί της σύσσωμη,σχεδόν,την κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση και εσύ επιμένεις για την ορθότητά της. Αστάθεια υπάρχει όταν εκβιαστικά οδηγείς τους πολίτες- έστω και το 50% αυτών που επιθυμούν άμεσα διεξαγωγή των εκλογών- να εκφραστούν πολιτικά στο τέλος της τετραετίας,ακόμη και για πολιτικές που του προέκυψαν και ποτέ δεν εκφράστηκε ως προς αυτές. Ποιός άραγε μπορεί να εγγυηθεί την μη εμφάνιση κάποιας νέας έκτακτης καταστάσεως στον εναπομείναντα χρόνο εξάντλησης της τετραετίας της ΝΔ,την οποία εκ νέου θα αντιμετωπίσει μία κυβέρνηση άνευ νωπής λαικής εντολής; Όντως αποτελεί απόδειξη σταθερότητος μία τέτοια πολιτική επιλογή; Στην Δημοκρατία ουδείς αποστρέφεται την πολιτική έκφραση των πολιτών,αντιθέτως την επιδιώκει. Άλλωστε και όπου στην Ε.Ε. καταρρέουν κυβερνήσεις μέσω δημοκρατικών διαδικασιών-εκλογές,δηλαδή μέσω της πολιτικής εκφράσεως των πολιτών- την ευθύνη την φέρουν οι καταρρέουσες κυβερνήσεις που η πολιτική τους έπαψε πλέον να έχει λαικό έρεισμα.Την στάση την οποία λαμβάνουν οι πολίτες ελεύθερα,την καθορίζουν οι πολιτικές δυνάμεις και οι συσχετισμοί που διαμορφώνονται από την κοινωνία και εκφράζονται μέσα από την εκλογική διαδικασία. Τι άλλο μπορεί να ισχύει εκτός τούτου και στην Ελλάδα; "[....] Διότι η ώρα είναι μεγάλη και καινούργια,για ν'αδραχτούμε εκ νέου από αυτή. Και σε ποιόν λοιπόν θα εκχωρούσαμε την τιμή της εποχής μας;...<Μη φοβηθείς>,λέει η Ιστορία[....]<Μη φοβηθείς,μήτε να διστάσεις- αφού ο δισταγμός είναι στείρος και ο φόβος δουλικός[....]" (Saint-John Perse "Ακτοσημεία[Amers],Ομιλία αποδοχής του βραβείου Νομπέλ λογοτεχνίας 10-12-1960" Εκδόσεις "Ίκαρος" 2018,σελ.221-22)

Ο συγγραφέας Θεοδωράκης |Ζάτουνα 3/9/2022

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1-9-2022

Kατά την συζήτηση στην Βουλή για το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων,ο πρωθυπουργός δήλωσε:" Κανείς πρωθυπουργός δεν έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα να γνωρίζει ποιούς παρακολουθεί η ΕΥΠ". Είπε λοιπόν σε απόλυτη μετάφραση ότι στην Ελληνική Δημοκρατία,ο άμεσος πολιτικός προιστάμενος μίας υπηρεσίας- ο ίδιος ο πρωθυπουργός δηλαδή- αγνοεί και δεν ελέγχει τον τρόπο δράσης της. Υποτίθεται σε μία Δημοκρατία,οι κρατικές υπηρεσίες υπόκεινται στην ευθύνη μίας εκλεγμένης κυβέρνησης. Σε διαφορετική περίπτωση τόσο η Δημοκρατία,όσο και το Σύνταγμα τύποις υπάρχουν. Ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ και επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής της Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Αντώνης Μανιτάκης δήλωσε: "Δεν χωρεί,πιστεύω αμφιβολία ότι η παρακολούθηση από την ΕΥΠ του τηλεφώνου του κ.Ανδρουλάκη ήταν μία ενέργεια συνταγματικά ανεπίτρεπτη και πολιτικά καταδικαστέα[....]Δεν ελέγχθηκε επομένως από τις αρμόδιες αρχές,όπως επιτάσσει το Σύνταγμα,ούτε η αναγκαιότητα,ούτε η καταλληλότητα,ούτε η συνάφεια της βαρύτητας του μέτρου ενόψει του σκοπού[....]" ("Η Καθημερινή" 28-8-2022). Θεωρώντας προφανώς η κυβέρνηση της ΝΔ ότι όπως λειτουργούν τα εγχώρια ΜΜΕ,τα οποία-στην πλειονότητά τους-προσφέρουν μονοδιάστατη πληροφόρηση,με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και τα αντίστοιχα διεθνή-τα οποία το συγκεκριμένο θέμα το καλύπτουν στην πραγματική του διάσταση- καταφέρεται εναντίον τους,προσπαθώντας να τα απαξιώσει και να τα υποβαθμίσει,γεγονός το οποίο θίγει την ελευθεροτυπία. Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg,με έδρα την Νέα Υόρκη,αναφέρεται στην υπόθεση με τίτλο:" Ελλάδα και Ε.Ε. κατηγορούνται για επιφανειακή αντιμετώπιση του σκανδάλου" και αναφέρεται σε " ερωτήματα που μένουν αναπάντητα" και αυτό το γεγονός μπορεί να αποδειχθεί μία "σημαντική πολιτική κρίση για την Ελλάδα,η οποία οδεύει προς εθνικές εκλογές"(www.newpost.gr 26-8-2022). Την ίδια στιγμή το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου(IPI) καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απολογηθεί για τους απαράδεκτους υπαινιγμούς του που αφορούν δημοσιογράφο του Politico. Στην ίδια συζήτηση στην Βουλή ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε δυνάμεις-του εξωτερικού- που θα ήθελαν να αποσταθεροποιηθεί η Ελλάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για μία παλαιά τακτική,όπου πάντα επιδιώκεται να υπάρχει ένα "μαύρο πρόβατο" που ευθύνεται για όλα τα δεινά( παλαιά ήταν ο κομμουνισμός). Η Δύση έως σήμερα είχε επιλέξει την Ρωσία,ως το παγκόσμιο "μαύρο πρόβατο",που ωστόσο πλέον η τακτική αυτή δεν αποδίδει,με αποτέλεσμα να γίνεται σταδιακή απόσυρσή της,καθώς οι πολίτες βιώνοντας την πραγματικόρητα διαμορφώνουν άλλη άποψη και δεν πείθονται. Ο Τζέφρι Ντ. Σακς,καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Columpia,διευθυντής του Κέντρου Αειφόρου Ανάπτυξης και πρόεδρος του δικτύου λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και σύμβουλος τριών γραμματέων αυτού,που σήμερα υπηρετεί ως υπέρμαχος ΣΒΑ( Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης),υπό του Γ.Γ Αντόνιο Γκουτέρες σε άρθρο του αναφέρει:"[....] Η αφήγηση της Δύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία υποστηρίζει ότι πρόκειται για μία απρόκλητη επίθεση του Πούτιν[....]Ωστόσο η πραγματική ιστορία ξεκινάει με την υπόσχεση της Δύσης προς τον Σοβιετικό πρόεδρο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ότι το ΝΑΤΟ δεν θα διευρυνθεί προς τα ανατολικά,την οποία ακολούθησαν τέσσερα κύματα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ[....] Στον πυρήνα όλων αυτών βρίσκεται η προσπάθεια των ΗΠΑ να παραμένουν η ηγεμονική δύναμη του κόσμου με την αύξηση των στρατιωτικών συμμαχιών σε όλο τον κόσμο για να περιορίσουν ή να νικήσουν την Κίνα και τη Ρωσία. Πρόκειται για μία επικίνδυνη,παρανοική και ξεπερασμένη ιδέα. Οι ΗΠΑ αριθμούν μόλις το 4,2% του παγόσμιου πληθυσμού και σήμερα μόλις το 16% του παγκόσμιου ΑΕΠ(σε διεθνείς τιμές). Στην πραγματικότητα το συνδυασμένο ΑΕΠ του G7 είναι τώρα μικρότερο από αυτό των BRICS(Βραζιλία,Ρωσία,Ινδία,Κίνα,Ν.Αφρική),ενώ ο πληθυσμός του G7 αποτελεί μόλις το 6% του παγκόσμιου πληθυσμού σε σύγκριση με το 41% των BRICS[....]" (" Η Καθημερινή" 28-8-2022).Η Δύση και η κυβέρνηση της ΝΔ λοιπόν με την πολιτική που επέλεξαν να ακολουθήσουν στον πόλεμο,στηρίζουν αυτή την " επικίνδυνη,παρανοική και ξεπερασμένη ιδέα". Τα υπόλοιπα όλα είναι παραμύθια της Χαλιμάς με τα οποία παραμυθιάζουν τους πολίτες της Δύσης,που πλέον ξυπνούν και θα ξυπνήσουν ακόμη περισσότερο όσο ο καιρός περνά και θα τους βρουν απέναντί τους με μία άλλη ανατρεπτική πολιτική. Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο δηλώνει ότι οι επόμενοι"5 με 10 χειμώνες θα είναι δύσκολοι"(www.newmoney.gr 23-8-2022). Η καταστρεπτική και αποτυχημένη πολιτική της Δύσης γυρίζει τους πολίτες της στον Μεσαίωνα. Λογικό είναι να ερωτούν οι πολίτες: Τι είδους θέρη ακολουθούν αυτούς τους χειμώνες; " Στον καιρό μας η αρχοντιά αρχίζει επικίνδυνα να σπανίζει. Και αυτό φαίνεται κυρίως όταν μερικοί άρχοντες δεν έχουν αρχοντιά[....] σε ανθρώπους που καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις,η έλλειψη αυτή γίνεται κραυγαλέα[....]" (Κωνσταντίνος Τσάτσος)

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 26/27-8-2022

Oσο και έαν η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ως εκλογικό σωσίβιο την παροχολογία μέσω επιδομάτων,που θα μειώνουν τους συνεχώς αυξανόμενους με ιλιγγιώδεις ρυθμούς λογαριασμούς της ενέργειας,γνωρίζει και η ίδια ότι δεν μπορεί να φανεί συνεπής ως προς αυτή την τακτική,όσο τα τιμολόγια θα αυξάνονται κάθε μήνα. Φυσικά γνωρίζει επίσης ότι το 50% των Ελλήνων πολιτών αδυνατούν να πληρώσουν-και παρά την επιδότηση- τους λογαριασμούς ενέργειας,καθώς η αύξηση αυτών κινείται με ανεξέλεγκτους ρυθμούς και ουδείς γνωρίζει πότε και εάν αυτή η τάση θα τερματιστεί. Είναι πλέον ιδιαιτέρως ορατός ο κίνδυνος-πέραν των πιθανών διακοπών ενέργειας- πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μείνουν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο κατά την διάρκεια του χειμώνα. Η τύχη βεβαίως του επομένου θέρους μετεωρίζεται αιωρουμένη εντός διψήφιων πληθωριστικών δεικτών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, που έχουν να εμφανιστούν άνω των εβδομήντα και πενήντα ετών,της ύφεσης,της επισιτιστικής και ενεργειακής κρίσεως. Η μόνη αποτελεσματική λύση που θα λειτουργήσει άμεσα προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών,καθώς σήμερα η ενέργεια αποτελεί μείζον εθνικό θέμα επιβίωσης σε ανθρώπινες συνθήκες,είναι η κοινωνική εθνικοποίηση της ενέργειας. Η καταστροφική για την Ελλάδα πολιτική των Μνημονίων,που εκποίησε τον εθνικό της πλούτο,πρέπει να ανατραπεί αρχής γενομένης από τον κλάδο της ενέργειας,ο οποίος προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας πρέπει να εθνικοποιηθεί."Η εθνικοποίηση(nationalisation) είναι η διαδικασία απόκτησης από το κράτος της κυριότητος μίας ιδιωτικής επιχείρησης ή περιουσίας,ιδιαίτερα σε καίριους τομείς όπως είναι η ενέργεια και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές(κοιτάσματα πετρελαίου,ορυχεία κ.λ.π.) (www.viktionary.org). Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για το μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου που βρέθηκε στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ. Φυσικά και τα κατευθυνόμενα ΜΜΕ δεν ενημερώνουν ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει ανακηρύξει την δική της Α.Ο.Ζ στο Αιγαίο,ένεκα του φοβικού και ηττοπαθούς συνδρόμου που την κατέχει απέναντι στην Τουρκία. Στερείται έτσι η Ελλάδα τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους που της ανήκουν και βρίσκονται στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο. Πότε,εάν όχι τώρα, πρέπει η όποια κυβέρνηση με την στήριξη του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων,θα ανακηρύξει την Α.Ο.Ζ.,η οποία μαζί με τον πλούτο της θα καταστήσει ενεργά δυνατή την Ελλάδα τώρα,αλλά και στο μέλλον; Κατά τα άλλα η Ελληνική οικονομία θα εκλιπαρεί να υπάρχει τουρισμός και τα ΜΜΕ θα προβάλλουν ως επιτυχία το ότι οι τουρίστες αγοράζουν αναμνηστικά δώρα από το Σύνταγμα,το Μοναστηράκι και την Πλάκα. Φαιδρότητες δηλαδή,οι οποίες λησμονούν ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες λειτουργούν με τιμές του 2019 και με κόστος του 2022. Τα έσοδα-αυτό το θέρος- μπορεί να να εισρέουν στο κράτος,ωστόσο το θέμα δεν είναι τα έσοδα,αλλά το εάν οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν κερδοφορία ή καλύπτουν απλώς το κόστος λειτουργίας τους ή είναι ζημιογόνες. Ακόμη και όπου υπάρχει μία σχετική κερδοφορία,το θέμα είναι το εύρος του χρονικού ορίζοντος που μπορεί να καλύψει,εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού και ύφεσης. Η κυβέρνηση της ΝΔ δηλώνει ότι επιθυμεί να βελτιώσει την λειτουργία της ΕΥΠ και ως προς τούτο θα ανατρέξει και σε χρόνους προηγούμενους από αυτήν.Αλήθεια τρία και πλέον έτη που βρίσκεται στην εξουσία η ΝΔ ανακάλυψε τώρα, μετά τις αποκαλύψεις των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ότι δεν λειτουργεί ως πρέπει η συγκεκριμένη υπηρεσία; Δηλαδή ο άμεσα προιστάμενος της υπηρεσίας,ο πρωθυπουργός δηλαδή,τρία και πλέον έτη δεν γνώριζει,ως όφειλει,τον τρόπο λειτουργίας και εάν υπάρχουν προβλήματα σε αυτόν; Όταν ασκείς εξουσία έχεις την ευθύνη του τρόπου που ασκείται. Ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ν.Κ.Αλιβιζάτος σε συνέντευξή του στο "Magazine" δήλωσε:"[....] είθισται πράγματι οι κυβερνήσεις-και όχι απλώς οι εμπλεκόμενοι υπουργοί- να παραιτούνται όταν αποκαλύπτονται μείζονα σκάνδαλα' και τούτο όταν σε αυτά εντοπίζονται και πρωθυπουργικές ευθύνες[....]"(www.news 247.gr 20-8-2022). Ο τέως Π.τ.Δ Προκόπης Παυλόπουλος μιλώντας στον Κόμμενο Άρτας,κατά την Τελετή Μνήμης των 317 Μαρτύρων Ηρώων της ναζιστικής θηριωδίας την 16-8-1943,δήλωσε: " Η πολιτική ευθύνη εκείνων,οι οποίοι ασκούν την εξουσία και τους έχουν ανατεθεί με βάση την λαική ετυμηγορία είναι,εκ φύσεως και εξ ορισμού,αντικειμενική. Άρα οι φορείς της εξουσίας αυτής πρέπει ν'αναλαμβάνουν,στο ακέραιο,την πολιτική ευθύνη που τους αναλογεί,ενώ δεν νοείται η μετάθεση,καθ'οιονδήποτε τρόπο,σε άλλους"(www.left.gr 16-8-2022).Το Βρετανικό BBC με τηλεοπτικό του ρεπορτάζ αναδεικνύει το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων (www.rosa.gr 18-8-2022),όπως και άρθρο του Αλεξάντερ Κλαπ στους New York Times με τίτλο:" Η σαπίλα στην καρδιά της Ελλάδας είναι τώρα καθαρή για να τη δει ο καθένας"(21-8-2022). "[....] Να 'ναι το ίδιο μοναστήρι,κείνο το καράβι-φάντασμα που φεύγει μαζί με τ' απελπισμένα σύννεφα,καμπάνες χαμένες μες τον ουρανό,μακριά απ' το πεθαμένο του πλήρωμα,που βρίσκεται ξαπλωμένο με τη μεγάλη του στολή μέσα στα παγωμένα λιβάδια;[....]" ( Αντρέ Μαλρώ "Χρόνια καταφρόνιας" Εκδόσεις "Σμυρνιωτάκης" σελ.37)