Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 13-6-2024

Oι ήττες Μακρόν και Σόλτς σε Γαλλία και Γερμανία,με τον πρώτο να προκη- ρύσσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές(30-6 και 7-7-2024),εκ των πρωτεργατών αυτής της πολεμοχαρούς Ε.Ε. που πρωτο- στατεί,μαζί με τις Η.Π.Α. του Μπάιντεν,στη διατήρηση του πολέμου στην Ουκρανία,απο- δεικνύει ότι οι πολίτες των χω- ρών αυτών αποδοκίμασαν με τη ψήφο τους τη συγκεκριμένη πολιτική,που δεν προωθεί το ειρηνικό και διπλωματικό τέ- λος αυτού του πολέμου,αλλά αντιθέτως θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες των χωρών της Ε.Ε.,τη προοπτική ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος,αυ- ξάνοντας με αυτό το τρόπο τον κίνδυνο να καταστεί για τρίτη φορά η Ευρώπη το θέρετρο μίας ευρύτερης σύγκρουσης μετα- ξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Η ανάδειξη από τους πολίτες ακροδεξιών μορφωμάτων δεν σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν γίνει φασίστες ή ναζιστές, αντι- θέτως καθιστά περισσότερο ορατό από ποτέ,ότι αυτοί οι πο- λίτες αποδοκιμάζουν ένα πολι- τικό status το οποίο βρίσκεται σε αδιέξοδο, λειτουργεί εις βά- ρος των πολιτών και ειδικότερα δεν δημιουργεί τις προυποθέ- σεις ενός ευοίωνου μέλλοντος σε πολυπληθή κοινωνικά στρώ- ματα,όπως οι αγρότες και η νε- ολαία. Το πολιτικό σύστημα δεν πείθει τους πολίτες και τα "προ- οδευτικά","αριστερά" κόμμα- τα φαίνεται να είναι εκτός των απαιτήσεων των καιρών κα- θώς δεν συγκινούν,δεν έλκουν και δεν εμπνέουν, πλήν φυσι- κά ελαχίστων εξαιρέσεων,που ωστόσο δεν αναιρούν τον κατ'ε- ξοχήν κυρίαρχο κανόνα. Μία δυτική "σοσιαλδημοκρατία" που εν πολλοίς ταυτίζεται με τα κυ- βερνώντα "συντηρητικά" κόμ- ματα δεν προσφέρουν πειστική εναλλακτική πρόταση ουσια- στικής αλλαγής. Μία πολιτική αλλαγή που θα καθιστούσε κυ- ρίαρχο ένα κράτος κοινωνικής πρόνοιας,με υψηλό κρατικό παρεμβατισμό,κατά τα Κευν- σιανά πρότυπα,με στόχο την ευημερία των πολιτών στη κα- θημερινότητά τους,σε θέματα Υγείας,Παιδείας,διασφάλισης και κατοχύρωσης εργασίας,εισο- δημάτων,συντάξεων,εναντίον της αλγεινής κερδοσκοπίας και αισχροκέρδιας πολυεθνικών,με- σαζόντων,ολιγοπωλίων,καρτέλ και μονοπωλίων,που θα διατη- ρεί τον εθνικό πλούτο-και όχι να τον ξεπουλά-διασφαλίζοντας ένα μέλλον πρός όφελος της κοι- νωνικής ευημερίας,με προοπτι- κή εθνικής οικονομικής ανάπτυ- ξης και τούτο δεν είναι εφικτό παρά μέσω της άσκησης μίας εθνικά ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής. Η άνοδος στην Ε.Ε. πολιτικών δυνάμεων που αμ- φισβητούν τη χρησιμότητα αυ- τής της Ε.Ε. και που προωθούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην άσκηση μίας εθνικής-κρατικής πολιτικής,όπως άλλωστε και τα έργα αυτής της Ε.Ε. αποτελούν προάγγελα μηνύματα ότι αυτή η Ε.Ε. βρίσκεται σε πολλαπλή κρίση(κοινωνική,οικονομική,π ολιτική),που συνεχώς θα διευ- ρύνεται, θα γίνεται βαθύτερη και ενδεχομένως από τον Νοέμ- βριο να βρεθεί σε ένα πολιτικό απομονωτικό αδιέξοδο. Στην Ελλάδα οι συνέπειες του έργου που ξεκίνησε μετά το δημψήφισμα του Ιουλίου 2015 συνεχίζονται με την απώθηση από την εκλογική διαδικασία περίπου του 60% του εκλογικού σώματος,οπότε τα ποσοστά που έλαβαν τα κόμματα,με αυτή τη συμμετοχή,είναι πλασματι- κά και αφερέγγυα ως προς τη πραγματική απήχηση που έχουν οι πολιτικές τους θέσεις στο κοι- νωνικό σώμα. Αυτό που συμβαί- νει στην Ε.Ε.,βρίσκει εδώ και καιρό έδαφος και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση που εντός έτους έστρεψε τους πολίτες σε άλλες κατευθύνσεις, υφίσταται την πρώτη εκλογική της συρρίκνωση με μεγάλες απώλειες,τις οποίες η αντιπολίτευση δεν εισέπρα- ξε εκλογικά, αναδεικνύοντας την ανικανότητά της έναντι των απαιτήσεων των καιρών. Το μή- νυμα που έστειλαν οι πολίτες με την αποχή τους,δείχνει την απουσία ενός θελκτικού,ελκυ- στικού πολιτικού λόγου που να πείθει και να τον εμπιστεύονται οι Έλληνες πολίτες,που εν μέ- ρει ή και εν συνόλω,με τη στά- ση τους αυτή ενδέχεται και να εκφράζουν πολιτική θέση,που σημαίνει ότι το πολιτικό δυναμι- κό και σύστημα,αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την έλευση των πολιτών στη κάλ- πη. Την ευθύνη ως προς αυτό το συμβάν εννοείται ότι δεν την φέρουν και πάλι οι πολίτες. "[....]<Στον πόλεμο> απάντη- σε ο υφαντής<ο δυνατός κάνει σκλάβο τον αδύνατο και στην ειρήνη ο πλούσιος κάνει σκλάβο το φτωχό[....]Εμείς μαζεύουμε τα σταφύλια και άλλοι πίνουν το κρασί[....] Φοράμε αλυσίδες και κανένα μάτι δεν τις βλέ- πει,κι είμαστε σκλάβοι,αν και οι άνθρωποι μας λένε ελεύθε- ρους>[....]" ( Όσκαρ Ουάιλντ "Ο ευτυχισμένος πρίγκηπας και άλ- λες ιστορίες" Εκδόσεις " Καστα- νιώτη"1989,σελ.60,61).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου