Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 13-6-2024

Oι ήττες Μακρόν και Σόλτς σε Γαλλία και Γερμανία,με τον πρώτο να προκη- ρύσσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές(30-6 και 7-7-2024),εκ των πρωτεργατών αυτής της πολεμοχαρούς Ε.Ε. που πρωτο- στατεί,μαζί με τις Η.Π.Α. του Μπάιντεν,στη διατήρηση του πολέμου στην Ουκρανία,απο- δεικνύει ότι οι πολίτες των χω- ρών αυτών αποδοκίμασαν με τη ψήφο τους τη συγκεκριμένη πολιτική,που δεν προωθεί το ειρηνικό και διπλωματικό τέ- λος αυτού του πολέμου,αλλά αντιθέτως θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες των χωρών της Ε.Ε.,τη προοπτική ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος,αυ- ξάνοντας με αυτό το τρόπο τον κίνδυνο να καταστεί για τρίτη φορά η Ευρώπη το θέρετρο μίας ευρύτερης σύγκρουσης μετα- ξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Η ανάδειξη από τους πολίτες ακροδεξιών μορφωμάτων δεν σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν γίνει φασίστες ή ναζιστές, αντι- θέτως καθιστά περισσότερο ορατό από ποτέ,ότι αυτοί οι πο- λίτες αποδοκιμάζουν ένα πολι- τικό status το οποίο βρίσκεται σε αδιέξοδο, λειτουργεί εις βά- ρος των πολιτών και ειδικότερα δεν δημιουργεί τις προυποθέ- σεις ενός ευοίωνου μέλλοντος σε πολυπληθή κοινωνικά στρώ- ματα,όπως οι αγρότες και η νε- ολαία. Το πολιτικό σύστημα δεν πείθει τους πολίτες και τα "προ- οδευτικά","αριστερά" κόμμα- τα φαίνεται να είναι εκτός των απαιτήσεων των καιρών κα- θώς δεν συγκινούν,δεν έλκουν και δεν εμπνέουν, πλήν φυσι- κά ελαχίστων εξαιρέσεων,που ωστόσο δεν αναιρούν τον κατ'ε- ξοχήν κυρίαρχο κανόνα. Μία δυτική "σοσιαλδημοκρατία" που εν πολλοίς ταυτίζεται με τα κυ- βερνώντα "συντηρητικά" κόμ- ματα δεν προσφέρουν πειστική εναλλακτική πρόταση ουσια- στικής αλλαγής. Μία πολιτική αλλαγή που θα καθιστούσε κυ- ρίαρχο ένα κράτος κοινωνικής πρόνοιας,με υψηλό κρατικό παρεμβατισμό,κατά τα Κευν- σιανά πρότυπα,με στόχο την ευημερία των πολιτών στη κα- θημερινότητά τους,σε θέματα Υγείας,Παιδείας,διασφάλισης και κατοχύρωσης εργασίας,εισο- δημάτων,συντάξεων,εναντίον της αλγεινής κερδοσκοπίας και αισχροκέρδιας πολυεθνικών,με- σαζόντων,ολιγοπωλίων,καρτέλ και μονοπωλίων,που θα διατη- ρεί τον εθνικό πλούτο-και όχι να τον ξεπουλά-διασφαλίζοντας ένα μέλλον πρός όφελος της κοι- νωνικής ευημερίας,με προοπτι- κή εθνικής οικονομικής ανάπτυ- ξης και τούτο δεν είναι εφικτό παρά μέσω της άσκησης μίας εθνικά ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής. Η άνοδος στην Ε.Ε. πολιτικών δυνάμεων που αμ- φισβητούν τη χρησιμότητα αυ- τής της Ε.Ε. και που προωθούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην άσκηση μίας εθνικής-κρατικής πολιτικής,όπως άλλωστε και τα έργα αυτής της Ε.Ε. αποτελούν προάγγελα μηνύματα ότι αυτή η Ε.Ε. βρίσκεται σε πολλαπλή κρίση(κοινωνική,οικονομική,π ολιτική),που συνεχώς θα διευ- ρύνεται, θα γίνεται βαθύτερη και ενδεχομένως από τον Νοέμ- βριο να βρεθεί σε ένα πολιτικό απομονωτικό αδιέξοδο. Στην Ελλάδα οι συνέπειες του έργου που ξεκίνησε μετά το δημψήφισμα του Ιουλίου 2015 συνεχίζονται με την απώθηση από την εκλογική διαδικασία περίπου του 60% του εκλογικού σώματος,οπότε τα ποσοστά που έλαβαν τα κόμματα,με αυτή τη συμμετοχή,είναι πλασματι- κά και αφερέγγυα ως προς τη πραγματική απήχηση που έχουν οι πολιτικές τους θέσεις στο κοι- νωνικό σώμα. Αυτό που συμβαί- νει στην Ε.Ε.,βρίσκει εδώ και καιρό έδαφος και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση που εντός έτους έστρεψε τους πολίτες σε άλλες κατευθύνσεις, υφίσταται την πρώτη εκλογική της συρρίκνωση με μεγάλες απώλειες,τις οποίες η αντιπολίτευση δεν εισέπρα- ξε εκλογικά, αναδεικνύοντας την ανικανότητά της έναντι των απαιτήσεων των καιρών. Το μή- νυμα που έστειλαν οι πολίτες με την αποχή τους,δείχνει την απουσία ενός θελκτικού,ελκυ- στικού πολιτικού λόγου που να πείθει και να τον εμπιστεύονται οι Έλληνες πολίτες,που εν μέ- ρει ή και εν συνόλω,με τη στά- ση τους αυτή ενδέχεται και να εκφράζουν πολιτική θέση,που σημαίνει ότι το πολιτικό δυναμι- κό και σύστημα,αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την έλευση των πολιτών στη κάλ- πη. Την ευθύνη ως προς αυτό το συμβάν εννοείται ότι δεν την φέρουν και πάλι οι πολίτες. "[....]<Στον πόλεμο> απάντη- σε ο υφαντής<ο δυνατός κάνει σκλάβο τον αδύνατο και στην ειρήνη ο πλούσιος κάνει σκλάβο το φτωχό[....]Εμείς μαζεύουμε τα σταφύλια και άλλοι πίνουν το κρασί[....] Φοράμε αλυσίδες και κανένα μάτι δεν τις βλέ- πει,κι είμαστε σκλάβοι,αν και οι άνθρωποι μας λένε ελεύθε- ρους>[....]" ( Όσκαρ Ουάιλντ "Ο ευτυχισμένος πρίγκηπας και άλ- λες ιστορίες" Εκδόσεις " Καστα- νιώτη"1989,σελ.60,61).

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 6-6-2024

Η συμφωνία μεταξύ ΝΑ- ΤΟ-Ε.Ε και Η.Π.Α. ως προς τη χρήση οπλι- κών συστημάτων τους από την Ουκρανία στο έδαφος της Ρωσίας,αποτελεί άλλη μία απόδειξη του γεγονότος ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση στη Δύση,ως προς τη πολιτική λύση μέσα από την οποία θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλε- μος και να επανέλθει η ειρήνη στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ακόμη μία εμφανώς ορατή άμεση συμμε- τοχή της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ στο πόλεμο της Ουκρανίας,γεγονός που εν τέλει πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες το έδαφος της Ευ- ρώπης να αποτελέσει για τρίτη φορά,το έδαφος μίας παγκό- σμιας σύρραξης,χωρίς έως τώρα να εμφανίζεται ο τρόπος εκεί- νος,με τον οποίο αυτή η πιθα- νότητα μπορεί να ελαχιστοποιη- θεί και να εξαφανιστεί. Η Ε.Ε. πάσχει,εκτός από τη κυριαρχία των πολυεθνικών,από εξαιρετι- κή επιθετική φιλοπόλεμη διάθε- ση,ως να είναι ταγμένη όχι στη προάσπιση της ειρήνης στην Ευ- ρώπη και στη καταστολή κάθε συμβάντος που την απειλεί,α- κολουθώντας τη πολιτική και διπλωματική οδό ακόμη ανα- λαμβάνοντας και ρόλο διαμε- σολαβητή μετά των εμπολέμων χωρών,αλλά πράττει και λει- τουργεί ,ως ο ρόλος της να είναι ακριβώς ο αντίθετος. Αυτή η πολεμοχαρής Ε.Ε. αναδεικνύει με τις διεξαγόμενες εκλογές τη Κυριακή τους νέους ευρωβου- λευτές που θα συνθέσουν το Ευ- ρωπαικό Κοινοβούλιο,τη στιγμή κατά την οποία η ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου είναι πλέον πιθανή,ειδικά μάλιστα εάν στο πλευρό της Ουκρανίας ενταχθούν και τα F-16,που κατά τους Ρώσους η εμπλοκή τους στο πόλεμο εναντίον τους,αποτελεί αφορμή casus belli με το χώρες του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή δημοσιεύματα ρωσικών ΜΜΕ,αναφέρουν ότι Έλληνας πιλότος έφτασε στην Ουκρανία και έγινε ο πρώτος ξένος εκπαιδευτής για τη χρή- ση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 από την ουκρανική πολεμι- κή αεροπορία, χωρίς έως τώρα το Υπουργείο Άμυνας να έχει επιβεβαιώσει ή να έχει διαψεύ- σει τα σχετικά δημοσιεύματα. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα την 21-8-2023- μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουρ- γό-είχε δηλώσει:"Σήμερα έχου- με ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τον αεροπορικό συνασπι- σμό: Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην εκπαίδευση των πιλότων μας στα F-16"(www.europost. gr 3-6-2024). Το ίδιο διάστημα η Τουρκία δι- ατείνεται ότι θα δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαί- ο,εν μέσω των Ελληνικών νη- σιών και ταυτοχρόνως εντάσσει στα σχολικά της βιβλία και το αφήγημα της "γαλάζιας πατρί- δας"γαλουχώντας με αυτό το τρόπο τις μέλλουσες γενεές της με άκρως διεκδικητικό τρόπο έναντι της Ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Εν τω μεταξύ:"[....] Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος,ό- ταν ψηφίζουμε Μακεδόνες. Μόνο χαμένος χρόνος υπάρχει. Καιρός οι μειονότητες να αλλη- λουπιστηρίζονται[....] Ο Τούρ- κος ψηφίζει Τούρκο και ο Μα- κεδόνας Μακεδόνα[....]" Αυτά μεταξύ άλλων είναι τα λόγια υποψήφιας ευρωβουλευτή με το ΚΙΕΦ/DEB στα sosial media.Η συγκεκριμένη δηλώνει υπέρμα- χος αναγνώρισης δήθεν "τουρ- κικής" και "μακεδονικής" μειο- νότητας(www.Thraki.com.gr 1-6-2024). Στην Ελλάδα κατά τη προεκλο- γική περίοδο ο πολιτικός διά- λογος καθίσταται ανούσιος επί σημαντικών θεμάτων και εστι- άζεται σε μία επιδερμική μι- κροπολιτική αντιπαράθεση,που πραγματικά ευτελίζει το πολι- τικό λόγο. Εξαιρέσεις φυσικά υπάρχουν,ωστόσο είναι ελάχι- στες και ο κανόνας αντανακλά- ται στις συζητήσεις στο δρόμο των αρχηγών των κομμάτων με τους πολίτες.Ωστόσο οι αποκλί- σεις,αντί συγκλίσεων,μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευ- σης λειτουργούν απαγορευτικά στην όποια πιθανότητα αλλα- γής πολιτικής στην Ελλάδα,η οποία πιθανότητα μετατίθεται στο αόριστο μέλλον.Ως προς τα μείζονα της Ε.Ε. θέματα,όπως αυτό της ειρήνης,αυτά δεν απα- σχολούν την αντιπολίτευση που εξαντλεί τα επιχειρήματά της κυρίως στην ακρίβεια και στην Υγεία,προβλήματα που ταλανί- ζουν και θα συνεχίσουν να τα- λαιπωρούν τον Έλληνα πολίτη. Αυτή η απουσία ενός σοβαρού πολιτικού αντιπολιτευτικού δέους,δίδει στη κυβέρνηση τη δυνατότητα να ασκεί πολιτικές επιλογές ανενόχλητη,επιλογές που αφορούν τα ανησυχητικώς δρώμενα στους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. "[....] Ένα βράδυ κόκκινου και ατέρμονου πυρετού,που χαμη- λώνουν οι λόγχες,είδαμε τον ουρανό στη Δύση πιό ρόδινο και κόκκινο από το ρόδινο των εντό- μων στις αλυκές[....] " (Σαιν-Τζων Περς " Χρονι- κό" Εκδόσεις " Bibliotheque" 2018,σελ.10)