Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 29-12-2022

Η δύση του 2022 και η ανατολή του νέου έτους 2023 βρίσκει τους πολίτες της Ελλά- δας εντός ενός νοσηρού πολιτι- κού και κοινωνικού κλίματος. Πόλεμος,πληθωρισμός,νέα ένδεια,πολυποίκιλες κρίσεις κυριαρχούν στο μεταίχμιο της αλλαγής του έτους. Λογικά οι προοπτικές είναι περισσότε- ρον δυσοίωνες,καθώς πλην του πολέμου στην Ουκρανία,εν δυνάμει εστίες πολέμου παρα- μένουν το Αιγαίο,τα Βαλκάνια και η Ταιβάν. Το 2023 για την Ελλάδα είναι έτος εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο χρόνος των εξελίξεων μεταβάλ- λεται καταιγιστικώς από την μία στιγμή στην άλλη,όποτε ουδείς μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τις διαμορφούμε- νες συνθήκες στην καθημερινή ζωή,στην οικονομία και στην πολιτική ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα. Λογικά και πάλι θα είναι επιδεινούμενες. Ωστόσο η πλήρης αποτυχία του δυτικού ορθολογισμού,που επί δεκαετίες προωθεί και στηρίζει πρότυπα όπως η ατομοκεντρι- κή στάση ζωής,ο υπερκατανα- λωτισμός,η θυσία της Φύσης στον βωμό αποκλειστικώς του ιδιωτικού κέρδους,προκαλεί την ασέβεια και την υπερεκ- μετάλλευσή της,είναι πλέον οφθαλμοφανέστατη. Βεβαίως η Ιστορία κάνει τους δικούς της κύκλους,οι οποί- οι εντός τους περικλείουν και το στοιχείο της ανατροπής,το οποίο ευτυχώς βρίσκεται και παραμένει εκτός των περίκλει- στων τειχών του ορθολογισμού. Αυτό το γεγονός αποτελεί την μόνη βεβαιότητα,εντός της αυ- ξανομένης αβεβαιότητος με την οποία συνοδεύεται η έλευσις του νέου έτους. Τις αδυναμίες του πολιτικού ορθολογισμού τις είχε ήδη επισημάνει ο Alexis de Tocquevvile στο μνημειώ- δες έργο του "De la democratie en Amerique (1835-1840),που έγραψε μετά από ταξίδι του στις Η.Π.Α. Σε τούτο το έργο του σημείωνε ότι από την δη- μοκρατία μπορεί να προκύψει ένας φοβερός κίνδυνος. Είναι δυνατόν,στο όνομα της λαικής βούλησης,το Κράτος να συντρί- ψει κάθε ελευθερία. Για να απο- φευχθεί αυτός ο κίνδυνος του δεσποτισμού της πλειοψηφίας σε βάρος των μειοψηφιών απαι- τούνται μέτρα ταυτοχρόνως πο- λιτικά(αποκέντρωση,ελευθερία του Τύπου,ενίσχυση τοπικών ελευθεριών),κοινωνικά( ανά- πτυξη των σωματείων) και νομι- κά(ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας). Η επιχειρηματολο- γία του Tocquevvile στηρίζεται στην μελέτη των ιστορικών γε- γονότων(www.biblionet.gr). Απέχει ο 19ος αιώνας από τον 21ο; Ο χρόνος είναι σχετική έν- νοια και συνοδεύεται ενίοτε από χαρακτηριστικά αναλλοίωτα,ά- ρα και ενδέχεται και εξαρτάται. Η αισιοδοξία λοιπόν ως προς το νέον έτος,όπως και για επόμε- να και τα προηγούμενα,υπήρχε και υπάρχει εντός του απρόβλε- πτου,το οποίο και ανατρέπει τα ορθολογικώς προβλέψιμα. Τούτη η αισιοδοξία γεννά την ελπίδα,εντός της φαινομενικής κυριαρχίας του ανέλπιστου. Οι ανατροπές προκαλούνται εντός των ρήξεων. Όσο και εάν οι πολίτες είναι εγκλωβισμένοι στον αγώνα της επιβιώσεως,ο- φείλουν να εκπαιδεύονται και στην σκέψη,προκειμένου ως σκεπτόμενοι πολίτες να αντιλη- φθούν την διέξοδο που υπάρχει στο φαινομενικό αδιέξοδο,ού- τως ώστε να μετατρέψουν σε πράξη τις απαιτούμενες αλλα- γές σε προσωπικό και κοινωνι- κό επίπεδο. Η μοιρολατρία και η απαισιοδοξία εκτρέφουν και διατηρούν τα κακώς κείμενα και δεν βοηθούν τους πολίτες και την κοινωνία να ξεπερά- σουν τα όριά τους,βελτιώνο- ντας τόσο το Πρόσωπο,όσο και το Σύνολο. Η στόχευση στο Εμείς και όχι στο Εγώ,η σύ- μπραξη σε προσωπικό,κοινωνι- κό και πολιτικό επίπεδο,μπορεί και πρέπει να επιφέρει την Αλ- λαγή και την Ανατροπή σε όλα τα πεδία. Ωστόσο η νομοτέλεια της Ιστορίας κινείται και από τον υποκειμενικό παράγοντα,η ωριμότητα του οποίου επιβρα- δύνει ή επιταχύνει την Αλλαγή και την Ανατροπή. Τα "πνευμα- τικά" και "πολιτιστικά" σκουπί- δια με τα οποία ο ορθολογισμός τόσες δεκαετίες σιτίζει και πο- τίζει τους πολίτες έχουν στό- χο και σκοπό. Τους διατηρούν ανεκπαίδευτους πολιτικά και κοινωνικά προκειμένου ο εκά- στοτε Ιστορικός Κύκλος να επι- βραδύνει το κλείσιμό του και να αργεί η έναρξη του νέου κύ- κλου,με διαφορές και ομοιότη- τες σε σχέση με τον προηγούμε- νο. Η αισιοδοξία και η ελπίδα ως προς και το 2023 υπάρχει και βρίσκεται στην προσωπική και κοινωνική αυτοβελτίωση και της υπερβάσεως των έως τούδε ορίων,δηλαδή ένα ακόμη βήμα μπροστά,χωρίς ούτε μισό βήμα πίσω. Άλλωστε τι περισσότε- ρον είναι τα θαύματα,παρά τα ανέλπιστα,απρόσμενα,απροσ- δόκητα,απρόβλεπτα και μη αναμενόμενα θετικά συμβά- ντα.... "[....] Αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωτικής εξουσίας απο- τελεί η επίθεση κατά της κριτι- κής και ανεξάρτητης σκέψης. Η έκκληση στα γεγονότα υποκα- θιστά την έκκληση στην λογική. Καμία λογική δεν μπορεί να επικυρώσει ένα καθεστώς που χρησιμοποιεί προς όφελος ενός αυξανομένου περιορισμού των ανθρωπίνων ικανοποιήσεων, τον μεγαλύτερο παραγωγικό μηχανισμό που δημιούργησε ο άνθρωπος μέχρι σήμερα-καμία λογική εκτός από το γεγονός ότι μόνο μ'αυτό το τρόπο μπο- ρεί να διατηρηθεί το οικονομι- κό σύστημα[....]" (Χέρμπερτ Μαρκούζε" λόγος και επανά- σταση" Εκδόσεις " Ύψιλον" 1999,σελ.379).

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22-12-2022

Η ενδεχόμενη αποστολή πυραύλων S-300 από την Κρήτη στην Ουκρα- νία,εμπλέκει έτι περισ- σότερον την Ελλάδα στον πόλεμο και δεν συμβάλλει στην επίτευξη της Ειρήνης. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νέντ Πρά- ις δήλωσε ότι η παράδοση ενός αμυντικού συστήματος στην Ου- κρανία αποτελεί απόφαση που αφορά την χώρα που το κατέχει. Διευκρίνισε δε ότι οι Η.Π.Α. είναι πρόθυμες να προσφέρουν ανταλλάγματα ώστε να διευκο- λύνουν τις χώρες που επιθυμούν να προσφέρουν αμυντικό εξο- πλισμό στην Ουκρανία(www. euro2day.gr 20-12-2022). Μία κυβέρνηση λοιπόν που βρίσκε- ται στο τέλος της τετραετίας της και εν όψει των επερχομένων εκλογών,την στιγμή που οι πο- λίτες της Ελλάδας υφίστανται τις συνέπειες των οικονομικών κυρώσεων της Ε.Ε. εναντίον της Ρωσίας,δύναται άραγε να εμπλέξει περαιτέρω την Ελλά- δα στον πόλεμο; Η εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΞ της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα σε δήλωσή της,δη- μοσιευμένη στον ιστότοπο του Υπουργείου,αναφέρει: " Θεω- ρούμε τα προκλητικά σχέδια για την προμήθεια του καθεστώτος του Κιέβου με S-300 και άλλα συστήματα αεράμυνας ρωσι- κού/σοβιετικού τύπου ως ξεκά- θαρα εχθρικά για την Ρωσία. Το δε ΥΠ.ΕΞ.της Ρωσίας σε δήλωσή του τονίζει:" Αγνοείται η γνώμη των Ελλήνων πολιτών,το 70% των οποίων σύμφωνα με δημο- σκοπήσεις,αντιτίθεται σε απο- στολή όπλων στην Ουκρανία". Η δε εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε:" Τέλος,κανείς δεν πρέ- πει να έχει καμία αμφιβολία ότι όλος ο στρατιωτικός εξοπλισμός που αποστέλλεται θα εντοπιστεί έγκαιρα και θα καταστραφεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδία"(www. huffingtonpost.gr 19-12-2022). Πραγματικά η κυβέρνηση ,λίγο προ του τέλους της,θα λάβει μία τέτοια απόφαση και θα εμπλέξει περισσότερο την Ελλάδα σε τού- το τον πόλεμο; Ίσως θα έπρεπε να αφουγκραστεί τον λόγο του Μητροπολίτου Πειραιώς Σερα- φείμ,ο οποίος σε συνέντευξή του στο " ΒΗΜΑgazino"(τεύχος 279,18-12-2022),σε ερώτηση ως προς το να σχολιάσει την ει- σβολή της Ρωσίας στην Ουκρα- νία, μεταξύ άλλων ανέφερε:" Πρόκειται για έναν αδόκιμο πόλεμο,για μία απαράδεκτη εισβολή,για την οποία όμως οι ευθύνες δεν βαραίνουν μόνο την μία πλευρά. Δεν είμαι γεωπολι- τικός αναλυτής,αλλά επειδή δεν είμαστε λωτοφάγοι,σας θυμίζω την αντίδραση των Η.Π.Α.όταν πληροφορήθηκαν ότι σοβιετικοί βαλλιστικοί πύραυλοι με πυρη- νικές κεφαλές θα εγκαταστα- θούν στην Κούβα[....] Και νο- μίζω ότι και η Ε.Ε. θα μπορούσε να επέμβει πιο δυναμικά,να παύσει να είναι εξάρτημα των Η.Π.Α.Ξέρετε αυτό είναι το με- γάλο της λάθος[....]" Η κυβέρνηση επίσης συνεχίζει τα πυροτεχνήματα των επιδομά- των μέσω του food pass. Όπως και εκείνο των καυσίμων,ομοί- ως και τούτο προέρχεται από τα έσοδα της φορολογίας,τα οποία πληρώνουν οι πολίτες με τους έμμεσους φόρους στα τρόφι- μα( που στα βασικά αγαθά θα έπρεπε να υπάρχει μηδενικός Φ.Π.Α.) και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που έπρεπε να είναι ανύπαρκτος. Τονίσαμε πολλές φορές,από αυτήν την στήλη, ότι αυτή η οι- κονομική πολιτική της κυβερνή- σεως,των επιδομάτων,δεν λύνει τα προβλήματα,διότι δεν κατα- πολεμά τον καλπάζοντα πληθω- ρισμό,που εξανεμίζει το εισόδη- μα των πολιτών. Το ουσιαστικό περιεχόμενο της εορτής της Γεννήσεως του Θεαν- θρώπου διαλύει σύμπαντα τον Κόσμο και τον Άνθρωπο. Ο διω- κόμενος Υιός της Αγίας Τριάδος γεννάται δια της Παρθένου Μα- ρίας,μακριά από τις φωταψίες των μεγάλων αστικών κέντρων. Η Γέννησή Του επαναφέρει τον Άνθρωπο στην ανέκπτωτη Φύ- ση,του " ίνα ώσι έν". Επιστρέφει στην ανθρώπινη φύση το αρχε- τυπικόν Κάλλος,της παραχωρεί την δυνατότητα επανακτήσεως του αφθάρτου και ζωοποιού ανεσπέρου Φωτός. Γεννάται ο Υιός του Ανθρώπου προκειμένου να πάθει τα Πάθη Του,να Σταυ- ρωθεί,να κατέλθει στον Άδη,να Αναστηθεί και να Αναληφθεί,α- πό Αγάπη για το Κτίσμα Του. Δίνει την ευκαιρία στον αυτε- ξούσιο Άνθρωπο,εάν θέλει,να επανέλθει στην Πηγή της Όντως Δημιουργίας και Ζωής. Αενάως Γεννάται και Ανασταίνεται κα- θημερινώς εντός του κάθε Αν- θρώπου εάν το θέλει. Ναι τότε μπορεί να βιώνει κάθε στιγμή την Γέννηση,την Σταύρωση,την Ανάσταση. Η Γέννηση Του προ- σφέρει ως Δώρο ες αεί την Ελ- πίδα της Ειρήνης στον Άνθρωπο και στον Κόσμο. Η νίκη επί του θανάτου διαλύει και ταυτοχρό- νως ενώνει τα εφήμερα με τα αι- ώνια,τα περαστικά με τα αξεπέ- ραστα τα σημαίνοντα ασήμαντα με τα ασημάντως σημαινόμενα. Καλά Χριστούγεννα! "[....] Χωρίς την Ανάσταση και την ελευθερία από τον θάνατο,εί- ναι μισερός ο άνθρωπος. Δεν ζη,αλλά φυτοζωεί. Μαραίνεται και σβήνει μέσα στον χρόνο,χω- ρίς να βλαστήση από τον κορμό της ζωής του το άνθος της αιωνί- ου χαράς που είναι ο σκοπός της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου.[....] Όλα τα μεγάλα και θαυμαστά γίνονται τελικά μόνα τους <ακόπως>, μετά από τον πολύ κόπο και την υπομονή της ζωής. Είναι μία έκπληξι,ως δωρεά του Θεού[....]" ( Αρχιμ. Βασιλείου,προηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων "Ο Βασιλεύς της Δόξης" Έκδοση " Ι.Μ.Ιβήρων" 2018,σελ.102,103).

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 15-12-2022

Η FIFA το 2010 επέλεξε το Κατάρ ως διοργα- νωτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαί- ρου το 2022. Το FBI το 2015 δι- απίστωσε ότι η εν λόγω ηγεσία της FIFA ήταν υπεύθυνη για απάτη μέσω εμβάσματος και συνωμοσίες για ξέπλυμα βρώ- μικου χρήματος εντός του Ορ- γανισμού,κατάχρηση τηλεοπτι- κών δικαιωμάτων,εκβιασμό και δωροδοκία. Εκείνη η ηγεσία της FIFA αντικαταστάθηκε. Παλαί- μαχοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ερίκ Καντονά,ο Φίλιπ Λαμ και ο Βίνσεντ Λίντον δήλωσαν ότι δεν θα παρακολουθήσουν ούτε ένα παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου,ο δε Γάλλος σημείω- σε:"[....] Αλλά πάνω από όλα μία ανθρώπινη φρίκη...πόσες χιλιάδες θάνατοι για να χτιστούν αυτά τα γήπεδα,για ποιό λόγο; Για να διασκεδάσουν το πλήθος για δύο μήνες...και κανείς δεν νοιάζεται...Μία καρικατού- ρα του τι μπορεί να φέρει μέσα του ο άνθρωπος ως ακραία βρο- μιά[....]"(www.sport24.gr 14- 9-2022). Οι πρόσφατες αποκαλύψεις στο Βέλγιο που αφορούν ευ- ρωβουλευτές,λομπίστες και Μ.Κ.Ο.,για μία ακόμη φορά αποδεικνύουν ότι η υπάρχου- σα παρακμή του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος είναι ατέρμονη. Το μοντέλο ενός ει- δωλολατρικού συστήματος που έχει καταστήσει το χρήμα ως απόλυτο Θεό,έχει παταγωδώς αποτύχει αλλοτριώνοντας τόσο την Φύση-και κατά συνέπεια- και τον Άνθρωπο.Ένα σύστη- μα,πολιτικό και κοινωνικό, που εκτρέφει τον δικό του Θεό,εν μέσω μίας τακτικής που αναπα- ράγει την συνέχεια της εξουσίας του και στηρίζεται στον άρτο και τα θεάματα. Παρ' ότι η πρόσβα- ση στον άρτο( υγεία,τροφή,στέ- γη,εργασία,ενέργεια) περιορί- ζεται για όλο και περισσότερους πολίτες,διευρυνομένης της ει- σοδηματικής ανισοδιανομής,ε- ξαφανίζοντας την μεσαία τάξη και ενισχύοντας τους πόλους τους συστήματος,ένδεια και πλούτο,ωστόσο μέσω της τε- χνολογίας διατηρεί αμείωτη την πρόσβαση στα θεάματα-ακόμη και για τα χαμηλά και σταθερά εισοδήματα- τροφοδοτούν τον θρόνο και τον βωμό του ειδωλο- λατρικού Θεού τους με άφθονο χρήμα,φροντίζοντας με τούτο τον τρόπο να τον ενισχύουν και να κρατούν σταθερή την κυρι- αρχία του σε αυτόν τον κόσμο. Η δύναμη του καπιταλιστικού συστήματος- και όχι μόνον αυ- τού- στηρίζεται στο χρήμα. Λει- τουργεί,υπηρετεί,υπάρχει και διαιωνίζεται έχοντας ως κέντρο του συστήματος,σε όλα τα επί- πεδα του το χρήμα. Η Ιστορία διδάσκει ότι το μοντέλο τού- το εκμαυλίζει την ανθρώπινη φύση,μέσω της απληστίας και της φιλαργυρίας αμέτρως. Το σύστημα συνεχώς κυριαρχεί- ται από παρόμοια φαινόμενα τα οποία στα έτη της παρακ- μής,που διανύουμε,πολλαπλα- σιάζονται συνεχώς με γεωμε- τρική πρόοδο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας,καθώς η δράση γεννά αντίδραση και τούτη είναι εγγενής αντίφαση,φυσιολογι- κή ωστόσο,του συστήματος. Η αντίθετη έννοια της απληστίας είναι η εγκράτεια,μία έννοια που απουσιάζει από την κορυ- φή του συστήματος και ζητείται ή και απαιτείται από την βάση του,δηλαδή από τους πολίτες. Ένα άπληστο σύστημα που επι- ζητά συνεχώς και μονίμως όλο και περισσότερο χρήμα,το οποίο συσσωρεύεται σε οικονομικές ολιγαρχίες και πολυεθνικές,χρη- ματιστηριακό και άυλο χρή- μα,οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην αυτοκαταστρο- φή του. Τα σημεία των καιρών το αποδεικνύουν,καθώς και η συνεχής αύξηση των πολιτών που ζουν έξω και στο περιθώριο αυτού του συστήματος. Ένα σύ- στημα αποκλειστικά δημιουργη- μένο να υπηρετεί τον σύγχρονο Θεό,το χρήμα. Ωστόσο και πάλι η Ιστορία διδάσκει τις ριζικές ανατροπές που επέρχονται,όταν νομοτελειακά η παρακμή καλ- πάζει. Οπότε ο αγώνας για έναν καλύτερο Κόσμο και Άνθρωπο διατηρεί και έχει το νόημά του και φέρει και την Ελπίδα του. Στην Ελλάδα η πολιτική παιδική χαρά συνεχίζεται στην Βουλή. Μία υπόλογη κυβέρνηση κρατάει με νύχια και με δόντια την εξου- σία της για λίγες ακόμη ημέρες και μία αντιπολίτευση εξ ίσου υπόλογη καθώς υπήρξε αναποτε- λεσματική στο κύριο έργο της. Η Δύση συνεχίζει να τροφοδοτεί με όπλα και χρήμα την Ουκρα- νία,προς όφελος των στρατιω- τικών βιομηχανιών της και της ουκρανικής κυβέρνησης και με αυτόν τον τρόπο συντηρεί και στηρίζει τον πόλεμο. Ωστόσο το μέγα συμβάν των Χριστουγέν- νων πλησιάζει. "[....] Ο Δυτικός ήρωας,που έχει τόση πέραση στην Ελλάδα σήμε- ρα,διαλύεται από την φιλαυτία και την κατ' αίσθησιν μεθυστι- κή ηδονή μέσα στην φυλακή του σαρκικού φρονήματος[....] Στην Δύση η ευτέλεια δεν έχει το χαραχτήρα της πολυτέλειας,α- ποτελεί απλώς έναν τρόπο ζωής. Στον ελλαδικό χώρο όμως είναι η υπερβαίνουσα τον πλούτο πο- λυτελεία[....]" (+Ιερομόναχος Συμεών "Νηφάλιος Μέθη" Εκδό- σεις " Άγρα" 1994,σελ.21,22,23).

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 8-12-2022

Η Ελλάδα στην πορεία συναντήσεώς της με τα Χριστούγεννα και το νέον έτος βιώνει πλέον μία προεκλογική περίοδο,εντός της οποίας το θέμα των τηλε- φωνικών παρακολουθήσεων συνεχώς διευρύνεται,δημιουρ- γώντας πλήθος ερωτημάτων ως προς την λειτουργία της Δημο- κρατίας. Ταυτοχρόνως,όπως και στην περίοδο των απάνθρωπων Μνημονίων,οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μία πολύμορ- φη οικονομική κρίση,που δημι- ουργεί φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας,υφιστάμενοι τα χρηματιστηριακά παίγνια στον τομέα της ενέργειας,ως απο- τέλεσμα και των οικονομικών κυρώσεων της Ε.Ε. εναντίον της Ρωσίας. Πολίτες χάνουν την πρώτη τους κατοικία σε πλει- στηριασμούς,την στιγμή που και η τιμή των ακινήτων αυξά- νει. Οι τράπεζες,με την άνοδο των επιτοκίων χορηγήσεων δα- νείων,προκαλούν περαιτέρω πληθωριστικές τάσεις,καθώς καθιστούν το χρήμα πιο ακριβό προιόν. Ένας έφηβος αδυνατεί να πληρώσει είκοσι ευρώ πε- τρέλαιο κίνησης στο πρατήριο και δέχεται σφαίρα στο κεφάλι. Υπάρχει άραγε πολιτική ευθύνη ως προς την κοστολόγηση μίας ανθρώπινης υπάρξεως στα είκο- σι ευρώ; Φυσικά και υπάρχει,ω- στόσο ουδόλως αναλαμβάνεται. Υπάρχει πολιτική ευθύνη που τα s/m διαθέτουν βασικά είδη από το ταμείο,καθώς πολίτες αδυνα- τούν να τα πληρώσουν; Ισχύει και πάλι το ίδιο. Όσο η συγκε- κριμένη πολιτική λειτουργεί εις βάρος των χαμηλών και στα- θερών εισοδημάτων,τα οποία ο πληθωρισμός τα εξαφανίζει, τόσο είναι περίπου βέβαιον ότι παρόμοια φαινόμενα θα επανα- λαμβάνονται. Απαιτείται ριζική ανατροπή της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής,προς την κατεύθυνση διακονίας των πο- λιτών,εκμηδενίζοντας σε προι- όντα,όπως τρόφιμα και ενέρ- γεια,την έμμεση φορολογία. Με την ιδιωτικοποίηση της υγείας, πλέον οι ασθενείς και οικονομι- κώς πολίτες δεν έχουν πρόσβα- ση σε ένα ακόμη βασικό κοινω- νικό αγαθό. Ούτως έχει,τέλη του 2022,η κατάσταση στο Ελ- ληνικό νοικοκυριό,εν μέσω προ- εκλογικής περιόδου και φυσικά το πως και εάν αυτή η πραγμα- τικότητα θα εκφραστεί στις δι- πλές επερχόμενες κάλπες είναι ζητούμενο,όπως και το εάν οι Έλληνες πολίτες θα προσέλθουν μαζικά σε αυτές ή θα επιλέξουν να εκφραστούν αγνοώντας αυ- τές,γεγονός που αποτελεί πολι- τικό λάθος,ωστόσο πολλαπλώς ερμηνεύσιμο. Από την 5-12-2022 εφαρμόζεται το εμπάργκο της Ε.Ε. στο ρωσι- κό πετρέλαιο, μία απόφαση που ελήφθει τον Ιούνιο,έχοντας ορί- σει ανώτατη τιμή τα 60 ευρώ το βαρέλι,απαγορεύοντας τις θα- λάσσιες εισαγωγές ρωσικού πε- τρελαίου στην Ε.Ε. Εξαιρούνται του μέτρου οι Ουγγαρία,Σλοβα- κία και Τσεχία,καθώς εκεί το ρωσικό πετρέλαιο μεταφέρεται μέσω χερσαίων αγωγών. Φυσικά και η Ρωσία αντέδρασε,με την απόφασή της να μην πουλάει πλέον πετρέλαιο στις χώρες που θα εφαρμόσουν το πλαφόν,α- παγορεύοντας με διάταγμα την εξαγωγή πετρελαίου και των παραγώγων αυτού σε χώρες και εταιρείες που θα εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο.(www. naftemporiki.gr 5-12-2022). Τον συγκεκριμένο πόλεμο,που εί- ναι και οικονομικός φυσικά και τις συνέπειες που δημιουργεί η πολιτική των κυρώσεων της Ε.Ε. εναντίον της Ρώσίας,υφίστα- νται οι πολίτες της Ευρώπης,κα- θώς αυτή η απόφαση δημιουργεί άνοδο της τιμής του πετρελαίου και των εξ αυτου παράγωγών του,εν μέσω μάλιστα χειμερινών καιρικών συνθηκών. Ο πρόεδρος της Γαλλίας,ακολου- θώντας τον δρόμο της κοινής λο- γικής,διαφοροποιούμενος από την υπόλοιπη Δύση,αποκάλεσε ηγέτη τον Ρώσο πρόεδρο και σε εισήγησή του έθεσε ως θέμα την ανάγκη της Ρωσίας να λάβει εγ- γυήσεις για την ασφάλειά της,ε- άν βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία,τόσο από πλευράς του Κιέβου,όσο και από τους συμμά- χους της στην Βαλτική. Σύσσωμη η υπόλοιπη Δύση,εκφράζοντας έναν διαμορφούμενο διχασμό που αφορά την ηγεσία και όχι τους πολίτες της, καταδίκασε τις απόψεις του "αιρετικού" Γάλλου προέδρου,που συνομιλεί απ' ευ- θείας με τπν Ρώσο πρόεδρο.Μό- νον οι πολυεθνικές των δυτικών χρηματιστηρίων οφελούνται από την συνέχεια του πολέμου,ενώ οι πολίτες-κυρίως της Ευρώπης- δυστυχούν και υποφέρουν. "[....] Στο βάθος παραμένει εν σπέρματι,συχνά ερήμην αυτών η Ελληνορθόδοξη Παράδοση,η αιώνιά τους τροφή,το ύδωρ το ζων,το πόμα το λευκολα- μπές[....] Η τραγικότητα των Νεοελλήνων έγκειται στο γεγο- νός ότι παραπαίουν ανάμεσα σ' έναν δυτικό πολιτισμό που δεν γίνεται δικός τους και στην Παράδοσή τους που δεν ξέρουν πιά πως να την ακούσουν' ωστό- σο εκείνη τους καλεί[....]" (+ Ιερομόναχος Συμεών "Νηφά- λιος Μέθη" Εκδόσεις " Άγρα" 1994,σελ.15)