Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1-2-2024

Οι Γάλλοι αγρότες πολι- ορκούν και αποκλεί- ουν το Παρίσι,ενώ η κυβέρνηση επιστρα- τεύει 15.000 αστυνομικούς με στόχο να αποτρέψει την είσοδο τους στη πόλη του Φωτός,ενώ στους δρόμους βγαίνουν και τεθωρακισμένα οχήματα. Ο πό- λεμος στην Ουκρανία έχει αυξή- σει τις τιμές στα λιπάσματα και στην ενέργεια καταστρέφοντας τα αγροτικά εισοδήματα. Ταυ- τοχρόνως ο πρωτογενής τομέας της Γαλλίας πλήττεται από τη γραφειοκρατία και τις εισαγω- γές τροφίμων από χώρες που οι παραγωγοί έχουν να αντιμετω- πίσουν λιγότερους περιορισμούς και χαμηλότερα κόστη. Την προ- ηγούμενη Κυριακή δύο ακτιβι- στές πέταξαν σούπα στο πλαί- σιο που προστατεύει τη Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου θέτοντας το ερώτημα:"Τι είναι πιό σημαντικό; Η τέχνη ή το δι- καίωμα για υγιεινό και βιώσιμο φαγητό;" Βέλγοι αγρότες διέκο- ψαν τη κυκλοφορία γύρω από τις Βρυξέλλες,ενώ ταυτοχρόνως στη Γαλλία οι οδηγοί των ταξί διαμαρτύρονται κατά των νέων δασμών στη μεταφορά ιατρικών ασθενών. Ο νόμος της Ε.Ε.για την αποκατάσταση της φύσης του 2023 απαιτεί από τα κράτη- μέλη να θεσπίσουν περιβαλλο- ντικά μέτρα στο 20% της γης και της θάλασσας και τούτο απαιτεί την αγρανάπαυση του 4% της γε- ωργικής γης.(www.newsbomb 29-30/1/2024). Στην Ελλάδα μετά το φοιτητικό κίνημα που αγωνίζεται εναντί- ον της λειτουργίας ιδιωτικών Α.Ε.Ι.,οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους και ετοιμάζουν κινητοποιήσεις,που εκ του απο- τελέσματος θα διαπιστωθεί η επιτυχία τους και το αποτέλε- σμα αυτό δεν είναι άλλο παρά εκείνο που θα επιφέρει την ικα- νοποίηση των αιτημάτων τους. Ως προς την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται ενότητα και πανελλήνιος συντονισμός των κινητοποιήσεων,κοινά αιτή- ματα και στοχευμένη πίεση. Η σύνδεση του αγροτικού κινήμα- τος στην Ελλάδα με τα αντίστοι- χα που εκδηλώνονται σε όλη την Ε.Ε. είναι απαραίτητη και προς αυτή τη κατεύθυνση είναι θετι- κή η παρουσία Ιταλών αγροτών στη Λάρισα. Τάση που αφορά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα παγκοσμί- ως αποτελεί το γεγονός ότι 156 εταιρείες αναπτύσσουν προι- όντα καλλιεργημένου κρέατος και πειραματίζονται με το κρέ- ας εργαστηρίου. Ήδη οι Η.Π.Α. και η Σιγκαπούρη έδωσαν άδεια σε προιόντα με καλλιεργημένο κρέας κοτόπουλο. Το Ισραήλ τον Ιανουάριο έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που έδωσε άδεια για παραγωγή κρέατος από καλ- λιέργειες μοσχαρίσιων κυττά- ρων. Το 2022 η κυβέρνηση του Ισραήλ χορήγησε 18 εκατομμύ- ρια δολάρια στην Aleph Farms και σε άλλες εταιρείες του χώ- ρου. Ο δε Νεντανιάχου δήλω- σε:"Είναι μία τεράστια επιτυχία για τη διατροφική ασφάλεια,την ασφάλεια των τροφίμων,τη δράση για το κλίμα και την ευη- μερία των ζώων. Στην ισραηλινή Aleph Farms έχουν επενδύσει ο όμιλος Mitsubishi και ο γίγα- ντας της βιομηχανίας τροφίμων Cargill Inc. Η εταιρεία σκοπεύ- ει να επεκταθεί σε ασιατικές χώ- ρες,όπως η Ιαπωνία("Το Βήμα" 28-1-2024). Την ίδια στιγμή ισραηλινά αε- ροσκάφη εκμεταλλευόμενα τη πείνα που θερίζει τους Παλαι- στίνιους αμάχους,ένεκα της έλ- λειψης τροφίμων που προκαλεί ο αποκλεισμός της Γάζας,έριξαν κονσέρβες τροφίμων παγιδευ- μένες με εκρηκτικά σε διάφορες περιοχές της Γάζας. Τέσσερις Παλαιστίνιοι,εκ των οποίων δύο παιδιά σκοτώθηκαν όταν επιχεί- ρησαν να ανοίξουν τις κονσέρ- βες,ελπίζοντας να βρούν κάτι φαγώσιμο(www.902.gr 23-1- 2024). Σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ που αφορά το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικο- κυριών το 2023,το μηνιαίο ει- σόδημα για 6 στα 10 νοικοκυριά επαρκεί για 19 ημέρες. Το 20% αυτών έχει ληξιπρόθεσμες οφει- λές,ενώ 7 στα 10 αναγκάστηκαν να μειώσουν τις δαπάνες τους. Το 32,9% δήλωσε ότι κατά το 2023 το εισόδημά του μειώθη- κε,ενώ το 15,3% ότι αυξήθηκε. Το 51,8% δήλωσε ότι χρειάζεται να κάνει περικοπές για να κα- λύψει τα αναγκαία και περίπου το 50% δήλωσε ότι το κατάλληλο μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας εθναι η μείωση των φόρων και των τελών(www. ertnews 24-1-2024). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Εργασία της ΓΣΕΕ το διάστημα Ιανουάριος- Σεπτέμ- βριος 2023 η Ελλάδα κατέγρα- ψε εμπορικό έλλειμμα 4,7% του ΑΕΠ,έναντι πλεονάσματος 3,9% στην Ευρωζώνη. Το διάστημα Οκτώβριος 2022- Ιούνιος 2023 ο ρυθμός αύξησης του Γ.Δ.Τ.Κ. παρέμεινε υψηλός,συμπιέζο- ντας το πραγματικό εισόδημα και την αγοραστική δύνσμη των νοικοκυριών. Τον Δεκέμβριο του 2033 ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση στη κατηγορία "Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά" στην Ελλάδα ήταν ο δεύτερος υψηλό- τερος μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.-27. Ο υψηλός τιμάριθ- μος στη συγκεκριμένη κατη- γορία αγαθών περιορίζει την αγοραστική δύναμη ειδικά νοι- κοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα,που είτε αυξάνουν τις δαπάνες τους,είτε εφ' όσον δεν διαθέτουν αποταμιεύσεις να περιορίσουν τη κατανάλωσή τους,γεγονός που συνιστά υπο- βάθισμη του βιοτικού τους επι- πέδου(www.cna.gr 30-1-2024). Φυσικά όλα τα προηγούμενα στοιχεία αγνοούν προφανώς ότι με τέσσερα τόστ την ημέρα μία οικογένεια τρέφεται επαρκώς.... "[....] Άλλοι ας οικοδομούν ανά- μεσα στους σχιστόλιθους και στις λάβες. Άλλοι άς υψώνουν μάρμαρα στην πολιτεία[....]" ( Σαίν-Τζών Πέρς " Χρονικό" Εκδόσεις"Bibliotheque" 2018, σελ.31).

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 25-1-2024

Στη Γερμανία,μίας εκ των μητροπολιτικών χωρών της Δύσης,το συνδικά- το των μηχονοδηγών της( GDL), αφού απέρριψε τη νέα πρόταση συμβιβασμού που κατέθεσαν οι γερμανικοί σιδη- ρόδρομοι(DB),ανακοίνωσε νέα εξαήμερη απεργία από την 23-1- 2024. Τα αιτήματα των απεργών αφορούν μηνιαία αύξηση μισθών 555 ευρώ,μείωση ωρών εργασίας από 38 σε 35 την εβδομάδα και εφάπαξ καταβολή " αποζημίω- σης πληθωρισμού" ύψους 3.000 ευρώ(www.hellasjournal.gr 22-1-2024). Ταυτοχρόνως στη Ρουμανία αγρότες και ιδιοκτή- τες φορτηγών βρίσκονται σε κινητοποιήσεις εδώ και δέκα ημέρες. Στο Βερολίνο την 20- 1-2024 οι αγρότες ενώθηκαν με το ακτιβιστικό κίνημα για το περιβάλλον "Fridays for Future",σχηματίζοντας συμμα- χία με σύνθημα:"Έχουμε βαρε- θεί". Στη Νότια Γαλλία οι μαζι- κές διαμαρτυρίες των αγροτών οδήγησαν σε συνάντηση με τον Γάλλο πρωθυπουργό και απο- κλεισμό του αυτοκινητόδρομου Α64(www.euronews.gr 21-1- 2024).Αγροτικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στην Ολλαν- δία και στη Πολωνία. Διεκδικούν οι αγρότες της Ευρώπης τη μείω- ση του κόστους παραγωγής,τη διατήρηση των επιδοτήσεων και φορολογικές απαλλαγές(www. iefimerida.gr 21-1-2024). Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός,ει- δικά στα τρόφιμα και σε προιό- ντα που συμμετέχουν στο "καλά- θι του νοικοκυριού",εξακολουθεί να καλπάζει. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης απέτυ- χαν να ελέγξουν το ατιθάσευτο κύμα ακρίβειας που πλήττει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τα ετεροχρονισμέ- να μέτρα που λαμβάνονται απο- δεικνύονται αναποτελεσματικά. Οι τιμές και τα υπερκέρδη,προι- όντων και εταιρειών,συνεχίζουν να αυξάνουν,μία κατάσταση που αναμένεται να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν ισχύουν οι πληροφορίες περί παραιτήσεων 17 αξιωματικών,υ- παξιωματικών και ΕΠΟΠ μελών της φρεγάτας "Ύδρα",που είναι η βασική επιλογή της κυβέρνη- σης να συμμετέχει στην επιχεί- ρηση "Prosperity Guardian" της Δύσης στην Ερυθρά Θάλασσα, τότε υπάρχει σοβαρός λόγος να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη απόφαση. Πηγές του Πολεμικού Ναυτικού ανέφεραν ότι αυτές αφορούν το διάστημα από 1-1- 2023 έως σήμερα και δεν σχετί- ζονται με την εν λόγω επιχείρη- ση(www.902.gr 19-1-2024). Ο επικεφαλής της Ευρωπαικής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ σε ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Ισπανίας Βαγιαδολίδ,όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος διδά- κτορας,όπως μετέδωσε η ισπα- νική εφημερίδα Pais δήλωσε:" Η Χαμάς χρηματοδοτήθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση σε μία προσπάθεια αποδυνάμωσης της Παλαιστινιακής Αρχής" Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει απορρίψει αυτή τη κατηγορία που αναφέρθηκε και από εκπρο- σώπους της ισραηλινής αντιπολί- τευσης και έχει αποτυπωθεί και σε άρθρο των "Times of Israel" την 8-10-2023 όπου ανέφερε:" Το Ισραήλ έχει επιτρέψει βαλί- τσες με εκατομμύρια χρήματα από το Κατάρ να εισέλθουν στη Γάζα το 2018 προκειμένου να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχει- ρία με τους διοικητές της Χαμάς εκεί". Ο Νετανιάχου το 2019 σε συνεδρίαση του κόμματός του Λικούντ είχε τονίσει:" Όποιος θέλει να εμποδίσει τη δημιουρ- γία Παλαιστινιακού κράτους χρειάζεται να ενισχύσει τη Χα- μάς"(www. Kathimerini.gr 20- 1-2024). Γεγονός είναι ότι η λήξη του πολέμου στη Γάζα θα ση- μάνει και το πολιτικό τέλος του Νετανιάχου καθώς η Δύση απο- στασιοποιείται από την ιμπερι- αλιστική-μιλιταριστική πολιτική του που εκφράστηκε και από τις δηλώσεις του την παρελθούσα Πέμπτη,ότι το Ισραήλ θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφά- λειας στο "σύνολο του εδάφους δυτικά του Ιορδάνη",δηλαδή και στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. Επί της ουσίας ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συγκρούεται με το σύνολο της Δύσης που επιθυ- μεί δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Ένα Ισραήλ στο οποίο αποδίδεται ότι έπληξε με αερο- πορικό βομβαρδισμό τη Δαμα- σκό της Συρίας,προκαλώντας 12 θύματα μεταξύ των οποίων και πέντε συμβούλοι των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Μία ενέργεια που πυροδοτεί περαι- τέρω τον πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα δημιουργώντας πλήγ- μα στη παγκόσμια οικονομία,ό- σο συνεχίζεται και διευρύνεται. Οι φοιτητές και η ΟΛΜΕ διαδη- λώνουν μαζικά εναντίον της ίδρυ- σης ιδιωτικών ξένων Α.Ε.Ι στην Ελλάδα. Ένα γεγονός που διευ- ρύνει τον προνομιακό χαρακτή- ρα της παιδείας,τη στιγμή που η πρόσβαση στη γνώση θα έπρεπε να προσφέρεται σε επίπεδο ίσων ευκαιριών σε όλες και σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος,τόπου κατοικίας, πολυμελούς ή ολιγο- μελούς οικογένειας. Το ζήτημα φυσικά είναι το φοιτητικό κίνη- μα να επανέβρει τον βηματισμό του, τον διεκδικητικό προσανα- τολισμό του, να επανεμπνεύσει τη νεολαία και να καταστεί αυτή εκ νέου μάχιμη,πεδίο αναζήτη- σης,προβληματισμού,παραγω- γής ιδεών και πολιτισμού,όπως άλλωστε και της αρμόζει. "ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΝ Ας μην αφήσουμε το μέλλον ανυπεράσπιστο: [....]Θυμάμαι την όραση να μην βλέπει καθόλου [....] Πόσους αιώνες θαυμα- στούς έχουμε σ'ένα εικοσιτετράω- ρο;[....]" (Νίκος Καρούζος "Τα Ποιήματα Α' 1961-1978" Γ' Έκδοση "Ίκα- ρος"2002,σελ.232).

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 18-1-2024

Η Ομοσπονδιακή Στα- τιστική Υπηρεσία της Γερμανίας ανακοίνωσε την 15-1-2024 τη μείω- ση του Α.Ε.Π. της Γερμανίας το 2023 κατά 0,3%. Η πρόεδρος της Υπηρεσίας Ρούθ Μπράντ σημεί- ωσε πως:" Παρά τις πρόσφατες μειώσεις των τιμών,αυτές παρα- μένουν υψηλές σε όλα τα στάδια της οικονομικής διαδικασίας και επιβάρυναν την οικονομική ανά- πτυξη. Οι δυσμενείς συνθήκες χρηματοδότησης λόγω αύξησης των επιτοκίων και η ασθενέστε- ρη εγχώρια και εξωτερική ζήτηση έφεραν επίσης το τίμημά τους". Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics για την Ευρώπη Andrew Kennigham προβλέπει μηδενική αύξηση του Α.Ε.Π. το 2024. Ο Joegr Kraemer επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank επισημαίνει ότι:" Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η γερμανική οικονομία δεν έχει αναπτυχθεί σχεδόν καθόλου μετά το ξέσπασμα του κορονοιού" Η κατανάλωση των νοικοκυριών το 2023 μειώθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το 2022,ενώ οι δημό- σιες δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,7% αντιστοίχως. Υπήρξε ωστό- σο θετικό ισοζύγιο εξαγωγών- εισαγωγών καθώς οι πρώτες μει- ώθηκαν το 2023 κατά 1,8%,ενώ οι δεύτερες επίσης μειώθηκαν κατά 3% αντιστοίχως(www. businessdaily 15-1-2024).Στο Βερολίνο κορυφώθηκαν οι αγρο- τικές κινητοποιήσεις,το κέντρο του οποίου απέκλεισαν περίπου 30.000 αγρότες,αλλά και εργα- ζόμενοι άλλων κλάδων(της αλιεί- ας,της εστίασης και της διακίνη- σης προιόντων). Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν εναντίον της ακρίβειας και κατά της σταδια- κής κατάργησης της επιδότησης των αγροτικών καυσίμων(www. kathimerini.gr 16-1-2024). Πρα- φανώς η κατάσταση στη Γερμανία επηρεάζει και τις χώρες εκείνες με τις οποίες διατηρεί οικονομι- κές συναλλαγές είτε μέσω εισα- γωγών-εξαγωγών,είτε μέσω του τουρισμού,ειδικότερα δε εκείνες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα δεν διαφαίνεται προοπτική μείωσης των τιμών κυρίως στα τρόφιμα και τα μέτρα που λαμβάνει η κυ- βέρνηση είναι ατελέσφορα και αναποτελεσματικά. Το πραγμα- τικό διαθέσιμο εισόδημα των πο- λιτών μειώνεται σε μία οικονομία που φυσικά δεν διαθέτει την ευ- ρωστία της Γερμανίας,ούτε από πλευράς εισοδημάτων,ούτε στο πεδίο των υποδομών. Η κλιμάκωση του πολέμου στην Ερυθρά Θάλασσα μεταξύ των Χούθι της Υεμένης και της Δύ- σης(Η.Π.Α-Μεγάλη Βρετανία) προκαλεί αλυσιδωτές επιδρά- σεις στη ναυτιλία και κατά συ- νέπεια στο παγκόσμιο εμπόριο. Ήδη οι τιμές για τη διαδρομή Ασία-Μεσόγειο αυξήθηκαν κατά 123% και οι τιμές της διαδρο- μής Ασίας-Ευρώπης αυξήθη- καν κατά 163% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023. Ο αριθμός των πλοίων μεταφοράς εμπο- ρευματοκιβωτίων που διέρχο- νται από την Ερυθρά Θάλασσα προς τη Διώρυγα του Σουέζ την πρώτη εβδομάδα του 2024 μει- ώθηκε κατά 90% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Αυτά τα πλοία πλέον έρχονται στην Ευρώπη μέσω Δυτικής Αφρικής και αντί για το λιμάνι του Πειραιά δένουν πλέον στα λιμάνια της Δυτικής και Βόρειας Αφρικής(www.newmoney.gr 16-1-2024). Στο Τέλ-Αβίβ περίπου 120.000 Ισραηλινοί πολίτες διαδήλω- σαν την 13-1-2024,ζητώντας τη παραίτηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου κατηγορώντας τη κυβέρνησή του ότι δεν κάνει αρ- κετά για να διασφαλίσει την απε- λευθέρωση των ομήρων που εξα- κολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Αντίστοιχες διαδηλώσεις έγιναν και σε άλ- λες πόλεις του Ισραήλ καθώς και σε πρωτεύουσες δυτικών χωρών (Ουάσιγκτον,Λονδίνο,Παρίσι) με τη συμπλήρωση 100 ημερών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Οι διαδηλωτές στη πρω- τεύουσα των Η.Π.Α. κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά του προέδρου Τζό Μπάιντεν για τη πολιτική του στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Παλαιστινιακό. Πολλοί από αυτούς κρατούσαν σημαίες της Νοτίου Αφρικής,της οποίας οι κατηγορίες κατά του Ισραήλ για γενοκτονία οδήγησε το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη να ανοίξει δικαστικά την υπόθε- ση.(www.slpress.gr 14-1-2024). Δημοσκόπηση που δημοσιεύτη- κε από το αμερόληπτο Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας την 2-1- 2024 έδειξε ότι μόνον το 15% των Ισραηλινών θέλει να παραμείνει ο Νετανιάχου στην εξουσία όταν τελειώσει ο πόλεμος με τη Χα- μάς(www.insider.gr 15-1-2024). Όλα τα προηγούμενα συνθέτουν μία εικόνα που διαμορφώνει το εγγύς μέλλον γεωπολιτικά και κυρίως οικονομικά. Δημιουρ- γούν την εικόνα πληθωριστικών πιέσεων παγκοσμίως,κυρίως όσο επιβαρύνεται το κόστος με- ταφοράς εμπορευμάτων (και ενεργειακών πόρων) ένεκα των εχθροπραξιών στην Ερυθρά Θά- λασσα,οι οποίες συνεχίζονται όσο διαρκεί η επίθεση του Ισρα- ήλ στη Γάζα. Εξ αυτού και μόνον του γεγονότος γίνεται αντιληπτό πόσο αναγκαία είναι για τη πα- γκόσμια κοινότητα η άμεση κα- τάπαυση του πυρός στη Γάζα,η λήξη της μιλιταριστικής επίθε- σης από το Ισραήλ και η επανα- φορά της ειρήνης στη Μέση Ανα- τολή. "ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. [....] Θεέ μου,διδάσκεται ο Σαίξπηρ στον παράδεισο; [....] Ιερουσαλήμ,Ιερουσαλήμ, η φωτιά που μας καίει δεν είναι του κόσμου[....]" (Νίκος Καρού- ζος "Οιδίπους τυραννούμενος και άλλα ποιήματα" Εκδόσεις "Ίκαρος"2014,σελ.111).

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 11-1-2024

ÇΧωρίς αγρότες, χωρίς τρόφιμα, χωρίς μέλ- λον», αυτό έγραφαν πανό διαμαρτυρίας των Γερμανών αγροτών διαδηλωτών που γέμισαν με κομβόι τρακτέρ και φορτηγών το Βερολίνο και απέκλεισαν την κεντρική λεω- φόρο που οδηγεί στη Πύλη του Βρανδεμβούργου. Οι αγρότες υποσχέθηκαν να αποκλείσουν τις κύριες οδούς κυκλοφορί- ας έως την επόμενη εβδομάδα και προειδοποιούν ότι ο τερμα- τισμός των φορολογικών ελα- φρύνσεων καθιστά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες. Ο επικεφαλής της γερμανικής ένωσης αγροτών DBV,Joachim Rukewied καλεί τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό των αγρο- τών και δήλωσε στο περιοδικό Stern:"Δεν θέλουμε να χάσουμε την υποστήριξη και την αλληλεγ- γύη μεγάλων τμημάτων του πλη- θυσμού και δεν θα αποδεχθούμε τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις φό- ρων στον αγροτικό τομέα(www. voria.gr 8-1-2024). Προβλήμα- τα δημιουργούνται επίσης στις οδικές συγκοινωνίες στη Βά- δη-Βυρτεμβέργη,στη Σαξονία κοντά στη Δρέσδη,στη Βαυαρί- α,στη Ρηνανία-Παλατινάτο,τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και το Σέρβιγκ-Χολστάιν,με απο- κλεισμούς δρόμων και οδικών κόμβων σε μεγάλους αυτοκινη- τόδρομους με τρακτέρ και γεωρ- γικά μηχανήματα. Εκτιμάται ως η μεγαλύτερη κινητοποίηση των αγροτών στη Γερμανία από τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο.(wwe. ertnews.gr 8-1-2024). Ταυτο- χρόνως εκτεταμένα προβλήμα- τα δημιουργούνται και για ένα τριήμερο απο 9-1-2024 σε όλη τη Γερμανία στις σιδηροδρομι- κές μετακινήσεις και μεταφο- ρές,καθώς η Γερμανική Ένωση Μηχανοδηγών (GDL) προχωρά στην μεγαλύτερη έως τώρα κινη- τοποίησή του,καθώς το Εργατι- κό Δικαστήριο της Φραγκφούρ- της απέρριψε τη προσφυγή των εργοδοτών κατά της απεργίας. (www.capital.gr 9-1-2024). Όντως χωρίς αγρότες ούτε τρό- φιμα,ούτε μέλλον μπορούν να υπάρξουν. Ο πρωτογενής το- μέας παραγωγής αποτελεί τον θεμέλιο λίθο επί του οποίου στηρίζεται κάθε εθνική οικονο- μία και είναι ο πλέον ουσιαστι- κός παράγοντας που συμβάλλει στην αυτάρκεια κσθε χώρας και στην ανεξάρτητη οικονομία της. Εάν στη Γερμανία επιβάλλεται η στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής,τότε στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερο από αναγκαία,ειδικά στην σημερι- νή συγκυρία,όπου ο πληθωρι- σμός,κυρίως στα τρόφιμα,μει- ώνει συνεχώς την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 3,7%,έναντι του 2,9% τον Νοέμ- βριο,ενώ στην Ευρωζώνη αντί- στοιχα τα ποσοστά ήταν 2,9% και 2,4% σύμφωνα με τα προσω- ρινά στοιχεία της Eurostat. Οι τιμές στην Ελλάδα στα τρόφιμα παρουσίασαν αύξηση 7,6% τον Δεκέμβριο,αμετάβλητη σε σχέ- ση με τον Νοέμβριο. Στην Ευ- ρωζώνη η αύξηση των τιμών σε τρόφιμα-ποτά ήταν αντίστοιχα 6,1% και 6,9%. Ο δομικός πλη- θωρισμός στην Ελλάδα,από τον οποίο εξαιρούνται τρόφιμα- ποτά-καπνικά-ενέργεια τον Δε- κέμβριο ήταν 3,3% έναντι 2,8% τον Νοέμβριο,ενώ στην Ευρω- ζώνη αντίστοιχα ήταν 3,4% και 3,6%( www.naftemporiki.gr 5-1-2024). Τα πρόστιμα που επιβάλλει η κυβέρνηση σε πολυεθνικές προ- έρχονται από ελέγχους που γίνο- νται εκ των υστέρων και αφού η αισχροκέρδεια καταγράφεται και πλήττει τα εισοδήματα των πολιτών,όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του βρεφικού γάλακτος. Τρείς φορές επάνω σε σύγκριση με άλλες ευρωπαι- κές χώρες-και μάλιστα όχι αυτές όπου το εισόδημα είναι χαμηλό όπως η Βουλγαρία, αλλά με χώ- ρες όπως η Φιλανδία και η Σου- ηδία-πληρώνουν οι γονείς στην Ελλάδα το βρεφικό γάλα.Αυτό αποκαλύπτει έρευνα τιμών που πραγματοποίησε στη διάρκεια του Νοεμβρίου σε τρείς τιμο- ληψίες η Επιτροπή Ανταγωνι- σμού,εύρημα που δείχνει πως η εν λόγω αγορά κάθε άλλο παρά λειτουργεί ανταγωνιστικά στην Ελλάδα. Οι τιμές στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλότερες και στα 10 διαφορετικά προιόντα γάλα- κτος 1ης και 2ης βρεφικής ηλικί- ας,όλα προιόντα μεγάλων πολυ- εθνικών εταιρειών που εξέτασε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τα προιόντα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της Έρευνας της Επ.Αντ. είναι στη κατηγορία του γάλα- κτος 1ης βρεφικής ηλικίας(0-6 μηνών) τα εξής: Frisolac(της Friesland Campina),Almiror 1 και Milupa 1 (της Danone- Nutricia),NAN Optipro 1 (της Nestle) και Novalac 1(της VIAN).Στην κατηγορία του γά- λακτος 2ης βρεφικής ηλικίας(6- 12 μηνών) εξετάστηκαν τα ακό- λουθα προιόντα: Frisomel 2(της Frisland Compina),Almiron 2 και Miloupa 2(Miloupa Aptanil) της (Danone Nutricia),NAN Optipro 2 (της Nestle)και Novalac 2(της VIAN). Στην Ελ- λάδα σημειώνεται κάτω του 50% των βρεφών τρέφεται με μητρι- κό γάλα.(www.moneyreview. gr 3-1-2024). H γαλλική Carrefur απέσυ- ρε σνάκ και αναψυκτικά της PepsiCo από τα ράφια των κα- ταστημάτων της στη Γαλλία λόγω των πρόσφατων αυξήσεων τιμών,στη τελευταία κλιμάκωση μίας μακροχρόνιας σύγκρου- σης μεταξύ λιανοπωλητών και εταιρειών τροφίμων για το κό- στος δημοφιλών ειδών(www. capital.gr 4-1-2024). Είναι φανερό ότι το σύστημα ταλανίζεται από τις αντινομίες του,που ως συνήθως απολήγουν εις βάρος των πολιτών του. "ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤ' Πότε θα ξαναμιλήσεις; Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Σπέρνονται γεννιούνται σαν τα βρέφη ριζώνουν θρέφουνται με το αίμα[....]" (Γιώργος Σεφέρης "Ποιήμα- τα" Ενάτη Έκδοση "Ίκαρος" 1974,σελ.290)

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-1-2024

Η έλευση του νέου έτους 2024,ως συνήθως συμ- βαίνει με κάθε νέον έτος,δημιουργεί στον άνθρωπο,στο πρό- σωπο του κάθε ανθρώ- που,προσδοκίες,ελπί- δες και στόχους. Αυτή βεβαίως η φυσιολογική θυμική επιθυμία συ- γκρούεται και έρχεται σε αντίθεση με την πε- ριρρέουσα ατμόσφαιρα τόσο σε παγκόσμιο,ό- σο σε εγχώριο επίπεδο. Ωστόσο δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει δι- αφορετικά. Ο άνθρω- πος-πρόσωπο οφείλει να είναι αισιόδοξος, ελπι- δοφόρος, αγωνιστής,α- ναζητητής του θετικού, μεσομακροπρόθεσμος προοπτικός και ταυ- τοχρόνως ρεαλιστής. Καθώς ο χρόνος συνε- χίζεται,συνεχίζεται και η ζωή του ανθρώπου- προσώπου εδώ. Συσ- σωρεύει εμπειρίες που μπορεί να τις χρησιμο- ποιήσει ως εφόδια και να του προσφέρουν την δυνατότητα να διακρίνει και εάν θέλει να βρεί σε διαχρονικές αξίες,όπως είναι η αλληλεγγύη,η οι- κογένεια,η προσφορά,η ακακία,η υπομονή,η παράδοση,την ανάπαυ- ση,την ειρήνη,την καλή ανησυχία,την αντοχή και την δύναμη. Βεβαίως τα κελεύσματα των καιρών του κόσμου είναι αλήθεια ότι δεν βοηθούν τον άν- θρωπο-πρόσωπο,ακόμη και έαν θέλει,να συνε- χίσει την εδώ πορεία του στον χρόνο,στην προη- γούμενη κατεύθυνση. Ο φόβος,η ανασφάλεια,η επιβίωση,το άγχος,η κακή ανησυχία,η εγκλη- ματικότητα,η ανεργία,οι μισθοί,οι συντάξεις,η φιλαυτία,η απληστία,ο ανταγωνισμός,η αβε- βαιότητα,η καταστροφή της φύσης,οι πολλές και διαφόρων ειδών εκπτώ- σεις συνθέτουν ένα κοι- νωνικό και προσωπικό πλέγμα σχέσεων που κυριαρχεί,αποπροσα- νατολίζει,δεν συν-χωρεί αλλά εξατομικεύει,ο πραγματικός ελεύθερος χρόνος συνθλίβεται,οι ταχύτητες κάθε είδους καθιστούν απρόσωπο το πρόσωπο,ο όγκος των πληροφοριών ενώ απαιτεί την επεξεργα- σία αυτών,αυτή χάνε- ται εντός της ομοιόμορ- φης,σχεδόν,παροχής των. Εξ όλων των προ- ηγουμένων,ένα βασικό στοιχείο που συνθέτει το πορτραίτο του ανθρώ- που-προσώπου η κριτι- κή σκέψη χάνεται στη ροή της καθημερινότη- τος και των γεγονότων που διαδέχονται το ένα το άλλο ανά δευτερόλε- πτο. Με αυτόν το τρόπο ο άνθρωπος-"πρόσωπο" αποδέχεται αδιάφορος και απογοητευμένος την πραγματικότητα που του διαμορφώνουν,γί- νεται άτομο από πρό- σωπο,απέχει από την συν-διαμόρφωση της κοινότητός του και απο- μονώνεται στον δικό του ατομικό κόσμο. Κάπως έτσι πιστεύουμε ότι ερμηνεύεται το φαι- νόμενο του "κανένα",η υψηλή αποχή,εγχώ- ρια και παγκόσμία,α- πό τις εκλογικές δια- δικασίες και η άνοδος όλο και περισσότερο στην Ευρώπη,αλλά και στην ήπειρο της Αμερι- κής,κυβερνήσεων και πολιτικών σχημάτων που εκφράζουν,κατά το κοινώς λεγόμενον,συ- ντηρητικές και "οπι- σθοδρομικές" πολιτικές θέσεις. Η αναποτελε- σματικότητα,ως προς την επίλυση εθνικών και παγκοσμίων προβλημά- των,των "σοσιαλιστι- κών","φιλελεύθερων" και της "κλασικής" Δε- ξιάς κυβερνήσεων,ήδη έχει δημιουργήσει πολι- τικό υπαρξιακό πρόβλη- μα στη Δύση,την στιγμή μάλιστα που,πλην ελαχί- στων εξαιρέσεων παγκο- σμίως,η Αριστερά έχει χαθεί. Οι πολίτες της Δύσης γνωρίζουν ότι έως τούδε το "μοντέλο" ανά- πτυξης που ακολούθη- σαν οι εκάστοτε ηγεμο- νίες τους,δεν προσέφερε παρά μόνον όλο και με- γαλύτερα ανισοδιανομή εισοδημάτων,δημιουρ- γώντας συνεχώς ισχυ- ρότερες ολιγαρχίες,νέα ένδεια, αστέγους, ανέρ- γους, εγκληματικότητα, αλλοίωση της πολυπολι- τισμικής συνυπάρξεως, κλιματική κρίση,πλα- σματικές ανάγκες και ευηερία,πολέμους,αβε- βαιότητα,ανασφάλεια και φόβο. Ζούμε την πλήρη αστυ- νόμευση των δυτικών μεγαλουπόλεων,ένεκα του φόβου τρομοκρατι- κών επιθέσεων κατά την εορταστική περίοδο. Η Δύση εγκαταλείπει,αργά αλλά σταθερά,την Ου- κρανία που χάνει τον πό- λεμο από την Ρωσία,κα- θώς στρέφει την προσοχή της,στην πλέον νευραλγι- κή περιοχή γι'αυτήν,της Μέσης Ανατολής και της Ερυθράς Θάλασσας,ό- που η περαιτέρω εμπλο- κή της Ανατολής σε αυτόν τον πόλεμο φαντάζει να είναι πλέον θέμα χρόνου και ο κίνδυνος ενός νέου πληθωριστικού κύματος ορατός. Στην Ελλάδα θεωρείται δεδομένο ότι ο πληθω- ρισμός,ειδικά στα τρό- φιμα,θα βαίνει αυξα- νόμενος και το 2024. Τα εθνικά θέματα με Τουρ- κία και Αλβανία παραμέ- νουν ανοιχτά,η δημόσια υγεία νοσεί και η πάσης φύσεως εγκληματικότη- τα και άλλα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας κυριαρχούν. Η επερχόνενη και το 2024 Θεοφάνεια είναι μία σταθερά που μας καλεί να την διακρίνουμε,να την αναζητήσουμε,να την ζήσουμε και να επα- ναγεννηθούμε στα κοι- νωνικά και προσωπικά νερά του Ιορδάνη. "[....] Είναι δυνατό νάχει παρεξηγηθεί η παγκό- σμια ιστορία;Είναι δυ- νατό,νάναι το παρελθόν ψεύτικο,επειδή πάντα μίλησαν για τις μάζες του,ακριβώς σα να διη- γούνταν για ένα συρφετό πολλών ανθρώπων,α- ντί να μιλήσουν για τον Ένα[....] Ναί,είναι δυνατό[....]" (Rainer Maria Rilke "Μάλτε Λάουριντς Μπρί- γκε" Βιβλιοπωλείον Α.Ν.Συροπούλου Θεσσα- λονίκη 1954,σελ.18-19).