Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1-12-2022

Οι δηλώσεις του πρω- θυπουργού στην Πά- τρα,ως προς σε ποι- ούς απευθύνεται το πυροτέχνημα "του καλαθιού του νοικοκυριού",υπήρξαν απαξιω- τικές, ως προς τους πολίτες και διχαστικές. Ο Έλληνας πολίτης δεν ενδιαφέρεται ούτε για τους "Αριστερούς του χαβιαριού",ούτε για τους "Σοσιαλιστές της σα- μπάνιας",άλλωστε η Ελλάδα δεν είναι ούτε Γαλλία,ούτε Γερμα- νία. Ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να " κατέβει" ο ίδιος σε περιοδεία στα s/m και να συζητήσει με τους πολίτες ως προς τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν και επιβιώνουν εν μέσω των ασφυκτικών πολ- λαπλών κρίσεων,που προκάλεσε και η δική του οικονομική πολι- τική. Σε διαφορετικές παραλίες βρίσκονται οι πολίτες και η κυ- βέρνηση της Ν.Δ. Η τιμή της Mwh εντός μίας ημέ- ρας,από την Κυριακή 27-11-2022 που ήταν 202,63 ευρώ,στο Χρη- ματιστήριο Ενέργειας,την Δευ- τέρα 28-11-2022 αυξήθηκε κατά 117 ευρώ,δηλαδή έγινε 319,03 ευρώ,μία αύξηση της τάξεως του 57,45%(www.newmoney. gr 28-11-2022). Φυσικά και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τούτη η αύξηση συνέπεσε με την πτώ- ση της θερμοκρασίας το συγκε- κριμένο διάστημα και φανερώ- νει τον τρόπο με τον οποίο ένα κοινωνικό αγαθό,όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα,μετατρέπεται σε απάνθρωπο χρηματιστηριακό προιόν,όταν η ηλεκτρική ενέρ- γεια παραχωρείται στον ιδιωτι- κό τομέα. Μπορεί τώρα να μας εξηγήσει ο πρωθυπουργός πως το σύνολο των πολιτών( δεξι- οί,αριστεροί,σοσιαλιστές),που ο ίδιος τους διαχωρίζει,θα εκτιμή- σει στην διάρκεια του χειμώνα την πολιτική αποκρατικοποίη- σης βασικών τομέων κοινωνικών υποδομών που αφορούν το κοι- νωνικό σύνολο και ποιά βοήθει- α,στην ουσία,του προσφέρουν πυροτεχνήματα όπως το " καλά- θι του νοικοκυριού"; Την απά- ντηση φυσικά θα την λάβει από τους ίδιους τους πολίτες στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Σε μία χώρα που συνεχώς εντεί- νεται το εύρος των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων,χωρίς ακόμη οι πολίτες να έχουν λάβει σα- φείς απαντήσεις ως προς αυτό το θέμα,οι εθνικές εκλογές είναι και ήταν ο μόνος τρόπος προκει- μένου να κριθεί η κυβερνητική εξουσία. Η απόφαση του Σ.τ.Ε. που έκρι- νε αντισυνταγματική την παρά- ταση του υποχρεωτικού εμβολι- ασμού για τους εργαζομένους στον τομέα της Υγείας και η επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών στο Ε.Σ.Υ.,απο- τελεί νίκη του πολύμηνου αγώ- να τους και ταυτοχρόνως μία νίκη της Δημοκρατίας και απο- δεικνύει την αναποτελεσματι- κή πολιτική της κυβερνήσεως ως προς την αντιμετώπιση του ιού. Την ίδια στιγμή η πολιτική των Μνημονίων οδηγεί πολίτες να χάνουν σε πλειστηριασμούς την πρώτη κατοικία τους,όταν η στέγη,οπως η ενέργεια και η υγεία,αποτελεί βασικό κοινωνι- κό αγαθό. Η πλήρης χρεωκοπία του νεοφιλελευθερισμού που υποστηρίζει την άκρατη ελεύ- θερη οικονομία,έχοντας αφορί- σει την οικονομική πολιτική του Keynes, είναι πλέον δεδομένη σε ολόκληρη την καπιταλιστική Δύση, η οποία όλο και περισ- σότερο στρέφεται σε κρατικο- ποιήσεις και εθνικοποιήσεις, σε τομείς που αφορούν την παρα- γωγή και διάθεση κοινωνικών αγαθών,καθώς διευρύνεται συ- νεχώς η εισοδηματική ανισοδι- ανομή και κοινωνικά στρώματα οδηγούνται σε καθεστώς και συνθήκες ένδειας. Ο καλπάζοντας στασιμοπληθω- ρισμός που πλήττει την Ευρώ- πη,ένεκα και των οικονομικών κυρώσεων αυτής έναντι της Ρωσίας,οδήγησε στην μεγαλύ- τερη απεργιακή κινητοποίηση στην ιστορία των 106 ετών του Βασιλικού Κολλεγίου Νοσηλευ- τικής(RNC),όπως αναφέρει το Reuters.Οι νοσοκόμες στην Αγ- γλία, στην Ουαλία και στην Σκω- τία επιδιώκουν αύξηση μισθών 5% πάνω από τον πληθωρισμό. Απεργίες σαρώνουν ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο από τους σι- δηροδρομικούς έως και τα λιμά- νια(www.mononews.gr 9-11- 2022). Η πολιτική αφέλεια του προέ- δρου της Ουκρανίας,καθώς και των πολιτικών υποστηρικτών του,που όλο και περισσότερο τον πιέζουν να διαπραγματευτεί με την Ρωσία,τον οδήγησε να δηλώ- σει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ως όπλο της τον χειμώνα. Δυστυχώς τόσο ο ίδιος,όσο και οι δυτικοί σύμμαχοί του,φαίνεται ότι δεν έχουν μελετήσει ούτε επιφανει- ακώς την Ιστορία. Η Ρωσία κέρ- δισε πολέμους με σύμμαχο τον χειμώνα. Δεν είναι όπλο της Ρω- σίας ο χειμώνας,είναι και ήταν σύμμαχός της. Καθώς πλέον οι πολίτες της Ουκρανίας βρίσκο- νται στο έλεος των καιρικών συν- θηκών,εκείνο το οποίο τόσο η πο- λιτική ηγεσία της,όσο και εκείνη της Δύσεως,οφείλουν αμέσως να επιδιώξουν είναι μία συμφωνία Ειρήνης με την Ρωσία. "[....] Θάλασσα αναπάρνητη παντοτινά,κι ω Θάλασσα επιτέ- λους αδιάρρηκτη. Ολετήρα τι- μής,βδέλλα αγάπης! ω Θάλασσα συμφιλιωμένη πλέρια, Εσύ είσαι που απόψε θα μας πε- ράσεις,Νομάδισσα,στις όχθες του Πραγματικού;" (Saint-John Perse " Ακτοσημεία [Amers]" Εκδόσεις " Ίκαρος" 2018,σελ.177)

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 24-11-2022

Oι προβλέψεις του κρα- τικού προυπολογισμού 2023,ως προς τον ρυθ- μό αναπτύξεως στην Ελλάδα αφ' ενός και ως προς το μέγεθος του πληθωρισμού αφ'ετέρου,αποπνέουν έναν χα- ρακτήρα υπερβάλλουσας αισι- οδοξίας που δεν δικαιολογείται με βάση τόσο την εσωτερική,ό- σο και την διεθνή κατάσταση,οι οποίες διέπονται από ιδιαιτέρως αυξημένη αστάθεια,που ακόμη και στην περίπτωση λήξεως του πολέμου στην Ουκρανία,ανα- μένεται να διατηρηθεί εις βάθος χρόνου. Ως προς την ανάπτυξη, τούτη προβλέπεται σε 1,8% ένα- ντι του 0,3% που η Ευρωπαική Επιτροπή θεωρεί ότι θα είναι ο μέσος όρος αναπτύξεως στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε. Προφα- νώς τούτη η εκτίμηση στηρίζεται και πάλι στο τμήμα εκείνο του τριτογενούς τομέα παραγωγής που είναι ο θερινός τουρισμός. Ωστόσο με βάση τα έως τούδε δεδομένα,ουδείς μπορεί να εγ- γυηθεί μία έστω αντίστοιχη ροή τουριστών με εκείνη του 2022. Οι διεθνείς οικονομικές συνθή- κες,όπως θα είναι διαμορφω- μένες το επόμενο θέρος,είναι εκείνες που θα καθορίσουν τόσο τον αριθμό,όσο και το εισοδημα- τικό επίπεδο των τουριστών οι οποίοι θα επιλέξουν την Ελλά- δα ως προορισμό των διακοπών τους. Το 2023 ως έτος εθνικών εκλογών στην Ελλάδα,καθιστά τις εσωτερικές συνθήκες ιδιαί- τερες. Ουδείς γνωρίζει το απο- τέλεσμα των επόμενων εκλογών και πως αυτό θα διαμορφώσει την εσωτερική νέα πραγματικό- τητα. Η οριακή στην Ε.Ε. προ- βλεπόμενη ανάπτυξη της τάξε- ως του 0,3%,περίπου προιδεάζει ένα αποτέλεσμα υφέσεως,το μέγεθος της οποίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες τόσο διεθνείς,όσο και ευρωπαικούς. Ουδείς προβλέπει αύξηση της ζήτησης,η οποία θα προκαλέσει μία αντίστοιχη αύξηση της πα- ραγωγής,που τροφοδοτεί - υπό προυποθέσεις- την ανάπτυξη. Το πραγματικό και διαθέσι- μο εισόδημα των πολιτών τόσο στην Ε.Ε.,όσο και στην Ελλά- δα,δεν προβλέπεται να αυξη- θεί,αλλά ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που το κυβερνητικό πυ- ροτέχνημα " καλάθι του νοικο- κυριού",σκέφτεται η κυβέρνηση να το ενισχύσει μέ ένα ακόμη επιδοματικό πυροτέχνημα,το food pass,το 2023. Τα μακροοικονομικά μεγέθη της αναπτύξεως και του πληθω- ρισμού αλληλοεξαρτώνται,συ- μπλέκονται και αλληλοεπηρεά- ζονται. Οι προβλέψεις για έναν πληθωρισμό στην Ελλάδα το 2023 της τάξεως του 5%,έναντι 6,1% της Ευρωζώνης και 7% ως μέσο όρο στην Ε.Ε.,με βάση τα σημε- ρινά δεδομένα,τα οποία προφα- νώς και καθορίζουν τα εγγύτερα μελλοντικά,θεωρείται περίπου βέβαιον ότι αστοχούν και τα πο- σοστά θα καταστούν διψήφια. Προκειμένου να μην συμβεί αυ- τό,πρέπει το κόστος παραγωγής προιόντων και υπηρεσιών-και κυρίως των τροφίμων- να μειω- θεί,γεγονός που αμέσως συνδέ- εται με τις τιμές στην ενέργεια. Ο υφιστάμενος πληθωρισμός κόστους τροφοδοτεί μείωση της προσφοράς προιόντων-ένεκα της μείωσης της παραγωγής- που οδηγεί σε περαιτέρω αύξη- ση των τιμών και μειώνει την καταναλωτική δυνατότητα των πολιτών και ιδιαιτέρως εκεί- νων με σταθερά και χσμηλά εισοδήματα. Άλλωστε η ίδια η εισηγητική έκθεση του πρου- πολογισμού 2023,αναγνωρίζει το έωλον των συγκεκριμένων προβλέψεων επισημαίνοντας:" Είναι σαφές ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις μακροοικονομι- κές προβλέψεις,τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2023 είναι αυξημένοι και συνδέονται κατά κύριο λόγο με τις γεωπολιτικές προκλή- σεις,την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία,τις συνθήκες εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο,τις τιμές της ενέρ- γειας και των καυσίμων και την ευρωπαική νομισματική πολιτι- κή[....]"(www.naftemporiki. gr 21-11-2022). Οπότε ούτως λοι- πόν εχόντων των πραγμάτων πι- θανότερον είναι να υπάρξει μία σημαντική ύφεση και ένας διψή- φιος πληθωρισμός. Η απασχόληση θα μειωθεί,ένεκα της μείωσης της παραγωγής και η άνοδος της ανεργίας θα εντεί- νει τον στασιμοπληθωρισμό,που θα δώσει βάθος στην οικονομική στασιμότητα και στην ύφεση. Πρέπει λοιπόν να δρομολογηθεί μία νέα πολιτική που θα στηρί- ζεται σε μία εθνικά ανεξάρτητη οικονομική πολιτική με στόχο την αυτάρκεια,αξιοποιώντας στο έπακρον τους εθνικούς πλουτο- παραγωγικούς πόρους. "ΣΟΦΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΙΟΝΤΩΝ Θεοί μέν γάρ μελλόντων,άν- θρωποι δε γιγνομένων,σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται. Φιλόστρατος,Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον,VIII,7. Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινό- μενα. Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί, πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πά- ντων των φώτων. Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα αντιλαμβάνο- νται[....] Η μυστική βοή τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων[....]" (Κ.Π.Καβάφη " Ποιήματα Α' 1896-1918).Εκδόσεις " Ίκαρος" 1978 σελ.17).

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 17-11-2022

Εντείνονται οι διαδηλώ- σεις διαμαρτυρίας και αγώνα των πολιτών στην Ευρώπη,που αντιδρούν στα αντιλαικά μέτρα τα οποία πλήττουν βαναύσως κεκτημένα δικσιώματα τους σε βασικά κοι- νωνικά αγαθά. Την 12-11-2022 χι- λιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο,στο Ντίσελντορφ,στο Ανόβερο,στην Δρέσδη,στην Φραγκφούρτη και στην Στουτ- γάρδη,με αιτήματα την ρύθμιση των τιμών τροφίμων και ενοικί- ων και την αύξηση των φόρων στα υψηλά εισοδήματα. Η Γερ- μανία αντιμετωπίζει κρίση κό- στους ζωής. Βασικό αίτημα ήταν η "Αναδιανομή",την στιγμή που ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 10,4%,που είναι το υψηλότερο επίπεδό του τα τελευταία 70 έτη. (www.grland.info 14-11-2022). Στην Λισαβόνα διαδηλωτές,δια- μαρτυρόμενοι για την κλιματική κρίση,εισέβαλαν σε κτίριο όπου ομιλούσε ο υπουργός Οικονομι- κών της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα ε Σίλβα,πρώην στέλεχος πετρελαικών επιχειρήσεων,α- παιτώντας την παραίτησή του. Ο υπουργός έφυγε από την πίσω πόρτα του κτιρίου.(www. ot.gr 12-11-2022).Στην Μαδρίτη εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλω- τές,μετά από κάλεσμα τοπικών ενώσεων των δήμων,διαμαρτυ- ρήθηκαν για την πολιτική υγείας του περιφερειάρχη της Μαδρί- της Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο που επιθυμεί να αναπτύξει συνερ- γασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.200.000 διαδηλωτές σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση,650.000 σύμφωνα με τους διαδηλωτές,απαίτη- σαν υγεία και περίθαλψη για όλους. Την 21-11-2022 5.000 γιατροί,κυρίως παιδίατροι,έ- χουν προκηρύξει απεργία,ένεκα ελλείψεων προσωπικού(www. naftemporiki.gr 13-11-2022). Ένα καζάνι που βράζει από την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών της είναι η Ευρώπη σή- μερα. Πολίτες που αντιδρούν στις συνέπειες τις οποίες υφίστανται στην καθημερινή ζωή τους,ένεκα της πολιτικής των οικονομικών κυρώσεων της Ε.Ε. στην Ρωσία και υπερασπίζονται το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση βασικών κοινωνικών αγαθών,όπως στα τρόφιμα,στην στέγη,στην υγεία και στην ενέργεια. Όσο ο χειμώ- νας θα προελαύνει στην γηραιά ήπειρο,τόσο οι αντιδράσεις,οι διαδηλώσεις και οι αγώνες των πολιτών στις Ευρωπαικές μη- τροπόλεις θα εντείνονται και θα πολλαπλασιάζονται. Στην άλλη πλευρά του Ατλα- ντικού,οι ενδιάμεσες εκλογές στις Η.Π.Α.,επιβεβαιώσαν τον υφιστάμενο, εδώ και μία εξαε- τία,διχασμό στο εκλογικό σώμα και στους πολίτες. Όσο και εάν τα δυτικά ΜΜΕ παγκοσμίως εξακολουθούν να στηρίζουν την πολιτική του Μπάιντεν,όπως άλ- λωστε τον στηρίζουν εδώ και μία διετία,τούτη η στήριξη δεν κατά- φερε και ούτε φαίνεται να κατα- φέρνει και τώρα να δημιουργήσει ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα στην παράταξη των Δημοκρατικών. Ωστόσο όσο και εάν είναι ισχνή και οριακή η πλειοψηφία των Δημοκρατικών,οι Ρεμπουμπλι- κάνοι διατηρούν ουσιαστικά μία πολιτική ισοπαλία και επ' αυτού ουδείς στην Δύση ομιλεί για μία αδύναμη κυβέρνηση,έναν αδύ- ναμο Πρόεδρο και για πολιτική αστάθεια στις Η.Π.Α. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν δρέπει στεφάνους ως προς την κατ'εξοχήν μαθητεία του στην πολιτική των Η.Π.Α.Ομιλεί συ- νεχώς για "δυνάμεις" που τον θέλουν σε θέση αδυναμίας,τον ίδιο και την κυβέρνησή του,τρο- μοκρατώντας( εν μέσω πολλα- πλών σκοτεινών αδιαλεύκαν- στων πολιτικών τηλεφωνικών παρακαλουθήσεων,των οποίων την πολιτική ευθύνη προφανέ- στατα και φέρει ο ίδιος) τους πο- λίτες,με τον ανύπαρκτο κίνδυνο για την Ελλάδα,μίας καταρρέ- ουσας κυβερνήσεως. Ο πρωθυ- πουργός θεωρεί ότι απευθύνεται σε λοβοτομημένους πολίτες,που κατοικοεδρεύουν σε μία ιδεατή μπανανία,όπου ό,τι αφύσικο, αντιδημοκρατικό,αντισυνταγ- ματικό συμβαίνει ο "μάγος" της μπανανίας το " εξαγνίζει" σε φυσιολογικό,δημοκρατικό,συ- νταγματικό και σύνηθες. Σε αυ- τήν την ιδεατή μπανανία,ουδείς μπορεί και πρέπει να αμφισβη- τεί,να αμφιβάλλει,να έχει άλλη άποψη και κυρίως να σκέπτεται. Σε τούτη την μπανανία κατοικο- εδρεύουν πειθήνιοι,σε σχέση με την κυβερνητική εξουσία,πολί- τες και τα λοιπά πολιτικά κόμ- ματα οφείλουν να σέβονται και να υπακούουν τις κυβερνητικές θέσεις,καθώς σε αυτήν την ιδε- ατή μπανανία η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός διαπράττουν ανούσια και ανθρώπινα λάθη,δι- αχειριζόμενοι πολύ απλά την εύρυθμη-χωρίς αμφισβητήσεις- λειτουργία της μπανανίας. Οι σκεπτόμενοι πολίτες στην Ελλάδα θα εξακολουθήσουν να αγωνίζονται,να μάχονται ανα- ζητώντας την ιδεατή Δημοκρα- τία. Άλλωστε αυτή είναι δικό τους δημιούργημα. Ένα δημι- ούργημα που προσέφεραν στην Ανθρωπότητα. "ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ- ΩΝΥΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ [....] Ή τέλος δυνατόν και στα πολιτικά να επέστρεφεν-αξιεπαίνως εν- θυμούμενος τες οικογενειακές του παραδό- σεις το χρέος προς την πατρίδα,κι άλλα ηχηρά παρόμοια" (Κ.Π.Καβάφης "Ποιήματα Β' 1919-1933) Εκδόσεις " Ίκαρος" 1978,σελ.29).

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 10-11-2022

Νοσηρή αντιδημοκρατική πολιτική δυσωδία και κοινωνική σήψη,καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα. Επισημάναμε από αυτήν εδώ την στήλη ότι η εμμονή του πρωθυπουργού περί της εξαντλήσεως της τετραετίας,βλάπτει και την Ελλάδα και την παράταξη της ΝΔ. Το θέμα των υποκλοπών μεγενθύνεται και από τις προσπάθειες ασαφών τοποθετήσεων που δεν φωτίζουν το εν λόγω αντισυνταγματικό θέμα. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η Ολλανδή εισηγήτρια της Εξεταστικής Επιτροπής της Ευρωβουλής PEGA Sophie in't Veld:" Φαίνεται ότι οι εταιρείες κατασκοπευτικού λογισμικού έχουν δημιουργήσει έναν τρομακτικό ιστό διασυνδέσεων που μπορεί να φτάνει μέχρι και τις Δημόσιες Αρχές[....]" (www.philenews.gr 4-11-2022). Μετά την αποτυχημένη και αλλοπρόσαλλη πολιτική αντιμετωπίσεως του ιού την οποία υπέστησαν οι πολίτες,σήμερα υπομένουν τα πυροτεχνήματα του markering της ΝΔ που αφορούν το " καλάθι του νοικοκυριού",προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο καλπάζοντας πληθωρισμός που τους προκαλεί εισοδηματική αφαίμαξη. Τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας δεν αντιμετωπίζονται ούτε με επιδοματικά ψιχία,ούτε με ανυπόστατες ταχυδακτυλουργίες,όπως το " καλάθι του νοικοκυριού". Φυσικά και δεν είναι άσκηση κοινωνικής πολιτικής,καθώς βασικά κοινωνικά αγαθά,όπως η ενέργεια,η υγεία και τα τρόφιμα δεν αποτελούν κτήμα των πολιτών και δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες προσβάσεως σε αυτά. Οι ιχθυότρατες όλης της χώρας,δένουν στα λιμάνια την Τρίτη 8-11-2022,καθώς το κόστος λειτουργίας τους είναι αντιπαραγωγικό. Η ζήτηση των αλιευμάτων από τους πολίτες παρουσιάζει μείωση,ένεκα του καλπάζοντος πληθωρισμού που εκμηδενίζει το εισόδημά τους. Οι εμπορικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα είναι αντίθετοι με το άλλο πυροτέχνημα της κυβερνήσεως,εκείνο που θέλει τις επιχειρήσεις τους ανοικτές και τις Κυριακές,καθώς οι πολίτες δεν διαθέτουν εισόδημα προς κατανάλωση σε όλη την διάρκεια της εβδομάδος. Επί της ουσίας αυξάνει το λειτουργικό κόστος όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων άνευ εσόδων και ευνοεί μόνον ελάχιστες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής της Ελλάδας πλήττεται και αφανίζεται,το εμπόριο- ως τμήμα του τριτογενούς τομέα παραγωγής- περίπου αφανίζεται. Τα προηγούμενα δεν αποδεικνύουν μόνον την απόσταση που χωρίζει την κυβέρνηση από την αγορά και τους πολίτες,αλλλα και την επί δεκαετίες στρεβλή οικονομική πολιτική ανάπτυξης της Ελλάδας.Όσες κυβερνήσεις και εάν έρθουν στην εξουσία,εάν δεν μεταβληθεί ριζικώς η υπάρχουσα οικονομική πολιτική της εξαρτήσεως,που δεν στηρίζεται στην αυτάρκεια της εγχώριας οικονομίας και όσο οι εθνικές πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας δεν ανήκουν στην Ελλάδα και στους πολίτες της,τότε ποτέ δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί οικονομική πολιτική ανσπτυξης προς όφελος των πολιτών και των μελλοντικών γενεών που ακολουθούν. Το ίδιο περίπου ισχύει και ως προς την πολιτική που αφορά την εχθρό και απειλή Τουρκία που εμπαίζει- υπό την ανοχή σύμπασας της διεθνούς κοινότητος- και προκαλεί την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Η αιδώς την οποία αισθάνθηκαν οι Έλληνες από την συμπεριφορά των Τούρκων στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αγγίζει-θέλουμε να πιστεύουμε- και ξεπερνά τα όριά της. Δεν απομένει άλλη αιδώς να υποστεί η Ελλάδα και οι πολίτες της. Απέναντι σε αυτήν την συμπεριφορά,εμπράκτως η Ελλάδα,πλήν των γνωστών αναποτελεσματικών διαβημάτων,για μία ακόμη φορά δεν έλαβε κανένα μέτρο,που όντως να απαντά αναλόγως και αποτελεσματικώς στην συγκεκριμένη επιθετική πρόκληση. Η Ιστορία διδάσκει ότι όταν δεν αντιδράς αποτελεσματικά σε μία πρόκληση,τότε πρέπει να αναμένεις μία μεγαλύτερη. Βεβαίως όταν προγραμματίζεις να επιτεθείς,προφανώς και δεν το αναγγέλεις,καθώς στερείσαι με αυτόν τον τρόπο το πολύτιμο στοιχείο του αιφνιδιασμού. Η Ιστορία επίσης αποδεικνύει ότι τους Τούρκους δεν τους εμπιστεύεσαι,δεν τους φοβάσαι και τους αντιμετωπίζεις πάντα με δραστική ετοιμότητα σε όλα τα πεδία. Η επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στην Κίνα,δείχνει την οδό στην οποία κινείσαι όταν προέχουν τα εθνικά σου συμφέροντα και ας προκάλεσε την ενιαία αντίδραση της Δύσεως(Ε.Ε-Η.Π.Α.) Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Γερουσία και των Κυβερνητών στις Η.Π.Α. την 8-11-2022 για πρώτη φορά θα καταδείξουν τις τάσεις των πολιτών εκεί,μετά την έναρξη του πολέμου. "[....] Αν είναι τραγικός αυτός ο μύθος,οφείλεται στ' ότι ο ήρωάς του έχει συνείδηση[....] η οξυδέρκεια που θ'αποτελούσε το βάσανό του εξαντλεί παράλληλα την νίκη του[....]" ( Αλμπέρ Καμύ" Ο μύθος του Σισύφου" Εκδόσεις "Α. Ρούγκα" σελ.116).

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 3-11-2022

Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φράνκ Βάλτερ Στάινμαιερ κατά το 45λεπτο διάγγελμά του προς το έθνος από το Προεδρικό Μέγαρο Bellevue στο Βερολίνο,δήλωσε ότι: " Έρχονται δύσκολα,σκληρά χρόνια. Το μερίδιο ειρήνης που μας αντιστοιχούσε έχει εξαντληθεί. Η Γερμανία μπαίνει σε μία εποχή έχοντας τον άνεμο κόντρα[....] Η 24η Φεβρουαρίου σηματοδότησε ένα τέλος εποχής ειρήνης,ευμάρειας,σταθερότητας[....] Η Γερμανία μάχεται και με εσωτερικά διλήμματα: από τη μία θέλει να στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία,χωρίς όμως ταυτόχρονα να γίνει εμπόλεμο μέρος. Θέλει να επιβάλλει περαιτέρω κυρώσεις,αλλά να μην υποστεί και η ίδια τις συνέπειες"(www.Kathimerini gr. 28-10-2022). Ο Γερμανός πρόεδρος λέει αλήθειες. Σε αυτήν εδώ την στήλη επισημάναμε τους χειμώνες και τα θέρη που επέρχονται στην Ελλάδα και τον κόσμο,όσο ο πόλεμος συνεχίζεται. Ωστόσο το πλέον σημαίνον δεν είναι άλλο από το ενυπάρχον παράλογο στοιχείο που κυριαρχεί στην πολιτική την οποία επέλεξε να ακολουθήσει η Δύση σε αυτόν τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Τα " εσωτερικά διλήμματα" στους πολίτες της Δύσης,ειδικότερα της Ευρώπης,δεν διακατέχονται από διαλεκτική συνοχή. Διαλεκτική όπως την εννοούσαν στην αρχαιότητα,ως την τέχνη δηλαδή να φτάνει κανείς στην αλήθεια,μέσω της συγκρούσεως αντιθέτων απόψεων ή ακόμη όπως στην Αγγλία παλαιότερα,όταν ο όρος αυτός ήταν συνώνυμος της Λογικής και εφαρμοζόταν στην τυπική συλλογιστική των εκάστοτε ρητόρων. Η Δύση (ΝΑΤΟ-Η.Π.Α.- Ε.Ε.) δεν είναι δυνατόν να στηρίζει μονίμως στρατιωτικά την Ουκρανία και να παραμένει ες αεί μη εμπόλεμο μέρος. Όπως ισχύει και το γεγονός ότι η Δύση δεν μπορεί να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στην Ρωσία και η ίδια να μην υφίσταται τις συνέπειες αυτών. Τούτα τα " εσωτερικά διλήμματα" επί της ουσίας -εφ' όσον η Δύση οδηγήσει σε ατέρμονο χρόνο την διάρκεια του πολέμου- θα πάψουν να είναι διλήμματα και θα καταστούν βεβαιότητες για τους πολίτες της Ευρώπης. Το ερώτημα -που δεν θα είναι δίλημμα- στο οποίο θα απαντήσουν οι πολίτες είναι εάν όντως δικαίως και για ποιούς λόγους υφίστανται τις μακροχρόνιες συνέπειες του πολέμου. Απτό παράδειγμα ρεαλιστικής πολιτικής αποτελεί η επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς στην Κίνα (4-11-2022),την σημαντική και σταθερή σύμμαχο της Ρωσίας. Τον καγκελάριο σύμφωνα με το Bloomberg θα τον συνοδεύουν οι επικεφαλής των Adidas,Deutsche Bank,Siemens,BioNTehc,VW,Basf,Bayer,BMW,Merck,Wacker. Στην αυθημερόν επίσκεψή του ο Σόλτς θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζιπίνγκ και με τον πρωθυπουργό Λι Κετζιάνγκ.(www. documentonews.gr 28-10-2022). Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση της Γερμανίας και η κινέζικη εταιρεία COSCO ήρθαν σε συμφωνία ως προς την εξαγορά από την COSCO του 24,9% των μετοχών του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Tollerort. Η Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) διαχειρίστρια εταιρεία του λιμανιού, ανακοίνωσε ότι αυτή η επένδυση θα αποφέρει ανάπτυξη στο λιμάνι και θα ενισχύσει μελλοντικά την βιωσιμότητα του και θα εξασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας. Η συγκεκριμένη συμφωνία πραγματοποιήθηκε παρά την αντίθετη απόψη της Ευρωπαικής Επιτροπής(www.naftikachronika.gr 27-10-2022). (Άλλο η Ελλάδα των Μνημονίων και άλλο η Γερμανία του 2022.) Στην συγκεκριμένη περίπτωση κανένα "εσωτερικό δίλημμα" δεν υπήρξε και ουσιαστικά στην πράξη αναγνωρίζεται η πραγματικότητα,που δεν είναι άλλη από το γεγονός,ότι η Κίνα( όπως και η σύμμαχός της στους BRICKS,Ρωσία),αποτελεί παγκόσμιο παίκτη που συνδιαμορφώνει το επιχειρείν στην Ευρώπη,έχοντας πλέον οικονομικά συμφέροντα στην Γερμανία και μάλιστα την στιγμή που αυτή η επιλογή της συγκρούεται με την οδηγία και την σύσταση της Ευρωπαικής Επιτροπής. Την ίδια στιγμή η επίθεση της Δύσης, μέσω της ασφαλούς οδού διελεύσεως των ουκρανικών πλοίων που μεταφέρουν σιτηρά παγκοσμίως,στον στόλο της Ρωσίας,θέτει- εν γνώσει της μάλιστα- εκ νέου προ των πυλών σε ύψιστη ένταση την ήδη υπάρχουσα επισιτιστική κρίση. Η ρεαλιστική πολιτική της Γερμανίας,δείχνει τον δρόμο της ειρηνικής συνυπάρξεως στον ήδη μεταβαλλόμενο κόσμο. " ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ Ο τρόπος που μπαινοβγαίνουμε στις εποχές και η τεράστια πόα της μοίρας ειν' ό χρόνος[....] Ένας καρπός, ωριμάζει και πέφτει[....]" ( Νίκος Καρούζος "Τα Ποιήματα Α' 1961-1978).Γ' Έκδοση " Ίκαρος" 2002,σελ.275).