Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12-9-2019


Φυσικά, ακόμη και
μετά τις δηλώσεις
του πρωθυπουργού
στην Δ.Ε.Θ., είναι
πολύ νωρίς προκειμένου να
κριθεί και πολύ περισσότερο να
αποτιμηθεί η ελαχίστων ημερών
άσκηση της εξουσίας από την
Ν.Δ. Ωστόσο επί των φαινομέ-
νων, μία πρώτη ιχνηλάτηση της
πολιτικής της μπορεί να γίνει,
με την βεβαιότητα ότι όσο πα-
ρέρχεται ο χρόνος, τόσο τα συ-
μπεράσματα από την υλοποίηση
της πολιτικής της, θα καθίστα-
ται ασφαλέστερα. Επί του πα-
ρόντος η μείωση των έμμεσων
και άμεσων φόρων σε φυσικά
πρόσωπα και σε επιχειρήσεις,
με βάση την οικονομική θεω-
ρία, αναμένεται να αυξήσει το
πραγματικό εισόδημα- το οποίο
η πολιτική των Μνημονίων έχει
καταβυθίσει- και τούτο να οδη-
γήσει σε αύξηση της κατανάλω-
σης, όπως άλλωστε θεωρητικά
στην ίδια κατεύθυνση οδηγεί και
η μείωση του ΕΝΦΙΑ.
Ωστόσο αυτά τα μέτρα δεν είναι
εκείνα τα οποία θα προσελκύ-
σουν τις μεγάλες επενδύσεις,
ούτε είναι αυτά τα οποία θα
επιφέρουν την ανάπτυξη και
κατ' επέκταση να μειώσουν ση-
μαντικά την μεγάλη ανεργία και
φυσικά δεν αποτελούν κίνητρο
για την επιστροφή των νέων επι-
στημόνων- και όχι μόνο- οι οποί-
οι "διέφυγαν" στο εξωτερικό ως
οικονομικοί μετανάστες. Η επι-
τροπεία της οικονομίας ασκεί-
ται φυσικά από τους δανειστές-
δυνάστες και εξυπακούεται ότι
δεν υπάρχει εθνικά ανεξάρτητη
οικονομική πολιτική.
Σε καμία περίπτωση δεν ζητάς
να σου δανείσουν ό,τι σου ανή-
κει, απλά απαιτείς να σου το
επιστρέψουν, μη αποδεχόμενος
την ιταμή απάντηση του Βρετα-
νικού μουσείου. Ο πρωθυπουρ-
γός επίσης συνεχίζει την πολιτι-
κή του προκατόχου του και της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έναντι της
τουρκικής απειλής και σχεδι-
ασμένης επιθετικής πολιτικής
της Τουρκίας επί των εθνικών
μας συμφερόντων στο Αιγαίο
και στην Κύπρο. Αναμένεται
σύντομα η συνάντηση του με
τον Τούρκο πρόεδρο, την στιγ-
μή κατά την οποία αυτός έχει
εμφανιστεί δημοσίως και επι-
σήμως να ομιλεί με φόντο χάρ-
τη ο οποίος απεικόνιζε σχεδόν
ολόκληρο το Αιγαίο και τα νησιά
μας να ανήκουν στην Τουρκία.
Η εξωτερική μας πολιτική σε
σχέση με την γείτονα χώρα, θε-
ωρούμε ότι πρέπει να εκπορεύ-
εται με βάση το γεγονός ότι τού-
τη εμπράκτως έχει αποδείξει
την βούλησή της να διεκδικήσει
και να κατακτήσει εθνικά εδά-
φη μας. Τούτο πρέπει να είναι
το κύριο κριτήριο από το οποίο
πρέπει να καθορίζεται η εξωτε-
ρική πολιτική της Ελλάδας ένα-
ντι της Τουρκίας.
Η αντιπολίτευση μπορούμε να
πούμε ότι όλο αυτό το μετεκλο-
γικό διάστημα χαρακτηρίζεται
από μία προσαρμογή, η οποία
δεν έχει ακόμη συντελεστεί απο-
λύτως και ως εκ τούτου παράγει
μία αμηχανία και απουσιάζουν
τα έντονα αντανακλαστικά. Ίσως
τούτο είναι φυσικό επί του πα-
ρόντος, καθώς οι νικητές και οι
ηττημένοι των πρόσφατων εκλο-
γών, τελούν υπό το καθεστώς
του αποτελέσματος το οποίο και
εισέπραξαν. Ο αέρας της νίκης
στην Ν.Δ. είναι ορατός, υπαρ-
κτός και φυσιολογικός. Αντιθέ-
τως η ήττα είναι πάντα μία ήττα
και συνοδεύεται από προβλη-
ματισμό, αναλύσεις, αυτοσυ-
γκέντρωση και αυτοκριτική και
τούτο αφορά τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ
όσο και το ΚΙΝΑΛ. Προφανώς σε
τούτα τα κόμματα αναμένονται
διαδικασίες ανασυγκρότησης
και ανασύνθεσης, τα αποτελέ-
σματα των οποίων διαδικασιών
και αυτά θα γίνονται περισσό-
τερο ορατά και σαφέστερα όσο ο
χρόνος θα προχωράει.
Οι πολίτες οι οποίοι ψήφισαν-
και όχι εκείνο το μεγάλο ποσο-
στό αυτών οι οποίοι απείχαν-
την Ν.Δ. αναμένουν κυρίως από
αυτήν να μεταβάλλει και να βελ-
τιώσει το ασφυκτικό οικονομικό
περιβάλλον εντός του οποίου ο
Ελληνικός Λαός ζει και επιβιώνει
εδώ και περίπου μία δεκαετία.
Η ελπίδα φυσικά πάντα αποτε-
λεί κίνητρο για δράση, όπως άλ-
λωστε και το δικαίωμα στο όνει-
ρο παραμένει ανέκπτωτο. Τα
διλήμματα εφικτό ή ανέφικτο,
ρεαλισμός ή ουτοπία, κίνηση ή
αδράνεια απαντώνται πάντοτε
και ευτυχώς τόσο στην ζωή, στην
κοινωνία και στην πολιτική μόνο
εκ του αποτελέσματος.
"[....] Η πολιτική είναι στοχάσι-
μη ως υπέρβαση τόσο σε σχέση
με το κράτος όσο και σε σχέση
με την κοινωνία των πολιτών,
ακόμη κι αν ο χαρακτήρας τους
είναι καλός ή εξαίρετος[....]"
(Alain Badiou "Η πολιτική και η
λογική του συμβάντος" Εκδόσεις
"Πατάκη" 2008, σελ. 22)

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 5-9-2019


Eκανα πολλές εισηγήσεις
όλα αυτά τα έτη σε σεμι-
νάρια, ημερίδες και σε
ΙΕΚ (δημόσια και ιδιω-
τικά) οι οποίες αφορούσαν ένα
σημαντικό, πρωταρχικό, ουσια-
στικό και πάντα επίκαιρο θέμα
σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό,
εργασιακό, φιλικό, προσωπικό),
συγκεκριμένα την επικοινωνία.
Ένεκα του ότι το ακροατήριο
ήταν κατεξοχήν επιχειρηματίες,
στελέχη επιχειρήσεων, φοιτη-
τές και σπουδαστές μελλοντικά
στελέχη στον ιδιωτικό τομέα,
αναγκαστικά ο προσανατολι-
σμός των εισηγήσεων αφορού-
σε κυρίως την επικοινωνία στο
εργασιακό περιβάλλον. Η επι-
κοινωνία ωστόσο σε κάθε χώρο
και σε κάθε επίπεδο είναι μία,
οι βασικές της αρχές δηλαδή δεν
διαφοροποιούνται, απλώς προ-
σαρμόζονται ως προς τον τρόπο,
δηλαδή η άνεση στην επικοινω-
νία υποτίθεται είναι άλλη στην
οικογένεια και άλλη στον εργα-
σιακό χώρο. Ωστόσο ένεκα του
γεγονότος ότι όλα είναι σχετικά
και τίποτα απόλυτο, προκειμέ-
νου να υπάρχει άνεση και ελευ-
θερία έκφρασης σε κάθε σχέση,
απαραίτητη προυπόθεση είναι
να υπάρχει πρώτα η επικοινω-
νία, διότι εάν αυτή δεν υφίστα-
ται και η άνεση και η ελευθερία
στην έκφραση λόγων και έργων
μένει μετέωρη να αιωρείται στο
κενό, ενώ εμείς θεωρούμε ότι
επικοινωνούμε. Ακόμη περισσό-
τερο η επικοινωνία, εφόσον έχει
κατακτηθεί, είναι δυνατόν να
κυριαρχεί μέσα σε ένα βλέμμα,
σε μία λέξη, σε μία πράξη, τελι-
κά δηλαδή η σε υψηλό επίπεδο
επικοινωνία λειτουργεί με αυτό-
ματο πιλότο άνευ τεχνοκρατικών
επισημάνσεων.
Η επικοινωνία είναι η στέρεη
βάση επί της οποίας μπορεί να
οικοδομηθεί ένα επιτυχημένο
εργασιακό περιβάλλον, να δο-
μηθούν συνεχή θετικά αποτε-
λέσματα, να δημιουργήσει ένα
αρμονικό οικογενειακό περιβάλ-
λον,να κάνει μία επαγγελματική
ομάδα ικανή ως προς την βελτι-
στοποίηση και φυσικά η απου-
σία της επικοινωνίας οδηγεί σε
αντίθετα αποτελέσματα. Εμπι-
στοσύνη, πίστη στην επίτευξη
υψηλών στόχων, δοκιμασίες,
αντοχές και ανοχές και βασικά
κοινή αγάπη και ενδιαφέρον ως
προς το έργο το οποίο παράγε-
ται, είναι τα πολύ βασικά στοι-
χεία ως προς την κατάκτηση της
αναζητούμενης και απαιτούμε-
νης επικοινωνίας.
Μορφωτικό επίπεδο και παι-
δεία, κοινή αντίληψη και θε-
ώρηση των συμβάντων, συ-
ναντίληψη, ενσυναίσθηση και
αλληλοσυμπλήρωση βοηθούν
στην καλή επικοινωνία μεταξύ
πομπού και δέκτη και το ίδιο
ισχύει όταν οι ρόλοι αντιστρέφο-
νται, καθώς μηνύματα αποστέλ-
λονται εκατέρωθεν και συνεχώς
με πολλούς τρόπους καθημερι-
νώς.
Επισημαίνουμε δε ότι η μακρό-
χρονη συνύπαρξη πομπού και
δέκτη αποτελεί απόδειξη καλής,
επιτυχημένης και αποτελεσμα-
τικής επικοινωνίας, καθώς επί
σειρά ετών αυτή αλλά και αυτοί
έχουν δοκιμαστεί νοητικά, πρα-
κτικά, συναισθηματικά εντός
φορτίσεων, ηρεμίας, εκρήξε-
ων, χαράς και απογοήτευσης σε
δύσκολες αλλά και ευχάριστες
στιγμές. Δύσκολη η επικοινωνία
αλλά όταν επιτυγχάνεται τότε
αποτελεί ασφαλή και αλάνθα-
στο οδηγό ως προς την επίτευξη
πάρα πέρα στόχων, στόχων οι
οποίοι βελτιώνουν τον καθένα
ξεχωριστά αλλά και την ομάδα
ως σύνολο. Τούτο γίνεται αντι-
ληπτό αυτόματα πλέον, χωρίς
να χρειάζεται να εξηγείς τίπο-
τα;, διότι είναι το άλλο επίπεδο
το οποίο το νιώθεις, το ζεις, το
αισθάνεσαι και σου λείπει όταν
απουσιάζει.
Ακραιφνής οπαδός της αμερικά-
νικης σχολής στο management
και σε απόλυτη αντίθεση με την
αγγλοσαξωνική σχολή σε αυτό,
πάντα υποστήριζα και υπερ-
θεμάτιζα την αυτονόητη και
προφανή άποψη, ότι όταν έχει
κατακτηθεί αυτή η επικοινωνία
-σπάνιο γεγονός και γι' αυτό πο-
λύτιμο- είναι πολύ λογικό οι συ-
νεργάτες να συνδιαμορφώνουν
πλάνα και σχέδια ακόμη και
μετά τα μεσάνυχτα, όπου και
όπως επιλέγουν, εφόσον νιώ-
θουν και αισθάνονται αυτή την
ανάγκη. Όταν τελειώνει η εργα-
σία επειδή είσαι άνθρωπος και
όχι αυτόματη μηχανή, κανένα
κουμπί δεν υπάρχει να πατήσεις
προκειμένου να σταματήσεις και
να αισθάνεσαι και να σκέπτε-
σαι. Καθώς παραμένεις εκουσί-
ως, αυτοβούλως σκεπτόμενο ον,
ασπάζεσαι την ανοικτή επικοι-
νωνία επιλεκτικά, δοκιμασμένα
και αποτελεσματικά, βαδίζεις
στα σίγουρα και δεν χρειάζεσαι
περιττούς πειραματισμούς.
"[....] Εάν μία κοινωνική σχέ-
ση είναι ανοικτή ή κλειστή,
μπορεί να προσδιορίζεται πα-
ραδοσιακά, συναισθηματικά ή
έλλογα από την άποψη της επι-
δίωξης μίας απόλυτης αξίας ή
ενός σκοπού[....]" (Max Weber
"Βασικές έννοιες κοινωνιολογί-
ας" Εκδόσεις "Κένταυρος" 1983
σελ. 296)

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 29-8-2019Tα χαμένα γυαλιά ορά-
σεως το μεσημέρι της
Παρασκευής αντικα-
θίστανται άμεσα, την
ίδια ημέρα το απόγευμα από
κατάστημα στην γενέθλιο πόλη.
Η σπασμένη εξάτμιση στην δι-
αδρομή Θεσσαλονίκη-Καβάλα
αποκαθίσταται Σάββατο με-
σημέρι από τον παλαιότερο τε-
χνίτη ο οποίος ασχολείται με το
αντικείμενο, εκεί στα Νεκροτα-
φεία. Επιστροφή στο σπίτι, παρ-
κάρισμα και ανάβουν τα πάντα
στο ταμπλό, η μηχανή σβήνει. Ο
Κώστας μου συστήνει ηλεκτρο-
λόγο ο οποίος έρχεται, επιβλέ-
πει και αφού επαναλειτουργεί η
μπαταρία, αποφαίνεται ότι δεν
υπάρχει καμία ανησυχία. Πανέ-
τοιμος επιτέλους να επισκεφθώ
την παραλία. Αυτή ήταν η δική
μου βούληση, η βούληση του
αυτοκινήτου ήταν άλλη. Στο φα-
νάρι στην Καλαμίτσα σβήνουν
τα πάντα εκ νέου. Παρκάρω
και αναμένω τον ηλεκτρολόγο,
ο οποίος εντός ολίγου επανέρ-
χεται. Ουδέποτε ασχολούμαι
ιδιαιτέρως με ο.τι αυτοκίνητο
ανά καιρούς είχα και έχω. Οπό-
τε η διάγνωση περί της εξαντλή-
σεως της μπαταρίας, την οποία
χρησιμοποιώ για ένα επτάμηνο
από την αγορά της, ένεκα βλά-
βης στο δυναμό, το οποίο εί-
ναι "μανίσιο" δεν μου λέει και
πολλά. Νέα αναμονή έως ότου
καταφθάσει η καινούργια μπα-
ταρία, να εγκατασταθεί και να
ακολουθήσω τον ηλεκτρολόγο
στο συνεργείο, όπου όλα λαμβά-
νουν αίσιο τέλος γύρω στις τέσ-
σερις. Στην επόμενη μισή ώρα,
απόγευμα Σαββάτου, βρίσκο-
μαι επιτέλους στην αγαπημένη
μου παραλία. Η επισήμανση
του ηλεκτρολόγου ότι τρίτωσε το
κακό σε μία ημέρα, με καθησυ-
χάζει προσωρινώς.
Ζητώ επειγόντως βοήθεια από
την Θεσσαλονίκη. Το "μάτι", η
βασκανία, η λαική σοφία είναι
εδώ. Κάποιες από τις γυναίκες
οι οποίες κατά καιρούς υπήρξαν
συντρόφισσες, το κατείχαν καλά
το άθλημα του "ξεματιάσματος"
οι ίδιες ή οι μητέρες τους, οι φί-
λες τους , οι θείες τους , κάποια
από όλες τελικά.
Εντάξει λες έστω κι αν αυτή η
βοήθεια ήρθε ή όχι, το βράδυ
δοξολογώ και ευχαριστώ το σύ-
μπαν ολόκληρο με Tanqueray
43,1%, βγαλμένο απ' ευθείας
από την κατάψυξη. Συνηθισμέ-
να τα βουνά στα χιόνια, εντάξει
λες πέρασαν όλες αυτές οι μαζε-
μένες εκπλήξεις σχετικώς ανώ-
δυνα, πάμε για τα επόμενα και
εν τέλει σιγά τα ωά και εν πάση
περιπτώσει υπάρχουν και πολύ
χειρότερα ή τα ίδια συμβάντα
σε διαφορετικούς χρόνους και
τόπους θα μπορούσαν να ήταν
επώδυνα. Για παράδειγμα εάν
το καυσαέριο δεν έφευγε από
την σπασμένη εξάτμιση στον
δρόμο και έμπαινε στο σαλό-
νι ή ακόμη εάν η μηχανή του
αυτοκινήτου σταματούσε την
λειτουργία της με ταχύτητα
180 χλμ/ώρα στην Εγνατία οδό.
Οπότε λες καλό και το "ξεμά-
τιασμα" και ακόμη καλύτερη η
όποια πρόνοια και οικονομία,
από όπου κι αν προέρχεται και
γνωρίζουμε από που πηγάζει.
Οπότε λες όλα καλά.
Κυριακή στην παραλία, εκεί
όπου όλα βαίνουν ως συνή-
θως, σε αντίθεση με το πσ, του
οποίου η συνηθισμένη έκβαση
διαταράχτηκε, ξαφνικά τρο-
μπόνια, τρομπέτες, κρουστά
και ένα ευφώνειον, εμφανίζο-
νται και όλα ζωντανεύουν. Οι
ρυθμοί γίνονται από χαλαροί
έντονοι, ο κόσμος σύσσωμος
σηκώνεται από τις ξαπλώστρες
και τις καρέκλες, βγαίνει από
την θάλασσα και συγκεντρώ-
νεται γύρω από την εννεαμελή
μπάντα η οποία σκορπίζει αρε-
στούς ήχους στη φύση, στους
ανθρώπους και στα σύμπαντα
και δημιουργείται μία ομαδική
ευφορία. Οπότε τα φευγάτα
φεύγουν έτι περισσότερον, το
τώρα γίνεται όντως παρόν, η
λήθη επιστρέφει εκεί όπου αιω-
νίως ανήκει, στο παρελθόν και
όση ώρα αυτή η μουσική πνευ-
στών και κρουστών κυκλοφορεί
στην ατμόσφαιρα, συγκεντρώ-
νει και τις τρεις διαστάσεις του
χρόνου, επί της ουσίας δηλαδή
τον καταργεί και τον διακτινίζει
στον αθάνατο αιώνα, ως στιγ-
μές οι οποίες έχουν την δύναμη
να άγουν την ψυχή, το σώμα και
το πνεύμα σε ένα κατεξοχήν αι-
σιόδοξο, ζωντανό, χαμογελαστό
αιώνιο πάρα πέρα, το οποίο και
δεν μπορεί να το καταργήσει
καμία αντιξοότητα, όσο ανυ-
πέρβλητη κι αν φαντάζει, διότι
ναι, τα πάντα είναι δυνατά, τα
πάντα μπορούν να συμβούν, τα
πάντα αλλάζουν, όλα ξεπερνιού-
νται, αρκεί να μπορείς να δεις
την άλλη ανάγνωση των γεγονό-
των και των φαινομένων. Ακόμη
και εκείνα τα οποία φανερώνο-
νται ως δύσκολα, έχουν μέσα
τους και την υπέρβαση και την
κατεύθυνση προς το καλό, αρκεί
να διαθέτουμε όμματα και νουν
καθαρόν, προκειμένου να μπο-
ρέσουμε να τα δούμε και να τα
διαπιστώσουμε.
"[....] Κάτι το αληθινό, αχειρο-
ποίητο και ελεύθερο, αναδύεται
ακόπως ως Θεία δωρεά[....]
Αλλά, για να γίνη αυτό, πρέπει
κανείς πολύ να κουραστεί, να
περάσει δοκιμασίες, να πεθάνει
ατέλειωτες φορές[....] ( Αρχιμ.
Βασιλείου προηγουμένου Ιεράς
Μονής Ιβήρων "Το κάλλος θα
σώσει τον κόσμο" έκδοση Ι. Μ.
Ιβήρων 2005 σελ. 63

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22-8-2019

Στο φύλλο της "Νέας
Εγνατίας" την 7-8-2019
ένα ενδιαφέρον ρεπορ-
τάζ ανέφερε ότι στον Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,
ο Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεα-
πόλεως και Θάσου Κύριος Στέφα-
νος μοίρασε το αντίδωρο στους
πιστούς ανήμερα της ομώνυμης
εορτής ,μπροστά από την είσοδο
του 16ου Δημοτικού σχολείου.
Τούτο το γεγονός υπήρξε η
αφορμή να γυρίσω πολλά έτη
πίσω, τότε που ως μαθητής του
εν λόγου σχολείου, από το Νη-
πιαγωγείο ακόμη και έως της
αποφοιτήσεως μου από αυτό,
διαπίστωνα συνεχώς την στενή
σχέση του σχολείου μου με τον
παρακείμενο Ιερό Ναό. Σε τού-
το τον Ναό εκκλησιαζόμασταν
ως μαθητές και εκεί γνωρίσαμε
τόσο τις Θείες Λειτουργίες, όσο
και τα κατηχητικά σχολεία. Ο
συγκεκριμένος Ναός εγκαινιά-
στηκε το 1958, καθώς έως τότε
οι πολίτες των συνοικιών της πε-
ριοχής- πρόσφυγες οι περισσότε-
ροι- κάλυπταν τις λειτουργικές
τους ανάγκες στον Ι. Ν. της Αγί-
ας Παρασκευής, ο οποίος υπάρ-
χει ακόμη από το 1927.
Με την ιστορική οπτική ο μεν
Ι.Ν της Αγίας Παρασκευής πλη-
σιάζει τα 100 έτη λειτουργικής
ζωής, ο δε Ι.Ν. της Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος ξεπέρασε
ήδη τα 60 έτη. Αμφότεροι πλέον
αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες
όλων των μυστηρίων τα οποία
συντελέστηκαν σε αυτούς (γά-
μοι, βαφτίσεις, εξόδιες ακολου-
θίες), καθώς επίσης συνεχώς
και αδιαλείπτως όλες αυτές τις
δεκαετίες κατά την τέλεση των
Θείων Λειτουργιών συναντάτε
άπασα η ζώσα Εκκλησία (κεκοι-
μημένοι και ζώντες). Σπανίως
στην εκκλησιαστική μας πα-
ράδοση τέτοιοι ιστορικοί Ιεροί
Ναοί δεν τυγχάνουν της προ-
σοχής, της φροντίδος και της
επιτακτικής τους συντηρήσεως,
αφού από μόνη της η ύπαρξη
τους αποτελεί σημείο αναφοράς
της ζώσας πίστεως των πολιτών
επί σειρά δεκαετιών.
Ως εκ τούτου έκπληξη μας προ-
ξένησε το ρεπορτάζ το οποίο ανέ-
φερε ότι σύντομα στην θέση του
ήδη υπάρχοντος Ναού, θα κα-
τασκευαστεί νέος "σύγχρονος",
του οποίου το εύρος θα αντιστοι-
χεί στο πλήθος των πιστών, το
οποίο δεν καλύπτει ο ήδη υπάρ-
χων, αναφέροντας ακόμη και το
ενδεχόμενο να γκρεμιστεί.
Παντού και πάντα τα μνημεία
και ιδιαιτέρως Μονές και Ναοί
στην δική μας Ελληνική παρά-
δοση, φυλάσσονται περισσότερο
και από "κόρην οφθαλμού" και
απαιτείται να συντηρούνται και
να διατηρούνται. Προφανώς και
δεν γκρεμίζουμε την ζώσα ιστο-
ρική μας πίστη, προκειμένου εκ
θεμελίων να δημιουργήσουμε
νέα αρχή και νέα ιστορία, εφό-
σον τούτο δεν επιβάλλεται από
κάποια ακούσια καταστροφή
(πυρκαγιά, σεισμός, επιβολή
αλλοθρήσκων) Εφόσον ο Θεός
οικονόμησε να υπάρχουν για δε-
καετίες αυτοί οι ιστορικοί Ναοί,
όπως αυτός της Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος, ήδη πλέον
αυτοί οι Ιεροί Ναοί αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της Ιστορί-
ας της πόλεως της Καβάλας και
εκκλησιαστικά ζώντα μνημεία
της Μητροπόλεως αυτής.
Προφανώς παντού και πάντα
στην ζώσα παράδοσή μας, μονα-
στική και ενοριακή, επιβάλλεται
η διατήρηση αυτών των Ιερών
Ναών και εάν προκύψει ανάγκη
επέκτασης τους διατηρούμε την
ιστορική φυσιογνωμία αυτών
και επεκτείνουμε την χωρητι-
κότητά τους, διατηρώντας τα
ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά
τους. Ωστόσο ίσως θα έπρεπε
να εξεταστεί η δημιουργία ενός
νέου Ιερού Ναού στην εγγύτερη
ή και ευρύτερη περιοχή, ούτως
ώστε και οι πιστοί να έχουν την
δυνατότητα εύκολης και γρήγο-
ρης πρόσβασης σε περισσότε-
ρους τόπου λατρείας του Αγίου
Τριαδικού Θεού μας. Πιστεύου-
με ότι το ιδανικό είναι οι Ιεροί
Ναοί να πολλαπλασιάζονται.
Με αυτό τον τρόπο και διατη-
ρούμε την Ιστορία και δημιουρ-
γούμε την Ιστορία.
Υ.Γ. Ο αποκλεισμός εν μέσω θέ-
ρους της Σαμοθράκης, όπως και
η καταστροφή 25.000 στρεμμά-
των στην Εύβοια από πυρκαγιά,
υπενθυμίζουν ιλαροτραγικώς,
τις εγγενείς αδυναμίες του συ-
στήματος.
" [....] Εγώ, χωρίς ποτέ να ορ-
γώσω ή να σπείρω, το εθέριζα εν
μέρει. Εμιμούμην τους πεινα-
σμένους μαθητάς του Σωτήρος,
κ' έβαλλα εις εφαρμογήν τας
διατάξεις του Δευτερονομίου
χωρίς να τα γνωρίζω[....]" (Αλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης "Όνει-
ρο στο κύμα" Εκδόσεις "Κέδρος"
1993, σελ. 11)

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 8-8-2019


»εσημέρι στην Ολύ-
μπου στην καρδιά
του καλοκαιριού,
περίπου τέσσερις
και κάτι στο Ευοί- Ευάν του Βα-
λάση, καφές μαζί με τον Bill,
μετά το πέρας της εργασίας εκεί
στο Ωραιόκαστρο και τον βα-
σανιστικό χωρισμό από αυτήν
ακόμη μία ημέρα. Εξυπακού-
εται φυσικά εις τον άπαντα αι-
ώνα, ότι κανείς χωρισμός έστω
και για λίγο, έστω αναγκαστικός
και προσωρινός δεν είναι ευχά-
ριστος, όταν αυτό με το οποίο
ασχολείσαι το αγαπάς και σου
αρέσει πολύ.
Η Θεσσαλονίκη άδεια μεν,
άλλα όχι όπως άλλες εποχές και
κυρίως όχι τόσο άδεια όσο τα
Σαββατοκύριακα. To Quartier
Latin της πόλης δεν σφύζει
από ζωή όπως τις άλλες εποχές
του έτους, καθώς οι φοιτητές
το πλέον ζωντανό στοιχείο το
οποίο συχνάζει στην περιοχή,
έχουν φύγει προ πολλού και οι
τουρίστες πλέον έχουν πάρει την
θέση τους ως περαστικοί θαμώ-
νες. Ο δρόμος της Ολύμπου πα-
ρουσιάζει μέτρια κίνηση και όχι
εκείνη την άκρως ενοχλητική,
την οποία ως μόνιμο στοιχείο
καθημερινότητας την ανέχεσαι
και την συνηθίζεις. Όλα δεί-
χνουν να ακολουθούν τους νω-
χελικούς ρυθμούς σχεδόν μίας
άδειας μεγαλούπολης, η οποία
φαντάζει και εν τέλει ίσως και
είναι απούσα. Η πόλη απουσιά-
ζει και με τον Τσαρουχά κλειστό
εδώ και περίπου έναν μήνα και
τα υπόλοιπα καφέ, μπαράκια,
εστιατόρια και μεζεδοπωλεία,
αυτής της ιδιαιτέρως ζωντανής
και με δικό της χρώμα περιοχής,
σιγά-σιγά ετοιμάζονται για τις
ολιγοήμερες διακοπές τους έστω
και για μία εβδομάδα. Απών
τον Αύγουστο από την πόλη την
τελευταία πενταετία, αυτή την
φορά είμαι και δεν είμαι πα-
ρών, επιλέγοντας να δραπετεύω
από αυτήν τριήμερα και τούτο
φυσικά μόνο με το σώμα, καθώς
μυαλό, καρδιά και ψυχή παρα-
μένουν εκεί. Ορισμένες κατα-
στάσεις και θέματα όσο και να
προσπαθείς να τα αποφύγεις
παραμένουν μαζί σου ως τετε-
λεσμένη εις το διηνεκές εσωτε-
ρική εγκαθίδρυση, είναι μαζί
σου όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν
κάνεις, έτσι απλά, γιατί αυτό
έτσι είναι, οπότε μάταιος κόπος
η αντίσταση. Παραδίδεσαι, τις
αποδέχεσαι και παραμένεις σε
αυτές επειδή και τις θέλεις και
τις αγαπάς.
Εκεί λοιπόν στους βαρείς ρυθ-
μούς της ραστώνης στους οποί-
ους ζει η πόλη και ενώ όλα πα-
ραμένουν ακίνητα ως πλάνο
από ταινία του Αγγελόπουλου,
ξαφνικά σε μία στιγμή αλλάζουν
τα πάντα και αρχίζουν όλα να κι-
νούνται ταχύτατα ως σε ταινία
δράσης καλής χολυγουντιανής
υπερπαραγωγής. Η Κατερίνα
ακίνητη στον πάγκο, ο Σωκράτης
με τον Βαλάση ακίνητοι στο τρα-
πέζι μέσα στο μαγαζί, η Κυβέλη
όρθια με τον δίσκο στον διάδρο-
μο, δίπλα μας έξω ένα ζευγάρι
Άγγλων τσιμπολογά και πίνει
μπύρες και η κουβέντα με τον
Bill χάνεται κάπου στον αέρα,
την ώρα όπου δύο μηχανάκια σε
παράταξη, το ένα στην μία άκρη
του δρόμου και το άλλο στην
άλλη, κάνουν την εμφάνισή τους
μπροστά μας. Δύο ντελιβεράδες
εκ των οποίων η μία κοπέλα επι-
στρέφουν στο παρακείμενο εστι-
ατόριο στο οποίο εργάζονται. Η
εικόνα αυτή εάν ήταν μόνον αυτή
δεν θα έλεγε σχεδόν τίποτα, θα
ήταν μία ακόμη ακίνητη εν κινή-
σει στάση στο πλάνο της ταινίας
του Αγγελόπουλου. Όμως δεν
είναι έτσι. Η εποχούμενη οδηγός
του δίτροχου τραγουδά και μάλι-
στα φαίνεται να ζει το τραγούδι,
καθώς και με πάθος το λέει και
με ένταση. Περνά από μπροστά
μας και ακολούθως και το πρά-
σινο φανάρι τραγουδώντας το
ρεφρέν: " ...είναι η ζωή μου ένα
μαρτύριο...".
Το "Σώσε με", διότι αυτό το τρα-
γούδι έλεγε η κοπέλα, το έγραψε
και το μελοποίησε ο Νίκος Καρ-
βέλας. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει
στην πολύ μεγάλη Ρίτα Σακελλα-
ρίου. Εκείνη λοιπόν την στιγμή
σπάζουν όλα, κομμάτια τα πά-
ντα όλα εκεί στην Ολύμπου, δι-
αλύονται οι σιγές, οι κουβέντες,
οι άνθρωποι, όλα κομμάτια ενός
παζλ τα οποία φεύγουν προς τα
επάνω, προς τον ουρανό. Την
συνοχή του παζλ την διαλύει η
φωνή, η ψυχή και η καρδιά της
εργαζόμενης κοπέλας, η οποία
προφανώς είχε τους δικούς της
λόγους και τραγουδούσε αυτό το
παλαιό λαικό άσμα.
Ίσως αυτό το " Σώσε με" αγκα-
λιάζει όλες τις εργαζόμενες και
τους εργαζόμενους εν μέσω θέ-
ρους σε πόλεις και θέρετρα, ίσως
πάλι να εκφράζει και εκείνους
οι οποίοι βρίσκονται σε πολυή-
μερες ή ολιγοήμερες διακοπές.
Σίγουρα όμως την ευτραφή, με
κοντοκουρεμένο μαλλί και με
ωραία φωνή αμαζόνα την βλέ-
πω να καλπάζει επάνω σε ένα
άσπρο άλογο στα καταπράσινα
λιβάδια της ψυχής της πλημ-
μυρισμένα από τα πολύχρωμα
άνθη της καρδιάς της και να
τραγουδά ευτυχισμένη, πλήρης
και αγαπητικά: ...είναι η ζωή
μου ένα μαρτύριο....
Όλο τούτο χωρίς κανένα παρά-
πονο, γεμάτη ευχαριστίες και
συγγνώμες. Αυτό είναι όντως
θέρος!!! Συγχαρητήρια και πάλι
. ΠΑΝΑΞΙΑ!!!
"ΨΗΦΙΑ
α.- ο ήλιος αύριο ανατέλλει'
μόλις βασίλεψε σήμερα[...]"
(Νίκος Καρούζος "Τα ποιήματα
Β' 1979-1991" Β' Έκδοση 'Ίκαρος"
2001 σελ. 494)

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1-8-2019

O Αύγουστος αφ' εαυ-
τού του είναι ο πλέον
ιδιαίτερος μήνας τόσο
του θέρους, όσο και
ολοκλήρου του έτους. Αρχικώς
διακρίνεται για την σταθερότη-
τα ως ο κατ' εξοχήν μήνας των
εκπλήξεων. Τα αυγουστιάτικα
φεγγάρια του παρέχουν την
μοναδικότητα απρόβλεπτων
συμπεριφορών, οι οποίες τις
περισσότερες φορές στάζουν
αλήθεια και πηγάζουν εξ αυ-
τής.
Σταθερός παραμένει εκεί να
μας περιμένει και να μας καρ-
τερά, ενδιάμεσος κοινωνός του
τέλους του θέρους και της αρχής
του φθινοπώρου. Κατ' εξοχήν
μήνας των διακοπών, μήνας
των απανταχού εν Ελλάδι πα-
ραδοσιακών πανηγύρεων,τέ-
τοιων τα οποία σηματοδοτούν
το αυθεντικό μοναδικό χρώμα
της Ελλάδας, την θάλασσα, τον
ουρανό, τον ήλιο, τα μελτέμια
και την ανεπανάληπτη Ελληνι-
κή επαρχία. Ένας Αύγουστος
γλεντζές, διασκεδαστής, ψυ-
χαγωγός με τις άπειρες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις (θεατρικές,
μουσικές και άλλες) παραμένει
ακλόνητος, αμετάβλητος και
σταθερός όσοι αιώνες κι αν πε-
ράσουν από επάνω του. Διότι
ενώ οι αιώνες περνούν ο Αύγου-
στος παραμένει.
Αύγουστος αντιφατικός, καθότι
εντός του προηγουμένου πνεύ-
ματος το οποίο φέρει άρχεται,
έως και τις 15 του, με νηστεία,
η οποία οδοιπορεί το μικρό Πά-
σχα του θέρους, το οποίο δεν εί-
ναι άλλο από την Θεομητορική
εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου, καθώς ο Αύγουστος ανήκει
στην Παναγιά και είναι ο δικός
Της μήνας. Τιμάται με σεβασμό
και αγάπη από τους Έλληνες πο-
λίτες, με διάφορα ήθη και έθιμα
κατά τόπους, αφού κάθε Ελλη-
νικός τόπος, κάθε σπιθαμή αυ-
τής της γης αποδίδει τιμές τον
Δεκαπενταύγουστο στην Μάνα
Παναγιά.
Περίπου μετά τις 15 Αυγούστου
σιγά-σιγά τα πάντα επανέρχο-
νται στην θέση τους, η καθημε-
ρινότητα κυριαρχεί και βρίσκει
τους ρυθμούς της και μετά από
αυτή την ημέρα ορόσημο, λες
και κλειδώνει όλο το επόμενο
έτος. Αύγουστος ο μήνας ο οποί-
ος τελειώνει και κλείνει πανηγυ-
ρικά μία περίοδο κατεξοχήν αυ-
τογνωσίας, καθώς διακόπτουμε
όσο μπορούμε τα υπόλοιπα και
συναντούμε τον εαυτό μας αδέ-
σμευτο και ανυπόχρεο, οπότε
πλέον ελεύθεροι και χαλαροί
μπορούμε να βρούμε εαυτούς
και αλλήλους. Αύγουστος, ο
ίδιος μήνας κατά τον οποίο άρ-
χεται και πάλι ο αέναος κύκλος
της καθημερινής ζωής και επα-
νερχόμαστε στα ασάλευτα ίδια
και πάλι ίδια, στα οποία κάθε
φορά επιστρέφουμε, αρκεί βε-
βαίως τούτη η επιστροφή να συ-
νοδεύεται από το αυτεξούσιον
και την αγάπη, χωρίς να είναι
αναγκαστική και να γίνεται βα-
σανιστική.
Τούτο τον Αύγουστο και μάλιστα
ανήμερα της εορτής της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου, αναμένε-
ται να κορυφωθεί η στρατηγική
επιβουλή της Τουρκίας έναντι
των κυριαρχικών δικαιωμάτων
και εδαφών της Ελλάδας, εξ
όσων φαίνονται και εξ εκείνων
τα οποία δηλώνει η Τουρκία. Οι
θαλάσσιες έρευνες τις οποίες
έχουν εξαγγείλει ότι θα πραγμα-
τοποιήσουν οι Τούρκοι εντός της
Ελληνικής Α.Ο.Ζ. στο Καστελό-
ριζο, αποτελούν εφόσον πραγ-
ματοποιηθούν ανωτάτου επι-
πέδου πρόκληση τόσο απέναντι
στην χώρα μας όσο και στην δι-
εθνή κοινότητα, η οποία πρέπει
και οφείλει να απαντηθεί δεό-
ντως με βάση τις συνθήκες του
Διεθνούς Δικαίου.
Φυσικά ο Αύγουστος της Πανα-
γιάς αγνοούμε με τι προθέσεις
καταφθάνει και όπως πάντα
παραμένει σταθερά αιφνιδια-
στικός ακολουθώντας τα δικά
του προγράμματα και τις δικές
του λογικές, τα οποία με πραγ-
ματικό ενδιαφέρον αναμένουμε
να τα εκδηλώσει. Ο Αύγουστος
της αλλαγής, αλλά και της στα-
θερότητος δημιουργεί τις δικές
του προκλήσεις, προσκλήσεις
και πειράματα. Όπως πάντα
αναμένουμε αυτό τον αγαπημέ-
νο μήνα, υπερβάλλοντας εαυ-
τούς, τολμώντας τα ανέλπιστα
και τα "παράλογα", βρίσκοντας
τα οικεία δικά μας και των άλ-
λων, ανακαλύπτουμε τς ανέκ-
πτωτες αξίες, τις αγαπάμε και
αναπαυόμαστε σε αυτές πάντα
με καλό λογισμό, διατηρώντας
ταυτοχρόνως στο έπακρον την
καλή ανησυχία.
"[....] Δεν μπορείς κάπου να
σταματάς και ναρκισσευόμενος
να βαυκαλίζεσαι αναπαράγο-
ντας το ίδιο - έστω και κατα-
πληκτικό- φθαρτό έργο. Τότε
αρνείσαι τον Χριστό και υποτι-
μάς τον εαυτό σου, δηλαδή ακυ-
ρώνεις τον λόγο της υπάρξεως
σου[....]" (Αρχιμανδρίτου Βασι-
λείου Προηγουμένου Ιεράς Μο-
νής Ιβήρων "Απολυτίκιον" Έκδο-
ση "Ι.Μ. Ιβήρων " 2011 σελ. 62)

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 25-7-2019

Η ίδια η ζωή είναι μία
δοκιμασία, ένας αγώ-
νας, ένα ταξίδι στην
διάρκεια του οποίου
αποκαλύπτονται οι αντοχές, οι
ανοχές, τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας, η ιδιοσυγκρα-
σία και οι αρχές του κάθε αν-
θρώπου. Η αλληλοπεριχώρηση,
η ευρυχωρία, το να μπορέσεις
να πορευθείς σε ένα περιβάλ-
λον για δέκα ή είκοσι έτη δίδο-
ντας χώρο, δεχόμενος τα αρνη-
τικά και τα θετικά των άλλων
σε ευχάριστες ή και δυσάρεστες
στιγμές αποκαλύπτουν τα πά-
ντα του ανθρώπου εσωτερικά,
εξωτερικά και μύχια. Στο ταξίδι
αυτό τα αισθήματα διαδέχονται
το ένα το άλλο, εκρήξεις συ-
ναισθηματικές ορμώμενες από
ποικίλες αιτίες εμφανίζονται.
Έλξεις, απωθήσεις εν μέρει ή εν
όλω, πάθη σαρκικά και πνευ-
ματικά, δράσεις, αντιδράσεις,
αδράνειες, θέσεις, αντιθέσεις,
συνθέσεις ανηλεώς προκύ-
πτουν, προκαλούνται δοκιμα-
σίες ορίων , ακροβασίες επιχει-
ρούνται σε σχοινί χωρίς δίχτυ.
Άλματα σκέψεων και λογικής
τελούνται -και εις το κενόν και
εις το καινόν και εις το βάθος-
πράξεις συντελούνται αναντί-
στοιχες ή και αντίστοιχες αυ-
τών. Περιεχόμενα οντολογικά,
υπαρξιακά, ουσιαστικά αναφύ-
ονται και παραμένουν, υπομέ-
νουν, αναμένουν, δραπετεύουν
ή και αναστέλλονται ενίοτε.
Μονοπάτια ανεξερεύνητα, δύ-
σβατα αλλά και βατά κατά πε-
ρίπτωση σε δοκιμάζουν και σε
εξαντλούν καθώς φαντάζουν
αδιέξοδα πραγματικά ή όχι.
Στέκεσαι και μετά συνεχίζεις,
αγνοώντας την πηγή από την
οποία σου δωρίζεται νέα δύνα-
μη και προχωράς και ανεβαίνεις
καθώς σου κόβεται η ανάσα, το
μυαλό λειτουργεί πλέον με την
από ένστικτο ορθή σκέψη, η
οποία κατευθύνεται από τους
παλμούς της καρδιάς. Ανεβαί-
νεις και βυθίζεσαι, πέφτεις
επάνω σ' ένα ασημένιο χαμόγε-
λο, χτυπάς επάνω σε δύο μαύρα
βράχια-μάτια,τα οποία σου μι-
λούν και σε γεμίζουν μ' ενοχές.
Φταις εσύ που τόλμησες να σκε-
φτείς να παρεκκλίνεις και να
σταματήσεις τον στόχο να κατα-
κτήσεις το όνειρο το οποίο εξε-
λίσσεται. Βράχια-μάτια εκστα-
τικά σε κρίνουν διότι τόλμησες
να σκεφτείς την υποχώρηση,
την φυγή από την επιμονή στον
αγώνα της πίστης.
Το στήθος πάλλεται, το κρανίο
φλέγεται, μάτια πυρίκαυστα
και έπειτα επέρχεται η γαλήνη,
η ηρεμία. Η Ασημένια θάλασσα
δέχεται επάνω της ένα πλήρως
γεμάτο ασημένιο φεγγάρι. Θά-
λασσα λάδι μετά από καταιγί-
δες, κεραυνούς, αστραπές, κύ-
ματα και αντάρα.
Αυτός είναι ο τρόπος και έτσι
γίνεται πάντα από καταβολής
ανθρώπινης υπάρξεως, εκεί
όπου υπάρχουν δυνατά αέναα
αισθήματα και σώματα, εκεί
όπου σε ένα λεπτό-αιώνα συμ-
βαίνουν όλα και διεκπεραιώ-
νονται όλα. Αγάπη, εκτίμηση,
σεβασμός, πάθος και έρωτας
φεύγουν και πάλι επανέρχονται
πλέον εδραία από ποτέ, πλέον
έντονα, πλέον παράφορα, πλέ-
ον σφοδρά στην και από την
αιωνιότητα. Διότι έδωσες τον
χώρο του στον άλλο, εντός της
γοητείας, της απογοήτευσης,
εντός της νίκης και της ήττας,
εντός του τέλους και της αρχής,
εντός της χαρμολύπης, εντός
του λογικού και του παράλογου,
εντός του ανορθοδόξου και του
ορθοδόξου, εντός της των αλλή-
λων επιμονής, υπομονής,ανο-
χής και αντοχής.
Αδιαφορείς πλήρως περί τούτων
διότι είσαι εσαεί υψιπετής είτε
έχεις συναντήσει την παραφο-
ρά της αίσθησης, είτε της πα-
ραίσθησης είτε της ψευδαίσθη-
σης. Απλώς δεν σ' ενδιαφέρει
αυτό, διότι δεν είναι τούτο το
ζητούμενο, καθώς το φαινόμε-
νο είναι και ανεπανάληπτο και
πρωτόγνωρη η ένταση του και
νιώθεις ευτυχής και πλήρης που
το συναντάς κάθε ημέρα και σου
λείπει συνεχώς, καθώς έχεις δια
παντός αφομοιώσει και το πά-
θος και τον πόθο. Εκεί ακριβώς
όπου συντελούνται άπαντα ζη-
τούμενα και μη, εκεί παραμέ-
νεις και παραδέχεσαι: Δεν πάω
πουθενά, εδώ θα μείνω.....
Υ.Γ. Εκεί στο 8 πρωί Δευτέρας
κατεβαίνεις στο κέντρο για
δουλειές πριν επιστρέψεις και
πάλι. Ακούς μία γνώριμη φωνή
να γεμίζει το αστικό. Ρωτάς cd
ή ραδιόφωνο και σου απαντά
ο οδηγός: Ομιλία του πατρός
Βαρνάβα από το διαδίκτυο. Η
φωνή του πνευματικού και ιε-
ρέα στην Παναγία την Λαοδη-
γήτρια έχει πλημμυρίσει το λε-
ωφορείο. Συγχαίρεις τον οδηγό.
Άλλη μία χαρούμενη ημέρα και
εβδομάδα, άλλο ένα θαύμα.
Όλα είναι στην θέση τους. Το
σύμπαν παραμένει αδιασάλευ-
το ή τουλάχιστον αυτό θέλει να
δείχνει.....
"74. Ουκούν ουδέν δύναται άν-
θρωπος ειδέναι, των κριμάτων
του Θεού, αλλά αυτός μόνος
εστίν ο καταλαμβάνων πάντα
και δυνάμενος τα καθ' έκαστον
κρίναι, καθώς αυτός μόνος επί-
σταται[....] " (Αββά Δωροθέ-
ου "Έργα ασκητικά" Εκδόσεις
¨Ετοιμασία" Ι.Μ. Τιμίου Προ-
δρόμου Καρέας 1991, σελ. 194)