Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 6-6-2024

Η συμφωνία μεταξύ ΝΑ- ΤΟ-Ε.Ε και Η.Π.Α. ως προς τη χρήση οπλι- κών συστημάτων τους από την Ουκρανία στο έδαφος της Ρωσίας,αποτελεί άλλη μία απόδειξη του γεγονότος ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση στη Δύση,ως προς τη πολιτική λύση μέσα από την οποία θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλε- μος και να επανέλθει η ειρήνη στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ακόμη μία εμφανώς ορατή άμεση συμμε- τοχή της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ στο πόλεμο της Ουκρανίας,γεγονός που εν τέλει πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες το έδαφος της Ευ- ρώπης να αποτελέσει για τρίτη φορά,το έδαφος μίας παγκό- σμιας σύρραξης,χωρίς έως τώρα να εμφανίζεται ο τρόπος εκεί- νος,με τον οποίο αυτή η πιθα- νότητα μπορεί να ελαχιστοποιη- θεί και να εξαφανιστεί. Η Ε.Ε. πάσχει,εκτός από τη κυριαρχία των πολυεθνικών,από εξαιρετι- κή επιθετική φιλοπόλεμη διάθε- ση,ως να είναι ταγμένη όχι στη προάσπιση της ειρήνης στην Ευ- ρώπη και στη καταστολή κάθε συμβάντος που την απειλεί,α- κολουθώντας τη πολιτική και διπλωματική οδό ακόμη ανα- λαμβάνοντας και ρόλο διαμε- σολαβητή μετά των εμπολέμων χωρών,αλλά πράττει και λει- τουργεί ,ως ο ρόλος της να είναι ακριβώς ο αντίθετος. Αυτή η πολεμοχαρής Ε.Ε. αναδεικνύει με τις διεξαγόμενες εκλογές τη Κυριακή τους νέους ευρωβου- λευτές που θα συνθέσουν το Ευ- ρωπαικό Κοινοβούλιο,τη στιγμή κατά την οποία η ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου είναι πλέον πιθανή,ειδικά μάλιστα εάν στο πλευρό της Ουκρανίας ενταχθούν και τα F-16,που κατά τους Ρώσους η εμπλοκή τους στο πόλεμο εναντίον τους,αποτελεί αφορμή casus belli με το χώρες του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή δημοσιεύματα ρωσικών ΜΜΕ,αναφέρουν ότι Έλληνας πιλότος έφτασε στην Ουκρανία και έγινε ο πρώτος ξένος εκπαιδευτής για τη χρή- ση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 από την ουκρανική πολεμι- κή αεροπορία, χωρίς έως τώρα το Υπουργείο Άμυνας να έχει επιβεβαιώσει ή να έχει διαψεύ- σει τα σχετικά δημοσιεύματα. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα την 21-8-2023- μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουρ- γό-είχε δηλώσει:"Σήμερα έχου- με ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τον αεροπορικό συνασπι- σμό: Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην εκπαίδευση των πιλότων μας στα F-16"(www.europost. gr 3-6-2024). Το ίδιο διάστημα η Τουρκία δι- ατείνεται ότι θα δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαί- ο,εν μέσω των Ελληνικών νη- σιών και ταυτοχρόνως εντάσσει στα σχολικά της βιβλία και το αφήγημα της "γαλάζιας πατρί- δας"γαλουχώντας με αυτό το τρόπο τις μέλλουσες γενεές της με άκρως διεκδικητικό τρόπο έναντι της Ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Εν τω μεταξύ:"[....] Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος,ό- ταν ψηφίζουμε Μακεδόνες. Μόνο χαμένος χρόνος υπάρχει. Καιρός οι μειονότητες να αλλη- λουπιστηρίζονται[....] Ο Τούρ- κος ψηφίζει Τούρκο και ο Μα- κεδόνας Μακεδόνα[....]" Αυτά μεταξύ άλλων είναι τα λόγια υποψήφιας ευρωβουλευτή με το ΚΙΕΦ/DEB στα sosial media.Η συγκεκριμένη δηλώνει υπέρμα- χος αναγνώρισης δήθεν "τουρ- κικής" και "μακεδονικής" μειο- νότητας(www.Thraki.com.gr 1-6-2024). Στην Ελλάδα κατά τη προεκλο- γική περίοδο ο πολιτικός διά- λογος καθίσταται ανούσιος επί σημαντικών θεμάτων και εστι- άζεται σε μία επιδερμική μι- κροπολιτική αντιπαράθεση,που πραγματικά ευτελίζει το πολι- τικό λόγο. Εξαιρέσεις φυσικά υπάρχουν,ωστόσο είναι ελάχι- στες και ο κανόνας αντανακλά- ται στις συζητήσεις στο δρόμο των αρχηγών των κομμάτων με τους πολίτες.Ωστόσο οι αποκλί- σεις,αντί συγκλίσεων,μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευ- σης λειτουργούν απαγορευτικά στην όποια πιθανότητα αλλα- γής πολιτικής στην Ελλάδα,η οποία πιθανότητα μετατίθεται στο αόριστο μέλλον.Ως προς τα μείζονα της Ε.Ε. θέματα,όπως αυτό της ειρήνης,αυτά δεν απα- σχολούν την αντιπολίτευση που εξαντλεί τα επιχειρήματά της κυρίως στην ακρίβεια και στην Υγεία,προβλήματα που ταλανί- ζουν και θα συνεχίσουν να τα- λαιπωρούν τον Έλληνα πολίτη. Αυτή η απουσία ενός σοβαρού πολιτικού αντιπολιτευτικού δέους,δίδει στη κυβέρνηση τη δυνατότητα να ασκεί πολιτικές επιλογές ανενόχλητη,επιλογές που αφορούν τα ανησυχητικώς δρώμενα στους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. "[....] Ένα βράδυ κόκκινου και ατέρμονου πυρετού,που χαμη- λώνουν οι λόγχες,είδαμε τον ουρανό στη Δύση πιό ρόδινο και κόκκινο από το ρόδινο των εντό- μων στις αλυκές[....] " (Σαιν-Τζων Περς " Χρονι- κό" Εκδόσεις " Bibliotheque" 2018,σελ.10)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου