Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 26-10-2023

Το δράμα των Παλαιστι- νίων στη Λωρίδα της Γάζας,με την σφαγή χιλιάδων αμάχων από τους βομβαρδισμούς των Ισ- ραηλινών,πρέπει σύντομα να λάβει τέλος,να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επέλθει επιτελούς η ειρήνη. Η αναμενό- μενη και πολλαπλώς προβαλλό- μενη από τα δυτικά ΜΜΕ,χερ- σαία επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα συνεχώς αναβάλλεται και μάλλον δεν θα επιχειρηθεί,κα- θώς εάν συμβεί η πιθανότητα γενίκευσης της σύρραξης στην Μέση Ανατολή ενισχύεται και προφανώς η Δύση δεν μπορεί να ανοίξει ένα νέο ευρύ πολεμι- κό μέτωπο στην περιοχή,όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκε- ται σε εξέλιξη,καθώς οι Άραβες δεν είναι Ρώσοι και η ευαισθη- σία που εκπέμπει η Ιερουσαλήμ προς πολλές κατευθύνσεις δεν βοηθά την εξάπλωση του πο- λέμου,τουλάχιστον επισήμως. Οι Παλαιστίνιοι πρέπει επιτέ- λους να αποκτήσουν το δικό της κράτος στην περιοχή,γεγονός που εάν συμβεί θα εκτονώσει μακροπρόθεσμα την κατάστα- ση στην περιοχή,άλλωστε αυτό είναι το ζητούμενο,μαζί με την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς,τους οποίους τους χρη- σιμοποιούν ως διαπραγματευ- τικό όπλο. Η κυβέρνηση της ΝΔ όπως και στον πόλεμο της Ουκρανί- ας,έτσι και στην Μέση Ανατο- λή βρίσκεται στο πλευρό της Δύσης,χωρίς διπλωματικές ισορροπίες,σε αντίθεση με την Άγκυρα,που κρατά αυτήν την στάση και στους δύο πολέμους. Η πρόσφατη επενδυτική βαθμί- δα που απέσπασε η Ελλάδα από τον οίκο αξιολόγησης S&P μετά τον οίκο DBRS ( δύο εκ των απο- δεκτών οίκων από την Ε.Κ.Τ.) τα Ελληνικά ομόλογα ενδιαφέ- ρουν πλέον τους μακροπρόθε- σμους επενδυτές. Προκειμένου δε να ενταχθούν στους παγκό- σμιους δείκτες ομολόγων και να βγούν από την κατηγορία των "σκουπιδιών",χρειάζεται μία ακόμη αναβάθμιση από τους οίκους Fitch ή Moody's. Αυτή είναι η μία πλευρά της Ελληνικής οικονομίας που ανα- μένει μακροπρόθεσμα εισροές κεφαλαίων. Η άλλη πλευρά εί- ναι εκείνη την οποία βιώνουν οι Έλληνες πολίτες,με τις τιμές βασικών αγαθών διατροφής να αυξάνουν συνεχώς,αυξημένα τιμολόγια ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης. Τα ίδια προι- όντα σε αντίστοιχα SM της Ευ- ρώπης πωλούνται έως και 50% φθηνότερα. Προφανώς τους πολίτες δεν τους αγγίζει η νέα επενδυτική βαθμίδα,που βγά- ζει την Ελλάδα από τα "σκου- πίδια",εκείνο που τους δυσα- ρεστεί είναι η συνεχής απώλεια της αγοραστικής τους δύνα- μης,ο περιορισμός της κατανά- λωσης σε βασικά αγαθά και η αντικατάστασή τους με υποκα- τάστατα αγαθά. Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση "προ- σφέρει" πεδίον δόξης λαμπρό στην αντιπολίτευση,εκείνη, πλην ελαχίστων εξαιρέσε- ων,βρίσκεται στον δικό της κό- σμο. Η αλλαγή ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί την αξιωματική αντιπολίτευση σε κρίση υπαρ- ξιακή και ιδεολογικοπολιτι- κή,γεγονός και αναμενόμενο και μοιραίο, μετά τα τελευταία αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Δεδομένη πλέον είναι η διάσπαση του εν λόγω κόμ- ματος,που φυσικά θα δημιουρ- γήσει νέες πολιτικές συνθήκες στον χώρο της αντιπολίτευσης. Οι συνέπειες της ασυνέπειας του ΣΥΡΙΖΑ στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος τον Ιούλιο του 2015,εμφανίζονται πολιτικά και αμετάκλητα πλέον το 2023 μέσω εσωκομματικών ξεκαθαρισμά- των που θέτουν εν αμφιβόλω την ηγεμονία του στην αντιπο- λίτευση,χωρίς ωστόσο ακόμη να δημιουργείται ένα σοβαρό πολιτικό αντίπαλον δέος έναντι της ΝΔ,που και αυτή βρίσκεται σε φάση πολιτικής φθοράς. Οι πολιτικές εξελίξεις θα αποτυ- πωθούν στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και ενδεχομένως να είναι εκείνο το οποίο θα μπορέσει να δρομολογήσει νέα πολιτικά δεδομένα,που αυτή την στιγμή φαντάζουν και είναι απρόβλεπτα. Βεβαίως ο πολιτι- κός χρόνος που μεσολαβεί έως τις αρχές Ιουνίου 2024 είναι τε- ράστιος και η εμφάνιση εκ νέου του αστάθμητου παράγοντα,σε πολλές ίσως εκδοχές,είναι πολύ πιθανή και τα νέα δεδομένα που μπορούν να προκύψουν εί- ναι άγνωστα και μη προβλέψι- μα. Οπότε το πολιτικό σκηνικό έως τότε είναι ανοικτό και θα συνεχίσει να διαμορφώνονται και θα είναι πάλι εκείνο που θα οδηγήσει και τότε τους πολίτες στην κάλπη ή θα τους αποτρέ- ψει και πάλι από αυτήν. "[....] Άνοιξη του '49[....] Ελο- νοσία,ύστερα χολέρα. Οχτώ με δέκα θάνατοι καθημερινά[....] Ιούνιος του '51: εξέγερση. Εκα- τοντάδες καβαλάρηδες με κε- λεμπίες ζώνουν το χωριό. Οι κάτοικοι πάνω σε χαμηλά οχυ- ρώματα μετατρέπουν τα μπου- ριά σε δήθεν κανόνια[....]" (Αλμπέρ Καμύ " Ο πρώτος άν- θρωπος" Εκδόσεις " Καστανιώ- τη"2017,σελ.308-309).

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 19-10-2023

H πρωτόγνωρη αποχή της τάξεως του 60%-70% και σε κάποιες περι- πτώσεις και του 80% στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοι- κητικών εκλογών,απερίφραστα απέδειξε την αδιαφορία των πο- λιτών έναντι του πολιτικού προ- τάγματος που τα κόμματα προ- έταξαν σε αυτόν. Υπήρξε λοιπόν διάσταση απόψεων κομμάτων και πολιτών,καθώς τα μεν πρώ- τα καλούσαν τους δεύτερους να προσέλθουν στις κάλπες,ωστό- σο οι πολίτες δεν ακολούθησαν την προτροπή τους και απείχαν. Αυτή η στάση μαζί με εκείνη πού κράτησαν στον πρώτο γύ- ρο,δηλαδή μία αποχή 50%-60% αποδεικνύει πως οι πολίτες υπο- βαθμίζουν μαζί με την πολιτική και τους εκφραστές τους και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκη- σης,δικαίως ή και αδίκως. Τα κόμματα ωστόσο συμμετείχαν στις εκλογές και με βάση το χα- μηλό ποσοστό συμμετοχής των πολιτών,προέκυψαν συγκεκρι- μένα πολιτικά συμπεράσματα. Η πενταετής φθορά της Ν.Δ.,μαζί με τις πυρκαγιές και τις πλημ- μύρες που προέκυψαν μετά τις εθνικές εκλογές,εκφράστηκε μέσω της απώλειας περιφερειών και δήμων,που στελέχη της δι- εκδικούσαν την εκλογή τους. Οι απώλειες της περιφέρειας της Θεσσαλίας,αλλά και των τριών μεγάλων δήμων( Αθήνα,Θεσσα- λονίκη,Πάτρα) αποτελούν κατά πάσα πιθανότητα προάγγελο μίας αντίστοιχης ή και μεγαλύ- τερης επερχόμενης φθοράς που θα εκφραστεί στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Εάν αυτό είναι το πρόβλημα της Ν.Δ.,το πρόβλη- μα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι στις ευρωεκλογές η αυ- τόνομη πορεία τους δεν μπορεί να καταγράψει τα αποτελέσμα- τα που επέφερε στις αυτοδιοικη- τικές εκλογές η στήριξη κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ σε υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ,γεγονός που επεξηγεί και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των συγκεκριμένων εκλογών. Ενδέ- χεται λοιπόν στις ευρωεκλογές ένα μέρος της φθοράς της Ν.Δ. να το εισπράξουν άλλα κόμματα αφ'ενός και αφ'ετέρου να υπάρ- ξει μία αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ ως προς την κατάληψη της δεύτερης θέσης. Ήδη εντός του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν προτά- σεις στελεχών του,ως προς τη κοινή σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ υπό συμφωνημένη ηγεσία. Αντί- στοιχες προτάσεις υπάρχουν και εντός του ΠΑΣΟΚ.Οι διερ- γασίες,κυρίως στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνες, που έως την άνοιξη, θα καταδείξουν ή μή την δημιουργία ενός νέου πολιτικού τοπίου στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Θετικό γε- γονός είναι ότι νέες δυνάμεις θα δοκιμαστούν στην άσκηση της εξουσίας σε περιφέρειες και δήμους,που στο τέλος της πε- νταετούς θητείας τους,θα κρι- θούν από τα έργα τους,κυρίως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και στους δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονικής. Σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εάν υπάρξει η διαφορά αυτή θα φανεί αμέσως,καθώς έως τούδε δεν υπήρξαν παλαιά έργα και η υποβάθμιση της ποιότητος της καθημερινής ζωής των πολιτών είναι εμφανής. Στις περιπτώσεις εκείνων των περιφερειών όπου επικράτησαν "αντάρτες" της Ν.Δ. έναντι της επίσημης στήρι- ξης στελεχών της,το γεγονός της κοινής πολιτικής "καταγωγής" αυτών,ενδέχεται και να μην εί- ναι ουσιαστικού χαρακτήρος,ε- άν εφαρμοστούν πολιτικές προς όφελος των πολιτών. Μεσολα- βούν πέντε έτη προκειμένου να αποδειχτεί και τούτο. Στην Μέση Ανατολή ο πόλεμος κλιμακώνεται καθημερινά,χωρίς να διαφαίνεται προοπτική ει- ρηνικής λύσης του Παλαιστινια- κού προβλήματος για μία ακόμη φορά. Οι τρομοκρατικές βίαιες επιθέσεις " μοναχικών λύκων" ισλαμιστών στην Ευρώπη επα- νεμφανίστηκαν,δείχνοντας ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. τα τελευταία έτη έχει απο- τύχει,καθώς αδυνατεί να ελέγχει και είναι λογικό,τον μεγάλο όγκο μουσουλμάνων μεταναστών που προωθούνται στην Ευρώ- πη.Η συγκεκριμένη πολεμική κρίση δεν ευνοεί την περαιτέρω αποτυχημένη προσπάθεια εν- σωμάτωσης αυτών των μετανα- στών,καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου στην δυτική Ευρώπη,με την μορφή ενός "ανταρτοπόλεμου" μεμονω- μένων φανατικών ισλαμιστών. Η Τουρκία με την έως τώρα στάση της,επί της ουσίας ενισχύει αυτή την προοπτική. Αντιθέτως στα- θερή παραμένει η πολιτική θέση της Ρωσίας,που ήταν και είναι η δημιουργία Παλαιστινιακού κρά- τους και η ειρηνική λύση του Πα- λαιστινιακού προβλήματος,πρό- βλημα που παρά την πάροδο δεκαετιών δεν αμβλύνεται,παρά καλύπτεται και οξύνεται. Φυσικά η ρήση των φανατι- κών μουσουλμάνων:"Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισού- με όσους μας μισούν"(www. ThePressProject.gr 17-10-2023) παραμένει εξ αιώνων αδιέξοδη. "[....] Αλλά υμίν λέγω τοις ακού- ουσιν' αγαπάτε τους εχθρούς υμών,καλώς ποιείτε τοις μισού- σιν υμάς[....] και ει αγαπάτε τους αγαπώντες υμάς,ποία υμίν χάρις εστί; και γαρ οι αμαρτωλοί το αυτό ποιούσι[....] πλήν αγα- πάτε τους εχθρούς υμών[....]" (Λουκάς στ 27,32,35).

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12-10-2023

Η επί δεκαετίες συσ- σωρευμένη εθνική αντιπαλότητα μεταξύ Ισραηλινών και Πα- λαιστινίων στη Λωρίδα της Γά- ζας,στη Δυτική όχθη και στην Ιε- ρουσαλήμ,οδήγησε στην σφαγή και ομηρία αμάχων,στη κήρυξη πολέμου και τέλος στον βομ- βαρδισμό στη Γάζα με θύματα και πάλι αμάχους πολίτες. Η νέα πολεμική έκρηξη στην Μέση Ανατολή,προφανώς και θα επι- φέρει συνέπειες που ακόμη δεν είναι ορατές. Όσο οι Παλαιστίνι- οι παραμένουν ένας λαός παρίας στην Διεθνή Κοινότητα,το πρό- βλημα στη περιοχή της Μέσης Ανατολής θα παραμένει και θα διαιωνίζεται,θέτοντας πάντα σε κίνδυνο την ειρήνη και ενισχύ- οντας την αντιπαράθεση μετα- ξύ των Μουσουλμάνων και της Δύσης,που κάποια στιγμή ενδέ- χεται να οδηγήσει σε γενίκευση την πολεμική κρίση. Η ταχύτατη επίτευξη της ειρήνης είναι ανα- γκαία και επιβάλλεται. Δυστυχώς και οι αυτοδιοικητικές εκλογές απέδειξαν ότι περίπου το 50% των πολιτών αποστρέ- φονται συνειδητά ή ασυνείδητα την πολιτική όπως εκφράζεται σήμερα. Το φαινόμενο αυτό της υψηλής αποχής που σταθεροποι- είται και αποκτά πλέον μόνιμη παρουσία στις εκλογές,δεν κα- τάφερε να το περιορίσει ούτε ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των πρό- σφατων εκλογών,γεγονός που φαινόταν εύκολο,ένεκα και του πλήθους των υποψηφίων που συμμετείχαν σε αυτές και που λογικά θα διεύρυνε το ενδιαφέ- ρον των πολιτών των τοπικών κοινωνιών. Το πολιτικό σύστη- μα,στο σύνολό του,έχει κατα- φέρει να απογοητεύσει και να αποτρέψει τους μισούς περίπου πολίτες,στο να εφαρμόσουν το κυρίαρχο δημοκρατικό τους δι- καίωμα,προσδίδοντας με την μαζική συμμετοχή τους,μεγαλύ- τερο κύρος και ισχύ στο εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή η αδιαφορία των πολιτών υπόκειται σε πολλα- πλές ερμηνείες. Οι πολίτες πλέ- ον δεν έλκονται και δεν γοητεύ- ονται από την πολιτική και τους πολιτικούς,θεωρούν περίπου κενή περιεχομένου την προσέ- λευσή τους στην κάλπη,πιστεύο- ντας ότι "όλοι και όλα είναι ίδιοι και ίδια",ότι τίποτα δεν θα αλ- λάξει. Δεν βρίσκουν εκείνες τις διαφορές,εκείνα τα πλεονεκτή- ματα πολιτικής και υποψηφίων, που όντως θα νοηματοδοτούσαν την ψήφο τους και απέχουν της εκλογικής διαδικασίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο εκείνο που εκλέγονται κυβερ- νήσεις,δημοτικές και περιφε- ρειακές εξουσίες,με την συμ- μετοχή περίπου του 50% του εκλογικού σώματος,στην δε Ατ- τική το ποσοστό αυτής της απο- χής,σε πολλές περιοχές έφτασε και το 70%. Αναζητείται λοιπόν εκείνη η πολιτική που θα σαγη- νεύσει και πάλι,θα προκαλέσει το ενδιαφέρον,θα πείσει και θα νοηματοδοτήσει την παρουσία των πολιτών στην εκλογική δι- αδικασία. Οπότε τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα του πολιτικού συστήματος,μπορούν να χαί- ρουν ή μή,αλλά αυτή η επιτυχία ή η αποτυχία δεν φαίνεται να απασχολεί σοβαρά ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που παρα- μένουν ανενεργοί ή ενεργοί με την αποχή τους και παραμένουν εντός της καθημερινής πραγ- ματικότητας,παλεύοντας με τα προβλήματά τους,αποκομμένοι από την πρακτική των κομμά- των και της πολιτικής τους. Επί του παρόντος και όπως απι- δεικνύεται,η πολιτική θα συνεχί- σει να πορεύεται ως έχει και δεν φαίνεται να εμφανίζεται εκείνο το νέο στοιχείο που θα αλλάξει την οπτική αυτού του σημαντι- κού τμήματος του εκλογικού σώματος και θα μεταβάλλει την πολιτική ή απολίτικη στάση του. Φυσικά το συγκεκριμένο φαινό- μενο δεν αφορά μόνον την Ελλά- δα,αλλά εδώ και καιρό επικρατεί στις Η.Π.Α. και συνεχώς διευρύ- νεται στις χώρες της Ευρώπης. Ενδεχομένως την επόμενη Κυ- ριακή,όπου υπάρχει δεύτερος γύρος εκλογών,το ποσοστό της αποχής να είναι μεγαλύτε- ρο,γεγονός που απευχόμαστε. Η επόμενη πενταετία άσκησης της εξουσίας στην τοπική αυτο- διοίκηση θα αποδείξει μέσω των έργων της,πόσο θα μεταβάλλει την εικόνα στο τοπίο των δήμων και της περιφέρειας,σε μία κα- τεύθυνση εκσυγχρονισμού και βελτίωσης αυτής της εικόνας,α- ξιοποιώντας τα αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν στην κάθε περιοχή και προσδίδοντας σε αυτά την με- γαλύτερη,κατά το δυνατόν,προ- στιθέμενη αξία. "[....] Η ουσία μπορεί να <κα- τορθώσει> την ύπαρξή της όταν οι δυνατότητες των πραγμάτων έχουν ωριμάσει μέσα στις συν- θήκες και διαμέσου των συνθη- κών της πραγματικότητας[.... [" ( Χέρμπερτ Μαρκούζε " Λό- γος και επανάσταση" Εκδόσεις " Ύψιλον" σελ.153).

Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-10-2023

Οι πολίτες καλούνται την επόμενη Κυρια- κή να ψηφίσουν τους υποψηφίους ως προς την εκλογή των εκπροσώπων τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεδομένο είναι ότι τα πολιτικά κόμματα,μέσω των υποψηφίων που στηρίζουν,την επομένη των εκλογών θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα,προκειμένου να ερμηνεύσουν πολιτικά την κυριαρχία τους ή μη, στον θε- σμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως ο χαρακτήρας των συγκε- κριμένων εκλογών δεν έχει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο των εθνικών εκλογών σε κομμα- τικό επίπεδο,πλην εκείνων των περιπτώσεων όπου κομματικά στελέχη μετέχουν,ως υποψήφιοι Περιφερειάρχες,Δήμαρχοι και σύμβουλοι,στην εκλογική διαδι- κασία. Ο χαρακτήρας των αυτο- διοικητικών εκλογών σε πολλές περιπτώσεις είναι ή πρέπει να είναι πολυσυλλεκτικός και ως στόχος παραμένει η πολύπλευρη ανάπτυξη των τοπικών κοινω- νιών. Οι δεσμοί και οι σχέσεις στις τοπικές κοινωνίες πολλές φορές υπερβαίνουν την κομμα- τική "γραμμή",είναι περισσό- τερο προσωπικές και οι πολίτες ψηφίζουν ή πρέπει να ψηφίζουν με βάση τα δεδομένα,θετικά ή αρνητικά,που κυριαρχούν στην περιοχή όπου ζουν και είναι αυ- τοί μερικοί από τους λόγους που πολλές φορές το αποτέλεσμα να είναι ανατρεπτικό. Προκειμένου να υπάρξει ένα ανατρεπτικό αποτέλεσμα πρέπει να υπάρχει μία πολιτική ανατρο- πής,που θα προσφέρει μία δια- φορετική,ρεαλιστική,προοπτική ανάπτυξης και ευημερίας, με βλέμμα προς το μέλλον και δημι- ουργώντας τις υποδομές εκείνες που θα οδηγήσουν σε αυτό. Ως προς την περιοχή της Καβάλας και εφ' όσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του τουριστικού προιόντος,πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση εκείνη που θα το αναβαθμίσει και θα του προσ- δώσει τα χαρακτηριστικά ενός κοσμοπολίτικου τουρισμού και φυσικά όχι μόνον το θέρος. Το φυσικό κάλλος δεν περιορίζεται μόνον στα πολλά χιλιόμετρα πα- ραλίας που κοσμούν την περιο- χή,από τα οποία εδώ και πολλά έτη απουσιάζουν σοβαρές μεγά- λες επενδύσεις,που να είναι σε θέση να προσελκύσουν οργανω- μένο τουρισμό εκτός Βαλκανίων. Το φυσικό κάλλος επεκτείνεται και στα όρη του Παγγαίου και της Λεκάνης,που μαζί με την παρου- σία παγκόσμιων αρχαιολογικών και θρησκευτικών μνημείων,εί- ναι σε θέση να εξασφαλίζουν καθ'όλον το έτος το τουριστικό ενδιαφέρον από την Ευρώπη και όχι μόνον από αυτήν. Η Καβάλα προφανώς δεν υστερεί από αντί- στοιχα τουριστικά θέρετρα τόσο στην Ελλάδα,όσο και στην Ευ- ρώπη. Αντιθέτως συγκεντρώνει τόσα πολλά σύνθετα συγκριτικά πλεονεκτήματα,που την καθι- στούν εν δυνάμει υπερτέρα πολ- λών εξ αυτών. Ωστόσο πρέπει να υπάρξει προσανατολισμός προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση ανάπτυξης,καθώς η σημερίνη εύ- κολη και εν πολλοίς αναμενόμε- νη κατάσταση που επικρατεί,δεν προσφέρει προοπτική,παρά μία επαναλαμβανόμενη στασιμό- τητα που οδηγεί σε ένα μόνιμο τέλμα και μία ευκαιριακή θερινή ψευδαίσθηση "ανάπτυξης" για την οποία πολλοί χαίρουν,ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο προσανατολισμός αυτός αποτελεί αναπτυξιακό μονόδρομο για την συγκεκριμέ- νη περιοχή και προυποθέτει την δημιουργία υποδομών με αναδι- άρθρωση και διεύρυνση αφ'ενός του οδικού δικτύου,κυρίως στο κέντρο της πόλης και αφ' ετέρου την αναβάθμιση του αεροδρομί- ου,με συνδέσεις τόσο με Ελλά- δα,όσο και με την Ευρώπη που σήμερα υστερούν και φυσικά την άμεση αστική τακτική συγκοινω- νία με την πόλη της Καβάλας. Ο προσανατολισμός αυτός επιβάλ- λει την προβολή στο εξωτερικό και των τοπικών επιχειρήσεων,ι- διαιτέρως αξιόλογων,που δρα- στηριοποιούνται κάθετα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής (οινοποιεία,αγροτοβιοτεχνικές και αλιευτικές μονάδες). Αυτός ο προσανατολισμός προς το μέλλον,απαιτεί την πολιτική εκείνη βούληση που θα θέσει σε κίνηση τις μηχανές εκείνες που θα ξεπεράσουν και θα υπερβούν τον σημερινό οπισθοδρομικό,ευ- καιριακό και εύκολο προσανα- τολισμό "ανάπτυξης" που χαρα- κτηρίζει την περιοχή και είναι εκείνος που με όραμα,ρεαλισμό και προοπτική μπορεί και πρέπει να οδηγήσει την Καβάλα στην αξιοποίηση των μοναδικών συ- γκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει. Υ.Γ. Ο.Α.Κ.Α: Ελλάδα 2023..... "[....] Κατηφόρισε το λόφο,τα βήματά του αργοπορημένα σαν σε λιτανεία,τα χείλη του χαμο- γελώντας προς την σκοτεινή θά- λασσα. Φτάνοντας στην ακροθα- λασιά[....] Στράφηκε εκεί που οι μεγαλύτεροι βράχοι σκαρφά- λωναν επικίνδυνα ως το χορτά- ρι[....] Η θάλασσα γλιστρούσε αδιάφορη πάνω στη γύμνια της[....]" ( Dylan Thomas "Προ- οπτική της θάλασσας" Εκδόσεις " Πλέθρον" 1983,σελ.55-56).

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2-10-2023

Οι πρόσφατες εσωκομμα- τικές εκλογές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπο- λιτεύσεως προσφέρονται για πολλαπλές αναγνώσεις,που όσες και εάν είναι δεν θα επιφέρουν ορι- στικό αποτέλεσμα περί του πολιτι- κού μέλλοντος αυτού και του τόπου. Η αλήθεια φυσικά είναι ότι ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο αρχίζει να εξελίσ- σεται με την ανάδειξη του νέου προ- έδρου,του οποίου η πορεία αφ'ενός θα διαμορφωθεί στο επικείμενο συ- νέδριο και αφ'ετέρου θα αποδώσει εμφανές στίγμα στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Η ένταση,ειδικά την τελευταία εβδο- μάδα,της προεκλογικής περιόδου,δεν θύμιζε σε τίποτα αντίστοιχες διαδικα- σίες για την ανάδειξη νέου προέδρου που αφορούσαν τόσο την ΝΔ ,όσο και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το συμπέρασμα συνοδεύεται και από το επόμενο που είναι ότι η εξωστρέφεια νίκησε την εσωστρέφεια. Επίσης οι χιλιάδες πολι- τών που έλαβαν μέρος στην εκλογική διαδικασία επέλεξαν ένα νέο πρόσω- πο άνευ αγωνιστικών και κομματι- κών περγαμηνών,που ωστόσο είναι άφθαρτο από την άσκηση τόσο της εξουσίας,όσο και της αναποτελεσμα- τικής αντιπολιτεύσεως. Οι πολίτες δη- λαδή,στην πλειοψηφία τους,επέλεξαν ως νέο πρόεδρο ένα "άγνωστο" πο- λιτικό πρόσωπο,αμέτοχο εν πολλοίς στα πολιτικά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου ο νικητής των εκλογών σε επίπεδο άσκησης ηγεσίας και εξου- σίας,επί του παρόντος,δεν επιδέχεται κριτικής. Οι συγκεκριμένες εκλογές- ειδικά την τελευταία εβδομάδα- δεν χαρακτηρίζονται από "συντροφικότη- τα" και επιβεβαιώνουν-παρ'όλες τις εξ αντιθέτου κραυγές και επικλήσεις- την εδώ και καιρό πολιτική μετάλλαξη του συγκεκριμένου κόμματος,που προ- σιδιάζει προς μία ευρωπαικού τύπου σοσιαλδημοκρατία. Το μέγα ζήτημα φυσικά για το πολιτικό σύστημα εί- ναι η ανυπαρξία ενός μεγάλου και σοβαρού πολιτικού αντιπάλου δέους απέναντι στην ΝΔ.Μία ανυπαρξία που έχει ξεπεράσει την τετραετία και οι ευρωεκλογές θα προσφέρουν,χαλαρή ή έντονη, ένδειξη ή απόδειξη εάν επι- τέλους το σύστημα θα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία εναλλακτική πο- λιτική πρόταση που θα είναι σε θέση να διαδεχθεί την ΝΔ στην άσκηση της εξουσίας. Η δημιουργία ενός πολιτικού δίπολου,που κυριάρχησε στην Ελλά- δα από το 1981 έως και το 2019,απο- τελεί δομικό χαρακτηριστικό στοιχείο της πολιτικής πραγματικότητας στην Δύση( Η.Π.Α.-Ε.Ε). Η συγκεκριμένη συγκυρία προφανώς και ευνοεί την ανάπτυξη αντιπολι- τευτικής πολιτικής,καθώς οι πολίτες και οι θεσμοί δοκιμάζονται πολλα- πλώς,σε οικονομικό επίπεδο κυρίως και μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες,ακόμη και σε επίπεδο επιβίωσης. Ωστόσο και η τετραετία 2019-2023 υπήρξε περίοδος μεγάλης δοκιμασίας για τους πολίτες,εν μέσω μίας αναποτελεσματικής πολιτικής αντιμετωπίσεως του ιού,επισιτιστικής και ενεργειακής κρίσης,εισαγομένης και μη,ενός καλπάζοντος πληθωρι- σμού που εξανεμίσε την αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα και παρ'όλα αυτά η απουσία ικανής αντιπολιτεύσεως,οδήγησε σε μία νέα άνετη επικράτηση της ΝΔ. Ωστόσο το θέμα είναι η ύπαρξη μίας διαφορετι- κής φιλολαικής πολιτικής,μίας εθνικά ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής με στόχο την αυτάρκεια,την ανάπτυξη και προστασία των εγχώριων πλου- τοπαραγωγικών πόρων,την μείωση των τιμών σε τρόφιμα,καύσιμα και ενέργεια,μία πολιτική που θα στηρίζει και θα προσφέρει δύναμη στο πραγ- ματικό εισόδημα των πολιτών,μία πο- λιτική που θα εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή πρόσβαση στην υγεία,στον κάθε πολίτη όπου και εάν βρίσκεται και ζει,ύπαρξη υποδομών που θα του εξασφαλίζει απρόσκοπτη συνέχεια στην καθημερινή του ζωή,χωρίς να την θέτει σε κίνδυνο,αυτήν και την επαγγελματική του δραστηριότητα. Αυτά είναι σήμερα τα μεγάλα ζητού- μενα που αφορούν την στοιχειώδη διαβίωση-επιβίωση του πολίτη και αφού αυτή εξασφαλιστεί,τότε ακο- λουθεί η απαίτηση της κοινωνίας να βαδίσει στην λεωφόρο της ευημερίας και ευμάρειας που συνεχώς η πολιτική οφείλει να διευρύνει και να αναπτύσ- σει. Τούτα είναι λοιπόν τα πολιτικά προτάγματα επί των οποίων καλείται η αντιπολίτευση να παρουσιάσει θέ- σεις και προγράμματα κοντά και δίπλα στον πολίτη,να στραφεί στην πραγμα- τικότητα που βιώνει το σύνολο των πολιτών,μακριά και έξω από κλειστά γραφεία συσκέψεων,όπου χαράσσο- νται πολιτικές ερήμην αυτών. Όσο απουσιάζει αυτή η άλλη πολιτική που θα συμβαδίζει με τους αγώνες και τις αγωνίες των πολιτών,τόσο ο κόσμος θα απέχει από την πολιτική και τόσο η ΝΔ θα διεξάγει έναν υγιεινό πολιτικό περίπατο εξουσίας. "ΕΠΙΣΤΟΛΗ [....]Καλογραμμένα πράγματα που ξε- ψυχούν. Διαφορά τοπίων στον ξερακιανό πλανήτη... [....]Εδώ η αποστέωση με την τιάρα της γαλήνης. Εδώ κουβεντιάζουν με ωραίες δύσεις του ηλίου,[....] Εδώ η σκέψη καταρράκτης απ'τους κόλπους του Αβραάμ[....]" (Νίκος Καρούζος " Οιδίπους τυραν- νούμενος και άλλα ποιήματα" Εκδό- σεις " Ίκαρος" 2014,σελ.50).