Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 27-6-2024

Τ αποτελέσματα των ευ- ρωεκλογών αναδεικνύ- ουν έτι περισσότερον τη κρίση του πολιτικού συστήματος,που σήμερα εστιά- ζεται κυρίως στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης(ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ). Ως πρός τον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται η κρίση που κορυ- φώθηκε με τη διάσπαση και πλέ- ον διαφαίνεται ότι η αναγκαία εξωστρέφεια που προηγήθηκε των ευρωεκλογών,παραχωρεί τη θέση της και πάλι στην εσωστρέ- φεια και αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα ως προς τα αποτελέ- σματα που θα την επακολουθή- σουν. Το ΠΑΣΟΚ βιώνει μία ακό- μη κρίση ηγεσίας και προσώπων φαινομενικά,που ωστόσο και αυτή κυρίως είναι ιδεολογικοπο- λιτική και σχετίζεται άμεσα με το τρόπο με τον οποίο θα πορευθεί έως τις επόμενες εθνικές εκλο- γές.Ως κοινό σημείο της κρίσης και των δύο κομμάτων προβάλ- λεται η λεγόμενη και ως ενότητα της "κεντροαριστεράς" και στη πράξη αυτό σημαίνει την από κοινού κάθοδο των δύο κομμά- των στις εκλογές,προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολιτικό αντίπαλον δέος που θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει την ΝΔ στην εξουσία. Αυτή η κρίση της αντιπολίτευσης και όπως αυτή εξελίσσεται, επί του παρόντος δεν φαίνεται να λειτουργεί ως ένα μεγάλο πολιτικό έναυσμα που θα επαναφέρει τους πολίτες στη κάλπη,θα τους ενεργοποιή- σει και πάλι θετικά,ως προς τη σχέση που έχουν με τη πολιτική ως έχει σήμερα και εάν σε προ- τελευταία ανάλυση θα τους προ- καλέσει κάποιο ενδιαφέρον,ώ- στε να θεωρήσουν ότι πιθανώς επέρχεται κάποιου είδους θεμε- λιακής πολιτικής αλλαγής και να επανέλθουν στη κάλπη. Στις ευρωεκλογές το 41,4% της συμμετοχής του εκλογικού σώ- ματος στην Ελλάδα,αποτελεί στην Ε.Ε των 27 το 11ο χαμηλό- τερο ποσοστό συμμετοχής,όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 51,1%. Σοβαρή προσέγγιση αυ- τού του φαινομένου στην Ελλά- δα αποτελεί η ανάλυσή του ως ενός ουσιαστικού προβλήματος της πολιτικής που ασκείται στην Ελλάδα τόσο από τη κυβέρνη- ση,όσο και των δύο πρώτων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πολίτης φαίνεται να μην εν- διαφέρεται ως προς τα πολιτικά μηνύματα και το πολιτικό λόγο που εκπέμπουν και εκφέρουν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και κατ' επέκτασιν υπάρχει με- γάλη πολιτική απόσταση μεταξύ αυτών και της κοινωνίας των πολιτών.Αυτοί οι πολίτες αντι- μετωπίζουν καθημερινώς την ακρίβεια βασικών προιόντων και υπηρεσιών που αφορούν τη διατροφή,τη στέγη,την ενέργει- α,τα καύσιμα,τη προβληματική και ελλειπή Δημόσια Υγεία και Παιδεία,τις πιθανές και απίθα- νες φυσικές καταστροφές και όλα τούτα,αλλά και άλλα,του εντείνουν την αβεβαιότητα,την ανασφάλεια και την απογοήτευ- ση. Τελευταίες δημοσκοπήσεις στη Γαλλία,εν όψει της πρώτης Κυ- ριακής των βουλευτικών εκλο- γών(30-6),δίνουν 36% στον Εθνι- κό Συναγερμό(RN),29,5% στο Νέο Λαικό Μέτωπο(NFR) και 20,5% στη Δημοκρατία σε Κίνη- ση(LREM) του Μακρόν(www. insider.gr 24-6-2024).Το πώς και εάν το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα επηρεάσει τόσο τη Γαλλία,όσο και την Ευ- ρώπη,είναι ένα γεγονός που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέ- ρον,τη στιγμή κατά την οποία οι ωμότητες και οι βαρβαρότητες που συνοδεύουν τους δύο πολέ- μους σε Ουκρανία, Μέση Ανατο- λή( και στην Ερυθρά Θάλασσα) να εντείνονται. Η επίθεση από την Ουκρανία εναντιον αμάχων λουομένων στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας με αμερικανικούς πυραύλους,καθώς και οι ισλαμι- στικές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Νταγκεστάν με νεκρούς- μεταξύ αυτών και ορθόδοξος ιε- ρέας-εναντίον ορθοδόξων ναών και της εκεί συναγωγής,παρου- σιάζουν έναν τεράστιο σύγχρονο ζόφο,του οποίου το πέρας δεν οράται. Τον ίδιο ζόφο προκαλεί και η εικόνα του δεμένου τραυ- ματισμένου Παλαιστίνιου στο καπό ισραηλινού στρατιωτικού οχήματος,που χρησιμοποιήθη- κε ως ανθρώπινη ασπίδα σε ισ- ραηλινή επιχείρηση στη Γάζα. Το τελευταίο 24ώρο στη Γάζα έχουν σκοτωθεί 47 Παλαιστίνι- οι. Την ίδια στιγμή ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Νασράλα απειλεί τη Κύπρο:" Το άνοιγμα των κυπρι- ακών αεροδρομίων και βάσεων στον ισραηλινό εχθρό για να στο- χεύσει τον Λίβανο θα σήμαινε ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι μέρος του πολέμου και η αντί- σταση(Χεσμπολάχ) θα το αντι- μετωπίσει ως μέρος του πολέ- μου"(www.lifo.gr 21-6-2024). Όσο διαρκούν και συντηρούνται οι πόλεμοι,η παγκόσμια ειρήνη κινδυνεύει όλο και περισσότερο. "[....] -Ωστόσο πρέπει ν'αδρά- ξεις την ουτοπία. Να της επι- βάλλεις το ζυγό της πραγματι- κότητας. Να την πλαισιώσεις με τα γεγονότα. Η αφηρημένη ιδέα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη. Τότε ό,τι χάσει σε ομορφιά,το κερδίζει σε χρησιμότητα[....] -Το εφιχτό είναι ένα μυστηριώ- δες πουλί που πάντα αιωρείται πάνω απ'τον άνθρωπο[....]" ( Βίκτωρ Ουγκώ "1793" Εκδόσεις " Γκοβόστης" 2008,σελ.320)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου