Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 25-4-2024

Σύμφωνα με δη- μοσίευμα των " F i n a n c i a l Times" η Ελλάδα και η Ισπανία δέχονται έντονη πίεση από τους συμμάχους τους στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ,να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει το δημοσίευ- μα,αυτόν τον μήνα το Κίεβο έκανε επείγουσα έκκληση στους δυτικούς συμμάχους για επιπλέ- ον συστήματα αεράμυ- νας,όπως αμερικάνικης κατασκευής Patriot ή τα σοβιετικά S-300,καθώς η Ρωσία εντείνει μία αε- ροπορική και πυραυλική εκστρατεία εναντίον των πόλεων και των υπο- δομών ισχύος της χώ- ρας(www.voria.gr 22-4- 2024). Το συγκεκριμένο δημοσίευμα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της εγχώριας αντιπολι- τεύσεως,που καλεί την κυβέρνηση να απαντή- σει στην Βουλή για τις συζητήσεις και συμφω- νίες της με την Ουκρα- νία,ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η αεράμυνα της Ελλάδας δεν θα αποδυναμωθεί. Ωστόσο αυτό το δημοσί- ευμα επιβεβαιώνει πως η Ε.Ε. έχει εμπλακεί αμέσως στον πόλεμο της Ουκρανίας με την Ρω- σία.,διακινδυνεύοντας μία επέκταση του πολέ- μου στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή ο πρό- εδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα στην εφημερίδα Fakty δήλω- σε: " Αν οι σύμμαχοι μας αποφάσιζαν να αναπτύ- ξουν πυρηνικά όπλα στο έδαφος μας για να ενι- σχύσουν την ασφάλεια του ανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ,είμαστε έτοι- μοι να το πράξουμε." Επιβεβαίωσε επίσης πως το συγκεκριμένο θέμα της ανάπτυξης πυρηνι- κών όπλων στην Πολωνί- α,αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ της Πολωνίας και των Η.Π.Α.,καθώς " Η Ρωσία στρατιωτικοποιεί όλο και περισσότερο τον θύλακα Καλίνινγκραντ. Μεταφέρει πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσί- α."(www.protothema. gr 22-4-2024). Μία εύκολη σύνθεση των γεγονότων,όπως εξελίσ- σονται,προφανώς και δεν προσφέρει την ύπαρ- ξη ορατού ή αοράτου σημείου αποκλιμακώ- σεως ή και τερματισμού του πολέμου,αντιθέτως εκείνο που διαπιστώνε- ται είναι ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει να υφίστα- ται,με τους κινδύνους, -ορατούς και αοράτους- που τούτη η συνέχεια συνεπάγεται,να αυξά- νονται ως προς τη δια- τήρηση της παγκόσμιας ειρήνης. Τουτοχρόνως η Βου- λή των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α.,την 20-4- 2024,ενέκρινε πακέτο βοήθειας ύψους 61 δισ. δολλαρίων προς την Ουκρανία. Το συγκε- κριμένο νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί από τη Γερουσία και να κυρωθεί από τον πρόε- δρο των Η.Π.Α. Ο Ου- κρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ,μέσω Facebook,ανέφερε ότι τα 50 δισ.δολλάρια θα δα- πανηθούν για την άμυνα της χώρας του,ιδίως την αντιαεροπορική και σε όπλα μεγαλύτερου βε- ληνεκούς,ενώ μέρος του ποσού θα διατεθεί για την επισκευή υποδομών καίριας σημασίας(www. capital.gr 22-4-2024). Ομού με τις προηγούμε- νες εξελίξεις και η συ- γκεκριμένη αποδεικνύει το αυτονόητο,ότι δηλαδή ο πόλεμος, εδώ και και- ρό ή και εξ αρχής του,εί- ναι ένας πόλεμος μεταξύ της Δύσης(ΝΑΤΟ-Ε.Ε.) και της Ρωσίας και φυσι- κά διευρύνει το χρονικό εύρος της διάρκειας του και αυξάνει τις πιθανό- τητες επέκτάσεως του. Στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής,εξ όσων φαί- νονται, αποκλιμακώνε- ται, επί του παρόντος, η σύγκρουση του Ιράν με το Ισραήλ,χωρίς ωστό- σο ουδείς να μπορεί να αποκλείσει μία μεταφο- ρά αυτού σε άλλα σημεία του πλανήτη και με δι- αφορετικούς τρόπους. Φυσικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί και μία μετωπική σύγκρουση σε άγνωστο χρόνο,μετά από την δημιουργία γε- γονότων που θα ευνοούν μία νέα ανάφλεξη άμεσα του πολεμικού μετώπου μεταξύ των. Επί του πα- ρόντος φαίνεται ότι το μένος της κυβέρνησης του Ισραήλ συνεχίζεται εναντίον των Παλαιστι- νίων,έως και του τελικού αφανισμού αυτών,παρά τις αντιδράσεις εναντί- ον της γενοκτονίας,που εκδηλώνονται με διαδη- λώσεις διαμαρτυρίας σε όλον τον κόσμο και την αντίθεση στον πόλεμο της πλειοψηφίας των ισραηλινών πολιτών και της αντιπολιτεύσεως στο Ισραήλ. Εντός αυτού του διε- θνούς πολεμικού κλίμα- τος,οι Έλληνες πολίτες προετοιμάζονται να υποδεχθούν την Μεγά- λη Εβδομάδα και να ζή- σουν την Ανάσταση. Σε αυτή την πορεία έχουν να ατιμετωπίσουν ένα "πασχαλινό τραπέζι" που το κόστος του,ένεκα του πληθωρισμού,εκτιμάται να είναι κατά 6% υψη- λότερο από το 2023,την στιγμή μάλιστα που Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για αθέ- μιτο ανταγωνισμό με τη διάθεση του πασχαλινού οβελία στην αγορά,αφού αυτή,όπως λένε,έχει κα- τακλυστεί από ρουμανι- κά αρνιά(www.tribune. gr 23-4-2024). "ΜΕΤΕΩΡΟΣ Ή ΤΑ ΣΩ- ΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ [....] Λέγοντας ο κό- σμος είν'η κατηγορία του ίσκιου για τον ίσκιο έγραψα τ'όνομα: Ιησούς έγραψα: Έλληνας άγγιζα τ'όνομα κ'ήτανε μονάχα φύλλα...[....]" ( Νίκος Καρούζος" Τα Ποίηματα Α' 1961- 1978" Γ'Έκδοση "Ίκα- ρος"2002,σελ.189).

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 18-4-2024

Η αναμενόμενη και προ- αναγγελθείσα, 72 ώρες πριν την πραγματοποίη- σή της,επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ ετελέσθει ως απάντηση στην επίθεση του Ισ- ραήλ στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό και πλέον το Ισραήλ,ό- πως αποφάσισε,ετοιμάζει την ανταπάντησή του. Στην επίθεση του Ιράν και στην αντιπετώπισή της από το Ισραήλ ενεπλάκησαν χώρες της Δύσης και της Ανατο- λής σύμμαχοι των δύο χωρών. Σε πρώτη ανάγνωση εκείνο το οποίο κυριαρχεί είναι ο υψηλός βαθμός κινδύνου,αυτή τη στιγμή,η Μέση Ανατολή να αποτελέσει τον χώρο εκείνο από τον οποίο,αποδεδειγ- μένα πλέον,μπορεί να ξεκινήσει- εάν ήδη δεν συμβαίνει αυτό- μία παγκόσμια σύρραξη. Φυσικά για την Δύση υπάρχει,άνω των δύο ετών πλέον,ένα άλλο ανοιχτό πο- λεμικό μέτωπο στην Ουκρανία. Μετά την σφαγή των Παλαιστι- νίων στη Λωρίδα της Γάζας από το Ιραήλ και τα δύο μέτωπα,της Ουκρανίας και της Μέσης Ανα- τολής,παραμένουν ευάλωτα στην πιθανότητα διευρύνσεως και επεκτάσεως της πολεμικής σύρραξης. Όπως και στην Ου- κρανία έτσι και στην Μέση Ανα- τολή στο πλευρό τόσο της Ουκρα- νίας,όσο και του Ισραήλ ενεργώς και με στρατιωτική εμπλοκή βρί- σκεται η πολεμική προμετωπίδα των ισχυρών χωρών της Δύσης. Η παγκόσμια ειρήνη απειλεί- ται εμπράκτως και εκείνο που σοβαρώς διαφαίνεται είναι ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση λήξεως των πολέμων,αλλά αντι- θέτως ένα "αόρατο χέρι" ,ένας "αυτόματος πιλότος" φέρεται να κατευθύνει και να επιδιώκει την κλιμάκωση της πολεμικής εντάσεως,την διατήρηση,την ενίσχυση και την επέκταση των πολεμικών συγκρούσεων,οπότε η παρουσία του πολέμου φαίνε- ται να αποκτά μόνιμο χαρακτή- ρα και σταθερότητα διαρκείας στην παρούσα χρονική εποχή. Η Ιστορία φυσικά έχει να παρουσι- άσει περίπου αντίστοιχα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία κυρι- αρχούσε η πολεμική αβεβαιότητα και η γεωπολιτική ρευστότητα. Εντός λοιπόν και του σημερινού ρευστού τοπίου, ουδείς μπο- ρεί αυτή την στιγμή να γνωρίζει τι είδους και σε ποιά κλίμακα αλλαγές πιθανόν να υπάρξουν μετά το πέρας του συγκεκριμέ- νου,αγνώστου χρονικώς σήμε- ρα,διαστήματος. Όταν κάποτε οι πόλεμοι λήξουν,διότι-άγνωστο πότε- θα λήξουν,ενδέχεται τί- ποτα να μην έχει μεταβληθεί ή κάποια ελάχιστα δεδομένα να μετσβληθούν,αλλά ενδέχεται και να έχουν μεταβληθεί από αρκετά έως και τα περισσότερα. Στην συγκεκριμένη περίπτω- ση,της αναμενόμενης επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ,αποτελεί ένα παράδοξο γεγονός το ότι το Ιράν,72 ώρες πρό της ενάρξε- ως της πολεμικής επιχείρησής του,ενημερώνει απ'ευθεάς ή μέσω άλλων χωρών σύμπασα την παγκόσμια κοινότητα. Οπότε όλοι οι μεγάλοι διεθνώς παίκτες γνώριζαν τι έπεται και ήταν όλοι προετοιμασμένοι,εξ ού και η επί- θεση του Ιράν,σε πρώτη και πάλι ανάγνωση,απέτυχε στο να πλή- ξει τους στρατιωτικούς επιλεγμέ- νους στόχους της. Υπήρξε αυτό άραγε ένα επιδιωκόμενο από το Ιράν αποτέλεσμα; Ήθελε το Ιράν να σποτύχει και επί τούτου εκ των προτέρων ενημέρωσε για την επίθεση; Η άποψη της Ρωσίας ότι το Ιράν χρησιμοποίησε παλαιού τύπου εξοπλισμό κατά την επίθε- σή του,περιπλέκει ακόμη περισ- σότερο τις τυχόν απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα. Τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά περιπλέκει έτι περισσότερον το γεγονός ότι μετά την επίθεσή του το Ιράν πλέον γνωρίζει,εκ του αποτελέσματος,τα τρωτά και μη σημεία της αεράμυνας του Ισραήλ. Απαντήσεις στα προη- γούμενα ερωτήματα ενδέχεται να υπάρξουν ή και να μην υπάρ- ξουν το επόμενο χρονικό διάστη- μα,καθώς και από τα γεγονότα τα οποία θα συντελεστούν ή δεν θα συντελεστούν. Ως προς την δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση Νετανιάχου,θεωρούμε ότι οι δη- λώσεις του ηγέτη της αξιωματι- κής αντιπολιτεύσεως του Ισραήλ Γιαίρ Λαπίντ αποτυπώνουν ση- μαντικά και την άποψη των πο- λιτών του Ισραήλ:"Βρισκόμουν στην Ουάσινγκτον την περασμέ- νη εβδομάδα για συναντήσεις με ολόκληρη την κυβέρνηση. Είναι σοκαρισμένοι από την κυ- βέρνηση αυτή: από την έλλειψη υπευθυνότητας,από την έλλειψη επαγγελματισμού,από την κακή διαχείριση. Τόσο οι φίλοι όσο και οι εχθροί του Ισραήλ οσμίζονται αδυναμία από την παρούσα κα- τάσταση(www.kathimerini. gr 15-4-2024). Αυτές οι δηλώσεις προφανώς και αποδεικνύουν το πολιτικό και υπαρξιακό πλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Νετανιάχου,καθώς οι διαμαρτυρίες των πολιτών του Ισραήλ είναι σχεδόν καθημερινές και η πίεση που του ασκείται από τους συμμάχους του Ισραήλ,ως προς την αλλαγή της πολιτικής του,αυξάνονται. " Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Αποτρόπαιο φίδι της Γνώσεως αλλήθωρο φίδι θα σφυρίζεις πάντα στην ανηφό- ρα μας έχοντας ολόγυρα την Άνοιξη με σχίνα και θυμάρι τα δέντρα και τον ήλιο σαν το φρέσκο αίμα. Εμείς ανεβαίνουμε στην ουράνια πόλη δίχως εναέριο σιδηρόδρομο[....] εμείς ανεβαίνουμε κάθε ώρα που περνά μας τρομά- ζει σαν εκκωφαντική εκπυρσοκρότηση[....]" (Νίκος Καρούζος " Τα Ποιήματα Α' 1961-1978" Γ' Έκδοση " Ίκαρος" 2002,σελ.183).

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 11-4-2024

Φυσικά και έχει δίκαιο ο πρωθυπουργός όταν από τη Τήλο δηλώνει ότι:" Είναι μία πρόκληση μεγάλη για την κυβέρνησή μας και μία μεγάλη δυσκολία να βρούμε εκείνο το μείγμα κινήτρων έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι η παρουσία γιατρών στα μι- κρά μας νησιά να είναι τέτοια ώστε οι Έλληνες πολίτες αλλά και οι ξένοι-γιατί είδα ότι έχετε αρκετούς ξένους οι οποίοι έχουν επιλέξει την Τήλο ως μόνιμη κα- τοικία-να αισθάνονται ασφα- λείς όσον αφορά στα ζητήματα της περίθαλψής τους"(www. topontiki.gr 8-4-2024). Φυσικά έχει δίκαιο και ο ΥΠ.ΕΘ.Α όταν στο συνέδριο της ΝΔ αναφέρε- ται στην ανάγκη επανίδρυσης του κράτους και βεβαίως φυσι- κά έχει δίκαιο και ο Υπουργός Προστασία του Πολίτη όταν αναφέρεται στην αναγκαιότη- τα μίας ριζικής ανασυγκρότη- σης,αναγέννησης και επανί- δρυσης της ΕΛ.ΑΣ.Ωστόσο το θέμα είναι ότι αυτές οι αναφο- ρές γίνονται μετά από πέντε έτη διακυβέρνησης της ΝΔ,που σημαίνει ότι ως προς τα συγκε- κριμένα θέματα δεν υπήρξαν λύσεις που να παράγουν τα επι- θυμητά αποτελέσματα και το ερώτημα που τίθεται είναι ότι εφ' όσον αναγνωρίζονται αυτές οι αδυναμίες και αστοχίες,πό- σος αλήθεια χρόνος διακυβέρ- νησης απαιτείται ούτως ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα που να εξασφαλίζουν σε όλους τους πολίτες την ιατρική περίθαλψη και την ασφάλεια εν έτει 2024. Έχει παρέλθει χρόνος πέραν του έτους από την τραγωδία των Τε- μπών και καθημερινώς σχεδόν αποκαλύπτονται δυσχέρειες στην λειτουργία του σιδηροδρο- μικού δικτύου. Η πρόσφατη γυναικοκτονία στους Αγίους Ανσργύρους Αττι- κής,μπροστά από το Α.Τ. και τα όσα προηγήθηκαν αυτής,α- πό την προσέλευση στο Α.Τ. του θύματος,την συμπεριφορά σε αυτήν από τους αστυνομικούς υπηρεσίας και τον διάλογό του με την Άμεση Δράση προκα- λούν την κοινή λογική,εγείρουν αισθήματα ανασφάλειας στους πολίτες και αποκαλύπτονται σε τηλεοπτικά δίκτυα περιπτώσεις γυναικών-θυμάτων που υπέ- στησαν ενδοοικογενειακή βία που κατέφυγαν σε Α.Τ. και δεν αντιμετωπίστηκαν με την δέ- ουσα προσοχή. Το συγκεκριμέ- νο γεγονός προκάλεσε,εκ των υστέρων,την λήψη νέων μέτρων που η αποτελεσματικότητά τους αναμένεται να κριθεί στο μέλλον. Ωστόσο εάν κάποιος προσπαθήσει να συνθέσει τα γεγονότα τα οποία δημιουρ- γούν σήμερα την εικόνα της Ελλάδας,είναι πραγματικά από δύσκολο έως αδύνατο να αντι- ληφθεί ότι αυτή η εικόνα προ- σομοιάζει σε μία χώρα της Ε.Ε. που ευημερεί και λειτουργεί στο τέλος του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνος,παρ' όλα τα επιφα- νειακά πυροτεχνήματα "εκσυγ- χρονισμού". Φυσικά δεν είναι μόνον τα θέματα δημόσιας υγεί- ας ασφάλειας,ακρίβειας,Τε- μπών και των τηλεφωνικών υποκλοπών που δημιουργούν μία χρονικά οπισθοδρομική ει- κόνα της Ελλάδας που απωθεί. Ταυτοχρόνως με τις προανε- φερθείσες δηλώσεις του πρωθυ- πουργού και των υπουργών, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πορευθεί στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές,με βάση το αφή- γημα που προέταξε και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές και αυτό το αφήγημα είναι η κινδυνολογία σε σχέση με την σταθερότητα της χώρας,εάν απωλέσει δυνάμεις στα ποσο- στά της η ΝΔ,μία κινδυνολογία που αφ'ενός ανήκει στο παρελ- θόν και αφ'ετέρου προσβάλλει την Δημοκρατία καθώς σε αυ- τήν δεν υπάρχουν ούτε μονό- δρομοι,ούτε αδιέξοδα. Επέλεξε επίσης να πορευθεί προς τις ευ- ρωεκλογές προσάπτοντας στον αντιπολιτευτικό λόγο στοιχεία λαικισμού και εδώ τίθεται πλέ- ον το θέμα κατά πόσον αυτός ο "λαικισμός" της αντιπολίτευ- σης,για τον οποίο η κυβέρνηση την κατηγορεί,δεν είναι πσρά η απτή,αληθινή απεικόνιση της πραγματικότητας. Μία βεβαί- ως αντιπολίτευση που την επο- χή του ιού,2020-2021,δεν άρθω- σε αντιπολιτευτικό λόγο,αλλά ταυτίστηκε με την κυβερνητική πολιτική και την στήριξε,χωρίς φυσικά τότε να κατηγορηθεί από την ΝΔ για λαικισμό. Οπότε το αφήγημα με το οποίο πορεύεται η κυβέρνηση στις ευρωεκλογές είναι αντιφατικό,αμφιλεγόμε- νο και ίσως να δείχνει-κάτι που οι προαναφερθείσες δήλωσεις δεν στηρίζουν- ότι η επαφή με την πραγματικότητα κάπου έχει χαθεί ή διαφορετικά ο κυβερ- νητικός λόγος είναι διττός,ασα- φής και αβέβαιος. Το επόμενο χρονικό διάστημα έως τον Ιούνιο αναμένεται κυ- ριαρχία της πολιτικής πόλωσης και της κινδυνολογίας από την πλευρά της ΝΔ και τούτο χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν ο αστάθ- μητος παράγοντας,που ωστόσο ως απρόβλεπτος εάν εμφανιστεί ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα. ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ [....] Έτσι μιλούσα βλέποντας εξαίσια ρόδινες ορτανσίες άσπρες και γαλάζιες ωσάν κομμώσεις θεαινών, χρυσαφικές αλλόφρονες μπετίνες και ελισαβέτες με τα ωραία σκήπτρα τα αναρ- ριχώμενα μιλούσα βλέποντας τα χιονόσφαιρα και τα μπαλέτα τις ανοιγμένες ταιτές τους μπα- καράδες[....]" (Νίκος Καρούζος " Τα Ποίηματα Α' 1961-1978" Γ' Έκδοση "Ίκαρος" 2002,σελ.278).

Τετάρτη 3 Απριλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-4-2024

Στη συζήτηση περί της προτάσεως δυσπιστίας προς την κυβέρνηση που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βου- λή,δεν υπήρξαν απαντήσεις ως προς το θέμα των συνομιλιών του σταθμάρχη της Λάρισας με τους μηχανοδηγούς διαφορετι- κών αμαξοστοιχιών σε σχέση με το "μοντάζ" αυτών. Πολυεπίπε- δα αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν την τραγωδία των Τε- μπών,άνω του έτους, παραμέ- νουν ως έχουν. Ίσως και το θέμα να είχε "κλείσει" εάν οι συγγε- νείς των θυμάτων στα Τέμπη δεν επέμεναν να επιδιώκουν να ανα- δείξουν την γνώση της αλήθειας ως προς τα αίτια και τις ευθύνες που δημιούργησαν τις συνθήκες εκείνες υπό τις οποίες τόσοι άν- θρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εξ αυτού φέρουν ακόμη σωματικά και ψυχικά τραύμα- τα. Η ενότητα των συγγενών και η κοινή τους κατεύθυνση απο- δεικνύει την δύναμη που διαθέ- τουν οι πολίτες όταν είναι ενερ- γοί. Αυτή η επιμονή των πολιτών είναι εκείνη που θα αποκαλύψει και την αλήθεια,καθώς ο αγώ- νας τους, με τις διαστάσεις που έχει λάβει, αργά ή γρήγορα θα δικαιωθεί. Οι πρόσφατες παραιτήσεις υπουργών προστίθενται σε μία σειρά αλλεπάλληλων παραιτή- σεων στελεχών της κυβέρνησης τόσο για το θέμα των τηλεφωνι- κών υποκλοπών,όσο και ως προς την διαρροή προσωπικών δεδο- μένων αποδήμων. Όλες αυτές οι παραιτήσεις αναδεικνύουν προ- βλήματα λειτουργίας της κυβέρ- νησης,για την οποία την κύρια ευθύνη φέρει ο πρωθυπουργός. Σε μία επιχείρηση ο CEO(Chief Executive Officer),ο Διεθύνων Σύμβουλος δηλαδή,είναι εκεί- νος που υπό την επίβλεψή του λειτουργούν τα αμέσως επόμε- να στελέχη της,που προφανώς ο ίδιος επιλέγει και με αυτόν τον τρόπο,εάν η λειτουργία αυτών των στελεχών βλάπτει τα συμ- φέροντα της επιχείρησης,φέρει και ο ίδιος την ευθύνη. Ενώ η αντιπολίτευση φαίνεται να εξέρχεται από τον πολυετή λήθαργό της που οδήγησε σε νίκη την ΝΔ στις εθνικές εκλο- γές,έστω και εάν το ποσοστό της αποχής σε αυτές ήταν εκ των υψηλοτέρων στην Ελλάδα,εν τούτοις δεν οράται να αναδει- κνύεται εκείνη η πολιτική δύ- ναμη,που θα υπάρξει από μόνη της διαφορετική πρόταση κυ- βερνητικής εξουσίας. Ωστόσο η ενιαία στάση της στην πρόταση δυσπιστίας,κατέστησε σαφές πως μία ενωμένη αντιπολίτευ- ση είναι σε θέση να δημιουργεί δύσκολες καταστάσεις στην κυ- βέρνηση. Είναι και πάλι η δύ- ναμη των ενεργών πολιτών,στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη,εκείνη που προκάλεσε αυτό το αποτέλεσμα και η απο- δοχή αυτών από το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας,ανεξαρτή- τως πολιτικών ιδεολογιών. Μία ακόμη φορά οι πολίτες προηγού- νται της πολιτικής,την ξεπερ- νούν,την καθοδηγούν και φωτί- ζουν τον δρόμο των ανέκπτωτων αγώνων που παράγουν αποτελέ- σματα. Η πίστη στο δίκαιο του αγώνα και η επιμονή σε αυτόν συσπειρώνει και δημιουργεί μία δυναμική που ακόμη και τα άτο- πα χειροκροτήματα στη Βουλή την προεκτείνουν,καθώς ακόμη και αυτά την γιγαντώνουν. Αυτή η δυναμική των ενεργών πολι- τών προσφέρει εκπλήξεις,ελπί- δες και αλήθειες. Η πόλωση μεταξύ κυβερνήσε- ως και αντιπολιτεύσεως στην πορεία προς τις ευρωεκλογές θα διατηρηθεί,με άγνωστο το εκλογικό αποτέλεσμα,όπως και τα παράγωγα αυτού. Η κυβέρ- νηση όσο επιμένει να διατηρεί ένα σκηνικό θεάτρου του πα- ραλόγου,τόσο θα αντιπολιτεύ- εται τον εαυτό της,θα ενισχύει την ενότητα της αντιπολιτεύ- σεως,θα καθιστά ταχύτερη την φθορά της και ίσως ακόμη να δημιουργήσει εύφορο έδαφος συμπλεύσεως των δύο μεγαλύ- τερων κομμάτων της αντιπολι- τεύσεως,που θα μπορούσαν με μία πολιτική συμμαχία να διεκ- δικήσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές την άσκηση της κυβερ- νήσεως. Ανεξαρτήτως των πολιτικών εξελίξεων οι πολίτες θα εξακο- λουθούν να βιώνουν στην καθη- μερινότητά τους την παρουσία ενός υψηλού πληθωρισμού στα τρόφιμα,στα καύσιμα,στη στέ- γη που τους μειώνει το πραγ- ματικό τους εισόδημα και την απουσία ενός συστήματος Υγεί- ας που να τους την διασφαλί- ζει,καθώς αυτό συνεχίζει να λειτουργεί με μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προ- σωπικό. Νέοι επιστήμονες-και ιατροί- αναζητούν καλύτερες αμοιβές στο εξωτερικό,ενώ δι- εθνώς αυξάνεται η ρευστότητα και η αβεβαιότητα που προκύ- πτει και από την διατήρηση των πολέμων και τον κίνδυνο κλι- μάκωσης σε αυτόν της Ουκρα- νίας. Στο Ισραήλ πληθαίνουν οι προτροπές των πολιτών,αλ- λά και της αντιπολίτευσης,που ζητούν την παραίτηση του Νε- τανιάχου,ενώ οι Παλαιστίνιοι υφίστανται πρωτοφανή σφαγή γενοκτονίας. "ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ [....] Τεράστια χρονόμετρα με- γεθύνουν σε σκοτεινούς θαλάμους τα δευ- τερόλεπτα λιώνουν οι ώρες υπέροχα στα χυτήρια του ερέβους. Αυτός ο Κρόνιος Πολιτισμός!Ας τον αρωματίσουμε... Ανάσταση: τα καλοπιάσματα του έαρος. Ερωτευθείτε" (Νίκος Καρούζος " Τα Ποιήματα Α' 1961-1978" Γ' Έκδοση " Ίκαρος" 2002,σελ.240).