Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 31-10-2019

H ανθρωπότητα καθώς
οι αιώνες προχωρούν -
ενώ ο χρόνος ακινητεί-
έδωσε και δίνει αγώνες
με στόχο την βελτίωση των συν-
θηκών ζωής των πολιτών, την
κοινωνική ευημερία και δικαι-
οσύνη.Ποτάμια αίμα χύθηκαν
σε αυτούς τους αγώνες, πόλεμοι
έγιναν, επαναστάσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν και λογικά και θε-
ωρητικά σε όλη αυτή την πορεία
του ανθρωπίνου γένους, σήμερα
θα έπρεπε οι λαοί παντού στον
κόσμο να χαίρονται και να ζουν
με τα επιτεύγματα αιώνων πολι-
τισμού-ή βαρβαρότητας;- για τα
οποία τόσοι αναρίθμητοι πρόγο-
νοι μας πάλεψαν, ανακάλυψαν
και εν τέλει κατάφεραν (;) να
βελτιώσουν το επίπεδο ζωής.
Ο παγκόσμιος ιδιωτικός πλού-
τος - έστω αποτιμούμενος και
σε δολάρια- θα έπρεπε να είναι
αυξημένος και με τέτοιο τρόπο
κατανεμημένος ούτως ώστε η
ανθρωπότητα ως σύνολο σήμε-
ρα να μπορεί να καυχάται για
τα αποτελέσματά της σε όλους
τους τομείς (οικονομικό, πολι-
τικό, πολιτιστικό, επιστημονι-
κό, τεχνολογικό κ.α). Ο δυτικός
ορθολογισμός εφόσον αυτή η
γραμμική εξέλιξη στην πορεία
της κοινωνίας και της δημοκρα-
τίας προς το βέλτιστο εγένετο,
θα έπρεπε σήμερα να πανηγυ-
ρίζει κραδαίνοντας στην κατοχή
του ως θεωρητικό όπλο και ως
πρακτικό αποτέλεσμα την ίση
και δίκαιη κατανομή του ιδιω-
τικού παγκόσμιου πλούτου η
οποία θα παρείχε ίσες και δίκαι-
ες ευκαιρίες σε όλους τους πο-
λίτες του κόσμου ανεξαρτήτως
φυλής, εθνικότητας, θρησκείας
σε όλους τους τομείς κοινωνικής
ευημερίας (εκπαίδευση, υγεία,
στέγη, ανύπαρκτη εγκληματικό-
τητα, ευνομία κ.α.).
Ο θρίαμβος του κυρίαρχου καπι-
ταλιστικού συστήματος εναντίον
οιουδήποτε τύπου κρατισμού,
σοσιαλισμού και άλλων συναφών
συστημάτων ουτοπικών ή μη θα
ήταν εδραίος, αναμφισβήτητος
και οι πολίτες όλου του κόσμου
σε αυτήν την παγκοσμιοποίηση
δεν δεν θα είχαν κανέναν λόγο
διαμαρτυρίας, αγώνων και κα-
τάκτησης άλλων δικαιωμάτων
καθώς το σύστημα θα ήταν ως
η "ιδανική πολιτεία" του Πλά-
τωνος, θα είχαμε επανακτήσει
την Γη της Επαγγελίας εδώ σε
αυτό το σύμπαν, σε αυτόν τον
πλανήτη. Όλοι οι φιλόσοφοι,
οι πολιτικές ιδεολογίες, οι ποι-
ητές, οι ζωγράφοι, οι μουσικοί
συνθέτες, το κάλλος όλο θα είχε
συντελεστεί. Και μετά; Μετά
θα πλήτταμε από την ευημε-
ρία, την κοινωνική δικαιοσύνη
και την ισοκατανομή του πλού-
του; Ακριβώς λοιπόν δια να μην
πλήττουμε το σύστημα φροντί-
ζει να μας κρατά σε ανησυχία,
διότι όπως δείχνουν και οι αριθ-
μοί, μετά από τόσες κατακτή-
σεις- σε όλα τα επίπεδα- αιώνων
η ανθρωπότητα εξακολουθεί να
διέπεται από την ασχήμια της
βαρβαρότητας.
317 τρις. $ αυτή την στιγμή είναι
η αξία του παγκόσμιου ιδιωτι-
κού πλούτου. Εξ αυτών το 0,8%
του παγκόσμιου πληθυσμού δια-
θέτει περιουσία άνω του 1 εκατ.
$, ενώ το 63,9% του αντίστοιχου
πληθυσμού κατέχει περιουσία
κάτω των 10.000 $. 2.604 δι-
σεκατομμυριούχοι κατέχουν και
ελέγχουν συνολικό πλούτο άνω
των 30 εκατομ.$ και συνολικά
διαθέτουν περιουσία των 32,3
τρισ.$ (ήτοι το 10,19% του πα-
γκόσμιου ιδιωτικού πλούτου).
Τα 8,7 τρισ.$ του παγκόσμι-
ου ιδιωτικού πλούτου (ήτοι το
2,75%) κρύβονται σε γνωστούς
φορολογικούς παραδείσους. Ως
προς τους ημέτερους 17 δισεκα-
τομμυριούχοι, 704 υπερπλούσι-
οι και 65.821 εκατομμυριούχοι
είναι Έλληνες. ("Το Βήμα" 13-10-
2019. Πηγή: Wealth-X Knight
Frank, Credit Suisse)
Φυσικά ευχόμαστε και να τα χαί-
ρονται οι άνθρωποι τα χρήματά
τους. Ωστόσο ζητούμενο είναι
αυτό το 63,9% του παγκόσμιου
πληθυσμού το οποίο διαθέτει
περιουσία κάτω των 10.000
$, σε αντίθεση με το υπόλοιπο
36,1% το οποίο διαθέτει άνω των
10.000$. Το συμπέρασμα είναι
τελικά ότι τα πολλά τα κατέχουν
ελάχιστοι και τα λίγα τα κατέ-
χουν οι πάρα πολλοί οπότε άδι-
κον. Τόσοι αιώνες αγώνες, τόσο
αίμα για δικαιοσύνη και ισό-
τητα....Θεωρούμε ότι το απο-
τέλεσμα αιώνων κυβερνήσεων
παγκοσμίως απέδωσε ελάχιστα.
Η πραγματικότητα παραμένει
όπως πάντοτε. Το θέμα βεβαίως
είναι ποια θα ήταν η κατάσταση
χωρίς αγώνες και με άλλες κυ-
βερνήσεις και δυστυχώς όποια
απάντηση και εάν δοθεί θα είναι
μόνο υποθετική.
"3. Ερχόμαστε απ' όλες τις άκρες
της γης, μεγάλη ηλικία. Αρχαία
είναι η φυλή μας, η όψη μας
όνομα δεν έχει. Και ο χρόνος ξέ-
ρει πολλά για όλους τους ανθρώ-
πους που υπήρξαμε[....]" (Σαιν-
Τζων Περς "Χρονικό" Εκδόσεις
"Bibliotheque" 2018 σελ. 14)

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 24-10-2019Tα πρόσφατα γεγονό-
τα με τους πρόσφυγες
τόσο στην Αλεξάνδρεια
Ημαθίας, όσο και στην
Σάμο έρχονται να επιβεβαι-
ώσουν όσα κατά καιρούς, ως
προς το συγκεκριμένο θέμα,
έχουμε γράψει σε αυτήν εδώ την
στήλη. Όσο κι αν ο Ελληνικός
Λαός επέδειξε και αλληλεγγύη
και ανθρώπινη συμπεριφορά σε
όλους εκείνους τους πρόσφυγες
τους οποίους με πολλούς τρό-
πους η Τουρκία προωθεί στην
χώρα μας και η Ε.Ε. συνειδητά
τους έχει "παρκάρει" εδώ, η επί
μακρόν παραμονή αυτών από
ένα σημείο και μετά είναι λογι-
κό να δημιουργήσει προβλήμα-
τα τόσο στην καθημερινή ζωή
των κατοίκων των περιοχών αυ-
τών, όσο και στους πρόσφυγες
καθότι ο αριθμός αυτών αυξά-
νεται με γοργούς ρυθμούς ελέω
της Άγκυρας και της Ε.Ε.
Είναι δεδομένο ότι εφόσον το
Ελληνικό κράτος δεν μπορεί να
κλείσει τα θαλάσσια σύνορα και
να τα ελέγξει- το ίδιο συμβαίνει
άλλωστε και στην πλευρά του
Έβρου- οι προσφυγικές ροές
θα αυξάνονται και η παραμο-
νή αυτών κυρίως στα νησιά του
Β.Α. Αιγαίου με συγκεκριμένες
προυποθέσεις - ενδεχόμενο θερ-
μό ή πολεμικό επεισόδιο με τους
Τούρκους- αποτελεί εν δυνάμει
εθνικό κίνδυνο για την ασφά-
λεια της χώρας. Συνυπογρά-
φουμε ανεπιφύλακτα τις πρό-
σφατες δηλώσεις του δημάρχου
της Ανατολικής Σάμου και ενώ-
νουμε την φωνή μας με εκείνη
των κατοίκων των ακριτικών
νησιών μας, οι οποίοι απαιτούν
την επαναφορά της ομαλότητας
στην καθημερινή ζωή τους και
την άμεση αποσυμφόρηση των
νησιών από τους πρόσφυγες.
Τόσο η προηγούμενη όσο και η
σημερινή κυβέρνηση αποδει-
κνύονται κατώτερες των περι-
στάσεων εφόσον δεν αντιμετώ-
πισαν με σχέδιο και πρόγραμμα
το συγκεκριμένο πρόβλημα και
το άφησαν να διογκωθεί. Πλέ-
ον η διαχείριση αυτού είναι και
δύσκολη και σύμφορη για την
χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανά-
στευσης (Σεπτέμβριος 2019) τα
οποία δημοσίευσε η "ΕΦ.ΣΥΝ."
(19-20/10/2019) το σύνολο των
καταγεγραμμένων προσφύγων
στην χώρα είναι 76.508, χωρίς
να περιλαμβάνονται σε αυτό ο
αριθμός εκείνων οι οποίοι δια-
μένουν σε αυτοσχέδιες δομές
και σε καταλήψεις. Τα στοιχεία
αποδεικνύουν την κατάφωρη
αδικία η οποία συντελείται σε
βάρος των κατοίκων των νήσων
του Β.Α. Αιγαίου, αυτών της
Κεντρικής και Ανατολικής Μα-
κεδονίας, όπως και της Θεσσα-
λίας, σε σχέση με γεωγραφικές
περιοχές όπως η Πελοπόννησος
και η Στερεά Ελλάδα. Περίπου
το 21% των προσφύγων (16.066)
βρίσκονται στην Λέσβο, περί-
που το 8% (6.083) στην Σάμο,
περίπου το 6% (4.560) στην Χίο
και το 5% αυτών (3.872) στην
Κω. Ήτοι περίπου το 41% των
προσφύγων βρίσκονται στα θα-
λάσσια σύνορα της χώρας με
την Τουρκία.
Την ίδια στιγμή η Καβάλα φιλο-
ξενεί 461 πρόσφυγες όταν ολό-
κληρη η Πελοπόννησος φιλο-
ξενεί 394 ( 288 στην Ανδραβίδα
και 106 στα Δολιανά). Η Στερεά
Ελλάδα (εξαιρείται η Αττική)
φιλοξενεί την ίδια στιγμή στις
Θερμοπύλες 516, όταν στην
Νέα Καβάλα του Κιλκίς φιλοξε-
νούνται 1.814 οι οποίοι είναι πε-
ρισσότεροι από τους 1.492 που
φιλοξενεί όλη η Ήπειρος (516
στην Φιλιππιάδα και 976 στον
Κατσικά ) και όσους φιλοξενεί η
Λάρισα ( Κουτσόχερο 1.447).
Φυσικά η λύση του προσφυγικού
προβλήματος δεν είναι να γεμί-
σει όλη η χώρα με πρόσφυγες
(εκ των οποίων μόνο το 31,82%
είναι Σύροι). Ωστόσο στον βαθ-
μό κατά τον οποίο η κυβέρνηση
δεν μπορεί με οποιοδήποτε τί-
μημα να σταματήσει την ολοένα
αυξανόμενη εσκεμμένα φυσικά
από την Τουρκία προσφυγική
ροή, όλες οι γεωγραφικές περι-
οχές της χώρας αναλογικά οφεί-
λουν μα επωμισθούν την ευθύνη
φιλοξενίας των προσφύγων και
το κράτος οφείλει να εγγυηθεί
την ομαλή ζωή και ασφάλεια
των πολιτών της χώρας.
Εφόσον οι "σύμμαχοι" μας σε
ΝΑΤΟ ( Τουρκία) και σε Ε.Ε.,
οι μεν πρώτοι (Τουρκία) είναι
εχθροί μας κατά δήλωσή τους
και οι δεύτεροι με την πολιτι-
κή πρακτική και συμπεριφορά
τους μας έχουν αφήσει μόνους
στην διαχείριση του προσφυ-
γικού, η πραγματική λύση του
εν λόγω προβλήματος είναι η
επανάκτηση της Εθνικής Ανε-
ξαρτησίας της χώρας και η αντι-
μετώπιση με κάθε τρόπο του
τουρκικού ιμπεριαλισμού και
μιλιταρισμού.
"[....]Για τον καπιταλισμό ο
πόλεμος είναι στην πραγματι-
κότητα, χρησιμοποιούνται τα
λόγια του Μόλτκε, "ένας κρίκος
στη θεία τάξη του κόσμου"[....]
Απ' την άλλη μεριά, νέες και
πιο επικίνδυνες πηγές έντασης
εμφανίστηκαν[....] πηγές που
μας τις άφησαν κληρονομιά το
Ανατολικό ζήτημα και ο Πανι-
σλαμισμός κυρία[....]" ( Καρλ
Λίμπκνεχτ "Μιλιταρισμός και
Αντιμιλιταρισμός" Εκδόσεις
"Παρουσία" 1983, σελ. 36)

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 17-10-2019      Τρομοκράτες - δολοφόνοι

H γενοκτονία την οποία
υφίστανται οι Κούρδοι
της Βόρειας Συρίας
από τον ιμπεριαλισμό
του δολοφόνου-τρομοκράτη
Ερντογάν, δεν θα μπορούσε να
συμβεί εάν αυτός δεν ελάμβα-
νε την "ευλογία" του Τραμπ.
Ως εκ τούτου στον ίδιο βαθμό
συνυπεύθυνος είναι και ο πρό-
εδρος των Η.Π.Α. για το απε-
χθές έγκλημα το οποίο συντε-
λείται στην Συρία.
Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. κανέ-
ναν άλλο στον κόσμο όλο δεν
μπορεί να κοροιδεύει παρά
μόνον τον εαυτό του, όταν ανα-
φέρεται σε δηλώσεις του ότι οι
Κούρδοι ελευθερώνουν φυλακι-
σμένους τρομοκράτες- δολοφό-
νους του ISIS. Ο Ερντογάν και
ο Τραμπ είναι εκείνοι οι οποίοι
εσκεμμένα βομβάρδισαν φυ-
λακές στις οποίες ευρίσκοντο
αιχμάλωτοι οι τζιχαντιστές, με
φύλακες Κούρδους μαχητές οι
οποίοι πρωτοστάτησαν στον
αγώνα εναντίον της ισλαμικής
τρομοκρατίας. Άλλωστε εδώ
και καιρό είναι γνωστό τοις
πάσι ότι ο Τούρκος πρόεδρος
εμμέσως πλην σαφώς στήριξε
με την πολιτική του τους συ-
γκεκριμένους τρομοκράτες.
Ωστόσο σοβαρό μάθημα πρέ-
πει να έλαβαν και οι Κούρδοι
μαχητές του PKK, οι οποίοι
εμπιστεύτηκαν ως στρατιω-
τικό σύμμαχο τις Η.Π.Α. και
τον Τραμπ, ο οποίος εν μία
νυκτί τους πρόδωσε και τους
παρέδωσε στις δολοφονικές-
τρομοκρατικές ορέξεις του Ερ-
ντογάν. Φρόντισαν βεβαίως με
την βοήθεια της Ρωσίας - της
οποίας ο ρόλος ως στρατιωτι-
κού προμηθευτή τόσο της Τουρ-
κίας όσο και της Συρίας σύντο-
μα θα την φέρει σε αδιέξοδο,
αναγκάζοντας την να επιλέξει
έναν στρατηγικό "σύμμαχο"
στην περιοχή - να συνάψουν
συμφωνία με την Συρία κοινής
αντιμετώπισης των δολοφονι-
κών-τρομοκρατικών ορδών των
Τούρκων.
Φυσικά και εσκεμμένα απελευ-
θέρωσε τους τρομοκράτες- δο-
λοφόνους του ISIS ο Ερντογάν-
περί τους 1000 κι ίσως έπονται
και άλλοι- προκειμένου να κου-
νάει με περισσότερο θράσος το
δάκτυλο σε μία γηρασμένη και
εκφυλίζουσα στην ακροδεξιά
Ε.Ε., της οποίας το σοβαρό
έλλειμμα ηγεσίας καθημερινά
προβάλει ως το μεγάλο μειονέ-
κτημα της στην σημερινή πολι-
τική και στρατιωτική συγκυρία.
Μία Ε.Ε. άβουλη, έρμαιο στις
διαθέσεις, στις απειλές και
στις προθέσεις του δολοφόνου-
τρομοκράτη Ερντογάν, η οποία
συζητά, επανασυζητά και θα
συνεχίσει να άγεται και να
φέρεται σε ατέρμονους διαλό-
γους στο εσωτερικό της και ως
πλήρης σε αυτό αντιφάσεων,
διαφορετικών συμφερόντων
και απόψεων θα συνεχίσει να
αρέσκεται σε λεκτικές κατα-
δίκες, λήψη μέτρων τα οποία
τον Τούρκο πρόεδρο δολοφό-
νο-τρομοκράτη ουδόλως τον
θίγουν. Ανήμπορη, ανεύθυνη
και τραγικά "λίγη" η σημερινή
Ε.Ε. δείχνει ως φτωχός συγγε-
νής στην παγκόσμια γεωπολι-
τική σκακιέρα. Τούτη η αδυνα-
μία δυστυχώς μεταφέρεται-δεν
θα μπορούσε άλλωστε να είναι
διαφορετική η κατάσταση εφό-
σον είναι δανειστές-δυνάστες
μας- και στον πλέον αδύναμο
κρίκο αυτής, που ένεκα Μνη-
μονίων είναι η Ελλάδα. Ήδη ο
Κύπριος πρόεδρος δηλώνει ότι
συζητά την συνεκμετάλλευση
με τους σφαγείς της Κύπρου,
ούτως ώστε και αυτοί να λά-
βουν κομμάτι του πλούτου της
κυπριακής Α.Ο.Ζ.
Τα νέα δεδομένα με τις αυξη-
μένες προσφυγικές ροές στην
Ελλάδα διαμορφώνουν εδώ
και καιρό ένα άλλο τοπίο στην
χώρα και εφόσον αυτές συνε-
χιστούν εντονότερες -πλην των
ανθρωπίνων θυμάτων προσφύ-
γων σε δρόμους και σε πελάγη-
θα υπάρξει μία άλλη Ελλάδα,
την στιγμή κατά την οποία οι
"σύμμαχοι" στην Ε.Ε. συνεχί-
ζουν να έχουν όρθιους φράχτες
προκειμένου να μην τους αγγί-
ξει η αναμενόμενη προσφυγική
λαίλαπα, εντός της οποίας δεν
είναι δύσκολο να υπάρξουν και
μέλη του ISIS.
Τα δύο γεράκια τρομοκράτες-
δολοφόνοι, Τραμπ και Ερντο-
γάν με νωπό επάνω τους το
αίμα από την γενοκτονία των
Κούρδων αναμένονται να συ-
ναντηθούν στον Λευκό Οίκο
την 13η Νοεμβρίου. Προφανώς
στο επίσημο γεύμα το οποίο
θα έχουν, θα αποτιμήσουν το
δολοφονικό τους έργο και θα
προγραμματίσουν εκ νέου τις
κινήσεις τους. Η Ελλάδα φυσι-
κά θα συνεχίσει να διαλέγεται
με τον Ερντογάν προκειμένου
να δημιουργηθεί κλίμα εμπι-
στοσύνης. Με πόσους τόνους
αυταπάτης μπορεί άραγε να
τρέφεται αυτή η αποδειχθείσα
ατελέσφορη διπλωματία;
"[....] Μία χρυσή τριήρης αρμε-
νίζει, κάθε βράδυ, προς εκείνη
την τάφρο μεγαλείου όπου στη
λήθη ρίχνονται όλα της ιστορί-
ας τα θραύσματα και τα ζωγρα-
φισμένα κεραμικά των νεκρών
εποχών. Γυμνοί πάνε οι θεοί
στο έργο τους. Η θάλασσα με
τους αναρίθμητους πυρσούς
υψώνει για εμάς λάμψη και-
νούργια,σαν το λέπι μαύρου
ιχθύ[....]" (Saint-John Rerse "
Ακτοσημεία [ Amers] Εκδόσεις
"Ίκαρος" 2018 σελ. 145

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 10-10-2019

Aμέσως και ευθέως η
Τουρκία παραβιάζει
την Κυπριακή ΑΟΖ,
εκτελώντας γεωτρή-
σεις στο οικόπεδο 7 της εν λόγω
ζώνης. Προφανώς συμπεριφε-
ρόμενη ως ηγέτιδα δύναμη της
περιοχής έγραψε για μία ακόμη
φορά στα παλαιότερα των υπο-
δημάτων της, τα ανακοινωθέ-
ντα ψελλίσματα εναντίον της
τόσο της Γαλλικής όσο και της
Ιταλικής κυβέρνησης. Οι δηλώ-
σεις του Έλληνα ΥΠ.ΕΞ. ως προς
το ότι η πολιτική των κανονιο-
φόρων ανήκει στον 19ο αιώνα,
θα έπρεπε είναι ατυχής καθώς
θα έπρεπε ίσως να γνωρίζει ο
κύριος υπουργός, ότι ένα μεγά-
λο κομμάτι της γείτονος χώρας
μπορεί ακόμη όντως- εκεί στα
βάθη της Ασίας- να βρίσκεται
σε αυτόν τον χρόνο. Οπότε όταν
ένας αντίπαλος σε απειλεί με
συνταγές του 19ου αιώνος προ-
σαρμοσμένες στον 21ο, το να
εξακολουθείς να είσαι αβρός δι-
πλωμάτης, ως να απευθύνεσαι
σε χώρες της Κεντρικής Ευρώ-
πης, εξακολουθούμε να πιστεύ-
ουμε ότι δεν αποτελεί πειστική
απάντηση - ούτε και κατανοη-
τή- για τον αντίπαλο εχθρό. Έτι
περισσότερον δε η επιμονή στην
επίκληση των αρχών του διε-
θνούς δικαίου σε ώτα μη ακου-
όντων - όπως μάλιστα αποδει-
κνύεται από τον Ιούλιο του 1974
και εντεύθεν, ήτοι 49 ολόκληρα
έτη, δηλαδή σχεδόν μισό αιώνα
τώρα- εξ ίσου θα επαναλάβουμε
ότι εκ των έως τώρα εξελίξεων
καθίσταται αναποτελεσματική.
Η άμεση στήριξη των Η.Π.Α.
στην Τουρκία μέσω του προέ-
δρου της στον πόλεμο στα βό-
ρεια σύνορα της Συρίας με τους
Κούρδους, αλλά και των δηλώ-
σεων του ΥΠ.ΕΞ. των Η.Π.Α. σε
Άγκυρα και Αθήνα, αποτελούν
σοβαρό αγκωνάρι στήριξης στον
Τούρκο πρόεδρο, να συνεχίσει
την πολεμική του πολιτική τόσο
στην Συρία, όσο και στο Αιγαίο
και στην Μεσόγειο. Οι Η.Π.Α.
έχουν αποδείξει και με την στά-
ση τους στο θέμα των Ιμίων, ότι
εκ των υστέρων παρεμβαίνουν
ως "σωτήρες πυροσβέστες" μετά
τα θερμά ή τα πολεμικά επεισό-
δια, δηλαδή μετά την δημιουρ-
γία των τετελεσμένων, όπως και
τούτο απεδείχθη το 1974 και το
1996. Τι άραγε άλλαξε από τότε
στην περιοχή μας, προκειμένου
να αλλάξει τώρα η γεωπολιτική
στρατηγική των Η.Π.Α. και με
πρόεδρο τον Τράμπ;
Προφανώς θα ήταν και άσοφο
και άστοχο- ελπίζουμε όχι τρα-
γικά και πάλι- η δική μας εξω-
τερική και αμυντική πολιτική
να επιτρέψει ή τουλάχιστον να
προσπαθήσει να αποτρέψει για
τρίτη φορά την επανάληψη του
ίδιου έργου, δηλαδή σε καμία
των περιπτώσεων δεν πρέπει
να υπάρξουν νέα τετελεσμένα
ασύμφορα για την Ελλάδα.
Οι δηλώσεις του ΥΠ.ΕΞ. των
Η.Π.Α. στην Αθήνα, διεπόταν
από το πνεύμα των γενικών αρ-
χών του Γαλλικού διαφωτισμού
και ως εκ τούτου ήταν εξόχως δι-
πλωματικές.Οι ελπίδες του Κυ-
πρίου προέδρου και του Έλληνα
πρωθυπουργού στρέφονται και
πάλι στην επικείμενη σύνοδο των
ηγετών της Ε.Ε., αναμένοντας
ανακοινωθέντα περισσότερο αυ-
στηρά και λήψη μέτρων εναντίον
της εθνικιστικής, μιλιταριστικής
και ιμπεριαλιστικής πολιτικής
της Τουρκίας, έχοντας ίσως ξεχά-
σει ότι παρόμοια ανακοινωθέντα
- όπως άλλωστε αποδεικνύεται
και από την πολιτική ενίσχυσης
και αύξησης της Τουρκίας των
προσφυγικών ροών- η γείτονα
"φίλη" και "σύμμαχος" χώρα ου-
σιαστικά τα εναπόθεσε στον κά-
λαθο των αχρήστων της.
Εμμένοντας σε μονόπλευρες
"συμμαχίες" (Η.Π.Α, ΝΑΤΟ,
Ε.Ε.), χωρίς να αναζητούμε άλ-
λες διεθνείς συμμαχίες και φιλί-
ες (πλην Ισραήλ και Αιγύπτου)
τις οποίες θα αντιμετώπιζε με
περισσότερο δέος η Τουρκία,
καθώς αυτές οι χώρες δεν θα την
είχαν ανάγκη (Κίνα, Ινδία και
με προυποθέσεις Ρωσία), εκ των
προτέρων γνωρίζουμε ότι εάν το
σκοινί το τεντώσει ανεπανόρθω-
τα η Τουρκία και σπάσει, ίσως
τότε όπως και άλλες φορές απο-
δειχθεί ότι το όφελος από αυτές
τις "συμμαχίες" μας δεν είναι
ούτε ίσο ούτε δίκαιο.
Ωστόσο η Ιστορία απέδειξε ότι
πολλές φορές δεν κινήθηκε ούτε
με ορθολογικά κριτήρια, ούτε με
ποσοτικές θεωρίες και συσχετι-
σμούς, ούτε καν με την λογική
της κάθε είδους "ισχύος" και
πολλές φορές αν΄τρεψε και ανέ-
στρεψε λογικές και δεδομένα
τα οπία εξύφανθηκαν ερήμην
της. Ειδικότερα δε η Ελληνική
Ιστορία αποτελεί μεγάλο παρά-
δειγμα του ως άνω συλλογισμού
και ως εκ τούτου οι καλώς φοι-
τήσαντες σε αυτήν θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η Ιστορία της καθ'
ημάς Ανατολής έχει νόμους και
κανμόνες μίας άλλης διαφορετι-
κής λογικής εναντίον κάθε μορ-
φής ορθολογισμού.
"[....] Στη Δύση η ευτέλεια δεν
έχει το χαρακτήρα της πολυ-
τέλειας, αποτελεί απλώς έναν
τρόπο ζωής. Στον ελλαδικό χώρο
όμως είναι η υπερβαίνουσα τον
πλούτο πολυτέλεια. Εμπιστευό-
μενος ο Έλληνας στο κατ' αίσθη-
σιν ωραίο, αηδιάζει το σάπιο,
που καθημερινά το γεύεται ως
τρυφή ο Δυτικός[....] Σας μίλη-
σα ήδη για τον ορθολογισμό[....]
Είναι ένα πνεύμα πεπαλαιωμέ-
νο, γερασμένο, ξένο προς την
παράδοση του τόπου, το οποίο
επηρέασε σχεδόν τον όλο εδώ
πολιτισμό[....]" (Ιερομόναχος
Συμεών "Νηφάλιος μέθη" Β' Έκ-
δοση "Άγρα" 1993, σελ. 21,22,23)

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 3-10-2019

Oι συνεχώς αυξανό-
μενες προσφυγικές
ροές από τα παρά-
λια της Τουρκίας-
κατ΄εντολήν Ερντογάν- έχουν
καταστήσει τα νησιά του Β.Α.
Αιγαίου εν δυνάμει "βόμβες",
μία έκρηξη των οποίων μπορεί
να αποδειχθεί ανεπίστροφη κα-
ταστροφή γι' αυτήν την εθνικά
ευαίσθητη περιοχή, της οποίας
οι κάτοικοι θα έπρεπε συνεχώς
και μονίμως να απολαμβάνουν
προνομιακής μεταχείρισης διη-
νεκώς από το Ελληνικό κράτος.
Από μόνο του το γεγονός ότι σε
υποτυπώδεις δομές φιλοξενού-
νται πρόσφυγες των οποίων ο
αριθμός είναι ίσος με τον αριθ-
μό των κατοίκων (π.χ. Λέσβος)
υποδηλώνει την ευκολία με την
οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή
να συμβεί μία προβοκατόρικη
ενέργεια, η οποία θα θέσει σε
κίνδυνο - την ήδη εκτεθείσα σε
αυτόν-ζωή των κατοίκων αυτών
των νησιών. Οι νησιώτες μας σε
τούτη, την υπό συνεχή τουρκική
απειλή άκρως ευαίσθητη για τα
Ελληνικά εθνικά συμφέροντα,
περιοχή επέδειξαν με αποδεί-
ξεις απαράμιλλη φιλοξενία και
ανθρώπινη αλληλεγγύη - και
συνεχίζουν να το πράττουν δο-
κιμάζοντας τις δικές τους αν-
θρώπινες αντοχές και τον κα-
θημερινό τους βίο- τις οποίες
ουδείς Ευρωπαίος "σύμμαχος"
επέδειξε. Όταν η Κομισιόν τα
πρόσφατα επεισόδια στην Μό-
ρια (νεκρός, τραυματίες από
πυρκαγιά και χρήση μέσων κα-
ταστολής) τα θεωρεί ως μη ανη-
συχητικά, τούτη η εκτίμηση της
Επιτροπής βρίθει υποκρισίας
και πολιτικού σαρκασμού. Διότι
είναι αυτή η ίδια η Ε.Ε. η οποία
συνειδητά έχει "παρκάρει" εδώ
και έτη τους πρόσφυγες στην
νεοαποικία Ελλάδα, μία Ελλά-
δα υπόδουλη στους δανειστές-
δυνάστες της, μία Ελλάδα με
χαμένη της Εθνική της Ανεξαρ-
τησία, με "ξεπουλημένο" τον
εθνικό της πλούτο, δέσμια μίας
εδώ και έτη φοβικής εξωτερικής
πολιτικής έναντι των τουρκικών
προκλήσεων, ευθέων διεκδική-
σεων, απειλών και αμφισβητή-
σεων της εδαφικής της ακεραι-
ότητας.
Ούτε η σημερινή κυβέρνηση της
Ν.Δ.- όπως και η προηγούμενη
του ΣΥΡΙΖΑ-δικαιούται να δη-
λώνει στον Ελληνικό Λαό ότι θα
αναλάβει πρωτοβουλίες επίλυ-
σης του εν λόγου προβλήματος,
καθώς ήδη στο κυβερνητικό της
πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει
έτοιμες τις λύσεις ως προς αυτό
και μάλιστα άμεσα θα πρέπει να
απεμπλέξει το προσφυγικό πρό-
βλημα από τα νησιά του Β.Α.
Αιγαίου και εφόσον το πρόβλη-
μα αυτό η "φίλη" και "σύμμαχη"
Ε.Ε. το έχει καταστήσει αμιγώς
Ελληνικό, όσο κι αν αυτή και η
προηγούμενη κυβέρνηση προ-
σπάθησαν και απέτυχαν, καθώς
δεν έχουν την δύναμη, να το κα-
ταστήσουν θέμα της Ευρώπης.
Η Ε.Ε. έχει ήδη "απέλθει του
ποτηρίου τούτου" υψώνοντας
φράκτες και έχει αφήσει έρμαιο
των επιθυμιών του Ερντογάν
και σε αυτό το θέμα την Ελλά-
δα. Οπότε εφόσον δεν μπορού-
με ούτε να τους στείλουμε πίσω
στην Τουρκία, ούτε στην Ευρώ-
πη, θα πρέπει το "βάρος" να το
επωμισθεί αναλογικώς όλη η
επικράτεια και περιοχές όπως
η Πελοπόννησος, η Στερεά, η
Ήπειρος να ετοιμάσουν κέντρα
υποδοχής προσφύγων με σοβα-
ρές δομές φιλοξενίας. Ο Ελλη-
νικός Λαός οφείλει να γνωρίζει
ότι η αδυναμία αντιμετώπισης
του συγκεκριμένου προβλήμα-
τος από αυτήν και την προη-
γούμενη κυβέρνηση, οφείλεται
αποκλειστικά στην εφαρμογή
της πολιτικής των Μνημονίων,
τα οποία κατέστησαν την χώρα
από ισότιμο μέλος στην Ε.Ε. σε
παρία στον οποίο εναπόθεσαν
να διαχειριστεί μόνος του το
προσφυγικό, το οποίο συντηρεί
και εντείνει η Τουρκία για τους
γνωστού λόγους.
Ως προς την ακολουθούμενη
εξωτερική πολιτική της κυβέρ-
νησης στην αντιμετώπιση της
Τουρκίας πρέπει να τονίσουμε
ότι έως τώρα διαπιστώνουμε
να διακατέχεται από το ίδιο
φοβικό σύνδρομο από το οποίο
νοσούσε και η έως πρότινος
προηγούμενη κυβέρνηση. Η
συνεχής επίκληση του διεθνούς
δικαίου και ο "διάλογος"- όσο
κι αν ο πρωθυπουργός πιστεύει
στην δύναμη των διαπροσωπι-
κών σχέσεων στην διεθνή πολι-
τική- όταν η άλλη πλευρά έχει
αποδείξει εμπράκτως ότι όλα
αυτά τα εγγράφει στα παλαιό-
τερα των υποδημάτων της, δεν
φαίνεται έως τώρα να είναι ρε-
αλιστική.
"[....] Πατρίς, να μακαρίζης
γενικώς όλους τους Έλληνες,
ότι θυσιάστηκαν για να σ' ανα-
στήσουνε, να ξαναειπωθείς
άλλη μίαν φορά ελεύτερη πα-
τρίδα, οπού ήσουνα χαμένη και
σβυσμένη από τον κατάλογον
των εθνών. Όλους αυτούς να
τους μακαρίζεις. Όμως να θυ-
μάσαι και να λαμπρύνης εκεί-
νους οπού πρωτοθυσιάστηκαν
εις την Αλαμάνα[....] εις το
χάνι της Γραβιάς, κ' εκείνους
οπού λυώσανε τόση Τουρκιά
και πασάδες εις τα Βασιλικά,
κ' εκείνους οπού αγωνίστηκαν
σαν λιοντάρια εις την Λαγκάδα
του Μακρυνόρου[....] Κι' αφού
πήγανε κι' από τα δύο μέρη ν'
ανοίξουνε δρόμο οι Τούρκοι,
εκείνοι οι αθάνατοι τόσο ολίγοι
(ογδόντα ένας εις την Λαγκάδα)
γιόμωσαν τον τόπον κόκκαλα
εκεί[....]" (Μακρυγιάννη "Απο-
μνημονεύματα" Έκδοση "Χρ.
Γιοβάνη" 1968 Τόμος Α' σελ. 67)