Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1-6-2023

Εν όψει των νέων εθνικών εκλογών τα κόμματα προσπαθούν να διαμορ- φώσουν βραχυχρόνιες τακτικές,που ελπίζουν ότι θα φέρουν ένα καλύτερο αποτέλε- σμα γι' αυτά,σε σχέση με εκείνο της 21-5-2023. Όσο όμως και εάν επανασχεδιάζουν τακτικές και προγράμματα φαίνεται δύσκο- λο να υπάρξει κάποια συντα- ρακτική αλλαγή στα εκλογικά τους ποσοστά που να μεταβάλ- λει το πολιτικό σκηνικό. Η αλα- ζονεία και ο εφησυχασμός,ως εν δυνάμει αντιμετωπίσιμοι "εχθροί",κυρίως βρίσκονται στο μέρος της ΝΔ,καθώς το υψηλό ποσοστό που συγκέντρωσε,ί- σως να είναι το ανώτατο όριό της και η διπλάσια ποσοστιαία απόσταση από το δεύτερο κόμ- μα,προφανώς της δημιουργεί την βεβαιότητα μίας νέας επερ- χόμενης νίκης. Τούτη η βεβαι- ότητα μπορεί να λειτουργήσει διττά. Αφ' ενός δημιουργεί έναν εφησυχασμό και αφ' ετέρου προσφέρει έναν εκλογικό ενθου- σιασμό. Φυσικά είναι δύσκολο να διατηρηθεί ή να αυξηθεί το 40% plus που έλαβε η ΝΔ,ωστό- σο έως τώρα δεν διαφαίνονται παράγοντες που θα μπορούσαν να το μειώσουν σημαντικά. Το εκλογικό σοκ που έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και δεν του δίνει την δυνατότητα άμε- σης αντίδρασης,ούτως ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει την εκλογική του καθίζηση. Περισ- σότερο φαίνεται να προσπαθεί να αντιληφθεί τι πραγματικά έχει συμβεί,παρά να δημιουρ- γήσει συνθήκες εκλογικής ανά- καμψης στο ελάχιστο χρονικό διάστημα έως την 25-6-2023. Οπότε τα δύο αυτά κόμματα το πιθανότερον είναι να καταγρά- ψουν μικρότερα ποσοστά από εκείνα της 21-5-2023. Φυσικά το μέγα ζητούμενο για την ΝΔ είναι η πολυπόθητη αυτοδυνα- μία,που ωστόσο αυτή φαίνεται να μην εξαρτάται αποκλειστι- κά από το δικό της εκλογικό αποτέλεσμα,αλλά κυρίως από τον αριθμό των κομμάτων τα οποία θα εκπροσωπηθούν στο νέο κοινοβούλιο,καθώς όσο πε- ρισσότερα κόμματα εισέλθουν στην Βουλή,τόσο το bonus των πρόσθετων εδρών της ενισχυμέ- νης αναλογικής στο πρώτο κόμ- μα περιορίζεται. Αντιθέτως μία ολιγοκομματική Βουλή ενισχύει την πιθανότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης της ΝΔ.Σημαντικό επίσης στοιχείο των επερχομέ- νων εκλογών αποτελεί για άλλη μία φορά η μαζική συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική δι- αδικασία και ιδιαιτέρως εκείνη των νέων. Ήδη ο αρχηγός της ΝΔ,όπως και στελέχη της,αναφέρονται στην πιθανότητα τρίτης εκλογικής αναμέτρησης,στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αυτοδυ- ναμία την 25-6-2023. Φυσικά εκείνο το οποίο προέχει επί του παρόντος,είναι το επερχόμενο εκλογικό αποτέλεσμα και η εμ- φάνιση ή μη κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο απρόβλε- πτων και αστάθμητων παρα- γόντων,που θα δημιουργούσαν ίσως νέα δεδομένα. Η μεγάλη εικόνα φυσικά αφορά τις διεθνείς οικονομικές συνθή- κες που δεν προσφέρουν κάποια νότα αισιοδοξίας στο εγγύς μέλ- λον,αντιθέτως υπάρχει μείωση της ποσότητας χρήματος που κυ- κλοφορεί από το διεθνές τραπε- ζικό σύστημα,γεγονός που δεν ευνοεί τις επενδύσεις και άρα την ανάπτυξη. Η ρευστότητα στις τιμές ενέργειας και καυσί- μων εξακολουθεί να υφίσταται και το κόστος παραγωγής στον πρωτογενή αλλά και στον μετα- ποιητικό τομέα αυξάνεται και ωθεί σε περαιτέρω πληθωριστι- κές τάσεις τις τιμές των βασικών αγαθών. Η πρόσφατη νίκη του Ερντογάν πανηγυρίστηκε δεόντως από τις όμορες Βαλκάνιες χώρες(Βουλ γαρία,Σκόπια,Αλβανία,ακόμη και στο Βελιγράδι). Η Τουρκία βυθίζεται στην οικονομική ύφε- ση και επανεκλέγει τον άνθρω- πο που ευθύνεται γι'αυτό. Κυρί- ως η επανεκλογή του Ερντογάν οφείλεται σε Τούρκους πολίτες με χαμηλό μορφωτικό και εισο- δηματικό επίπεδο.Φυσικά ως προς τις Ελληνοτουρκικές σχέ- σεις αυτές μένουν ως έχουν είτε με Ερντογάν,είτε χωρίς αυτόν. Η Τουρκία εξακολουθεί να απο- τελεί εν δυνάμει απειλή για την Ελλάδα και να εποφθαλμιά τα κυριαρχικά της δικαιώματα,θα- λάσσια,εναέρια και χερσαία. Επίσης ο πόλεμος στην Ουκρα- νία-προς εξυπηρέτηση πολλών συμφερόντων- φαίνεται ότι θα έχει μακρά διάρκεια. Εντός αυτής της περιρρέουσας ατμόσφαιρας η νέα προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα φαντάζει άοσμη και άχρωμη,χωρίς εντά- σεις και αντιπαραθέσεις,καθώς αυτές φαίνεται να έχουν ήδη εξαντληθεί. Το άκρως ενδια- φέρον στοιχείο εξακολουθεί να είναι ο αριθμός των κομμάτων που θα εκπροσωπηθούν στην νέα Βουλή,που θα επιτρέψει ή θα αποτρέψει μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ. "Όλα να ξέρεις είναι μία τεράστια φωτιά που δεν την άναψε κανείς ως τώρα κι όμως καίει στις αθάνατες ωραίες χιλιετηρίδες" (Νίκος Καρούζος " Οιδίπους τυραννούμενος και άλλα ποιήματα" Εκδόσεις "Ίκαρος" 2014,σελ.376).

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 26/27-5-2023

Την βεβαιότητα του ότι η Πλεύση Ελευθερί- ας θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή εξέ- φρασε μιλώντας στον Alpha Radio ο οικονομολόγος – συγ- γραφέας Γιώργος Καλεάδης, υποψήφιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με την Πλεύση Ελευθερίας με την οποία ήρθε σε προγραμματική συμφωνία η Πυρίκαυστος Ελλάδας που ίδρυσε ο ίδιος. Ο κ. Καλεάδης έδωσε την εκτίμηση του για το εκλογικό αποτέλεσμα, την δυ- ναμική του κόμματος και ανέ- λυσε τα πολιτικά προτάγματα της «Πλεύσης» στην Βουλή. «Εμείς συμπράττουμε ως Πυ- ρίκαυστος με την Πλεύση Ελευθερίας και αν μπούμε στη Βουλή θα εκφράζουμε τις θέ- σεις και τις απόψεις της Πλεύ- σης, αφού έχουμε κοινές θέ- σεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απέδειξε ότι έχει μία συνέπεια λόγων, η οποία την ακολουθεί μετά το δημοψήφισμα του 2015 και μέχρι σήμερα. Βλέπαμε ότι έχει μία δυναμική, αν σκεφτεί- τε ότι στην Α’ Θεσσαλονίκης από 2,18% το 2019 πήγε στο 4.6% τώρα και πιστεύουμε ότι θα πάει ακόμα καλύτερα. Πι- στεύουμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα βλέποντας πως ο κό- σμος υποδέχεται την Ζωή ιδι- αίτερα και τα προτάγματα και τις θέσεις της. Έχουμε πλησιά- σει πολύ τους νέους, πολλούς ανθρώπους που δε ψηφίζουν και πήγαν ψήφισαν, οπότε εκ- πλήξεις υπήρξαν και θα υπάρ- ξουν και στις επόμενες εκλογές θα πάμε καλύτερα, διότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ένα πρώτο αποτύπωμα της πολι- τικής κατάστασης, δρομολο- γούνται σιγά- σιγά εξελίξεις και βρισκόμαστε στις παρυφές ανακατάταξης του πολιτικού σκηνικού πιστεύω, κάτι το οποίο θα εκφραστεί με τον Α ή τον Β τρόπο». Η Ζωή θα δώσει ζωή στη Βουλή «Τα φαινόμενα πολλές φορές δεν επαληθεύονται, η παλινόρ- θωση του παλαιού δικομματι- σμού ΝΔ ΠΑΣΟΚ ίσως να είναι φιλοδοξία κάποιων, εμείς δεν το βλέπουμε έτσι, εγώ πιστεύω ότι οι δυνάμεις των πολιτών θα εκφραστούν, ο τρόπος που λειτουργούν διαφοροποιείται και αυτό δίνει μία δυναμική σε συνεπείς πολιτικές δυνάμεις. Εμείς πιστεύουμε ότι θα μπει η Πλεύση στη Βουλή στις επό- μενες εκλογές και θα ασκήσει μία πραγματική αντιπολίτευση που απουσίαζε όλο αυτό το δι- άστημα και από την στιγμή που θα μπει η Ζωή στην βουλή θα πάρει… ζωή η βουλή και ο κό- σμος βλέποντας την συνέπεια της Πλεύσης και τη δυναμική της που ίσως οδηγήσει και σε απρόσμενες καταστάσεις μελ- λοντικά, δηλαδή σε βάθος χρό- νου ή σε μέσο χρόνο». «Η αντιπολίτευση έχει να κά- νει με το πώς η κυβέρνηση χει- ρίζεται την διοίκηση σε βάρος των πολιτών, υπάρχουν πολλά νομοσχέδια, όπως γνωρίζεις, που συνέπλευσαν ΝΔ και ΣΥ- ΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μαζί. Για παράδειγμα, εμάς η θέση μας είναι για την συμφωνία των Πρεσπών να γίνει δημοψήφι- σμα, από την άλλη η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, υπάρχει το θέμα των πλειστηριασμών, που κόσμος χάνει ακόμη και την πρώτη του κατοικία, την ακρίβεια σε βασικά αγαθά που δυσκολεύουν τους πολίτες, δεν υπάρχει δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, με τα μνημό- νια έχουν περάσει στα χέρια ιδιωτών για 99 χρόνια και θα κινηθούμε σε μία πολιτική υποστήριξης αυτών που πλήτ- τονται και θα συνεχίσουν να πλήττονται, την στιγμή που το ποσοστό φτωχοποίησης των πολιτών αυξάνεται. Στόχος μας είναι μια πολιτική προς όφελος των πολιτών, προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, μία πολιτική προς την κατεύθυνση της εθνικής ανε- ξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρ- χίας, αυτά είναι τα προτάγμα- τα μας».

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 25-5-2023

Οι εκλογές της 21ης Μαί- ου κατέδειξαν την πα- σιφανή -την τελευταία τετραετία- απουσία της αξιωματικής αντιπολιτεύ- σεως,γεγονός που πολλές φο- ρές το επισημάναμε από αυτήν εδώ την στήλη. Ανέτως κατάφε- ρε να εξαντλήσει την τετραετία της,παρ'ότι σε αυτό το διάστη- μα αντιμετώπισε με αλαζονεία και ανεπιτυχώς,συμβάντα που προκάλεσαν τους θεσμούς και την Δημοκρατία. Έχοντας οι πο- λίτες νωπή στην μνήμη τους και από την τετραετία 2015-2019 τις παλινδρομήσεις και την αστα- θή πολιτική που ακολούθησε η τότε κυβέρνηση,ήταν πολύ εύ- κολο,για την έως πρότινος κυ- βέρνηση,να επαναφέρει στην μνήμη των πολιτών,μέσω πολι- τικού marketing,τα αλλοπρό- σαλα πεπραγμένα εκείνης της περιόδου. Οι πολίτες σε αυτές τις εκλογές "επιβράβευσαν" την ανύπαρκτη και αναποτελεσμα- τική αξιωματική αντιπολίτευ- αη,μειώνοντας δραματικά τα εκλογικά της ποσοστα σε σχέση με τις εκλογές του 2019. Ωστόσο δεν ήταν μόνον αυτός ο λόγος που πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει σε πρωτόγνωρα ,γι' αυ- τόν,πολιτικά νερά και καλείται εν μέσω της δεύτερης προεκλο- γικής περιόδου,να διαχειριστεί τόσο την επικείμενη νέα ανα- μέτρηση,όσο και το εύθραυστον πλέον εσωτερικό πολιτικό του περιβάλλον. Όταν προσπαθείς να μιμηθείς πολιτικά κάτι που σου είναι ξένο και προφανώς δεν ανήκες σε αυτό,παρά μόνον δανείως,προκειμένου να καλύ- ψεις την αδυναμία σου,ως προς τον ιδεολογικό σου προσανα- τολισμό και πιέζεις για κυβερ- νητική συνεργασία τον έτερο διεκδικητή της τύποις,δυτικής σοσιαλδημοκρατίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. ,ομο- λογείς το ατελέσφορον της πολι- τικής σου.Όταν στην πορεία σου έχεις απωλέσει συνειδητά,από το δημοψήφισμα του 2015 την πολιτική σου ιδεολογική ταυτό- τητα,με την οποία παρουσιά- στηκες στους πολίτες,αναζητάς μία δάνεια ιδεολογική ταυτό- τητα,καθώς η συρρίκνωση της "σοσισλδημοκρατίας",μετά τις δηλώσεις στο Καστελόριζο,θε- ώρησες ότι σου προσέφερε αυτή την ευκαιρία. Εκεί λοιπόν ο ΣΥ- ΡΙΖΑ ήταν ως να παραδεχόταν εξ αρχής την πολιτική του ήττα στις πρόσφατες εκλογές,δεχό- μενος ότι η μοναδική περίπτω- ση να κυβερνήσει ήταν με το ΠΑΣΟΚ,η νέα ηγεσία του οποί- ου προφανώς και δεν υπήρξε αφελής,αλλά αντιθέτως εκ- μεταλλευόμενη την έμπρακτη ομολογία αδυναμίας μίας αυ- τοδύναμης κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ,ανέκαμψε με κάποιες από τις χαμένες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι από αυτήν εδώ την στή- λη γράφαμε ότι ήταν πιθανόν να δρομολογηθεί σε ένα από τα κόμματα εξουσίας ή και στα δύο,θέμα αλλαγής της ηγεσίας τους. Φυσικά τίποτα δεν προκα- ταβάλει την ψήφο των.πολιτών στις επόμενες εκλογές.Η ψήφος της 21ης Μαίου,ήταν μία ψήφος που άνοιξε τις διεργασίες στο εσωτερικό της έως πρότινος αξι- ωματικής αντιπολίτευσης,αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις. Θε- ωρούμε ότι αυτό το μήνυμα των πολιτών,καθώς και ό,τι πολιτικά φρέσκο έρχεται,θα δρομολογή- σουν έτι περισσότερον εξελίξεις που ίσως συμβάλλουν και αυτές στις υγιείς πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στους πολίτες,ακουμπούν το κατώφλι της Βουλής και γνωρίζουν πως να ασκήσουν πραγματική αντι- πολίτευση,όπως το έχουν απο- δείξει στο παρελθόν,με την συ- νεπή παρουσία τους σε κρίσιμες στιγμές για τους πολίτες και το κίνημα. Καθώς έπεται μία νέα εκλογική αναμέτρηση,ασφαλή συμπερά- σματα θα εξαχθούν οριστικώς μετά το νέο αποτέλεσμσ που θα προκύψει εξ αυτής. Είναι γνω- στό ότι οι αντικειμενικές συνθή- κες δυσχέρειας στην καθημερινή ζωή των πολιτών,όποιο και εάν είναι το αποτέλεσμα που αφορά τις έδρες του κυβερνώντος κόμ- ματος,αυτό δεν θα μεταβάλλει προς μία καλύτερη κατεύθυνση το μέλλον των πολιτών. Εκείνο το οποίο μπορεί να αναχαιτίσει μία πολιτική σε βάρος της πλειο- ψηφίας των πολιτών είναι ο κα- θημερινός αγώνας μέσα και έξω από την Βουλή,προκειμένου να προασπιστούν τα δικαιώματα των απλών ανθρώπων και να δι- ασφαλιστούν όσο το δυνατόν κα- λύτερες συνθήκες στην Ελλάδα για τις μελλοντικές γενιές που ακολουθούν και έχουν δικαίω- μα μίας καλύτερης ζωής στην Ελλάδα. Ουδείς φυσικά μπορεί να γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αστάθμητοι παράγοντες στην βραχεία νέα προεκλογική περί- οδο. " Ο ΑΚΑΝΘΙΑΣ [....] Σ'αυτή τη φοβερή διανυ- κτέρευση ναρκώθηκαν όλες οι θεωρί- ες[....] Ολόγυρα οι άνθρωποι δίχως πα- ρατάξεις φώναζαν <όχι άλλο χαρτονόμι- σμα> ρίχνοντας κουβάδες ανθόνερο στη δημοκρατία" (Νίκος Καρούζος "Τα Ποιήματα Α 1961-1978) Γ' Έκδοση " Ίκα- ρος"2002,σελ.285).

Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

Καθώς η προεκλογική περίοδος περατούται και η Κυριακή των εθνι- κών εκλογών βρίσκεται προ των πυλών,μετά από μία εξαντλητική για τους πολίτες τε- τραετία ζόφου,σκανδάλων,ανύ- παρκτου κρατικού μηχανισμού όπως και των υποδομών αυ- τού,αφαιμάξεως του πραγμα- τικού εισοδήματός των,εγκλει- σμών,θανάτων,εκπτώσεως και δοκιμασίας της Δημοκρατίας, αυτοί οι ίδιοι οι πολίτες καλού- νται διά της ψήφου των να κρί- νουν και να επιλέξουν μεταξύ κομμάτων που έχουν ασκήσει την εξουσία προσφάτως μόνα τους αυτοδύναμα ή και σε συ- νεργασία με άλλα,κομμάτων που έχουν ασκήσει αντιπολί- τευση και εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων,που άλλα εξ αυτών έδωσαν δείγματα γραφής με την παρουσία στελεχών τους στο παρελθόν στην Βουλή,έως και το δημοψήφισμσ της 5-7- 2015 και άλλα τα οποία την επι- διώκουν. Η χρονική απόσταση από τα γεγονότα του παρελθόντος,ό- πως και η νωπή μνήμη πολλών εξ αυτών,βοηθά τους πολίτες να ασκήσουν την κριτική σκέψη τους,να αναλογισθούν τις επι- πτώσεις, της μίας ενιαίας πο- λιτικής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα την τελευταία δεκαπε- νταετία, που αυτή η πολιτική έχει επιφέρει στην προσωπι- κή και κοινωνική τους ζωή. Το πρώτο ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές είναι να μεταφέρουν μαζικά οι πολίτες αυτές τις επιπτώσεις διά της ψήφου των στην κάλπη,να υπάρξει δηλαδή η κατά τον δυνατόν μικρότερη αποχή. Το δεύτερο ζητούμενο είναι αυτή η εμπειρία των πο- λιτών,που έχουν υποστεί επί τόσα έτη τούτη από την μία ση- γκεκριμένη άσκηση πολιτικής στην καθημερινή τους ζωή,να μεταφερθεί στην κάλπη,εκφρά- ζοντας την βούλησή τους αυτή η πολιτική να σταματήσει,να λά- βει τέλος,να μεταβληθεί και να αλλάξει προς όφελος της Ελλά- δας και των ιδίων. Το τρίτο και κυριότερο όλων ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών να προσφέρει προοπτική,όραμα και ελπίδα για ένα καλύτερο πα- ρόν και μέλλον που όντως αξί- ζουν και η Ελλάδα και οι πολίτες της. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών να είναι σε μία κατεύθυνση δη- μιουργίας των αναγκαίων και ικανών προυποθέσεων,προ- κειμένου να οδηγήσει στην συγκρότηση του απαραίτητου πολιτικού αντιπάλου δέους που θα αντιπαρατεθεί ευθέως με το παρηκμαζμένο και αναποτελε- σματικό πολιτικό κατεστημένο με προοπτική εξουσίας Όσο και εάν οι αντικειμενικές συνθήκες είναι ώριμες και οι Καιροί απαιτούν και επιτάσσουν ριζική και εκ βάθρων αλλαγή στο πολιτικό και στο κοινωνικό πεδίο,ο υποκειμενικός παρά- γοντας,οι πολίτες δηλαδή,είναι το δομικό εκείνο στοιχείο το οποίο προηγείται,ταυτίζεται ή υπολείπεται αυτών των αντικει- μενικών συνθηκών. Η πολιτική ωριμότητα των πολιτών,που επί της ουσίας είναι η συσσωρευ- μένη προσωπική και κοινωνική τους εμπειρία στο επίπεδο της καθημερινής ζωής τους, είναι εκείνη που οντολογικά μπορεί να επιφέρει την πραγματική αλ- λαγή,την πρόοδο και την εγκα- θίδρυση μίας νέας πραγματικό- τητας τόσο στην κοινωνία,όσο και στην πολιτική. Εάν οι πολίτες είναι ικανοποιη- μένοι από τις υπάρχουσες αντι- κειμενικές συνθήκες,που όπως όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι εάν αυτή η μία ενιαία πολιτική συνεχίσει να εφαρμόζεται θα γίνονται όλο και δυσχερέστερες για την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών,τότε όλα θα βαίνουν "καλώς" εις το διηνεκές. Εάν οι πολίτες είναι δυσαρεστημέ- νοι,αγανακτισμένοι και απογοη- τευμένοι από τις αντικειμενικές συνθήκες,που αυτή η μία ενιαία πολιτική δημιούργησε,τότε θα εκφράσουν την βούλησή τους για αλλαγή και ανατροπή και τούτη η βούληση θα γεννήσει κάτι νέο και διαφορετικό. Οι μεγαλύτεροι εχθροί της αλλα- γής είναι η συνήθεια,η παραίτη- ση,η αδιαφορία,ο ατομοκεντρι- σμός και η παθητική αποδοχή των συμβάντων. Η υπέρβαση επιτυγχάνεται με την πίστη του πολίτη ότι αυτός είναι που εάν θέλει μπορεί να είναι ο κυρίαρ- χος,πραγματικός ρυθμιστής,αυ- τός είναι που εάν θέλει μπορεί να ανατρέψει ή και να διστηρή- σει τις αντικειμενικές συνθήκες που εν τέλει είναι υποκειμενι- κές. Ο σκεπτόμενος πολίτης εί- ναι αυτός που γνωρίζει την πλά- νη που έχει υποστεί όλα αυτά τα έτη και εναπόκειται στην ζώσα ή μή βούλησή και μνήμη του να συμβεί η πραγματική αλλαγή ή να υπάρξει μία ακόμη επαναλή- ψιμη και ανούσια εναλλαγή. "[....] Μες την ωριμότητα ενός τεράστιου κειμένου υπό διαρκή σχηματισμό,ωρίμασαν σαν καρ- ποί[....] πυρήνες δύναμης και δράσης,εστίες λάμψεων και δι- αβιβάσεων,μεταφέροντας στα πέρατα την πρωτοβουλία και τη διαίσθηση[....] για την άσκηση μίας μακρινής καινούργιας χρη- σμοδοσίας[....]" ( Saint-John Perse " Ακτοση- μεία [Amers] " Εκδόσεις " Ίκα- ρος" 2018,σελ.202).

Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΟΝ ALPHA RADIO ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12/13-5-2023

Δεν υπάρχει περίπτω- ση να «συμπλεύσει» η Πλεύση Ελευθερίας με ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ κτλ ούτε μία στο εκατομμύ- ριο ξεκαθάρισε ο υποψήφιος βουλευτής του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Α’ Θεσσαλονίκης, συγγραφέας – οικονομολόγος, με καταγωγή από την Καβάλα Γιώργος Κα- λεάδης, μιλώντας στον Alpha Radio. Ο ίδιος μίλησε για την περιοδεία της Ζωής Κωνστα- ντοπούλου στην Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, τα μηνύματα και τον σεβασμό που εισπράτ- τει από τον κόσμο, αλλά και τις προτεραιότητες του κόμματος εν όψει των εκλογών. Γιατί με την Πλεύση Ελευθερίας «Η Πυρίκαυστος Ελλάδα πιστή στην ιδρυτική της διακήρυξη και συνεπής στην πολιτική της πορεία από το 2013 έως σήμερα βρήκε κοινά πολιτικά προτάγ- ματα με τη Ζωή Κωνσταντοπού- λου, όπως και η Πλεύση Ελευ- θερίας παραμένει σταθερή και συνεπής στις θέσεις που είχε από το 2016 που ιδρύθηκε και αποφασίσαμε να κάνουμε μία σύμπραξη, καθώς η κατάσταση η οποία υπάρχει στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια επιδεινώνε- ται διαρκώς, η πολιτική η οποία ασκείται είναι μία, ασχέτως αν εναλλάσσονται τα κόμματα στην εξουσία, τίποτα δεν αλ- λάζει προς το καλύτερο. Οπότε αποφασίσαμε να συμπράξου- με και πιστεύουμε ότι υπάρχει ρεύμα το οποίο θα εκφραστεί με κάποιο τρόπο στις επερχό- μενες εκλογές». Στόχος η εκπροσώπηση στη Βουλή «Στόχος μας είναι να μπούμε στην Βουλή και πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε το στόχο να κά- νουμε τον αγώνα με όλες μας τις δυνάμεις και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλά- δα. Επειδή με την κ. Κωνστα- ντοπούλου κάναμε μαζί περι- οδεία και στην Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα, εγώ εκείνο το οποίο διαπίστωσα, είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη αγάπη και εκτίμηση προς το πρόσωπο της Ζωής, αυτό το έχει εισπράξει η Ζωή, όπου εμφανίζεται, σε σχέση με τους απλούς πολίτες οι οποίοι την περιβάλλουν με εκτίμηση και θαυμασμό και πι- στεύουν, διότι όπως και εμείς, έτσι κι αυτή, έχει δείξει μία πολιτική συνέπεια που τα έργα συνάδουν με τις πράξεις, ο κό- σμος το αναγνωρίζει αυτό, το έζησα εγώ προσωπικά. Τα δείγ- ματα είναι θετικά». Τα κύρια προτάγματα «Έχουμε κοινές θέσεις για την δικαιοσύνη, την δημοκρατία, την επιστροφή των Γερμανι- κών αποζημιώσεων, δίνουμε έμφαση στον πολίτη, δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο, στην ελευθερία, δίνουμε έμφαση στη δημοκρατία στην Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες τα τε- λευταία χρόνια επιβιώνουν με νύχια και με δόντια, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο σε μία Ελλάδα του 21ου αιώνα, το ζη- τούμενο είναι να υπάρξει μία κοινωνική ευημερία, οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, η ενέργεια, η δυσκολία να έχουν ακόμη και τα βασικά τρόφιμα σήμερα που μιλάμε, ο κόσμος πιέζεται και πιέζεται πολλά χρόνια. Επίσης, η πολιτική η οποία ασκείται δεν έχει επι- φέρει καμία βελτίωση στη ζωή του, στη καθημερινότητα του, αντιθέτως την έχει κάνει πιο δύσκολη και μέσα από την αντι- μετώπιση της πανδημίας και μέσα από τα μνημόνια, ο κό- σμος είναι πιεσμένος, διακρίνω μία δυσαρέσκεια και αγανά- κτηση και ελπίζουμε στις εκλο- γές να εκφραστεί θετικά». Στις δεύτερες εκλογές θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα «Είναι πολλά τα κόμματα που κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλο- γές και θα υπάρξει ένας κα- τακερματισμός των ψήφων, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτή η αγωνιστική διάθεση και το πνεύμα το οποίο έρχεται από πολύ μακριά στους Έλληνες πολίτες και το έδειξε στο δη- μοψήφισμα του 2015 υπάρχει, ωστόσο πιστεύω ότι εφόσον θα γίνουν και δεύτερες εκλογές, διότι όλα αυτό δείχνουν, εκεί πια θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα δυο συστημικά κόμματα δεν διαφοροποιού- νται στην πολιτική τους, δεν θα απέχουν πολύ τα ποσοστά τους αλλά και οι δύο θα εισπράξουν την δυσαρέσκεια των πολιτών με τον Α ή Β τρόπο. Στο διάλο- γο ο όποιος γίνεται δεν τίθενται ζητήματα όπως της αναπτύξε- ως, της ευημερίας των πολι- τών, του πως μπορεί να αλλά- ξει η κατάσταση και όχι με τα 150 ευρώ που δίνονται στους νέους. Δεν υπάρχει περίπτωση να «συμπλεύσει» η Πλεύση με ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ κτλ ούτε μία στο εκατομμύριο, αυτή είναι η θέση της Πλεύσης, δε μπορείς να συνεργαστείς με τα συστη- μικά κόμματα και όσα λέμε στους πολίτες τα εννοούμε. Αν θα μπούμε μέσα στη Βουλή, δε- σμευόμαστε ότι θα ασκήσουμε μία πραγματική αντιπολίτευ- ση, γιατί τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση στην Βουλή.

Τετάρτη 10 Μαΐου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 11-5-2023

Οσο η προεκλογική πε- ρίοδος εξελίσσεται,τό- σο διαπιστώνεται ότι αυξάνεται ο αριθμός των αναποφάσιστων πολιτών ως προς την επιλογή τους στην κάλ- πη. Τα δημοσκοπικά ευρήματα καταγράφουν αυτήν την τά- ση,χωρίς να διαπιστώνουν σοβα- ρές μεταβολές στα ποσοστά τόσο των κομμάτων της εξουσίας,όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό κριτήριο το οποίο οι αναποφάσιστοι πολί- τες μπορούν να επιστρατεύσουν προκειμένου να λάβουν την ορι- στική τους απόφαση πριν προ- σέλθουν στην κάλπη ή ακόμη και κατά την προσέλευσή τους σε αυτήν. Η Μνήμη είναι εκείνη που θα τους βοηθήσει πιστεύου- με να ξεκαθαρίσουν την άποψή τους. Αυτοί οι πολίτες-και όχι μόνον αυτοί- πρέπει να θυμη- θούν και αφού ανακαλέσουν την Μνήμη τους θα απαντήσουν σε πολλά ερωτήματα. Πως δηλαδή μπορεί να επιβιώσει κάποιος με τον κατώτατο μισθό να βρίσκε- ται στα όρια των οκτακοσίων ευρώ και γιατί συμβαίνει αυτό; Να θυμηθεί πως σημαντικά κοι- νωνικά αγαθά όπως η Δημόσια Υγεία τον αφήνουν ακάλυπτο. Να θυμηθεί πως η στέγη ως οικο- νομικό αγαθό και δυστυχώς όχι κοινωνικό,αφ' ενός είναι πανά- κριβη και αφ' ετέρου οι πλειστη- ριασμοί αφήνουν αστέγους ακό- μη και ανάπηρους υπερήλικες. Να θυμηθεί την τρομοκρατία και τον αναγκαστικό εγκλεισμό που υπέστει ένεκα μίας αναποτελε- σματικής πολιτικής αντιμετω- πίσεως του ιού. Να θυμηθεί τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Να θυμηθεί την απάνθρωπη πο- λιτική των Μνημονίων που εκ- χώρησε τον εθνικό πλούτο μαζί με την Εθνική Ανεξαρτησία. Να θυμηθεί ο πολίτης ότι αυτός εί- ναι ο δομικός κυρίαρχος θεσμός στην Δημοκρατία και όλοι οι θεσμοί σε αυτήν υπάρχουν προ- κειμένου να τον υπηρετούν και να του προσφέρουν. Να θυμη- θεί ότι το μέλλον της Ελλάδας, η νεολαία της,την αποχαιρετούν και εργάζονται στην αλλοδαπή. Να θυμηθεί ότι μένει απροστά- τευτος,στον 21ο αιώνα,από την εμφάνιση καιρικών φαινομένων και αγνοεί τον τρόπο λειτουργί- ας των δικτύων μεταφοράς του. Να θυμηθεί ότι η ζωή του έχει αξία και ως εκ τούτου αυτή η ζωή πρέπει να ευημερεί καί όχι μόνον να επιβιώνει. Να θυμηθεί ότι η ενέργεια,τα καύσιμα,το νερό,οι ακτές,η ιατροφαρμα- κευτική περίθαλψη πρωτίστως διαθέτουν κοινωνικό χαρακτήρα και πρέπει να λειτουργούν έχο- ντας ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συ- νόλου. Να θυμηθεί γιατί πλέον αδυνατεί να έχει φυσιολογική πρόσβαση ακόμη και σε βασι- κά αγαθά,απαραίτητα για την καθημερινή διατροφή του ιδίου και της οικογενείας του. Να θυ- μηθεί τι είδους δωρεάν παιδεία υπάρχει στην Ελλάδα. Να θυ- μηθεί τους ανέργους,τους αστέ- γους,τους σκουπιδοφάγους. Να θυμηθεί πως μετά 40 και πλέον έτη εργασίας,ο συνταξιούχος σήμερα εάν μπορεί να ζει αξι- οπρεπώς. Να θυμηθεί την κα- τάσταση της ελευθεροτυπίας σήμερα στην Ελλάδα. Να θυ- μηθεί πότε και ποιά προεκλογι- κά προγράμματα εφαρμόστη- καν μετεκλογικά. Να θυμηθεί τις Πρέσπες,το Αιγαίο και το δημοψήφισμα του 2015. Να ανακαλέσει στην Μνήμη του την τελευταία δεκαπενταετία και να διαπιστώσει τι βήματα έγιναν και σε ποιά κατεύθυν- ση,πόσα βήματα οδήγησαν μπροστά και πόσα πίσω. Να διαπιστώσει στην προσωπική του ζωή που ήταν τότε και που βρίσκεται σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σταθμίσει που βρίσκεται ο ίδιος ο πολί- της,το σημείο εκείνο στο οποίο ο ίδιος με την συμμετοχή του συνδιαμορφώνει το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι ή άλλως η απογοήτευση,η δυσαρέσκεια και η παραίτηση ανοίγουν τον δρόμο να παραμείνει ως έχει η πραγματική του ζωή ή ακόμη να γίνει και πολύ χειρότερη. Οπότε με την Μνήμη οδηγό ο αναποφάσιστος καθίσταται αποφασισμένος,συνεχίζει να αγωνίζεται,να διεκδικεί και εν τέλει να απαιτεί τα αυτονόητα που του ανήκουν. Η δύναμη των πολιτών είναι εκείνη που έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει σή- μερα τις σοβαρές εκείνες πολιτι- κές προυποθέσεις αλλαγής και εφράζοντας την πολιτική τους βούληση να μεταβληθεί αυτή η μία ενιαία πολιτική που εδώ και δεκαετίες ασκείται στην Ελλά- δα. Σε διαφορετική περίπτωση η αμνησία και η λήθη διατηρούν και επαυξάνουν τον κοινωνικό ζόφο και το παρηκμαζμένο κυ- ρίαρχο πολιτικό σύστημα και οδηγούν στο περιθώριο το όρα- μα,την προοπτική και την ελπί- δα. Οι αναποφάσιστοι,οι νέοι και η μαζική συμμετοχή στην κάλπη είναι οι αστάθμητοι πα- ράγοντες που μπορούν να δώ- σουν ένα νέο και ελπιδοφόρο πολιτικό μήνυμα αισιοδοξίας. "[....] Για τον ελεύθερο άνθρωπο χωράει συζήτηση για τα πάντα,ο λόγος είναι η ελευθερία,δηλαδή από τη στιγμή κατά την οποία αρχίζω να θέλω να θέσω υπό επε- ρώτηση το τι σκέφτομαι και γιατί το σκέφτομαι,είμαι έλλογος και αυτή η πράξη είναι η αρχή του λόγου και της ελευθερίας[....]" ( Κορνήλιος Καστοριάδης " Ο θρυμματισμένος κόσμος" Εκδό- σεις " Ύψιλον" 1992,σελ.164).

Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-5-2023

Περίπου δύο εβδομάδες προ της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών την 21η Μαίου και επι- βεβαιώνεται στήν πολιτική,ό,τι ακριβώς εδώ και πολύ καιρό κυ- ριαρχεί στους πολίτες,τόσο στην κοινωνική όσο και στην προ- σωπική τους ζωή και τούτο δεν είναι άλλο από την ρευστότητα και την αβεβαιότητα την οποία βιώνουν. Είναι λοιπόν φυσι- κό,λογικό και αυτονόητο τούτο το κλίμα το οποίο ζουν άνω των δέκα ετών,που αντί να αμβλύ- νεται,όλο και περισσότερο οξύ- νεται και θα συνεχίσει να είναι κυρίαρχο στην ζωή τους,εάν κάποια στιγμή δεν υπάρξει μία ριζική εκ βάθρων αλλαγή,ανα- τροπή και αναθεώρηση της μίας ενιαίας πολιτικής που ασκείται την τελευταία δεκαπενταετία από τα τρία κόμματα που δια- χειρίστηκαν την εξουσία. Την ευθύνη, ως προς την ρευστότητα και την αβεβαιότητα που κυρι- αρχεί στην καθημερινή ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας των πολι- τών της Ελλάδας,προφανώς και την φέρουν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και φυσικά και οι αξιωματικές αντιπολιτεύσεις που υπήρξαν το τελευταίο προ- αναφερθέν διάστημα. Δεδομένο είναι ότι τούτη η αβε- βαιότητα και η ρευστότητα θα μεταφερθεί από τους πολίτες στην κάλπη με πολλούς τρό- πους. Ως αυτονόητο παράγωγο της συγκεκριμένης πολυετούς καταστάσεως είναι το γεγονός της υπάρξεως πολλών εκπλήξε- ων. Η πρώτη έκπληξη πιστεύ- ουμε ότι θα είναι η συρρίκνωση των ποσοστών των δύο κομμά- των εξουσίας,γεγονός που θα δρομολογήσει σε αυτά εσωκομ- ματικές διαδικασίες με θέμα την αλλαγή της ηγεσίας των. Τούτο φυσικά θα συμβεί μετά το πέρας των διαδοχικών εκλο- γικών διαδικασιών, καθώς η έκ- πληξη θα είναι μεγάλη,όσο και εάν οι προσπάθειες αυτών των κομμάτων εστιάζονται σε αυτήν την κατεύθυνση και το πολιτικό τους μέλλον είναι περίπου κοι- νό,με πλέον ρευστό εκείνο της νυν αξιωματικής αντιπολιτεύ- σεως,καθώς μία συνεχόμενη δεύτερη ήττα,ευθέως την ανα- λαμβάνει η ηγεσία της που επί έτη υπάρχει. Η νυν κυβέρνηση έχει αλλάξει ηγεσία τις περισσό- τερες φορές μετά από εκλογική ήττα που την οδήγησε εκτός εξουσίας. Μία άλλη έκπληξη,περίπου βε- βαία,είναι η μεγάλη διασπορά των ψήφων σε πολλά εξωκοινο- βουλευτικά κόμματα,η πληθώρα παρουσίας αυτών, στις εκλογές την 21η Μαίου,διευκολύνει την πραγματοποίηση αυτής της έκ- πληξης. Επίσης είναι αμφίβολο έαν όλα αυτά τα εξωκοινοβου- λευτικά κόμματα θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην δεύτερη εκλογική διαδι- κασία,γεγονός που θα αναδεί- ξει εκείνες τις δυνάμεις που θα μπορέσουν εκ των πραγμάτων να αναλάβουν τον ρόλο εκείνης της πολιτικής πρωτοπορίας και θα οδηγήσουν αντικειμενικά στις διαδικασίες συγκροτήσεως ενός μεγάλου πολιτικού αντι- πάλου δέους,απέναντι στο πα- ρηκμαζμένο κυρίαρχο πολιτικό σύστημα,που θα μπει σε διαδι- κασία διατήρησης της εξουσίας του,εντός πιθανών ανασυνθέσε- ων και ανασυγκροτήσεων. Επίσης έκπληξη θα αποτελέσει η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες,κα- θώς η ψήφος τους αναμένεται να είναι ψήφος διαμαρτυρίας και αγανάκτησης και μη στηρί- ξεως του πολιτικού κατεστημέ- νου. Ένα νέο πολιτικό τοπίο θα διαμορφωθεί μετά τις επερχό- μενες εκλογές και θα αποτελέ- σει την πολιτική αφετηρία στην πορεία δημιουργίας μίας πολιτι- κής που θα εξυπηρετεί τα συμ- φέροντα των πολιτών και της Ελλάδας. Η νέα αυτή πολιτική χαρτογράφηση των δυνάμεων εκείνων που όντως εκφράζουν την πολιτική αλλαγή και ανατρο- πή,οδηγεί εξ αντικειμένου σε ενωτικές συμπτώσεις και συνευ- ρέσεις πολιτικές,με την υπέρ- βαση των παθογενειών και των αδυναμιών που έχουν ανασταλ- τικό χαρακτήρα,καθώς οι Καιροί και η Ιστορία τούτο επιβάλλουν και απαιτούν και εκείνοι που αδυνατούν να συμπορευτούν με τους Καιρούς και την Ιστορία, η αβεβαιότητα και η ρευστότη- τα,κατά πάσα πιθανότητα, θα τους οδηγήσουν σε ένα αιώνιο πολιτικό παγόβουνο απομονώ- σεως. Οι επερχόμενες εκλογές των εκ- πλήξεων αποτελεί ιστορική ευ- καιρία για την Ελλάδα,ανάλογη εκείνης του δημοψηφίσματος τον Ιούλιο του 2015,το αποτέλε- σμα του οποίου ανέτρεψε η τότε κυβέρνηση. Ωστόσο η Ιστορία επαναφέρει την επιταγή της σήμερα,με μεγαλύτερη ένταση από τότε. "[....] Το λόγο έχει τώρα η μα- γική όψη σε τούτο το αφήγημα. Ίσως και να'τανε όλα μαγικά και μόνον εμείς να μην πήραμε χαμπάρι την αληθινή φύση των πραγμάτων. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα του Μπουένος Άι- ρες,όπου βασιλεύουν τα εγκό- σμια κι απουσιάζει η πίστη,ίσως να μας παραπλάνησε[....[ σαν κάποιος που αφήνει ανοιχτή μία πόρτα[....]" (Adolfo Bioy Casares " Το όνειρο των ηρώων" Εκδόσεις "opera" 1993,σελ.217).