Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 25-4-2024

Σύμφωνα με δη- μοσίευμα των " F i n a n c i a l Times" η Ελλάδα και η Ισπανία δέχονται έντονη πίεση από τους συμμάχους τους στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ,να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει το δημοσίευ- μα,αυτόν τον μήνα το Κίεβο έκανε επείγουσα έκκληση στους δυτικούς συμμάχους για επιπλέ- ον συστήματα αεράμυ- νας,όπως αμερικάνικης κατασκευής Patriot ή τα σοβιετικά S-300,καθώς η Ρωσία εντείνει μία αε- ροπορική και πυραυλική εκστρατεία εναντίον των πόλεων και των υπο- δομών ισχύος της χώ- ρας(www.voria.gr 22-4- 2024). Το συγκεκριμένο δημοσίευμα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της εγχώριας αντιπολι- τεύσεως,που καλεί την κυβέρνηση να απαντή- σει στην Βουλή για τις συζητήσεις και συμφω- νίες της με την Ουκρα- νία,ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η αεράμυνα της Ελλάδας δεν θα αποδυναμωθεί. Ωστόσο αυτό το δημοσί- ευμα επιβεβαιώνει πως η Ε.Ε. έχει εμπλακεί αμέσως στον πόλεμο της Ουκρανίας με την Ρω- σία.,διακινδυνεύοντας μία επέκταση του πολέ- μου στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή ο πρό- εδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα στην εφημερίδα Fakty δήλω- σε: " Αν οι σύμμαχοι μας αποφάσιζαν να αναπτύ- ξουν πυρηνικά όπλα στο έδαφος μας για να ενι- σχύσουν την ασφάλεια του ανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ,είμαστε έτοι- μοι να το πράξουμε." Επιβεβαίωσε επίσης πως το συγκεκριμένο θέμα της ανάπτυξης πυρηνι- κών όπλων στην Πολωνί- α,αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ της Πολωνίας και των Η.Π.Α.,καθώς " Η Ρωσία στρατιωτικοποιεί όλο και περισσότερο τον θύλακα Καλίνινγκραντ. Μεταφέρει πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσί- α."(www.protothema. gr 22-4-2024). Μία εύκολη σύνθεση των γεγονότων,όπως εξελίσ- σονται,προφανώς και δεν προσφέρει την ύπαρ- ξη ορατού ή αοράτου σημείου αποκλιμακώ- σεως ή και τερματισμού του πολέμου,αντιθέτως εκείνο που διαπιστώνε- ται είναι ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει να υφίστα- ται,με τους κινδύνους, -ορατούς και αοράτους- που τούτη η συνέχεια συνεπάγεται,να αυξά- νονται ως προς τη δια- τήρηση της παγκόσμιας ειρήνης. Τουτοχρόνως η Βου- λή των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α.,την 20-4- 2024,ενέκρινε πακέτο βοήθειας ύψους 61 δισ. δολλαρίων προς την Ουκρανία. Το συγκε- κριμένο νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί από τη Γερουσία και να κυρωθεί από τον πρόε- δρο των Η.Π.Α. Ο Ου- κρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ,μέσω Facebook,ανέφερε ότι τα 50 δισ.δολλάρια θα δα- πανηθούν για την άμυνα της χώρας του,ιδίως την αντιαεροπορική και σε όπλα μεγαλύτερου βε- ληνεκούς,ενώ μέρος του ποσού θα διατεθεί για την επισκευή υποδομών καίριας σημασίας(www. capital.gr 22-4-2024). Ομού με τις προηγούμε- νες εξελίξεις και η συ- γκεκριμένη αποδεικνύει το αυτονόητο,ότι δηλαδή ο πόλεμος, εδώ και και- ρό ή και εξ αρχής του,εί- ναι ένας πόλεμος μεταξύ της Δύσης(ΝΑΤΟ-Ε.Ε.) και της Ρωσίας και φυσι- κά διευρύνει το χρονικό εύρος της διάρκειας του και αυξάνει τις πιθανό- τητες επέκτάσεως του. Στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής,εξ όσων φαί- νονται, αποκλιμακώνε- ται, επί του παρόντος, η σύγκρουση του Ιράν με το Ισραήλ,χωρίς ωστό- σο ουδείς να μπορεί να αποκλείσει μία μεταφο- ρά αυτού σε άλλα σημεία του πλανήτη και με δι- αφορετικούς τρόπους. Φυσικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί και μία μετωπική σύγκρουση σε άγνωστο χρόνο,μετά από την δημιουργία γε- γονότων που θα ευνοούν μία νέα ανάφλεξη άμεσα του πολεμικού μετώπου μεταξύ των. Επί του πα- ρόντος φαίνεται ότι το μένος της κυβέρνησης του Ισραήλ συνεχίζεται εναντίον των Παλαιστι- νίων,έως και του τελικού αφανισμού αυτών,παρά τις αντιδράσεις εναντί- ον της γενοκτονίας,που εκδηλώνονται με διαδη- λώσεις διαμαρτυρίας σε όλον τον κόσμο και την αντίθεση στον πόλεμο της πλειοψηφίας των ισραηλινών πολιτών και της αντιπολιτεύσεως στο Ισραήλ. Εντός αυτού του διε- θνούς πολεμικού κλίμα- τος,οι Έλληνες πολίτες προετοιμάζονται να υποδεχθούν την Μεγά- λη Εβδομάδα και να ζή- σουν την Ανάσταση. Σε αυτή την πορεία έχουν να ατιμετωπίσουν ένα "πασχαλινό τραπέζι" που το κόστος του,ένεκα του πληθωρισμού,εκτιμάται να είναι κατά 6% υψη- λότερο από το 2023,την στιγμή μάλιστα που Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για αθέ- μιτο ανταγωνισμό με τη διάθεση του πασχαλινού οβελία στην αγορά,αφού αυτή,όπως λένε,έχει κα- τακλυστεί από ρουμανι- κά αρνιά(www.tribune. gr 23-4-2024). "ΜΕΤΕΩΡΟΣ Ή ΤΑ ΣΩ- ΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ [....] Λέγοντας ο κό- σμος είν'η κατηγορία του ίσκιου για τον ίσκιο έγραψα τ'όνομα: Ιησούς έγραψα: Έλληνας άγγιζα τ'όνομα κ'ήτανε μονάχα φύλλα...[....]" ( Νίκος Καρούζος" Τα Ποίηματα Α' 1961- 1978" Γ'Έκδοση "Ίκα- ρος"2002,σελ.189).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου