Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 19-12-2019


Eίδαμε την συνέντευξη την οποία έδωσε ο ΥΠ.ΕΘ.Α. την Δευτέρα 16-12-2019 στο κεντρικό δελτίο ειδή- σεων του ΑΝΤΕΝΑ και πιστεύου- με ότι πολύ καθαρά και αληθινά, έδωσε το στίγμα εκείνο στο οποίο βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Είπε ο υπουργός την αλήθεια σε σχέση με την επίδρα- ση την οποία είχαν και στην αμυ- ντική ενίσχυση της Ελλάδας τα δέκα Μνημονιακά έτη και αυτό τον τιμά. Τα Μνημόνια λοιπόν στέρησαν την χώρα επί μία δε- καετία από την δυνατότητα να δαπανήσει εκείνα τα κονδύλια τα οποία θα ενίσχυαν σημαντικά την αμυντική θωράκιση της χώ- ρας έναντι της τουρκικής απει- λής. Ο ίδιος ο υπουργός αλλά και η κυβέρνηση στην οποία ανήκει "τρέχουν" έστω και στο παρά πέντε να καλύψουν με εναλλα- κτικούς τρόπους, ο,τι όλα αυτά τα έτη η πολιτική ύφεσης των ματωμένων Μνημονίων στέρησε από την περαιτέρω ενίσχυση των ενόπλεων δυνάμεων. Η συγκυρία της κορύφωσης των προκλήσεων έναντι της Ελλάδας από την φασιστική- ιμπεριαλιστική Τουρκία του Ερντογάν, είναι εκείνη η οποία βρίσκει την χώρα να προσπαθεί να μετρήσει πολλαπλώς και ποι- κιλοτρόπως τις ματωμένες πλη- γές τις οποίες άφησαν- παρότι αυτές τις συνέπειες θα τις βιώ- νουμε το λιγότερο έως το 2060- στο πέρασμά τους τα εθνοκτόνα Μνημόνια. Τούτο φυσικά μπορεί κάποιος και να το χαρακτηρίσει τυχαίο. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και όχι. Όσο καλές προθέσεις, σκέψεις και λογισμούς έχει ο ΥΠ.ΕΘ.Α., όπως και η κυβέρνηση της Ν.Δ. σε σχέση με την διεθνή απομό- νωση της φασιστικής- ιμπερια- λιστικής Τουρκίας του φασίστα Ερντογάν, η οποία θα προέλθει και από την στήριξη των "συμ- μάχων" μας, τούτο θα φανεί στο χειροκρότημα ή αλλέως στην κρί- σιμη ώρα ή την ώρα-μηδέν. Τόσο στην Κύπρο το 1974, όσο και στην κρίση των Ιμίων το 1996, παρ'ότι η Ελλάδα είχε με το μέρος της το Διεθνές Δίκαιο, το γεγονός αυτό δεν στάθηκε από μόνο του ικα- νό να αποτρέψει την έως τώρα κατοχή της Β. Κύπρου από τους Τούρκους, καθώς και το "γκριζά- ρισμα" των Ελληνικών βραχονη- σίδων. Είναι όντως "ωραίες" οι ανακοι- νώσεις της Ε.Ε. -και ενδιαφέ- ρουσες ως προς την "φίλη" μας Βουλγαρία-οι οποίες και καθαρά και χειρουργικά καταδικάζουν την Τουρκία, ωστόσο όταν τα λόγια δεν συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες πράξεις-στην συ- γκεκριμένη περίπτωση από σο- βαρές κυρώσεις-μέτρα τα οποία θα θίξουν ουσιαστικά την Τουρ- κία- ναι μεν είναι κάτι, αλλά δεν είναι το παν. Ορθώς το ΥΠ.ΕΞ. εξέφρασε την δυσαρέσκειά του προς τον Ο.Η.Ε. για την μεροληπτική στά- ση, της μη ουδετερότητας, υπέρ της Τουρκίας ως προς την παρά- νομη κοινή Α.Ο.Ζ. με την Λιβύη και αναμένεται το νομικό τμήμα του οργανισμού να αποφανθεί ως προς αυτή την συμφωνία. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση φάνηκε και ο ρόλος του Ο.Η.Ε. Κατήγγειλε περίπου ο ΥΠ.ΕΘ.Α. στην συνέντευξή του την πολι- τική των ίσων αποστάσεων την οποία κρατά η "λυκοσυμμαχία" του ΝΑΤΟ και ορθώς έπραξε. Όταν πραγματικά διαθέτεις τέ- τοιους "συμμάχους" οι οποίοι με την στάση τους εμμέσως πλην σαφώς δεν "φρενάρουν" την επι- θετική φασιστική-ιμπεριαλιστική Τουρκία του φασίστα Ερντογάν, είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον δεν μπορείς να τους εμπιστευ- τείς όλους. Την ώρα-μηδέν και πάλι θα αποδειχθεί ποιοι είναι εκείνοι τους οποίους άξιζε να εμπιστευτείς. Το "σφράγισμα" των Ελληνικών συνόρων στον Έβρο μπορεί να άργησε χαρακτηριστικά,αλλά το ευχάριστο είναι ότι έγινε. Καλύτερα αργά παρά αργό- τερα. Επιμένουμε ωστόσο ότι η χώρα θα έπρεπε να λάβει μέτρα-οικονομικά και διπλω- ματικά- με στόχο την ίδια την Τουρκία. Μετά την απέλαση του Λίβυου πρέσβη, γεγονός το οποίο όντως ενόχλησε τον φασί- στα-ιμπεριαλιστή Ερντογάν, θα έπρεπε χωρίς να φοβηθεί η Ελλά- δα αντίστοιχες ενέργειες από την άλλη πλευρά, να προβεί και στην απέλαση του Τούρκου προξένου ή πρέσβεως. Οι τουρκικές νταλί- κες οδεύοντας προς την Ευρώπη διασχίζουν ανέτως την Εγνατία οδό και όντως είναι στοιχείο αρ- χαίας ιλαροτραγωδίας, σύσσωμη η φασιστική-ιμπεριαλιστική κυ- βέρνηση της Τουρκίας να απει- λεί και να παραβιάζει συνεχώς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και εμείς να συμπεριφερόμεθα ως όλα να βαίνουν καλώς. Φυσι- κά και η απώλεια των Τούρκων τουριστών δεν θα αποτελούσε καίριο πλήγμα στον τουρισμό της χώρας. Τέτοιου είδους κινή- σεις και μέτρα από την πλευρά της Ελληνικής κυβερνήσεως δεν θα την χαρακτήριζαν ούτε ως πανικόβλητη, ούτε ως αδύναμη. Αντιθέτως θα έστελνε ηχηρά μη- νύματα προς την άλλη πλευρά ότι δεν είναι δυνατόν να συνυ- πάρχουν ταυτοχρόνως οι πολιτι- κές της καλής γειτονίας και των συνεχών παραβιάσεων και απει- λών τόσο στον εναέριο χώρο, όσο και στο Αιγαίο κυριαρχικών δι- καιωμάτων της Ελλάδας, πόσο μάλλον μετά την άμεση παραβί- αση της Κυπριακής Α.Ο.Ζ. και την επικείμενη-ενδεχόμενη της Ελληνικής Α.Ο.Ζ. "[....] Η ορδή των Αιώνων πέρασε από κει!" (Σαιν-Τζων Περς "Χρο- νικό" Εκδόσεις "Bibliotheque" 2018, σελ. 30)

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12-12-2019


Eάν το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του θέλει και μπορεί να διατηρήσει έστω τα προσχήματα και να νοηματοδοτήσει ουσιαστικά το εθνικό του περιεχόμενο, πρέ- πει αμέσως και απροσχηματί- στως να απομονώσει και να απο- βάλλει από τον οργανισμό του, όλες εκείνες τις "φωνές" οι οποί- ες τελευταία όλο και περισσότερο ευκρινώς ακούγονται να ομιλούν καθαρώς για συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου του Αιγαί- ου,ομού με τους Τούρκους. Μία τέτοια άποψη ισοδυναμεί με άνευ προηγουμένου εκχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και είναι σίγουρο ως προς τον χώρο στον οποίο στο μέλλον η Ελληνική Ιστορία θα κα- τατάξει αυτές τις "φωνές". Η επιμονή της Ελλάδας στην επί- κληση των κανόνων του διεθνούς Δικαίου, τους οποίους ανερυ- θρίαστα η Τουρκία καταπατά, όσο κι αν υποδηλώνει την προ- σήλωση της χώρας σε αυτούς, είναι δεδομένο ότι ο φασίστας- ιμπεριαλιστής Ερντογάν έχει βρει τους τρόπους -στην σημερινή δι- εθνή συγκυρία- διπλωματικούς και πρακτικούς να παραμένει, επί του παρόντος, "νόμιμος" παί- κτης τρομοκράτης στην διεθνή γεωπολιτική σκηνή. ΄Εναντι της άμεσης εθνικής απειλής η Ελλά- δα έως τώρα δεν έχει λάβει μέ- τρα σε πρακτικό επίπεδο- πλην της ενίσχυσης των ενόπλεων δυνάμεων- τέτοια τα οποία να καταδείξουν τόσο στην Τουρκία, όσο και στις "συμμαχίες" στις οποίες μετέχουμε (ΝΑΤΟ,Ε.Ε.), αλλά και στον σύμπαντα κόσμο, ότι οι "τσαμπουκάδες" της φασι- στικής-ιμπεριαλιστικής Τουρκί- ας, αντιμετωπίζονται όπως τους αναλογεί. Δεν είναι μόνον ότι ο φασίστας-ιμπεριαλιστής Ερντο- γάν διοχετεύει κατά το δοκούν με πρόσφυγες και λαθρομετα- νάστες την Ελληνική επικράτεια βάσει οργανωμένου σχεδίου, ούτε ότι άλλοτε καλυμμένα και άλλοτε απροκάλυπτα βοηθά και στηρίζει τον ISIS.Κυρίως είναι ότι αυτός και τα μέλη της κυβέρ- νησης του δεν τυγχάνουν σκλη- ρών και ανάλογων απαντήσεων στις κατ'εξακολούθησιν άκρως προσβλητικές αλλά και υβριστι- κές δηλώσεις τους οι οποίες αφο- ρούν την Ελληνική Ιστορία, την οποία συνειδητώς παραχαράσ- σουν δημιουργώντας ενσυνειδή- τως-προετοιμάζοντας ουσιαστι- κά-επιθετικό και πολεμικό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών, ανεβάζοντας βάσει προγράμμα- τος την ένταση αυτών. Ελάχιστα απέχουμε από το να βιώσουμε μετά την παραβίαση της Κυπρι- ακής ΑΟΖ και την παραβίαση της Ελληνικής από τους Τούρκους, η οποία βεβαίως ακόμη δεν έχει ορισθεί, αν και αμέσως μετά την παράνομη συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης, τούτο θα έπρεπε να συμ- βεί. Στην πρακτική παραβίαση της Ελληνικής Α.Ο.Ζ. από τουρ- κικά γεωτρύπανα, τότε τι μέλλει γενέσθαι; Οι δηλώσεις του αναπληρωτού Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, έρχονται να συμφω- νήσουν με την άποψη την οποία από αυτήν εδώ την στήλη πολ- λάκις εκφράσαμε - περί οργα- νωμένου σχεδίου από την Τουρ- κία προώθησης προσφύγων και λαθρομεταναστών- και ίσως να αποτελούν το προοίμιο μίας επι- τέλους αφύπνισης του πολιτικού συστήματος (εάν σε αυτές προ- σθέσουμε και εκείνες της προέ- δρου του ΚΙ.ΝΑΛ. ως προς τον ελληνοτουρκικό διάλογο καθώς και τις πάγιες εδώ και πολύ και- ρό θέσεις του Κ.Κ.Ε. σε σχέση με την Τουρκία). Επιμένουμε ωστό- σο πως προς την κατεύθυνση αφύπνισης δεν βρίσκεται η πο- λιτική διαλόγου με τον φασίστα- ιμπεριαλιστή Ερντογάν. Τι πάει να πει εμμονή σε έναν άγονο δι- άλογο; Ποιο είναι το νόημα ενός άγονου διαλόγου; Διαλέγεσαι με κάποιον ο οποίος έχει την διάθε- ση να ακούσει και να συμβάλλει στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Προς τι ο εν γνώση αναποτελε- σματικός διάλογος; Προκειμέ- νου άραγε να καταδείξουμε προς όλους ότι εμείς είμαστε πολιτι- σμένοι και διαλεγόμαστε, έστω και αγόνως με τους κατά δήλω- σή τους εχθρούς μας; Κανείς εντός του πολιτικού συστήματος δεν έχει άραγε αντιληφθεί ότι αυτή η εμμονή εκλαμβάνεται (σε ήπια διατύπωση) και ως αδυνα- μία; Εκτός εάν αυτός ο άγονος διάλογος επιβάλλεται από τους γνωστούς δανειστές-δυνάστες των Μνημονίων και εκτελούνται εντολές οι οποίες και δεν συμβα- δίζουν με τα εθνικά μας συμφέ- ροντα. Όντως το επόμενο διάστημα κρίνεται εξόχως δύσκολο και κρίσιμο προκειμένου να προα- σπίσουμε τα εθνικά μας συμφέ- ροντα και σύνορα από την φασι- στική-ιμπεριαλιστική Τουρκία. Σε τούτο το χρονικό διάστημα σύσσωμο το πολιτικό σύστημα θα πρέπει ως μέτωπο να δια- μορφώσει μία ανυποχώρητη και αποφασιστική εθνική στρα- τηγική επιτέλους. Καλείται το πολιτικό σύστημα να επιδείξει σε ελάχιστο χρόνο εκείνη την σο- βαρότητα την οποία δεν διέθε- τε όλο αυτό το διάστημα, όπως άλλωστε απέδειξε και η κρίση των Ιμίων, όπως άλλωστε απο- δεικνύει και η ανεπιτυχής έως τώρα αντιμετώπιση της τουρκι- κής απειλής, καθώς τούτη δεν προέκυψε αιφνιδίως, αλλά βάση σχεδίου. Οι ευχές περί πτώσεως του Ερντογάν και οι ευκαιριακές συμμαχίες ούτε ήταν, ούτε απο- τελούν λύση. Ίσως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία επιβίωσης την οποία έχει το πολιτικό σύ- στημα: Η επιτυχής προάσπιση των εθνικών συνόρων, διότι σύ- νορα υπάρχουν! "Θερίζοντας ύπνο στις ημέρες μας μη λησμόνει την εγρήγορση. Δεν υφίσταται πλάστιγγα. 13-7-1984" (Νίκος Καρούζος "Οι- δίπους τυραννούμενος και άλλα ποιήματα" Εκδόσεις "Ίκαρος" 2014, σελ. 258)

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 5-12-2019


Tο πολιτικό σύστημα στο σύνολό του ως προς την εθνική απειλή που ακούει στο όνομα Τουρ- κία, θεωρούμε ότι από το 1974 έως σήμερα δεν προάσπισε τα εθνικά συμφέροντα αρκούντως, όπως τούτο αποδεικνύεται πε- ρίτρανα τα τελευταία έτη. Εξαι- ρέσεις φυσικά υπάρχουν, όπως η προσωρινή έξοδος της χώρας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1974, μετά την εισβολή και την κατοχή της Β. Κύπρου από την Τουρκία και το περίφη- μο "Βυθίσατε το Χόρα". Η σύναψη Μνημονίου ως προς την δημιουργία Α.Ο.Ζ. μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, επιβε- βαιώνει την λανθασμένη εξω- τερική πολιτική των έως τώρα κυβερνήσεων, η οποία όπως κατ' επανάληψιν έχουμε διατυ- πώσει διακατέχεται από φοβικά σύνδρομα έναντι της γείτονος χώρας. Η συνεχής επίκληση της μονί- μου παραβιάσεως των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία, στην οποία κατ' εξο- χήν η Ελλάδα καταφεύγει-από την εποχή των Ιμίων ακόμη- ούτε απέδωσε, ούτε πρόκειται να αποδώσει. Αρχικά διότι η Τουρκία με τις συμμαχίες της- πρόσφατες και παλαιές- όπως καταδεικνύει και η συμπεριφο- ρά της, προφανώς έχει βρει τον τρόπο να δημιουργεί τετελεσμέ- νο θεσμό την παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς να αντιμετωπίζει ιδιαί- τερο πρόβλημα από κανέναν (Η.Π.Α., ΝΑΤΟ). Οι ανακοι- νώσεις της συμμαχίας της Ε.Ε. στην οποία ανήκουμε, εκ των πραγμάτων αποδεικνύονται ότι κυρίως αφορούν το "θεαθήναι" και ουσιαστικά δεν δημιουρ- γούν κανένα πρόβλημα στην φασιστική και ιμπεριαλιστική Τουρκία του Ερντογάν, στην πο- λιτική της συνεχούς και μονίμου παραβιάσεως της εθνικής μας κυριαρχίας και της απειλής των εθνικών μας συμφερόντων. Ούτε φυσικά η πολιτική της οι- κοδομήσεως κλίματος εμπιστο- σύνης μεταξύ των δύο χωρών, την οποία με παράλογη εμμονή ακολουθεί η Ελλάδα απέδωσε και ούτε θα αποδώσει, καθώς η άλλη πλευρά πάρα πολλές φο- ρές απέδειξε ότι δεν είναι άξια εμπιστοσύνης. Τα τραγικά απο- τελέσματα της επίσκεψης του Ερντογάν στην Ελλάδα επί κυ- βερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, έως σήμερα εξακολουθούν να υφίστανται και την ίδια τύχη θα έχουν και οι όποιες συναντήσεις του νυν πρωθυπουργού με τον φασίστα- ιμπεριαλιστή και αρωγό του ISIS Ερντογάν. Επιπροσθέτως σε δεινή θέση θα βρεθεί η Ελλάδα στην περίπτω- ση θερμού ή πολεμικού επει- σοδίου με την Τουρκία, καθώς αυτή είναι εκείνη η οποία βάσει οργανωμένου σχεδίου διοχετεύ- ει με πρόσφυγες και λαθρομε- τανάστες εδώ και έτη την χώρα μας, την στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα δεν είχε και δεν έχει σοβαρό πρόγραμμα αντιμετώ- πισης του συγκεκριμένου προ- βλήματος. Επίσης ως προς τις συνέπειες τις οποίες αυτό προ- καλεί στην Ελλάδα-κοινωνικές, ανθρωπιστικές και οικονομικές- ακέραια και εις όλον την ευθύνη φέρει η Ε.Ε., καθώς εσκεμμένα έχει κλείσει τα σύνορά της και τους έχει "παρκάρει" όλους εδώ, στην ένεκα Μνημονίων αποικία της. Η απέλαση του Λίβυου πρέσβη, εάν πραγματοποιηθεί, ναι μεν είναι προς την σωστή κατεύθυν- ση, ωστόσο παραμένει απελπι- στικά "λίγη". Πραγματικά εάν η Αθήνα διαθέτει το πολιτικό και εθνικό σθένος, θα πρέπει κυρίως να προβεί σε απέλαση είτε του Τούρκου πρέσβη, είτε του Τούρκου προξένου, είτε και των δύο. Τούτο δε θα έπρεπε να συμβεί από την στιγμή κατά την οποία η Τουρκία παραβίασε και συνεχίζει να το πράττει την Κυ- πριακή ΑΟΖ. Πόσο μάλλον αυτή την στιγμή κατά την οποία με την ανύπαρκτη ΑΟΖ την οποία κατασκεύασε με την Λιβύη εξα- φανίζει τα Ελληνικά νησιά από τον χάρτη. Η Ελλάδα "πληρώνει" το μέγα πολιτικό και εθνικό της λάθος, να είναι η μόνη χώρα στον κό- σμο, η οποία δεν έχει δημιουρ- γήσει δική της ΑΟΖ, ενώ φυσικά είχε και έχει το νόμιμο δικαίω- μα να το πράξει. Δεν το έπρα- ξε ωστόσο και τούτο το φοβικό της σύνδρομο εκμεταλλεύεται μεγαλοπρεπώς και αυτάρεσκα η φασιστική-ιμπεριαλιστική Τουρκία. Είναι καιρός- εάν δεν είναι ήδη αργά- η Ελλάδα να απαλλα- γεί από την λογική η οποία έως τώρα διέπει την εξωτερική της πολιτική στη σχέση της με την Τουρκία, καθώς ούτε η εμμονι- κή της προσήλωση στους κανό- νες του Διεθνούς Δικαίου δεν απέδωσε, ούτε η πολιτική της οικοδόμησης κλίματος εμπιστο- σύνης υπάρχει- εξ αρχής άλλω- στε δεν υπήρχε- περίπτωση να αποδώσει. Σε διαφορετική πε- ρίπτωση το πολιτικό σύστημα θα φέρει την ευθύνη της δημι- ουργίας μίας "κοιμωμένης" Ελ- λάδας έναντι στον εθνικό κίνδυ- νο και απειλή που είναι μόνο η Τουρκία. "187. Η πράξη όταν έχει νόημα για τους ζωντανούς έχει αξία μόνον για τους πεθαμένους ' αποτελειώνεται μόνο μέσα στις συνειδήσεις που την κληρονο- μούν και θέτουν ερωτήματα" (Rene Char "....Το δέντρο είναι που βλέπει" Εκδόσεις "Αρμός' 2005, σελ. 89)

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 28-11-2019


Πληθαίνουν τα τελευταία έτη οι ξενόφερτες δυτι- κότροπες μιμήσεις και στην χώρα μας. Όπως στις Η.Π.Α., τα τελευταία έτη συνηθίσαμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα να τα ονοματίζουμε με αλφαβητική σειρά από την αρχή έως το τέλος του έτους. Εδώ αποφασίσαμε να χρησιμοποιού- με ονόματα από την Ελληνική μυθολογία, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα την κακοκαιρία "Γη- ρυόνης". Η "Black Friday" των Η.Π.Α., καθ' ημάς "Μαύρη Πα- ρασκευή", άρτι αφιχθείσα εκ Δυ- σμών εφέτος είναι η 29-11-2019, η οποία άμοιρη Παρασκευή, η συγκεκριμένη, αποτελεί κατα- ναλωτικό ντελίριο του έτους και κολοφώνα της αποθεώσεως της ψυχωτικής μανιοκαταναλώσεως, με θεμιτό δέλεαρ τις πολύ χαμη- λές-καλές τιμές, κυρίως σε επώ- νυμα προιόντα (brands leaders). Φυσικά και είμαστε υπέρ της τονώσεως της αγοράς, ωστόσο βέβαιον είναι ότι θα μπορούσα- με να επιλέξουμε διαφορετική ονομαστική προσέγγιση, τέτοια η οποία να συνάδει με την δική μας ιστορία. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες αναφορές οι εμπορικές "λευκές νύχτες" συνοδεύονται και από τοπικά έθιμα όπως αυτό του " Πουρπούρη", το οποίο θα αναβι- ώσει ο Σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης, μαζί με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Διδυμοτείχου "Τα δίδυμα τείχη", την 7-12-2019, στην διοργάνωση από την ΕΕΕΘ της "λευκής νύ- χτας". Το έθιμο αυτό το έφεραν οι πρόσφυγες από την Μακρά Γέφυρα της Ανατολικής Θράκης. Πρώτη φορά ένα παραδοσιακό Θρακιώτικο έθιμο θα παρουσια- στεί εκτός Θράκης. Ίσως αυτός να είναι ένας τρόπος περισσότερο συμβατός με τον τρόπο σκέψης και δράσης της καθ' ημάς Ανα- τολής και να αποτελεί έμπρακτη αντίσταση και ανατροπή σε ξε- νόφερτες απομιμήσεις. Είναι δυνατόν να συμπράξουν πολιτι- σμός και κατανάλωση με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε και η εμπορι- κή τοπική κίνηση να τονωθεί και η πολιτιστική μας κληρονομιά και παράδοση να προβληθεί, να αναβιώσει και να συντηρηθεί στο πέρασμα των αιώνων. Πόσο πολύ άλλωστε θα βοηθούσε μία πνευματική πατερική θεώ- ρηση και οπτική στην αντιμετώ- πιση της καθημερινότητας μας, εάν όντως υπήρχε μία τέτοια παιδεία, την οποία θα παρείχε η εκπαίδευση. Δεν είναι μόνον οι παλαιοί πατέρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι μας, οι οποίοι μπορούν να δώσουν λύση και προοπτική στις μεγάλες και μικρές δοκιμα- σίες, τις οποίες καλούμαστε κα- θημερινά να αντιμετωπίσουμε. Είναι κυρίως αυτή η συνέχεια της πατερικής μας παραδόσεως, η οποία εκφράζεται και σήμερα από τους σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας. Όντως είναι δύσκολο να επιλέ- ξεις μέσα από τον πλούτο τον πνευματικό , τον οποίο ως βι- ωματική τους εμπειρία και θε- ώρηση εξέφρασαν οι σύγχρονοι πατέρες. Είναι τόσο μεγάλο το πνευματικό τους έργο, που ου- σιαστικά και οντολογικά δεν αφήνει αναπάντητο κανένα ερώτημα, κανένα άλυτο λογικό αιώρημα, κανένα ανέπαφο πρό- βλημα του σύγχρονου ανθρώπου και τώρα και μετά. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσο- καλυβίτης σχετικά αναφέρει: "Δεν υπάρχει δυσκολία που δεν έχει λύση εν τω Χριστώ. Δώσου στον Χριστό και Εκείνος θα βρει λύση. Μη φοβάσαι τις δυσκολί- ες". Παλεύουμε να δώσουμε με κάθε τρόπο και θυσία τις δικές μας λύσεις κατά το πως θεωρού- με αυτές σωστές σε εμάς, ωστό- σο ο Άγιος Παίσιος ο Αγιορείτης αναφέρει: 'Μην πιστεύεις στον λογισμό σου, ούτε αν σου λέει ότι είσαι χάλια, ούτε αν σου λέει ότι είσαι άγιος.(Λόγοι Γ' 42). Πιστεύουμε τις περισσότερες φορές ότι εμείς έχουμε δίκαιο, ότι ο δικός μας λογισμός είναι ο σωστός. Δεν είναι πάντα έτσι. Έρχεται επίσης ο Άγιος Ιάκωβος ο εν Ευβοία απολύτως εντός του ανατρεπτικού και επαναστατι- κού Ορθοδόξου πνεύματος και τα διαλύει περίπου όλα: "Οσά- κις αντιμετωπίζεις δοκιμασί- ες, πειρασμούς και θλίψεις, να προσεύχεσαι υπέρ των πειρα- ζόντων, υπέρ των διωκτών, να τους συγχωρείς και να υπομένεις τον πειρασμό". Μεγάλοι παιδα- γωγοί, πρακτικοί και πνευματι- κοί οι σύγχρονοι Άγιοι Πατερές της Εκκλησίας μας, εάν κανείς τους πλησιάσει και εντρυφήσει σε αυτούς. Ο Όσιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώ- της ήταν μοναχός και γεννή- θηκε στην Αίγυπτο το 370 μ.Χ. και εκοιμήθη το 449 μ.Χ. στο Πηλούσιον εξ ου και Πηλουσιώ- της, όπου ασκήτευσε και υπήρ- ξε ηγούμενος μονής στην περιο- χή. Είπε:" H υπευθυνότητα της εξουσίας, εάν δεν συμβαδίζει με την πραότητα και δεν ακμά- ζει μαζί της η καταδεκτικότητα, είναι μάλλον σκληρότητα και αγριότητα" Δίπλα σε τούτο τον Άγιο πρέπει να εντρυφήσουν οι κυνηγοί καπνιστών και καταλη- ψιών. "[....] Επειδή οι αρχαίοι είναι αληθινοί, όσο απομακρύνονται μας πλησιάζουν. Όσο περισσότε- ρο απέχομε χρονικά απ' αυτούς, τόσο πιο καθαρά διακρίνομε το έργο τους και συνειδητοποιούμε την οφειλή μας[....] Οι απεικο- νίσεις των αρχαίων φιλοσόφων παρουσιάζονται στους νάρθηκες των ναών κατά το μέσο της δευ- τέρας μετά Χριστόν χιλιετίας" (Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Προ- ηγούμενος Ι.Μ. Ιβήρων "Φως Χριστού φαίνει πάσι" Εκδόσεις Ι. Μ. Ιβήρων 2002, σελ 83)

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 21-11-2019

Tο επίπεδο προσωπικής αντιπαράθεσης μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιω- ματικής αντιπολιτεύσεως την ημέρα του εορτασμού της επε- τείου για την εξέγερση των φοι- τητών στο Πολυτεχνείο το 1973, παρουσίασε αυτή τη φορά ενδι- αφέρον. Πιστεύουμε ότι και δικαίωμα είχε ο πρωθυπουργός να βρίσκε- ται στο Λονδίνο με τη σύζυγο του και να τρώει σούσι στον Τάμε- ση ή όπου αλλού την 17η Νοέμ- βρη 2019. Δικαίωμα επίσης του πρωθυπουργικού ζεύγους είναι να παρακολουθεί τον αγώνα του νικητή πλέον του τουρνουά στο Λονδίνο των masters αντι- σφαίρισης, Στέφανου Τσιτσιπά, όπως και να στέλνει μήνυμα ως προς την εν λόγω επέτειο από την πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετα- νίας. Άλλωστε ποτέ η Νέα Δημο- κρατία δε διεκδίκησε τα πρωτεία στον αγώνα εκείνον των φοιτη- τών, ούτε προσπάθησε να καπη- λευτεί ποτέ το ιδεολογικό περιε- χόμενο εκείνης της διεκδίκησης. Ωστόσο και από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο δεν έλειψαν πα- τριωτικές ατομικές πράξεις αντί- στασης εναντίον της δικτατορίας των συνταγματαρχών κατά την επταετία 1967-1974. Εκείνο το οποίο πραγματικά ξέ- νισε, καθώς είναι ακόμα νωπές οι μνήμες από τον τρόπο δια- κυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στην πο- ρεία για το Πολυτεχνείο. Φυσικά αναφαίρετο δικαίωμα είναι του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ και να δια- δηλώνει για τα ιδανικά του αγώ- να των φοιτητών το 1973, μόνο που επί δικής του πρωθυπουργί- ας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ελήφθησαν τα πλέον αντιλαϊκά έως οικονομικής αιμορραγίας μέτρα στην εποχή των Μνημο- νίων . Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η πλέον Μνημονιακή κυβέρνηση και υπό αυτήν την έννοια στήριξε εμπράκτως την απώλεια της Εθνικής Ανεξαρτη- σίας και της Λαϊκής Κυριαρχίας, ενώ και τα δύο υπήρξαν βασικά αιτήματα των εξεγερμένων φοι- τητών το 1973. Εάν ανοίκειο θα ήταν ο νυν πρωθυπουργός να δι- αδηλώνει έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, εξίσου ανοίκεια πα- ραμένει η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στην πορεία. Ευτυχώς προφύλαξε ο ίδιος τον εαυτό του από την παρουσία του έξω από την αμερικάνικη πρε- σβεία. Χαρακτηριστική ήταν η αντιμε- τώπιση την οποία είχε η αντιπρο- σωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στη κατά- θεση στεφάνου για την επέτειο στη Θεσσαλονίκη, η οποία όπως απεδείχθη δεν ήταν επιθυμητή από τους διοργανωτές της εκδή- λωσης. Φάνηκε και στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ότι στο θυμικό και στη μνήμη ενός σημαντικού τμήματος των Ελ- λήνων πολιτών, παραμένει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καπηλεύτηκε μετά το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015, την ιστορία, το όνομα και την ιδεολογία της Αριστεράς. Ως εκ τούτου πολύ σοφά και ορθά πορεύεται στην ολοκλήρωση της πολιτικής του μεταμορφώσεως σε κόμμα της δεξιάς σοσιαλ- δημοκρατίας, ξεπερνώντας ως προς το ιδεολογικό του περιε- χόμενο και το ΚΙΝΑΛ. Άλλωστε πολλά πρώην στελέχη του ΠΑ- ΣΟΚ κοσμούν με την παρουσία τους τα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και είναι αποκαλυπτι- κές οι δηλώσεις στελεχών και υπουργών της κυβέρνησης ΣΥ- ΡΙΖΑ ότι δεν ήταν το κόμμα τους έτοιμο να κυβερνήσει, όταν ο λαός του εμπιστεύτηκε την εξουσία. Όταν όμως δεν είσαι έτοιμος να κυβερνήσεις, τότε απλά δεν αναλαμβάνεις την εξουσία, ούτε προβαίνεις σε αυ- τές τις δηλώσεις μετά από εκλο- γική ήττα, διότι τότε για ακόμα μια φορά αποδεικνύεις ότι κα- κώς κέρδισες την εμπιστοσύνη του Ελληνικού Λαού στο όνομα μάλιστα μιας ανύπαρκτης “αρι- στερής” πολιτικής. Εξακολου- θούμε ωστόσο να πιστεύουμε η Μνημονιακή πολιτική την οποία εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν προ- ϊόν πολιτικής βούλησης και όχι αποτέλεσμα της ανετοιμότητας του να ασκήσει εξουσία και να κυβερνήσει. Όπως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τα έτη των Μνημονίων θα καταγραφούν στη Ιστορία – όπως άλλωστε και τα κόμματα δορυφόροι, τα οποία στήριξαν αυτές τις κυβερ- νήσεις - ως εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες επέτρεψαν με την υπογραφή των Μνημο- νίων, την απώλεια της Εθνικής Ανεξαρτησίας και την εκποίηση του εθνικού πλούτου, οδηγώντας με αυτήν, την ίδια, πολιτική την οποία εφάρμοσαν και στην οικο- νομική υποτέλεια και εξάρτηση της Ελλάδας στους δανειστές – δυνάστες, οι οποίοι πραγματικά αποφάσιζαν και συνεχίζουν να αποφασίζουν (ΕΕ-ΔΝΤ) “Αλλού η ιστορία ήταν λιγότερο σαφής . Πόλεις στους πρόποδες πρόκοβαν μες την άγνοια της θάλασσας [....] Άλλες όμως, κουρασμένες, έγερ- ναν πίσω στην έκταση των νερών με τα μεγάλα τους τείχη ασύλων και σωφρονιστηρίων [....] Κι άλλες που μάτωναν σαν μι- κρομάνες [....] Γνωρίζουμε αυτά τα τέρματα των μονοπατιών [....] “ (Saint-John Perse “Ακτοσημεία [Amers] “ Εκδόσεις “Ίκαρος” 2018 σελ. 37)

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 14-11-2019


Yπάρχουν τις περισσό-
τερες φορές για όλες
σχεδόν τις περιπτώσεις
(οικονομικές, πολιτικές,
κοινωνικές) δεδομένα τα οποία
επιτρέπουν την δυναμική αξι-
ολόγηση της κάθε περίπτωσης,
ούτως ώστε να είναι μετρήσιμη
η πορεία της.
Ο "αγώνας" ο οποίος υποτίθεται
ότι συντελείται προκειμένου η
Ελλάδα να ανακάμψει οικονο-
μικά και να μπορεί να σταθεί με
αξιώσεις στην παγκόσμια αγο-
ρά, εστιάζεται εδώ και έτη στην
ανάπτυξη, η οποία θα επιτευ-
χθεί από την προσέλκυση κυρίως
ξένων επενδύσεων. Η αξιοποί-
ηση των πλουτοπαραγωγικών
πηγών της χώρας σε αυτή την
προσπάθεια δεν συμπεριλαμβά-
νεται. Τα κοιτάσματα πιθανόν
πετρελαίου και φυσικού αερίου
δηλαδή που υπάρχουν στο Αι-
γαίο και τα οποία οι έως τώρα
κυβερνήσεις διακατεχόμενες
από φοβικά σύνδρομα έναντι
της γείτονος χώρας δεν τα έχουν
εκμεταλλευτεί.
Η πραγματικότητα ωστόσο των
οικονομικών στοιχείων για την
Ελλάδα των Μνημονίων όπως
τούτα δημοσιεύτηκαν ( "Το
Βήμα" 3-11-2019) αναδεικνύει
την αληθινή και προσδοκώμενη
ως προς το επέκεινα οικονομική
κατάσταση της χώρας. Η συ-
γκεκριμένη ρεαλιστική οικονο-
μική ανάλυση (ασχέτως εάν την
βρίσκουμε άκρως αισιόδοξη),
δείχνει το αδιέξοδο ως προς το
μεσοπρόθεσμο μέλλον σε σχέση
με την επιδιωκόμενη οικονομική
ανάπτυξη και όλα τα συναφή τα
αφορούν την Ελληνική κοινωνία
και εξαρτώνται από αυτήν (κοι-
νωνικά αγαθά, δείκτης κοινωνι-
κής ευημερίας).
Στην έναρξη λοιπόν της οικο-
νομικής κρίσης στην Ελλάδα,
τόσο το Δ.Ν.Τ., όσο και οι της
Ε.Ε. δυνάστες-δανειστές, συ-
γκρίνοντας αυτήν με εκείνη των
Η.Π.Α. του 1929, θεώρησαν και
εκτίμησαν ότι σε οκτώ έτη το
κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. θα επέ-
στρεφε στα προ της κρίσεως επί-
πεδα. Σήμερα (11 περίπου έτη
μετά) το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.
βρίσκεται 22% κάτω από της προ
της κρίσεως επίπεδο και σύμ-
φωνα με την Ευρωπαική Επι-
τροπή το 2031 θα επανέλθει εκεί
που ήταν, ενώ σύμφωνα με το
Δ.Ν.Τ. τούτο θα συμβεί το 2034,
ενώ οικονομικοί αναλυτές το με-
ταθέτουν στο 2037.
Το πραγματικό επίπεδο σύγκλι-
σης Ελλάδας-Ε.Ε. σήμερα είναι
στο 69,7%, ενώ το 2007 ήταν
95,1% και εκείνο μεταξύ Ελλά-
δας-Ευρωζώνης είναι σήμερα
65,8% από 87,1% το 2007.
Ένα στοιχείο το οποίο σχεδόν
περικλείει τα πάντα σε σχέση
με την παρατεταμένη ύφεση
την οποία αντιμετωπίζουμε εί-
ναι ότι ο δείκτης επενδύσεων
προς Α.Ε.Π. στην Ελλάδα είναι
ο χαμηλότερος σε παγκόσμιο
επίπεδο, εξαιρουμένων των χω-
ρών οι οποίες αντιμετωπίζουν
πολέμους, πτωχεύσεις και άλ-
λες ιδιαίτερες καταστάσεις. Ο
δείκτης τούτος προ της κρίσεως
ήταν 50%. Εύκολα μπορεί να
αντιληφθεί ο μέσος πολίτης, ως
προς τον συγκεκριμένο δείκτη,
ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο προ-
ηγούμενο στην σύγχρονη οικονο-
μική ιστορία.
Στην Ε.Ε.-28 οι επιχειρηματικές
επενδύσεις ως προς το Α.Ε.Π.
είναι 13%, ενώ στην Ελλάδα
είναι στο 6%. Οι επενδύσεις
δημοσίου και νοικοκυριών σε
κατοικίες και εξοπλισμό αυτοα-
πασχολούμενων ανά κατηγορία
είναι 5 δισ. ευρώ, ενώ προ κρί-
σεως αντιστοίχως ήταν 14 και 21
δισ. ευρώ.
Όπως μας πληροφορεί το ρεπορ-
τάζ (Τάσος Μαντικίδης) σύμφω-
να με οικονομολόγους το κατά
κεφαλήν Α.Ε.Π. σήμερα στην
Ελλάδα είναι μικρότερο από το
αντίστοιχο του 2000. Κορυφαίοι
δε οικονομολόγοι δηλώνουν ότι
"....απαιτούνται διαρκείς με-
ταρρυθμίσεις στο Δημόσιο, στην
Υγεία, στην Εκπαίδευση, στην
Δικαιοσύνη κ.α. ώστε η χώρα να
επιτύχει ισχυρή και διατηρήσιμη
ανάκαμψη που θα της επιτρέψει
να κερδίσει την εμπιστοσύνη
αγορών και επενδυτών μακρο-
πρόθεσμα και να σταθεροποι-
ήσει την θέση της στη ζώνη του
ευρώ...."
Άρα; Άρα που πραγματικά οδή-
γησαν την χώρα όλες οι Μνημο-
νιακές κυβερνήσεις και που πή-
γαν και πάνε όλες οι θυσίες του
Ελληνικού Λαού από το 2009
έως σήμερα;
Δυστυχώς καμία κυβέρνηση από
όλες έως τώρα από το 2009 (ΠΑ.
ΣΟ.Κ, Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ και οι δορυ-
φόροι αυτών) εκ των πραγμάτων
αποδεικνύεται δεν προσέφερε
προοπτική ανάκαμψης και ανά-
πτυξης στην χώρα, αντιθέτως
την οδήγησαν σε μία μακρόχρο-
νη ύφεση κάτω από τις οδηγίες
και τις εντολές των δυναστών-
δανειστών (Δ.Ν.Τ.,Ε.Ε.) τις
οποίες εκτέλεσαν.
Και οι θυσίες που υφίσταται και
θα υφίσταται ο Ελληνικός Λαός;
Από ότι αποδεικνύεται αυτές
πήγαν δωρεάν....
Κατά τα άλλα έως και το 2037(;)
θα προσπαθούμε να φέρουμε
και επενδύσεις, όπως άλλωστε
συμβαίνει εδώ και δεκαετίες.
Σημασία ωστόσο δεν έχει η προ-
σπάθεια αλλά το αποτέλεσμα.
"10. Όλο το κύρος, η τακτική και
η επινοητικότητα δεν αντικα-
θιστούν ούτε στο ελάχιστο την
πεποίθηση στην υπηρεσία της
αλήθειας. Αυτή την κοινή παρα-
δοχή θαρρώ ότι την έχω βελτιώ-
σει" (RENE CHAR "...Το δέντρο
είναι που βλέπει" Εκδόσεις "Αρ-
μός" 2005, σελ. 21)

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7-11-2019


Oσο κι αν αυτή η κυ-
βέρνηση και προσω-
πικά ο πρωθυπουργός
έχουν την πρόθεση,
την διάθεση και προσπαθούν να
προσελκύσουν επενδύσεις στην
χώρα, γνωρίζοντας ότι χωρίς αυ-
τές το μέλλον αυτής καθίσταται
περισσότερον άδηλον και μάλι-
στα σε συνθήκες παγκόσμιας γε-
ωπολιτικής αβεβαιότητος, τόσο
αυτά τα οποία διαδραματίζο-
νται με απόλυτη την ευθύνη της
Τουρκίας και της Ε.Ε., τα οποία
αφορούν τις ορδές των λαθρομε-
ταναστών δεν ευνοούν αυτή την
προσπάθεια. Φυσικά κατεξοχήν
ο πρωθυπουργός οφείλει να γνω-
ρίζει-και πιστεύουμε ότι συμβαί-
νει αυτό- ότι όσο πλημμυρίζει η
χώρα από λαθρομετανάστες και
πρόσφυγες και δημιουργούνται
αντιδράσεις από τους πολίτες
ως προς την εγκατάστασή τους
στις περιοχές τους, η σταθερό-
τητα η κοινωνική, η οποία απαι-
τείται προκειμένου να μειωθεί
ο επιχειρηματικός- επενδυτικός
κίνδυνος και να αποφασίσουν
οι ξένοι επενδυτές να μεταφέ-
ρουν κεφάλαια στην Ελλάδα με
προοπτική φυσικά μεσομακρο-
πρόθεσμα κέρδη δεν θα επιτυγ-
χάνεται.
Δυστυχώς φαίνεται ότι τόσο
ο ίδιος ο πρωθυπουργός όσο
και η κυβέρνησή του δεν είχαν
πρόγραμμα αντιμετώπισης των
ορδών όλων εκείνων των οποί-
ων "σπρώχνει" βάσει σχεδίου η
Τουρκία στην Ελλάδα, πάντα
με την ανοχή και την ηθική ευ-
θύνη της Ε.Ε. Διότι λύση δεν
αποτελεί η αναλογική κατανο-
μή αυτών στην ενδοχώρα από
τα νησιά μας, όταν οι "αφίξεις"
σε αυτά από τα παράλια της
γείτονος χώρας αυξάνονται πε-
ρισσότερον από τις μετακινή-
σεις αυτών προς το εσωτερικό.
Δεδομένο πρέπει να θεωρείται
ότι εφόσον συνεχιστεί η σημε-
ρινή κατάσταση, για ένα έστω
ακόμη έτος, υπάρχει σοβαρός
και υπαρκτός κίνδυνος - όπως
άλλωστε συμπεραίνεται από την
εξάντληση των αντικειμενικών
και υποκειμενικών ανοχών σε
δομές και πολίτες- κοινωνικών
αναταραχών και ρήξης της κοι-
νωνικής συνοχής.
Καθίσταται πλέον περισσότε-
ρον από ορατόν και βέβαιον ότι
υπήρξε και υπάρχει οργανω-
μένο σχέδιο από την εχθρό και
απειλή γείτονα χώρα. Το συ-
γκεκριμένο σχέδιο εάν δεν ανα-
τραπεί με γενναίες αποφάσεις
και θάρρος από την σημερινή
κυβέρνηση, όχι μόνον αποτελεί
εμπόδιο στην αναμενόμενη επί
δεκαετία και πλέον ανάπτυξη,
αλλά αντιθέτως θα αποτελέσει
παράγοντα ύφεσης, εφόσον
υπάρξει συγκρουσιακό κλίμα
μεταξύ πολιτών και προσφύ-
γων-λαθρομεταναστών, κάτι
το οποίο ίσως και να αποτελεί
στόχο του σχεδίου της Τουρκί-
ας-όπως είναι άλλωστε στόχος
και ο διχασμός των Ελλήνων για
το συγκεκριμένο θέμα-καθώς
εάν το κλίμα αυτό κυριαρχήσει
η αποσταθεροποίηση ίσως κα-
ταστεί τραγικά αναπόφευκτη.
Τούτο φυσικά δεν αποτελεί κιν-
δυνολογία, αλλά ωμό ρεαλισμό
τον οποίο ο καθείς διαισθάνε-
ται, εφόσον φυσικά δεν διέπε-
ται από κοινωνική και πολιτική
τύφλωση.
Προφανώς και συμφωνούμε με
τούτο τον πολιτικό ρεαλισμό
τον οποίο πρόσφατα εξέφρα-
σε και ο Κώστας Καραμανλής
στην ομιλία του στην Ε.Μ.Σ.,
δηλώνοντας ότι: "[....] Στα
χρόνια που έρχονται, θα βρε-
θούμε αντιμέτωποι με μεγάλες
προκλήσεις. Προκλήσεις που,
ας μην έχουμε αυταπάτες, θα
απαιτήσουν συγκροτημένες πο-
λιτικές, αποφασιστικότητα και
τόλμη. Θα χρειαστεί να πάρου-
με δύσκολες αποφάσεις και να
τις εφαρμόσουμε με συνέπεια
και πειθαρχία[....]". Θεωρού-
με ότι κατεξοχήν, εκτός των
άλλων, η δήλωση αυτή αφορά
και το συγκεκριμένο εθνικό και
πολιτικό πρόβλημα-πρόκληση.
Προσθέτουμε δε ότι όσο ταχύ-
τερα και άμεσα ληφθούν και
εφαρμοστούν αποφάσεις προς
αυτή την κατεύθυνση στο συ-
γκεκριμένο θέμα, τόσο ο κίνδυ-
νος κοινωνικών συγκρούσεων
θα αποφευχθεί και θα επικρα-
τήσει κλίμα εμπιστοσύνης και
σταθερότητας σε κοινωνία και
αγορά, το οποίο θα συμβάλλει
στην προσέλκυση επενδυτών.
Επισημάναμε πολλές φορές από
αυτήν εδώ την στήλη, την κύρια
και άμεση ευθύνη της Ε.Ε. στο
συγκεκριμένο θέμα , καθώς και
την αλλοπρόσαλλη πολιτική του
Τραμπ στην περιοχή μας αλλά
και παγκοσμίως. Πιστεύουμε ότι
σε αυτό το πνεύμα κινείται και
η ακόλουθη δήλωση του πρώην
πρωθυπουργού στην αυτή ομι-
λία του στην Ε.Μ.Σ. "[....] η
απρόβλεπτη συμπεριφορά των
Η.Π.Α. που εγείρει ερωτημα-
τικά συνέπειας και αξιοπιστί-
ας[....] η διστακτικότητα της
Ε.Ε. να αναλάβει τον ρόλο που
της αναλογεί ως ισχυρός παίκτης
του διεθνούς συστήματος[....] Η
σημερινή Ευρώπη εμφανίζεται
εσωστρεφής, δυσκίνητη, αδύ-
ναμη να πάρει κρίσιμες αποφά-
σεις και πρωτοβουλίες[....]"
Άρα λοιπόν εφόσον αυτά είναι
τα δεδομένα και εφόσον ως Ελ-
λάδα αυτά δεν μπορείς να τα
μεταβάλεις, τότε οφείλεις να
δημιουργήσεις νέα δεδομένα με
άλλες συμμαχίες και σε άλλες
κατευθύνσεις, καθώς πλέον τα
προηγούμενα δεν ωφελούν τα
εθνικά συμφέροντα.
" ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟΝ
[....] Καταφερτζήδες του πνεύ-
ματος και των στίχων
ευκλεώς στοιχηθείτε" (Νίκος
Καρούζος "Τα ποιήματα Β' 1979-
1991" Β' Έκδοση "Ίκαρος" 2001,
σελ. 207)

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 31-10-2019

H ανθρωπότητα καθώς
οι αιώνες προχωρούν -
ενώ ο χρόνος ακινητεί-
έδωσε και δίνει αγώνες
με στόχο την βελτίωση των συν-
θηκών ζωής των πολιτών, την
κοινωνική ευημερία και δικαι-
οσύνη.Ποτάμια αίμα χύθηκαν
σε αυτούς τους αγώνες, πόλεμοι
έγιναν, επαναστάσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν και λογικά και θε-
ωρητικά σε όλη αυτή την πορεία
του ανθρωπίνου γένους, σήμερα
θα έπρεπε οι λαοί παντού στον
κόσμο να χαίρονται και να ζουν
με τα επιτεύγματα αιώνων πολι-
τισμού-ή βαρβαρότητας;- για τα
οποία τόσοι αναρίθμητοι πρόγο-
νοι μας πάλεψαν, ανακάλυψαν
και εν τέλει κατάφεραν (;) να
βελτιώσουν το επίπεδο ζωής.
Ο παγκόσμιος ιδιωτικός πλού-
τος - έστω αποτιμούμενος και
σε δολάρια- θα έπρεπε να είναι
αυξημένος και με τέτοιο τρόπο
κατανεμημένος ούτως ώστε η
ανθρωπότητα ως σύνολο σήμε-
ρα να μπορεί να καυχάται για
τα αποτελέσματά της σε όλους
τους τομείς (οικονομικό, πολι-
τικό, πολιτιστικό, επιστημονι-
κό, τεχνολογικό κ.α). Ο δυτικός
ορθολογισμός εφόσον αυτή η
γραμμική εξέλιξη στην πορεία
της κοινωνίας και της δημοκρα-
τίας προς το βέλτιστο εγένετο,
θα έπρεπε σήμερα να πανηγυ-
ρίζει κραδαίνοντας στην κατοχή
του ως θεωρητικό όπλο και ως
πρακτικό αποτέλεσμα την ίση
και δίκαιη κατανομή του ιδιω-
τικού παγκόσμιου πλούτου η
οποία θα παρείχε ίσες και δίκαι-
ες ευκαιρίες σε όλους τους πο-
λίτες του κόσμου ανεξαρτήτως
φυλής, εθνικότητας, θρησκείας
σε όλους τους τομείς κοινωνικής
ευημερίας (εκπαίδευση, υγεία,
στέγη, ανύπαρκτη εγκληματικό-
τητα, ευνομία κ.α.).
Ο θρίαμβος του κυρίαρχου καπι-
ταλιστικού συστήματος εναντίον
οιουδήποτε τύπου κρατισμού,
σοσιαλισμού και άλλων συναφών
συστημάτων ουτοπικών ή μη θα
ήταν εδραίος, αναμφισβήτητος
και οι πολίτες όλου του κόσμου
σε αυτήν την παγκοσμιοποίηση
δεν δεν θα είχαν κανέναν λόγο
διαμαρτυρίας, αγώνων και κα-
τάκτησης άλλων δικαιωμάτων
καθώς το σύστημα θα ήταν ως
η "ιδανική πολιτεία" του Πλά-
τωνος, θα είχαμε επανακτήσει
την Γη της Επαγγελίας εδώ σε
αυτό το σύμπαν, σε αυτόν τον
πλανήτη. Όλοι οι φιλόσοφοι,
οι πολιτικές ιδεολογίες, οι ποι-
ητές, οι ζωγράφοι, οι μουσικοί
συνθέτες, το κάλλος όλο θα είχε
συντελεστεί. Και μετά; Μετά
θα πλήτταμε από την ευημε-
ρία, την κοινωνική δικαιοσύνη
και την ισοκατανομή του πλού-
του; Ακριβώς λοιπόν δια να μην
πλήττουμε το σύστημα φροντί-
ζει να μας κρατά σε ανησυχία,
διότι όπως δείχνουν και οι αριθ-
μοί, μετά από τόσες κατακτή-
σεις- σε όλα τα επίπεδα- αιώνων
η ανθρωπότητα εξακολουθεί να
διέπεται από την ασχήμια της
βαρβαρότητας.
317 τρις. $ αυτή την στιγμή είναι
η αξία του παγκόσμιου ιδιωτι-
κού πλούτου. Εξ αυτών το 0,8%
του παγκόσμιου πληθυσμού δια-
θέτει περιουσία άνω του 1 εκατ.
$, ενώ το 63,9% του αντίστοιχου
πληθυσμού κατέχει περιουσία
κάτω των 10.000 $. 2.604 δι-
σεκατομμυριούχοι κατέχουν και
ελέγχουν συνολικό πλούτο άνω
των 30 εκατομ.$ και συνολικά
διαθέτουν περιουσία των 32,3
τρισ.$ (ήτοι το 10,19% του πα-
γκόσμιου ιδιωτικού πλούτου).
Τα 8,7 τρισ.$ του παγκόσμι-
ου ιδιωτικού πλούτου (ήτοι το
2,75%) κρύβονται σε γνωστούς
φορολογικούς παραδείσους. Ως
προς τους ημέτερους 17 δισεκα-
τομμυριούχοι, 704 υπερπλούσι-
οι και 65.821 εκατομμυριούχοι
είναι Έλληνες. ("Το Βήμα" 13-10-
2019. Πηγή: Wealth-X Knight
Frank, Credit Suisse)
Φυσικά ευχόμαστε και να τα χαί-
ρονται οι άνθρωποι τα χρήματά
τους. Ωστόσο ζητούμενο είναι
αυτό το 63,9% του παγκόσμιου
πληθυσμού το οποίο διαθέτει
περιουσία κάτω των 10.000
$, σε αντίθεση με το υπόλοιπο
36,1% το οποίο διαθέτει άνω των
10.000$. Το συμπέρασμα είναι
τελικά ότι τα πολλά τα κατέχουν
ελάχιστοι και τα λίγα τα κατέ-
χουν οι πάρα πολλοί οπότε άδι-
κον. Τόσοι αιώνες αγώνες, τόσο
αίμα για δικαιοσύνη και ισό-
τητα....Θεωρούμε ότι το απο-
τέλεσμα αιώνων κυβερνήσεων
παγκοσμίως απέδωσε ελάχιστα.
Η πραγματικότητα παραμένει
όπως πάντοτε. Το θέμα βεβαίως
είναι ποια θα ήταν η κατάσταση
χωρίς αγώνες και με άλλες κυ-
βερνήσεις και δυστυχώς όποια
απάντηση και εάν δοθεί θα είναι
μόνο υποθετική.
"3. Ερχόμαστε απ' όλες τις άκρες
της γης, μεγάλη ηλικία. Αρχαία
είναι η φυλή μας, η όψη μας
όνομα δεν έχει. Και ο χρόνος ξέ-
ρει πολλά για όλους τους ανθρώ-
πους που υπήρξαμε[....]" (Σαιν-
Τζων Περς "Χρονικό" Εκδόσεις
"Bibliotheque" 2018 σελ. 14)

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 24-10-2019Tα πρόσφατα γεγονό-
τα με τους πρόσφυγες
τόσο στην Αλεξάνδρεια
Ημαθίας, όσο και στην
Σάμο έρχονται να επιβεβαι-
ώσουν όσα κατά καιρούς, ως
προς το συγκεκριμένο θέμα,
έχουμε γράψει σε αυτήν εδώ την
στήλη. Όσο κι αν ο Ελληνικός
Λαός επέδειξε και αλληλεγγύη
και ανθρώπινη συμπεριφορά σε
όλους εκείνους τους πρόσφυγες
τους οποίους με πολλούς τρό-
πους η Τουρκία προωθεί στην
χώρα μας και η Ε.Ε. συνειδητά
τους έχει "παρκάρει" εδώ, η επί
μακρόν παραμονή αυτών από
ένα σημείο και μετά είναι λογι-
κό να δημιουργήσει προβλήμα-
τα τόσο στην καθημερινή ζωή
των κατοίκων των περιοχών αυ-
τών, όσο και στους πρόσφυγες
καθότι ο αριθμός αυτών αυξά-
νεται με γοργούς ρυθμούς ελέω
της Άγκυρας και της Ε.Ε.
Είναι δεδομένο ότι εφόσον το
Ελληνικό κράτος δεν μπορεί να
κλείσει τα θαλάσσια σύνορα και
να τα ελέγξει- το ίδιο συμβαίνει
άλλωστε και στην πλευρά του
Έβρου- οι προσφυγικές ροές
θα αυξάνονται και η παραμο-
νή αυτών κυρίως στα νησιά του
Β.Α. Αιγαίου με συγκεκριμένες
προυποθέσεις - ενδεχόμενο θερ-
μό ή πολεμικό επεισόδιο με τους
Τούρκους- αποτελεί εν δυνάμει
εθνικό κίνδυνο για την ασφά-
λεια της χώρας. Συνυπογρά-
φουμε ανεπιφύλακτα τις πρό-
σφατες δηλώσεις του δημάρχου
της Ανατολικής Σάμου και ενώ-
νουμε την φωνή μας με εκείνη
των κατοίκων των ακριτικών
νησιών μας, οι οποίοι απαιτούν
την επαναφορά της ομαλότητας
στην καθημερινή ζωή τους και
την άμεση αποσυμφόρηση των
νησιών από τους πρόσφυγες.
Τόσο η προηγούμενη όσο και η
σημερινή κυβέρνηση αποδει-
κνύονται κατώτερες των περι-
στάσεων εφόσον δεν αντιμετώ-
πισαν με σχέδιο και πρόγραμμα
το συγκεκριμένο πρόβλημα και
το άφησαν να διογκωθεί. Πλέ-
ον η διαχείριση αυτού είναι και
δύσκολη και σύμφορη για την
χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανά-
στευσης (Σεπτέμβριος 2019) τα
οποία δημοσίευσε η "ΕΦ.ΣΥΝ."
(19-20/10/2019) το σύνολο των
καταγεγραμμένων προσφύγων
στην χώρα είναι 76.508, χωρίς
να περιλαμβάνονται σε αυτό ο
αριθμός εκείνων οι οποίοι δια-
μένουν σε αυτοσχέδιες δομές
και σε καταλήψεις. Τα στοιχεία
αποδεικνύουν την κατάφωρη
αδικία η οποία συντελείται σε
βάρος των κατοίκων των νήσων
του Β.Α. Αιγαίου, αυτών της
Κεντρικής και Ανατολικής Μα-
κεδονίας, όπως και της Θεσσα-
λίας, σε σχέση με γεωγραφικές
περιοχές όπως η Πελοπόννησος
και η Στερεά Ελλάδα. Περίπου
το 21% των προσφύγων (16.066)
βρίσκονται στην Λέσβο, περί-
που το 8% (6.083) στην Σάμο,
περίπου το 6% (4.560) στην Χίο
και το 5% αυτών (3.872) στην
Κω. Ήτοι περίπου το 41% των
προσφύγων βρίσκονται στα θα-
λάσσια σύνορα της χώρας με
την Τουρκία.
Την ίδια στιγμή η Καβάλα φιλο-
ξενεί 461 πρόσφυγες όταν ολό-
κληρη η Πελοπόννησος φιλο-
ξενεί 394 ( 288 στην Ανδραβίδα
και 106 στα Δολιανά). Η Στερεά
Ελλάδα (εξαιρείται η Αττική)
φιλοξενεί την ίδια στιγμή στις
Θερμοπύλες 516, όταν στην
Νέα Καβάλα του Κιλκίς φιλοξε-
νούνται 1.814 οι οποίοι είναι πε-
ρισσότεροι από τους 1.492 που
φιλοξενεί όλη η Ήπειρος (516
στην Φιλιππιάδα και 976 στον
Κατσικά ) και όσους φιλοξενεί η
Λάρισα ( Κουτσόχερο 1.447).
Φυσικά η λύση του προσφυγικού
προβλήματος δεν είναι να γεμί-
σει όλη η χώρα με πρόσφυγες
(εκ των οποίων μόνο το 31,82%
είναι Σύροι). Ωστόσο στον βαθ-
μό κατά τον οποίο η κυβέρνηση
δεν μπορεί με οποιοδήποτε τί-
μημα να σταματήσει την ολοένα
αυξανόμενη εσκεμμένα φυσικά
από την Τουρκία προσφυγική
ροή, όλες οι γεωγραφικές περι-
οχές της χώρας αναλογικά οφεί-
λουν μα επωμισθούν την ευθύνη
φιλοξενίας των προσφύγων και
το κράτος οφείλει να εγγυηθεί
την ομαλή ζωή και ασφάλεια
των πολιτών της χώρας.
Εφόσον οι "σύμμαχοι" μας σε
ΝΑΤΟ ( Τουρκία) και σε Ε.Ε.,
οι μεν πρώτοι (Τουρκία) είναι
εχθροί μας κατά δήλωσή τους
και οι δεύτεροι με την πολιτι-
κή πρακτική και συμπεριφορά
τους μας έχουν αφήσει μόνους
στην διαχείριση του προσφυ-
γικού, η πραγματική λύση του
εν λόγω προβλήματος είναι η
επανάκτηση της Εθνικής Ανε-
ξαρτησίας της χώρας και η αντι-
μετώπιση με κάθε τρόπο του
τουρκικού ιμπεριαλισμού και
μιλιταρισμού.
"[....]Για τον καπιταλισμό ο
πόλεμος είναι στην πραγματι-
κότητα, χρησιμοποιούνται τα
λόγια του Μόλτκε, "ένας κρίκος
στη θεία τάξη του κόσμου"[....]
Απ' την άλλη μεριά, νέες και
πιο επικίνδυνες πηγές έντασης
εμφανίστηκαν[....] πηγές που
μας τις άφησαν κληρονομιά το
Ανατολικό ζήτημα και ο Πανι-
σλαμισμός κυρία[....]" ( Καρλ
Λίμπκνεχτ "Μιλιταρισμός και
Αντιμιλιταρισμός" Εκδόσεις
"Παρουσία" 1983, σελ. 36)

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 17-10-2019      Τρομοκράτες - δολοφόνοι

H γενοκτονία την οποία
υφίστανται οι Κούρδοι
της Βόρειας Συρίας
από τον ιμπεριαλισμό
του δολοφόνου-τρομοκράτη
Ερντογάν, δεν θα μπορούσε να
συμβεί εάν αυτός δεν ελάμβα-
νε την "ευλογία" του Τραμπ.
Ως εκ τούτου στον ίδιο βαθμό
συνυπεύθυνος είναι και ο πρό-
εδρος των Η.Π.Α. για το απε-
χθές έγκλημα το οποίο συντε-
λείται στην Συρία.
Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. κανέ-
ναν άλλο στον κόσμο όλο δεν
μπορεί να κοροιδεύει παρά
μόνον τον εαυτό του, όταν ανα-
φέρεται σε δηλώσεις του ότι οι
Κούρδοι ελευθερώνουν φυλακι-
σμένους τρομοκράτες- δολοφό-
νους του ISIS. Ο Ερντογάν και
ο Τραμπ είναι εκείνοι οι οποίοι
εσκεμμένα βομβάρδισαν φυ-
λακές στις οποίες ευρίσκοντο
αιχμάλωτοι οι τζιχαντιστές, με
φύλακες Κούρδους μαχητές οι
οποίοι πρωτοστάτησαν στον
αγώνα εναντίον της ισλαμικής
τρομοκρατίας. Άλλωστε εδώ
και καιρό είναι γνωστό τοις
πάσι ότι ο Τούρκος πρόεδρος
εμμέσως πλην σαφώς στήριξε
με την πολιτική του τους συ-
γκεκριμένους τρομοκράτες.
Ωστόσο σοβαρό μάθημα πρέ-
πει να έλαβαν και οι Κούρδοι
μαχητές του PKK, οι οποίοι
εμπιστεύτηκαν ως στρατιω-
τικό σύμμαχο τις Η.Π.Α. και
τον Τραμπ, ο οποίος εν μία
νυκτί τους πρόδωσε και τους
παρέδωσε στις δολοφονικές-
τρομοκρατικές ορέξεις του Ερ-
ντογάν. Φρόντισαν βεβαίως με
την βοήθεια της Ρωσίας - της
οποίας ο ρόλος ως στρατιωτι-
κού προμηθευτή τόσο της Τουρ-
κίας όσο και της Συρίας σύντο-
μα θα την φέρει σε αδιέξοδο,
αναγκάζοντας την να επιλέξει
έναν στρατηγικό "σύμμαχο"
στην περιοχή - να συνάψουν
συμφωνία με την Συρία κοινής
αντιμετώπισης των δολοφονι-
κών-τρομοκρατικών ορδών των
Τούρκων.
Φυσικά και εσκεμμένα απελευ-
θέρωσε τους τρομοκράτες- δο-
λοφόνους του ISIS ο Ερντογάν-
περί τους 1000 κι ίσως έπονται
και άλλοι- προκειμένου να κου-
νάει με περισσότερο θράσος το
δάκτυλο σε μία γηρασμένη και
εκφυλίζουσα στην ακροδεξιά
Ε.Ε., της οποίας το σοβαρό
έλλειμμα ηγεσίας καθημερινά
προβάλει ως το μεγάλο μειονέ-
κτημα της στην σημερινή πολι-
τική και στρατιωτική συγκυρία.
Μία Ε.Ε. άβουλη, έρμαιο στις
διαθέσεις, στις απειλές και
στις προθέσεις του δολοφόνου-
τρομοκράτη Ερντογάν, η οποία
συζητά, επανασυζητά και θα
συνεχίσει να άγεται και να
φέρεται σε ατέρμονους διαλό-
γους στο εσωτερικό της και ως
πλήρης σε αυτό αντιφάσεων,
διαφορετικών συμφερόντων
και απόψεων θα συνεχίσει να
αρέσκεται σε λεκτικές κατα-
δίκες, λήψη μέτρων τα οποία
τον Τούρκο πρόεδρο δολοφό-
νο-τρομοκράτη ουδόλως τον
θίγουν. Ανήμπορη, ανεύθυνη
και τραγικά "λίγη" η σημερινή
Ε.Ε. δείχνει ως φτωχός συγγε-
νής στην παγκόσμια γεωπολι-
τική σκακιέρα. Τούτη η αδυνα-
μία δυστυχώς μεταφέρεται-δεν
θα μπορούσε άλλωστε να είναι
διαφορετική η κατάσταση εφό-
σον είναι δανειστές-δυνάστες
μας- και στον πλέον αδύναμο
κρίκο αυτής, που ένεκα Μνη-
μονίων είναι η Ελλάδα. Ήδη ο
Κύπριος πρόεδρος δηλώνει ότι
συζητά την συνεκμετάλλευση
με τους σφαγείς της Κύπρου,
ούτως ώστε και αυτοί να λά-
βουν κομμάτι του πλούτου της
κυπριακής Α.Ο.Ζ.
Τα νέα δεδομένα με τις αυξη-
μένες προσφυγικές ροές στην
Ελλάδα διαμορφώνουν εδώ
και καιρό ένα άλλο τοπίο στην
χώρα και εφόσον αυτές συνε-
χιστούν εντονότερες -πλην των
ανθρωπίνων θυμάτων προσφύ-
γων σε δρόμους και σε πελάγη-
θα υπάρξει μία άλλη Ελλάδα,
την στιγμή κατά την οποία οι
"σύμμαχοι" στην Ε.Ε. συνεχί-
ζουν να έχουν όρθιους φράχτες
προκειμένου να μην τους αγγί-
ξει η αναμενόμενη προσφυγική
λαίλαπα, εντός της οποίας δεν
είναι δύσκολο να υπάρξουν και
μέλη του ISIS.
Τα δύο γεράκια τρομοκράτες-
δολοφόνοι, Τραμπ και Ερντο-
γάν με νωπό επάνω τους το
αίμα από την γενοκτονία των
Κούρδων αναμένονται να συ-
ναντηθούν στον Λευκό Οίκο
την 13η Νοεμβρίου. Προφανώς
στο επίσημο γεύμα το οποίο
θα έχουν, θα αποτιμήσουν το
δολοφονικό τους έργο και θα
προγραμματίσουν εκ νέου τις
κινήσεις τους. Η Ελλάδα φυσι-
κά θα συνεχίσει να διαλέγεται
με τον Ερντογάν προκειμένου
να δημιουργηθεί κλίμα εμπι-
στοσύνης. Με πόσους τόνους
αυταπάτης μπορεί άραγε να
τρέφεται αυτή η αποδειχθείσα
ατελέσφορη διπλωματία;
"[....] Μία χρυσή τριήρης αρμε-
νίζει, κάθε βράδυ, προς εκείνη
την τάφρο μεγαλείου όπου στη
λήθη ρίχνονται όλα της ιστορί-
ας τα θραύσματα και τα ζωγρα-
φισμένα κεραμικά των νεκρών
εποχών. Γυμνοί πάνε οι θεοί
στο έργο τους. Η θάλασσα με
τους αναρίθμητους πυρσούς
υψώνει για εμάς λάμψη και-
νούργια,σαν το λέπι μαύρου
ιχθύ[....]" (Saint-John Rerse "
Ακτοσημεία [ Amers] Εκδόσεις
"Ίκαρος" 2018 σελ. 145

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 10-10-2019

Aμέσως και ευθέως η
Τουρκία παραβιάζει
την Κυπριακή ΑΟΖ,
εκτελώντας γεωτρή-
σεις στο οικόπεδο 7 της εν λόγω
ζώνης. Προφανώς συμπεριφε-
ρόμενη ως ηγέτιδα δύναμη της
περιοχής έγραψε για μία ακόμη
φορά στα παλαιότερα των υπο-
δημάτων της, τα ανακοινωθέ-
ντα ψελλίσματα εναντίον της
τόσο της Γαλλικής όσο και της
Ιταλικής κυβέρνησης. Οι δηλώ-
σεις του Έλληνα ΥΠ.ΕΞ. ως προς
το ότι η πολιτική των κανονιο-
φόρων ανήκει στον 19ο αιώνα,
θα έπρεπε είναι ατυχής καθώς
θα έπρεπε ίσως να γνωρίζει ο
κύριος υπουργός, ότι ένα μεγά-
λο κομμάτι της γείτονος χώρας
μπορεί ακόμη όντως- εκεί στα
βάθη της Ασίας- να βρίσκεται
σε αυτόν τον χρόνο. Οπότε όταν
ένας αντίπαλος σε απειλεί με
συνταγές του 19ου αιώνος προ-
σαρμοσμένες στον 21ο, το να
εξακολουθείς να είσαι αβρός δι-
πλωμάτης, ως να απευθύνεσαι
σε χώρες της Κεντρικής Ευρώ-
πης, εξακολουθούμε να πιστεύ-
ουμε ότι δεν αποτελεί πειστική
απάντηση - ούτε και κατανοη-
τή- για τον αντίπαλο εχθρό. Έτι
περισσότερον δε η επιμονή στην
επίκληση των αρχών του διε-
θνούς δικαίου σε ώτα μη ακου-
όντων - όπως μάλιστα αποδει-
κνύεται από τον Ιούλιο του 1974
και εντεύθεν, ήτοι 49 ολόκληρα
έτη, δηλαδή σχεδόν μισό αιώνα
τώρα- εξ ίσου θα επαναλάβουμε
ότι εκ των έως τώρα εξελίξεων
καθίσταται αναποτελεσματική.
Η άμεση στήριξη των Η.Π.Α.
στην Τουρκία μέσω του προέ-
δρου της στον πόλεμο στα βό-
ρεια σύνορα της Συρίας με τους
Κούρδους, αλλά και των δηλώ-
σεων του ΥΠ.ΕΞ. των Η.Π.Α. σε
Άγκυρα και Αθήνα, αποτελούν
σοβαρό αγκωνάρι στήριξης στον
Τούρκο πρόεδρο, να συνεχίσει
την πολεμική του πολιτική τόσο
στην Συρία, όσο και στο Αιγαίο
και στην Μεσόγειο. Οι Η.Π.Α.
έχουν αποδείξει και με την στά-
ση τους στο θέμα των Ιμίων, ότι
εκ των υστέρων παρεμβαίνουν
ως "σωτήρες πυροσβέστες" μετά
τα θερμά ή τα πολεμικά επεισό-
δια, δηλαδή μετά την δημιουρ-
γία των τετελεσμένων, όπως και
τούτο απεδείχθη το 1974 και το
1996. Τι άραγε άλλαξε από τότε
στην περιοχή μας, προκειμένου
να αλλάξει τώρα η γεωπολιτική
στρατηγική των Η.Π.Α. και με
πρόεδρο τον Τράμπ;
Προφανώς θα ήταν και άσοφο
και άστοχο- ελπίζουμε όχι τρα-
γικά και πάλι- η δική μας εξω-
τερική και αμυντική πολιτική
να επιτρέψει ή τουλάχιστον να
προσπαθήσει να αποτρέψει για
τρίτη φορά την επανάληψη του
ίδιου έργου, δηλαδή σε καμία
των περιπτώσεων δεν πρέπει
να υπάρξουν νέα τετελεσμένα
ασύμφορα για την Ελλάδα.
Οι δηλώσεις του ΥΠ.ΕΞ. των
Η.Π.Α. στην Αθήνα, διεπόταν
από το πνεύμα των γενικών αρ-
χών του Γαλλικού διαφωτισμού
και ως εκ τούτου ήταν εξόχως δι-
πλωματικές.Οι ελπίδες του Κυ-
πρίου προέδρου και του Έλληνα
πρωθυπουργού στρέφονται και
πάλι στην επικείμενη σύνοδο των
ηγετών της Ε.Ε., αναμένοντας
ανακοινωθέντα περισσότερο αυ-
στηρά και λήψη μέτρων εναντίον
της εθνικιστικής, μιλιταριστικής
και ιμπεριαλιστικής πολιτικής
της Τουρκίας, έχοντας ίσως ξεχά-
σει ότι παρόμοια ανακοινωθέντα
- όπως άλλωστε αποδεικνύεται
και από την πολιτική ενίσχυσης
και αύξησης της Τουρκίας των
προσφυγικών ροών- η γείτονα
"φίλη" και "σύμμαχος" χώρα ου-
σιαστικά τα εναπόθεσε στον κά-
λαθο των αχρήστων της.
Εμμένοντας σε μονόπλευρες
"συμμαχίες" (Η.Π.Α, ΝΑΤΟ,
Ε.Ε.), χωρίς να αναζητούμε άλ-
λες διεθνείς συμμαχίες και φιλί-
ες (πλην Ισραήλ και Αιγύπτου)
τις οποίες θα αντιμετώπιζε με
περισσότερο δέος η Τουρκία,
καθώς αυτές οι χώρες δεν θα την
είχαν ανάγκη (Κίνα, Ινδία και
με προυποθέσεις Ρωσία), εκ των
προτέρων γνωρίζουμε ότι εάν το
σκοινί το τεντώσει ανεπανόρθω-
τα η Τουρκία και σπάσει, ίσως
τότε όπως και άλλες φορές απο-
δειχθεί ότι το όφελος από αυτές
τις "συμμαχίες" μας δεν είναι
ούτε ίσο ούτε δίκαιο.
Ωστόσο η Ιστορία απέδειξε ότι
πολλές φορές δεν κινήθηκε ούτε
με ορθολογικά κριτήρια, ούτε με
ποσοτικές θεωρίες και συσχετι-
σμούς, ούτε καν με την λογική
της κάθε είδους "ισχύος" και
πολλές φορές αν΄τρεψε και ανέ-
στρεψε λογικές και δεδομένα
τα οπία εξύφανθηκαν ερήμην
της. Ειδικότερα δε η Ελληνική
Ιστορία αποτελεί μεγάλο παρά-
δειγμα του ως άνω συλλογισμού
και ως εκ τούτου οι καλώς φοι-
τήσαντες σε αυτήν θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η Ιστορία της καθ'
ημάς Ανατολής έχει νόμους και
κανμόνες μίας άλλης διαφορετι-
κής λογικής εναντίον κάθε μορ-
φής ορθολογισμού.
"[....] Στη Δύση η ευτέλεια δεν
έχει το χαρακτήρα της πολυ-
τέλειας, αποτελεί απλώς έναν
τρόπο ζωής. Στον ελλαδικό χώρο
όμως είναι η υπερβαίνουσα τον
πλούτο πολυτέλεια. Εμπιστευό-
μενος ο Έλληνας στο κατ' αίσθη-
σιν ωραίο, αηδιάζει το σάπιο,
που καθημερινά το γεύεται ως
τρυφή ο Δυτικός[....] Σας μίλη-
σα ήδη για τον ορθολογισμό[....]
Είναι ένα πνεύμα πεπαλαιωμέ-
νο, γερασμένο, ξένο προς την
παράδοση του τόπου, το οποίο
επηρέασε σχεδόν τον όλο εδώ
πολιτισμό[....]" (Ιερομόναχος
Συμεών "Νηφάλιος μέθη" Β' Έκ-
δοση "Άγρα" 1993, σελ. 21,22,23)

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 3-10-2019

Oι συνεχώς αυξανό-
μενες προσφυγικές
ροές από τα παρά-
λια της Τουρκίας-
κατ΄εντολήν Ερντογάν- έχουν
καταστήσει τα νησιά του Β.Α.
Αιγαίου εν δυνάμει "βόμβες",
μία έκρηξη των οποίων μπορεί
να αποδειχθεί ανεπίστροφη κα-
ταστροφή γι' αυτήν την εθνικά
ευαίσθητη περιοχή, της οποίας
οι κάτοικοι θα έπρεπε συνεχώς
και μονίμως να απολαμβάνουν
προνομιακής μεταχείρισης διη-
νεκώς από το Ελληνικό κράτος.
Από μόνο του το γεγονός ότι σε
υποτυπώδεις δομές φιλοξενού-
νται πρόσφυγες των οποίων ο
αριθμός είναι ίσος με τον αριθ-
μό των κατοίκων (π.χ. Λέσβος)
υποδηλώνει την ευκολία με την
οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή
να συμβεί μία προβοκατόρικη
ενέργεια, η οποία θα θέσει σε
κίνδυνο - την ήδη εκτεθείσα σε
αυτόν-ζωή των κατοίκων αυτών
των νησιών. Οι νησιώτες μας σε
τούτη, την υπό συνεχή τουρκική
απειλή άκρως ευαίσθητη για τα
Ελληνικά εθνικά συμφέροντα,
περιοχή επέδειξαν με αποδεί-
ξεις απαράμιλλη φιλοξενία και
ανθρώπινη αλληλεγγύη - και
συνεχίζουν να το πράττουν δο-
κιμάζοντας τις δικές τους αν-
θρώπινες αντοχές και τον κα-
θημερινό τους βίο- τις οποίες
ουδείς Ευρωπαίος "σύμμαχος"
επέδειξε. Όταν η Κομισιόν τα
πρόσφατα επεισόδια στην Μό-
ρια (νεκρός, τραυματίες από
πυρκαγιά και χρήση μέσων κα-
ταστολής) τα θεωρεί ως μη ανη-
συχητικά, τούτη η εκτίμηση της
Επιτροπής βρίθει υποκρισίας
και πολιτικού σαρκασμού. Διότι
είναι αυτή η ίδια η Ε.Ε. η οποία
συνειδητά έχει "παρκάρει" εδώ
και έτη τους πρόσφυγες στην
νεοαποικία Ελλάδα, μία Ελλά-
δα υπόδουλη στους δανειστές-
δυνάστες της, μία Ελλάδα με
χαμένη της Εθνική της Ανεξαρ-
τησία, με "ξεπουλημένο" τον
εθνικό της πλούτο, δέσμια μίας
εδώ και έτη φοβικής εξωτερικής
πολιτικής έναντι των τουρκικών
προκλήσεων, ευθέων διεκδική-
σεων, απειλών και αμφισβητή-
σεων της εδαφικής της ακεραι-
ότητας.
Ούτε η σημερινή κυβέρνηση της
Ν.Δ.- όπως και η προηγούμενη
του ΣΥΡΙΖΑ-δικαιούται να δη-
λώνει στον Ελληνικό Λαό ότι θα
αναλάβει πρωτοβουλίες επίλυ-
σης του εν λόγου προβλήματος,
καθώς ήδη στο κυβερνητικό της
πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει
έτοιμες τις λύσεις ως προς αυτό
και μάλιστα άμεσα θα πρέπει να
απεμπλέξει το προσφυγικό πρό-
βλημα από τα νησιά του Β.Α.
Αιγαίου και εφόσον το πρόβλη-
μα αυτό η "φίλη" και "σύμμαχη"
Ε.Ε. το έχει καταστήσει αμιγώς
Ελληνικό, όσο κι αν αυτή και η
προηγούμενη κυβέρνηση προ-
σπάθησαν και απέτυχαν, καθώς
δεν έχουν την δύναμη, να το κα-
ταστήσουν θέμα της Ευρώπης.
Η Ε.Ε. έχει ήδη "απέλθει του
ποτηρίου τούτου" υψώνοντας
φράκτες και έχει αφήσει έρμαιο
των επιθυμιών του Ερντογάν
και σε αυτό το θέμα την Ελλά-
δα. Οπότε εφόσον δεν μπορού-
με ούτε να τους στείλουμε πίσω
στην Τουρκία, ούτε στην Ευρώ-
πη, θα πρέπει το "βάρος" να το
επωμισθεί αναλογικώς όλη η
επικράτεια και περιοχές όπως
η Πελοπόννησος, η Στερεά, η
Ήπειρος να ετοιμάσουν κέντρα
υποδοχής προσφύγων με σοβα-
ρές δομές φιλοξενίας. Ο Ελλη-
νικός Λαός οφείλει να γνωρίζει
ότι η αδυναμία αντιμετώπισης
του συγκεκριμένου προβλήμα-
τος από αυτήν και την προη-
γούμενη κυβέρνηση, οφείλεται
αποκλειστικά στην εφαρμογή
της πολιτικής των Μνημονίων,
τα οποία κατέστησαν την χώρα
από ισότιμο μέλος στην Ε.Ε. σε
παρία στον οποίο εναπόθεσαν
να διαχειριστεί μόνος του το
προσφυγικό, το οποίο συντηρεί
και εντείνει η Τουρκία για τους
γνωστού λόγους.
Ως προς την ακολουθούμενη
εξωτερική πολιτική της κυβέρ-
νησης στην αντιμετώπιση της
Τουρκίας πρέπει να τονίσουμε
ότι έως τώρα διαπιστώνουμε
να διακατέχεται από το ίδιο
φοβικό σύνδρομο από το οποίο
νοσούσε και η έως πρότινος
προηγούμενη κυβέρνηση. Η
συνεχής επίκληση του διεθνούς
δικαίου και ο "διάλογος"- όσο
κι αν ο πρωθυπουργός πιστεύει
στην δύναμη των διαπροσωπι-
κών σχέσεων στην διεθνή πολι-
τική- όταν η άλλη πλευρά έχει
αποδείξει εμπράκτως ότι όλα
αυτά τα εγγράφει στα παλαιό-
τερα των υποδημάτων της, δεν
φαίνεται έως τώρα να είναι ρε-
αλιστική.
"[....] Πατρίς, να μακαρίζης
γενικώς όλους τους Έλληνες,
ότι θυσιάστηκαν για να σ' ανα-
στήσουνε, να ξαναειπωθείς
άλλη μίαν φορά ελεύτερη πα-
τρίδα, οπού ήσουνα χαμένη και
σβυσμένη από τον κατάλογον
των εθνών. Όλους αυτούς να
τους μακαρίζεις. Όμως να θυ-
μάσαι και να λαμπρύνης εκεί-
νους οπού πρωτοθυσιάστηκαν
εις την Αλαμάνα[....] εις το
χάνι της Γραβιάς, κ' εκείνους
οπού λυώσανε τόση Τουρκιά
και πασάδες εις τα Βασιλικά,
κ' εκείνους οπού αγωνίστηκαν
σαν λιοντάρια εις την Λαγκάδα
του Μακρυνόρου[....] Κι' αφού
πήγανε κι' από τα δύο μέρη ν'
ανοίξουνε δρόμο οι Τούρκοι,
εκείνοι οι αθάνατοι τόσο ολίγοι
(ογδόντα ένας εις την Λαγκάδα)
γιόμωσαν τον τόπον κόκκαλα
εκεί[....]" (Μακρυγιάννη "Απο-
μνημονεύματα" Έκδοση "Χρ.
Γιοβάνη" 1968 Τόμος Α' σελ. 67)

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 26-9-2019


Eάν το θέρος αποτελεί την
κατεξοχήν εποχή της χα-
λάρωσης, της ξεκούρα-
σης και της ένεκα των
αδειών μεγαλύτερης ελευθερίας
ως προς την διαχείριση του χρό-
νου, το φθινόπωρο είναι η εποχή
της συγκέντρωσης του νου, της
δημιουργίας στόχων και κυρίως
αποτελεί την επαναφορά των
περισσοτέρων στην καθημερινό-
τητα, στην ρουτίνα και πολλούς
τους επαναθέτει στο μαγκανο-
πήγαδο της επιβίωσης, από το
οποίο ενδέχεται ούτε το θέρος
να κατάφερε να τους απαλλάξει
έστω και προσωρινώς. Εντός της
σχετικότητας των πάντων, το
φθινόπωρο φαίνεται ότι σημα-
τοδοτεί μία εκ νέου αρχή, ασχέ-
τως εάν αυτή είναι όντως νέα ή
αποτελεί μία βαρετή επανάλη-
ψη, μία αφετηρία ενός δρόμου
ο οποίος τερματίζεται και πάλι
με την έλευση του θέρους. Φα-
ντάζει αέναος αυτός ο κύκλος
εντός της φθοράς του χρόνου και
μπορεί να είναι όντως αέναος,
καθώς αφορήτως επαναλαμβά-
νονται τα ίδια και τα ίδια και η
έκπληξη, η διαφορά, η επανά-
σταση των πραγμάτων συμβαί-
νουν σπανίως και φυσικά εάν
δεν είναι προς μία ευχάριστη
κατεύθυνση η οποία αντί να
προσθέτει αφαιρεί, τότε και τις
απευχόμαστε και δεν τις επιθυ-
μούμε. Αντιθέτως επιδιώκουμε
να παραμένουν τα πράγματα ως
έχουν, επαναπαυόμενοι σε ό,τι
και όπως μας βολεύει, ευχόμενοι
τίποτα να μην διαταράξει τον κύ-
κλο της φθοράς και του καθημε-
ρινού θανάτου, τον οποίο δικαί-
ως ή αδίκως τον εκλαμβάνουμε
ως κύκλο ζωής, χωρίς φυσικά και
ουδείς να μπορεί να αποκλείσει
και αυτό το γεγονός.
Το χτύπημα της κάρτας στην
εργασία, η επαναλειτουργία
των σχολείων, οι "αποδράσεις"
των σκ, όλα δρομολογούν την
επαναφορά στην τάξη, στην
οργάνωση, στο πνεύμα του κα-
θημερινού δούναι και λαβείν,
σε όλο αυτό το τόσο μα τόσο κα-
νονικό αλλησβερίσι των κοινω-
νικών σχέσεων. Το φθινόπωρο
όλοι είμαστε στη θέση μας, το
σύστημα συνεχίζει να δουλεύει
έχοντας ξεκουράσει και λαδώσει
τα γρανάζια του, άρα παρουσι-
άζεται φρέσκο, παρότι συνεχώς
βυθίζεται ένεκα της φθοροποιού
επαναλήψεως στο νομοτελειακό
του τέλος.
Ο κύκλος φαίνεται να ξεκινά
από την αρχή, ενώ ενδέχεται να
είναι κύκλος ο οποίος σπειρο-
ειδώς αναπτύσσεται και τούτο
μπορεί να μας "παραμυθιάζει"
ότι κάτι καινούργιο έρχεται και
συμβαίνει, ενώ όλα είναι τόσο
παμπάλαια σαπισμένα και ρε-
τουσαρισμένα. Δημιουργεί
ευσεβείς πόθους, φιλοδοξίες,
κίνητρα, στόχους, αλαζονεία,
προγράμματα, μεγαλεπήβολα
σχέδια και ξανά πάλι τα ίδια από
την αρχή(;).
Όλα φαίνονται να προχωράνε
τακτοποιημένα, σε τάξη, προ-
διαγεγραμμένα, καθορισμένα,
προετοιμασμένα και ωστόσο
τόσο αναλλοίωτα ίδια εντός του
ιδίου κύκλου τον οποίο αγαπά-
με, τον θέλουμε, δεν επιθυμού-
με να βγούμε έξω από αυτόν,
διότι μας προσφέρει ασφάλεια,
τον γνωρίζουμε, ξέρουμε τα πά-
ντα γι' αυτόν, είναι δικός μας,
είναι ο οικείος κύκλος μας, εντός
του οποίου μάθαμε και μας έμα-
θαν να λειτουργούμε, διότι έτσι
βαίνουν τα πράγματα κανονικά
εντός ορίων, όπου τίποτα δεν
κινδυνεύει, όπου όλα φαίνονται
να κινούνται με μεγάλες τα-
χύτητες, ενώ όλα παραμένουν
ασάλευτα νεκρά εντός της φθο-
ροποιού επαναλήψεως. Ο ατε-
λεύτητος τούτος κύκλος έρχεται,
φεύγει και επανέρχεται. Επί της
ουσίας ο κύκλος παραμένει εκεί
που πάντα ήταν και εμείς κινού-
μαστε εντός του χαρούμενοι,
σίγουροι, ευγνώμονες διότι σε
κάθε άλλη περίπτωση καθιστά-
μεθα αχάριστοι και αγνώμονες.
Τούτη η σταθερότητα του κύκλου
είναι το ζητούμενο, ο κύκλος να
παραμένει ως έχει, να μας περι-
βάλλει ως περιθάλπουσα μήτρα,
διότι εκτός κύκλου χανόμαστε,
εκεί επικρατεί χάος, μας είναι
άγνωστος ο χώρος και το άγνω-
στο δεν παρέχει ουδεμία βεβαι-
ότητα. Ο κύκλος μας ασφαλίζει,
λειτουργεί ως προστατευτικός
φλοιός εντός του οποίου μπο-
ρούμε, ξέρουμε και θέλουμε να
επαναλαμβανόμαστε, εντός του
κύκλου ξέρουμε και που πατάμε
και που βρισκόμαστε κι τούτο εί-
ναι το μέγα ζητούμενο, να ξέρεις
που πατάς και που βρίσκεσαι.
Το θέμα είναι να μην βρεθείς σε
άγνωστα και άβατα μονοπάτια,
το θέμα είναι να μην ανοίξεις εσύ
νέους δρόμους, αλλά να μένεις
στον κύκλο όπου τα πάντα και
οι πάντες κινούνται στους ίδιους
δρόμους, επαναλαμβάνουν γνω-
στές και οικείες διαδρομές και
όπου τα πράγματα παραμένουν
σταθερά τα ίδια εξόχως επανα-
λαμβανόμενα. Εντός αυτού του
κύκλου απρόσμενα κάποια στιγ-
μή, ιδιαιτέρως αναπαυόμενοι
και ανυποψίαστοι τελειώνου-
με.....
"[....]Κάτι αθόρυβο εν σιγή και
αληθεία ιερουργείται. Φανερώ-
νεται κεκρυμμένως. Λέγεται
αφώνως. Προσφέρεται δωρεάν
ως χάρι ζωής και μεταμορφωτι-
κή δύναμι[....] το αόρατο γίνε-
ται φανερό και παρόν με χίλιους
τρόπους. Οράται αοράτως, το-
πάζεται ατόπως και πληθύνεται
ενικώς[....]" (Αρχιμανδρίτου
Βασιλείου Προηγουμένου Ιεράς
Μονής Ιβήρων " Θεολογικό σχό-
λιο στις τοιχογραφίες της Ι. Μ.
Σταυρονικήτα" Έκδοση "Ι. Μ.
Ιβήρων" 2004 σελ. 44-45)

