Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2-5-2024

Εν μέσω της Μεγάλης Εβδομάδος,με έντονη την πολιτική πόλωση,με συμπεριφορές βουλευ- τών που δεν συνάδουν στην εύρρυθμη λειτουργία του Κοι- νοβουλίου,που καταδικάζονται από όλα τα κόμματα,με το τέ- λος της δίκης για το Μάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς,με τη διάρρη- ξη σε γραφείο του ΥΠ.ΕΣ.,με δημοσίευμα των "Financial Times" για την Ελληνική οικο- νομία που αναλύει,προβλέπο- ντας ότι ίσως η Ελλάδα γίνει σύντομα η φτωχότερη χώρα της Ε.Ε. και με το φοιτητικό κίνημα σε Η.Π.Α. και Γαλλία να κινη- τοποιείται εντόνως εναντίον της γενοκτονίας των Παλαιστινίων από το Ισραήλ στη Γάζα και εν αναμονή της επίθεσής του στη Ράφα,πλησιάζει η Κυριακή του Πάσχα και της Αναστάσε- ως,στον εαρτασμό της οποίας στους Ιερούς Ναούς έχουν θέση οι πάντες. Είναι αυτή η εορτή εντός της οποίας όλα ερμηνεύονται,όλα διαλύονται,ανατρέπονται και ορθοτομούνται εντός μίας και- νής και άλλης λογικής,μακριά και έξω από τον στυγνό ορθο- λογισμό,που ακόμη και αυτός τυγχάνει ερμηνείας,κατανοή- σεως και συγχωρήσεως,καθώς αυτό καθ'εαυτό το γεγονός οδη- γεί υπερβατικά παρά πέρα τον Άνθρωπο και κατ'επέκταση και την Κτίση. Η Εβδομάδα των Πα- θών του Θεανθρώπου Χριστού βιώνεται με κατάνυξη και ενσυ- ναίσθηση σε κάθε πρόσωπο και το αλλοιώνει καλώς,επιφέρει στον Άνθρωπο μία προσωπική προσέγγιση,συμπάσχοντας με το μαρτύριο του Ιησού και συ- ντροφεύοντάς Αυτόν στη Σταύ- ρωση,στη Ταφή και στην Ανά- σταση. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ζώσα και τούτο διαπιστώνεται στον τρόπο που προσέρχονται οι πο- λίτες,όλων των ηλικιών,στους Ιερούς Ναούς,στη συμπεριφο- ρά,στο πρόσωπο και στην ενερ- γή συμμετοχή τους στις ακο- λουθίες. Καθίσταται αντιληπτή η βιωματική τους σχέση με τα τελούμενα και τα Μεγάλα συμ- βάντα των ημερών που με δια- φορετικό τρόπο στον κάθε Άν- θρωπο υποκειμενοποιείται και μεταλαμβάνεται. Από τη Κυριακή των Βαίων και την είσοδο στην Ιερουσαλήμ,την υποδοχή του Χριστού από τον όχλο-ο ίδιος όχλος που μετά ολί- γων ημερών θα απαιτήσει με το "άρον,άρον Σταύρωσον Αυτόν" τον θάνατό Του- διακρίνεται σι- ωπηλός στα Ωσαννά και στους πανηγυρισμούς και περίπου Μόνος. Στον Μυστικό Δείπνο τα ρητά που αναφέρει στους μαθη- τές Του,είναι γι'αυτούς άρρητα και παραμένει ακατανόητος εκ των προτέρων. Προσεύχεται στον Κήπο της Γεσθημανής και οι τρείς μαθητές Του κουρα- σμένοι κοιμούνται και παραμέ- νει Μόνος. Προδίδεται από τον Ιούδα τον μαθητή Του,ο Πέτρος τον αρνείται,στο μαρτύριο και στο Πάθος παραμένει και πάλι Μόνος και στην Σταύρωσή Του η Παναγία,ο Ιωάννης και λίγες γυναίκες βρίσκονται εκεί κοντά. Στον Τάφο Του χαράματα την ημέρα της Αναστάσεως Του προ- σέρχονται μόνον οι Μυροφορές. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει,αυ- τή η "τραγική και πνιγηρή" μο- ναξιά του Ιησού εν μέσω των ανθρώπων,ακόμη και εν μέσω των μαθητών Του κυριαρχεί την Εβδομάδα των Παθών Του. Μένει Μόνος ένεκα της Αγάπης Του για τον Άνθρωπο,ένεκα του εκουσίου Πάθους Του που πρέ- πει να υποστεί,διότι άνευ της Σταυρώσεως Του δεν υπάρχει Ανάσταση για τον Άνθρωπο και οι προφητείες να εκπληρωθούν. Η έκπτωση του Ανθρώπου εκ του Αρχετυπικού του κάλλους αποκαθίσταται και επαφύεται πλέον στην ελευθερία του αυτε- ξουσίου της θελήσεως του η δυ- νατότητα να παραμείνει ανέκ- πτωτος ή όχι. Φυσικά ο Ιησούς δεν είναι Μόνος,πάντα υπάρχει μαζί Του ο Πατέρας που δεν τον εγκαταλείπει ποτέ:" Όπως στην αρχή,όπου επρόκειτο να πλα- σθεί ο άνθρωπος,προηγήθηκε βουλή,έτσι και τώρα στο Λάζα- ρο,όπου επρόκειτο να αναπλα- σθεί ο άνθρωπος,προγήθηκε βουλή. Αλλά εκεί,που επρόκει- το να πλασθεί ο άνθρωπος,είπε ο Πατήρ προς τον Υιό<ας κατα- σκευάσουμε άνθρωπο> και ο Υιός άκουσε,και έτσι ο άνθρωπος παρήχθηκε στην ύπαρξη,εδώ δε τώρα είπε ο Υιός και ο Πατήρ άκουσε,και έτσι εζωοποιήθηκε ο Λάζαρος"( Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Εις την Κυριακή των Βαίων,ΕΠΕ 9,407). Η αγαπητική παρουσία του Πα- τρός μαζί με τον Υιό είναι πα- ντού,εντός της ελεύσεως του Υιού με την Γέννησή Του και εντός των Παθών,της Σταυρώ- σεως και της Αναστάσεως Του. "[....] Υπάρχουν τα αισθητά,που αρχίζουν και τελειώνουν. Υπάρ- χει ο άνθρωπος που αρχίζει και δεν τελειώνει. Αλλά έχει μέσα του την άναρχη και ατελεύτητη πνοή του Θεού. Μπορεί να αγιά- ση τη ζωή και να χαρή τον θάνα- το. Μπορεί,με την εκούσια προ- σφορά του στη θέλησι του Ενός Κυρίου και Θεού,να αλλοιωθεί ολόκληρος.Να γίνουν γι'αυτόν τα εμπόδια σκαλοπάτια ανόδου. Και οι πειρασμοί της ζωής,α- φορμές ενισχύσεως και προς Θεόν δοξολογία[....]" ( Αρχιμ. Βασιλείου. Προηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων. Έκδοση " Ι.Μ.Ι- βήρων" 2024,σελ.105.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου