Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 29-2-2024

Aμερικανός στρατιωτι- κός αυτοπυρπολείται και χάνει την ζωή του μπροστά στην ισραηλι- νή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον διαμαρτυρόμενος για την γενο- κτονία των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Ισραηλινοί διαδηλωτές στο Τέλ-Αβίβ ζη- τούν από τον Νετανιάχου να παραιτηθεί,να σταματήσει ο πόλεμος, να επέλθει συμφωνία με τη Χαμάς και να απελευθε- ρωθούν οι όμηροι. Γνωρίζει ο Νετανιάχου ότι η λήξη του πο- λέμου, οριστικοποιεί και το δικό του πολιτικό τέλος. Ένα πολιτικό τέλος στο οποίο εγγύτερα παρά ποτέ βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, καθώς καθημε- ρινώς χάνει στον πόλεμο με την Ρωσία. Εξ αυτού του γεγονότος εξακολουθεί να ζητάει βοήθεια από την Ευρώπη, ακόμη και μετά την οικονομική βοήθεια που έλαβε πρόσφατα από την Ε.Ε. ύψους 50 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027. Ενώ το Κο- γκρέσο των Η.Π.Α. δεν παρέχει οικονομική βοήθεια στην Ου- κρανία, στο Παρίσι είκοσι χώρες της Δύσης, μετά από πρωτοβου- λία του Γάλλου προέδρου και με την συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού, αποφάσισαν να συνεχίσουν να προμηθεύουν με πυρομαχικά την Ουκρανία τόσο από την ευρωπαική παραγωγή, όσο και με την αγορά αποθεμά- των πυρομαχικών εκτός Ευρώ- πης μετά από πρόταση της Τσε- χίας. Ο πρόεδρος της Γαλλίας μεταξύ άλλων δήλωσε ότι "Δεν υπάρχει συναίνεση σήμερα για να στείλουμε στρατεύματα στο μέτωπο επίσημα και με έγκριση. Αλλά όσον αφορά τη δυναμική τίποτα δεν μπορεί να αποκλει- στεί" ενώ ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας επεσήμανε "Πρέπει να εργαστούμε για το σύστημα αεράμυνας. Η Ουκρανία χρειά- ζεται επειγόντωs περισσότερους πυραύλους αλλά και περισσότε- ρα συστήματα αεράμυνας, είτε πρόκειται για S-200 πυραύλους S-300, Patriot" Τονίστηκε δε ότι οι ευρωπαικές χώρες πρέπει να στηρίξουν την Ουκρανία για αποστολή βοήθειας με διμερείς συμφωνίες(www.euronews.gr 27-2-2024). Καθίσταται περισσότερο πλέ- ον και από αντιληπτό ότι οι πιθανότητες επεκτάσεως του πολέμου στην Ευρώπη αυξάνο- νται επικίνδυνα, καθώς αυτές οι αποφάσεις αδιαφορούν για την ειρήνη και την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης. Γε- γονός που αυτή την στιγμή κα- τανοούν καλύτερα από όλους οι αγρότες της Ευρώπης που διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες και συγκρούστηκαν με τις δυ- νάμεις καταστολής. Οι αγρό- τες της Ευρώπης μεταξύ των άλλων ζητούν να σταματήσει η αδασμολόγητη εισαγωγή αγρο- τικών προιόντων από την Ου- κρανία, που έχει αυξηθεί κατά 25% (www.naftemporiki.gr 2-3-2024)Αντιλαμβάνονται επί- σης ότι η νέα ΚΑΠ της Ε.Ε. λειτουργεί στοχευμένα στην απαξίωση και στη μείωση της αγροτικής παραγωγής, οδηγώ- ντας σε αφανισμό την αγροτική τάξη. Δεδομένο περίπου θεω- ρείται ότι μετά τον Νοέμβριο η Ευρώπη θα βρεθεί σε πολι- τική απομόνωση, καθώς οι Ρε- πουμπλικάνοι προελαύνουν σε νίκη στις προεδρικές εκλογές των Η.Π.Α. Η αποστολή της φρεγάτα 'Ύδρα" στον πόλεμο της Ερυθράς Θά- λασσας εμπλέκει ευθέως την Ελλάδα σε αυτόν, αυξάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο και εκ- θέτει την χώρα σε απρόβλεπτες, επί του παρόντος, συνέπειες. Η εξεταστική επιτροπή της Βου- λής ως προς την τραγωδία των Τεμπών έληξε τις εργασίες της, χωρίς ωστόσο να δώσει απαντή- σεις ως προς τις αιτίες και τις ευθύνες που την επέφεραν και δυστυχώς το έργο της εξελίχθη- κε ως μία επίδειξη κυβερνητι- κής αλαζονείας και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Οι ψυχές των αδικοχαμένων θυμάτων ζητούν δικαίωση και τούτη τη δικαίω- ση επιδιώκει να επιτύχει ο Σύλ- λογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών 2023, συνεχίζοντας τον αγώνα του έως τέλους. Το συνέ- δριο του κόμματος της αξιωμα- τικής αντιπολιτεύσεως απέδειξε για μία ακόμη φορά την απου- σία εκφοράς πολιτικού λόγου, χαρακτηριστικό που δεν αφορά μόνον αυτό, αλλά το σύνολο του πολιτικού συστήματος, πλην εξαιρέσεων. Περίπου έτσι εξελίσσονται οι καταστάσεις έχοντας εισέλθει στην περίοδο του Τριωδίου και οδεύοντας προς την Κυριακή του Ασώτου, που όπως όλες οι ευαγγελικές παραβολές έτσι και η συγκεκριμένη προσφέρει μέγα πεδίο αναζητήσεως της οδού εκείνης που ως φαίνεται έχει απωλεσθεί σε πολλαπλά επίπε- δα (κοινωνικό, πολιτικό, πολιτι- στικό, προσωπικό, φυσικού πε- ριβάλλοντος). Η ασωτία επίσης ως έννοια μπορεί να εκφραστεί και σήμερα κυριολεκτικά, μετα- φορικά, αλληγορικά, φιλοσοφι- κά, αρκεί να υπάρξει βεβαίως η δυνατότητα της διακρίσεως της, ακόμη και στην περίπτωση που αυτή κραυγάζει πανταχόθεν δια της παρουσίας της. Υ.Γ. Το Ρέκβιεμ του Μπρίντεν ο διεθνούς φήμης διευθυντής ορ- χήστρας Θεόδωρος Κουρεντζής που με παρέμβαση του Ουκρα- νού πρέσβεως στην Αυστρία,α- κυρώθηκε η συμμετοχή του στο φεστιβάλ της Βιέννης,ένεκα της μη καταδίκης από μέρους του της Ρωσίας,πρέπει να το διευ- θύνει στην Επίδαυρο ή στο Ηρώ- δειο το θέρος. Αυτή είναι σήμε- ρα η Δύση. "[....] Άρα, αν βρισκόμαστε στην κατάσταση αυτή του νεω- τέρου γιού, πριν έλθει εις εαυ- τόν, σημαίνει ότι είμαστε στην πραγματικότητα εκτός εαυτών και δεν ξέρομε που βρισκόμα- στε, τι μας γίνεται, τι αντιπρο- σωπεύουμε. Ή και αν νομίζωμε ότι ξέρομε - που συνήθως νομί- ζομε- πέφτομε έξω [....]Άρα δεν είναι εύκολο μόνοι μας να πούμε που βρισκόμαστε, γιατί μπορεί να πέφτωμε έξω, μπορεί να εί- μαστε εκτός εαυτών και να μην το ξέρωμε, να μην το αντιλαμ- βανώμαστε[....] ( Αρχ. Βασιλεί- ου. Προηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων " Η παραβολη του ασω- του υιου" Β΄ επανέκδοση "Δό- μος" σελ.33,34).

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22-2-2024

Oι μαζικές διαδηλώ- σεις των αγροτών στην Αθήνα,αλλά και σε όλη τη χώρα, μπορεί να εί- ναι η κορύφωση του αγώνα τους ή ενδέχεται να ακολουθήσει νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσε- ων τους. Στη πρώτη περίπτωση μακροπρόθεσμα ο πρωτογενής τομέας παραγωγής,στον οποίο ανήκουν κτηνοτρόφοι,αλιείς και μελισσοκόμοι,οδηγείται σε αφανισμό. Αρκετοί αγρότες και ειδικά εκείνοι των περιοχών της Θεσσαλίας,του Έβρου και της Εύβοιας οδηγούνται στο δρόμο της οικονομικής μετανάστευ- σης. Στη δεύτερη περίπτωση μία περαιτέρω κλιμάκωση του αγώ- να τους σε αυτοκινητοδρόμους και σε σύνορα θα καταδείξει την ένταση του προβλήματος επιβί- ωσης που αντιμετωπίζουν,αφ'ε- νός ένεκα του αυξημένου κό- στους παραγωγής και αφ'ετέρου ένεκα της νέας ΚΑΠ που προω- θεί η Ε.Ε.Η κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. προκειμένου να διατηρήσει μία επαρκή και αυτάρκη εθνική εγχώρια παραγωγή προιόντων του πρωτογενούς τομέα πρέπει να απαιτήσει από την Ε Ε. μία νέα διαφορετική αγροτική πολι- τική,που θα επεκτείνει την ευ- ρωπαική αγροτική ανάπτυξη. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι ανα- γκαία η λήψη μέτρων προστατευ- τισμού από τη κάθε χώρα-μέλος και ειδικά από την Ελλάδα,που θα διασφαλίζουν και θα συντη- ρούν αυτή τη παραγωγή τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα μακροπρόθεσμα,προσφέροντας μάλιστα κίνητρα στους νέους αγρότες να επιστρέψουν σε καλ- λιέργειες της γης,ανάλογες των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρονται από περιοχή σε περιοχή και φυσικά οι αγρό- τες είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα, από την κάθε κυβέρ- νηση και Ε.Ε.,αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα τα αγροτικά προι- όντα φτάνουν στον καταναλωτή σε τιμές που απέχουν κατά πολύ από τις τιμές εκείνες που οι ίδιοι οι παραγωγοί τα πωλούν. Έως τώρα η κυβέρνηση όχι μό- νον δεν έχει καταφέρει να τιθα- σεύσει αυτή τη διαφορά τιμών από το χωράφι στο ράφι,αλλά αντιθέτως η Ελλάδα εξακολου- θεί να βρίσκεται στην Ευρώπη στη πρώτη θέση στον πληθωρι- σμό των τροφίμων,γεγονός που φανερώνει την αναποτελεσμα- τικότητα και την ανικανότητα των όποιων μέτρων λαμβάνο- νται και τίθεται το θέμα ακόμη και υπάρχει η πολιτική βούληση ως προς την επίλυση αυτού του θέματος,που μειώνει το πραγ- ματικό εισόδημα και την αγορα- στική δύναμη των πολιτών. Μία βούληση και σπουδή που υπήρξε από την κυβέρνηση και στήριξαν και κόμματα της αντιπολιτεύσε- ως,ως προς τη ψήφιση του πολι- τικού γάμου των ομοφυλοφίλων και την υιοθέτηση σε αυτόν,γε- γονός που προσέφερε στην Ελ- λάδα μετά τις γνωστές στην Ευρώπη πρωτιές και μία παγκό- σμια,αφού πλέον είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα στον κόσμο που θεσμοθέτησε τον συγκεκριμένο νόμο. Η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της και ιδαιτέρως το φοιτητικό κίνημα ανθίσταται σθεναρώς στο νομοσχέδιο που επιτρέπει τη λειτουργία μη κρα- τικών πανεπιστημίων στην Ελ- λάδα. Ο τρόπος που επέλεξε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις κινητοποιήσεις φοιτητών και εκπαιδευτικών είναι εκείνος της καταστολής και της προπαγάν- δας. Μία τακτική που έως τώρα διαφοροποιείται και ως προς τις δύο παραμέτρους της,έως τώρα,από εκείνη που αντιμε- τωπίζει τους αγρότες. Μένει να διαπιστωθεί εάν θα παραμεί- νει η ίδια σε περίπτωση που θα υπάρξει δυναμική κλιμάκωση του αγώνα των αγροτών. Η κρίση υπό την οποία τελεί το κόμμα της αξιωματικής αντι- πολιτεύσεως μετά τις εθνικές εκλογές,συνεχίζεται ακάθεκτη και εν όψει του συνεδρίου που επίκειται. Αναδύονται τάσεις αποσυνθέσεως,ιδεολογικής ασάφειας και ασυνέχειας και αυτή η εσωτερική σύγκρουση συνηγορεί στην εμφάνιση διαλυ- τικών φαινομένων και απομένει να διαπιστωθεί εάν και πότε θα τερματιστεί και τι ποσοστό θα αποτυπωθεί στις ευρωεκλογές. Στη σημερινή κινηματική συγκυ- ρία το ίδιο ενδιαφέρον έχει και το ποσοστό της ΝΔ σε αυτές και μετά την εικόνα που παρουσία- σε στην τελευταία ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Αυτή η διαφοροποιήση προφανώς,πέ- ρα από τη κοινοβουλευτική της δύναμη,υπάρχει πλέον έντονη στη βάση του κόμματος και ειδι- κά στην αγροτική επαρχία. Αυτή η διαφοροποιήση υπήρξε και στη κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑ.ΣΟΚ. που και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και στη βάση του κόμματος. Η απουσία ενός πειστικού πο- λιτικού αντιπάλου δέους έναντι της ΝΔ αποτελεί συνεχώς αυξα- νόμενο ζητούμενο,ενώ η δυσα- ρέσκεια των πολιτών ενδέχεται να εκφραστεί μέσω πολιτικών εκπλήξεων που θα υπάρξουν,στο βαθμό αύξησης ή μείωσης της αποχής. "ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑ- ΤΩΝ Αν οι νεκροί δεν ανασταίνονταν τίποτα στρογγυλό δε θα υπήρχε. Όλη η αίγλη της γεωμετρίας εί- ναι ο κύκλος. [....] Αλλ'όμως το έξοχο τάλα- ντο για τη χαρά της αναστάσεως δεν είναι και αναγκαίο" (Νίκος Καρούζος "Οιδίπους τυραννούμενος και άλλα ποιήματα". Εκδόσεις "Ίκα- ρος"2014,σελ.24)

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 15-2-2024

Η Ολομέλεια του Ευρω- παικού Κοινοβουλί- ου ενέκρινε ψήφισμα που καταδικάζει την Ελλάδα-πρώτη φορά από εντά- ξεως της στην Ε.Ε.-για θέματα που αφορούν το κράτος δικαί- ου(υποκλοπές μέσω ΕΥΠ και Predator,παρακολουθήσεις και απειλές δημοσιογράφων,έλλει- ψη πλουραλισμού στο Τύπο,με συγκεκριμένο αριθμό ολιγαρ- χών να κατέχουν τα ΜΜΕ,προ- βλήματα με ανεξάρτητες αρ- χές,εκφοβισμός δικαστικών λειτουργών,ναυάγιο στη Πύλο) με 330 ψήφους υπέρ, έναντι 254 κατά και 26 αποχές. Αυτή η απόφαση παρουσιάζει διε- θνώς μία άλλη Ελλάδα σε σχέ- ση με την εικόνα που θέλει να εμφανίζει η κυβέρνηση και επί της ουσίας θέτει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δη- μοκρατίας. Οι αποκαλύψεις γονέων που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέ- μπη και στην εξεταστική επι- τροπή,για το θέμα αυτό,της Βουλής,αποδεικνύουν πως όλοι οι υπεύθυνοι αυτού του εγκλή- ματος πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Σε αρκετές περιπτώσεις των συνεδριάσεων της επιτροπής,οι συμπεριφορές που αναπτύσσο- νται σε αυτήν παρουσιάζουν μία αλαζονική κυβερνητική στάση και πρακτική. Την ίδια στιγμή οι κινητοποιήσεις αγροτών και φοιτητών,που εντατικώς συνε- χίζονται σε δρόμους,σε πόλεις και σε σχολές,εν μέσω ενός καλ- πάζοντος πληθωρισμού στα τρό- φιμα,δημιουργούν ένα κοινωνι- κό και πολιτικό σκηνικό,που εάν υπήρχε στοιχειωδως αντιπολι- τευτικόν αντίπαλον δέος έναντι της κυβερνήσεως της ΝΔ,ήδη οκτώ μήνες μετά την επανεκλο- γή της και περίπου τέσσερις μή- νες πρό των ευρωεκλογών,θα μπορούσε να "εισπράξει" την εμφανή δυσαρέσκεια των ψη- φοφόρων της. Φυσικά δεν είναι δυσαρεστημέ- νοι μόνον πολλοί πολίτες με τη συγκεκριμένη άσκηση πολιτικής από την κυβέρνηση,αλλά όπως φαίνεται και από την αναμε- νόμενη ψήφιση του νομοσχε- δίου σχετικά με τον πολιτικό γάμο των ομοφυλοφίλων και την υιοθέτηση σε αυτόν,ακόμη και μέσω παρένθετης μητέρας στο εξωτερικό,δημιουργεί πρό- βλημα συνειδήσεως και σε αρ- κετούς βουλευτές της ΝΔ,που είτε θα το καταψηφίσουν,είτε θα απέχουν της ονομαστικής ψηφοφορίας. Ενδεχομένως το ίδιο να συμβεί και από βουλευ- τές των κομμάτων εκείνων που θα το υπερψηφίσουν. Οπότε θα υπάρξει το παράδοξο φαινόμενο ένα νομοσχέδιο που θα καταψη- φίσουν βουλευτές του κυβερ- νώντος κόμματος,να ψηφίζεται από κόμματα της αντιπολιτεύ- σεως. Εδώ και λίγους μήνες η προβολή από τα ΜΜΕ του συγκεκριμέ- νου θέματος κυριαρχούσε,όπως άλλωστε και σε επαναλαμβανό- μενες δημοσκοπήσεις. Το αυ- τεξούσιον και το αυτοθέλητον αποτελεί χαρακτηριστικό του ελεύθερου προσώπου και είναι εκείνο που καθορίζει τις επιλο- γές ως προς το φύλο που επι- θυμεί και ως προς την θρησκεία που ασπάζεται,εάν ασπάζεται. Ωστόσο το θέμα της μητρότη- τος,της πατρότητος,του γένους είναι άλλης τάξεως και μορφής και ως εκ τούτου η παραδοσιακή οικογένεια αποτελεί και θα συ- νεχίσει να αποτελεί την θεμέλιο λίθο στην Ελληνική κοινωνία,εί- τε κάποιος πιστεύει,είτε όχι. Έως τον Ιούλιο του 2023 είχαν πραγματοποιηθεί 2639 αιτήσεις για υιοθεσία και 445 αιτήσεις αναδοχής,δηλαδή παραδοσια- κές οικογένειες περιμένουν να γίνουν γονείς. Το γυναικείο σώμα εμπορευματοποιείται και τα υιοθετημένα παιδιά του συ- γκεκριμένου πολιτικού γάμου είναι άγνωστο πως θα ανταπο- κριθούν απέναντι και μαζί με τους γονείς Α,Β,Γ. Παραβιάζε- ται η τάξη της Φύσεως και τού- το όπως συμβαίνει και με το περιβάλλον,δεν μπορεί παρά να έχει ανάλογες συνέπειες. Ο σε- βασμός στη Φύση είναι εκείνος που διασφαλίζει την ύπαρξη του Ανθρώπου και τη συνέχειά του ως είδους. Για εκείνον που πιστεύει το θέμα δεν είναι κυρίως πολιτικό,αλλά δογματικό,θεολογικό,Αγιογρα- φικό και Αγιοπατερικό,οπότε αγνοούμε πως μία Αρχιεπισκο- πή μπορεί να διαφοροποιεί την εκκλησιαστική της αρχή,επ'αυ- τής της βάσεως. Το Άγιον Όρος επισημαίνει:"[....] Αυτός ο <γάμος>οδηγεί στο αδι- έξοδο. Ετοιμάζονται πλάσμα- τα τραυματισμένα,ανάπηρα. Σεβαστείτε τη φύση του αν- θρώπου[....] Ασελγούν στην ανθρώπινη φύση,διότι στην ου- σία σταματούν τη φυσιολογική ανάπτυξη και ανεπίγνωστα κα- ταστρέφουν τον άνθρωπο.Αλλά υπάρχει Αυτός που δημιούργησε τα πάντα από αγάπη και σοφία και παρακάμπτει τις αδυναμί- ες μας και οδηγεί τα πάντα εις αγαθόν τέλος."( Άπαντες οι εν τη Εκτάκτω Διπλή Ιερά Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προιστάμε- νοι των είκοσι Ιερών και Ευαγών Μονών του Αγίου Όρους Άθω) Ενώ το Οικουμενικό Πατριαρ- χείο στην Αγία και Ιερά Σύνοδο υπό την προεδρία της Α.Θ Πα- ναγιότητος την 24-1-2024 υπεν- θυμίζει"[....] την δεσμευτική Απόφασιν της Αγίας και Με- γάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας(Κρήτη,Ιούνιος 2016) ότι < η Εκκλησία δεν αποδέχε- ται δια τα μέλη αυτής σύμφωνα συμβιώσεως του αυτού ή ετέρου φύλου και πάσαν άλλην μορ- φήν,διαφόρου του γάμου>ως< της εν Χριστώ ενώσεως ανδρός και γυναικός>[....] Σημειούται συγχρόνως,ότι τα συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη της Εκκλησίας,πρέπει να αντιμετωπίζονται μετά ποιμα- ντικής ευθύνης και εν Χριστώ Αγάπης" Επειδή κάπου χάνεται η αρχή,η μέση και το τέλος ίσως βοηθούν τα Ευαγγελικά χωρία: " Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν,και Θεός ήν ο Λόγος. Ούτος ήν,εν αρχή προς τον Θε- όν,πάντα δι'αυτού εγένετο,και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ έν ο γέγονεν.εν αυτώ ζωή ήν,και η ζωή ήν το φώς των ανθρώ- πων,και το φώς εν τη σκοτία φαίνει,και η σκοτία αυτό ού κα- τέλαβεν(Ιωάννης Α 1-5). Εν τέλει τόσο εδώ,όσο και αλλού διαβαίνουμε και βαίνουμε διά της πίστεως ή μή. "Πιστεύω εις ένα Θεόν.Το εις ένα Θεόν,λέγεται για την αναίρεση των αθέων,που ομολογούν ότι δεν υπάρχει Θεός,και εκείνων που λένε ότι υπάρχουν πολλοί Θεοί"(Αγίου Συμεών Θεσσαλο- νίκης. Ερμηνεία εις το Σύμβολον της Πίστεως.PG 155,756A).

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 8-2-2024

Tο πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης φαί- νεται στο τρόπο που αντιμετωπίζει τις κι- νητοποιήσεις των φοιτητών και των καθηγητών ΑΕΙ,ως προς το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυ- ση και λειτουργία των ιδιωτικών ΑΕΙ. Δεν είναι μόνον ο απαξιωτι- κός τρόπος με τον οποίο αναφέ- ρεται τόσο ο πρωθυπουργός,όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς το φοιτητικό κίνημα,αλ- λά και ο τρόπος με τον οποίο τρομοκρατούνται και οι πανεπι- στημιακοί δσσκαλοι,καθώς αυ- τοί ορθώς επισημαίνουν τις αδυ- ναμίες που φέρει η διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου διαδι- κτυακά. Όταν η πανεπιστημια- κή κοινότητα,χώρος παραγωγής ιδεών και πνευματικών ζυμώ- σεων αντιμετωπίζεται με την παρέμβαση των κατασταλτικών δυνάμεων της εξουσίας,με προ- σαγωγές,ξυλοδαρμούς και συλ- λήψεις,τότε η Δημοκρατία και ο σεβασμός στο τρόπο λειτουργίας των ΑΕΙ μέσω των συλλογικών οργάνων του,προκύπτει ως ζη- τούμενο. Η αυθαίρετη αναφορά από τη κυβέρνηση σε μειοψη- φίες που καταλαμβάνουν σχο- λές και ιδρύματα,δείχνει την προπαγανδιστική οπτική με την οποία αντιμετωπίζει ένα αγωνι- στικό και με προβληματισμούς φοιτητικό κίνημα,όπως και πολλών καθηγητών,που έχουν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης από τη κυβερνητική εξουσία. Παρεμβάσεις των ΜΑΤ "σπάνε" καταλήψεις τη στιγμή που άνω των 150 σχολές τελούν υπό κατάληψη,200 καθηγητές ΑΕΙ υπογράφουν κείμενο στο οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους με τη διεξαγωγή διαδικτυ- ακών εξετάσεων. Η σύνοδος των πρυτάνεων με ανακοινωθέν της διαμαρτύρεται για τις εισαγγε- λικές παρεμβάσεις που έχουν διαταχθεί προς διερεύνυση τυ- χόν ποινικών ευθυνών των διοι- κούντων για τη μη αποτροπή κα- ταλήψεων. Γενικές συνελεύσεις στα ΑΕΙ πραγματοποιούνται την 6-2-2024 για τη συνέχιση ή μη των κινητοποίησεων,ενώ την 8-2-2024 πραγματοποίειται πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια με τη συμπαράσταση της ΠΟΣ- ΔΕΠ(Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευ- νητικού Προσωπικού),που έχει ήδη προκηρύξει 24ώρη απεργία εκείνη την ημέρα,σε ένδειξη συ- μπαράστασης στους καθηγητές των ΑΕΙ(www.neakriti.gr 6-2- 2024). Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συ- μπίπτουν χρονικά με τις φοιτητι- κές,ενώ αναμένεται κλιμάκωση αυτών σε όλη την Ελλάδα,καθώς οι αγρότες ομιλούν για κυβερ- νητική αδιαλλαξία και κοροιδία στα αιτήματά τους. Σύσκεψη των αγροτών πραγματοποιήθη- κε την 6-2-2024 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας στη Λάρισα. Την ίδια στιγμή τα μπλόκα στους αυτοκινητόδρομους πολλαπλα- σιάζονται,ενώ η κυβέρνηση επι- σημαίνει ότι ναι μεν επιθυμεί το διάλογο,χωρίς ωστόσο να ικα- νοποιεί περαιτέρω τα αιτήματά των αγροτών. Καθώς οι αγροτι- κές κινητοποιήσεις θα συνεχίζο- νται και θα κλιμακώνονται έχει ενδιαφέρον το εάν θα ασκηθεί και εναντίον τους η ίδια κατα- σταλτική πολιτική με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το φοιτητικό κίνημα και τέτοιες προσπάθειες ήδη έγιναν. Φυσι- κά οι δύο χώροι,ο πανεπιστημι- ακός και ο αγροτικός,διαφέρουν και τα αποτελέσματα μίας κατα- σταλτικής πολιτικής πιθανόν δεν θα είναι τα ίδια. Σε ολόκληρη την Ευρώπη συ- νεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών( Ισπανία,Βέλγι- ο,Ολλανδία,Πορτογαλία,Ιταλί- α,Γαλλία,Πολωνία,Μάλτα) με στόχο την αναθεώρηση από την Ε.Ε της Κ.Α.Π. και της Πράσι- νης Συμφωνίας,ούτως ώστε να βρεθούν εκείνες οι λύσεις που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότη- τα της αγροτικής παραγωγής,τη προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των σγροτικών πληθυσμών(www.agrocapital. gr 5-2-2024). Ενώ λοιπόν η αγροτική βιωσιμότητα απει- λείται,η ΕΕ27 αποφάσισε την οικονομική στήριξη της Ουκρα- νίας(χώρας μη μέλους της Ε.Ε.) με 50 δισεκ.ευρώ για τη περίο- δο 2024-2027,ξεπερνώντας με αυτήν την παροχή της ακόμη και τις ΗΠΑ. Εάν τον επόμενο Νοέμβριο οι εκλογές στις ΗΠΑ επαναφέρουν τους Ρεμπου- μπλικάνους στην εξουσία,τότε η Ε.Ε. ενδέχεται να βρεθεί πο- λιτικά απομονωμένη στη προ- σπάθειά της να στηρίξει οικονο- μικά την Ουκρανία στο πόλεμο με τη Ρωσία,ενώ μερικά από τα προβλήματα που αντιμετω- πίζουν οι Ευρωπαίοι αγρότες είναι οι εισαγωγές προιόντων από την Ουκρανία και η αύξηση του κόστους παραγωγής ένεκα του πολέμου. Εάν η Ελλάδα αναλάβει την ηγε- σία των ευρωπαικών δυνάμεων στην Ερυθρά Θάλασσα,πέραν του κινδύνου που αναλαμβά- νει,τότε θα είναι μία ακόμη πρω- τιά της Ελλάδας στην Ε.Ε.,μετά από εκείνες του πληθωρισμού στα τρόφιμα και εκ των χαμη- λότερων μισθών. Πιθανόν να υπάρξουν και νέες ευρωπαικές πρωτιές για την Ελλάδα.... "ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ Σαστίσαμε στην Αντιόχειαν όταν μάθαμε τα νέα καμώματα του Ιουλια- νού. [....] Ο Απόλλων είπε να καθα- ρισθεί το τέμενος [....].Στάχτη το είδωλο για σά- ρωμα,με τα σκουπίδια. [....]Έσκασε ο Ιουλιανός και δι- έδοσε- τι άλλο θα έκαμνε- πως η φωτιά ήταν βαλτή από τους Χριστιανούς εμάς. Ας πάει να λέει. Δεν αποδείχθηκε'ας πάει να λέει. Το ουσιώδες είναι που έσκασε." (Κ.Π.Καβάφης " Ποιήματα Β' 1919-1933" Εκδόσεις " Ίκαρος" 1963,σελ.93-94).