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 19-9-2019

Στην Ισλανδία μία ομά-
δα Ασιατών τουριστών
επισκέπτεται το φαράγ-
γι Έλντγκια, διάσημο
παγκοσμίως καθώς δημιουργή-
θηκε από τις εκρήξεις των εκεί
ηφαιστείων. Στην επιστροφή δι-
απιστώνεται ότι μία τουρίστρια
απουσιάζει. Ο αρχηγός της ομά-
δας ειδοποιεί την αστυνομία,
δίνει την περιγραφή της και
ξεκινά η αναζήτησή της από πε-
νήντα ανθρώπους με στόχο τον
εντοπισμό της. Ταυτοχρόνως η
είδηση αναπαράγεται διαδυκτι-
ακά και στα ΜΜΕ. Κατά την δι-
άρκεια των ερευνών μία από τις
τουρίστριες, η οποία συμμετείχε
στις έρευνες, διαπιστώνει ότι η
αναζήτηση αφορά την ίδια και
ενημερώνει την αστυνομία. Η
αναστάτωση λαμβάνει τέλος. Η
εν λόγω τουρίστρια είχε αλλάξει
ρούχα κατά την διαδρομή στο
φαράγγι και όταν επέστρεψαν
δεν αντιλήφθηκε ότι η αναζήτη-
ση αφορούσε την ίδια. Κανείς
δεν την αναγνώρισε και η ίδια
συμμετείχε ενεργώς στην ανα-
ζήτηση η οποία αφορούσε τον
εντοπισμό του χαμένου της εαυ-
τού. ( Πηγή: Gazzetta.gr)
Το να συμμετάσχεις στην αναζή-
τηση του χαμένου σου εαυτού,
αγνοώντας ότι αυτόν ψάχνεις,
αποτελεί κορυφαία είδηση ή
τουλάχιστον αυτό φαίνεται σε
πρώτη ανάγνωση. Αυτό καθαυ-
τό το γεγονός μπορεί να φαί-
νεται ασυνήθιστο, απίστευτο ή
ακόμη και παράλογο, ωστόσο
είναι πολύ πιθανόν ούτε τόσο
παράλογο να είναι, ούτε τόσο
ασυνήθιστο. Ασυνειδήτως και
υποσυνειδήτως ενδέχεται πολ-
λές φορές εν αγνοία μας- και εν
γνώση μας ίσως κάποιες φορές-
να συμμετάσχουμε σε έρευνες
προκειμένου να εντοπίσουμε
έναν χαμένο εαυτό, τον οποίο
φυσικά και δεν πιστεύουμε ότι
είναι ο δικός μας, θεωρώντας
ότι αφορά άλλο πρόσωπο, ενώ
αυτό το άλλο πρόσωπο είμα-
στε εμείς και τούτο το γεγονός
μπορεί στο τέλος να το αντιλη-
φθούμε- όπως συνέβη με την
τουρίστρια-, άλλες πάλι φορές
ενδέχεται να συνεχίζουμε τις
έρευνες πιστεύοντας ότι άλλον
αναζητούμε.
Πολλές φορές ασχολούμαστε και
ερευνούμε τους άλλους (φίλους,
άγνωστους, συγγενείς, συνερ-
γάτες), τον τρόπο με τον οποίο
σκέφτονται, τα πρότυπά τους,
τον τρόπο ζωής τους, από που
έρχονται και που πάνε, τις συν-
θήκες ζωής τους, τους στόχους
και τα ενδιαφέροντά τους, τις
αξίες και τα ιδανικά τους.
Αυτή η αναζήτηση και η έρευνα
του άλλου, γίνεται επί της ουσί-
ας με βάση τα δικά μας κριτήρια
και κλίμακες αξιολόγησης. Τις
περισσότερες φορές προσπα-
θούμε να ερμηνεύσουμε τους άλ-
λους τους οποίους αναζητούμε
και ψάχνουμε καθοδηγούμενοι
από τον δικό μας τρόπο ζωής,
τα δικά μας πρότυπα, τρόπο
σκέψης και συμπεριφοράς και
εκεί σε αυτό το σημείο αποτυγ-
χάνουμε να εντοπίσουμε εκείνο
το οποίο χάθηκε, καθώς τούτη η
αναζήτηση και το ψάξιμο αφορά
τον δικό μας κόσμο και εαυτό
και όχι πραγματικά τον άλλον.
Η αναζήτηση τούτη, εφόσον δεν
κατανοούμε ότι μέσω του άλλου
εμάς προσπαθούμε να ανιχνεύ-
σουμε και να βρούμε, ενδέχεται
να καταστεί ατέρμονη, ατελέ-
σφορη, κουραστική και αναπο-
τελεσματική. Μία αναζήτηση η
οποία εν τέλει ποτέ μπορεί να
μην τερματιστεί, καθώς από τον
έναν αναζητούμενο τον οποίο
δεν βρίσκουμε ποτέ, οδηγούμε-
θα σε άλλη αναζήτηση και ξανά
σε νέα αναζήτηση κ.ο.κ Εάν συ-
νειδητοποιήσουμε ότι μέσω της
αναζήτησης του άλλου αναζη-
τούμε σπέρματα και κομμάτια
του δικού μας χαμένου εαυτού,
τότε όταν και όπου τα συναντή-
σουμε, τα βρούμε και τα εντοπί-
σουμε, εκεί και σταματάμε. Η
αναζήτηση τερματίζεται προσω-
ρινώς ή και τελεσιδίκως ενίοτε.
Ο υποκειμενικός παράγοντας
είναι καθοριστικός σε κάθε ανα-
ζήτηση, όπως και η αναγνώριση
εκ μέρους ημών των κομματιών
εκείνων τα οποία συνθέτουν και
δημιουργούν τον δικό μας εαυτό
εντός της αναζήτησης του άλ-
λου, τον οποίο υπάρχει σοβα-
ρό ενδεχόμενο και ποτέ να μην
τον βρούμε ως τέλεια και πλήρη
αναγνώρισή του. Σε μία τέτοια
περίπτωση η αναζήτηση μπορεί
και να καταστεί ένας ατέρμων
μάταιος σκοπός άνευ περιεχο-
μένου και ουσίας.
"ΧΑΡΜΟΣΥΝΟ ΛΑΒΔΑΝΟ
[....] τρελόσωστος [....]
Όταν ξεμέθαγα τις αλκοολικές
βελόνες απ' τα τρυπήματα
η ψυχανάλυση του άγιου μαδού-
σε τη λάμψη του καθρέπτη[....]
κι αποπλέει το σώμα σου[....]
στα θηλυκά ερείπια του Ηρώδει-
ου[....]" ( Νίκος Καρούζος "Τα
ποιήματα Β 1979-1991" Β έκδοση
"Ίκαρος" 2001 σελ. 303)

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12-9-2019


Φυσικά, ακόμη και
μετά τις δηλώσεις
του πρωθυπουργού
στην Δ.Ε.Θ., είναι
πολύ νωρίς προκειμένου να
κριθεί και πολύ περισσότερο να
αποτιμηθεί η ελαχίστων ημερών
άσκηση της εξουσίας από την
Ν.Δ. Ωστόσο επί των φαινομέ-
νων, μία πρώτη ιχνηλάτηση της
πολιτικής της μπορεί να γίνει,
με την βεβαιότητα ότι όσο πα-
ρέρχεται ο χρόνος, τόσο τα συ-
μπεράσματα από την υλοποίηση
της πολιτικής της, θα καθίστα-
ται ασφαλέστερα. Επί του πα-
ρόντος η μείωση των έμμεσων
και άμεσων φόρων σε φυσικά
πρόσωπα και σε επιχειρήσεις,
με βάση την οικονομική θεω-
ρία, αναμένεται να αυξήσει το
πραγματικό εισόδημα- το οποίο
η πολιτική των Μνημονίων έχει
καταβυθίσει- και τούτο να οδη-
γήσει σε αύξηση της κατανάλω-
σης, όπως άλλωστε θεωρητικά
στην ίδια κατεύθυνση οδηγεί και
η μείωση του ΕΝΦΙΑ.
Ωστόσο αυτά τα μέτρα δεν είναι
εκείνα τα οποία θα προσελκύ-
σουν τις μεγάλες επενδύσεις,
ούτε είναι αυτά τα οποία θα
επιφέρουν την ανάπτυξη και
κατ' επέκταση να μειώσουν ση-
μαντικά την μεγάλη ανεργία και
φυσικά δεν αποτελούν κίνητρο
για την επιστροφή των νέων επι-
στημόνων- και όχι μόνο- οι οποί-
οι "διέφυγαν" στο εξωτερικό ως
οικονομικοί μετανάστες. Η επι-
τροπεία της οικονομίας ασκεί-
ται φυσικά από τους δανειστές-
δυνάστες και εξυπακούεται ότι
δεν υπάρχει εθνικά ανεξάρτητη
οικονομική πολιτική.
Σε καμία περίπτωση δεν ζητάς
να σου δανείσουν ό,τι σου ανή-
κει, απλά απαιτείς να σου το
επιστρέψουν, μη αποδεχόμενος
την ιταμή απάντηση του Βρετα-
νικού μουσείου. Ο πρωθυπουρ-
γός επίσης συνεχίζει την πολιτι-
κή του προκατόχου του και της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έναντι της
τουρκικής απειλής και σχεδι-
ασμένης επιθετικής πολιτικής
της Τουρκίας επί των εθνικών
μας συμφερόντων στο Αιγαίο
και στην Κύπρο. Αναμένεται
σύντομα η συνάντηση του με
τον Τούρκο πρόεδρο, την στιγ-
μή κατά την οποία αυτός έχει
εμφανιστεί δημοσίως και επι-
σήμως να ομιλεί με φόντο χάρ-
τη ο οποίος απεικόνιζε σχεδόν
ολόκληρο το Αιγαίο και τα νησιά
μας να ανήκουν στην Τουρκία.
Η εξωτερική μας πολιτική σε
σχέση με την γείτονα χώρα, θε-
ωρούμε ότι πρέπει να εκπορεύ-
εται με βάση το γεγονός ότι τού-
τη εμπράκτως έχει αποδείξει
την βούλησή της να διεκδικήσει
και να κατακτήσει εθνικά εδά-
φη μας. Τούτο πρέπει να είναι
το κύριο κριτήριο από το οποίο
πρέπει να καθορίζεται η εξωτε-
ρική πολιτική της Ελλάδας ένα-
ντι της Τουρκίας.
Η αντιπολίτευση μπορούμε να
πούμε ότι όλο αυτό το μετεκλο-
γικό διάστημα χαρακτηρίζεται
από μία προσαρμογή, η οποία
δεν έχει ακόμη συντελεστεί απο-
λύτως και ως εκ τούτου παράγει
μία αμηχανία και απουσιάζουν
τα έντονα αντανακλαστικά. Ίσως
τούτο είναι φυσικό επί του πα-
ρόντος, καθώς οι νικητές και οι
ηττημένοι των πρόσφατων εκλο-
γών, τελούν υπό το καθεστώς
του αποτελέσματος το οποίο και
εισέπραξαν. Ο αέρας της νίκης
στην Ν.Δ. είναι ορατός, υπαρ-
κτός και φυσιολογικός. Αντιθέ-
τως η ήττα είναι πάντα μία ήττα
και συνοδεύεται από προβλη-
ματισμό, αναλύσεις, αυτοσυ-
γκέντρωση και αυτοκριτική και
τούτο αφορά τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ
όσο και το ΚΙΝΑΛ. Προφανώς σε
τούτα τα κόμματα αναμένονται
διαδικασίες ανασυγκρότησης
και ανασύνθεσης, τα αποτελέ-
σματα των οποίων διαδικασιών
και αυτά θα γίνονται περισσό-
τερο ορατά και σαφέστερα όσο ο
χρόνος θα προχωράει.
Οι πολίτες οι οποίοι ψήφισαν-
και όχι εκείνο το μεγάλο ποσο-
στό αυτών οι οποίοι απείχαν-
την Ν.Δ. αναμένουν κυρίως από
αυτήν να μεταβάλλει και να βελ-
τιώσει το ασφυκτικό οικονομικό
περιβάλλον εντός του οποίου ο
Ελληνικός Λαός ζει και επιβιώνει
εδώ και περίπου μία δεκαετία.
Η ελπίδα φυσικά πάντα αποτε-
λεί κίνητρο για δράση, όπως άλ-
λωστε και το δικαίωμα στο όνει-
ρο παραμένει ανέκπτωτο. Τα
διλήμματα εφικτό ή ανέφικτο,
ρεαλισμός ή ουτοπία, κίνηση ή
αδράνεια απαντώνται πάντοτε
και ευτυχώς τόσο στην ζωή, στην
κοινωνία και στην πολιτική μόνο
εκ του αποτελέσματος.
"[....] Η πολιτική είναι στοχάσι-
μη ως υπέρβαση τόσο σε σχέση
με το κράτος όσο και σε σχέση
με την κοινωνία των πολιτών,
ακόμη κι αν ο χαρακτήρας τους
είναι καλός ή εξαίρετος[....]"
(Alain Badiou "Η πολιτική και η
λογική του συμβάντος" Εκδόσεις
"Πατάκη" 2008, σελ. 22)

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 5-9-2019


Eκανα πολλές εισηγήσεις
όλα αυτά τα έτη σε σεμι-
νάρια, ημερίδες και σε
ΙΕΚ (δημόσια και ιδιω-
τικά) οι οποίες αφορούσαν ένα
σημαντικό, πρωταρχικό, ουσια-
στικό και πάντα επίκαιρο θέμα
σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό,
εργασιακό, φιλικό, προσωπικό),
συγκεκριμένα την επικοινωνία.
Ένεκα του ότι το ακροατήριο
ήταν κατεξοχήν επιχειρηματίες,
στελέχη επιχειρήσεων, φοιτη-
τές και σπουδαστές μελλοντικά
στελέχη στον ιδιωτικό τομέα,
αναγκαστικά ο προσανατολι-
σμός των εισηγήσεων αφορού-
σε κυρίως την επικοινωνία στο
εργασιακό περιβάλλον. Η επι-
κοινωνία ωστόσο σε κάθε χώρο
και σε κάθε επίπεδο είναι μία,
οι βασικές της αρχές δηλαδή δεν
διαφοροποιούνται, απλώς προ-
σαρμόζονται ως προς τον τρόπο,
δηλαδή η άνεση στην επικοινω-
νία υποτίθεται είναι άλλη στην
οικογένεια και άλλη στον εργα-
σιακό χώρο. Ωστόσο ένεκα του
γεγονότος ότι όλα είναι σχετικά
και τίποτα απόλυτο, προκειμέ-
νου να υπάρχει άνεση και ελευ-
θερία έκφρασης σε κάθε σχέση,
απαραίτητη προυπόθεση είναι
να υπάρχει πρώτα η επικοινω-
νία, διότι εάν αυτή δεν υφίστα-
ται και η άνεση και η ελευθερία
στην έκφραση λόγων και έργων
μένει μετέωρη να αιωρείται στο
κενό, ενώ εμείς θεωρούμε ότι
επικοινωνούμε. Ακόμη περισσό-
τερο η επικοινωνία, εφόσον έχει
κατακτηθεί, είναι δυνατόν να
κυριαρχεί μέσα σε ένα βλέμμα,
σε μία λέξη, σε μία πράξη, τελι-
κά δηλαδή η σε υψηλό επίπεδο
επικοινωνία λειτουργεί με αυτό-
ματο πιλότο άνευ τεχνοκρατικών
επισημάνσεων.
Η επικοινωνία είναι η στέρεη
βάση επί της οποίας μπορεί να
οικοδομηθεί ένα επιτυχημένο
εργασιακό περιβάλλον, να δο-
μηθούν συνεχή θετικά αποτε-
λέσματα, να δημιουργήσει ένα
αρμονικό οικογενειακό περιβάλ-
λον,να κάνει μία επαγγελματική
ομάδα ικανή ως προς την βελτι-
στοποίηση και φυσικά η απου-
σία της επικοινωνίας οδηγεί σε
αντίθετα αποτελέσματα. Εμπι-
στοσύνη, πίστη στην επίτευξη
υψηλών στόχων, δοκιμασίες,
αντοχές και ανοχές και βασικά
κοινή αγάπη και ενδιαφέρον ως
προς το έργο το οποίο παράγε-
ται, είναι τα πολύ βασικά στοι-
χεία ως προς την κατάκτηση της
αναζητούμενης και απαιτούμε-
νης επικοινωνίας.
Μορφωτικό επίπεδο και παι-
δεία, κοινή αντίληψη και θε-
ώρηση των συμβάντων, συ-
ναντίληψη, ενσυναίσθηση και
αλληλοσυμπλήρωση βοηθούν
στην καλή επικοινωνία μεταξύ
πομπού και δέκτη και το ίδιο
ισχύει όταν οι ρόλοι αντιστρέφο-
νται, καθώς μηνύματα αποστέλ-
λονται εκατέρωθεν και συνεχώς
με πολλούς τρόπους καθημερι-
νώς.
Επισημαίνουμε δε ότι η μακρό-
χρονη συνύπαρξη πομπού και
δέκτη αποτελεί απόδειξη καλής,
επιτυχημένης και αποτελεσμα-
τικής επικοινωνίας, καθώς επί
σειρά ετών αυτή αλλά και αυτοί
έχουν δοκιμαστεί νοητικά, πρα-
κτικά, συναισθηματικά εντός
φορτίσεων, ηρεμίας, εκρήξε-
ων, χαράς και απογοήτευσης σε
δύσκολες αλλά και ευχάριστες
στιγμές. Δύσκολη η επικοινωνία
αλλά όταν επιτυγχάνεται τότε
αποτελεί ασφαλή και αλάνθα-
στο οδηγό ως προς την επίτευξη
πάρα πέρα στόχων, στόχων οι
οποίοι βελτιώνουν τον καθένα
ξεχωριστά αλλά και την ομάδα
ως σύνολο. Τούτο γίνεται αντι-
ληπτό αυτόματα πλέον, χωρίς
να χρειάζεται να εξηγείς τίπο-
τα;, διότι είναι το άλλο επίπεδο
το οποίο το νιώθεις, το ζεις, το
αισθάνεσαι και σου λείπει όταν
απουσιάζει.
Ακραιφνής οπαδός της αμερικά-
νικης σχολής στο management
και σε απόλυτη αντίθεση με την
αγγλοσαξωνική σχολή σε αυτό,
πάντα υποστήριζα και υπερ-
θεμάτιζα την αυτονόητη και
προφανή άποψη, ότι όταν έχει
κατακτηθεί αυτή η επικοινωνία
-σπάνιο γεγονός και γι' αυτό πο-
λύτιμο- είναι πολύ λογικό οι συ-
νεργάτες να συνδιαμορφώνουν
πλάνα και σχέδια ακόμη και
μετά τα μεσάνυχτα, όπου και
όπως επιλέγουν, εφόσον νιώ-
θουν και αισθάνονται αυτή την
ανάγκη. Όταν τελειώνει η εργα-
σία επειδή είσαι άνθρωπος και
όχι αυτόματη μηχανή, κανένα
κουμπί δεν υπάρχει να πατήσεις
προκειμένου να σταματήσεις και
να αισθάνεσαι και να σκέπτε-
σαι. Καθώς παραμένεις εκουσί-
ως, αυτοβούλως σκεπτόμενο ον,
ασπάζεσαι την ανοικτή επικοι-
νωνία επιλεκτικά, δοκιμασμένα
και αποτελεσματικά, βαδίζεις
στα σίγουρα και δεν χρειάζεσαι
περιττούς πειραματισμούς.
"[....] Εάν μία κοινωνική σχέ-
ση είναι ανοικτή ή κλειστή,
μπορεί να προσδιορίζεται πα-
ραδοσιακά, συναισθηματικά ή
έλλογα από την άποψη της επι-
δίωξης μίας απόλυτης αξίας ή
ενός σκοπού[....]" (Max Weber
"Βασικές έννοιες κοινωνιολογί-
ας" Εκδόσεις "Κένταυρος" 1983
σελ. 296)

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 29-8-2019Tα χαμένα γυαλιά ορά-
σεως το μεσημέρι της
Παρασκευής αντικα-
θίστανται άμεσα, την
ίδια ημέρα το απόγευμα από
κατάστημα στην γενέθλιο πόλη.
Η σπασμένη εξάτμιση στην δι-
αδρομή Θεσσαλονίκη-Καβάλα
αποκαθίσταται Σάββατο με-
σημέρι από τον παλαιότερο τε-
χνίτη ο οποίος ασχολείται με το
αντικείμενο, εκεί στα Νεκροτα-
φεία. Επιστροφή στο σπίτι, παρ-
κάρισμα και ανάβουν τα πάντα
στο ταμπλό, η μηχανή σβήνει. Ο
Κώστας μου συστήνει ηλεκτρο-
λόγο ο οποίος έρχεται, επιβλέ-
πει και αφού επαναλειτουργεί η
μπαταρία, αποφαίνεται ότι δεν
υπάρχει καμία ανησυχία. Πανέ-
τοιμος επιτέλους να επισκεφθώ
την παραλία. Αυτή ήταν η δική
μου βούληση, η βούληση του
αυτοκινήτου ήταν άλλη. Στο φα-
νάρι στην Καλαμίτσα σβήνουν
τα πάντα εκ νέου. Παρκάρω
και αναμένω τον ηλεκτρολόγο,
ο οποίος εντός ολίγου επανέρ-
χεται. Ουδέποτε ασχολούμαι
ιδιαιτέρως με ο.τι αυτοκίνητο
ανά καιρούς είχα και έχω. Οπό-
τε η διάγνωση περί της εξαντλή-
σεως της μπαταρίας, την οποία
χρησιμοποιώ για ένα επτάμηνο
από την αγορά της, ένεκα βλά-
βης στο δυναμό, το οποίο εί-
ναι "μανίσιο" δεν μου λέει και
πολλά. Νέα αναμονή έως ότου
καταφθάσει η καινούργια μπα-
ταρία, να εγκατασταθεί και να
ακολουθήσω τον ηλεκτρολόγο
στο συνεργείο, όπου όλα λαμβά-
νουν αίσιο τέλος γύρω στις τέσ-
σερις. Στην επόμενη μισή ώρα,
απόγευμα Σαββάτου, βρίσκο-
μαι επιτέλους στην αγαπημένη
μου παραλία. Η επισήμανση
του ηλεκτρολόγου ότι τρίτωσε το
κακό σε μία ημέρα, με καθησυ-
χάζει προσωρινώς.
Ζητώ επειγόντως βοήθεια από
την Θεσσαλονίκη. Το "μάτι", η
βασκανία, η λαική σοφία είναι
εδώ. Κάποιες από τις γυναίκες
οι οποίες κατά καιρούς υπήρξαν
συντρόφισσες, το κατείχαν καλά
το άθλημα του "ξεματιάσματος"
οι ίδιες ή οι μητέρες τους, οι φί-
λες τους , οι θείες τους , κάποια
από όλες τελικά.
Εντάξει λες έστω κι αν αυτή η
βοήθεια ήρθε ή όχι, το βράδυ
δοξολογώ και ευχαριστώ το σύ-
μπαν ολόκληρο με Tanqueray
43,1%, βγαλμένο απ' ευθείας
από την κατάψυξη. Συνηθισμέ-
να τα βουνά στα χιόνια, εντάξει
λες πέρασαν όλες αυτές οι μαζε-
μένες εκπλήξεις σχετικώς ανώ-
δυνα, πάμε για τα επόμενα και
εν τέλει σιγά τα ωά και εν πάση
περιπτώσει υπάρχουν και πολύ
χειρότερα ή τα ίδια συμβάντα
σε διαφορετικούς χρόνους και
τόπους θα μπορούσαν να ήταν
επώδυνα. Για παράδειγμα εάν
το καυσαέριο δεν έφευγε από
την σπασμένη εξάτμιση στον
δρόμο και έμπαινε στο σαλό-
νι ή ακόμη εάν η μηχανή του
αυτοκινήτου σταματούσε την
λειτουργία της με ταχύτητα
180 χλμ/ώρα στην Εγνατία οδό.
Οπότε λες καλό και το "ξεμά-
τιασμα" και ακόμη καλύτερη η
όποια πρόνοια και οικονομία,
από όπου κι αν προέρχεται και
γνωρίζουμε από που πηγάζει.
Οπότε λες όλα καλά.
Κυριακή στην παραλία, εκεί
όπου όλα βαίνουν ως συνή-
θως, σε αντίθεση με το πσ, του
οποίου η συνηθισμένη έκβαση
διαταράχτηκε, ξαφνικά τρο-
μπόνια, τρομπέτες, κρουστά
και ένα ευφώνειον, εμφανίζο-
νται και όλα ζωντανεύουν. Οι
ρυθμοί γίνονται από χαλαροί
έντονοι, ο κόσμος σύσσωμος
σηκώνεται από τις ξαπλώστρες
και τις καρέκλες, βγαίνει από
την θάλασσα και συγκεντρώ-
νεται γύρω από την εννεαμελή
μπάντα η οποία σκορπίζει αρε-
στούς ήχους στη φύση, στους
ανθρώπους και στα σύμπαντα
και δημιουργείται μία ομαδική
ευφορία. Οπότε τα φευγάτα
φεύγουν έτι περισσότερον, το
τώρα γίνεται όντως παρόν, η
λήθη επιστρέφει εκεί όπου αιω-
νίως ανήκει, στο παρελθόν και
όση ώρα αυτή η μουσική πνευ-
στών και κρουστών κυκλοφορεί
στην ατμόσφαιρα, συγκεντρώ-
νει και τις τρεις διαστάσεις του
χρόνου, επί της ουσίας δηλαδή
τον καταργεί και τον διακτινίζει
στον αθάνατο αιώνα, ως στιγ-
μές οι οποίες έχουν την δύναμη
να άγουν την ψυχή, το σώμα και
το πνεύμα σε ένα κατεξοχήν αι-
σιόδοξο, ζωντανό, χαμογελαστό
αιώνιο πάρα πέρα, το οποίο και
δεν μπορεί να το καταργήσει
καμία αντιξοότητα, όσο ανυ-
πέρβλητη κι αν φαντάζει, διότι
ναι, τα πάντα είναι δυνατά, τα
πάντα μπορούν να συμβούν, τα
πάντα αλλάζουν, όλα ξεπερνιού-
νται, αρκεί να μπορείς να δεις
την άλλη ανάγνωση των γεγονό-
των και των φαινομένων. Ακόμη
και εκείνα τα οποία φανερώνο-
νται ως δύσκολα, έχουν μέσα
τους και την υπέρβαση και την
κατεύθυνση προς το καλό, αρκεί
να διαθέτουμε όμματα και νουν
καθαρόν, προκειμένου να μπο-
ρέσουμε να τα δούμε και να τα
διαπιστώσουμε.
"[....] Κάτι το αληθινό, αχειρο-
ποίητο και ελεύθερο, αναδύεται
ακόπως ως Θεία δωρεά[....]
Αλλά, για να γίνη αυτό, πρέπει
κανείς πολύ να κουραστεί, να
περάσει δοκιμασίες, να πεθάνει
ατέλειωτες φορές[....] ( Αρχιμ.
Βασιλείου προηγουμένου Ιεράς
Μονής Ιβήρων "Το κάλλος θα
σώσει τον κόσμο" έκδοση Ι. Μ.
Ιβήρων 2005 σελ. 63

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22-8-2019

Στο φύλλο της "Νέας
Εγνατίας" την 7-8-2019
ένα ενδιαφέρον ρεπορ-
τάζ ανέφερε ότι στον Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,
ο Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεα-
πόλεως και Θάσου Κύριος Στέφα-
νος μοίρασε το αντίδωρο στους
πιστούς ανήμερα της ομώνυμης
εορτής ,μπροστά από την είσοδο
του 16ου Δημοτικού σχολείου.
Τούτο το γεγονός υπήρξε η
αφορμή να γυρίσω πολλά έτη
πίσω, τότε που ως μαθητής του
εν λόγου σχολείου, από το Νη-
πιαγωγείο ακόμη και έως της
αποφοιτήσεως μου από αυτό,
διαπίστωνα συνεχώς την στενή
σχέση του σχολείου μου με τον
παρακείμενο Ιερό Ναό. Σε τού-
το τον Ναό εκκλησιαζόμασταν
ως μαθητές και εκεί γνωρίσαμε
τόσο τις Θείες Λειτουργίες, όσο
και τα κατηχητικά σχολεία. Ο
συγκεκριμένος Ναός εγκαινιά-
στηκε το 1958, καθώς έως τότε
οι πολίτες των συνοικιών της πε-
ριοχής- πρόσφυγες οι περισσότε-
ροι- κάλυπταν τις λειτουργικές
τους ανάγκες στον Ι. Ν. της Αγί-
ας Παρασκευής, ο οποίος υπάρ-
χει ακόμη από το 1927.
Με την ιστορική οπτική ο μεν
Ι.Ν της Αγίας Παρασκευής πλη-
σιάζει τα 100 έτη λειτουργικής
ζωής, ο δε Ι.Ν. της Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος ξεπέρασε
ήδη τα 60 έτη. Αμφότεροι πλέον
αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες
όλων των μυστηρίων τα οποία
συντελέστηκαν σε αυτούς (γά-
μοι, βαφτίσεις, εξόδιες ακολου-
θίες), καθώς επίσης συνεχώς
και αδιαλείπτως όλες αυτές τις
δεκαετίες κατά την τέλεση των
Θείων Λειτουργιών συναντάτε
άπασα η ζώσα Εκκλησία (κεκοι-
μημένοι και ζώντες). Σπανίως
στην εκκλησιαστική μας πα-
ράδοση τέτοιοι ιστορικοί Ιεροί
Ναοί δεν τυγχάνουν της προ-
σοχής, της φροντίδος και της
επιτακτικής τους συντηρήσεως,
αφού από μόνη της η ύπαρξη
τους αποτελεί σημείο αναφοράς
της ζώσας πίστεως των πολιτών
επί σειρά δεκαετιών.
Ως εκ τούτου έκπληξη μας προ-
ξένησε το ρεπορτάζ το οποίο ανέ-
φερε ότι σύντομα στην θέση του
ήδη υπάρχοντος Ναού, θα κα-
τασκευαστεί νέος "σύγχρονος",
του οποίου το εύρος θα αντιστοι-
χεί στο πλήθος των πιστών, το
οποίο δεν καλύπτει ο ήδη υπάρ-
χων, αναφέροντας ακόμη και το
ενδεχόμενο να γκρεμιστεί.
Παντού και πάντα τα μνημεία
και ιδιαιτέρως Μονές και Ναοί
στην δική μας Ελληνική παρά-
δοση, φυλάσσονται περισσότερο
και από "κόρην οφθαλμού" και
απαιτείται να συντηρούνται και
να διατηρούνται. Προφανώς και
δεν γκρεμίζουμε την ζώσα ιστο-
ρική μας πίστη, προκειμένου εκ
θεμελίων να δημιουργήσουμε
νέα αρχή και νέα ιστορία, εφό-
σον τούτο δεν επιβάλλεται από
κάποια ακούσια καταστροφή
(πυρκαγιά, σεισμός, επιβολή
αλλοθρήσκων) Εφόσον ο Θεός
οικονόμησε να υπάρχουν για δε-
καετίες αυτοί οι ιστορικοί Ναοί,
όπως αυτός της Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος, ήδη πλέον
αυτοί οι Ιεροί Ναοί αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της Ιστορί-
ας της πόλεως της Καβάλας και
εκκλησιαστικά ζώντα μνημεία
της Μητροπόλεως αυτής.
Προφανώς παντού και πάντα
στην ζώσα παράδοσή μας, μονα-
στική και ενοριακή, επιβάλλεται
η διατήρηση αυτών των Ιερών
Ναών και εάν προκύψει ανάγκη
επέκτασης τους διατηρούμε την
ιστορική φυσιογνωμία αυτών
και επεκτείνουμε την χωρητι-
κότητά τους, διατηρώντας τα
ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά
τους. Ωστόσο ίσως θα έπρεπε
να εξεταστεί η δημιουργία ενός
νέου Ιερού Ναού στην εγγύτερη
ή και ευρύτερη περιοχή, ούτως
ώστε και οι πιστοί να έχουν την
δυνατότητα εύκολης και γρήγο-
ρης πρόσβασης σε περισσότε-
ρους τόπου λατρείας του Αγίου
Τριαδικού Θεού μας. Πιστεύου-
με ότι το ιδανικό είναι οι Ιεροί
Ναοί να πολλαπλασιάζονται.
Με αυτό τον τρόπο και διατη-
ρούμε την Ιστορία και δημιουρ-
γούμε την Ιστορία.
Υ.Γ. Ο αποκλεισμός εν μέσω θέ-
ρους της Σαμοθράκης, όπως και
η καταστροφή 25.000 στρεμμά-
των στην Εύβοια από πυρκαγιά,
υπενθυμίζουν ιλαροτραγικώς,
τις εγγενείς αδυναμίες του συ-
στήματος.
" [....] Εγώ, χωρίς ποτέ να ορ-
γώσω ή να σπείρω, το εθέριζα εν
μέρει. Εμιμούμην τους πεινα-
σμένους μαθητάς του Σωτήρος,
κ' έβαλλα εις εφαρμογήν τας
διατάξεις του Δευτερονομίου
χωρίς να τα γνωρίζω[....]" (Αλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης "Όνει-
ρο στο κύμα" Εκδόσεις "Κέδρος"
1993, σελ. 11)